ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ"

Transcript

1 ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 6. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (άικα εηο ύςνο) 7. Παλεπξσπατθό Κύπειιν ηίβνπ Μάιηα (άικα εηο ύςνο) ν Παγθύπξην Πξσηάζιεκα θάησ ησλ 15 ( άικα εηο κήθνο) ν Παγθύπξην Πξσηάζιεκα θάησ ησλ 15 (άικα εηο κήθνο) 10. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείνπ (άικα εηο ύςνο) 11. Αγώλεο Μηθξώλ Κξαηώλ Δπξώπεο (άικα εηο ύςνο) 12. Κνηλνπνιηηεηαθνί Αγώλεο ζην Isle of Man (άικα εηο ύςνο) 13. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ- (θαηξνβνιία) 14. Παγθόζκηνη Αγώλεο Μεγάισλ Νήζσλ (θαηξνβνιία) 15. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείνπ (θαηξνβνιία) 16. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείνπ (θαηξνβνιία) 17. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (θαηξνβνιία) 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ Λενληία Καιιέλνπ 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ 1 ε ζέζε Μαξίλα Μηραήι 3 ε ζέζε Μαξίλα Μηραήι Λενληία Καιιέλνπ Λενληία Καιιέλνπ Λενληία Καιιέλνπ 1 ε ζέζε Απόζηνινο Σζαθηζηόο 1 ε ζέζε Απόζηνινο Σζαθθηζηόο 2 ε ζέζε Απόζηνινο Σζαθθηζηόο 1 ε ζέζε Απόζηνινο Σζαθθηζηόο Απόζηνινο Σζαθθηζηόο

2 18. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο Γπκλαζίνπ (δξόκνο 150 κέηξα) 19. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίσλ (δξόκνο 150 κέηξα) 20. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίσλ (δξόκνο 300 κέηξα) 21. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Λπθείνπ (δξόκνο 800 κέηξα) 22. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίσλ (δξόκνο100 κέηξα κε εκπόδηα) 23. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίσλ (δξόκνο 300 κέηξα) 2 ε ζέζε Έκηιε Παπαινΐδνπ Έκηιε Παπαινΐδνπ Μαξία Μαπξίδνπ Μέιπσ Σζηνπαλή Γήκνο Ηνξδάλνπο Μαξία Μαπξίδνπ 24. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ Λπθείνπ (800 κέηξα) Μέιπσ Σζηνπαλή 25. Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Σνμνβνιίαο 26. Πεξηθεξεηαθνί & Παγθύπξηνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίσλ (πέληαζιν) ν Παγθύπξην Πξσηάζιεκα θάησ ησλ 15 (ηξηπινύλ) 28. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο Πεηόζθαηξαο Θειέσλ Λπθείνπ Α ζέζε Δηξελαίνο Σζαγγάξεο Έκηιε Παπαινΐδνπ Α ζέζε Μαξίλα Μηραήι 2 ε ζέζε κειήο νκάδα 29. Παγθύπξηνη Αγώλεο Αληηπηέξηζεο 30. Παγθύπξηνη Αγώλεο Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο Μαξία Έιιελα Δηξήλε Αλδξένπ 31. Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Αληηζθαίξηζεο (δηπιό) 32. Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Αληηζθαίξηζεο (κνλό & δηπιό) 33. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Μνπζηθήο (Μπνπδνύθη) Β ζέζε ηέιηνο Υαξαιακπίδεο Β ζέζε ηέιηνο Υαξαιακπίδεο Α ηπιηαλόο Μειηδώλεο

3 34. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Μνπζηθήο (κπξλέηθνπ & Ρεκπέηηθνπ Σξαγνπδηνύ) 35. Δπαξρηαθνί Αγώλεο Μνπζηθήο (πγθξόηεκα Ρεκπέηηθνπ & κπξλέηθνπ Σξαγνπδηνύ) νο Δπαξρηαθόο Γηαγσληζκόο ύλζεζεο Σξαγνπδηνύ «Μάξηνο Σόθαο» νη Δπαξρηαθνί Αγώλεο Μνπζηθήο Γπκλαζίσλ & Λπθείσλ (Ρεκπέηηθν Σξαγνύδη) νη Δπαξρηαθνί Αγώλεο Μνπζηθήο Γπκλαζίσλ & Λπθείσλ (Έληερλν Σξαγνύδη) Α πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: - Λνπθία Παξπή - ηπιηαλόο Μειηδώλεο 1 ε ζέζε πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: - ηπιηαλόο Μειηδώλεο Γ πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: - Αλδξηαλή Πέηξνπ - Έιιελα νθόθιηα - ηπιηαλόο Μειηδώλεο Β πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: - Αλδξηαλή Πέηξνπ - Έιιελα νθόθιηα - ηπιηαλόο Μειηδώλεο Β πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: - Αλδξηαλή Πέηξνπ - Έιιελα νθόθιηα - - ηπιηαλόο Μειηδώλεο

4 39. Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Αγώλεο Μνπζηθήο 40. Γηαγσληζκόο Πνίεζεο Γήκνπ 41. Γηαγσληζκόο Πνίεζεο Γήκνπ 42. Παγθύπξηνο Πνηεηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 43. Παγθύπξηνο Πνηεηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ Γ Δπαξρηαθό πγθξόηεκα ηεο ρνιήο: -Αληώλεο Δπζηαζίνπ -Υαξάιακπνο -Μάξηνο Γεκεηξίνπ -Γηώξγνο Πέηξνπ -νθόθιηα Έιιελα -Αηθαηεξίλε Φσθά -ηέιηνο Αδάκνπ -Ραθαήι άββα -Υαξάιακπνο 3 ν Μαξία Μάζηξνπ Β Έπαηλνο Υξίζηηα Μηραήι Γηάθξηζε Μάξηνο Μηραήι Γηάθξηζε Υξίζηηα Μηραήι 44. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Πνίεζεο Γήκνπ Γ Παγθύπξην Μάξηνο Μηραήι 45. Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνπ 4 ν Αλδξεαλή Πέηξνπ Μαξία Εαραξία 46. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνπ 47. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνπ 48. Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνο 49. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνο 50. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνο 51. Παγθόζκηνο Γηαγσληζκόο Παηδηθήο Εσγξαθηθήο 3 ν Άληξε Αγαπίνπ 4 ν Έιελα Μηραήι Β Παγθύπξην Γ Παγθύπξην Άληξε Αγαπίνπ Υξίζηηα Μηραήι Β Έπαηλνο Παληειίηζα Β Πεξγακελή Άξηζηεο πκκεηνρήο Άληξεα Πνγηαηδηή

5 52. Παγθόζκηνο Γηαγσληζκόο Παηδηθήο Εσγξαθηθήο 53. Παγθύπξηνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο ηέρλεο Γήκνπ Κεξύλεηαο 54. Παγθύπξηνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο ηέρλεο Γήκνπ Κεξύλεηαο Β Πεξγακελή Άξηζηεο πκκεηνρήο Υξηζηόθνξνο Πνζείδηαο Α Παληειίηζα Έπαηλνο νθόθιηα Έιιελα 55. Γηεζλήο Μαξαζώληνο Γξόκνο Λεκεζνύ ΓΟ ζηε δσγξαθηθή Β Παγθύπξην Αληξέαο Μάληαιεο νο Παγθύπξηνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο Γήκνπ Κεξύλεηαο 57. Γηαγσληζκόο Εσγξαθηθήο ηνπ Rotary Club Λ/ζηα-Λήδξα Έπαηλνο Δπθξνζύλε Κπξηαθίδνπ Σξίηε ζέζε Μάξηνο Υαηδεγαβξηήι 58. νο Γηαγσληζκόο ΓΗΔΤΡΩ ζηελ Σέρλε Α Παγθύπξην Υξίζηνο Πνγηαηδήο Αγγειηθή Γεσξγίνπ Νηθόιαο Κπξηάθνπ Κάιηα Σζαγγάξε 59. Γηαγσληζκόο ΓΗΔΤΡΩ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (θαηαζθεπή θππξηαθνύ ζπηηηνύ) 60. Γηαγσληζκόο ΓΗΔΤΡΩ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο (έξγα ηέρλεο & εξγαζίεο) 61. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο κε ζέκα: "Ζ ζπκβνιή ηνπ Γξακκαηόζεκνπ ζηελ Πνιππνιηηηζηηθή Κππξηαθή Κνηλσλία" 2 ν ηέιηνο Υαξαιακπίδεο Φίιηππνο Γξεγνξίνπ Μάξηνο Κνπζπήο Αξηζηόδεκνο πύξνπ 2 ν Μαξηάκ Λνΐδνπ Μηραέιια Καδή Αληξέαο Υάκαηζνο Γηώξγνο Υαηδεληθνιή Μαξία Μάζηξνπ ηαπξνύια Λεβέληε Μαξία Σνπκάδνπ Ραθαέιια Μηραήι Μαξία Καιιέλνπ ηέιια Βηνιάξε Έπαηλνο Μαξία Κνπζνπιίδνπ

6 62. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Έθζεζεο γηα ην θππξηαθό Γξακκαηόζεκν Β νθία όισλνο 63. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Έθζεζεο γηα ην θππξηαθό Γξακκαηόζεκν Α Παγθύπξην Μάξηνο Κύπξνπ νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο (Λύθεην) Α Παληειίηζα Γ Αληξέαο Μάληαιεο Α Παγθύπξην Β Παγθύπξην Β Παγθύπξην Αληξέαο Υάκαηζνο Παληειήο Υξίζηνπ Παληειίηζα Μεγάλη επιτυχία αποτελεί επίςησ, το γεγονόσ ότι το ςχολείο μασ ζχει αποκτήςει το δικαίωμα ανάρτηςησ τησ Σχολικήσ Αθλητικήσ Σημαίασ για τα επόμενα τρία χρόνια. Τα αποτελζςματα των μαθητών μασ ςτο πρόγραμμα «Μαθητικό Αθλητικό Σήμα Σχολική Αθλητική Σημαία» που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τον Κυπριακό Οργανιςμό Αθλητιςμοφ, είναι πραγματικά εξαιρετικά καθώσ με τζςςερα χρυςά, δεκατρία αργυρά και δεκαεννζα χάλκινα μετάλλια εξαςφαλίςαμε την πρώτη θζςη ανάμεςα ςε όλα τα ςχολεία τησ Κφπρου.

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο --------------------------------------------

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- 7 Ηνπλίνπ 2011 ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο -------------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΔ Τίηνο Πεηξίδεο, Πόιπο Βιάρνο, Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ FREDERICK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «τολές Επιζηημών ηης Αγωγής- ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν

ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 11 Μαΐνπ 2007 Πξωηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Δπηέξπε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα