ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο - 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. (ΕΑΠΣ) με έδρα το Περιστέρι. Άρθρο - 2 Σκοπός Η Ένωση, η οποία απαγορεύεται να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως σκοπό : α. Τη διαφύλαξη, προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών Και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της. β. Την προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού επιπέδου αυτών. γ. Την προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της (κρίσεις, ιεραρχία, βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, αποστρατείες των Αξιωματικών κα), η οποία είναι εντελώς διαφορετική απ αυτήν των λοιπών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ). δ. Την αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Έλληνα Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα στο Σώμα και στην Ελληνική κοινωνία, προς όφελος των μελών της. Χωρίς να επιδιώκει κέρδος, μπορεί η Ένωση να ιδρύει καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς, να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της, να οργανώνει επαγγελματικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και αθλητικούς αγώνες και να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και ειδικών σκοπών, που στοχεύουν στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια των μελών της. Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της: α. Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μάλη της και γενικά τα συμφέροντά τους. β. Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, είτε αφορά μόνον το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του, είτε άλλες αρχές και το προσωπικό τους και έχει ανάλογη εφαρμογή και στα μέλη της.

3 Άρθρο - 3 Μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν, μόνον οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (από το βαθμό του Ανθυποπυραγού και άνω) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της χώρας κι αν υπηρετούν καθώς και Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που φέρουν τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού, από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης θα πρέπει : α. Να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Να δηλώσει ρητά στην αίτησή του, ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και ότι εξουσιοδοτείται η Ένωση για την είσπραξη των εισφορών από την Υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) μέσα σ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών της Ένωσης ή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που την κοινοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, απορρίπτει αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς άλλη διατύπωση, θεωρείται αυτοδίκαια ότι επέρχεται η έγκρισή της. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), τακτική ή έκτακτη, η οποία αποφαίνεται οριστικά με μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη ΓΣ ασκείται εγγράφως και υποβάλλεται προς το ΔΣ αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του ΔΣ. Οι εγγραφές νέων μελών αναστέλλονται με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του ΔΣ της Ένωσης και οι εγγραφές που υποβάλλονται στο διάστημα αυτό εξετάζονται από το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές. Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση. Ο τιμητικός τίτλος του επίτιμου απονέμεται με απόφαση της ΓΣ. Το επίτιμο μέλος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι Άρθρο - 4 Πειθαρχική ευθύνη Διαγραφή Δικαιώματα Υποχρεώσεις Μέλος της Ένωσης, που με τη διαγωγή του, εντός και εκτός υπηρεσίας, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ΠΣ ή εναντιώνεται προς τους σκοπούς που επιδιώκει αυτή ή παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του καταστατικού ή τις αποφάσεις της ΓΣ, παραπέμπεται με απόφαση του ΔΣ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη της Ένωσης είναι :

4 α. Η γραπτή επίπληξη β. Η προσωρινή αποβολή από μέλος της Ένωσης διάρκειας μέχρι ένα χρόνο. γ. Η οριστική αποβολή. Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της ΓΣ, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ, το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών του είτε μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών της Ένωσης. Το υπό κατηγορία μέλος πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται εγγράφως, πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που από απείθεια δεν προσέλθει, επιβάλλεται η ποινή χωρίς απολογία. Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογών μέχρι και τη διεξαγωγή αυτών δεν επιτρέπεται να επιβληθεί καμιά ποινή. Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Με έγγραφη αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την ημερομηνία που θα ληφθεί η σχετική απόφαση του ΔΣ. β. Με την καθοιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από το ΠΣ. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την ημερομηνία διαγραφής του μέλους από το ΠΣ. γ. Όταν καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέρα του έτους και δεν φροντίσει να τις τακτοποιήσει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Ταμία. δ. Όταν επιβληθεί με απόφαση της ΓΣ η ποινή της οριστικής αποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. ε. Όταν εξακριβωθεί, ότι μέλος της Ένωσης είναι ταυτόχρονα μέλος και άλλου σωματείου ή ένωσης του Πυροσβεστικού Σώματος. στ. Όταν μέλος της Ένωσης Δόκιμος Ανθυποπυραγός απολέσει τον τίτλο αυτό, επειδή δεν αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή εξήλθε οριστικά από αυτήν ή για οποιονδήποτε λόγο παραιτήθηκε κατά την διάρκεια των σπουδών. Δικαίωμα επανεγγραφής μέλους υφίσταται: 1. Στην (α) περίπτωση διαγραφής, μετά παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία διαγραφής τους. 2. Στην (β) περίπτωση διαγραφής, μόνον όταν επανέλθει στην ενέργεια κατόπιν σχετική δικαστικής απόφασης ή βάσει νομοθετικής ρύθμισης. 3. Στην (γ) περίπτωση διαγραφής, όταν τακτοποιήσει τις οφειλές του. 4. Στην (στ) περίπτωση διαγραφής, όταν ανακτήσει τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού. Στα διαγραμμένα μέλη, έστω κι αν επανεγγραφούν στις περιπτώσεις που τούτο επιτρέπεται, οι καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται. Σε μέλος της ένωσης που τίθενται υπηρεσιακά σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας για οιονδήποτε λόγο, αναστέλλεται αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

5 Άρθρο - 5 Πόροι, Διαχειριστική περίοδος Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται α. Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της και από τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές τους. β. Από τα εισοδήματα και την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης γ. Από τα έσοδα των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της ΓΣ. Απαγορεύεται αποδοχή ανώνυμης δωρεάς. δ. Από έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, που επιτρέπεται να διοργανώνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. ε. Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση. στ. Απαγορεύεται να γίνονται δεκτές εισφορές και ενισχύσεις από άλλες οργανώσεις καθώς και από κομματικού οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. ζ. Από επιχορηγίες διαφόρων οργανισμών και υπουργείων αλλά και από επιδοτούμενα προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ). Ο Ταμίας υποχρεούται, με απόφαση του ΔΣ, να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες τα χρήματα πέρα του ποσού που απαιτείται για τις τρέχουσες δράσεις της Ένωσης, δυναμένου αυτού του ποσού να αυξάνεται, όχι όμως πλέον του διπλασίου του ισχύοντος ποσού, που ορίζεται απ την απόφαση του ΔΣ. Οι τακτικές εισφορές των μελών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ και δύναται να αυξομειώνεται επίσης με απόφαση του ΔΣ. Για ν αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Ένωση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΓΣ και η εκμετάλλευσή της σε καμιά περίπτωση δεν προσδίδει σ αυτήν χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης ακίνητη περιουσία να πωλείται ή μεταβιβάζεται προς όφελός της. Τα μέλη της Ένωσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το ΔΣ με την αίτηση εγγραφής τους. να εισπράττει τις πιο πάνω τακτικές ή τυχόν έκτακτες εισφορές από την Υπηρεσία τους με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, με βάση ονομαστική κατάσταση που διαβιβάζεται από το ΔΣ, προς την οικεία Διαχείριση Χρηματικού για το σκοπό αυτό. Τα μέλη μπορούν επίσης να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους και να καταβάλουν τις εισφορές τους, εφόσον το επιθυμούν, απ ευθείας στην Ένωση. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν το σύνολο των χρημάτων του Ταμείου της καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο, που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους. Το οικονομικό έτος καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για φορολογία φυσικών προσώπων».

6 Άρθρο - 6 Όργανα της Ένωσης Όργανα της Ένωσης είναι: α. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ε. Περιφερειακές Επιτροπές στ. Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων Εκτός από τα επίτιμα μέλη όλα τα άλλα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση έχουν δικαίωμα και να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη που έχουν εκλεγεί για την Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει τις εκλογές, δεν έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για μέλος του (ΔΣ) της (ΕΕ) και Εκπρόσωποι Περιφερειακοί Κλάδου Ειδικών Υπηρεσιών. Τα μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το (ΔΣ) δεν μπορούν να είναι συγχρόνως υποψήφιοι για την (ΕΕ) και για τις Περιφερειακές Επιτροπές και την Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων. Άρθρο - 7 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. «Η ΓΣ συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο». Εκτάκτως συγκαλείται, όταν κρίνεται σκόπιμο από το (ΔΣ) ή το ζητήσει το 1/10 των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το (ΔΣ) στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται να συνεδριάσει και να συγκαλέσει τη (ΓΣ) μέσα σε (15) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση της (ΓΣ), μπορούν να συγκαλέσουν αυτή μόνα τους. Όταν με την αίτηση υποβάλλεται μομφή και παύση του (ΔΣ), αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/4 των μελών. Τα μέλη καλούνται στη συνεδρίαση της (ΓΣ) με έγγραφη ανακοίνωση ή πρόσκληση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ή πρόσκληση ή κάθε άλλο μέσο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση σύγκλισης έκτακτης (ΓΣ), ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η ανακοίνωση ή η πρόσκληση ή το νόμιμο ή πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης της συνεδρίασης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να περιλαμβάνει: α. τον τόπο, ημέρα και ώρα συνεδρίασης της ΓΣ. β. τα θέματα που θα συζητηθούν. Ως τόπος ορίζεται η πόλη της Αθήνας ή άλλη πόλη που ορίζεται από το ΔΣ.

7 Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραστούν. Στην επαναληπτική ΓΣ δεν επιτρέπεται να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα, εκτός κι αν ληφθεί ομόφωνη απόφαση της ΓΣ. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες αυτοπροσώπως και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπησή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Αν η συζήτηση των θεμάτων δεν περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το προεδρείο της ΓΣ μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα, η δε ΓΣ θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και ότι ποτέ δε διακόπηκε. Την έναρξη των ΓΣ, τακτικών και εκτάκτων, κηρύσσει ο πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος, αφού διαπιστώσει την απαιτούμενη απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της ΓΣ και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβιβάζονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης ΓΣ για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τη ΓΣ να εκλέξει τριμελές προεδρείο και δύο πρακτικογράφους με ανάταση των χεριών. Ο πρόεδρος της ΓΣ μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα. Η ΓΣ αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία που αφορά τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στην τακτική ΓΣ γίνεται ο απολογισμός του ΔΣ και της ΕΕ, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών. Οι έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται με προκαθορισμένα θέματα και για την απαρτία ισχύει ό,τι και για τις τακτικές. Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν αυτή ελήφθη κατά παράβαση του παρόντος καταστατικού και των σχετικών νόμων και εάν επίσης παρέστησαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και η παρουσία του ς μπορούσε να επηρεάσει την ψηφοφορία.

8 Άρθρο - 8 Αρμοδιότητες ΓΣ Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Μπορεί να αποφασίσει και για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αν το θέμα αυτό τεθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών. β. Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του προεδρείου της ΓΣ γ. Εγκρίνει τις αποφάσεις του ΔΣ δ. Ελέγχει τη λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε ε. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου στ. Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για ανάδειξη των μελών του ΔΣ της ΕΕ και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων. ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση της Ένωσης. η. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού. θ. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης ι. Επισημαίνει τα προβλήματα και θέματα που απασχολούν τα μέλη και εξουσιοδοτεί το ΔΣ για τον τρόπο και διαδικασία επίλυσής τους Άρθρο - 9 Διοικητικό Συμβούλιο Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΣ, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, με τριετή θητεία. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του ΔΣ, το νέο που εκλέγεται έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο, μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας που δικαιούτο να διανύσει το ΔΣ που διαδέχθηκε. Οι υποψήφιοι κατά τις εκλογές για ανάδειξη ΔΣ εκτίθενται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ύστερα από γραπτή τους δήλωση προς το ΔΣ τριάντα (30) ημέρες, επί ποινή απαραδέκτου,πριν την ψηφοφορία. Το ΔΣ εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει σε λευκό χαρτί το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο κάτω μέρος του ίδιου ψηφοδελτίου αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕ. «Σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια εκτυπώνονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για την περιφερειακή εκπροσώπηση κατά περιφέρεια πλην της Αττικής και για την

9 εκπροσώπηση της επιτροπής των Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων, για τους οποίους τα περί δηλώσεων υποψηφιοτήτων ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τους υποψήφιους για μέλη του ΔΣ». Επίσης τα ίδια ισχύουν και για τις υποψηφιότητες αντιπροσώπων για Ομοσπονδία, για τους οποίους εκτυπώνεται από το ΔΣ χωριστό και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια μαζί με ομοιόμορφους φακέλους παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Αν κατά τις εκλογές παρουσιασθεί έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει μνεία αυτού του γεγονότος σε πρακτικό και εν συνεχεία επιτρέπεται η συνέχιση της ψηφοφορίας σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους. Άρθρο - 10 Εκλογές, Ανακήρυξη υποψηφίων «Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ, της ΕΕ, των αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων διεξάγονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του έτους που λήγει η θητεία του ΔΣ. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι εκλογές μπορούν να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή». Η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή σ άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το ΔΣ, αυτοπροσώπως γι όσα μέλη επιθυμούν και για τα υπόλοιπα μέλη, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν, με αλληλογραφία. «Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών, για τη διεξαγωγή των εκλογών, επικεφαλής της οποίας ορίζεται με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων. Κατά την διαδικασία της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και καταμέτρησης παρίσταται της Εφορευτικής Επιτροπής και προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 1264/1982. Η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία αρχίζει την ώρα της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την ώρα της ίδιας ημερομηνίας, μπορεί όμως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες. Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και αποσύρεται σε ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δίπλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου ή υποψηφίων που επιθυμεί σταυρό προτίμησης και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, κλείνει αυτόν. Μετά απ αυτά ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, που υπάρχει μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή, υπογράφει σε ειδική κατάσταση, ότι ψήφισε και αποχωρεί. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας) και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και της Εφορευτική Επιτροπής.

10 Για την ψηφοφορία με αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε κατάλληλο χρόνο, κατάσταση εκλογέων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αριθμό ψηφοδελτίων, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και κοινούς ταχυδρομικούς φακέλους με μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους ψηφοφορίας που φέρουν την υπογραφή του Επικεφαλής της Εφορευτικής Επιτροπής, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών κάθε Υπηρεσίας. Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέσως μόλις παραλάβουν το προαναφερόμενο εκλογικό υλικό, παραδίδουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο, από ένα φάκελο ψηφοφορίας χωριστά για ΔΣ και περιφερειακή επιτροπή και ένα ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο που φέρει προτυπωμένο το όνομα του εκλογέα, βάσει αντιγράφου των καταστάσεων εκλογέων που έχουν κάνοντας ταυτόχρονα σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντος το υλικό, για την λήψη του οποίου υπογράφει κάθε εκλογέας δίπλα στο ονοματεπώνυμό του. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίο είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του ως αποστολέα. Οι Διοικητές ή προϊστάμενοι των υπηρεσιών συγκεντρώνουν τους ταχυδρομικούς φακέλους και τους αποστέλλουν όλους μαζί επί αποδείξει στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΠΣ απ την οποία τα παραλαμβάνει το εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσουν έγκαιρα στον παραλήπτη μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ψηφοφoρίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που οποιοδήποτε λόγο έστω και ανυπαίτιο για τον εκλογέα, μετά τη λήψη της ψηφοφορίας και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι εμπρόθεσμοι ειδικοί (κοινοί) ταχυδρομικοί φάκελοι φυλάσσονται μέχρι την παράδοσή τους στην Εφορευτική Επιτροπή, σε ασφαλή χώρο, που βρίσκει η Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την αποπεράτωση της αυτοπρόσωπης ψηφoφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων: α. Ανοίγει τους ταχυδρομικούς φακέλους και επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα στη γενική κατάσταση εκλογέων. Συγχρόνως καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας σε ξεχωριστή στήλη με τη μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Οι ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας μετά το άνοιγμά τους καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Eφορευτικής Επιτροπής. β. Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέλους ψηφοφορίας που περιέχονται στους ειδικούς φακέλους. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σ αυτούς διακριτικό σημείο που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυτοί θεωρούνται ψήφισαν αυτοπροσώπως. Για τις παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών. Οι Διοικητές η οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορευτική επιτροπή το αντίγραφο της κατάστασης εκλογέων, βάσει της οποίας προέβησαν στη διανομή του εκλογικού υλικού και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους ψηφοφορίας και φακέλους ταχυδρομικούς που τυχόν δε χρησιμοποιήθηκαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει την κατάσταση αυτή προβαίνει σε αντιπαραβολή για τον εντοπισμό ενδεχομένων διπλοψηφιών. Αν

11 διαπιστώσει διπλοψηφία κάνει μνεία στο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στο νεοκλεγέν ΔΣ προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία οριστικής αποβολής του από την Ένωση. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους για το ΔΣ, ένα (1) για την ΕΕ και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, και για αντιπροσώπους για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όσους σταυρούς απαιτούνται από το καταστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες που διαπιστώνει, αφού συγκρίνει με την κατάσταση των ψηφισάντων προβαίνει στην αποσφράγιση τους και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Ακυρότητα του ψηφοδελτίου προκαλεί οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμά του, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Μετά τη διαλογή, ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων, που εξελέγησαν από την Εφορευτική Επιτροπή, με πράξη της που καταχωρείται στο πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά εκλογής το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ψήφων που έλαβε ο καθένας Εκλέγονται ως τακτικά μέλη για τη συγκρότηση κάθε οργάνου εκείνοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον προβλεπόμενο για κάθε όργανο από το παρόν καταστατικό. Οι λοιποί που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατατάσσονται και αυτοί κατά σειρά ανάλογα με τους ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για όσα λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, συντάσσει ενιαίο πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το δικαστικό αντιπρόσωπο Άρθρο - 11 Εκλογή μελών προεδρείου Το νεοεκλεγμένο ΔΣ παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή, με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, τη σφραγίδα της Ένωσης και τα βιβλία της. Το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την ανάδειξη των μελών του, όσοι εξελέγησαν ως τακτικά μέλη, συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας του, από οποιοδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, για να εκλέξουν το Προεδρείο, μέχρι την εκλογή του οποίου το παλαιό ΔΣ ασκεί νόμιμα τα καθήκοντά του. Πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται, μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους. Πρόεδρος εκλέγεται, στην περίπτωση αυτή, αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που θα κληρωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων

12 των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με τους ισοψηφήσαντες και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις θέσεις του ΔΣ και χωριστά για κάθε μία απ αυτές. Υπάρχει ασυμβίβαστο να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Αν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση του Προέδρου ή των λοιπών μελών αυτή συμπληρώνεται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, αφού πρώτα καλυφθεί η θέση του συμβούλου με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Άρθρο - 12 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών της, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης γι αυτά κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της. Αποφασίζει για ό,τι έχει εξουσιοδοτηθεί από τη ΓΣ, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, κατά τον πλέον επιμελή και επωφελή για την Ένωση τρόπο, μπορεί να προσλαμβάνει κατά την κρίση του Γραμματέα υπάλληλο και Νομικό ή άλλο Σύμβουλο, για τη διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων και εν γένει υλοποιεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Για θέματα που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και τις επιδιώξεις των μελών της Ένωσης, μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές από κατάλληλα πρόσωπα, στις οποίες αναθέτει τη σύνταξη επιστημονικών ή άλλων μελετών. Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον ορισμό των εκπροσώπων της Ένωσης σε διάφορα επαγγελματικά συμβούλια και επιτροπές όπως ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ και ΕΤΥΠΣ), επιτροπές προμηθειών, Ανακριτικά Συμβούλια, Συμβούλια Κρίσεων, λογαριασμό αλληλοβοηθείας, υπηρεσιακές επιτροπές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλπ. Ως εκπρόσωποι των παραπάνω συμβουλίων και επιτροπών ορίζονται μέλη του ΔΣ Ως εκπρόσωποι της Ένωσης στην FEU (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ορίζονται με απόφαση του ΔΣ μέλη της Ένωσης.

13 Άρθρο - 12 Συνεδριάσεις ΔΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά Το μήνα και έκτακτα, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης στις ημέρες αυτές της ημέρας υποβολής της αίτησης και της συνεδρίασης Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή κωλυσιεργήσει να συγκαλέσει το ΔΣ, αυτό συνεδριάζει αυτοδίκαια την 15 η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, με πρωτοβουλία αυτών που ζήτησαν τη σύγκλησή του. Για πολύ σοβαρά θέματα που αποφασίζονται από το ΔΣ στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου και οι γραμματείς των περιφερειακών επιτροπών και της επιτροπής των Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων. Οι προσκλήσεις είναι έγγραφες και αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα, αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, ο χρόνος που προαναφέρεται, μπορεί να γίνει δύο (2) ημέρες. Ως τόπος συνεδρίασης του ΔΣ χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλος τόπος, που ρητά ορίζεται στην πρόσκληση. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία μετά από δυο (2) ημέρες. Θεωρείται, ότι αυτοδικαίως παραιτείται μέλος του ΔΣ, όταν απουσιάζει χωρίς εύλογη και δικαιολογημένη αιτία, δεόντως αποδεικνυομένη, σε τρεις (3) συνεχείς ή επτά (7) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο και αμέσως αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη για οποιοδήποτε λόγο, το ΔΣ εξακολουθεί να έχει νόμιμη συγκρότηση και δεν προκηρύσσονται αναπληρωματικές εκλογές. Αυτές προκηρύσσονται μόνον όταν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4). Άρθρο - 12 Αρμοδιότητες μελών του ΔΣ Τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος αυτού είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα μέλη του ΔΣ είναι οι ακόλουθες: Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ μέχρι τη στιγμή που αυτή εκλέξει Πρόεδρο, κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό ή αναβάλλει αυτές. Αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα την Ένωση και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και

14 γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα μέλη της. Εκπροσωπεί μαζί με τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της έναντι κάθε τρίτου καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής. Προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο ίδιος αυτοπρόσωπος ή εξουσιοδοτεί προς τούτο άλλο μέλος του ΔΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν κι αυτός χρειαστεί ν αναπληρωθεί, αναπληρώνεται από το μέλος (σύμβουλο) που έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βοηθάει τον Πρόεδρο στο έργο του. για σοβαρά θέματα, κατά την κρίση του Προέδρου, υπογράφει και αυτός την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα μέλη της. Όταν του ανατίθεται από τον Πρόεδρο προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνει αυτόν. Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, εισηγείται, τα θέματα αυτά, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κρατεί το Αρχείο και τα βιβλία, εκτός αυτών που ειδικά κρατεί ο Ταμίας, καθώς και τη σφραγίδα της Ένωσης. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τρίτους και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και τις άλλες υποθέσεις της Ένωσης. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την «Έκθεση των πεπραγμένων» του ΔΣ και διαβάζει αυτή κατά την τακτική ΓΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, που ρητά ορίζει ο Πρόεδρος. Δ. Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας φυλάει το ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις, με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του, και τις πληρωμές με σχετικά εντάλματα, που εκδίδονται από τον Πρόεδρο, προσωπικά, υπογράφονται από τον Ταμία, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα και εμφανίζουν την αιτία πληρωμής το πληρωτέο ποσό και το δικαιούχο. Διατηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Υποχρεούται να καταθέτει το χρηματικό ποσό, δυνάμενο τούτο ν αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάληψη χρημάτων επιτρέπεται μόνον μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ε. Στα μέλη του ΔΣ ανατίθεται με απόφαση του ΔΣ η οργάνωση κινητοποιήσεων, η διεξαγωγή δημοσίων σχέσεων και ειδικές για κάθε μέλος δράσεις που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

15 Άρθρο - 15 Εξελεγκτική Επιτροπή Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του ΔΣ εκλέγονται και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΔΣ ως προς την Οικονομική Διαχείριση της Ένωσης. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν ταυτόχρονα να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλη του ΔΣ. Άρθρο - 12 Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση, που γίνεται μεταξύ των μελών του ΔΣ. το όργανο αυτό επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και εισηγείται προς τη ΓΣ την προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους της Ένωσης. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία των μελών του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του και τα τρία (3) μέλη του. Όταν επιβάλει πειθαρχική ποινή σε μέλος της Ένωσης, η απόφαση του δύναται να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από της έγγραφης κοινοποίησης της σ αυτόν, ενώπιον της ΓΣ, άλλως καθίσταται οριστική και εκτελεστή. Η προσφυγή παραδίδεται στο Γραμματέα του ΔΣ και η ΓΣ αποφαίνεται κατά την πρώτη, τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, πέρα από τα άλλα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση Άρθρο - 17 Περιφερειακές Επιτροπές Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ εκλέγονται τριμελείς επιτροπές με περιφερειακούς εκπρόσωπους για τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πλην της Αττικής και μία τριμελείς επιτροπή για Αξιωματικούς των Ειδικών Καθηκόντων όλης της χώρας. Για κάθε περιφέρεια καθώς και για τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλων των κλάδων εκλέγεται από τα μέλη της Ένωσης μία (1) τριμελής τακτική επιτροπή με εκπρόσωπους της Ένωσης και μία (1) τριμελής επιτροπή ως αναπληρωματική. Ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται ως επικεφαλής γραμματέας αυτής, ο οποίος θα συμμετέχει και στα διευρυμένα Διοικητικά Συμβούλια μία φορά κατ έτος τακτικά και έκτακτα όταν απαιτηθεί μετά από απόφαση του

16 ΔΣ. Αν σε κάποια περιφέρεια υπηρετούν μόνον δύο μέλη αυτοί χωρίς εκλογές αυτοδικαίως αποτελούν τους εκπροσώπους, με τακτικό μέλος τον αρχαιότερο Αξιωματικό. Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται και για τους περιφερειακούς εκπροσώπους. Ο γραμματέας της περιφερειακής επιτροπής και οι εκπρόσωποι, μέσα στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση και οι εκπρόσωποι των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υποβοηθούν το ΔΣ στο έργο του, διαβιβάζουν προς αυτό, αιτήματα και προτάσεις των μελών της Ένωσης που εκπροσωπούν και δύναται να εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις, έναντι κάθε διοικητικής αρχής και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τοπικά ή ειδικά προβλήματα και θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούν τα εκπροσωπούμενα απ αυτούς μέλη της Ένωσης. Άρθρο - 18 Αποζημιώσεις των μελών οργάνων της Ένωσης Η ιδιότητα των μελών των διαφόρων οργάνων της Ένωσης είναι τιμητική και άμισθη. Είναι όμως δυνατόν, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, να χορηγούνται στα μέλη του ΔΣ, που διακινούνται για υποθέσεις της Ένωσης εκτός της έδρας τους, οι δαπάνες μεταφοράς, διατροφής καθώς και κάθε άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία, αφού βέβαια αυτές αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, τα οποία γίνονται δεκτά και εγκρίνονται από το ΔΣ. Άρθρο - 19 Βιβλία, Αρχείο της Ένωσης Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τ ακόλουθα βιβλία: α. Μητρώο μελών β. Πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ γ. Πρακτικών συνεδριάσεων(γσ) δ. Αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων ε. Πρωτοκόλλου στ. Περιουσίας της Ένωσης ζ. Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής η. Ταμείου Πέρα από τα προαναφερόμενα βιβλία τηρούνται και όποια άλλα κρίνονται απαραίτητα από το ΔΣ για την ενάσκηση των καθηκόντων των μελών του. Επιπλέον η Ένωση τηρεί με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις καθώς και με ό,τι άλλο την ενδιαφέρει

17 Άρθρο - 20 Σφραγίδα της Ένωσης- Έμβλημα Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία της και το έτος ίδρυσης της «1996» και στο εσωτερικό της το παλαιό πυροσβεστικό κράνος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Τίθεται σ όλα τα έγγραφά της προκειμένου να επισημοποιηθούν και αποκτήσουν υπόσταση, ως προερχόμενα από την Ένωση, άλλως δε δεσμεύουν αυτή. Το έμβλημα της ΕΑΠΣ είναι εντός κιτρινοπορτοκαλόχρου διπλού κύκυκλου φέρεται η ελληνική σημαία και επ αυτής σύμπλεγμα παραδοσιακού κράνους αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος και κλάδου δάφνης. Εντός του διπλού κύκλου αναγράφεται «Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος - Μέλος της F.E.U. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Οι περιφερειακές επιτροπές φέρουν διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα της οικίας Περιφερειακής Διοίκησης και αντίστοιχη σφραγίδα. Η επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων φέρει διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα Ε.Κ.». Άρθρο - 21 Τροποποίηση του Καταστατικού Τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης ή διάλυση της γίνεται μόνον με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για το σκοπό αυτό σε έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να συμμετέχει το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4, των παρόντων μελών. Στη συγκεκριμένη καταστατική συνέλευση ακολουθείται παροσαρμοσμένα ως προς την χρονική διάρκεια αυτής τον τόπο, τον τρόπο, την απαρτία κλπ με δεδομένο την συμμετοχή μελών από όλη την χώρα, η διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος. Πρωτοβουλία για τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης αναλαμβάνει είτε το ΔΣ ή τουλάχιστον το 1/10 των μελών της Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΣ αφού παραλάβει την σχετική αίτηση, στην οποία επί ποινή απαράδεκτου πρέπει να περιέχονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τροποποίηση, υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση σε ένα (1) μήνα. Διάλυση της Ένωσης πέρα από την προαναφερόμενη περίπτωση, επέρχεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη της μειωθούν κάτω από είκοσι (20). Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της διατίθεται στο ΤΑΥΠΣ.

18 Άρθρο - 22 Εσωτερικός κανονισμός Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό μπορούν να ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται και εγκρίνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του ΔΣ. Άρθρο - 23 Μη προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις Οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή από τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται από το ΔΣ πάντα κατά το πνεύμα του παρόντος και τις κείμενες περί συνδικαλιστικών σωματείων διατάξεις. Τα υφιστάμενα όργανα της Ένωσης ολοκληρώνουν τη θητεία τους όπως ορίζεται από τις νέες τροποποιούμενες διατάξεις. Άρθρο - 24 Ακροτελευταία διάταξη Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 24 άρθρα συζητήθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης τα οποία υπογράψουν παρακάτω, θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα ισχύει από την σχετική εγγραφή αυτής στα βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου αυτού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία - έδρα Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα