ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2 Quality Systems

2 Στόχοι Παρουσίασης Γενική ενημέρωση για τις αναμενόμενες αναθεωρήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO τα οποία αναμένεται να εκδοθούν τον Σεπτέμβριο (9001) και τον Οκτώβριο (14001) του 2015 Ενημέρωση για περίοδο μετάβασης Οφέλη από Πιστοποίηση

3 Λόγοι Αλλαγών Προσαρμογή σε ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (νέες συνθήκες και εξελίξεις) Ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών Παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο για το μέλλον Αντικατοπτρίζουν το ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον που λειτουργούν οι οργανισμοί Διασφάλιση ότι τα νέα πρότυπα αντανακλούν τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών Διασύνδεση με άλλα συστήματα διαχείρισης

4 Κύριες Αλλαγές (9001 και 14001) Νέα Δομή Επιπρόσθετές παραγράφοι με νέες απαιτήσεις Νέα αρίθμηση και αναδιάταξη των παραγράφων Νέες στρατηγικές, υψηλού επιπέδου απαιτήσεις (high level requirements) - Ηγεσία - Εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών - Πλαίσιο λειτουργίας οργανισμού (Context) - Ρίσκα και Ευκαιρίες Αυτό σημαίνει ότι και για τα 2 πρότυπα (9001 & 14001) υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις (και επιμήκυνση) στη μορφή τους. Παρ όλα αυτά πολλές από τις υφιστάμενες απαιτήσεις απλά έχουν αντικατασταθεί και αναδιατάσσονται με πολλά «cut and paste» (π.χ Παράγραφος 8 του ISO DIS 9001)

5 Κύριες Αλλαγές (Νέα Δομή Προτύπων - High level structure (HLS)) Έχει αναπτυχθεί μία νέα κοινή δομή η οποία θα εφαρμοστεί σε όλα τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης: Τυποποίηση βασικής δομής και κειμένου για την διασύνδεση πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης. Τυποποίηση βασικών ορισμών Οργανισμοί οι οποίοι εφαρμόζουν πολλαπλά συστήματα διαχείρισης (π.χ ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας πληροφοριών) μπορούν να πετύχουν καλύτερη διασύνδεση και εφαρμογή. Η κοινή δομή (high level structure and common text) είναι δημόσια πληροφορία και μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα SL της οδηγίας ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement Procedures specific το ISO

6 Πλεονεκτήματα της Νέας Δομής (HLS) Όλα τα Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ISO θα έχουν την ίδια εμφάνιση και δομή. Πιο αποδοτική διαχείριση κοινών απαιτήσεων μεταξύ προτύπων. Διευκολύνει την εφαρμογή ενός διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης. Τυποποίηση βασικών όρων και ορισμών.

7 Υψηλού Επιπέδου Δομή ISO για Συστήματα Διαχείρισης 4. Πλαίσιο λειτουργίας οργανισμού 4.1 Κατανόηση οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του 4.2 Κατανόηση αναγκών και προσδοκιών ενδιαφερομένων μερών 4.3 Προσδιορισμός αντικειμένου του XXX συστήματος διαχείρισης 4.4 XXX σύστημα διαχείρισης 5. Ηγεσία 5.1 Ηγεσία και δέσμευση 5.2 Πολιτική 5.3 Οργανωτικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες 6. Σχεδιασμός 6.1 Ενέργειες αντιμετώπισης ρίσκων και ευκαιριών 6.2 XXX στόχοι και σχεδιασμός επίτευξης τους 7. Υποστήριξη 7.1 Πόροι 7.2 Ικανότητα 7.3 Ενημέρωση 7.4 Επικοινωνία 7.5 Τεκμηριωμένη πληροφορία 8. Λειτουργία 8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας 9. Αξιολόγηση απόδοσης 9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση 9.2 Εσωτερική επιθεώρηση 9.3 Ανασκόπηση από τη διοίκηση 10. Βελτίωση 10.1 Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες 10.2 Συνεχής βελτίωση

8 Αναθεώρηση ISO 9001 Κύριες Αλλαγές

9 Κύριες Αλλαγές (Εννοιολογικές αλλαγές - Conceptual Changes) ISO/DIS 9001 Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα πιο κάτω: Πελάτης Ρίσκα και ευκαιρίες (risk-based thinking) Ευθυγράμμιση της Πολιτικής ΣΔΠ και των Στόχων με την εταιρική στρατηγική. Μεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης (π.χ. δεν υπάρχει πλέον απαίτηση για Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις 6 τεκμηριωμένες διαδικασίες) Συνεπής παροχή συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

10 Κύριες Αλλαγές ISO/DIS 9001 Πλαίσιο λειτουργίας οργανισμού (organizational context) και ανάγκες ενδιαφερομένων μερών. Η διεργασιακή προσέγγιση ενδυναμώνεται και γίνεται πιο σαφής Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν στο Πρότυπο να έχει ευρύτερη εφαρμογή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Η έννοια της προληπτικής ενέργειας εμφανίζεται γενικότερα μέσα στο πρότυπο μέσω της αναγνώρισης και ελαχιστοποίησης των ρίσκων (risks). Ο όρος «τεκμηριωμένες πληροφορίες» αντικαθιστά τους όρους «έγγραφα» και «αρχεία»

11 Κύριες Αλλαγές - ISO/DIS 9001 Αυξημένες απαιτήσεις για την ηγεσία ενός οργανισμού. Σαφείς αναφορές στην έννοια «γνώση οργανισμού (organisational knowledge)». Στους στόχους ποιότητας πρέπει να γίνεται αναφορά στο ποιος εμπλέκεται, τι πρέπει να γίνει και τι πόροι χρειάζονται και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανασκόπηση από την Διοίκηση έχει επεκταθεί η θεματολογία.

12 Μοντέλο Προτύπου ISO/DIS 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (4) Ο Οργανισμός και το πλαίσιο λειτουργίας του (4) Σχεδιάζω Υποστήριξη & Λειτουργία (7,8) Εκτελώ Ικανοποίηση Πελατών Απαιτήσεις Πελατών Σχεδιασμός (6) Ηγεσία (5) Αξιολόγηση της Απόδοσης (9) Αποτελέσματα Του ΣΔΠ Ενεργώ Ελέγχω Προϊόντα και Υπηρεσίες Ανάγκες και Προσδοκίες από σχετικά Ενδιαφερόμενα μέρη (4) Βελτίωση (10) Σημείωση: Οι αριθμός στην παρένθεση αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του προτύπου

13 Δομή Προτύπου ISO/DIS Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και Ορισμοί 4 Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού (Context of the organization) 4.1 Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του 4.2 Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών 4.3 Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΠ 4.4 ΣΔΠ και οι διεργασίες του 5 Ηγεσία 5.1 Ηγεσία και δέσμευση 5.2 Εστίαση στον πελάτη 5.3 Πολιτική ποιότητας Ανάπτυξη Πολιτικής Ποιότητας Επικοινωνία για την Πολιτική Ποιότητας 5.4 Οργανωτικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες 6 Σχεδιασμός του ΣΔΠ 6.1 Ενέργειες αντιμετώπισης ρίσκων και ευκαιριών (Actions to address risks and opportunities) 6.2 Στόχοι Ποιότητας και ο σχεδιασμός επίτευξης τους 6.3 Σχεδιασμός αλλαγών

14 Δομή Προτύπου ISO/DIS Υποστήριξη 7.1 Πόροι Γενικά Προσωπικό Υποδομή Περιβάλλον λειτουργίας διεργασιών Πόροι παρακολούθησης και μέτρησης Γνώση Οργανισμού 7.2 Επαγγελματική Επάρκεια (competence) 7.3 Ενημέρωση (awareness) 7.4 Επικοινωνία 7.5 Τεκμηρίωση Πληροφοριών

15 Δομή Προτύπου ISO/DIS Λειτουργία 8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας 8.2 Απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες Επικοινωνία με τους πελάτες Προσδιορισμός απαιτήσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Αλλαγές στις απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες 8.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Γενικά Προγραμματισμός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δεδομένα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έλεγχοι Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εξερχόμενα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Αλλαγές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

16 Δομή Προτύπου ISO/DIS Έλεγχος των εξωτερικά παρεχόμενων διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών Γενικά Είδος και έκταση ελέγχου Πληροφορίες για εξωτερικούς προμηθευτές (external providers) 8.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα Ιδιοκτησία που ανήκει σε πελάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές Διατήρηση Δραστηριότητες μετά την παράδοση Έλεγχος Αλλαγών 8.6 Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών 8.7 Έλεγχος μη συμμορφούμενων εξερχομένων (προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων εξερχομένων από την εφαρμογή διεργασιών).

17 Δομή Προτύπου ISO/DIS Αξιολόγηση της απόδοσης 9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση Γενικά Ικανοποίηση πελατών Ανάλυση και αξιολόγηση 9.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 9.3 Ανασκόπηση από την διοίκηση Γενικά Εισερχόμενα ανασκόπησης από τη διοίκηση Εξερχόμενα ανασκόπησης από τη διοίκηση 10 Βελτίωση 10.1 Γενικά 10.2 Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες 10.3 Συνεχής βελτίωση

18 Αναθεώρηση ISO Κύριες Αλλαγές

19 ISO/DIS Κύριες Αλλαγές Πλαίσιο λειτουργίας οργανισμού (organizational context) και ανάγκες ενδιαφερομένων μερών. Ρίσκα που συνδέονται με απειλές και ευκαιρίες (risks associated with threats and opportunities). Έλεγχος και επιρροή στην αλυσίδα αξίας (Control and influence over value chain). Συμβατότητα με την Εταιρική στρατηγική. Περιβαλλοντική αειφορία (Environmental sustainability)

20 ISO/DIS Κύριες Αλλαγές Αυξημένες απαιτήσεις για την Ηγεσία ενός οργανισμού. Μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική επάρκεια (competence). Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και επίδειξη της κατάστασης συμμόρφωσης (Compliance obligations and demonstration of compliance status). Μεγαλύτερη έμφαση στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού. Ανασκόπηση από την Διοίκηση έχει επεκταθεί η θεματολογία.

21 Μοντέλο Προτύπου ISO/DIS 14001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (4) Εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα (4.1) Υποστήριξη & Λειτουργία (7,8) Σχεδιάζω Εκτελώ Σχεδιασμός (6) Ηγεσία (5) Αξιολόγηση της Απόδοσης (9) Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα Του ΣΠΔ Ενεργώ Ελέγχω Ανάγκες και Προσδοκίες από σχετικά Ενδιαφερόμενα μέρη (4) Βελτίωση (10) Σημείωση: Οι αριθμός στην παρένθεση αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του προτύπου

22 Δομή Προτύπου ISO/DIS Αντικείμενο 2 Τυποποιητικές Παραπομπές 3 Όροι και Ορισμοί 4 Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού (Context of the organization) 4.1 Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του 4.2 Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών 4.3 Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΠ 4.4 ΣΠΔ 5 Ηγεσία 5.1 Ηγεσία και δέσμευση 5.2 Περιβαλλοντική Πολιτική 5.3 Οργανωτικοί ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες

23 Δομή Προτύπου ISO/DIS Σχεδιασμός 6.1 Ενέργειες αντιμετώπισης ρίσκων που συνδέονται με απειλές και ευκαιρίες (Actions to address risks associated with threats and opportunities) Γενικά Σημαντικές Περιβαλλοντικές Πλευρές Υποχρεώσεις συμμόρφωσης Ρίσκα που συνδέονται με απειλές και ευκαιρίες Σχεδιασμός για ανάληψη δράσης 6.2 Περιβαλλοντικοί Στόχοι και ο σχεδιασμός επίτευξης τους Περιβαλλοντικοί στόχοι Σχεδιασμός ενέργειων για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

24 Δομή Προτύπου ISO/DIS Υποστήριξη 7.1 Πόροι 7.2 Επαγγελματική Επάρκεια (competence) 7.3 Ενημέρωση (awareness) 7.4 Επικοινωνία Γενικά Εσωτερική επικοινωνία Εξωτερική επικοινωνία 7.5 Τεκμηρίωση Πληροφοριών Γενικά Δημιουργία και επικαιροποίηση (Creating and updating) Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών 8 Λειτουργία 8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας 8.2 Ετοιμότητα και ανταπόκρισή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

25 Δομή Προτύπου ISO/DIS Αξιολόγηση της απόδοσης 9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση Γενικά Αξιολόγηση συμμόρφωσης 9.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 9.3 Ανασκόπηση από την διοίκηση 10 Βελτίωση 10.1 Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες 10.2 Συνεχής βελτίωση

26 Αναθεωρήσεις ISO 9001 και ISO Η αντιστροφή μέτρηση ξεκίνησε!

27 ISO 9001:2015 Χρονοδιάγραμμα Αναθεώρησης Μάιος 2014 Ιούλιος 2015 (2 μήνες) Σεπτ Ιούνιος 2013 Ιαν ο Έγγραφο Αρχικό προσχέδιο) 1 η ψηφοφορία και περίοδος σχολίων CD ISO η ψηφοφορία και περίοδος σχολίων ISO 9001 (DIS) 3 η ψηφοφορία και περίοδος σχολίων ISO 9001 (FDIS) Δημοσίευση της νέας αναθεώρησης του ISO 9001 IQNet Seminar - April 2015

28 ISO 14001:2015 Χρονοδιάγραμμα Αναθεώρησης Ιούλιος 2015? Οκτ Ιούνιος 2014 Φεβ η περίοδος ψηφοφορίας και σχολιασμού CD1 ISO 14001) Οκτ η περίοδος ψηφοφορίας και σχολιασμού CD2 ISO η περίοδος ψηφοφορίας και σχολιασμού ISO (DIS) 4 η περίοδος ψηφοφορίας ISO (FDIS) Δημοσίευση της νέας έκδοσης του ISO IQNet Seminar - April 2015

29 ISO 9001:2015 Χρονοδιάγραμμα μετάβασης πιστοποιήσεων Σεπτέμβριος 2015 Δημοσίευση Διεθνούς Προτύπου Σεπτέμβριος 2015: έναρξη των 3 χρόνων μεταβατικής περιόδου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 δεν θα ισχύουν μετά τον Σεπτέμβριο 2018

30 ISO 14001:2015 Χρονοδιάγραμμα μετάβασης πιστοποιήσεων Οκτώβριος 2015 Δημοσίευση Διεθνούς Προτύπου Οκτώβριος 2015: έναρξη των 3 χρόνων μεταβατικής περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 Πιστοποιήσεις κατά ISO 14001:2004 δεν θα ισχύουν μετά τον Οκτώβριο 2018

31 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οφέλη από Πιστοποίηση

32 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Βελτίωση της Εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού Αναβάθμιση της εικόνας και του οργανισμού και του ονόματος της Επιχείρησης / διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό Αναγνώριση της αξιοπιστίας του οργανισμού σε διεθνές επίπεδο και ευρύτερη αποδοχή της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών της. Απόκτηση σημαντικού εργαλείου marketing και διαφήμισης Δημιουργία ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές Δημιουργία ευκαιριών για συναγωνισμό σε προσφορές/παραγγελίες όπου απαιτείται

33 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης / διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών εργασίας Βάση αναγνώρισης σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού / βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού / περισσότερη εμπλοκή του προσωπικού σε βελτιώσεις Διευκολύνει την αλλαγή κουλτούρας στον οργανισμό

34 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Μεγαλύτερη επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων και στις προσδοκίες των πελατών Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών Βελτίωση της επίδοσης και της παραγωγικότητας Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Δημιουργία εμπιστοσύνης προς τους πελάτες ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται.

35 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / Κινδύνων στους χώρους εργασίας. Βελτίωση των υποδομών και συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία Εξοικονόμηση κόστους Διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία Βελτιωμένες σχέσεις με φορείς ελέγχου Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε αποφάσεις, διαδικασίες και διαχείριση υλικών στον οργανισμό Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης περιβαλλοντικών ατυχημάτων και πρόληψης ατυχημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία

36 Βασικοί παράγοντες επιτυχίας Δέσμευση της Διοίκησης Το Σύστημα θα πρέπει να σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες συνθήκες του οργανισμού και να καλύπτει τις ιδιαίτερες της ανάγκες Η έγγραφη τεκμηρίωση του Συστήματος να μην αποτελεί περιττή γραφειοκρατία και να μην επιβαρύνει άσκοπα το προσωπικό με περιττές υποχρεώσεις Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ανάπτυξη του συστήματος. Πρέπει να γίνει άμεσος συσχετισμός του Συστήματος με τη στρατηγική, τους επιχειρηματικούς στόχους και τις επιδιώξεις της επιχείρησης ούτως ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και στην ευημερία του προσωπικού και να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο διοίκησης και βελτίωσης.

37 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα