ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/ εμέηαζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηππηθφ θαη νπζηαζηηθφ θχξνο, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη λα πξνβάιινπλ ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπ ζπνπδαζηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ κέζσ ηεο ζπγγξαθήο ησλ εξγαζηψλ θαζψο επίζεο θαη ε επίηεπμε θαιήο επηθνηλσλίαο κε ην επηβιέπνληα θαζεγεηή. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, θαηαγξάθνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ, δίδνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο θαη αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα πέληε βαζηθά θεθάιαηα (εηζαγσγή, κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κεζνδνινγία, αλάιπζε δεδνκέλσλ, ζπκπεξάζκαηα / πξνηάζεηο) κηαο εξγαζίαο. Ο νδεγφο πξνζπαζεί ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ δεηήκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα νδεγφ, νη ζρέζεηο απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 1

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Κάησ απφ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο, ε έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζε κηαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη: λα παξνπζηάδεη επηζηεκνληθή πξσηνηππία (π.ρ. λα είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη είηε ζηελ ππνβνιή επηζηεκνληθήο δεκνζίεπζεο ζε αλαγλσξηζκέλν πεξηνδηθφ, είηε ζε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ή εζληθφ ζπλέδξην πνπ εθδίδεη πξαθηηθά) λα είλαη θαηαλνεηή θαη λα νδεγεί ζε ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ρξφλν λα ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα ε αμηνπηζηία ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί εχθνια λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο κειινληηθήο έξεπλαο πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα εκπινπηίδεη ην γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ ζπγγξαθέα κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο ηνπ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Σν αξγφηεξν κε ην πέξαο ηνπ γ εμακήλνπ ζπνπδψλ, νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε εξεπλεηηθά πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθπνλήζνπλ ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο. Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη κε θξηηήξηα (i) ηε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, (ii) ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρή θαη (iii) ηελ πξσηνηππία ζηε κεζνινγηθή πξνζέγγηζε ή ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ θαη νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην αληίζηνηρν δηδάζθνληα, λα πξνηείλνπλ έλα ζέκα πξνο κειέηε θαη έξεπλα. Μφιηο πξνζδηνξηζζεί ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν ζπνπδαζηήο ζπκπιεξψλεη ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ επνπηεχνληα θαη θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 2

3 Η αλεχξεζε επηβιέπνληαη δηδάζθνληα απνηειεί επζχλε ησλ θνηηεηψλ. Δάλ νη θνηηεηέο, απ φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, δελ θαηνξζψζνπλ λα εληνπίζνπλ δηδάζθνληα πνπ δέρεηαη λα επηβιέςεη ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία, ηφηε ππνβάιινπλ ηξεηο μερσξηζηέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο (κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα) ζηνλ Αθαδεκατθφ Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε σο πξνο ην ζέκα θαη ηνλ επηβιέπνληα. Ο θχξηνο επνπηεχσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη κέινο ΓΔΠ ή εξεπλεηήο επίζεκα ζπλεξγαδφκελνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ (Γεκφθξηηνο, ΔΚΘΔ). Με απφθαζε ηεο, ε.δ. κπνξεί λα νξίζεη σο θχξην επνπηεχνληα κέινο άιινπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ. Κάζε θχξηνο επνπηεχσλ κπνξεί λα αλαιάβεη κφλνο κέρξη έμη εξγαζίεο. Μφιηο νη ζπνπδαζηέο πξνζδηνξίζνπλ ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο ππνβάιινπλ έλα ζρέδην έξεπλαο (esearch protocol) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα (time plan)εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σν ζρέδην θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ζα παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζεί πξνηνχ ν ζπνπδαζηήο πξνρσξήζεη ζηελ θαζαξά εξεπλεηηθή εξγαζία. Σν ζρέδην έξεπλαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν εξγαζίαο κηα ζχληνκε εηζαγσγή έθηαζεο κηζήο ζειίδαο Α4 κε ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο (επηινγή δείγκαηνο, εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηξφπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ), ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ (ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, πνηνηηθή αλάιπζε θ.ά) θαη πιήξε θαηαγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφ ην ζρέδην έξεπλαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο,θαζνδεγεί ηνλ ζπνπδαζηή θαη πηζηνπνηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα ζπλαληηνχληαη κε ηνλ επηβιέπνληα ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλνπλ ζρφιηα αλαθνξηθά κε ζεκεία πνπ πηζαλψο ρξεηάδνληαη αιιαγέο. 3

4 Οη θνηηεηέο δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ επηβιέπνληα δηδάζθνληα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Δίλαη δηθή ηνπο επζχλε θαη δηθαίσκα. Η ηειηθή θαηάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 24 κελψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζην ΜΠ. Με ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ρνξεγείηαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο (ΠΠ) ηνπ ΜΠ κε ζπλεκκέλε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ζαθή αλαθνξά ζηα καζήκαηα ή ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί επηηπρψο. πγρξφλσο δηαγξάθεηαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο. Οπνηεδήπνηε κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ΠΠ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη λα πεξαηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ην Γίπισκα Δηδίθεπζεο, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Καηάζεζε αίηεζεο επαλεγγξαθήο πξνο ηε.δ. ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη ηζρπξνί ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ν αηηψλ πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηε κε επηηπρή πεξάησζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεκν έγγξαθν πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Έγγξαθα ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ καζεκάησλ ή απιψο ην εθηθηφ ηεο εμέηαζεο / αμηνιφγεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηα καζήκαηα απηά,αλ δελ νθείιεη λα ηα παξαθνινπζήζεη. Έγγξαθν ηνπ κέινπο ΓΔΠ πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή κε δήισζε ηνπ ηίηινπ ή ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο θαη πξνζεζκία πεξάησζεο, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο. Δάλ νη ζπνπδαζηέο αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ ζπκβνπιέο, ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη φηη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: αθψο πξνζδηνξηζκέλε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε είηε δηακέζνπ ηεο δηεμαγσγήο κηαο πξσηφηππεο έξεπλαο είηε δηακέζνπ ηνπ ειέγρνπ ηδεψλ θαη 4

5 ζεσξηψλ. Απηφ ζπλήζσο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην αμηνιφγεζεο κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπαξθήο εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Άξηηα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο ήδε δεκνζηεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ Έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζην επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ βάζεη ησλ παξαθάησ πξνδηαγξαθψλ (απνθιίζεηο επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα): Η έθηαζε ηεο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ιέμεηο (εθηφο βηβιηνγξαθίαο) Σν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη δαθηπινγξαθεκέλν ζε δηπιφ δηάζηεκα Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ιεπθφ ραξηί δηαζηάζεσλ Α4 θαη θαιήο πνηφηεηαο κε εμαίξεζε ηελ απνηχπσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ γηα ην νπνίν δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο Η γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη Times New Roman 12pt Σα πεξηζψξηα ζε θάζε ζειίδα δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξα ησλ 40mm ζηελ δεδνκέλε πιεπξά, 20mm ζηελ άδεηα πιεπξά, 30mm ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο θαη 20mm ζηελ βάζε ηεο ζειίδαο 5

6 Η ζειίδα κε ηνλ ηίηιν ζα πξέπεη λα γίλεη βάζεη ηνπ παξαθάησ ππνδείγκαηνο: (ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ) Η εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο (ΟΝΟΜΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ) απφ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ (ΟΝΟΜΑ ΤΓΓΡΑΦΔΩ) (ΟΝΟΜΑ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΥΡΟΝΟ) Μηα ελδεηθηηθή δνκή κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: Σίηινο Γήισζε Η ζειίδα απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ελππφγξαθε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ε εξγαζία απηή είλαη πξσηφηππε θαη φηη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 6

7 ηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ απνηειεί πξσηφηππε δνπιεηά αιιά αληηγξαθή ήδε δεκνζηεπκέλεο εξγαζίαο ν ζπνπδαζηήο ζα απνξξίπηεηαη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Περίληυη Μηα ζχληνκε πεξίιεςε (πεξίπνπ 250 ιέμεσλ) ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δσταριζηίες Μηα επραξηζηήξηα αλαθνξά ζε φινπο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Περιετόμενα Πίλαθαο κε ηα πεξηερφκελα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ αλαθέξεη ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο. Λίζηα Γραθημάηφν Καηάινγνο πνπ αλαθέξεη ηα γξαθήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο. Λίζηα Πινάκφν Καηάινγνο πνπ αλαθέξεη ηνπο πίλαθεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο. Γλφζζάριο Δπεμήγεζε ησλ ζπληνκνγξαθηψλ, ζπκβφισλ θαη ηερληθψλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Οη παξαπάλσ ζειίδεο ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο κε ηε ιαηηληθή αξηζκνζεηξά ( i, ii, iii, iv, θιπ.) 7

8 Κεθάλαιο 2: Βιβλιογραθική Αναζκόπηζη Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ππνδεηθλχνληαη ηα ηπρφλ ππάξρνληα θελά ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Κεθάλαιο 3: Μεθοδολογία ην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ην είδνο ηεο έξεπλαο (π.ρ. εμεξεπλεηηθή/πεξηγξαθηθή/αηηηνινγηθή), θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμήρζε (π.ρ. πνζνηηθή/πνηνηηθή, ηξφπνο ζπιινγήο πξσηνγελψλ/δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεγείηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επειέγε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Κεθάλαιο 4: Ανάλσζη ηφν ηοιτείφν Πεξηγξάθνληαη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία θαη γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. Κεθάλαιο 5: σμπεράζμαηα και προηάζεις Δξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα, θαηαγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Βιβλιογραθία Καηάινγνο κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Οιε ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κέζα ζην θπξίσο θείκελν ηεο εξγαζίαο. πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ Harvard style. Παράρηημα Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο, αιιά φρη απαξαίηεηεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. πλήζσο, πεξηιακβάλεη αληίγξαθν εξσηεκαηνινγίνπ, καθξνζθειείο πίλαθεο, λνκνινγίεο, θ.ά. Σα παξαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 8

9 αξηζκεκέλα θαη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ηνπο κέζα ζην θείκελν (π.ρ. Παξάξηεκα 1, Παξάξηεκα 2, θιπ.) Με ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ηξία δεκέλα αληίηππα ζηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή. Σν θφζηνο δαθηπινγξάθεζεο θαη βηβιηνδεζίαο επηβαξχλεη ηνλ ζπνπδαζηή. Πνεσμαηικά δικαιώμαηα Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κε πξσηφηππνπ πιηθνχ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλήθνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ εηο νιφθιεξν, δειαδή εθάηεξνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηψλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξσηνηχπνπ κέξνπο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλήθνπλ ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα απφ θνηλνχ, δειαδή δελ κπνξεί ν έλαο απφ ηνπο δχν λα θάλεη ρξήζε απηνχ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ. Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ πξσηφηππνπ κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή πξαθηηθά ζπλεδξίνπ απφ ηνλ έλα εθ ησλ δχν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα θαη ησλ δχν (ή ησλ ηξηψλ ζε πεξίπησζε ζπλεπηβιέπνληα ) σο ζπλζπγγξαθέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξνεγείηαη γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ κε ζπκκεηέρνληα ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δεκνζηνπνίεζε πιηθνχ ην νπνίν έρεη δεισζεί εγγξάθσο σο απφξξεην. Η δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαη θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ΜΠ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο πξνηείλεη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο. Με πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΜΠ νξίδεηαη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ε Γξακκαηεία θνηλνπνηεί ηε πξάμε απηή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο ζπνπδαζηήο παξνπζηάδεη ελψπηνλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηα θχξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Έλα απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη εξεπλεηήο επίζεκα ζπλεξγαδφκελνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ (Γεκφθξηηνο, ΔΚΘΔ) ή/θαη εηδηθφο επηζηήκνλαο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο. Η παξνπζίαζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 9

10 παξνπζηάδνπλ επξχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ελψπηνλ θνηλνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα. Ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε, ζπλεδξηάδεη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ε νπνία κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε / αμηνιφγεζε απνθαίλεηαη φηη: ν ππνςήθηνο απνθηά ηνλ ηίηιν ρσξίο πεξαηηέξσ εμέηαζε, ή ν ππνςήθηνο ζα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν κεηά ηελ νινθιήξσζε βειηηψζεσλ ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ή ν ππνςήθηνο ζα απνθηήζεη ηίηιν κεηά ηε δηελέξγεηα νπζηαζηηθψλ βειηηψζεσλ ζηελ εξγαζία θαη αθνχ ππάξμεη έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ζχκθσλε γλψκε ησλ εμεηαζηψλ ή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη, κεηά ηελ πάξνδν επαξθνχο πεξηφδνπ κειέηεο θαη έξεπλαο, λα ππνβάιεη μαλά ηελ εξγαζία, ή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ( ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο) γηα λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ή δελ πξέπεη λα δνζεί ηίηινο ζηνλ ππνςήθην. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο, ν ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ηπρφλ ηειεπηαίεο δηνξζψζεηο θαη ζηε ζπλέρεη λα παξαδψζεη ηξία επίζεκα δεκέλα αληίηππα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη λα παξαδψζεη ζηελ βηβιηνζήθε ηελ εξγαζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ΑΠΟΝΟΜΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΩΝ Σα Γηπιψκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλέκνληαη δπν θνξέο ηνλ ρξφλν. Η απνλνκή ησλ δηπισκάησλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο εηδηθήο ηειεηήο. Σν Γίπισκα δελ απνλέκεηαη ζηνλ ζπνπδαζηή εάλ δελ έρνπλ παξαδνζεί ηα ηξία δεκέλα αληίηππα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε εξγαζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 10

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα