ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ , Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα Προμθκειϊν Θράκλειο 24/10/2014 Πλθροφορίεσ : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΘ Σθλ. : Φαξ : Site : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για τθν προμικεια του είδουσ : «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» Κριτιρια κατακφρωςθσ : Χαμθλότερθ Σιμι Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ (με Φ.Π.Α.) : ,26 ΚΩΔΙΚΟ CPV ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑ.Γ.Ν.Η ,00 Β.Π.Γ.Ν.Η ,67 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ,05 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ) ,55 Κ.Τ. ΗΣΕΙΑ 4.000,00 Κ.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗ 4.500,00 Γ.Ν. ΡΕΘΤΜΝΟΤ ,00 Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ,00 Κ.Τ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 5.567,99 ΤΝΟΛΟ ,26 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Άρκρο 1ο Άρκρο 2ο Άρκρο 3ο Άρκρο 4ο Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ςυνοπτικά ςτοιχεία Νομικό πλαίςιο Προκθρφςςουμε Σόποσ Χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ΜΕΡΟ Αϋ Π Ρ Ο Ο Ν Σ Α Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α Άρκρο 5ο Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κατατίκενται με τθν προςφορά Άρκρο 6ο Δικαιολογθτικά που κατατίκενται με τθν τεχνικι προςφορά Άρκρο 7ο Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ΜΕΡΟ Βϋ ΤΝΣ Α Ξ Η Κ Α Ι Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν Άρκρο 8ο Χρόνοσ & Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν Άρκρο 9ο Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν Άρκρο 10ο Σρόποσ ςφνταξθσ προςφορϊν Άρκρο 11ο Σιμζσ προςφορϊν Νόμιςμα ΜΕΡΟ Γϋ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Ι Α Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Άρκρο 12ο Αποςφράγιςθ προςφορϊν Άρκρο 13ο Αξιολόγθςθ προςφορϊν Άρκρο 14ο Απόρριψθ προςφορϊν Άρκρο 15ο Κρίςεισ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ Άρκρο 16ο Διοικθτικζσ προςφυγζσ Ζνδικα μζςα Άρκρο 17ο Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ΜΕΡΟ Δϋ Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Τ Μ Β Α Η Κ Α Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρκρο 18ο Κατάρτιςθ και υπογραφι ςφμβαςθσ Άρκρο 19ο φμβαςθ Άρκρο 20ο Εκχωριςεισ Μεταβιβάςεισ Άρκρο 21ο Εγγυιςεισ Άρκρο 22ο Παράδοςθ Παραλαβι Άρκρο 23ο Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν Αντικατάςταςθ Άρκρο 24ο Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ Παράδοςθ Άρκρο 25ο Κιρυξθ προμθκευτι ζκπτωτου Άρκρο 26ο Σρόποσ πλθρωμισ Κρατιςεισ Άρκρο 27ο Εγγυθτικι ευκφνθ Άρκρο 28ο Λοιπζσ υποχρεϊςεισ προμθκευτι Άρκρο 29ο Ανωτζρα βία Άρκρο 30ο Γενικά ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: Λ Ι Σ Α Τ Λ Ι Κ Ω Ν - Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ: Τ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Α Ε Γ Γ Τ Η Ε Ω Ν ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ: Χ Ε Δ Ι Ο Τ Μ Β Α Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 2

3 ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ενιαίοσ Διεκνισ Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠαΓ.Ν.Θ : ,00 με ΦΠΑ Γ.Ν.Θ. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ : ,67 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» : ,05 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ) : ,55 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΘΣΕΙΑ : 4.000,00 με ΦΠΑ Γ.Ν.ΝΕΑΠΟΛΘ : 4.500,00 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΡΕΘΤΜΝΟΤ : ,00 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ : ,00 με ΦΠΑ Γ.Ν. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ : 5.567,99 με ΦΠΑ ΚΩΔΙΚΟ C.P.V ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΧΡΟΝΟ ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ Χαμθλότερθ τιμι Θμερομθνία: 27/11/2014 Θμζρα: ΠΕΜΠΣΗ Ϊρα: 13:00 π.μ. Σμιμα Προμθκειϊν Γ.Ν. Βενιηζλειο (Λεωφ. Κνωςςοφ κτίριο πρϊθν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) ,26 (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) ΚΑΕ 1261 από τον προχπολογιςμό του κάκε Νοςοκομείου Ωσ θ ςυνθμμζνθ ςυγκεντρωτικι και αναλυτικι κατάςταςθ 1 ζτοσ, με δικαίωμα δίμθνθσ μονομεροφσ παράταςθσ (χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του προμθκευτι) και πζραν του διμινου, εφόςον ηθτθκεί, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι. Θ παράταςθ ςτο ςφνολό τθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ (12 μινεσ ) με τουσ ίδιουσ όρουσ και τισ ίδιεσ τιμζσ. φμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των Νοςοκομείων Θ παράδοςθ κα γίνει με ευκφνθ του προμθκευτι, ςτισ αποκικεσ των Νοςοκομείων και των παραρτθμάτων αυτϊν. Εντόσ 10 θμερϊν από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παράδοςθ, μετά τθν ζγγραφθ επιβεβαίωςθ των αρμοδίων για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΔΕΙΓΜΑ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ: Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% & 0,024 % χαρτόςθμο και ΟΓΑ χαρτοςιμου, ΟΨΤ 2%, Τπζρ ΕΑΑΔΘΤ 0,10%. Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 4%, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94 ΝΑΙ 3

4 Ζχοντασ υπόψθ: ΑΡΘΡΟ 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 1. Σου Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.» 2. Σισ Διατάξεισ του ΠΔ 166/2033 (ΦΕΚ 138/Α/2003), περί Προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 3. Σου Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Τπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ Διατάξεισ». 4. Σου Π.Δ. 118/ «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Σεφχοσ Α /2007). 5. Σου Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 6. Σου Ν. 2889/01 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ. 7. Σον Ν. 2198/94, άρκρο 24 περί κράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ κατά τθν προμικεια αγακϊν. 8. Σου Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρκρο 8, «Κρατικζσ προμικειεσ». 9. Σου Ν. 2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠΕ..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 10. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 11. Σου Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/ «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 12. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 68 / ), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τον Ν. 3801/2009 άρκρο Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 14. Σου Ν. 3846/2010 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» άρκρο 24 4 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 15. Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/ ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 16. Σου Ν.3867/2010, άρκρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςφςταςθ εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ». 17. Σου Ν.3868/2010, τισ διατάξεισ του άρκρου 22, παρ. 2 «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτα του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΚ 129/τ.Α/ ). 4

5 18. Σου Ν.3886/2010, «Περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/665 ΕΟΚ», όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν. 4055/2012, άρκρο Σου Ν.3897/2010 άρκρο 21 (ΦΕΚ 208/Α/ ) περί πιςτοποιθμζνων Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων 20. Σου Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τον Ν.4052/ Σου Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προςτζκθκε ςτο άρκρο 4 του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 22. Σου Ν. 4052/2012 «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου 4046/2012». 23. Σου Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α/2013) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7/ τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ Εμπορικζσ υναλλαγζσ». 24. Σου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ ) φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων-αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(Πτωχευτικόσ Κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 25. Σου Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ ) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα- Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 26. Σου Ν. 4254/2014 Τποπαράγραφοσ Γ.1. Επζκταςθ Προςυμβατικοφ Ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο. 27. Σου Ν. 4281/2014 Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ Άρκρο 157 (Εγγυιςεισ). 2. Σισ αποφάςεισ: 1. Σθν Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. 6311/ , ΦΕΚ 390/Β/ , Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Τγείασ και Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν που αφορά «Ζγκριςθ Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων των Μονάδων Τγείασ και Εποπτευόμενων Φορζων ζτουσ 2013» 2. Σθ με αρικμ. 1974/2014-ΦΕΚ 1053/Β/ απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ περί «οριςμοφ φορζων διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων Τγείασ (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ζτουσ 2013, πιςτϊςεισ 2014 και εξουςιοδότθςθ για τθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων για τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν» 3. Σο υπ αρικμ. 48/ απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ τθσ ΕΠΤ ςχετικά με τθ τροποποίθςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν Τγείασ Σθν με αρ. 247/ απόφαςθ Διοικθτι 7 θσ ΤΠΕ Κριτθσ περί οριςμοφ φορζων διενζργειασ διαγωνιςμϊν του Π.Π.Τ.Τ και του Π.Π.Φ.Τ Σθν με αρικμ. 680/16/ Απόφαςθ ενιαίου Δ.. ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 6. Σο με αρ. πρωτ. 8/17/ πρακτικό τθσ Ε.Π.Τ. για ζγκριςθ νζων τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 5

6 ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ Ενιαίο Διεκνι Ανοικτό Δθμόςιο Διαγωνιςμό, για τθν προμικεια «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» προχπολογιςμοφ ,26 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ : ΠαΓ.Ν.Θ : ,00, Γ.Ν.Θ. ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ : ,67, Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ : ,05, Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ) ,55, Γ.Ν. ΘΣΕΙΑ : 4.000,00, Γ.Ν.ΝΕΑΠΟΛΘ : 4.500,00, Γ.Ν. ΡΕΘΤΜΝΟΤ : ,00, Γ.Ν. ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ : ,00, Γ.Ν. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ : 5.567,99. Κριτιριο κατακφρωςθσ τθν Χαμθλότερθ Σιμι, για τισ ανάγκεσ των παραπάνω Νοςοκομείων όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτα ςυνθμμζνα ΜΕΡΘ και ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο ι για μζροσ των ηθτουμζνων ειδϊν και για τθ ςυνολικι ποςότθτα αυτϊν. O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί φςτερα από κανονικι προκεςμία μεγαλφτερθ των ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ (52) θμερϊν, προςμετροφμενεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.. Δεν προςμετροφνται θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ ςτθν Ε.Ε. και θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ Περίλθψθ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ υποβλικθκε για δθμοςίευςθ : τθν επίςθμθ εφθμερίδα των ΕΚ ςτισ 24/09/2014. το «Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ 24/09/2014. τον ελλθνικό τφπο για να δθμοςιευκεί ςτισ 26/09/2014. το Διμο, Επιμελθτιριο και λοιποφσ φορείσ για να αναρτθκεί ςτισ 26/09/2014. το θλεκτρονικό πρόγραμμα τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. H διάκεςθ του θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ Διακιρυξθσ και του αρχείο για τθν θλεκτρονικι ςασ προςφορά, κα γίνεται δωρεάν μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ Συχόν διευκρινίςεισ ι τροποποιιςεισ, που κα προκφψουν κα δθμοςιεφονται ςτον ίδιο δικτυακό τόπο και κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου να λάβει γνϊςθ για αυτζσ. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. βαρφνουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενϊ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό τφπο βαρφνουν τουσ προμθκευτζσ βάςθ του Ν. 3548/07 & Ν. 3801/09. 6

7 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΟΠΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΓΝΘ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (Λεωφ. Κνωςςοφ κτίριο πρϊθν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) 26/11/2014 ΩΡΑ: 14:00 Γραφείο Προμθκειϊν του ΓΝΘ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ (Λεωφ. Κνωςςοφ κτίριο πρϊθν Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) 27/11/2014 ΩΡΑ: 13:00 Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν ειδικι επιτροπι διενζργειασ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν που ορίηεται με τθν 70/ απόφαςθ Αναπλθρϊτριασ Διοικιτριασ του Νοςοκομείου. 2. Πρόςωπα που επιτρζπεται να παρευρεκοφν ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν: α) Σα μζλθ τθσ επιτροπισ β) Οι εκπρόςωποι των εταιρειϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό (εφόςον ςυμμετζχουν με εκπρόςωπο τουσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ). 3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) Ζλλθνεσ Πολίτεσ β) Αλλοδαποί γ) Νομικά Πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά δ) υνεταιριςμοί ε) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω άρκρα και παραρτιματα που παρακζτονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 7

8 ΜΕΡΟ Αϋ Π Ρ Ο Ο Ν Σ Α Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςμζνθσ δαπάνθσ ι τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςα δαπάνθσ ανά είδοσ που μπορεί να προςφερκεί, εκτόσ ΦΠΑ. ε περίπτωςθ που θ εγγφθςθ δεν καλφπτει προβλεπόμενο ποςοςτό τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του αρικμοφ όλων των προςφερομζνων υλικϊν, θ κατακφρωςθ περιορίηεται ςτα υλικά που καλφπτονται από τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ. Θ εγγυθτικι κα ςυνοδεφεται με κατάςταςθ των προςφερομζνων ειδϊν (αντιςτοιχία κωδικϊν - προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανά είδοσ και ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ προςφερόμενων ειδϊν για τθν διευκόλυνςθ υπολογιςμοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ) 2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Αϋ75), άρκρου 8,παρ. 4 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία : 2.1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα (του άρκρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/07) δθλαδι τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ απάτθσ, τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ Για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ Για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ, και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ & επίςθσ δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ Είναι φορολογικά & αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ & επικουρικισ & ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου. Εάν αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωςθ ότι κα προςκομίςουν τθ ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια αρχι του Δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν.2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, θ ειδικι εκκακάριςθ του Ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) & επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ & προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν (Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, Πιςτοποιθτικό ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ αλλά και ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, Πιςτοποιθτικό οικείου Επιμελθτθρίου δθλαδι των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τθν προςωπικι κατάςταςθ του προςφζροντοσ, αναλόγωσ βζβαια αν είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι αλλοδαπό και λοιπά όπωσ και όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για να δείξει ότι πλθρεί οριςμζνεσ προχποκζςεισ ςχετικά με τθν φερεγγυότθτα, τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, τθν χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι του κατάςταςθ κακϊσ και τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ του). Σα δικαιολογθτικά αυτά κα τα προςκομίςουν μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν ανακζτουςα αρχι και μόνο από τον προσ όν θ κατακφρωςθ. 8

9 Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 3. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπου να δθλϊνεται ότι: 3.1. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ ι οριςμζνα μόνο από τα ηθτοφμενα είδθ Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ υμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 4. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπο τουσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, όπου να δθλϊνεται θ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προςφερόμενου είδουσ, κατά το άρκρο 18 παρ. 1 του Π.Δ 118/ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 : 2.1. Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ Επίςθσ ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν Τπεφκυνθ Διλωςθ προσ τον φορζα ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθν μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχτεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Προςφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πριν και μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατ αρχιν δεν επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Κατ εξαίρεςθ πριν τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μόνο λόγω ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ λειτουργίασ του δθλωκζντοσ εργοςταςίου για οποιοδιποτε λόγο, ενϊ μετά τθν ςφναψθ τθσ 9

10 ςφμβαςθσ μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι. ε κάκε περίπτωςθ απαιτείται απόφαςθ του αρμοδίου αποφαςίηοντοσ οργάνου μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν διαπιςτωκεί ανυπαρξία τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ που δθλϊκθκε με τθν προςφορά κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ θ προςφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο ΠΔ118/07, άρκρο Πιςτοποιθτικά εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ : Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό: CE MARK των προςφερομζνων προϊόντων. τθν περίπτωςθ που τα υλικά δεν είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (ΕΤΔ) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιςτα μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ υμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ. ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μόνο οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και παραλαβισ τθσ ειδοποίθςθσ, τα εξισ δικαιολογθτικά ςε δφο (2) αντίγραφα : Α. Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Η Κ Α Σ Α Σ Α Η 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ , ςελ. 1), β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ , ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ , ςελ. 2), γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ , ςελ. 48), δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 10

11 χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ , ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ , ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305), ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υνεταιριςμοφ. 2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 3. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 4. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 5. Επιπρόςκετα, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, να καταβάλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό. 6. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 7. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ (ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό 11

12 ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 8. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι: α) Θ επιχείρθςι τουσ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ, β) Δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό, με αμετάκλθτθ απόφαςθ, γ) Δεν ζχουν υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, δ) Θ επιχείρθςθ είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων όςο και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ το Δθμόςιο τομζα, ε) Δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Τπθρεςία. Εφόςον ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ αποτελεί ζνωςθ υποψθφίων προμθκευτϊν που υπζβαλλαν κοινι προςφορά, προςκομίηονται τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των ςθμείων 1 ζωσ και 8 για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ-από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου. Δωροδοκία,όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26 Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλ. Απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10 Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Αδίκθμα του Αγορανομικοφ κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 2. Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι υπό ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. 3. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 4. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ,κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ. 12

13 ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 1. Σα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων Α & Β αντίςτοιχα. 2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 (Αϋ101) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ κοινισ ι ειδικισ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπο άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 3. Ειδικότερα τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ,ςτισ περιπτϊςεισ των Ε.Π.Ε και των προςωπικϊν εταιρειϊν Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περιπτϊςεωσ 1 του εδαφίου Α. Επί θμεδαπϊν Α.Ε τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ τθσ εκδίδονται όςον αφορά τθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ,ςτο μθτρϊο Α.Ε τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7 α.1ιά αι 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,από το αρμόδιοι εφετείο τθσ ζδρασ τθσ Α.Ε που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ-από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Δ. του δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου. Δωροδοκία,όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26 Μάιου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλ. Απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10 Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Αδίκθμα του Αγορανομικοφ κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν 13

14 κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι κακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990(Αϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ κοινισ ι ειδικισ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 3. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 4. Επίςθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. τθν περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2 & 3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ : Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτ. ι διοικ. Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ Πτϊχευςθσ ι υπό ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. ΟΙ ΕΝΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά ωσ εξισ : Εφόςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία ίςθ ι ανϊτερθ των ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ,δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ Εφόςον πρόκειται για διαγωνιςμό με προχπολογιςκείςα αξία κατϊτερθ των ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νόμιμεσ καταςτάςεισ. 14

15 Επιςθμαίνεται ότι : Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντα από τον διαγωνιςμό. Όλα τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται πρωτότυπα ι φωτοαντίγραφα, όλα δε τα ξενόγλωςςα και νομίμωσ μεταφραςμζνα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τα παραπάνω (π.χ. μθ αναφορά, αςαφισ ι εςφαλμζνθ αναφορά) μπορεί να επιφζρει τθν ποινι του αποκλειςμοφ. Θ Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 5, παρ.2 δθλϊνει ότι τα αναφερόμενα ιςχφουν μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. ε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό, από τα απαιτοφμενα ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτοσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Θ υποχρζωςθ αφορά όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. Συχόν Πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ, τα οποία να βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του αναδόχου οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία πρζπει να παραπζμπουν ςε ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ βαςιηόμενα ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων για πιςτοποίθςθ κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να βεβαιϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν. Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 15

16 ΜΕΡΟ Βϋ Τ Ν Σ Α Ξ Η Κ Α Ι Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ πρζπει: α. Να υποβάλλονται ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Θ. Βενιηζλειο (Λεωφ. Κνωςςοφ παλιό κτίριο Πανεπιςτθμίου Κριτθσ), μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 26/11/2014 και ϊρα 14:00. β. Να αποςτζλλονται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Προςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί (άρκρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. Οι Τποψιφιοι προμθκευτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 16

17 ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Π.Δ. 118/07, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. ε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ να μονογράφεται από τον υποψιφιο προμθκευτι και να φζρει ςυνεχι αρίκμθςθ. Σο περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και το τμιμα τθσ προμικειασ για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά (εάν ορίηεται) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 3. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ: 3.1. ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 5, τθσ παροφςθσ και θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ» ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει: Σα Προςφερόμενα είδθ και τα Σεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ Σα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίεσ, τεχνικϊν φυλλαδίων, εγχειρίδια κ.λ.π.) Σα πιςτοποιθτικά τα οποία βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι οριςμζνων προτφπων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τισ δθλϊςεισ του άρκρου ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». το φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ εκτόσ από τθν ζντυπθ προςφορά, κα περιζχεται και εκτφπωςθ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ που ζχει υποβλθκεί, υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο προμθκευτι. Για να υποβάλλετε τισ προςφορζσ ςασ ςε θλεκτρονικι μορφι κα πρζπει να κατεβάςετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, το οποίο κα βρείτε ανοίγοντασ τον Internet Explorer και πθγαίνοντασ ςτο site Επιλζξτε το ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ και μετά τθν επιλογι ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάςετε το ςυγκεκριμζνο αρχείο. Από το πρόγραμμα αυτό κα πρζπει να δθμιουργιςετε 3 CD ι DVD : 1. τοιχεία Προμθκευτι, 2. Σεχνικι Προςφορά, 3. Οικονομικι Προςφορά. Σο CD ι DVD τθσ οικονομικισ και τεχνικισ προςφοράσ να είναι ςε δφο αντίτυπα ςε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του ενόσ να μπορεί να αντικαταςτακεί άμεςα από το άλλο. 17

18 4. Επιςθμαίνεται ότι : 4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΘ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ προςφοράσ κα φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου ε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα οι προςφζροντεσ οφείλουν να ζχουν ςθμειϊςει επ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». ε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα Σα ςτοιχεία των προςφορϊν, τόςο τθσ κφριασ προςφοράσ, όςο και του αντιγράφου τθσ κα είναι τοποκετθμζνα ςτον ίδιο φάκελο, κα φζρουν υπογραφζσ ανά ςελίδα του νόμιμου εκπρόςωπου τθσ εταιρείασ και ςφραγίδα του προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται με τα prospectus και λοιπά ςτοιχεία που ορίηει διακιρυξθ και κα είναι οπωςδιποτε τοποκετθμζναςυνδεδεμζνα ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ, ςε χωριςτά κλαςζρ, με τισ ενδείξεισ «κφρια προςφορά» και «αντίγραφα προςφοράσ» Για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ και καταγραφι των ςτοιχείων αυτϊν, θ προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από ευρετιριο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω (π,χ. φφλλα ςυμμόρφωςθσ: φφλλα 16-19, τεχνικζσ προδιαγραφζσ: φφλλα 33-55,κ.ο.κ.) 4.7. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/86, με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνουν ότι: «Εφόςον θ επιτροπι κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ ηθτιςει δείγματα (προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα είδθ αυτά, λόγω αδυναμίασ αξιολόγθςισ τουσ από τα prospectus που ζχουν κατατεκεί με τθν τεχνικι τουσ προςφορά, ςτο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του είδουσ), τότε οι ςυμμετζχοντεσ προμθκευτζσ, πρζπει απαραίτθτα να τα προςκομίςουν εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν επί ποινι απόρριψθσ, από τθν θμερομθνία που κα λάβουν τθ γραπτι ειδοποίθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ» Σα δείγματα πρζπει να φζρουν τθν κωδικοποίθςθ τθσ διακιρυξθσ και όχι τον αφξοντα αρικμό Σο δελτίο αποςτολισ των δειγμάτων να φζρει τθν κωδικοποίθςθ των υλικϊν τθσ διακιρυξθσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ Περιπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ δεν απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 18

19 4.12. Αντιπροςφορζσ ι Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ υποψθφίουσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνον επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και όταν αυτζσ ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. θμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Εάν υπάρχει διόρκωςθ ςτθν προςφορά αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. ΑΡΘΡΟ 11o ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΑ 1. Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κακϊσ κα εκφράηονται ςε Ευρϊ και ςφμφωνα με το 2842/ (ΦΕΚ 207/Α) κα αναγράφονται, ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 2. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 3. τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. 4. Ο ΦΠΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ, ςε περίπτωςθ, δε, που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΠΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ ΦΠΑ κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 5. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 6. Από τθν Οικονομικι Προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ. Προϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι Προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 7. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 8. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 9. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. ε 19

20 περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν τιμι προςφοράσ. 10. Θ προςφερόμενθ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα μζτρθςθσ (ανά τεμάχιο, ςετ κλπ) επί ποινι απόρριψθσ. 11. Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, πρζπει να εναρμονίηονται ςτισ χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ εγχϊριασ αγορά, όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν που κεςπίςτθκε με το άρκρο 24 του Ν. 3846/ τθν οικονομικι προςφορά, κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ προςφερόμενθ τιμι, θ τιμι και ο κωδικόσ του είδουσ αν υπάρχει ςτο τρζχον Παρατθρθτιριο Σιμϊν κακϊσ και ο κωδικόσ GMDN. 13. Βάςθ του 3918/2011, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τον 4052/2012, οικονομικι προςφορά που ζχει τιμζσ ανϊτερεσ του τρζχοντοσ παρατθρθτθρίου κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 14. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτείται από τον υποψιφιο προμθκευτι ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ Προςφορά κα απορρίπτεται. 15. Προςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν το 10% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθ απορρίπτονται. 16. Dumping - εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ Θ προςφορά απορρίπτεται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν πϊλθςθσ κάτω του κόςτουσ καταςκευισ του προϊόντοσ ι τθσ τιμισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για εμπορία (τιμι Dumping) ι ότι το προςφερόμενο προϊόν είναι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ των προαναφερκζντων μζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του προϊόντοσ ι τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. Σα ανωτζρω ιςχφουν ακόμα και ςτθ περίπτωςθ που μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ (που αφοροφν ςτα ενδιάμεςα προϊόντα) για τθ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι επιβάλλεται ρθτά να δθλωκοφν οι εν λόγω φάςεισ από τθ ςχετικι διακιρυξθ ςτθν προςφορά των ενδιαφερομζνων. 20

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΘΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ, ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νςθ: Γεράνι Χανίων,Σ.Κ.:73014 Σθλ.: 2821084000,Fax:2821084010 E-mail: accountant@deyaba.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 30062/1-11-2012 Ασηοηελές Σμήμα Έρεσνας και σνετιζόμενης Εκπαίδεσζης Πληροθορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα