ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο"

Transcript

1 Αύγουστος 2013 ISO 9001:2015 Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη αναθεώρηση του ISO 9001 (η τελευταία, μικρή τροποποίηση στο πρότυπο έγινε το 2008). Η ομάδα εργασίας ISO (TC176-SC2-WG24) προβλέπει για τελική δημοσίευση του προτύπου το τελευταίο τρίμηνο του Μέχρι τότε, ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός προπαρασκευαστικών σταδίων που πρέπει να διεξαχθούν. Η πρώτη νέα μορφή του προτύπου έχει ήδη διανεμηθεί στα μέλη για σχολιασμό και ψηφοφορία. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των παρατηρήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου ISO 9001 Χρονοδιάγραμμα Αναθεώρησης Το τρέχον χρονοδιάγραμμα του οργανισμού ISO (όπως φαίνεται παρακάτω) προβλέπει ότι ένα προσχέδιο του αναθεωρημένου Προτύπου (DIS) θα είναι διαθέσιμο κατά το 1ο τρίμηνο του Με την επιφύλαξη του σχολιασμού και της ψηφοφορίας για το περιεχόμενό του, η τελική μορφή του σχεδίου (FDIS) θα είναι διαθέσιμη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 και προβλέπεται να δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση του Προτύπου περίπου ένα χρόνο αργότερα (Σεπτέμβριος 2015).

2 Χρονοδιάγραμμα Αναθεώρησης του ISO 9001:2015 Ιουν 2012 Νοε 2012 Μαρτ 2013 Ιαν 2014 Σεπτ 2014 Ιαν 2015 Σεπτ 2015 Προσχέδιο Σχεδιασμού Προδιαγραφών & WD0 Έγκριση Σχεδιασμού Προδιαγραφών & WD1 CD για σχολιασμό και ψηφοφορία DIS για ψηφοφορία Προσχέδιο FDIS FDIS για ψηφοφορία Έκδοση SC2 Στρατηγικό Πλάνο Ανασκόπηση QMP s Έρευνα Χρηστών Μελλοντικά Έγγραφα ISO Κανονισμός Annex SL Επαλήθευση και επικύρωση δραστηριοτήτων Συνδυασμός IAF & ISO/CASCO σχετικά με τη μετάβαση Αλληλεπιδράσεις με SC1 (ISO 9000) σε θέματα ορολογίας

3 Θέματα προς σχολιασμό Κατά την ανάπτυξη αυτού του CD, ISO / TC 176/SC2/WG24 η επιτροπή αντιμετώπισε τρία θέματα για τα οποία χρειάζεται ειδική συμβολή: την ανάγκη να διατηρηθεί η έννοια της «εξαίρεσης» των ειδικών απαιτήσεων την χρήση του όρου "αγαθών και υπηρεσιών" αντί του όρου "προϊόν" και την χρήση του όρου «βελτίωση» αντί του όρου "συνεχή βελτίωση" Οι βασικοί στόχοι του "ISO 9001:2015" περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προτάσεις: Να δημιουργηθεί ένα σταθερό βασικό πλαίσιο των απαιτήσεων για τα επόμενα 10 χρόνια ή και περισσότερο Να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών ώστε να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα Να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας των συστημάτων και της τεχνολογίας από την τελευταία μεγάλη αναθεώρηση του Προτύπου το 2000 Να εφαρμοστεί το παράρτημα SL των οδηγιών ISO για την ενίσχυση της συμβατότητας και της εναρμόνισης με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO Να διευκολυνθεί η αποτελεσματική οργανωτική εφαρμογή και η αποτελεσματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα πρώτα, δεύτερα και τρίτα μέρη Να χρησιμοποιηθούν απλουστευμένες μορφές γλώσσας και γραφής ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση και η συνεπής ερμηνεία των απαιτήσεων του. Έμφαση στις Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας Qmp 1 - Εστίαση στον Πελάτη Qmp 2 - Ηγεσία Qmp 3 - Δέσμευση των ατόμων Qmp 4 - Προσέγγιση της διαδικασίας Qmp 5 Βελτίωση Qmp 6 - Τεκμηριωμένη Αποφάσεων Qmp 7 - Διαχείριση Σχέσεων Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης της ποιότητας είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών και να προσπαθεί να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών. Οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα πρέπει να καθιερώσουν τον σκοπό και την κατεύθυνση και να δημιουργήσουν τις συνθήκες επίτευξης των στόχων ποιότητας του οργανισμού στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτούς. Είναι απαραίτητο για την οργάνωση όλοι οι άνθρωποι να είναι ικανοί και να ασχολούνται με την παροχή αξίας. Τα συνεπή και προβλέψιμα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί είναι πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά όταν οι δραστηριότητες είναι κατανοητές και αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετες διαδικασίες που λειτουργούν ως ένα συνεκτικό σύστημα. Η επιτυχής οργάνωση έχει μια συνεχή εστίαση στη βελτίωση. Οι αποφάσεις που βασίζονται στην ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι πιο πιθανό να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για τη συνεχή επιτυχία, οι οργανισμοί θα πρέπει να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι προμηθευτές.

4 Σημαντικές αλλαγές Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία: Δομή του Οργανισμού Προσδιορισμός των εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων, σχετικών με την δραστηριότητα της επιχείρησης Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών Συμβατότητα του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας με την δραστηριότητα της επιχείρησης Ηγεσία Ηγεσία και δέσμευση Πολιτική για την ποιότητα Οργανωτικοί ρόλοι, ευθύνες και αρμοδιότητες Σχεδιασμός Δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών με στόχο την επιχειρηματική συνέχεια Δείκτες ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους Σχεδιασμός των αλλαγών Υποστήριξη Πόροι Ικανότητα Επίγνωση Επικοινωνία Τεκμηριωμένες πληροφορίες Λειτουργία Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος Προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς και των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες Επιχειρησιακή διαδικασία σχεδιασμού Έλεγχος της εξωτερικής παροχής αγαθών και υπηρεσιών Ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών Παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών Απελευθέρωση αγαθών και υπηρεσιών Μη συμμορφούμενα προϊόντα και υπηρεσίες Η αξιολόγηση Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση των επιδόσεων Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ανασκόπηση από τη διοίκηση Βελτίωση Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες Βελτίωση Αναθεωρημένο περιεχόμενο και δομή Μετά την έγκριση από το οργανισμό ISO του «παραρτήματος SL» το 2012, όλες οι τεχνικές επιτροπές κατά την εκπόνηση των προτύπων συστημάτων διαχείρισης θα χρησιμοποιούν την ίδια δομή, όρους και ορισμούς. Όλα τα πρότυπα που αφορούν συστήματα διαχείρισης και έχουν δημοσιευθεί από το 2012 και μετά κάνουν χρήση αυτής της εναρμονισμένης δομής. Αυτό το νέο σχήμα θα ακολουθήσει και το ISO 9001 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης του. Το αναθεωρημένο πρότυπο θα αποτελείται από τις ακόλουθες δέκα ενότητες: 1. Σκοπός 2. Τυποποιητικές Παραπομπές: Θα πρέπει η διατύπωση να είναι ειδικά για το πρότυπο 3. Όροι και ορισμοί: Θα χρησιμοποιηθούν οι κοινοί όροι και οι βασικοί ορισμοί του παραρτήματος SL καθώς και οι επιπλέον ορισμοί που αφορούν στα συστήματα ποιότητας

5 4. Οργανωτική Δομή: Το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν την κατανόηση της οργάνωσης, την εφαρμογή του προτύπου, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 5. Ηγεσία: Το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει την δέσμευση της ηγεσίας της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την πολιτική Ποιότητας, τους οργανωτικούς ρόλους, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες. 6. Σχεδιασμός: Δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών, τους σκοπούς της ποιότητας και τα σχέδια για την επίτευξή τους. 7. Υποστήριξη: Τους πόρους που απαιτούνται για το Σύστημα Ποιότητας, την ικανότητα του προσωπικού και την επίγνωση του, την επικοινωνία και τις τεκμηριωμένες πληροφορίες. 8. Λειτουργία: Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος. 9. Αξιολόγηση των επιδόσεων: Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση. 10. Βελτίωση: Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες, βελτίωση. Μελλοντικές ενημερώσεις από την TÜV AUSTRIA HELLAS Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την ανάπτυξη του προτύπου ISO 9001:2015 καθώς και το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσής του θα ανακοινώνονται.

6 August 2013 ISO 9001:2015 Work Underway on the Next Revision As part of its ongoing revision and development process, the International Organization for Standardization (ISO) has been preparing for the next major revision to ISO 9001 (the last, minor amendment to the Standard was made in 2008). The ISO Working Group (TC176-SC2-WG24) is currently forecasting final publication in the last quarter of Before then, however, there are a number of preparatory stages which have to be carried out. The first new version is being circulated to members for commenting and ballot. The closing date for the submission of comments and votes is 10 September ISO 9001 Revision Timetable The current ISO timeline anticipates that a draft version of the revised Standard (DIS) will be available in Q1 of Subject to comment and voting on its content, a final draft version (FDIS) could be available during the third quarter of 2014 with publication of the revised version of the Standard approximately a year later (September 2015).

7 Time table for ISO 9001:2015 issue June 2012 Nov 2012 Mar 2013 Jan 2014 Sept 2014 Jan 2015 Sept 2015 Draft Design Spec & WD0 Approved Design Spec & WD1 CD for comment & ballot DIS for ballot Draft FDIS FDIS for ballot Publication SC2 Strategic Plan Review of QMP s User Survey TG Future Concept Papers ISO Directives Annex SL Verification and Validation activities Liaison with IAF & ISO/CASCO regarding transition Interactions with SC1 (ISO 9000) on terminology issues

8 Subjects for comments During the development of this CD, ISO/TC 176/SC2/WG24 encountered three issues on which it needs specific input: the need to maintain the concept of allowing "exclusions" of specific requirements the use of the term "goods and services" instead of the term "product" the use of the term "improvement" instead of the term "continual Improvement" The key objectives of ISO 9001:2015 draft design specification includes recommendations to: Provide a stable core set of requirements for the next 10 years or more Maintain the current focus on effective process management to produce desired outcomes Take account of changes in quality management systems practices and technology since the last major revision in 2000 Apply Annex SL of the ISO Directives to enhance compatibility and alignment with other ISO management system standards Facilitate effective implementation and conformity assessment by first, second and third parties Use simplified language and writing styles to aid understanding and consistent interpretations of its requirements. Focusing at the Quality Management Principles This document introduces the seven quality management principles on which the quality management system standards of the ISO 9000 series are based. QMP 1 - Customer Focus QMP 2 - Leadership QMP 3 - Engagement of People QMP 4 - Process Approach QMP 5 Improvement QMP 6 - Evidence-based Decision Making QMP 7 - Relationship Management The primary focus of quality management is to meet customer requirements and to strive to exceed customer expectations. Leaders at all levels establish unity of purpose and direction and create conditions in which people are engaged in achieving the quality objectives of the organization. It is essential for the organization that all people are competent, empowered and engaged in delivering value. Competent, empowered and engaged people throughout the organization enhance its capability to create value. Consistent and predictable results are achieved more effectively and efficiently when activities are understood and managed as interrelated processes that function as a coherent system. Successful organizations have an ongoing focus on improvement. Decisions based on the analysis and evaluation of data and information are more likely to produce desired results. For sustained success, organizations manage their relationships with interested parties, such as suppliers

9 Significant changes Significant changes are mainly focused in the following main issues: Context of Determination of external and internal issues, relevant to its purpose organization Understanding the needs and expectations of interested parties Determination of the scope of the QMS in accordance to its scope Leadership Leadership and commitment Quality policy documented and known to interested parties Organizational roles, responsibilities and authorities Planning Addressing of risk and opportunities for aiming business continuity Quality objectives and planning to achieve them Planning of changes Support Resources Competence Awareness Communication Documented information Operation Operational planning and control Determination of market needs and interactions with customers Operational planning process Control of external provision of goods and services Development of goods and services Production of goods and provision of services Release of goods and services Nonconforming goods and services Performance Monitoring, measurement, analysis and evaluation evaluation Internal Audit Management review Improvement Nonconformity and corrective action Improvement Revised content and structure Following the adoption by ISO of Annex SL in 2012, all technical committees developing management system standards have to use the same structure, terms and definitions. Management system standards have already been published using this harmonized structure (e.g. ISO 20121:2012, Event Sustainability Management Systems) and ISO 9001 will follow this new format during its revision process. The revised version of ISO 9001 will have ten sections: 1. Scope 2. Normative references: Both of these sections will have wording that is specific to the Standard (including its intended outcome) 3. Terms and definitions: This will reference the common terms and core definitions outlined in Annex SL as well as any which are specific solely to QMS 4. Context of the organization: This section will include requirements relating to understanding the organisation implementing the Standard, the needs and expectations of interested parties, the scope of its QMS and the QMS itself. 5. Leadership: Top management leadership and commitment, the QMS policy, Planning: Actions to address risks and opportunities, QMS objectives and plans to achieve them.

10 6. Support: Resources needed for the QMS, personnel competence and awareness, communication and documented information. 7. Operation: Operational planning and control. 8. Performance evaluation: Monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit and management review. 9. Improvement: Non-conformity, corrective action and improvement. Future Updates from TÜV AUSTRIA HELLAS Further information and updates on the development of ISO 9001:2015 and its publication schedule will be issued by TÜV AUSTRIA HELLAS as they become

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ ALGOSYSTEMS S.A ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΡΔΕΩΝ 4, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ tmanaras@algosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

2008 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού

2008 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού 2008 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού Αξιολόγηση και Διασφάλιση Μεθοδολογία Ο Απολογισμός αυτός καλύπτει το σύνολο του Ομίλου ΤΙ- ΤΑΝ με τις κύριες θυγατρικές εταιρίες και δραστηριότητές του. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ FUND ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ REGISTRATION NO. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HOTEL EMPLOYEES PROVIDENT FUND Τ.Π. 602 P.F. 602 Εισαγωγή και Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα