ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Άρθρο - 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. (ΕΑΠΣ) με έδρα το Περιστέρι. Άρθρο - 2 Σκοπός Η Ένωση, η οποία απαγορεύεται να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως σκοπό : α. Τη διαφύλαξη, προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών Και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της. β. Την προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού επιπέδου αυτών. γ. Την προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της (κρίσεις, ιεραρχία, βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, αποστρατείες των Αξιωματικών κα), η οποία είναι εντελώς διαφορετική απ αυτήν των λοιπών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ). δ. Την αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Έλληνα Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα στο Σώμα και στην Ελληνική κοινωνία, προς όφελος των μελών της. Χωρίς να επιδιώκει κέρδος, μπορεί η Ένωση να ιδρύει καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς, να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της, να οργανώνει επαγγελματικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και αθλητικούς αγώνες και να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και ειδικών σκοπών, που στοχεύουν στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια των μελών της. Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της: α. Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μάλη της και γενικά τα συμφέροντά τους. β. Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, είτε αφορά μόνον το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του, είτε άλλες αρχές και το προσωπικό τους και έχει ανάλογη εφαρμογή και στα μέλη της.

3 Άρθρο - 3 Μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν, μόνον οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (από το βαθμό του Ανθυποπυραγού και άνω) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της χώρας κι αν υπηρετούν καθώς και Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που φέρουν τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού, από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης θα πρέπει : α. Να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Να δηλώσει ρητά στην αίτησή του, ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και ότι εξουσιοδοτείται η Ένωση για την είσπραξη των εισφορών από την Υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) μέσα σ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών της Ένωσης ή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που την κοινοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, απορρίπτει αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς άλλη διατύπωση, θεωρείται αυτοδίκαια ότι επέρχεται η έγκρισή της. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), τακτική ή έκτακτη, η οποία αποφαίνεται οριστικά με μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη ΓΣ ασκείται εγγράφως και υποβάλλεται προς το ΔΣ αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του ΔΣ. Οι εγγραφές νέων μελών αναστέλλονται με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του ΔΣ της Ένωσης και οι εγγραφές που υποβάλλονται στο διάστημα αυτό εξετάζονται από το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές. Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση. Ο τιμητικός τίτλος του επίτιμου απονέμεται με απόφαση της ΓΣ. Το επίτιμο μέλος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι Άρθρο - 4 Πειθαρχική ευθύνη Διαγραφή Δικαιώματα Υποχρεώσεις Μέλος της Ένωσης, που με τη διαγωγή του, εντός και εκτός υπηρεσίας, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ΠΣ ή εναντιώνεται προς τους σκοπούς που επιδιώκει αυτή ή παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του καταστατικού ή τις αποφάσεις της ΓΣ, παραπέμπεται με απόφαση του ΔΣ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη της Ένωσης είναι :

4 α. Η γραπτή επίπληξη β. Η προσωρινή αποβολή από μέλος της Ένωσης διάρκειας μέχρι ένα χρόνο. γ. Η οριστική αποβολή. Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της ΓΣ, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ, το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών του είτε μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών της Ένωσης. Το υπό κατηγορία μέλος πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται εγγράφως, πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που από απείθεια δεν προσέλθει, επιβάλλεται η ποινή χωρίς απολογία. Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογών μέχρι και τη διεξαγωγή αυτών δεν επιτρέπεται να επιβληθεί καμιά ποινή. Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Με έγγραφη αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την ημερομηνία που θα ληφθεί η σχετική απόφαση του ΔΣ. β. Με την καθοιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από το ΠΣ. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την ημερομηνία διαγραφής του μέλους από το ΠΣ. γ. Όταν καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέρα του έτους και δεν φροντίσει να τις τακτοποιήσει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Ταμία. δ. Όταν επιβληθεί με απόφαση της ΓΣ η ποινή της οριστικής αποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή ενεργείται από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. ε. Όταν εξακριβωθεί, ότι μέλος της Ένωσης είναι ταυτόχρονα μέλος και άλλου σωματείου ή ένωσης του Πυροσβεστικού Σώματος. στ. Όταν μέλος της Ένωσης Δόκιμος Ανθυποπυραγός απολέσει τον τίτλο αυτό, επειδή δεν αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή εξήλθε οριστικά από αυτήν ή για οποιονδήποτε λόγο παραιτήθηκε κατά την διάρκεια των σπουδών. Δικαίωμα επανεγγραφής μέλους υφίσταται: 1. Στην (α) περίπτωση διαγραφής, μετά παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία διαγραφής τους. 2. Στην (β) περίπτωση διαγραφής, μόνον όταν επανέλθει στην ενέργεια κατόπιν σχετική δικαστικής απόφασης ή βάσει νομοθετικής ρύθμισης. 3. Στην (γ) περίπτωση διαγραφής, όταν τακτοποιήσει τις οφειλές του. 4. Στην (στ) περίπτωση διαγραφής, όταν ανακτήσει τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού. Στα διαγραμμένα μέλη, έστω κι αν επανεγγραφούν στις περιπτώσεις που τούτο επιτρέπεται, οι καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται. Σε μέλος της ένωσης που τίθενται υπηρεσιακά σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας για οιονδήποτε λόγο, αναστέλλεται αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

5 Άρθρο - 5 Πόροι, Διαχειριστική περίοδος Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται α. Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της και από τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές τους. β. Από τα εισοδήματα και την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης γ. Από τα έσοδα των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της ΓΣ. Απαγορεύεται αποδοχή ανώνυμης δωρεάς. δ. Από έσοδα που προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, που επιτρέπεται να διοργανώνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. ε. Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση. στ. Απαγορεύεται να γίνονται δεκτές εισφορές και ενισχύσεις από άλλες οργανώσεις καθώς και από κομματικού οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. ζ. Από επιχορηγίες διαφόρων οργανισμών και υπουργείων αλλά και από επιδοτούμενα προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ). Ο Ταμίας υποχρεούται, με απόφαση του ΔΣ, να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες τα χρήματα πέρα του ποσού που απαιτείται για τις τρέχουσες δράσεις της Ένωσης, δυναμένου αυτού του ποσού να αυξάνεται, όχι όμως πλέον του διπλασίου του ισχύοντος ποσού, που ορίζεται απ την απόφαση του ΔΣ. Οι τακτικές εισφορές των μελών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ και δύναται να αυξομειώνεται επίσης με απόφαση του ΔΣ. Για ν αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Ένωση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΓΣ και η εκμετάλλευσή της σε καμιά περίπτωση δεν προσδίδει σ αυτήν χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης ακίνητη περιουσία να πωλείται ή μεταβιβάζεται προς όφελός της. Τα μέλη της Ένωσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το ΔΣ με την αίτηση εγγραφής τους. να εισπράττει τις πιο πάνω τακτικές ή τυχόν έκτακτες εισφορές από την Υπηρεσία τους με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, με βάση ονομαστική κατάσταση που διαβιβάζεται από το ΔΣ, προς την οικεία Διαχείριση Χρηματικού για το σκοπό αυτό. Τα μέλη μπορούν επίσης να δηλώσουν στην αίτηση εγγραφής τους και να καταβάλουν τις εισφορές τους, εφόσον το επιθυμούν, απ ευθείας στην Ένωση. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν το σύνολο των χρημάτων του Ταμείου της καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο, που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους. Το οικονομικό έτος καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για φορολογία φυσικών προσώπων».

6 Άρθρο - 6 Όργανα της Ένωσης Όργανα της Ένωσης είναι: α. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ε. Περιφερειακές Επιτροπές στ. Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων Εκτός από τα επίτιμα μέλη όλα τα άλλα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση έχουν δικαίωμα και να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη που έχουν εκλεγεί για την Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει τις εκλογές, δεν έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για μέλος του (ΔΣ) της (ΕΕ) και Εκπρόσωποι Περιφερειακοί Κλάδου Ειδικών Υπηρεσιών. Τα μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το (ΔΣ) δεν μπορούν να είναι συγχρόνως υποψήφιοι για την (ΕΕ) και για τις Περιφερειακές Επιτροπές και την Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων. Άρθρο - 7 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. «Η ΓΣ συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο». Εκτάκτως συγκαλείται, όταν κρίνεται σκόπιμο από το (ΔΣ) ή το ζητήσει το 1/10 των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το (ΔΣ) στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται να συνεδριάσει και να συγκαλέσει τη (ΓΣ) μέσα σε (15) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση της (ΓΣ), μπορούν να συγκαλέσουν αυτή μόνα τους. Όταν με την αίτηση υποβάλλεται μομφή και παύση του (ΔΣ), αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/4 των μελών. Τα μέλη καλούνται στη συνεδρίαση της (ΓΣ) με έγγραφη ανακοίνωση ή πρόσκληση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ή πρόσκληση ή κάθε άλλο μέσο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση σύγκλισης έκτακτης (ΓΣ), ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η ανακοίνωση ή η πρόσκληση ή το νόμιμο ή πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης της συνεδρίασης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να περιλαμβάνει: α. τον τόπο, ημέρα και ώρα συνεδρίασης της ΓΣ. β. τα θέματα που θα συζητηθούν. Ως τόπος ορίζεται η πόλη της Αθήνας ή άλλη πόλη που ορίζεται από το ΔΣ.

7 Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραστούν. Στην επαναληπτική ΓΣ δεν επιτρέπεται να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα, εκτός κι αν ληφθεί ομόφωνη απόφαση της ΓΣ. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες αυτοπροσώπως και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπησή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Αν η συζήτηση των θεμάτων δεν περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το προεδρείο της ΓΣ μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα, η δε ΓΣ θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και ότι ποτέ δε διακόπηκε. Την έναρξη των ΓΣ, τακτικών και εκτάκτων, κηρύσσει ο πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος, αφού διαπιστώσει την απαιτούμενη απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της ΓΣ και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβιβάζονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης ΓΣ για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τη ΓΣ να εκλέξει τριμελές προεδρείο και δύο πρακτικογράφους με ανάταση των χεριών. Ο πρόεδρος της ΓΣ μετά την εκλογή του καταλαμβάνει την έδρα. Η ΓΣ αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία που αφορά τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Στην τακτική ΓΣ γίνεται ο απολογισμός του ΔΣ και της ΕΕ, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών. Οι έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται με προκαθορισμένα θέματα και για την απαρτία ισχύει ό,τι και για τις τακτικές. Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν αυτή ελήφθη κατά παράβαση του παρόντος καταστατικού και των σχετικών νόμων και εάν επίσης παρέστησαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και η παρουσία του ς μπορούσε να επηρεάσει την ψηφοφορία.

8 Άρθρο - 8 Αρμοδιότητες ΓΣ Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Μπορεί να αποφασίσει και για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αν το θέμα αυτό τεθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών. β. Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του προεδρείου της ΓΣ γ. Εγκρίνει τις αποφάσεις του ΔΣ δ. Ελέγχει τη λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε ε. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου στ. Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για ανάδειξη των μελών του ΔΣ της ΕΕ και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων. ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση της Ένωσης. η. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού. θ. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης ι. Επισημαίνει τα προβλήματα και θέματα που απασχολούν τα μέλη και εξουσιοδοτεί το ΔΣ για τον τρόπο και διαδικασία επίλυσής τους Άρθρο - 9 Διοικητικό Συμβούλιο Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΣ, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, με τριετή θητεία. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του ΔΣ, το νέο που εκλέγεται έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο, μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας που δικαιούτο να διανύσει το ΔΣ που διαδέχθηκε. Οι υποψήφιοι κατά τις εκλογές για ανάδειξη ΔΣ εκτίθενται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ύστερα από γραπτή τους δήλωση προς το ΔΣ τριάντα (30) ημέρες, επί ποινή απαραδέκτου,πριν την ψηφοφορία. Το ΔΣ εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει σε λευκό χαρτί το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο κάτω μέρος του ίδιου ψηφοδελτίου αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕ. «Σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια εκτυπώνονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για την περιφερειακή εκπροσώπηση κατά περιφέρεια πλην της Αττικής και για την

9 εκπροσώπηση της επιτροπής των Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων, για τους οποίους τα περί δηλώσεων υποψηφιοτήτων ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τους υποψήφιους για μέλη του ΔΣ». Επίσης τα ίδια ισχύουν και για τις υποψηφιότητες αντιπροσώπων για Ομοσπονδία, για τους οποίους εκτυπώνεται από το ΔΣ χωριστό και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια μαζί με ομοιόμορφους φακέλους παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Αν κατά τις εκλογές παρουσιασθεί έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει μνεία αυτού του γεγονότος σε πρακτικό και εν συνεχεία επιτρέπεται η συνέχιση της ψηφοφορίας σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους. Άρθρο - 10 Εκλογές, Ανακήρυξη υποψηφίων «Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ, της ΕΕ, των αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων διεξάγονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του έτους που λήγει η θητεία του ΔΣ. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι εκλογές μπορούν να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή». Η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή σ άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το ΔΣ, αυτοπροσώπως γι όσα μέλη επιθυμούν και για τα υπόλοιπα μέλη, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν, με αλληλογραφία. «Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών, για τη διεξαγωγή των εκλογών, επικεφαλής της οποίας ορίζεται με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων. Κατά την διαδικασία της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και καταμέτρησης παρίσταται της Εφορευτικής Επιτροπής και προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 1264/1982. Η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία αρχίζει την ώρα της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την ώρα της ίδιας ημερομηνίας, μπορεί όμως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες. Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και αποσύρεται σε ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δίπλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου ή υποψηφίων που επιθυμεί σταυρό προτίμησης και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, κλείνει αυτόν. Μετά απ αυτά ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, που υπάρχει μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή, υπογράφει σε ειδική κατάσταση, ότι ψήφισε και αποχωρεί. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας) και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και της Εφορευτική Επιτροπής.

10 Για την ψηφοφορία με αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε κατάλληλο χρόνο, κατάσταση εκλογέων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αριθμό ψηφοδελτίων, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και κοινούς ταχυδρομικούς φακέλους με μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους ψηφοφορίας που φέρουν την υπογραφή του Επικεφαλής της Εφορευτικής Επιτροπής, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών κάθε Υπηρεσίας. Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέσως μόλις παραλάβουν το προαναφερόμενο εκλογικό υλικό, παραδίδουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο, από ένα φάκελο ψηφοφορίας χωριστά για ΔΣ και περιφερειακή επιτροπή και ένα ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο που φέρει προτυπωμένο το όνομα του εκλογέα, βάσει αντιγράφου των καταστάσεων εκλογέων που έχουν κάνοντας ταυτόχρονα σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντος το υλικό, για την λήψη του οποίου υπογράφει κάθε εκλογέας δίπλα στο ονοματεπώνυμό του. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίο είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του ως αποστολέα. Οι Διοικητές ή προϊστάμενοι των υπηρεσιών συγκεντρώνουν τους ταχυδρομικούς φακέλους και τους αποστέλλουν όλους μαζί επί αποδείξει στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΠΣ απ την οποία τα παραλαμβάνει το εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσουν έγκαιρα στον παραλήπτη μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ψηφοφoρίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που οποιοδήποτε λόγο έστω και ανυπαίτιο για τον εκλογέα, μετά τη λήψη της ψηφοφορίας και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι εμπρόθεσμοι ειδικοί (κοινοί) ταχυδρομικοί φάκελοι φυλάσσονται μέχρι την παράδοσή τους στην Εφορευτική Επιτροπή, σε ασφαλή χώρο, που βρίσκει η Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την αποπεράτωση της αυτοπρόσωπης ψηφoφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων: α. Ανοίγει τους ταχυδρομικούς φακέλους και επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα στη γενική κατάσταση εκλογέων. Συγχρόνως καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας σε ξεχωριστή στήλη με τη μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Οι ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας μετά το άνοιγμά τους καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Eφορευτικής Επιτροπής. β. Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέλους ψηφοφορίας που περιέχονται στους ειδικούς φακέλους. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σ αυτούς διακριτικό σημείο που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυτοί θεωρούνται ψήφισαν αυτοπροσώπως. Για τις παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών. Οι Διοικητές η οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορευτική επιτροπή το αντίγραφο της κατάστασης εκλογέων, βάσει της οποίας προέβησαν στη διανομή του εκλογικού υλικού και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους ψηφοφορίας και φακέλους ταχυδρομικούς που τυχόν δε χρησιμοποιήθηκαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει την κατάσταση αυτή προβαίνει σε αντιπαραβολή για τον εντοπισμό ενδεχομένων διπλοψηφιών. Αν

11 διαπιστώσει διπλοψηφία κάνει μνεία στο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στο νεοκλεγέν ΔΣ προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία οριστικής αποβολής του από την Ένωση. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους για το ΔΣ, ένα (1) για την ΕΕ και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, και για αντιπροσώπους για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όσους σταυρούς απαιτούνται από το καταστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες που διαπιστώνει, αφού συγκρίνει με την κατάσταση των ψηφισάντων προβαίνει στην αποσφράγιση τους και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Ακυρότητα του ψηφοδελτίου προκαλεί οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμά του, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Μετά τη διαλογή, ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων, που εξελέγησαν από την Εφορευτική Επιτροπή, με πράξη της που καταχωρείται στο πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά εκλογής το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ψήφων που έλαβε ο καθένας Εκλέγονται ως τακτικά μέλη για τη συγκρότηση κάθε οργάνου εκείνοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον προβλεπόμενο για κάθε όργανο από το παρόν καταστατικό. Οι λοιποί που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατατάσσονται και αυτοί κατά σειρά ανάλογα με τους ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για όσα λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, συντάσσει ενιαίο πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το δικαστικό αντιπρόσωπο Άρθρο - 11 Εκλογή μελών προεδρείου Το νεοεκλεγμένο ΔΣ παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή, με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, τη σφραγίδα της Ένωσης και τα βιβλία της. Το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την ανάδειξη των μελών του, όσοι εξελέγησαν ως τακτικά μέλη, συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας του, από οποιοδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, για να εκλέξουν το Προεδρείο, μέχρι την εκλογή του οποίου το παλαιό ΔΣ ασκεί νόμιμα τα καθήκοντά του. Πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται, μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους. Πρόεδρος εκλέγεται, στην περίπτωση αυτή, αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που θα κληρωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων

12 των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με τους ισοψηφήσαντες και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις θέσεις του ΔΣ και χωριστά για κάθε μία απ αυτές. Υπάρχει ασυμβίβαστο να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Αν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση του Προέδρου ή των λοιπών μελών αυτή συμπληρώνεται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, αφού πρώτα καλυφθεί η θέση του συμβούλου με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Άρθρο - 12 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών της, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης γι αυτά κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της. Αποφασίζει για ό,τι έχει εξουσιοδοτηθεί από τη ΓΣ, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, κατά τον πλέον επιμελή και επωφελή για την Ένωση τρόπο, μπορεί να προσλαμβάνει κατά την κρίση του Γραμματέα υπάλληλο και Νομικό ή άλλο Σύμβουλο, για τη διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων και εν γένει υλοποιεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Για θέματα που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και τις επιδιώξεις των μελών της Ένωσης, μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές από κατάλληλα πρόσωπα, στις οποίες αναθέτει τη σύνταξη επιστημονικών ή άλλων μελετών. Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον ορισμό των εκπροσώπων της Ένωσης σε διάφορα επαγγελματικά συμβούλια και επιτροπές όπως ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ και ΕΤΥΠΣ), επιτροπές προμηθειών, Ανακριτικά Συμβούλια, Συμβούλια Κρίσεων, λογαριασμό αλληλοβοηθείας, υπηρεσιακές επιτροπές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλπ. Ως εκπρόσωποι των παραπάνω συμβουλίων και επιτροπών ορίζονται μέλη του ΔΣ Ως εκπρόσωποι της Ένωσης στην FEU (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ορίζονται με απόφαση του ΔΣ μέλη της Ένωσης.

13 Άρθρο - 12 Συνεδριάσεις ΔΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά Το μήνα και έκτακτα, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης στις ημέρες αυτές της ημέρας υποβολής της αίτησης και της συνεδρίασης Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή κωλυσιεργήσει να συγκαλέσει το ΔΣ, αυτό συνεδριάζει αυτοδίκαια την 15 η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, με πρωτοβουλία αυτών που ζήτησαν τη σύγκλησή του. Για πολύ σοβαρά θέματα που αποφασίζονται από το ΔΣ στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου και οι γραμματείς των περιφερειακών επιτροπών και της επιτροπής των Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων. Οι προσκλήσεις είναι έγγραφες και αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα, αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, ο χρόνος που προαναφέρεται, μπορεί να γίνει δύο (2) ημέρες. Ως τόπος συνεδρίασης του ΔΣ χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλος τόπος, που ρητά ορίζεται στην πρόσκληση. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία μετά από δυο (2) ημέρες. Θεωρείται, ότι αυτοδικαίως παραιτείται μέλος του ΔΣ, όταν απουσιάζει χωρίς εύλογη και δικαιολογημένη αιτία, δεόντως αποδεικνυομένη, σε τρεις (3) συνεχείς ή επτά (7) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο και αμέσως αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη για οποιοδήποτε λόγο, το ΔΣ εξακολουθεί να έχει νόμιμη συγκρότηση και δεν προκηρύσσονται αναπληρωματικές εκλογές. Αυτές προκηρύσσονται μόνον όταν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4). Άρθρο - 12 Αρμοδιότητες μελών του ΔΣ Τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος αυτού είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα μέλη του ΔΣ είναι οι ακόλουθες: Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ μέχρι τη στιγμή που αυτή εκλέξει Πρόεδρο, κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό ή αναβάλλει αυτές. Αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα την Ένωση και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και

14 γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα μέλη της. Εκπροσωπεί μαζί με τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της έναντι κάθε τρίτου καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής. Προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο ίδιος αυτοπρόσωπος ή εξουσιοδοτεί προς τούτο άλλο μέλος του ΔΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν κι αυτός χρειαστεί ν αναπληρωθεί, αναπληρώνεται από το μέλος (σύμβουλο) που έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βοηθάει τον Πρόεδρο στο έργο του. για σοβαρά θέματα, κατά την κρίση του Προέδρου, υπογράφει και αυτός την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την Ένωση ή τα μέλη της. Όταν του ανατίθεται από τον Πρόεδρο προβαίνει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνει αυτόν. Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, εισηγείται, τα θέματα αυτά, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κρατεί το Αρχείο και τα βιβλία, εκτός αυτών που ειδικά κρατεί ο Ταμίας, καθώς και τη σφραγίδα της Ένωσης. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τρίτους και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και τις άλλες υποθέσεις της Ένωσης. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την «Έκθεση των πεπραγμένων» του ΔΣ και διαβάζει αυτή κατά την τακτική ΓΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ, που ρητά ορίζει ο Πρόεδρος. Δ. Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας φυλάει το ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις, με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του, και τις πληρωμές με σχετικά εντάλματα, που εκδίδονται από τον Πρόεδρο, προσωπικά, υπογράφονται από τον Ταμία, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα και εμφανίζουν την αιτία πληρωμής το πληρωτέο ποσό και το δικαιούχο. Διατηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Υποχρεούται να καταθέτει το χρηματικό ποσό, δυνάμενο τούτο ν αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάληψη χρημάτων επιτρέπεται μόνον μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ε. Στα μέλη του ΔΣ ανατίθεται με απόφαση του ΔΣ η οργάνωση κινητοποιήσεων, η διεξαγωγή δημοσίων σχέσεων και ειδικές για κάθε μέλος δράσεις που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

15 Άρθρο - 15 Εξελεγκτική Επιτροπή Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του ΔΣ εκλέγονται και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΔΣ ως προς την Οικονομική Διαχείριση της Ένωσης. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν ταυτόχρονα να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλη του ΔΣ. Άρθρο - 12 Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση, που γίνεται μεταξύ των μελών του ΔΣ. το όργανο αυτό επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και εισηγείται προς τη ΓΣ την προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους της Ένωσης. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία των μελών του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του και τα τρία (3) μέλη του. Όταν επιβάλει πειθαρχική ποινή σε μέλος της Ένωσης, η απόφαση του δύναται να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από της έγγραφης κοινοποίησης της σ αυτόν, ενώπιον της ΓΣ, άλλως καθίσταται οριστική και εκτελεστή. Η προσφυγή παραδίδεται στο Γραμματέα του ΔΣ και η ΓΣ αποφαίνεται κατά την πρώτη, τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, πέρα από τα άλλα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση Άρθρο - 17 Περιφερειακές Επιτροπές Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ εκλέγονται τριμελείς επιτροπές με περιφερειακούς εκπρόσωπους για τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πλην της Αττικής και μία τριμελείς επιτροπή για Αξιωματικούς των Ειδικών Καθηκόντων όλης της χώρας. Για κάθε περιφέρεια καθώς και για τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλων των κλάδων εκλέγεται από τα μέλη της Ένωσης μία (1) τριμελής τακτική επιτροπή με εκπρόσωπους της Ένωσης και μία (1) τριμελής επιτροπή ως αναπληρωματική. Ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται ως επικεφαλής γραμματέας αυτής, ο οποίος θα συμμετέχει και στα διευρυμένα Διοικητικά Συμβούλια μία φορά κατ έτος τακτικά και έκτακτα όταν απαιτηθεί μετά από απόφαση του

16 ΔΣ. Αν σε κάποια περιφέρεια υπηρετούν μόνον δύο μέλη αυτοί χωρίς εκλογές αυτοδικαίως αποτελούν τους εκπροσώπους, με τακτικό μέλος τον αρχαιότερο Αξιωματικό. Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται και για τους περιφερειακούς εκπροσώπους. Ο γραμματέας της περιφερειακής επιτροπής και οι εκπρόσωποι, μέσα στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση και οι εκπρόσωποι των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υποβοηθούν το ΔΣ στο έργο του, διαβιβάζουν προς αυτό, αιτήματα και προτάσεις των μελών της Ένωσης που εκπροσωπούν και δύναται να εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις, έναντι κάθε διοικητικής αρχής και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τοπικά ή ειδικά προβλήματα και θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούν τα εκπροσωπούμενα απ αυτούς μέλη της Ένωσης. Άρθρο - 18 Αποζημιώσεις των μελών οργάνων της Ένωσης Η ιδιότητα των μελών των διαφόρων οργάνων της Ένωσης είναι τιμητική και άμισθη. Είναι όμως δυνατόν, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, να χορηγούνται στα μέλη του ΔΣ, που διακινούνται για υποθέσεις της Ένωσης εκτός της έδρας τους, οι δαπάνες μεταφοράς, διατροφής καθώς και κάθε άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία, αφού βέβαια αυτές αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, τα οποία γίνονται δεκτά και εγκρίνονται από το ΔΣ. Άρθρο - 19 Βιβλία, Αρχείο της Ένωσης Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τ ακόλουθα βιβλία: α. Μητρώο μελών β. Πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ γ. Πρακτικών συνεδριάσεων(γσ) δ. Αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων ε. Πρωτοκόλλου στ. Περιουσίας της Ένωσης ζ. Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής η. Ταμείου Πέρα από τα προαναφερόμενα βιβλία τηρούνται και όποια άλλα κρίνονται απαραίτητα από το ΔΣ για την ενάσκηση των καθηκόντων των μελών του. Επιπλέον η Ένωση τηρεί με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις καθώς και με ό,τι άλλο την ενδιαφέρει

17 Άρθρο - 20 Σφραγίδα της Ένωσης- Έμβλημα Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία της και το έτος ίδρυσης της «1996» και στο εσωτερικό της το παλαιό πυροσβεστικό κράνος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Τίθεται σ όλα τα έγγραφά της προκειμένου να επισημοποιηθούν και αποκτήσουν υπόσταση, ως προερχόμενα από την Ένωση, άλλως δε δεσμεύουν αυτή. Το έμβλημα της ΕΑΠΣ είναι εντός κιτρινοπορτοκαλόχρου διπλού κύκυκλου φέρεται η ελληνική σημαία και επ αυτής σύμπλεγμα παραδοσιακού κράνους αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος και κλάδου δάφνης. Εντός του διπλού κύκλου αναγράφεται «Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος - Μέλος της F.E.U. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Οι περιφερειακές επιτροπές φέρουν διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα της οικίας Περιφερειακής Διοίκησης και αντίστοιχη σφραγίδα. Η επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων φέρει διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα Ε.Κ.». Άρθρο - 21 Τροποποίηση του Καταστατικού Τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης ή διάλυση της γίνεται μόνον με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για το σκοπό αυτό σε έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να συμμετέχει το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4, των παρόντων μελών. Στη συγκεκριμένη καταστατική συνέλευση ακολουθείται παροσαρμοσμένα ως προς την χρονική διάρκεια αυτής τον τόπο, τον τρόπο, την απαρτία κλπ με δεδομένο την συμμετοχή μελών από όλη την χώρα, η διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος. Πρωτοβουλία για τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης αναλαμβάνει είτε το ΔΣ ή τουλάχιστον το 1/10 των μελών της Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΣ αφού παραλάβει την σχετική αίτηση, στην οποία επί ποινή απαράδεκτου πρέπει να περιέχονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τροποποίηση, υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση σε ένα (1) μήνα. Διάλυση της Ένωσης πέρα από την προαναφερόμενη περίπτωση, επέρχεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη της μειωθούν κάτω από είκοσι (20). Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της διατίθεται στο ΤΑΥΠΣ.

18 Άρθρο - 22 Εσωτερικός κανονισμός Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό μπορούν να ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται και εγκρίνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του ΔΣ. Άρθρο - 23 Μη προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις Οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή από τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται από το ΔΣ πάντα κατά το πνεύμα του παρόντος και τις κείμενες περί συνδικαλιστικών σωματείων διατάξεις. Τα υφιστάμενα όργανα της Ένωσης ολοκληρώνουν τη θητεία τους όπως ορίζεται από τις νέες τροποποιούμενες διατάξεις. Άρθρο - 24 Ακροτελευταία διάταξη Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 24 άρθρα συζητήθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης τα οποία υπογράψουν παρακάτω, θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα ισχύει από την σχετική εγγραφή αυτής στα βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου αυτού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα