Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο"

Transcript

1 Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

2 Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά...

3 Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ με HPV Η κφθςθ είναι μια κατάςταςθ ανοςοκαταςτολισ Μειωμζνθ κυτταρικι ανοςία Οι αυξθμζνεσ ςτεροειδείσ ορμόνεσ μπορεί να αλλθλεπιδροφν με τα ςτοιχεία του ιοφ που ζχουν ςχζςθ με τθν προγεςτερόνθ και τα γλυκοκορτικοειδι, προκαλϊντασ ζτςι τον πολλαπλαςιαςμό του ιοφ Το πικανό αποτζλεςμα των ανωτζρω είναι θ νζα λοίμωξθ με τον HPV κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ ι θ αναηωπφρωςθ παλαιάσ λοίμωξθσ

4 Συχνότθτα εμφάνιςθσ τθσ HPV λοίμωξθσ ςτθν κφθςθ Διακφμανςθ από 5-50%. (9-25%) Παράγοντεσ τθσ ανωτζρω διακφμανςθσ: Μζκοδοι ανίχνευςθσ Διαφορετικοί παράγοντεσ κινδφνου a) Κάπνιςμα b) Κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ c) Λοίμωξθ με άλλα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα d) Ιςτορικό τραχθλικισ δυςπλαςίασ και γεννθτικϊν κονδυλωμάτων e) Σεξουαλικι ςυμπεριφορά Σχεδιαςμόσ μελετϊν Ηλικία μθτζρασ

5 Η εγκυμοςφνθ αποτελεί ανεξάρτθτο παράγοντα αφξθςθσ του κινδφνου για μόλυνςθ από ογκογόνουσ HPV (OR=3.5, 95%CI vs μθ ζγκυεσ) Sexually Transmitted Diseases, October 2005, Vol. 32, No. 10, p Fife: (OR=1.79, 95%CI vs μθ ζγκυεσ ) Morrison: (OR=2.2, 95%CI vs μθ ζγκυεσ )

6 Λοίμωξθ HPV : ζγκυεσ vs μθ ζγκυεσ γυναίκεσ Αυξθμζνθ ςυχνότθτα λοίμωξθσ ςε ζγκυεσ Τριπλάςια ανίχνευςθ ογκογόνων ςτελεχϊν ςε ζγκυεσ (37.1% vs 14.1%) ςε ςχζςθ με μθ ζγκυεσ Sexually Transmitted Diseases, October 2005, Vol. 32, No. 10, p % vs 11.4% Fife et al. 28% vs 12.5% Schneider et al. 44% vs 21% Gopalkrishna et al. 35% vs 20% Czegledy et al. 36% vs 7% Watts et al.

7 Επιδθμιολογικά δεδομζνα

8 1. Η επίπτωςθ τθσ HPV λοίμωξθσ δεν παρουςιάηει ςτακερι κατανομι με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ κφθςθσ ςτθν ίδια γυναίκα. Ηigh risk HPV(+): 41.2% -1 ο τρίμθνο 28.3% -2 ο τρίμθνο 42.6%- 3 ο τρίμθνο Sexually Transmitted Diseases, October 2005, Vol. 32, No. 10, p Υπάρχει πάντωσ ςτακερά μεγαλφτερθ επίπτωςθ ιδιαίτερα high risk HPV λοίμωξθσ ςτο 3 ο τρίμθνο τθσ κφθςθσ (ορμονικοί/ανοςολογικοί παράγοντεσ?)

9 2. Αυξθμζνο ποςοςτό ανίχνευςθσ HPV λοίμωξθσ ςε νεότερεσ ζγκυεσ ςε ςχζςθ με μεγαλφτερεσ ςε θλικία ζγκυεσ γυναίκεσ Σε διαδοχικζσ εγκυμοςφνεσ ζχει παρατθρθκεί πτϊςθ τθσ ςυχνότθτασ ανίχνευςθσ του HPV ςε ςχζςθ με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των κυιςεων (ανοςολογικι προςταςία??)

10 3. Ιςτορικό προθγθκειςϊν καιςαρικϊν τομϊν φαίνεται ότι προςτατεφει από τθν HPV λοίμωξθ (OR= 0.4, 95% CI, ) "High-Risk Human Papillomavirus Detection and Related Risk Factors Among Pregnant and Nonpregnant Women in Mexico " Sexually Transmitted Diseases, October 2005, Vol. 32, No. 10, p Brinton (OR 0.75; 95% CI, ) Το τραφμα του τραχιλου που επιςυμβαίνει ςτον τοκετό ςυςχετίηεται ωσ παράγοντασ κινδφνου για τθν HPV πρωτολοίμωξθ ι τθν επανενεργοποίθςθ παλαιάσ λοίμωξθσ (?)

11 4. Δεν παρατθρείται αφξθςθ του Ca τραχιλου ςε ςχζςθ με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των προθγθκειςϊν διακοπϊν κφθςθσ Αντίκετα υπάρχει αφξθςθ του κινδφνου εμφάνιςθσ Ca τραχιλου με τθν αφξθςθ των προθγθκειςϊν γεννιςεων 3-4 εγκυμοςφνεσ, OR=2,5 5-6 εγκυμοςφνεσ, OR=2,8 ςε ςφγκριςθ με< 3 εγκυμοςφνεσ >7 εγκυμοςφνεσ, OR=3,8 (παράγοντεσ καρκινογζνεςθσ που ςχετίηονται με τθν HPV λοίμωξθ εμφανίηονται ςτο 2 ο και 3 ο τρίμθνο κφθςθσ?)

12 Ειδικά κζματα

13 HPV (+) και κφθςθ μετά IVF γυναίκεσ HPV(+) ζχουν μικρότερθ πικανότθτα επίτευξθσ κφθςθσ μετά IVF (23.5% vs 57%) ςε ςχζςθ με HPV(-) γυναίκεσ Ποςοςτά ανίχνευςθσ κλινικά κφθςθσ μετά IVF: (23%vs 51.7%) μεταξφ HPV(+) vs HPV(-) γυναικϊν Ο μθχανιςμόσςυςχζτιςθσ τθσ επίμονθσ HPV λοίμωξθσ με τθ ελαττωμζνθ πικανότθτα επιτυχίασ IVF-ET είναι κζμα ανοιχτό προσ ςυηιτθςθ Ανοςολογικζσ ςυνκικεσ που μειϊνουν τθν πικανότθτα κάκαρςθσ τθσ HPV λοίμωξθσ μπορεί να περιορίηουν τθν εμφφτευςθ του εμβρφου Προφλεγμονϊδθσ ανοςολογικι απάντθςθ (ενδογενισ ι επίκτθτθ ελάττωςθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ προφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν) Fertility and Sterility Vol. 86, No. 3, September 2006

14 HPV λοίμωξθ νεογνοφ Μετάδοςθ HPV ζχει καταγραφεί κατά τθ διάρκεια του τοκετοφ Ανίχνευςθ ιοφ ςτο ςτόμα του νεογνοφ ςε ποςοςτό από % Νόςοσ εμφανίηεται ςε πολφ μικρό ποςοςτό ςε νεογνά

15 Γυναίκεσ με κονδυλϊματα ςε τοκετό > 10 ϊρεσ ζχουν υπερδιπλάςιο κίνδυνο ανάπτυξθσ νόςου Silverberg et al., Obstet Gynecol. ; 101(4):645-52,2003 Χριςθ καιςαρικισ τομισ ςε ζγκυεσ με κονδυλϊματα δεν προςτατεφει από νόςθμα Σε μερικζσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει ταφτιςθ του τφπου του HPV που ανιχνεφεται ςτθ μθτζρα με αυτό που ανιχνεφεται ςτο νεογνό Κάιετη μετάδοςη ιοφ???

16 Μετα-ανάλυςθ 7 μελετϊν που ςυνζκριναν το ποςοςτό μετάδοςθσ του ιοφ ςε ςχζςθ με τον τρόπο αποπεράτωςθσ του τοκετοφ ζδειξε αυξθμζνθ μετάδοςθ του ιοφ ςτθν περίπτωςθ του κολπικοφ τοκετοφ με ςχετικό κίνδυνο 1.8 (95% CI ) Μεκοδολογικά προβλιματα όμωσ ςτισ μελζτεσ επιβάλλουν τθ διενζργεια μεγαλφτερων μελετϊν με μεγαλφτερο διάςτθμα παρακολοφκθςθσ των νεογνϊν

17 Human Papillomavirus in the Cervix and Placenta, W. EPPEL et al., Obstetrics & Gynecology, VOL. 96, NO. 3, September 2000 HPV δεν απομονϊκθκε ςε κανζνα δείγμα από τισ 147 χοριακζσ λάχνεσ ι πλακοφντεσ μζςω διακοιλιακισ λιψθσ Η καιςαρικι τομι δεν προςτατεφει από τθν HPV λοίμωξθ HPV ανιχνεφεται ςε αμνιακό υγρό γυναικϊν εγκφων με τραχθλικζσ βλάβεσ Οδόσ λοίμωξθσ αμνιακοφ υγροφ ι αίματοσ ομφαλίου ΑΓΝΩΣΤΗ (ιαιμία, μεταβολζσ ενδομθτρίου κοιλότθτασ, λοίμωξθ ωοκυττάρου ι ηυγϊτθ πριν ι αμζςωσ μετά τθν εμφφτευςθ, λανκάνουςα λοίμωξθ ςπζρματοσ ) Συςχζτιςθ HPV λοίμωξθσ τραχιλου με πακολογικό καρυότυπο εμβρφου (ενςωμάτωςθ HPV-DNA που οδθγεί ενδεχομζνωσ ςε γονιδιακζσ μεταβολζσ και απϊλεια τθσ χρωμοςωμιακισ ετεροηυγωτίασ)

18 Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord, M. Sarkola et al, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008;87: Ανίχνευςθ HPV DNA ςε αμνιακό υγρό, εμβρυϊκζσ μεμβράνεσ, αίμα ομφαλίου, πλακουντιακά τροφοβλαςτικά κφτταρα Ερϊτθμα: Η παρουςία ΗPV DNA ενδομητρίωσ είναι αληιθσ λοίμωξη θ επιμόλυνςη που ςχετίζεται με τη λθψη του δείγματοσ?

19 Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord, M. Sarkola et al, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008;87: HPV DNA(+) ςε 4.2% των δειγμάτων πλακοφντα (13/306) HPV DNA(+) ςε 3.5% των δειγμάτων αίματοσ ομφαλίου (11/305) Η κετικότθτα HPV ςτον πλακοφντα και ςτο αίμα του ομφαλίου ςχετίςτθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά με κυτταρολογικι ατυπία κατά τθν είςοδο ςτθν μελζτθ Ο τρόποσ αποπεράτωςθσ του τοκετοφ δεν είχε προγνωςτικι αξία αναφορικά με τθν παρουςία HPV- DNA ςτισ ανωτζρω κζςεισ.

20 Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord, M. Sarkola et al, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008;87: Ανίχνευςθ HPV ςε πλακουντιακά ςυγκυτιοτροφοβλαςτικά κφτταρα Αλθκισ λοίμωξθ HPV και όχι επιμόλυνςθ HPV 16,11,18,31 μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τον κφκλο ηωισ τουσ ςε τροφοβλαςτικά κφτταρα.

21 Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord, M. Sarkola et al, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008;87: Ιςτορικό γεννθτικϊν κονδυλωμάτων ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ παράγοντασ κετικότθτασ HPV ςτο αίμα του ομφαλίου Η κετικότθτα HPV ςτον πλακοφντα ι ςτον ομφάλιο μπορεί να ςχετίηεται με «παραγωγικι» λοίμωξθ του γεννθτικοφ ςωλινα Η πλειοψθφία των εγκφων με κετικότθτα HPV ςτα ανωτζρω υλικά ιταν HPV(-) ςε επιχρίςματα που ελιφκθςαν πριν τον τοκετό (λοίμωξη ενωρίτερα ςτην κφηςη??)

22 Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord, M. Sarkola et al, Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008;87: Η παρουςία HPV-DNA ςτο αίμα του ομφαλίου ι ςτον πλακοφντα αυξάνει τον κίνδυνο κετικότθτασ ΗPV του νεογνοφ ςτθ γζννθςθ Ο τρόποσ αποπεράτωςθσ του τοκετοφ δεν ςχετίηεται με τθν κατάςταςθ του νεογνοφ αναφορικά με τον HPV κατά τθν γζννθςθ Νεογνά HPV(+) κατά τθ γζννθςθ: Μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ κλινικισ λοίμωξθσ αργότερα ςτθ ηωι τουσ? Φυςικι ανοςία?

23 HPV και κφθςθ

HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα;

HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα; HPV ένας ύπουλος ιός Πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα; Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ)

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ) Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: α) Ποια είναι τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΑ 01 ΤΠΕΡΣΑΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ. ΓΕΩ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ. Γ. Πιςτόλλα 2, Δ. Σθφάκθ-Ριςτόλλα 1, Α. Φιλαλικθσ 3 1 Γεωγράφοσ, GIS analyst, Master ςτθ Δθμόςια Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ πρόςλθψθσ από κφτταρα διαφορετικϊν ςκευαςμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτι ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ πρόςλθψθσ από κφτταρα διαφορετικϊν ςκευαςμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτι ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΘΛΕΚΣΡΟΟΠΣΙΚΘ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιοί Που Προκαλοφν Ηπατίτιδα

Ιοί Που Προκαλοφν Ηπατίτιδα Ιοί Που Προκαλοφν Ηπατίτιδα Αιμιλία τ. Χατηθγιάννθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Βιοπακολογίασ- Κλινικισ Μικροβιολογίασ Εργαςτιριο Β Πακολογικισ Κλινικισ Ιατρικι χολι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Ιπποκράτειο Ακθνϊν Ιογενισ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα