Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO"

Transcript

1 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR DOCUMENTATION TEAM EXILLION extreme value technologies Νοζμβριοσ 2008

2 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ Netgotiator AlterEGO Νοζμβριοσ 2008 Revision

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Netgotiator AlterEGO Το Netgotiator AlterEGO είναι ζνα δωρεάν αςφαλζσ εργαλείο για απομακρυςμζνθ ςυνεργαςία και διαμοιραςμό, ςχεδιαςμζνο ειδικά για ανκρϊπουσ με λίγεσ ζωσ κακόλου τεχνικζσ γνϊςεισ. Το Netgotiator AlterEGO επιτρζπει ςε χριςτεσ που δεν ζχουν τεχνικζσ γνϊςεισ να ςυνδεκοφν από παντοφ ςτο Internet ςε δευτερόλεπτα χωρίσ να αλλάξουν ρυκμίςεισ ςτα τείχθ προςταςίασ (firewalls) ι τουσ δρομολογθτζσ (routers) τουσ. Με το Netgotiator AlterEGO, μπορείτε να βοθκιςετε ςυνεργάτεσ ςασ απομακρυςμζνα, ςαν να δουλεφατε πλάι ο ζνασ με τον άλλον. Τυπικζσ και δθμοφιλείσ χριςεισ του Netgotiator AlterEGO είναι: Λογιςτζσ / Οικονομολόγοι με τουσ πελάτεσ τουσ ι τουσ ςυνεργάτεσ τουσ Ρροςωπικό Τεχνικισ Βοικειασ ςε ςυςτιματα IT (πλθροφορικισ) Εκπαίδευςθ Υπολογιςτϊν και Λογιςμικοφ για εταιρίεσ software Μθχανικοί που μποροφν να παρουςιάςουν τριςδιάςτατα (3D) μοντζλα ςτουσ πελάτεσ τουσ Δικθγόροι/Νομικοί που ςυνεργάηονται με ςυναδζλφουσ τουσ ι παρουςιάηουν και ςυηθτοφν για τθν υπόκεςι τουσ με τουσ πελάτεσ τουσ Μεταφραςτζσ που μποροφν να δουλζψουν μαηί με τουσ πελάτεσ ι τουσ ςυνεργάτεσ τουσ Ππωσ επίςθσ και πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ και χριςεισ ςτθν κακθμερινότθτα ενόσ χριςτθ που χρθςιμοποιεί υπολογιςτι. Το Netgotiator AlterEGO διανζμεται αποκλειςτικά κάτω από το μοντζλο Software as a Service (SaaS), από το Internet. Η τελευταία ζκδοςθ βρίςκεται πάντα ςτθν διεφκυνςθ Internet: 3

4 ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΗ (DOWNLOADING) ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Μπορείτε να κάνετε «download» το λογιςμικό Netgotiator AlterEGO από τθ διεφκυνςθ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπάκι Free AlterEGO Download και ςε δεςμοφσ (links) ςε κάκε ςελίδα του Web Site του Netgotiator AlterEGO (http://www.netgotiator.com). Πταν κάνετε κλικ ςτον δεςμό ι το πλικτρο Free Download, κα δείτε μία οκόνθ θ οποία ςασ προτρζπει να «Εκτελζςετε» ( Run ), να «Αποκθκεφςετε» ( Save ) το αρχείο ι να «Ακυρϊςετε» ( Cancel ) τθν ενζργεια του download. Εικόνα 1: Επιλζξτε και κάντε κλικ ςτο Αποθήκευςη για να αποκθκεφςετε το αρχείο ςτον δίςκο ςασ. Κάντε «Αποκικευςθ» ( Save ) ςτο παράκυρο αυτό και αποκθκεφςτε το αρχείο που κα κατεβάςετε ςτθν «Επιφάνεια Εργαςίασ» ςασ (Desktop) για να μπορείτε να το βρείτε εφκολα ςτο μζλλον (δείτε τθν Εικόνα 2 για να ςασ κακοδθγιςει για το πϊσ μπορείτε να επιλζξετε τθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ). Εικόνα 2 : Αποθήκευςη ςτην Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ 4

5 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Μπορείτε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO πατϊντασ το πλικτρο «Εκτζλεςθ» ( Run ) εφόςον το εκτελζςιμο αρχείο ζχει ιδθ μεταφορτωκεί (ζγινε download). ΗΜΕΙΩΗ: Το Netgotiator AlterEGO δεν απαιτεί διαδικαςία εγκατάςταςθσ, εφόςον δεν υφίςταται πραγματική εγκατάςταςη και οφτε ποτζ χρειάηεται να εγκαταςτακεί. Αντ αυτοφ, θ εφαρμογι μπορεί να εκτελεςκεί οποιαδιποτε ςτιγμι είτε με τα δικαιϊματα ενόσ απλοφ χριςτθ (δεν χρειάηεται δικαιϊματα διαχειριςτι) είτε με τα δικαιϊματα Διαχειριςτι εφόςον αυτά υπάρχουν ςτον χριςτθ που εκτελεί τθν εφαρμογι. Ασ πάμε όμωσ ςτθν αρχικι διαδικαςία μασ για να εκτελζςουμε τθν εφαρμογι. Εφόςον ιδθ ζχετε αποκθκεφςει το εκτελζςιμο αρχείο AlterEGO.exe ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ, πατιςτε το πλικτρο «Εκτζλεςθ» ( Run ) για να εκτελζςετε τθν εφαρμογι. Εικόνα 3: Μετά τθ λιψθ του αρχείου, πατιςτε το πλικτρο Εκτζλεςη για να εκτελζςετε την εφαρμογή. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, το Λειτουργικό Σφςτθμα μπορεί να ςασ προτρζψει και πάλι και να ςασ ηθτιςει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ ςασ για να εκτελζςετε το αρχείο. Μπορεί επίςθσ να ςασ δϊςει τθν επιλογι να μθν ξαναρωτθκείτε όποτε κζλετε να εκτελζςετε αυτό το ςυγκεκριμζνο αρχείο. 5

6 Εικόνα 4: Κάνοντασ κλικ ςτο αρχείο, από-επιλζξτε το «Ερϊτθςθ πριν από κάκε άνοιγμα αυτοφ του αρχείου Στα Windows Vista, εφόςον εκτελείτε το λογιςμικό ωσ Διαχειριςτισ, πικανϊσ να λάβετε μία προτροπι από το UAC (User Account Control). Ραρακαλοφμε πατιςτε «Συνζχεια» (Continue) για να αποδεχκείτε τθν προτροπι του UAC. Εικόνα 5: Αν ζχετε την προτροπή του UAC, πατήςτε OK. 6

7 ΟΙ ΡΩΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Το AlterEGO.exe είναι μία «ενιαία εφαρμογι EXE». Μπορείτε να τθν εκτελείτε χωρίσ εγκατάςταςθ και ςυνεπϊσ χωρίσ να χρειάηεςτε δικαιϊματα Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ςτα Windows. Με το AlterEGO μπορείτε τόςο να δζχεςθε ειςερχόμενεσ προςκλήςεισ για ςυνεργαςία, όςο και να ξεκινάτε εςείσ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ ςτουσ ςυνεργάτεσ ςασ. Μπορείτε επίςθσ να κατευκφνετε τουσ πελάτεσ ι τουσ ςυνεργάτεσ ςασ να «κατεβάςουν» (download) τθν εφαρμογι από το δικό μασ Web Site. Οι Εγγεγραμμζνοι Χρήςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να «κτίςουν» μια «εξειδικευμζνθ ζκδοςθ» (customized version) του AlterEGO που κα περιλαμβάνει το λογότυπο και τα λεκτικά τουσ και να κατευκφνουν τουσ πελάτεσ τουσ να «κατεβάςουν» (download) τθν εφαρμογι από το ιδιωτικό τουσ Web Site αντί για το Site του Netgotiator. Μπορείτε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO πιζηοντασ το πλικτρο «εκτζλεςθ» ( Run ) μετά τθν μεταφόρτωςθ και αποκικευςθ του εκτελζςιμου αρχείου. Η μόνθ προχπόκεςθ για να μπορεί να εκτελεςκεί θ εφαρμογι είναι να υπάρχει εγκατεςτημζνο το Microsoft.net framework version Πλα τα ςυςτιματα με Windows Vista ζρχονται με εγκατεςτθμζνθ τθν ζκδοςθ αυτι. Για τα παλαιότερα ςυςτιματα (Windows XP, 2000) ο χριςτθσ κα ενθμερωκεί άμεςα ότι δεν είναι εγκατεςτθμζνθ θ απαιτοφμενθ ζκδοςθ του Microsoft.net framework και κα οδθγθκεί να «κατεβάςει» (download) και να εγκαταςτιςει απευκείασ από τον Ιςτότοπο τθσ Microsoft (Microsoft Download Center), τθν απαιτοφμενθ ζκδοςθ (εξαρτάται από τθν γλϊςςα του ςυςτιματοσ και τθν πλατφόρμα του x32 ι x64). Εικόνα 6: Ραρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τουσ Προυσ Χριςθσ και πατιςτε Accept & Proceed για να προχωριςετε. Τθν πρϊτθ φορά που εκτελείται θ εφαρμογι, κα ενθμερωκείτε ςτθ ςωςτι γλϊςςα για τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ του AlterEGO και κα ςασ ηθτθκεί να αποδεχκείτε τουσ Προυσ Χριςθσ του Netgotiator AlterEGO. Ραρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά και εφόςον ςυμφωνείτε με τουσ Προυσ Χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ να πατιςετε το πλικτρο Accept and Proceed για να προχωριςετε ςτθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ. 7

8 Η ΑΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Ρριν περιγράψουμε τθν αρχικι οκόνθ, κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν περίπτωςθ των Windows Vista. WINDOWS VISTA Σε περίπτωςθ που εκτελείτε τθν εφαρμογι ςτο λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Vista, μετά τθν αποδοχι των Πρων Χριςθσ, κα ςασ παρουςιαςτεί θ ακόλουκθ φόρμα τθσ εφαρμογισ (Εικόνα 7). Εικόνα 7 Εικόνα 8 Επεξιγθςθ: Στα Windows Vista, όταν εκτελζςουμε τθν εφαρμογι κάτω από τα δικαιϊματα ενόσ λογαριαςμοφ που δεν είναι Διαχειριςτισ, υπάρχει θ πικανότθτα να ζχουμε περίεργα οπτικά αποτελζςματα ι να ζχουμε ςυχνζσ αποςυνδζςεισ ςτθ διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ (Session). Για παράδειγμα, υποκζςτε πωσ ζχετε ξεκινιςει μία ςυνεδρία όπου ελζγχετε τον υπολογιςτι ενόσ ςυνεργάτθ ςασ και αυτόσ ζχει επιλζξει αρχικά (ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα) να μην εκτελζςει τθν εφαρμογι ωσ Διαχειριςτισ. Πταν πατιςει κάποιο πλικτρο (με μία αςπίδα) που εκτελεί μία διαδικαςία που απαιτεί δικαιϊματα Διαχειριςτι ςτα Vista, τότε κα λάβει μία προτροπι (prompt) ςε μία «Γκρι Αςφαλι Επιφάνεια Εργαςίασ» ( Secure Desktop ) είτε να αποδεχκεί είτε να ακυρϊςει τθν ενζργεια που ξεκίνθςε. Αυτι θ προτροπι μπορεί να αποςυνδζςει τθν ςυνεδρία ςασ με τον ςυνεργάτθ ςασ ςε αυτό το ςενάριο. Η λφςη είναι είτε να εκτελείτε πάντα τθν εφαρμογι με δικαιϊματα Διαχειριςτι, είτε να περιμζνετε από τον ςυνεργάτθ ςασ να απαντιςει ςτθν προτροπι του UAC και να ξαναςυνδεκείτε αμζςωσ μετά. Οι εικόνεσ 7 και 8 δείχνουν ακριβϊσ τθν προτιμϊμενθ ςειρά για το πϊσ κα πρζπει να εκτελοφμε τθν εφαρμογι εάν είμαςτε ιδθ Διαχειριςτζσ ι γνωρίηουμε τα εχζγγυα του Διαχειριςτι. 8

9 ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Τα περιςςότερα προβλιματα που εμφανίηονται κατά τθν εκκίνθςθ τθσ εκτζλεςθσ ζχουν να κάνουν με: Το ςφςτθμα (Microsoft XP ι παλαιότερο αφοφ τα Vista ζρχονται με εγκατεςτθμζνο το.net framework v.2.0) δεν ζχει εγκατεςτθμζνο το Microsoft.net Framework v ι Το λειτουργικό ςφςτθμα των Windows ι κάποιο λογιςμικό αςφάλειασ είναι ρυκμιςμζνο για υπερβολικι ευαιςκθςία και μπλοκάρει τισ διεργαςίεσ τθσ εφαρμογισ. Ο χριςτθσ προςπακεί να αντικαταςτιςει τθν παλαιότερθ ζκδοςθ του AlterEGO με μία νεότερθ που μόλισ κατεβάηει από το Web Site του Netgotiator, ενϊ εκτελείται ήδη το AlterEGO.exe, ι εκτελείται ςτο παραςκινιο (και μπορεί να βρίςκεται ςτθν μπάρα εργαςιϊν) θ διεργαςία (process) με το όνομα (NetGAlterEgo.exe). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, κα πρζπει να κατεβάςετε και να εγκαταςτιςετε το Microsoft.net framework από τον δεςμό ι το πλικτρο που ςασ προτρζπει θ ίδια θ εφαρμογι. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ, κα πρζπει να επιλζξετε όποια επιλογι αναιρεί το μπλοκάριςμα τθσ εφαρμογισ από το λογιςμικό αςφάλειασ (τυπικά πλικτρα όπωσ Ignore, Continue, Yes, Grant, Run, or Allow.) Στθν τρίτθ περίπτωςθ, παρακαλοφμε κλείςτε όλεσ τισ ςχετικζσ με το AlterEGO εφαρμογζσ και διεργαςίεσ πριν προςπακιςετε να εκτελζςετε τθν εφαρμογι ξανά. Κάποιο λογιςμικό Αςφάλειασ μπορεί επίςθσ να μπλοκάρει τθν αποςυμπίεςθ και τθν αποκικευςθ είτε τθσ εφαρμογισ του Netgotiator AlterEGO είτε κάποιων από τα κρίςιμα ςτοιχεία τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αποςυμπίεςθσ ι τθσ εκτζλεςισ τθσ. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να απενεργοποιιςετε προςωρινά το λογιςμικό προςταςίασ που χρθςιμοποιείτε για να δείτε αν επθρεάηει τθν εκτζλεςθ ςτο ξεκίνθμα τθσ εφαρμογισ AlterEGO. Η ΟΘΟΝΗ ΕΓΓΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 1 Εάν δεν ζχετε χρθςιμοποιιςει ποτζ ξανά ςτο παρελκόν τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, μπορεί να ςασ ηθτθκεί να κάνετε ςφνδεςθ (login) ι να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό (account) όταν ξεκινάτε τθν εφαρμογι. Εάν ζχετε ιδθ λογαριαςμό με το Netgotiator AlterEGO, κάντε κλικ ςτο «Σφνδεςθ» ( Login ). Εάν δεν ζχετε λογαριαςμό Netgotiator AlterEGO, κάντε κλικ ςτο «Δθμιουργία Λογαριαςμοφ» ( Create Account ). Εάν δεν επικυμείτε να κάνετε ςφνδεςθ (login) ι να δθμιουργιςετε λογαριαςμό, μπορείτε να κάνετε κλικ ςτο πλικτρο «ΑΚΥΟ» και να ςυνεχίςετε. Η εφαρμογι κα ςυνεχίςει να λειτουργεί και κα βρεκείτε και πάλι ςτο γνωςτό περιβάλλον εργαςίασ τθσ εφαρμογισ (με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ςε λεπτά ςφνδεςθσ ανά θμζρα). 1 Only in non-beta versions. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εμπορικι χριςθ του Netgotiator AlterEGO δεν επιτρζπεται εκτόσ και αν ζχετε εγγραφεί και ταυτόχρονα πλθρϊςει για τθν υπθρεςία που λαμβάνετε. 2 ΔΗΜΙΟΥΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ NETGOTIATOR ALTEREGO Η δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ Netgotiator AlterEGO είναι πάρα πολφ απλι και παίρνει μόνον μερικά δευτερόλεπτα. Τι κερδίηετε αν Εγγραφείτε: Δθμιουργϊντασ ζναν ΔΩΕΑΝ λογαριαςμό ςτο Netgotiator AlterEGO, μπορείτε Να κρατάτε και να διαχειρίηεςτε ςτατιςτικά για τισ ςυνεδρίεσ που κάνατε Να βακμολογείτε και να ςασ βακμολογοφν οι ςυνεργάτεσ ι οι χριςτεσ ςτουσ οποίουσ παρζχετε υπθρεςίεσ μζςω του AlterEGO Να χτίςετε ςταδιακά ζνα ιςχυρό προφίλ μζςω του Netgotiator AlterEGO και φιμθ που κα ςασ φζρει αργότερα πελάτεσ και κα μετατρζψει τισ γνϊςεισ ςασ ςε μετρθτά, μζςα από το επερχόμενο Netgotiator Professional Services marketplace. Για να δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό, πρζπει μόνον να ςυμπλθρϊςετε μία διεφκυνςθ (δεν κα μπορεί να αλλάξει ςτο μζλλον παρά μόνον μετά από επικοινωνία μασ - διότι κα αποτελεί και το όνομα χριςτθ ςασ ςτισ υπθρεςίεσ του Netgotiator AlterEGO), το Ονοματεπϊνυμό ςασ και ζναν κωδικό αςφάλειασ - password (με ζξι ή περιςςότερουσ χαρακτιρεσ). Εφόςον δθμιουργιςετε τον λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το και τον κωδικό ςασ για να ςυνδεκείτε και να κάνετε Login τόςο ςτθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO όςο και ςτο Web Site του Netgotiator AlterEGO και να ζχετε πρόςβαςθ ςε κάκε δυνθτικό χριςτθ τθσ εφαρμογισ Netgotiator AlterEGO ςτον κόςμο, ξεκινϊντασ μαηί του μία αςφαλι ςυνεδρία ςυνεργαςίασ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ LOGIN ΚΑΙ LOGOUT ΣΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Για να κάνετε login in ςτθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, απλά πλθκτρολογιςτε το ςασ και τον κωδικό που είχατε ειςάγει όταν ανοίξατε τον λογαριαςμό ςασ ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ. Για να κάνετε log out από τθν εφαρμογι Netgotiator AlterEGO, μπορείτε να επιλζξετε από το μενοφ τθσ εφαρμογισ (κάνοντασ δεξί κλικ ςτο εικονίδιο του Netgotiator AlterEGO που βρίςκεται ςτθ γραμμι εργαςιϊν - taskbar) και επιλζγοντασ Logout. 2 Το Netgotiator AlterEGO είναι ΔΩΡΕΑΝ για προςωπική χρήςη εφόςον ιςχφουν τα ακόλουθα: Δεν μπορείτε να χρηςιμοποιείτε την υπηρεςία για πάνω από 60 λεπτά ημερηςίωσ και δεν επιτρζπεται να ςυνδζεςτε ςε άνω των πζντε (5) ατόμων ανά μήνα. Αν ξεπερνάτε τα όρια αυτά, παρακαλοφμε αγοράςτε την ςυνδρομή τησ υπηρεςίασ AlterEGO. 10

11 Η ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO Σε κάκε ςυνεδρία του Netgotiator AlterEGO, ζνα πρόςωπο μοιράηει τθν οκόνθ του και το άλλο πρόςωπο ζχει πρόςβαςθ ς αυτιν (ςτθν οκόνθ του ςυνεργάτθ του). Για να δείτε ζνα μικρό απόςπαςμα βίντεο (ενόσ λεπτοφ) ςε Flash για το πϊσ χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO, επιςκεφκείτε τθ ςελίδα: Ραρακαλοφμε ζχετε τθν επόμενθ μιτρα ωσ επεξθγθματικι αναφορά για τισ ενεργζσ περιοχζσ τθσ εφαρμογισ και τα πλικτρα που χρθςιμοποιοφνται Το λογότυπο τθσ Εφαρμογισ. ΚΛΙΚ για να 2 επιςκεφκείτε το Web Site του προμθκευτι τθσ υπθρεςίασ ςασ. 2. Η εικόνα που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ να δθμοςιοποιεί για τον εαυτό του. Κάντε ΚΛΙΚ 5 για ςτατιςτικά ςτοιχεία χριςθσ και δικαιϊματα. Μπορεί να επιλεγεί από το 6 πλικτρο [15 Settings]. 3. Η τρζχουςα ζκδοςθ τθσ Εφαρμογισ. Εάν 7 υπάρχει διακζςιμθ νεότερθ ζκδοςθ, ςθμειϊνεται ςτα δεξιά τθσ και αν γίνει ΚΛΙΚ εκεί, κα μεταφορτωκεί (download) θ νζα 11 ζκδοςθ. 4. Η περιγραφι του Χριςτθ. Μπορεί να τροποποιθκεί από το πλικτρο [15 Settings] 5. Ο μοναδικόσ Αρικμόσ ταυτότθτασ του χριςτθ ςτον υπολογιςτι αυτό (unique ID) για το χϊρο ονομάτων (namespace) του Netgotiator AlterEGO. Είναι ο αρικμόσ που κα πρζπει να πείτε ςτον ςυνεργάτθ ςασ για να μπορζςει να ςυνδεκεί και να ξεκινιςει μία ςυνεδρία μαηί ςασ. ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ για να τον αντιγράψουμε ςτο πρόχειρο (clipboard) θ να τον αποςτείλουμε με μία πρόςκλθςθ ςε ζναν νζο ςυνεργάτθ μασ με Ο ΚΩΔΙΚΟ για τθν ςυνεδρία που κα ακολουκιςει. Εκδίδεται - δθμιουργείται αυτόματα από τον Διακομιςτι του Netgotiator. Μπορεί να επανεκδοκεί πατϊντασ το πλικτρο *7 new password+. Θα πρζπει να τον πείτε ςτον ςυνεργάτθ ςασ για να του δϊςετε πρόςβαςθ ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ, ι να του επιτρζψετε να παρουςιάςει αυτόσ τθν δικι του οκόνθ ςε ςασ. 7. Το πλικτρο αυτό, δίνει εντολι να επανεκδοκεί ζνασ νζοσ κωδικόσ ςυνεδρίασ για το πεδίο *6 - password] 8. Μια οπτικι ζνδειξθ για το αν βρίςκεςτε ςε κατάςταςθ που ο ςυνεργάτθσ ςασ μπορεί να ζχει πλήρη πρόςβαςη (Full Access = να κουνά το ποντίκι και να πλθκτρολογεί ταυτόχρονα μαηί ςασ) ι να βλζπει μόνον τισ κινιςεισ ςασ ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ ςασ (Read-only). Αυτό κα είναι ενεργό εάν κάποιοσ ςυνεργάτθσ ςασ ι εςείσ ξεκινιςετε μία ςυνεδρία που εςείσ κα προβάλετε τθν οκόνθ ςασ ςτο απζναντι πρόςωπο. 11

12 9. Ο αριθμόσ ταυτοποίηςησ ID του ςυνεργάτθ ςασ (Partner s ID). ωτιςτε τον ςυνεργάτθ ςασ να ςασ πει τον αρικμό του και πλθκτρολογιςτε το εδϊ, ι επιλζξτε από ζναν ιδθ οριςμζνο αρικμό Ψευδϊνυμο από τισ Επαφζσ ςασ που βρίςκονται ςτθ λίςτα με το κάτω βελάκι *Οι επαφζσ προςτίκενται με τθν χριςθ του 11 Contacts]. 10. Ο κωδικόσ υνεδρίασ του Συνεργάτθ ςασ (Partner s Password). Ζθτιςτε από τον ςυνεργάτθ ςασ να ςασ πει τον προςωρινό κωδικό ςυνεδρίασ που του ζχει ανατεκεί από τον Διακομιςτι ι ζχει επιλζξει ο ίδιοσ από τισ προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ 11. Το πλικτρο των επαφϊν. Μπορείτε να προςκζςετε, να αφαιρζςετε ι να αλλάξετε μία Επαφι ςασ. Μπορείτε να επιλζξτε επίςθσ μία επαφι από το [9 Partner s ID dropdown box] πριν μεταβάλετε τα ςτοιχεία τθσ. 12. Επιλζξτε εδϊ για να ζχετε ΕΣΕΙΣ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ ςτην Επιφάνεια Εργαςίασ του ςυνεργάτη ςασ, αμζςωσ μετά που κα πλθκτρολογιςετε το ID Του και τον Κωδικό ςυνεδρίασ του και πατιςετε το πλικτρο [16 START]. 13. Επιλζξτε εδϊ για να Παρουςιάςετε ΕΣΕΙΣ τθν οκόνθ ςασ ςτον ςυνεργάτθ ςασ, αφοφ πρϊτα πλθκτρολογιςετε το ID Του και τον Κωδικό ςυνεδρίασ του και πατιςετε το πλικτρο [16 START]. 14. Ρεριοχι για Μθνφματα του ςυςτιματοσ και του Διακομιςτι, όπωσ και των πικανϊν λακϊν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. 15. Το πλικτρο Ρυθμίςεισ. Κάντε ΚΛΙΚ επάνω του για να επιλζξετε τισ διάφορεσ ρυκμίςεισ τθσ εφαρμογισ όπωσ ο μόνιμοσ κωδικόσ ςασ (αν είναι επικυμθτό), οι ρυκμίςεισ δικτφου και proxy, θ Γλϊςςα, θ Ρεριγραφι ςασ και θ Εικόνα ςασ (δείτε παρακάτω). 16. Το πλικτρο ΕΝΑΞΗ (START). Κάντε ΚΛΙΚ εδϊ για να ξεκινήςετε μια ςυνεδρία με ζναν ςυνεργάτθ ςασ, εφόςον ζχετε ειςάγει το ID του [9 Partner s ID] και τον ΚΩΔΙΚΟ ςυνεδρίασ του [10 Password] και ζχετε ιδθ επιλζξει τθν Απομακρυςμζνθ Ρρόςβαςθ ι τθν Ραρουςίαςθ τθσ δικι ςασ οκόνθσ Remote Control mode *12 Remote control] or Presentation mode *13 Share My Screen]. 17. ΚΛΙΚ ςτο πλικτρο αυτό για να ΣΕΡΜΑΣΙΕΣΕ (EXIT) τθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO ςε οποιαδιποτε ςτιγμι. 12

13 [Ρλικτρο 15] Ρροτιμιςεισ / υκμίςεισ τθσ εφαρμογισ Netgotiator AlterEGO Εικόνα 9: [Options][Tab 01] Γενικζσ Επιλογζσ Η περιγραφή ςασ: Δϊςτε ζναν τίτλο τθσ περιγραφισ ςασ εδϊ, που κα είναι ορατόσ ςτουσ ςυνεργάτεσ με τουσ οποίουσ κα ξεκινιςετε ςυνεδρίεσ Η Εικόνα ςασ: Τοποκετιςτε εδϊ τθν εικόνα που κζλετε να βλζπουν οι άλλοι όταν βρίςκεςτε ςε ςυνεδρία μαηί τουσ. Φορτϊςτε τθν εικόνα από τον δίςκο ςασ ι ςβιςτε τθν αποκθκευμζνθ εικόνα από τθν εφαρμογι. Γλϊςςα: Επιλζξτε τθν γλϊςςα τθσ εφαρμογισ του Netgotiator AlterEGO. Εικόνα 10: [Options][Tab 02] υκμίςεισ Αςφάλειασ Προςταςία υνεδρίασ: Χρθςιμοποιιςτε το τςεκ με τίτλο «Αυτόματοσ Κωδικόσ» για να ενθμερϊςετε τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator να ςασ εκδίδουν ζνα νζο αυτόματο κωδικό ςυνεδρίασ κάκε φορά που ςυνδζεςτε. Κωδικόσ υνεδρίασ: Εάν δεν ζχετε επιλζξει το «Αυτόματοσ Κωδικόσ», μπορείτε να κζςετε τον δικό ςασ κωδικό για ςυνεδρίεσ. Τυπικι περίπτωςθ αν κζλετε να ζχετε πρόςβαςθ ςτον Η/Υ του ςπιτιοφ ςασ από τθν εργαςία ςασ. Θα πρζπει να ειςαχκεί δφο φορζσ για να αποφευχκεί πικανότθτα λάκουσ. Ρατιςτε Κακαριςμόσ για να κζςετε τον κωδικό ςε μία αρχικι κατάςταςθ. Εικόνα 11: [Options][Tab 03] υκμίςεισ Δικτφου Proxy Settings: Χρθςιμοποιιςτε τα πεδία και τα πλικτρα για να ορίςετε ρυκμίςεισ του πικανοφ Network Proxy ςε περίπτωςθ που βρίςκεςτε πίςω από ζνα πιο περιοριςτικό περιβάλλον με τείχοσ προςταςίασ (Firewall) ι Web Proxy. Σρζχουςα Ρφθμιςη: Η εφαρμογι κα πάρει αυτόματα τισ Σρζχουςεσ ρυκμίςεισ του Proxy από τθν εφαρμογι Internet Explorer. 13

14 Χρθςιμοποιϊντασ Επαφζσ και Ψευδϊνυμα [Aliases/Contacts Combo Box - 9] [Aliases/Contacts Icon - 11] Το combo box του ID ςτθν περιοχι Ξεκινήστε μία νζα συνεδρία με συνεργάτη σας μπορεί να ςασ δϊςει άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ αρικμοφσ ταυτότθτασ (ID) των ςυνεργατϊν ςασ που ζχετε προςκζςει ςτισ Επαφζσ ςασ. Μπορείτε να ανακζςετε ζνα ψευδϊνυμο (alias) ςε κάκε αρικμό ID είτε πριν κάνετε τθν ςφνδεςθ (όταν ο ςυνεργάτθσ ςασ ζχει ενθμερϊςει για το Netgotiator AlterEGO ID του), είτε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ μαηί του, απλά πατϊντασ το πλικτρο που ονομάηεται Ρροςκικθ ςτισ Επαφζσ. Εικόνα 12: πατιςτε το εικονίδιο «Ρροςκικθ ςτισ Επαφζσ» και ςυμπλθρϊςτε το ID και το όνομα τθσ επαφισ ςασ Εικόνα 13: Ρλθκτρολογιςτε το ψευδϊνυμο του ςυνεργάτθ ςασ ςτο combo box ι πατιςτε το βελάκι ςτα δεξιά του για να δείτε τθν online κατάςταςθ όλων των επαφϊν ςασ Για να ορίςετε ζνα ψευδϊνυμο ςε ζνα ID ςυνεργάτη ςασ (δείτε Εικόνα 12): 1. Ρατιςτε το εικονίδιο [11] που δείχνει ζνα άτομο μπροςτά ςε ζνα φάκελο επαφϊν. 2. Ρλθκτρολογιςτε το ID ςτο επάνω πεδίο κειμζνου με όνομα Netgotiator ID. 3. Ρλθκτρολογιςτε ζνα Ψευδϊνυμο (Alias) γι αυτό το ID ςτο κάτω πεδίο κειμζνου με όνομα Name. Από εδϊ και ςτο εξισ, το Combo Box [9] κα περιζχει το Ψευδϊνυμο (Alias) του ςυνεργάτθ ςασ και ζνα φωτεινό εικονίδιο (μιασ ςφαίρασ) μπροςτά του. Σε εξάρτθςθ με τθν online κατάςταςθ τθσ Επαφισ ςασ, το χρϊμα τθσ φωτεινισ ςφαίρασ κα είναι ωσ ακολοφκωσ (Εικόνα 13): Γκρι/Μαφρο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ δεν είναι online Ρράςινο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ είναι online και διακζςιμοσ για ςυνεδρία Κόκκινο : Ο ςυνεργάτθσ ςασ είναι ιδθ ςε ςυνεδρία και δεν μπορεί να αποδεχκεί τθν πρόςκλθςθ Για να μεταβάλετε το Ψευδϊνυμο ενόσ ςυνεργάτθ ςασ, κάντε τα ακόλουκα: Επιλζξτε τον ςυνεργάτθ ςασ από το Combo Box [9] και πατιςτε το εικονίδιο [11]. Τϊρα μπορείτε να μεταβάλετε το Ψευδϊνυμο του ςυνεργάτθ ςασ ι ακόμθ και να τον αφαιρζςετε από τισ επαφζσ ςασ (Εικόνα 12). 14

15 Η Κατάςταςθ τθσ εφαρμογισ AlterEGO ςτθν μπάρα εργαςίασ των Windows (TaskBar). Μπορείτε ανά πάςα ςτιγμι να επιβλζψετε τθν κατάςταςθ τθσ Εφαρμογισ μζςω του εικονιδίου που βρίςκεται ςτθν μπάρα εργαςίασ των Windows (γνωςτι και ωσ Windows Taskbar). Το εικονίδιο ζχει τρεισ (3) πικανζσ καταςτάςεισ: Μαφρο: Το Netgotiator AlterEGO δεν ζχει ακόμθ ςυνδεκεί με τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator ι ζχει χάςει τθ ςφνδεςθ λόγω προβλιματοσ δικτφου. Κόκκινο: Το Netgotiator AlterEGO ζχει ςυνδεκεί με τουσ Διακομιςτζσ του Netgotiator και δείχνει το ID μασ εφόςον πάμε πάνω από το εικονίδιο αυτό με το ποντίκι. Πράςινο: Το Netgotiator AlterEGO είναι ςυνδεμζνο και ενεργό ςε μία Συνεδρία. Από το μενοφ του Taskbar, μποροφμε να εκτελζςουμε επίςθσ τισ εξισ λειτουργίεσ : «Προςκαλζςτε» Μπορείτε να προςκαλζςετε μζςω κάποιο νζο ςυνεργάτθ ςασ. Το μινυμα είναι ζτοιμο και απλά κα πρζπει εςείσ να ςυμπλθρϊςετε τα επιπλζον πεδία. «τατιςτικά» Μπορείτε να πάρετε ςτατιςτικά για τισ ςυνδζςεισ ςασ κακϊσ και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ επιλζγοντασ από το μενοφ το «Statistics» «Περί..» Από το μενοφ «περί» μποροφμε να δοφμε τθν πλθροφορία για τον υποςτθρικτι μασ αλλά και τον ςυνολικό χρόνο που το ςφςτθμά μασ ςυνδζκθκε ςε άλλα δίκτυα 15

16 ΕΓΚΑΘΙΔΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΤΗΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟ NETGOTIATOR ALTEREGO ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΙΑ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΗΣ ΡΛΗΟΥΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΓΑΣΙΑΣ Σε κάκε ςυνεδρία του Netgotiator AlterEGO, το ζνα πρόςωπο μοιράηει τθν οκόνθ του και το άλλο ζχει πρόςβαςθ ς αυτιν (ςτθν οκόνθ του ςυνεργάτθ του). Για να δείτε ζνα μικρό απόςπαςμα βίντεο (ενόσ λεπτοφ) ςε Flash για το πϊσ χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO, επιςκεφκείτε τθ ςελίδα: Θα κατανοιςετε καλφτερα τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ ςε μία ςυνεδρία, αν χρθςιμοποιιςουμε ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι ο Γιάννης και θ Μαρία επικυμοφν να ζχουν μία ςυνεδρία όπου ο Γιάννης κζλει να παρουςιάςει τθν οκόνθ του ςτθ Μαρία. Αυτά είναι τα αναλυτικά βιματα που ο Γιάννης και θ Μαρία κα πρζπει να ακολουκιςουν: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ NETGOTIATOR ALTEREGO ID ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ο Γιάννης δίνει ςτθ Μαρία τον δικό του αρικμό «Netgotiator AlterEGO ID» [5] Ο Γιάννης κα πρζπει τϊρα να επικοινωνιςει και να πει τον δικό του Κωδικό υνεδρίασ (Session Password) [6] ςτθν Μαρία μζςω τθλεφϊνου ι άλλου μζςου π.χ. IM (instance messenger) chat. Αφοφ ζχει πει τον κωδικό του ο Γιάννης αποφαςίηει αν κα πρζπει θ Μαρία να ζχει Ρλιρθ Ρρόςβαςθ - Full Control ι προβολι μόνον - Read Only View ςτθν οκόνθ του και επιλζγει με το ποντίκι του το εικονίδιο [8] για να κζςει τθν πρόςβαςθ τθσ Μαρίας ςε Read Only (κόκκινο εικονίδιο). Η ΜΑΙΑ ΡΛΗΚΤΟΛΟΓΕΙ ΤΟ NETGOTIATOR ALTEREGO ID ΚΑΙ ΤΟ PASSWORD ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Η Μαρία ειςάγει το Netgotiator AlterEGO ID του Γιάννη ςτο πεδίο [9] Ειςάγει τον κωδικό του Γιάννη ςτο πεδίο [10], Επιλζγει ςτθν επιλογι [12] το Διαχείριςθ και Κάνει ΚΛΙΚ ςτο μεγάλο ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΛΗΚΤΟ «START» [16] για να ςυνδεκεί ςτον υπολογιςτι του Γιάννη. Η Συνεδρία ζχει πια εγκακιδρυκεί και θ Μαρία παρατθρεί πια τθν Επιφάνεια Εργαςίασ του Γιάννη ςε κατάςταςθ Ρροβολισ Μόνο - Read Only. Για να τερματίςουν οποιαδιποτε ςυνεδρία και να εξζρκουν τθσ εφαρμογισ είτε ο Γιάννθσ είτε θ Μαρία μποροφν να κάνουν ΚΛΙΚ ςτο ΚΟΚΚΙΝΟ x [17] πλήκτρο ςτθν εφαρμογι τουσ, ι ςτο πλικτρο Stop Session που εμφανίηεται πάνω ςτθν μπάρα Ελζγχου Συνεδρίασ (όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα). 16

17 ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΙΕΣ Μερικζσ φορζσ το λειτουργικό ςφςτθμα Windows ι κάποιο λογιςμικό προςταςίασ που μπορεί να ζχετε εγκαταςτιςει ςτον υπολογιςτι ςασ μποροφν να εμποδίςουν μια ςυνεδρία. Το Netgotiator AlterEGO χρθςιμοποιεί εςωτερικά ζνα πρόγραμμα αποκαλοφμενο UltraVNC Viewer για να ςασ μεταφζρει τθν οκόνθ του ςυνεργάτθ ςασ. Τα Windows και άλλα προγράμματα αςφάλειασ μποροφν να ςασ προειδοποιιςουν όταν προςπακεί αυτό το πρόγραμμα να τρζξει ςτον υπολογιςτι ςασ. Ακολουκοφν τα πιο κοινά προβλιματα και οι προτεινόμενεσ λφςεισ τουσ. WINDOWS DEFENDER WARNING Μερικζσ φορζσ ο Windows Defender μπορεί να δείξει μία προειδοποίθςθ. Θα πρζπει να επιλζξετε το πλικτρο Αγνοιςτε το. ΤΟ WINDOWS UAC (USER ACCESS CONTROL) ΓΝΩΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Πταν ζνασ υπολογιςτισ που εκτελεί το λειτουργικό ςφςτθμα Windows Vista μοιράηεται τθν οκόνθ του, θ τεχνολογία UAC (User Account Control) μπορεί να κάνει το Netgotiator AlterEGO να χάςει τθν ςφνδεςθ αμζςωσ μετά από τθν εμφάνιςθ μιασ προτροπισ δικαιωμάτων του UAC. Το User Account Control (UAC) είναι μία τεχνολογία των Windows που μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνων μεταβολϊν ςτο ςφςτθμά ςασ από ιοφσ ι άλλα προγράμματα. Το UAC το πετυχαίνει με το να ςασ ρωτάει για τθν άδεια από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ι τον κωδικό ενόσ Διαχειριςτι, πριν εκτελζςει μία διαδικαςία που κα μποροφςε να επθρεάςει τθν ςωςτι λειτουργία του Η/Υ ςασ ι να αλλάξει ρυκμίςεισ που μποροφν να επθρεάςουν και άλλουσ χριςτεσ. Δυςτυχϊσ, αυτό το μινυμα εμφανίηεται ακόμθ και εάν είςτε ςυνδεδεμζνοσ ωσ χριςτθσ ο οποίοσ ζχει δικαιϊματα Διαχειριςτι, κυρίωσ για να επιβεβαιϊςει τθν πρόκεςι ςασ. Πταν ζνα τζτοιο μινυμα εμφανίηεται, υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ: 1. Εάν ζχετε ξεκινιςει το Netgotiator AlterEGO με δικαιϊματα Διαχειριςτι, και παρουςιάηετε τθν οκόνθ ςασ ςε πλιρθ δικαίωμα εργαςίασ, τίποτε δεν ςυμβαίνει (δεν αποςυνδζεςτε), αλλά ο ςυνεργάτθσ ςασ δεν μπορεί να κάνει κλικ ςτα πλικτρα του UAC για να ςυνεχίςει. Εςείσ κα πρζπει να κάνετε κλικ επάνω τουσ. 2. Εάν ζχετε ξεκινιςει τθν εφαρμογι ωσ Απλόσ Χριςτθσ, θ ςυνεδρία αποςυνδζεται άμεςα. Μία εναλλακτικι λφςθ για το πρόβλθμα αυτό είναι να πιζςετε εςείσ το πλικτρο αποδοχισ ςτο παράκυρο του UAC και μετά να πιζςει ο ςυνεργάτθσ ςασ ξανά το πλικτρο START ςτο δικό του Netgotiator AlterEGO για να επανεκκινιςει μία νζα ςυνεδρία μαηί ςασ. 17

18 Παρακαλοφμε Προςζξτε: Η EXILLION δεν προτείνει όπωσ πολλζσ άλλεσ λφςεισ - τθν απενεργοποίθςθ του User Account Control όταν χρθςιμοποιείται το Netgotiator AlterEGO. Είναι προτιμότερο να εκτελείτε τθν εφαρμογι ωσ Διαχειριςτισ όταν ξεκινάτε (δείτε εικόνεσ 7, 8). Το να εκτελείτε τθν εφαρμογι ωσ χριςτθσ με περιοριςμζνα δικαιϊματα, δεν κα παράγει καλφτερα αποτελζςματα, εφόςον δεν κα είςτε ςε κζςθ να παρζχετε κωδικοφσ κάποιου διαχειριςτι όταν ςασ ηθτθκεί από το UAC ζτςι κι αλλιϊσ. Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να απενεργοποιιςετε το UAC, μποροφμε απλά να ςασ προτείνουμε τθν διαδικαςία: Start button/settings/control Panel/User Accounts και Family Safety/User Accounts/Turn User Account Control on or off. Θα χρειαςτεί να επανεκκινιςετε τον υπολογιςτι ςασ για να εφαρμοςκοφν οι αλλαγζσ. Εκτόσ του ανωτζρω κζματοσ, το Netgotiator AlterEGO λειτουργεί άψογα με τα Windows Vista εφόςον μπορείτε να παραμετροποιιςετε πικανά κζματα ςτο Firewall/Security software που εκτελείτε ϊςτε να μθν αποκλείει το Netgotiator AlterEGO και το netgviewer.exe από το να εκτελοφνται και να ζχουν πρόςβαςθ ςτο internet. ENDING A NETGOTIATOR ALTEREGO SESSION APPENDIX ΡΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ / ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΓΛΩΣΣΩΝ Το Netgotiator AlterEGO υποςτθρίηει πολυγλωςςικότθτα και είναι αυτι τθ ςτιγμι διακζςιμο ςτισ ακόλουκεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά (English) Και από το 2 ο τρίμθνο του 2009 κα είναι Ελλθνικά (Greek) διακζςιμο ςε: Français (French) Deutsch (German) Italiano (Italian) Español (Spanish) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ Για να αλλάξετε τθν γλϊςςα ςτθν εφαρμογι του Netgotiator AlterEGO, κάντε ΚΛΙΚ ςτο πλικτρο [15 Settings] ςτο κάτω μζροσ τθσ φόρμασ του Netgotiator AlterEGO, και επιλζξτε τθν επικυμθτι Γλϊςςα από το drop-down combo box. Τζλοσ, μθν ξεχάςετε να πατιςετε Save για να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ ςασ. 18

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Οδηγίες εγκατάστασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Το λογισμικό που αναφέρεται είναι αυτό που συνοδεύει τα netbook καθηγητών μαθητών του Γυμνασίου. Αν δεν υπάρχει ήδη στους υπολογιστές μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020 Τμήμα Marketing & Sales Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνκήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020 Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα Σουλαχάκθ εςωτ. 324 Γα το Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα Τηλ: +30 211 800 3638

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα