Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO"

Transcript

1 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR DOCUMENTATION TEAM EXILLION extreme value technologies Νοζμβριοσ 2008

2 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ Netgotiator AlterEGO Νοζμβριοσ 2008 Revision

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Netgotiator AlterEGO Το Netgotiator AlterEGO είναι ζνα δωρεάν αςφαλζσ εργαλείο για απομακρυςμζνθ ςυνεργαςία και διαμοιραςμό, ςχεδιαςμζνο ειδικά για ανκρϊπουσ με λίγεσ ζωσ κακόλου τεχνικζσ γνϊςεισ. Το Netgotiator AlterEGO επιτρζπει ςε χριςτεσ που δεν ζχουν τεχνικζσ γνϊςεισ να ςυνδεκοφν από παντοφ ςτο Internet ςε δευτερόλεπτα χωρίσ να αλλάξουν ρυκμίςεισ ςτα τείχθ προςταςίασ (firewalls) ι τουσ δρομολογθτζσ (routers) τουσ. Με το Netgotiator AlterEGO, μπορείτε να βοθκιςετε ςυνεργάτεσ ςασ απομακρυςμζνα, ςαν να δουλεφατε πλάι ο ζνασ με τον άλλον. Τυπικζσ και δθμοφιλείσ χριςεισ του Netgotiator AlterEGO είναι: Λογιςτζσ / Οικονομολόγοι με τουσ πελάτεσ τουσ ι τουσ ςυνεργάτεσ τουσ Ρροςωπικό Τεχνικισ Βοικειασ ςε ςυςτιματα IT (πλθροφορικισ) Εκπαίδευςθ Υπολογιςτϊν και Λογιςμικοφ για εταιρίεσ software Μθχανικοί που μποροφν να παρουςιάςουν τριςδιάςτατα (3D) μοντζλα ςτουσ πελάτεσ τουσ Δικθγόροι/Νομικοί που ςυνεργάηονται με ςυναδζλφουσ τουσ ι παρουςιάηουν και ςυηθτοφν για τθν υπόκεςι τουσ με τουσ πελάτεσ τουσ Μεταφραςτζσ που μποροφν να δουλζψουν μαηί με τουσ πελάτεσ ι τουσ ςυνεργάτεσ τουσ Ππωσ επίςθσ και πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ και χριςεισ ςτθν κακθμερινότθτα ενόσ χριςτθ που χρθςιμοποιεί υπολογιςτι. Το Netgotiator AlterEGO διανζμεται αποκλειςτικά κάτω από το μοντζλο Software as a Service (SaaS), από το Internet. Η τελευταία ζκδοςθ βρίςκεται πάντα ςτθν διεφκυνςθ Internet: 3

4 ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΗ (DOWNLOADING) ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Μπορείτε να κάνετε «download» το λογιςμικό Netgotiator AlterEGO από τθ διεφκυνςθ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπάκι Free AlterEGO Download και ςε δεςμοφσ (links) ςε κάκε ςελίδα του Web Site του Netgotiator AlterEGO (http://www.netgotiator.com). Πταν κάνετε κλικ ςτον δεςμό ι το πλικτρο Free Download, κα δείτε μία οκόνθ θ οποία ςασ προτρζπει να «Εκτελζςετε» ( Run ), να «Αποκθκεφςετε» ( Save ) το αρχείο ι να «Ακυρϊςετε» ( Cancel ) τθν ενζργεια του download. Εικόνα 1: Επιλζξτε και κάντε κλικ ςτο Αποθήκευςη για να αποκθκεφςετε το αρχείο ςτον δίςκο ςασ. Κάντε «Αποκικευςθ» ( Save ) ςτο παράκυρο αυτό και αποκθκεφςτε το αρχείο που κα κατεβάςετε ςτθν «Επιφάνεια Εργαςίασ» ςασ (Desktop) για να μπορείτε να το βρείτε εφκολα ςτο μζλλον (δείτε τθν Εικόνα 2 για να ςασ κακοδθγιςει για το πϊσ μπορείτε να επιλζξετε τθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ). Εικόνα 2 : Αποθήκευςη ςτην Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ 4

5 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Μπορείτε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO πατϊντασ το πλικτρο «Εκτζλεςθ» ( Run ) εφόςον το εκτελζςιμο αρχείο ζχει ιδθ μεταφορτωκεί (ζγινε download). ΗΜΕΙΩΗ: Το Netgotiator AlterEGO δεν απαιτεί διαδικαςία εγκατάςταςθσ, εφόςον δεν υφίςταται πραγματική εγκατάςταςη και οφτε ποτζ χρειάηεται να εγκαταςτακεί. Αντ αυτοφ, θ εφαρμογι μπορεί να εκτελεςκεί οποιαδιποτε ςτιγμι είτε με τα δικαιϊματα ενόσ απλοφ χριςτθ (δεν χρειάηεται δικαιϊματα διαχειριςτι) είτε με τα δικαιϊματα Διαχειριςτι εφόςον αυτά υπάρχουν ςτον χριςτθ που εκτελεί τθν εφαρμογι. Ασ πάμε όμωσ ςτθν αρχικι διαδικαςία μασ για να εκτελζςουμε τθν εφαρμογι. Εφόςον ιδθ ζχετε αποκθκεφςει το εκτελζςιμο αρχείο AlterEGO.exe ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ, πατιςτε το πλικτρο «Εκτζλεςθ» ( Run ) για να εκτελζςετε τθν εφαρμογι. Εικόνα 3: Μετά τθ λιψθ του αρχείου, πατιςτε το πλικτρο Εκτζλεςη για να εκτελζςετε την εφαρμογή. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, το Λειτουργικό Σφςτθμα μπορεί να ςασ προτρζψει και πάλι και να ςασ ηθτιςει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ για να εκτελζςετε το αρχείο. Μπορεί επίςθσ να ςασ δϊςει τθν επιλογι να μθν ξαναρωτθκείτε όποτε κζλετε να εκτελζςετε αυτό το ςυγκεκριμζνο αρχείο. 5

6 Εικόνα 4: Κάνοντασ κλικ ςτο αρχείο, από-επιλζξτε το «Ερϊτθςθ πριν από κάκε άνοιγμα αυτοφ του αρχείου Στα Windows Vista, εφόςον εκτελείτε το λογιςμικό ωσ Διαχειριςτισ, πικανϊσ να λάβετε μία προτροπι από το UAC (User Account Control). Ραρακαλοφμε πατιςτε «Συνζχεια» (Continue) για να αποδεχκείτε τθν προτροπι του UAC. Εικόνα 5: Αν ζχετε την προτροπή του UAC, πατήςτε OK. 6

7 ΟΙ ΡΩΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Το AlterEGO.exe είναι μία «ενιαία εφαρμογι EXE». Μπορείτε να τθν εκτελείτε χωρίσ εγκατάςταςθ και ςυνεπϊσ χωρίσ να χρειάηεςτε δικαιϊματα Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ςτα Windows. Με το AlterEGO μπορείτε τόςο να δζχεςθε ειςερχόμενεσ προςκλήςεισ για ςυνεργαςία, όςο και να ξεκινάτε εςείσ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ ςτουσ ςυνεργάτεσ ςασ. Μπορείτε επίςθσ να κατευκφνετε τουσ πελάτεσ ι τουσ ςυνεργάτεσ ςασ να «κατεβάςουν» (download) τθν εφαρμογι από το δικό μασ Web Site. Οι Εγγεγραμμζνοι Χρήςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να «κτίςουν» μια «εξειδικευμζνθ ζκδοςθ» (customized version) του AlterEGO που κα περιλαμβάνει το λογότυπο και τα λεκτικά τουσ και να κατευκφνουν τουσ πελάτεσ τουσ να «κατεβάςουν» (download) τθν εφαρμογι από το ιδιωτικό τουσ Web Site αντί για το Site του Netgotiator. Μπορείτε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO πιζηοντασ το πλικτρο «εκτζλεςθ» ( Run ) μετά τθν μεταφόρτωςθ και αποκικευςθ του εκτελζςιμου αρχείου. Η μόνθ προχπόκεςθ για να μπορεί να εκτελεςκεί θ εφαρμογι είναι να υπάρχει εγκατεςτημζνο το Microsoft.net framework version Πλα τα ςυςτιματα με Windows Vista ζρχονται με εγκατεςτθμζνθ τθν ζκδοςθ αυτι. Για τα παλαιότερα ςυςτιματα (Windows XP, 2000) ο χριςτθσ κα ενθμερωκεί άμεςα ότι δεν είναι εγκατεςτθμζνθ θ απαιτοφμενθ ζκδοςθ του Microsoft.net framework και κα οδθγθκεί να «κατεβάςει» (download) και να εγκαταςτιςει απευκείασ από τον Ιςτότοπο τθσ Microsoft (Microsoft Download Center), τθν απαιτοφμενθ ζκδοςθ (εξαρτάται από τθν γλϊςςα του ςυςτιματοσ και τθν πλατφόρμα του x32 ι x64). Εικόνα 6: Ραρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τουσ Προυσ Χριςθσ και πατιςτε Accept & Proceed για να προχωριςετε. Τθν πρϊτθ φορά που εκτελείται θ εφαρμογι, κα ενθμερωκείτε ςτθ ςωςτι γλϊςςα για τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ του AlterEGO και κα ςασ ηθτθκεί να αποδεχκείτε τουσ Προυσ Χριςθσ του Netgotiator AlterEGO. Ραρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά και εφόςον ςυμφωνείτε με τουσ Προυσ Χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ να πατιςετε το πλικτρο Accept and Proceed για να προχωριςετε ςτθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ. 7

8 Η ΑΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Ρριν περιγράψουμε τθν αρχικι οκόνθ, κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν περίπτωςθ των Windows Vista. WINDOWS VISTA Σε περίπτωςθ που εκτελείτε τθν εφαρμογι ςτο λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Vista, μετά τθν αποδοχι των Πρων Χριςθσ, κα ςασ παρουςιαςτεί θ ακόλουκθ φόρμα τθσ εφαρμογισ (Εικόνα 7). Εικόνα 7 Εικόνα 8 Επεξιγθςθ: Στα Windows Vista, όταν εκτελζςουμε τθν εφαρμογι κάτω από τα δικαιϊματα ενόσ λογαριαςμοφ που δεν είναι Διαχειριςτισ, υπάρχει θ πικανότθτα να ζχουμε περίεργα οπτικά αποτελζςματα ι να ζχουμε ςυχνζσ αποςυνδζςεισ ςτθ διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ (Session). Για παράδειγμα, υποκζςτε πωσ ζχετε ξεκινιςει μία ςυνεδρία όπου ελζγχετε τον υπολογιςτι ενόσ ςυνεργάτθ ςασ και αυτόσ ζχει επιλζξει αρχικά (ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα) να μην εκτελζςει τθν εφαρμογι ωσ Διαχειριςτισ. Πταν πατιςει κάποιο πλικτρο (με μία αςπίδα) που εκτελεί μία διαδικαςία που απαιτεί δικαιϊματα Διαχειριςτι ςτα Vista, τότε κα λάβει μία προτροπι (prompt) ςε μία «Γκρι Αςφαλι Επιφάνεια Εργαςίασ» ( Secure Desktop ) είτε να αποδεχκεί είτε να ακυρϊςει τθν ενζργεια που ξεκίνθςε. Αυτι θ προτροπι μπορεί να αποςυνδζςει τθν ςυνεδρία ςασ με τον ςυνεργάτθ ςασ ςε αυτό το ςενάριο. Η λφςη είναι είτε να εκτελείτε πάντα τθν εφαρμογι με δικαιϊματα Διαχειριςτι, είτε να περιμζνετε από τον ςυνεργάτθ ςασ να απαντιςει ςτθν προτροπι του UAC και να ξαναςυνδεκείτε αμζςωσ μετά. Οι εικόνεσ 7 και 8 δείχνουν ακριβϊσ τθν προτιμϊμενθ ςειρά για το πϊσ κα πρζπει να εκτελοφμε τθν εφαρμογι εάν είμαςτε ιδθ Διαχειριςτζσ ι γνωρίηουμε τα εχζγγυα του Διαχειριςτι. 8

9 ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Τα περιςςότερα προβλιματα που εμφανίηονται κατά τθν εκκίνθςθ τθσ εκτζλεςθσ ζχουν να κάνουν με: Το ςφςτθμα (Microsoft XP ι παλαιότερο αφοφ τα Vista ζρχονται με εγκατεςτθμζνο το.net framework v.2.0) δεν ζχει εγκατεςτθμζνο το Microsoft.net Framework v ι Το λειτουργικό ςφςτθμα των Windows ι κάποιο λογιςμικό αςφάλειασ είναι ρυκμιςμζνο για υπερβολικι ευαιςκθςία και μπλοκάρει τισ διεργαςίεσ τθσ εφαρμογισ. Ο χριςτθσ προςπακεί να αντικαταςτιςει τθν παλαιότερθ ζκδοςθ του AlterEGO με μία νεότερθ που μόλισ κατεβάηει από το Web Site του Netgotiator, ενϊ εκτελείται ήδη το AlterEGO.exe, ι εκτελείται ςτο παραςκινιο (και μπορεί να βρίςκεται ςτθν μπάρα εργαςιϊν) θ διεργαςία (process) με το όνομα (NetGAlterEgo.exe). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, κα πρζπει να κατεβάςετε και να εγκαταςτιςετε το Microsoft.net framework από τον δεςμό ι το πλικτρο που ςασ προτρζπει θ ίδια θ εφαρμογι. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ, κα πρζπει να επιλζξετε όποια επιλογι αναιρεί το μπλοκάριςμα τθσ εφαρμογισ από το λογιςμικό αςφάλειασ (τυπικά πλικτρα όπωσ Ignore, Continue, Yes, Grant, Run, or Allow.) Στθν τρίτθ περίπτωςθ, παρακαλοφμε κλείςτε όλεσ τισ ςχετικζσ με το AlterEGO εφαρμογζσ και διεργαςίεσ πριν προςπακιςετε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι ξανά. Κάποιο λογιςμικό Αςφάλειασ μπορεί επίςθσ να μπλοκάρει τθν αποςυμπίεςθ και τθν αποκικευςθ είτε τθσ εφαρμογισ του Netgotiator AlterEGO είτε κάποιων από τα κρίςιμα ςτοιχεία τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αποςυμπίεςθσ ι τθσ εκτζλεςισ τθσ. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να απενεργοποιιςετε προςωρινά το λογιςμικό προςταςίασ που χρθςιμοποιείτε για να δείτε αν επθρεάηει τθν εκτζλεςθ ςτο ξεκίνθμα τθσ εφαρμογισ AlterEGO. Η ΟΘΟΝΗ ΕΓΓΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 1 Εάν δεν ζχετε χρθςιμοποιιςει ποτζ ξανά ςτο παρελκόν τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, μπορεί να ςασ ηθτθκεί να κάνετε ςφνδεςθ (login) ι να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό (account) όταν ξεκινάτε τθν εφαρμογι. Εάν ζχετε ιδθ λογαριαςμό με το Netgotiator AlterEGO, κάντε κλικ ςτο «Σφνδεςθ» ( Login ). Εάν δεν ζχετε λογαριαςμό Netgotiator AlterEGO, κάντε κλικ ςτο «Δθμιουργία Λογαριαςμοφ» ( Create Account ). Εάν δεν επικυμείτε να κάνετε ςφνδεςθ (login) ι να δθμιουργιςετε λογαριαςμό, μπορείτε να κάνετε κλικ ςτο πλικτρο «ΑΚΥΟ» και να ςυνεχίςετε. Η εφαρμογι κα ςυνεχίςει να λειτουργεί και κα βρεκείτε και πάλι ςτο γνωςτό περιβάλλον εργαςίασ τθσ εφαρμογισ (με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ςε λεπτά ςφνδεςθσ ανά θμζρα). 1 Only in non-beta versions. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εμπορικι χριςθ του Netgotiator AlterEGO δεν επιτρζπεται εκτόσ και αν ζχετε εγγραφεί και ταυτόχρονα πλθρϊςει για τθν υπθρεςία που λαμβάνετε. 2 ΔΗΜΙΟΥΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ NETGOTIATOR ALTEREGO Η δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ Netgotiator AlterEGO είναι πάρα πολφ απλι και παίρνει μόνον μερικά δευτερόλεπτα. Τι κερδίηετε αν Εγγραφείτε: Δθμιουργϊντασ ζναν ΔΩΕΑΝ λογαριαςμό ςτο Netgotiator AlterEGO, μπορείτε Να κρατάτε και να διαχειρίηεςτε ςτατιςτικά για τισ ςυνεδρίεσ που κάνατε Να βακμολογείτε και να ςασ βακμολογοφν οι ςυνεργάτεσ ι οι χριςτεσ ςτουσ οποίουσ παρζχετε υπθρεςίεσ μζςω του AlterEGO Να χτίςετε ςταδιακά ζνα ιςχυρό προφίλ μζςω του Netgotiator AlterEGO και φιμθ που κα ςασ φζρει αργότερα πελάτεσ και κα μετατρζψει τισ γνϊςεισ ςασ ςε μετρθτά, μζςα από το επερχόμενο Netgotiator Professional Services marketplace. Για να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό, πρζπει μόνον να ςυμπλθρϊςετε μία διεφκυνςθ (δεν κα μπορεί να αλλάξει ςτο μζλλον παρά μόνον μετά από επικοινωνία μασ - διότι κα αποτελεί και το όνομα χριςτθ ςασ ςτισ υπθρεςίεσ του Netgotiator AlterEGO), το Ονοματεπϊνυμό ςασ και ζναν κωδικό αςφάλειασ - password (με ζξι ή περιςςότερουσ χαρακτιρεσ). Εφόςον δθμιουργιςετε τον λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το και τον κωδικό ςασ για να ςυνδεκείτε και να κάνετε Login τόςο ςτθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO όςο και ςτο Web Site του Netgotiator AlterEGO και να ζχετε πρόςβαςθ ςε κάκε δυνθτικό χριςτθ τθσ εφαρμογισ Netgotiator AlterEGO ςτον κόςμο, ξεκινϊντασ μαηί του μία αςφαλι ςυνεδρία ςυνεργαςίασ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ LOGIN ΚΑΙ LOGOUT ΣΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Για να κάνετε login in ςτθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, απλά πλθκτρολογιςτε το ςασ και τον κωδικό που είχατε ειςάγει όταν ανοίξατε τον λογαριαςμό ςασ ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ. Για να κάνετε log out από τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, μπορείτε να επιλζξετε από το μενοφ τθσ εφαρμογισ (κάνοντασ δεξί κλικ ςτο εικονίδιο του Netgotiator AlterEGO που βρίςκεται ςτθ γραμμι εργαςιϊν - taskbar) και επιλζγοντασ Logout. 2 Το Netgotiator AlterEGO είναι ΔΩΡΕΑΝ για προςωπική χρήςη εφόςον ιςχφουν τα ακόλουθα: Δεν μπορείτε να χρηςιμοποιείτε την υπηρεςία για πάνω από 60 λεπτά ημερηςίωσ και δεν επιτρζπεται να ςυνδζεςτε ςε άνω των πζντε (5) ατόμων ανά μήνα. Αν ξεπερνάτε τα όρια αυτά, παρακαλοφμε αγοράςτε την ςυνδρομή τησ υπηρεςίασ AlterEGO. 10

11 Η ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO Σε κάκε ςυνεδρία του Netgotiator AlterEGO, ζνα πρόςωπο μοιράηει τθν οκόνθ του και το άλλο πρόςωπο ζχει πρόςβαςθ ς αυτιν (ςτθν οκόνθ του ςυνεργάτθ του). Για να δείτε ζνα μικρό απόςπαςμα βίντεο (ενόσ λεπτοφ) ςε Flash για το πϊσ χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO, επιςκεφκείτε τθ ςελίδα: Ραρακαλοφμε ζχετε τθν επόμενθ μιτρα ωσ επεξθγθματικι αναφορά για τισ ενεργζσ περιοχζσ τθσ εφαρμογισ και τα πλικτρα που χρθςιμοποιοφνται Το λογότυπο τθσ Εφαρμογισ. ΚΛΙΚ για να 2 επιςκεφκείτε το Web Site του προμθκευτι τθσ υπθρεςίασ ςασ. 2. Η εικόνα που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ να δθμοςιοποιεί για τον εαυτό του. Κάντε ΚΛΙΚ 5 για ςτατιςτικά ςτοιχεία χριςθσ και δικαιϊματα. Μπορεί να επιλεγεί από το 6 πλικτρο [15 Settings]. 3. Η τρζχουςα ζκδοςθ τθσ Εφαρμογισ. Εάν 7 υπάρχει διακζςιμθ νεότερθ ζκδοςθ, ςθμειϊνεται ςτα δεξιά τθσ και αν γίνει ΚΛΙΚ εκεί, κα μεταφορτωκεί (download) θ νζα 11 ζκδοςθ. 4. Η περιγραφι του Χριςτθ. Μπορεί να τροποποιθκεί από το πλικτρο [15 Settings] 5. Ο μοναδικόσ Αρικμόσ ταυτότθτασ του χριςτθ ςτον υπολογιςτι αυτό (unique ID) για το χϊρο ονομάτων (namespace) του Netgotiator AlterEGO. Είναι ο αρικμόσ που κα πρζπει να πείτε ςτον ςυνεργάτθ ςασ για να μπορζςει να ςυνδεκεί και να ξεκινιςει μία ςυνεδρία μαηί ςασ. ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ για να τον αντιγράψουμε ςτο πρόχειρο (clipboard) θ να τον αποςτείλουμε με μία πρόςκλθςθ ςε ζναν νζο ςυνεργάτθ μασ με Ο ΚΩΔΙΚΟ για τθν ςυνεδρία που κα ακολουκιςει. Εκδίδεται - δθμιουργείται αυτόματα από τον Διακομιςτι του Netgotiator. Μπορεί να επανεκδοκεί πατϊντασ το πλικτρο *7 new password+. Θα πρζπει να τον πείτε ςτον ςυνεργάτθ ςασ για να του δϊςετε πρόςβαςθ ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ, ι να του επιτρζψετε να παρουςιάςει αυτόσ τθν δικι του οκόνθ ςε ςασ. 7. Το πλικτρο αυτό, δίνει εντολι να επανεκδοκεί ζνασ νζοσ κωδικόσ ςυνεδρίασ για το πεδίο *6 - password] 8. Μια οπτικι ζνδειξθ για το αν βρίςκεςτε ςε κατάςταςθ που ο ςυνεργάτθσ ςασ μπορεί να ζχει πλήρη πρόςβαςη (Full Access = να κουνά το ποντίκι και να πλθκτρολογεί ταυτόχρονα μαηί ςασ) ι να βλζπει μόνον τισ κινιςεισ ςασ ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ (Read-only). Αυτό κα είναι ενεργό εάν κάποιοσ ςυνεργάτθσ ςασ ι εςείσ ξεκινιςετε μία ςυνεδρία που εςείσ κα προβάλετε τθν οκόνθ ςασ ςτο απζναντι πρόςωπο. 11

12 9. Ο αριθμόσ ταυτοποίηςησ ID του ςυνεργάτθ ςασ (Partner s ID). ωτιςτε τον ςυνεργάτθ ςασ να ςασ πει τον αρικμό του και πλθκτρολογιςτε το εδϊ, ι επιλζξτε από ζναν ιδθ οριςμζνο αρικμό Ψευδϊνυμο από τισ Επαφζσ ςασ που βρίςκονται ςτθ λίςτα με το κάτω βελάκι *Οι επαφζσ προςτίκενται με τθν χριςθ του 11 Contacts]. 10. Ο κωδικόσ υνεδρίασ του Συνεργάτθ ςασ (Partner s Password). Ζθτιςτε από τον ςυνεργάτθ ςασ να ςασ πει τον προςωρινό κωδικό ςυνεδρίασ που του ζχει ανατεκεί από τον Διακομιςτι ι ζχει επιλζξει ο ίδιοσ από τισ προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ 11. Το πλικτρο των επαφϊν. Μπορείτε να προςκζςετε, να αφαιρζςετε ι να αλλάξετε μία Επαφι ςασ. Μπορείτε να επιλζξτε επίςθσ μία επαφι από το [9 Partner s ID dropdown box] πριν μεταβάλετε τα ςτοιχεία τθσ. 12. Επιλζξτε εδϊ για να ζχετε ΕΣΕΙΣ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ ςτην Επιφάνεια Εργαςίασ του ςυνεργάτη ςασ, αμζςωσ μετά που κα πλθκτρολογιςετε το ID Του και τον Κωδικό ςυνεδρίασ του και πατιςετε το πλικτρο [16 START]. 13. Επιλζξτε εδϊ για να Παρουςιάςετε ΕΣΕΙΣ τθν οκόνθ ςασ ςτον ςυνεργάτθ ςασ, αφοφ πρϊτα πλθκτρολογιςετε το ID Του και τον Κωδικό ςυνεδρίασ του και πατιςετε το πλικτρο [16 START]. 14. Ρεριοχι για Μθνφματα του ςυςτιματοσ και του Διακομιςτι, όπωσ και των πικανϊν λακϊν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. 15. Το πλικτρο Ρυθμίςεισ. Κάντε ΚΛΙΚ επάνω του για να επιλζξετε τισ διάφορεσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ όπωσ ο μόνιμοσ κωδικόσ ςασ (αν είναι επικυμθτό), οι ρυκμίςεισ δικτφου και proxy, θ Γλϊςςα, θ Ρεριγραφι ςασ και θ Εικόνα ςασ (δείτε παρακάτω). 16. Το πλικτρο ΕΝΑΞΗ (START). Κάντε ΚΛΙΚ εδϊ για να ξεκινήςετε μια ςυνεδρία με ζναν ςυνεργάτθ ςασ, εφόςον ζχετε ειςάγει το ID του [9 Partner s ID] και τον ΚΩΔΙΚΟ ςυνεδρίασ του [10 Password] και ζχετε ιδθ επιλζξει τθν Απομακρυςμζνθ Ρρόςβαςθ ι τθν Ραρουςίαςθ τθσ δικι ςασ οκόνθσ Remote Control mode *12 Remote control] or Presentation mode *13 Share My Screen]. 17. ΚΛΙΚ ςτο πλικτρο αυτό για να ΣΕΡΜΑΣΙΕΣΕ (EXIT) τθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO ςε οποιαδιποτε ςτιγμι. 12

13 [Ρλικτρο 15] Ρροτιμιςεισ / υκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Netgotiator AlterEGO Εικόνα 9: [Options][Tab 01] Γενικζσ Επιλογζσ Η περιγραφή ςασ: Δϊςτε ζναν τίτλο τθσ περιγραφισ ςασ εδϊ, που κα είναι ορατόσ ςτουσ ςυνεργάτεσ με τουσ οποίουσ κα ξεκινιςετε ςυνεδρίεσ Η Εικόνα ςασ: Τοποκετιςτε εδϊ τθν εικόνα που κζλετε να βλζπουν οι άλλοι όταν βρίςκεςτε ςε ςυνεδρία μαηί τουσ. Φορτϊςτε τθν εικόνα από τον δίςκο ςασ ι ςβιςτε τθν αποκθκευμζνθ εικόνα από τθν εφαρμογι. Γλϊςςα: Επιλζξτε τθν γλϊςςα τθσ εφαρμογισ του Netgotiator AlterEGO. Εικόνα 10: [Options][Tab 02] υκμίςεισ Αςφάλειασ Προςταςία υνεδρίασ: Χρθςιμοποιιςτε το τςεκ με τίτλο «Αυτόματοσ Κωδικόσ» για να ενθμερϊςετε τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator να ςασ εκδίδουν ζνα νζο αυτόματο κωδικό ςυνεδρίασ κάκε φορά που ςυνδζεςτε. Κωδικόσ υνεδρίασ: Εάν δεν ζχετε επιλζξει το «Αυτόματοσ Κωδικόσ», μπορείτε να κζςετε τον δικό ςασ κωδικό για ςυνεδρίεσ. Τυπικι περίπτωςθ αν κζλετε να ζχετε πρόςβαςθ ςτον Η/Υ του ςπιτιοφ ςασ από τθν εργαςία ςασ. Θα πρζπει να ειςαχκεί δφο φορζσ για να αποφευχκεί πικανότθτα λάκουσ. Ρατιςτε Κακαριςμόσ για να κζςετε τον κωδικό ςε μία αρχικι κατάςταςθ. Εικόνα 11: [Options][Tab 03] υκμίςεισ Δικτφου Proxy Settings: Χρθςιμοποιιςτε τα πεδία και τα πλικτρα για να ορίςετε ρυκμίςεισ του πικανοφ Network Proxy ςε περίπτωςθ που βρίςκεςτε πίςω από ζνα πιο περιοριςτικό περιβάλλον με τείχοσ προςταςίασ (Firewall) ι Web Proxy. Σρζχουςα Ρφθμιςη: Η εφαρμογι κα πάρει αυτόματα τισ Σρζχουςεσ ρυκμίςεισ του Proxy από τθν εφαρμογι Internet Explorer. 13

14 Χρθςιμοποιϊντασ Επαφζσ και Ψευδϊνυμα [Aliases/Contacts Combo Box - 9] [Aliases/Contacts Icon - 11] Το combo box του ID ςτθν περιοχι Ξεκινήστε μία νζα συνεδρία με συνεργάτη σας μπορεί να ςασ δϊςει άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ αρικμοφσ ταυτότθτασ (ID) των ςυνεργατϊν ςασ που ζχετε προςκζςει ςτισ Επαφζσ ςασ. Μπορείτε να ανακζςετε ζνα ψευδϊνυμο (alias) ςε κάκε αρικμό ID είτε πριν κάνετε τθν ςφνδεςθ (όταν ο ςυνεργάτθσ ςασ ζχει ενθμερϊςει για το Netgotiator AlterEGO ID του), είτε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ μαηί του, απλά πατϊντασ το πλικτρο που ονομάηεται Ρροςκικθ ςτισ Επαφζσ. Εικόνα 12: πατιςτε το εικονίδιο «Ρροςκικθ ςτισ Επαφζσ» και ςυμπλθρϊςτε το ID και το όνομα τθσ επαφισ ςασ Εικόνα 13: Ρλθκτρολογιςτε το ψευδϊνυμο του ςυνεργάτθ ςασ ςτο combo box ι πατιςτε το βελάκι ςτα δεξιά του για να δείτε τθν online κατάςταςθ όλων των επαφϊν ςασ Για να ορίςετε ζνα ψευδϊνυμο ςε ζνα ID ςυνεργάτη ςασ (δείτε Εικόνα 12): 1. Ρατιςτε το εικονίδιο [11] που δείχνει ζνα άτομο μπροςτά ςε ζνα φάκελο επαφϊν. 2. Ρλθκτρολογιςτε το ID ςτο επάνω πεδίο κειμζνου με όνομα Netgotiator ID. 3. Ρλθκτρολογιςτε ζνα Ψευδϊνυμο (Alias) γι αυτό το ID ςτο κάτω πεδίο κειμζνου με όνομα Name. Από εδϊ και ςτο εξισ, το Combo Box [9] κα περιζχει το Ψευδϊνυμο (Alias) του ςυνεργάτθ ςασ και ζνα φωτεινό εικονίδιο (μιασ ςφαίρασ) μπροςτά του. Σε εξάρτθςθ με τθν online κατάςταςθ τθσ Επαφισ ςασ, το χρϊμα τθσ φωτεινισ ςφαίρασ κα είναι ωσ ακολοφκωσ (Εικόνα 13): Γκρι/Μαφρο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ δεν είναι online Ρράςινο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ είναι online και διακζςιμοσ για ςυνεδρία Κόκκινο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ είναι ιδθ ςε ςυνεδρία και δεν μπορεί να αποδεχκεί τθν πρόςκλθςθ Για να μεταβάλετε το Ψευδϊνυμο ενόσ ςυνεργάτθ ςασ, κάντε τα ακόλουκα: Επιλζξτε τον ςυνεργάτθ ςασ από το Combo Box [9] και πατιςτε το εικονίδιο [11]. Τϊρα μπορείτε να μεταβάλετε το Ψευδϊνυμο του ςυνεργάτθ ςασ ι ακόμθ και να τον αφαιρζςετε από τισ επαφζσ ςασ (Εικόνα 12). 14

15 Η Κατάςταςθ τθσ εφαρμογισ AlterEGO ςτθν μπάρα εργαςίασ των Windows (TaskBar). Μπορείτε ανά πάςα ςτιγμι να επιβλζψετε τθν κατάςταςθ τθσ Εφαρμογισ μζςω του εικονιδίου που βρίςκεται ςτθν μπάρα εργαςίασ των Windows (γνωςτι και ωσ Windows Taskbar). Το εικονίδιο ζχει τρεισ (3) πικανζσ καταςτάςεισ: Μαφρο: Το Netgotiator AlterEGO δεν ζχει ακόμθ ςυνδεκεί με τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator ι ζχει χάςει τθ ςφνδεςθ λόγω προβλιματοσ δικτφου. Κόκκινο: Το Netgotiator AlterEGO ζχει ςυνδεκεί με τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator και δείχνει το ID μασ εφόςον πάμε πάνω από το εικονίδιο αυτό με το ποντίκι. Πράςινο: Το Netgotiator AlterEGO είναι ςυνδεμζνο και ενεργό ςε μία Συνεδρία. Από το μενοφ του Taskbar, μποροφμε να εκτελζςουμε επίςθσ τισ εξισ λειτουργίεσ : «Προςκαλζςτε» Μπορείτε να προςκαλζςετε μζςω κάποιο νζο ςυνεργάτθ ςασ. Το μινυμα είναι ζτοιμο και απλά κα πρζπει εςείσ να ςυμπλθρϊςετε τα επιπλζον πεδία. «τατιςτικά» Μπορείτε να πάρετε ςτατιςτικά για τισ ςυνδζςεισ ςασ κακϊσ και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ επιλζγοντασ από το μενοφ το «Statistics» «Περί..» Από το μενοφ «περί» μποροφμε να δοφμε τθν πλθροφορία για τον υποςτθρικτι μασ αλλά και τον ςυνολικό χρόνο που το ςφςτθμά μασ ςυνδζκθκε ςε άλλα δίκτυα 15

16 ΕΓΚΑΘΙΔΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΤΗΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟ NETGOTIATOR ALTEREGO ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΙΑ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΗΣ ΡΛΗΟΥΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΓΑΣΙΑΣ Σε κάκε ςυνεδρία του Netgotiator AlterEGO, το ζνα πρόςωπο μοιράηει τθν οκόνθ του και το άλλο ζχει πρόςβαςθ ς αυτιν (ςτθν οκόνθ του ςυνεργάτθ του). Για να δείτε ζνα μικρό απόςπαςμα βίντεο (ενόσ λεπτοφ) ςε Flash για το πϊσ χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO, επιςκεφκείτε τθ ςελίδα: Θα κατανοιςετε καλφτερα τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ ςε μία ςυνεδρία, αν χρθςιμοποιιςουμε ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι ο Γιάννης και θ Μαρία επικυμοφν να ζχουν μία ςυνεδρία όπου ο Γιάννης κζλει να παρουςιάςει τθν οκόνθ του ςτθ Μαρία. Αυτά είναι τα αναλυτικά βιματα που ο Γιάννης και θ Μαρία κα πρζπει να ακολουκιςουν: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO ID ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ο Γιάννης δίνει ςτθ Μαρία τον δικό του αρικμό «Netgotiator AlterEGO ID» [5] Ο Γιάννης κα πρζπει τϊρα να επικοινωνιςει και να πει τον δικό του Κωδικό υνεδρίασ (Session Password) [6] ςτθν Μαρία μζςω τθλεφϊνου ι άλλου μζςου π.χ. IM (instance messenger) chat. Αφοφ ζχει πει τον κωδικό του ο Γιάννης αποφαςίηει αν κα πρζπει θ Μαρία να ζχει Ρλιρθ Ρρόςβαςθ - Full Control ι προβολι μόνον - Read Only View ςτθν οκόνθ του και επιλζγει με το ποντίκι του το εικονίδιο [8] για να κζςει τθν πρόςβαςθ τθσ Μαρίας ςε Read Only (κόκκινο εικονίδιο). Η ΜΑΙΑ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΕΙ ΤΟ NETGOTIATOR ALTEREGO ID ΚΑΙ ΤΟ PASSWORD ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Η Μαρία ειςάγει το Netgotiator AlterEGO ID του Γιάννη ςτο πεδίο [9] Ειςάγει τον κωδικό του Γιάννη ςτο πεδίο [10], Επιλζγει ςτθν επιλογι [12] το Διαχείριςθ και Κάνει ΚΛΙΚ ςτο μεγάλο ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΛΗΚΤΟ «START» [16] για να ςυνδεκεί ςτον υπολογιςτι του Γιάννη. Η Συνεδρία ζχει πια εγκακιδρυκεί και θ Μαρία παρατθρεί πια τθν Επιφάνεια Εργαςίασ του Γιάννη ςε κατάςταςθ Ρροβολισ Μόνο - Read Only. Για να τερματίςουν οποιαδιποτε ςυνεδρία και να εξζρκουν τθσ εφαρμογισ είτε ο Γιάννθσ είτε θ Μαρία μποροφν να κάνουν ΚΛΙΚ ςτο ΚΟΚΚΙΝΟ x [17] πλήκτρο ςτθν εφαρμογι τουσ, ι ςτο πλικτρο Stop Session που εμφανίηεται πάνω ςτθν μπάρα Ελζγχου Συνεδρίασ (όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα). 16

17 ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΙΕΣ Μερικζσ φορζσ το λειτουργικό ςφςτθμα Windows ι κάποιο λογιςμικό προςταςίασ που μπορεί να ζχετε εγκαταςτιςει ςτον υπολογιςτι ςασ μποροφν να εμποδίςουν μια ςυνεδρία. Το Netgotiator AlterEGO χρθςιμοποιεί εςωτερικά ζνα πρόγραμμα αποκαλοφμενο UltraVNC Viewer για να ςασ μεταφζρει τθν οκόνθ του ςυνεργάτθ ςασ. Τα Windows και άλλα προγράμματα αςφάλειασ μποροφν να ςασ προειδοποιιςουν όταν προςπακεί αυτό το πρόγραμμα να τρζξει ςτον υπολογιςτι ςασ. Ακολουκοφν τα πιο κοινά προβλιματα και οι προτεινόμενεσ λφςεισ τουσ. WINDOWS DEFENDER WARNING Μερικζσ φορζσ ο Windows Defender μπορεί να δείξει μία προειδοποίθςθ. Θα πρζπει να επιλζξετε το πλικτρο Αγνοιςτε το. ΤΟ WINDOWS UAC (USER ACCESS CONTROL) ΓΝΩΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Πταν ζνασ υπολογιςτισ που εκτελεί το λειτουργικό ςφςτθμα Windows Vista μοιράηεται τθν οκόνθ του, θ τεχνολογία UAC (User Account Control) μπορεί να κάνει το Netgotiator AlterEGO να χάςει τθν ςφνδεςθ αμζςωσ μετά από τθν εμφάνιςθ μιασ προτροπισ δικαιωμάτων του UAC. Το User Account Control (UAC) είναι μία τεχνολογία των Windows που μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνων μεταβολϊν ςτο ςφςτθμά ςασ από ιοφσ ι άλλα προγράμματα. Το UAC το πετυχαίνει με το να ςασ ρωτάει για τθν άδεια από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ι τον κωδικό ενόσ Διαχειριςτι, πριν εκτελζςει μία διαδικαςία που κα μποροφςε να επθρεάςει τθν ςωςτι λειτουργία του Η/Υ ςασ ι να αλλάξει ρυκμίςεισ που μποροφν να επθρεάςουν και άλλουσ χριςτεσ. Δυςτυχϊσ, αυτό το μινυμα εμφανίηεται ακόμθ και εάν είςτε ςυνδεδεμζνοσ ωσ χριςτθσ ο οποίοσ ζχει δικαιϊματα Διαχειριςτι, κυρίωσ για να επιβεβαιϊςει τθν πρόκεςι ςασ. Πταν ζνα τζτοιο μινυμα εμφανίηεται, υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ: 1. Εάν ζχετε ξεκινιςει το Netgotiator AlterEGO με δικαιϊματα Διαχειριςτι, και παρουςιάηετε τθν οκόνθ ςασ ςε πλιρθ δικαίωμα εργαςίασ, τίποτε δεν ςυμβαίνει (δεν αποςυνδζεςτε), αλλά ο ςυνεργάτθσ ςασ δεν μπορεί να κάνει κλικ ςτα πλικτρα του UAC για να ςυνεχίςει. Εςείσ κα πρζπει να κάνετε κλικ επάνω τουσ. 2. Εάν ζχετε ξεκινιςει τθν εφαρμογι ωσ Απλόσ Χριςτθσ, θ ςυνεδρία αποςυνδζεται άμεςα. Μία εναλλακτικι λφςθ για το πρόβλθμα αυτό είναι να πιζςετε εςείσ το πλικτρο αποδοχισ ςτο παράκυρο του UAC και μετά να πιζςει ο ςυνεργάτθσ ςασ ξανά το πλικτρο START ςτο δικό του Netgotiator AlterEGO για να επανεκκινιςει μία νζα ςυνεδρία μαηί ςασ. 17

18 Παρακαλοφμε Προςζξτε: Η EXILLION δεν προτείνει όπωσ πολλζσ άλλεσ λφςεισ - τθν απενεργοποίθςθ του User Account Control όταν χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO. Είναι προτιμότερο να εκτελείτε τθν εφαρμογι ωσ Διαχειριςτισ όταν ξεκινάτε (δείτε εικόνεσ 7, 8). Το να εκτελείτε τθν εφαρμογι ωσ χριςτθσ με περιοριςμζνα δικαιϊματα, δεν κα παράγει καλφτερα αποτελζςματα, εφόςον δεν κα είςτε ςε κζςθ να παρζχετε κωδικοφσ κάποιου διαχειριςτι όταν ςασ ηθτθκεί από το UAC ζτςι κι αλλιϊσ. Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να απενεργοποιιςετε το UAC, μποροφμε απλά να ςασ προτείνουμε τθν διαδικαςία: Start button/settings/control Panel/User Accounts και Family Safety/User Accounts/Turn User Account Control on or off. Θα χρειαςτεί να επανεκκινιςετε τον υπολογιςτι ςασ για να εφαρμοςκοφν οι αλλαγζσ. Εκτόσ του ανωτζρω κζματοσ, το Netgotiator AlterEGO λειτουργεί άψογα με τα Windows Vista εφόςον μπορείτε να παραμετροποιιςετε πικανά κζματα ςτο Firewall/Security software που εκτελείτε ϊςτε να μθν αποκλείει το Netgotiator AlterEGO και το netgviewer.exe από το να εκτελοφνται και να ζχουν πρόςβαςθ ςτο internet. ENDING A NETGOTIATOR ALTEREGO SESSION APPENDIX ΡΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ / ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΓΛΩΣΣΩΝ Το Netgotiator AlterEGO υποςτθρίηει πολυγλωςςικότθτα και είναι αυτι τθ ςτιγμι διακζςιμο ςτισ ακόλουκεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά (English) Και από το 2 ο τρίμθνο του 2009 κα είναι Ελλθνικά (Greek) διακζςιμο ςε: Français (French) Deutsch (German) Italiano (Italian) Español (Spanish) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Για να αλλάξετε τθν γλϊςςα ςτθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO, κάντε ΚΛΙΚ ςτο πλικτρο [15 Settings] ςτο κάτω μζροσ τθσ φόρμασ του Netgotiator AlterEGO, και επιλζξτε τθν επικυμθτι Γλϊςςα από το drop-down combo box. Τζλοσ, μθν ξεχάςετε να πατιςετε Save για να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ ςασ. 18

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα