ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1"

Transcript

1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

2 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί θαη Iεξά ησλ Πξώηκσλ Ηζηνξηθώλ Υξόλσλ, 1985 Αι. Καδαξάθε-Αηληάλ, Πξσηνγεσκεηξηθή θαη Γεσκεηξηθή Πεξίνδνο ζην Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, 2 νο Σόκνο, Αξρατθνί Υξὀλνη, εθδόζεηο «ΓΟΚΖ», ζει /11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 2

3 Βηβιηνγξαθία ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ J.N.Coldstream, Γεσκεηξηθή Διιάδα, 1997, ζει Α. Mazarakis-Ainian, From Ruler's Dwellings to Temple. Architecture Religion and Society in Early Iron Age Greece ( B.C.), 1997 (SIMA 121) G.Gruben, Iεξά θαη Nανί ηεο αξραίαο Eιιάδαο (ειιελ. εθδ. 2001), ζει , 79-93, , , , (γηα ηα πξνξξπζκηθά, ηνπο ηύπνπο λαώλ θαη ηνπο λανύο δσξηθνύ ξπζκνύ) θαη , (γηα ηνπο λανύο ησληθνύ ξπζκνύ), [θπξίσο γηα ηηο θσηνγξαθίεο]. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 3

4 B. A. Barletta, The Origins of the Greek Architectural Orders. Cambridge: Cambridge University Press 2001 Wilson Jones, M., Origins of classical architecture : temples, orders and gifts to the gods in ancient Greece. Yale University Press /11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 4

5 Στξπλζα «λαόο» ηεο Ήξαο; (θηίξην Σ) ηνπ 12 νπ -8 νπ αη. π.υ. ζηελ Αθξόπνιε ηεο Σίξπλζαο 17/11/2014 5

6 ΟΗΘΗΚΟΗ Θαξθί. Θξήηε άπνςε ηνπ ρώξνπ 17/11/2014 6

7 Θάηνςε ηνπ νηθηζκνύ ζην Θαξθί Ιαζηζίνπ Θξήηεο 7

8 ΟΗΘΗΚΟΗ Ληρώξηα. Κεζζελία θηήξην IV.5 ( π.υ.) θηήξην IV.1 (10 νο -9 νο αη. π.υ.) Πξσηνγεσκεηξηθή θαη γεσκεηξηθή πεξίνδνο 17/11/2014 8

9 Αλαπαξάζηαζε θηεξίνπ ΗV-1 ζηα Ληρώξηα Κεζζελίαο 9

10 Πιαηζησηή θαηαζθεπή 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 10

11 ΒΡΟΘΑΣΡΟ ΘΡΖΣΖ δξόκνο αγσγόο ηύκβνο θπζηθόο βξάρνο πξσηκόηεξνη ηνίρνη πίζνο βάζε θίνλα θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ (11 νο -8 νο αη. π.υ.) 11

12 ΘΑΒΟΤΗ ΘΡΖΣΖ θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ 17/11/

13 ΑΡΥΑΗΑ ΚΤΡΛΖ Διιεηςνεηδήο νηθία, πεξί ην 900 π.υ. 13

14 ΟΙΟΤ ΘΡΖΣΖ: Δπξπκέησπν θηίζκα, 10 νο αη. 14

15 Ιεπθαληί. Δύβνηα πξσηνγεσκεηξηθό αςηδσηό νηθνδόκεκα ζην λεθξνηαθείν ηεο Σνύκπαο (πεξ. 950 π.υ.) 17/11/

16 ΗΔΡΑ Ιεπθαληί. Δύβνηα πξσηνγεσκεηξηθό αςηδσηό νηθνδόκεκα ζην λεθξνηαθείν ηεο Σνύκπαο (πεξ. 950 π.υ.). Θαιπκκέλν κε ηύκβν απν σκέο πιίλζνπο, ηαθέο αινγσλ, γπλαηθεία ηαθή θαη θαύζε άλδξα ζην εζσηεξηθό ηνπ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 16

17 ΑΛΣΗΑ ΙΔΒΟΤ θάηνςε αςηδσηνύ λατθνύ νηθνδνκήκαηνο (ηέιε 10 νπ -8 νο αη. π.υ.) 17

18 ΘΔΡΚΟ ΑΗΣΩΙΗΑ-Ηεξό ηνπ Απόιισλα θάηνςε ησλ λαώλ Β (10 νο ή 9 νο αη. π.υ.) θαη Γ (πεξ. 630 π.υ.) 17/11/

19 ΣΤΠΟΗ (έμη) ΘΣΖΡΗΧΛ ΘΟΣΔΗΛΧΛ ΥΡΟΛΧΛ 19

20 ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ ΓΔΩΚΔΣΡΗΘΩΛ ΥΡΟΛΩΛ ΣΤΠΟΗ ΘΣΖΡΗΩΛ Δπηκήθεο νξζνγώληνο Σεηξάγσλνο Αςηδσηόο Διιεηςνεηδήο Θπθιηθόο

21 ΒΡΟΘΑΣΡΟ ΘΡΖΣΖ δξόκνο αγσγόο ηύκβνο θπζηθόο βξάρνο πξσηκόηεξνη ηνίρνη πίζνο βάζε θίνλα θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ (11 νο -8 νο αη. π.υ.). Ιαηξεπηηθό θηίζκα β κηζό 8 νπ αη. π.υ. 21

22 ΘΑΒΟΤΗ ΘΡΖΣΖ θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ Ιαηξεπηηθό θηίζκα πεξ. 700 π.υ. 17/11/

23 ΓΡΖΡΟ-ΘΡΖΣΖ Αεξνθσηνγξαθία 23

24 θάηνςε ηνπ λανύ ηνπ Απόιισλνο Γειθηλίνπ ζηε Γξήξν (πεξίπνπ ησλ κέζσλ ηνπ 8νπ αη. π.υ.) Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 24

25 Ο λαόο ηνπ Απόιισλνο Γειθηλίνπ ζηε Γξήξν 25

26 ζθπξήιαηα ράιθηλα αγάικαηα Απόιισλνο θαη Ιεηνύο από ηε Γξήξν (πεξ. 700 π.υ.) 26

27 Θξήηε: Λαόο Γόξηπλαο αμνλνκεηξηθό ζρέδην ( π.υ.) 27

28 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 28

29 ΥΗΟ-ΔΚΠΟΡΗΟ Δκπνξηό Υίνπ: απνθαηάζηαζε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ (ύζηεξνο 8 νο αη. π.υ.) άπνςε από ηα βόξεηα 29

30 ΥΗΟ. ΔΚΠΟΡΗΟ: Θάηνςε ηεο κεγαξόζρεκεο νηθίαο ζηελ Αθξόπνιε

31 ΥΗΟ. ΔΚΠΟΡΗΟ: ην κέγαξν ζηελ αθξόπνιε 31

32 ΔΚΠΟΡΗΟ ΥΗΟΤ: ηύπνο ηεηξάγσλεο νηθίαο κε ζξαλίν (Bench House) θαη ηύπνο νξζνγώληαο κεγαξόζρεκεο νηθίαο κε πξνζηών (ύζηεξνο 8 νο αη. π.υ.) 32

33 ΖΡΑΗΟ ΑΚΟΤ 8 νο -7 νο αη. π.υ. 6 νο αη. π.υ. 5 νο -1 νο αη. π.υ. 1 νο -3 νο αη. κ.υ. 5 νο -6 νο αη. κ.υ. 33

34 ν πξώηνο εθαηόκπεδνο λαόο ηεο Ζξαο ζηε άκν (πξώηκνο 8 νο αη. π.υ.) 34

35 θάηνςε ηνπ «εθαηόκπεδνπ» Η ζην Ζξαίν ηεο άκνπ (πξώηκνο 8 νο αη. π.υ.) 35

36 ΛΑΟ ΖΡΑ ΑΚΟΤ αξηζηεξά: θαηόςεηο ηνπ «εθαηόκπεδνπ» Η (πξώηκνο 8 νο αη. π.υ.) θαη ΗΗ (α κηζό 7 νπ αη. π.υ.) δεμηά: ηνκή ηνπ Ζξαίνπ ΗΗ θαη ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δσθόξνπ κε πνιεκηζηέο 17/11/

37 ΣΔΙΔΣΖΡΗΟ ΔΙΔΤΗΛΑ 17/11/

38 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 38

39 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 39

40 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 40

41 ν δεύηεξνο (πεξ. 730 π.υ.) θαη ν ηξίηνο (πεξ. 680 π.υ.) λαόο ζην Ηεξό ησλ Τξίσλ Nάμνπ 17/11/

42 Η. αξρέο 8νπ αη. π.υ. ΗΗ. Γεύηεξν κηζό 8 νπ αη. π.υ. (πεξ. 730 π.υ.) Λαόο ηνπ Γηνλύζνπ ζηα Ύξηα Λάμνπ.Φάζεηο Λανύ Η-IΗ 42

43 17/11/2014 ηνκή γεσκεηξηθήο νηθίαο 43

44 ΣΤΠΟ ΣΔΣΡΑΓΧΛΟΤ ΘΣΖΡΗΟΤ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 44

45 ΓΖΙΟ Ζξαίν Η Σέιε 8 νπ αη. 17/11/

46 Λαόο Αξηέκηδνο Γήινπ: α. Κπθελατθνί ρξόλνη, β. Πεξί ην 700 π.υ. γ. Διιεληζηηθνί ρξόλνη. 46

47 ΣΤΠΟ ΑΦΗΓΧΣΟΤ ΘΣΖΡΗΟΤ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 47

48 άπνςε ηνπ Ζξαίνπ ζηελ Πεξαρώξα 48

49 θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ λανύ ηεο Ήξαο Αθξαίαο ζηελ Πεξαρώξα (πξώηκνο 8 νο αη. π.υ.) πήιηλνο πζηεξνγεσκεηξηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηεο Πεξαρώξαο 49

50 ΠΔΡΑΥΧΡΑ α. Λαόο Ήξαο (πεξ. 800 π.υ.). Τπνζεηηθή αλαπαξάζηαζε. β. Θάηνςε δεύηεξνπ λανύ (κέζα 8 νπ αη.). 17/11/

51 ΔΡΔΣΡΗΑ. ΛΑΟ ΑΠΟΙΙΧΛΟ ΓΑΦΛΖΦΟΡΟΤ βσκόο κεζνγεσκεηξηθό ΗΗ (Ζ) θηήξην (α κηζό 8 νπ αη.) θαη πζηεξνγεσκεηξηθόο (L) λαόο (ηέιε 8 νπ αη.) Γαθλεθόξνπ Απόιισλα 51

52 κεζνγεσκεηξηθό ΗΗ (Ζ) θηήξην-λαόο ηνπ Γαθλεθόξνπ Απόιισλνο ζηελ Δξέηξηα αλαπαξάζηαζε θηεξίνπ-θαιύβαο ζην ηεξό ηνπ Γαθλεθόξνπ Απόιισλνο 52

53 Λαόο Αξηέκηδνο Ανληίαο. Πάηξα, Άλσ Καδαξάθη (Ραθίηα) 53

54 Θάηνςε ηνπ λανύ. Κε θόθθηλν ρξώκα ζεκεηώλεηαη ε λεόηεξε θάζε, κε γαιάδην ε παιαηόηεξε θαη κε πξάζηλν ην αλεζθακκέλν ηκήκα ηνπ βσκνύ.

55 ΟΗΘΗΔ Αξραία κύξλε γεσκεηξηθή αςηδσηή νηθία ησλ κέζσλ 8 νπ αη. π.υ. 55

56 ΣΤΠΟ ΔΙΙΔΗΦΟΔΗΓΟΤ ΘΣΖΡΗΟΤ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 56

57 ΑΛΣΗΑ ΙΔΒΟΤ θάηνςε αςηδσηνύ λατθνύ νηθνδνκήκαηνο (α θάζε:10 νο -9 νο αη. β θάζε: 8 νο αη.) 57

58 Αζήλα, Άξεηνο Πάγνο. Διιεηςνεηδήο νηθία (β κηζό 9 νπ κέζα 8 νπ αη.) 17/11/

59 ΣΤΠΟ ΘΤΘΙΗΘΟΤ ΘΣΖΡΗΟΤ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 59

60 ΟΗΘΗΚΟΗ Αξραία κύξλε αλαπαξάζηαζε ζηηαπνζήθεο (ζηξνύ) (πξώηκνο 7 νο αη. π.υ.) 60

61 πήιηλα νκνηώκαηα ζηηαπνζεθώλ από ηνλ Αξεην Πάγν ησλ Αζελώλ (πεξ. 850 π.υ.) ΚΤΡΛΖ: αλαπαξάζηαζε ζηηαπνζήθεο (πξώηκνο 7νο αη. π.υ.) 61

62 ΩΡΩΠΟ Αεξνθσηνγξαθία ηνπ θεληξηθνύ ηνκέα ηνπ Χξσπνύ κε ειιεηςνεηδή θαη θπθιηθά θηήξηα 8 νο αη. π.υ. 62

63 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 63

64 ΟΚΟΗΧΚΑΣΑ ΟΗΘΗΧΛ πήιηλνο πζηεξνγεσκεηξηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηεο Πεξαρώξαο (κέζα 8 νπ αη. π.υ.) πήιηλνο αλαζεκαηηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηνπ Άξγνπο (ηέιε 8νπ αη. π.υ.) 17/11/

65 ΟΚΟΗΧΚΑΣΑ ΟΗΘΗΧΛ πήιηλνο αλαζεκαηηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηνπ Άξγνπο (ηέινο 8νπ αη. π.υ.) 65

66 ΟΚΟΗΧΚΑΣΑ ΟΗΘΗΧΛ πήιηλνο αλαζεκαηηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηεο Πεξαρώξαο (κέζα 8 νπ αη. π.υ.) πήιηλνο αλαζεκαηηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηνπ Άξγνπο (ηέινο 8νπ αη. π.υ.) 17/11/

67 ΟΚΟΗΩΚΑΣΑ ΟΗΘΗΩΛ πήιηλν νκνίσκα αςηδσηήο νηθίαο από ην Ζξαίν ηεο άκνπ (α κηζό 7 νπ αη. π.υ.) πώξηλν (αζβεζηνιηζηθό) νκνίσκα νηθίαο από ηε άκν 17/11/

68 πήιηλνο πζηεξνγεσκεηξηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηεο Πεξαρώξαο αλαπαξάζηαζε θηεξίνπ-θαιύβαο ζην ηεξό ηνπ Γαθλεθόξνπ Απόιισλνο 17/11/

69 θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ λανύ ηεο Ήξαο Αθξαίαο ζηελ Πεξαρώξα (πεξ. 8 νο π.υ.) πήιηλνο πζηεξνγεσκεηξηθόο νηθίζθνο από ην Ζξαίν ηεο Πεξαρώξαο 17/11/

70 ΟΗΘΗΚΟΗ ΠΡΩΗΚΩΛ ΗΣΟΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΓΔΩΚΔΣΡΗΘΩΛ ΥΡΟΛΩΛ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 70

71 ΓΡΖΡΟ-ΘΡΖΣΖ Αεξνθσηνγξαθία 71

72 ΓΡΖΡΟ. ΘΡΖΣΖ 72

73 ΥΑΡΣΖ νηθηζκνί ησλ πξώηκσλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ 73

74 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ αλαπαξάζηαζε ηεο πύιεο θαη ηνπ ηείρνπο ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ 74

75

76 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 76

77 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ. ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πύιεο ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ 77

78 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ (9 νο αη.-700 π.υ.) 78

79 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ. Ζ νηθία ηνπ ηνπάξρε θαη ε ζρέζε ηεο κε ην βσκό θαη ην κεηαγελέζηεξν λαό 79

80 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ θεληξηθό δσκάηην ζπγθξνηήκαηνο από βόξεηα (ύζηεξνο 8 νο αη. π.υ.) 80

81 ΕΑΓΟΡΑ. ΑΛΓΡΟ αλαπαξάζηαζε ζπηηηνύ ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ 81

82 ΕΑΓΟΡΑ ΑΛΓΡΟΤ. Σνκή γεσκεηξηθήο νηθίαο 82

83 Φσηηζκόο 83

84 Πηζαλόο ρώξνο αγνξάο ζην Δκπνξηό θαη ζηε Εαγνξά 84

85 ΩΡΩΠΟ Αεξνθσηνγξαθία ηνπ θεληξηθνύ ηνκέα ηνπ Χξσπνύ κε ειιεηςνεηδή θαη θπθιηθά θηήξηα 85

86 ΙΑΘΟΤΡΗΕΑ ΑΣΣΗΘΖ: θάηνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ νηθηζκνύ (8 νο -6 νο αη. π.υ.) 86

87 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 87

88 Κεγαξόζρεκνο λαόο 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 88

89 ΗΔΡΑ Δξέηξηα. Δύβνηα βσκόο κεζνγεσκεηξηθό ΗΗ (Ζ) θηήξην θαη πζηεξνγεσκεηξηθόο (L) λαόο Γαθλεθόξνπ Απόιισλα ζηελ Δξέηξηα 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 89

90 ΗΔΡΑ Άλσ Καδαξάθη (Ραθίηα). Πάηξα λαόο ηεο Aξηέκηδνο (ηέιε 8 νπ αη. π.υ.) ύλδεζε αςηδσηνύ νηθνδνκεκαηνο κε σνεηδείο νηθίο 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 90

91 ΗΔΡΑ Θέξκν. Αηησιία Ηεξό ηνπ Απόιισλα θάηνςε Κεγάξνπ Α θαη λαώλ Β θαη Γ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 91

92 ΗΔΡΑ Θέξκν. Αηησιία Ηεξό ηνπ Απόιισλα θάηνςε ησλ λαώλ Β (9 νο αη. π.υ.) θαη Γ (πεξ. 630 π.υ.) 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 92

93 ΗΔΡΑ Θέξκν. Αηησιία ε παιαηόηεξε πξόηαζε απνθαηάζηαζεο ηεο θάηνςεο ηνπ Κεγάξνπ Β (πξώηνο λαόο) ζην Ηεξό ηνπ Απόιισλα (10 νο -8 νο αη. π.υ.) 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 93

94 ΗΔΡΑ ππνζεηηθή απνθαηάζηαζε αςηδσηνύ νηθνδνκήκαηνο 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 94

95 Λαόο Αξηέκηδνο Οξζίαο, πάξηε. Θάηνςε ηνπ πξώηνπ λανύ (ηέιε 8 νπ αη.) 95

96 ΗΔΡΑ άκνο 8 νο -7 νο αη. π.υ. 6 νο αη. π.υ. 5 νο -1 νο αη. π.υ. 1 νο -3 νο αη. κ.υ. 5 νο -6 νο αη. κ.υ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 96

97 ΗΔΡΑ άκνο ν πξώηνο εθαηόκπεδνο λαόο ζην Ζξαίν ηεο άκνπ (ύζηεξνο 8 νο αη. π.υ.) 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 97

98 ΗΔΡΑ άκνο θάηνςε ηνπ «εθαηόκπεδνπ» Η ζην Ζξαίν ηεο άκνπ (ύζηεξνο 8 νο αη. π.υ.) 100 πόδεο x εθ. Έθθεληξε θηνλνζηνηρία 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 98

99 17

100 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ

101 ΗΔΡΑ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ

102 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ

103 17/11/

104 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2008-09 Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Σμήμα ΠΜ & ΜΣΓ ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ Χαξαθηεξίδνπλ νηθηζκνύο, πόιεηο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη πξντόλ ρσξηθνύ (πνιενδνκηθνύ) ζρεδηαζκνύ. Δίλαη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Γηεζλέο πλέδξην Σνπηθήο Ιζηνξίαο & Πνιηηηζκνύ Σξηρσλίαο θαη Ναππαθηίαο Μπέξδνο Αζαλάζηνο-Φνίβνο Δπί πηπρίσ θνηηεηήο Παλ/κίνπ Γπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού Ομάδα επγαζίαρ 4 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη Πεπιεσόμενα 1) θνπό εξγαζίαο... ει.1 2) Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο...ει.1 3) Θζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»

«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» «Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» Σαξίθιεηα Ρεξδεηάλνπ πεύζπλε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ/λζεο ΞΔ Αλ. Θεζ/λίθεο 1 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα