ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο 3εο/ , εμεηδηθεχεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν 3685 «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» (ΦΔΚ 148 η.α / ) θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (απφθαζε πγθιήηνπ 85ε/ ), κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπφλεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θαζψο θαη ησλ νπνησλδήπνηε ζεκάησλ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 3. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ησλ ηαθηηθψλ ή θαη ηπρφλ έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ θαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο νξίδεηαη θαηά λφκν απφ ηνλ Πξφεδξν, ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο. 4. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αιιά φρη θαη ε πεξηγξαθφκελε ηερλνγλσζία ή ηπρφλ πξντφληα πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο, απνηειεί πλεπκαηηθή η- δηνθηεζία ηνπ δηδάθηνξα. Η αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ επξεζηηερλίαο θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 5. Η αίηεζε εθπφλεζεο θαη ηα ζπλνδά έγγξαθα, νη Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαη ην ηειηθφ θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζηελ νπνία γίλεηαη, επίζεο, ε αλάπηπμε ηεο δηαηξηβήο θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψ-

2 ζεηο (π.ρ. αιινδαπνί ππνςήθηνη), ζε φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Αγγιηθή γιψζζα, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο ΓΔ. 6. Ο Καλνληζκφο απηφο ηζρχεη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κεηά απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ηε ΓΔ. Άξζξν 2 Κπιηήπια επιλογήρ ςποτηθίυν Σν άξζξν 9 παξ. 1β ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 1. Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ: i. Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σκεκάησλ/ρνιψλ ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. ii. Οη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ), ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. Η ζρεηηθή ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΜΓΔ ειέγρεηαη απφ ηνλ αξκφδην Σνκέα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 3. iii. Οη δηαζέηνληεο επαξθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, ε νπνία, εθφζνλ δελ πηζηνπνηείηαη απφ αλάινγα έγγξαθα, βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή. 2. Σν Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηζπκεί λα πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα, ζην κέηξν πνπ απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε γεληθφηεξε πξφνδν ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε Σκήκαηα άιισλ ζεηηθψλ ή θαη ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο παξνχζεο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ππνζηήξημε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλαο. Καηφπηλ απηνχ, μη κάηοσοι πηςσίος Σκεκάησλ/ρνιψλ ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηηο αθφινπζεο φκσο πξνυπνζέζεηο: i. Σν αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα είλαη δηεπηζηεκνληθφ. ii. εκαληηθφ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα εκπίπηεη αβίαζηα ζην πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ. iii. Σν πηπρίν θαη ην ΜΓΔ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα παξνπζηάδνπλ γλσζηηθή ζπλάθεηα κε ην άιιν κέξνο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. iv. Δλδηαθεξφκελνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία πηπρηνχρσλ θαη δελ δηαζέηνπλ ΜΓΔ, δελ έρνπλ, ζε θακηά πεξίπησζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Η ειάρηζηε, θαηά ζπλέπεηα, δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ελδηαθεξφκελνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη ηξία (3) έηε. v. Να ππάξρεη ζην Σκήκα κέινο ΓΔΠ κε αλάινγν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ψζηε λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε κηαο ηέηνηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 2

3 vi. Σα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο λα πξνέξρνληαη απφ Σκήκαηα θαη λα έ- ρνπλ γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ είλαη ζπλαθή κε εθείλν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 3. Κξηηήξηα εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ μη κάηοσο ΜΓΔ ή απφ θάηνρν ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, απνηεινχλ: i. Σν πηπρίν Σκεκάησλ/ρνιψλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ κε πεληαεηή ή κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζπνπδψλ. ii. Ο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο ζε θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. iii. Σν δεχηεξν πηπρίν. iv. Η απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ζε ζπλαθή ε- ξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ηδηαίηεξα φηαλ πξνθχπηεη απφ απηή απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία. v. Γεκνζηεχζεηο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. 4. Η ειάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ, αιιά θαη απφ ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, είλαη ηέζζεξα (4) έηε. 5. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηελ εθπφλεζε δεχηεξεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζεσξνχληαη θαη έ- ρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ ΜΓΔ. Άξζξν 3 Γιαδικαζία καηάθεζηρ και έγκπιζηρ αίηηζηρ εκπόνηζηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 1. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν ελδηαθεξφκελνο ζπλεξγάδεηαη κε κέινο ΓΔΠ πνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 3685/08, έρεη δηθαίσκα λα είλαη ε- πηβιέπσλ θαζεγεηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, λα ζπληαρζεί ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη λα δηαζθαιηζηνχλ νη πφξνη θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. 2. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνζππνγξάθεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 4, θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 3. Η Γξακκαηεία, αθνχ ειέγμεη ηελ ηππηθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο, βεβαηψλεη φηη ην πξνηεηλφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ δελ επηβιέπεη πεξηζζφηεξεο ησλ πέληε (5) δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηνλ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην πξνηεηλφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ. 3

4 4. Ο Σνκέαο εμεηάδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο επηβιέπνληα θαζεγεηή κέινπο ΓΔΠ, ζε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζήο ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη εηζεγείηαη αλαιφγσο ζηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. 5. Δηδηθφηεξα, ν Σνκέαο εμεηάδεη θαη εηζεγείηαη ζηε ΓΔ, θαηά πφζν ην πηπρίν θαη ην ΜΓΔ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ είλαη ζρεηηθά κε ην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζην νπνίν εκπίπηεη ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαζψο θαη θαηά πφζν ελδηαθεξφκελνη εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1β ηνπ Ν. 3685/08 θαη ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 6. Η έγθξηζε ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ ηε ΓΔ, ε νπνία νξίδεη θαη ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή. 7. Απνθιείνληαη απφ κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 8. Η εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο απφ ηε ΓΔ ζεσξείηαη θαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Άξζξν 4 Η αίηηζη εκπόνηζηρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 1. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηα πξνβιεπφκελα έληππα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθψο απφ ηα αθφινπζα: i. Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. ii. Αληίγξαθν πηπρίνπ. ηελ πεξίπησζε απνθνίησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζπλππνβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έγγξαθα αλαγλψξηζεο ηνπ πηπρίνπ. iii. Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. ηελ πεξίπησζε απνθνίησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζπλππνβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έγγξαθα αλαγλψξηζεο ηνπ ΜΓΔ. iv. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Αλ δελ ππάξρεη, βεβαηψλεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. v. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. vi. Δξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν. vii. Άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ή άιινπ ηπρφλ εκπιεθφκελνπ νξγάλνπ, φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί. 4

5 3. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ θαηέρεη ΜΓΔ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ θαη εμαίξεζε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξαπάλσ άξζξ. 2 παξ. 3, φπσο δεχηεξν πηπρίν, βεβαηψζεηο επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ φηη έρεη απαζρνιεζεί ζε απηά, απνδεηθηηθά ηπρφλ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη θαηέρεη ηερλνγλσζία ζπλαθή θαη ζεκαληηθή γηα ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ηεο δηαηξηβήο ηνπ ή αλάηππα δεκνζηεχζεσλ. 4. Η αίηεζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο επηβιέπνληα θαζεγεηή κέινπο ΓΔΠ, ζηελ νπνία: i. Γειψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή θαη νη Κιηληθέο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ ηδξπκάησλ πνπ ζα εκπιαθνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο. ii. Όηαλ ην πξνηεηλφκελν σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κέινο ΓΔΠ δελ είλαη ν ίδηνο δηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ/Κιηληθήο, φπνπ ζα εθπνλεζεί ε δηαηξηβή, ε βεβαίσζε πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Γηεπζπληή. iii. Η βεβαίσζε πξνζππνγξάθεηαη, επίζεο, απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ ή Κιηληθψλ ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ ηδξπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπλεξγαζηνχλ άκεζα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, ή απφ ηα νπνία απιψο ζα ζπιιεγεί πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, φπσο δειψλεηαη ζηε βεβαίσζε. iv. Γειψλεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ απαηηνχκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ (αζζελείο θαη κάξηπξεο, πεηξακαηφδσα, κε εκπνξηθά δηαζέζηκεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θ.ά.). v. Γειψλεηαη αλ, απφ ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο θαη κε ηελ ηζρχνπζα επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία, πξνβιέπεηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ΠΘ ή άιινπ ζρεηηθνχ νξγάλνπ. vi. Γηα ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ θαη γηα ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ, δειψλνληαη ηα καζήκαηα ΠΜ πνπ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο εληφο ησλ δχν πξψησλ εηψλ εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπο, φπσο πξνβιέπεη άξζξν 9 παξ.3β ηνπ Ν. 3685/08. vii. Βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη απαηηνχκελνη νηθνλνκηθνί πφξνη. viii. Βεβαηψλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαηξηβήο. ix. Γειψλεηαη αλ ε δηαηξηβή ζα εθπνλεζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 5

6 x. Γειψλεηαη αλ ν ππνςήθηνο έρεη εμαζθαιίζεη ππνηξνθία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ. Άξζξν 5 Δπεςνηηικό ππυηόκολλο 1. Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλψο θξαηνχληεο θαλφλεο ηεο έξεπλαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 2. Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν κπνξεί λα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 3. Η ζπγγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ε αμηνιφγεζή ηνπ λα είλαη εθηθηή απφ κε απζηεξά εμεηδηθεπκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ε- πηζηήκνλεο. 4. Ο ηίηινο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη πεξηεθηηθφο, αιιά θαη αξθνχλησο γεληθφο, ψζηε λα επηδέρεηαη εμεηδίθεπζεο ζχκθσλα κε αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππαγνξεπζνχλ απφ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 5. Η θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο επί ηνπ ζέκαηνο γλψζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε: i. λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εμαληιήζεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φιεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ii. λα ηεθκεξηψλεηαη κε παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ, iii. λα απνξξένπλ αβίαζηα ηα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε δηαηξηβή. 6. Η εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη γεληθνί θαη νη ηπρφλ επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα. 7. Η κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη είλαη πξάγκαηη θαηάιιειεο γη απηφ ην ζθνπφ θαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έγθπξα ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθφηεξα: i. Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο (πξννπηηθή-αλαδξνκηθή, ζηνραζηηθή-εκπεηξηθή, παξαηεξεηηθή, νηθνινγηθή, κειέηε αζζελψλ-καξηχξσλ, δηαρξνληθή, κειέηε επηπνιαζκνχ θ.ιπ.). 6

7 ii. Σεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά φηη νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο, πνπ ζρεδηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. iii. ηα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια, πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαη δηεπθξηλίδεηαη πνηεο απφ απηέο ζα εθαξκφζεη ν ππνςήθηνο θαη πνηεο ζα δηελεξγεζνχλ απφ άιινπο θαη πνηνπο. iv. Η πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο (φξγαλα, πιηθά, δηαρείξηζε δεηγκάησλ, πεηξακαηηθά βήκαηα θ.ά.), ψζηε λα θαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο έρεη δηαπηζηψζεη θαη επηιχζεη, ζε ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 8. Σν βηνινγηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα, θαζψο θαη νη πεγέο πξνέιεπζήο ηνπ. Αλ απαηηείηαη απφ είδνο ηεο έξεπλαο, παξαηίζεηαη αλάιπζε ηζρχνο (power analysis) θαη αηηηνινγνχληαη ηπρφλ αλακελφκελεο παξεθθιίζεηο απφ ην πξνβιεπφκελν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 9. Γίλεηαη αθξηβήο αλαθνξά ησλ πξνβιέςεσλ ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ. 10. Πεξηγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (π.ρ. ζπγθαηάζεζε) θαη ηα αξκφδηα επηζηεκνληθά ή θξαηηθά φξγαλα, απφ ηα νπνίνπο έρεη ή πξφθεηηαη λα δεηεζεί ε πξνβιεπφκελε άδεηα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλαγξάθεηαη ξεηά φηη δελ απαηηνχληαη αλάινγεο ελέξγεηεο. 11. Πεξηγξάθνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο, πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Άξζξν 6 Μη κάηοσοι ΜΓΔ Σν άξζξν 9 παξ.1γ ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 1. Τπνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ γίλνληαη δεθηνί ρσξίο λα είλαη θάηνρνη ΜΓΔ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο καζήκαηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ή άιισλ Σκεκάησλ ή Παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ θαη ειάρηζηνλ ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο. 2. Η επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηεηξαεηίαο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη επηβεβαηψλεηαη κε βεβαηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, φπνπ αλαθέξνληαη νη 7

8 δηδαθηηθέο κνλάδεο, θαη νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία καδί κε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξνφδνπ. 3. Σα καζήκαηα ΠΜ πνπ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ νη ππνςήθηνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο, επηιέγνληαη θαζ ππφδεημε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ψζηε ε επηηπρήο παξαθνινχζεζή ηνπο λα είλαη εθηθηή κέζα ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 4. Σα καζήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δειψλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν 4, παξ. 4vi, θαη είλαη δπλαηφ λα αιιάμνπλ κεξηθψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, γεγνλφο πνπ δειψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξνφδνπ. 5. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θάηνρνπο ΜΓΔ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δελ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηελ θαηά ην άξζξν 3, παξ. 5 εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα, ηζρχνπλ φζα θαη γηα ηνπο κε θαηφρνπο ΜΓΔ. 6. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο εγγξάθνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, σο ππεξάξηζκνη, θαη δελ ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ. Άξζξν 7 Παπακολούθηζη εκπόνηζηρ 1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ππεχζπλνη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ε Σξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην Σκήκα κε εηήζηεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 3ζη ηνπ Ν. 3685/ Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ πξέπεη λα είλαη ηξεηο (3) γηα ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ θαη ηέζζεξεο (4) γηα φζνπο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε θαηφρσλ ΜΓΔ, εθφζνλ ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή νινθιεξσζεί εληφο ηνπ αληηζηνίρσο πξνβιεπφκελνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ζπλερίδνπλ λα ππνβάιινληαη ε- ηήζηεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ. 3. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ πάξνδν έηνπο απφ ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηε ΓΔ, ε πξψηε, θαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνεγνχκελεο Έθζεζεο, νη επφκελεο. Σπρφλ ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ζε θακηά πεξίπησζε, δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε 8

9 ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο νχηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 4. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπφλεζή ηεο (π.ρ. πξσηφθνιια εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ, αξρείν πεηξακάησλ, θάθεινη απνηειεζκάησλ, έγγξαθα ζπγθαηάζεζεο αζζελψλ, άδεηεο επηηξνπψλ δενληνινγίαο θ.η.η.), ην νπνίν λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο ΓΔ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο, επηζηεκνληθνχ ή θξαηηθνχ θνξέα. Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηαηξηβή. 5. Σα Δξγαζηήξηα/Κιηληθέο θαη, θαηά πξνηίκεζε, νη αληίζηνηρνη Σνκείο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπλεδξίεο παξνπζίαζεο ηεο πξνφδνπ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κε ζηφρν αθελφο ηε δηαθάλεηα θαη ηε δηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ ε- ξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηελ έθζεζε ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ αλνηθηφ ε- πηζηεκνληθφ δηάινγν. Οη παξνπζηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ. 6. Ο ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ηνπ αλαζέηεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ην νπνίν ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 7. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζπλππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο θαη ππνβάιινληαη αλά έλα εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ ΓΔ (πξέπεη δειαδή λα είλαη, θαηά πεξίπησζε, ηξεηο ή ηέζζεξεο). 8. ηελ Έθζεζε Πξνφδνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην έξγν πνπ παξήγαγε ν ππνςήθηνο θαηά ην δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπ απφ ηε ΓΔ ή ππνβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο Έθζεζεο. Δηδηθφηεξα: i. Καηαγξάθεηαη ε αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθθξεκνηήησλ πνπ είραλ δεισζεί ζηελ αίηεζε εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, φπσο π.ρ. ε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ ρξήζεο βηνινγηθνχ πιηθνχ, αιιαγή ησλ καζεκάησλ ΠΜ πνπ είραλ δειψζεη φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ νη κε θάηνρνη ΜΓΔ θ.ά. ii. Αλαθέξεηαη ε ηήξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Σπρφλ παξεθθιίζεηο πνπ ππαγνξεχζεθαλ απφ πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί, απφ αζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα, απφ εμειίμεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ δεκνζηεχ- 9

10 ζεθαλ ελ ησ κεηαμχ ή απφ άιινπο ιφγνπο, αηηηνινγνχληαη αλάινγα θαη πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. iii. Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέρξη ζηηγκήο απνηειεζκάησλ θαη ζπλππνβάιινληαη ηπρφλ αλαθνηλψζεηο ή δεκνζηεχζεηο. iv. Αλαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε ν ππνςήθηνο, ζην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο ηνπ. v. Αλαθέξεηαη ε απφδνζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ηπρφλ ηνχ έρεη αλαηεζεί. vi. Αλαθέξεηαη ε πξφνδνο ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο. 9. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πξνθχςνπλ απξφβιεπηα πξνβιήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ νινθιήξσζή ηεο εληφο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο, ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξνφδνπ δειψλεηαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο παξάηαζεο ηεο εθπφλεζεο, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ άξζξν 9, παξ ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ κε θαηφρνπ ΜΓΔ, ζηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο, αλαθέξεηαη ε θάιπςε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 6, παξ ηελ ηειεπηαία Έθζεζε Πξνφδνπ: i. Δμεηδηθεχεηαη ν νξηζηηθφο ηίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην πιαίζην ηνπ ηίηινπ πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί ζηελ αίηεζε εθπφλεζεο θαη ζην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν 5, παξ. 4. ii. Γειψλεηαη ξεηά φηη ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Άξζξν 8 Αλλαγή θέμαηορ ηηρ διαηπιβήρ ή μελών ηηρ Σπιμελούρ Δπιηποπήρ 1. Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ ε εθπφλεζή ηεο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα Σξηκειή Δπηηξνπή θαη κεηά απφ θνηλή αίηεζε ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ηε ΓΔ. 2. Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο επηηξέπεηαη κφλνλ εθάπαμ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο θαη ζαθψο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. 3. Η αίηεζε αιιαγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλνδεχεηαη απφ λέν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηνλ αξκφδην Σνκέα. 10

11 4. Η έγθξηζε ηεο αίηεζεο ζπλεπάγεηαη επαλέλαξμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο δηαηξηβήο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνςήθηνη κε θάηνρνη ΜΓΔ, εθφζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ησλ καζήκαηα ηνπ ΠΜ, ππνρξενχληαη ζε ηξηεηή δηάξθεηα. 5. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ΓΔΠ (πιελ ηεο πεξίπησζεο ζπληαμηνδφηεζεο) ή παξαηηεζεί αηηηνινγεκέλα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληνο, ε ΓΔ κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε έλα απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. Αλ ζπκβεί ην ίδην κε θάπνην απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ε ΓΔ κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη κε νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ΓΔΠ ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Άξζξν 9 Παπάηαζη σπόνος και διακοπή εκπόνηζηρ 1. Ιζρχεη ν ελάσιζηορ ρξφλνο εθπφλεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 3 ηνπ Ν. 3685/08 θαη φπσο εμεηδηθεχεηαη ζρεηηθά ζην άξζξν 2, παξ. 4 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ. 2. Ο μέγιζηορ ρξφλνο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ 8 (νθηψ) εηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο, κεηψλεηαη ζηα πέληε (5) έ- ηε, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 3. Υξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα γίλεη γηα ιφγνπο απξφβιεπησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Πξνφδνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7, παξ. 9 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ. 4. ην κέγηζην ρξφλν εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ 5 εηψλ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ αλαζηνιή ηεο εθπφλεζεο πνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν ππνςήθηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 5. Γηαθνπή ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ π- πνςεθίνπ ή κεηά απφ επαξθψο αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή πξνο ηε ΓΔ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. 6. Η παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ησλ θαζηεξσκέλσλ αξρψλ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Δξγαζηεξίνπ/Κιηληθήο, ζηελ νπνία εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ, απνηειεί ζνβαξφ ιφγν απηνδίθαηεο δηαθνπήο ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 11

12 7. Η κε θαηάζεζε Έθζεζεο Πξνφδνπ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 7, παξ. 3 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε δηαθνπή ηεο δηαηξηβήο απφ ηε ΓΔ, κεηά απφ γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. Άξζξν 10 ςγγπαθή 1. Σν θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο θξαηνχληεο επηζηεκνληθνχο θαλφλεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ιφγνπο απνδειηίσζεο, ε δηαηξηβή ζπλνδεχεηαη απφ πεξίιεςε θαη ζηηο δχν γιψζζεο, πεξίπνπ 400 ιέμεσλ ε θαζεκηά. 2. ηε ζειίδα ηνπ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ αλαηχπνπ πξνηάζζνληαη νη νλνκαζίεο θαη ηα εκβιήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Ι- αηξηθήο, θαζψο θαη ε νλνκαζία ηνπ ή ησλ Δξγαζηεξίσλ/Κιηληθψλ φπνπ έγηλε ε εθπφλεζή ηεο. 3. Σνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ πξνηάζζνληαη ηα νλφκαηα θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο θαη ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη βξαρχ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ δηδάθηνξνο κε αλαθνξά ηπρφλ αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο. 4. Γηα ηηο εληφο θεηκέλνπ αλαθνξέο θαη ηε ζχληαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα Vancouver. Άξζξν 11 Σελική αξιολόγηζη Σν άξζξν 9 παξ.4 ηνπ Ν. 3685/08 εμεηδηθεχεηαη σο αθνινχζσο: 1. Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ, κεηά απφ αίηεζε θαη πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ηελ νπνία εηζεγείηαη ν αληίζηνηρνο Σνκέαο. 2. Απνθιείνληαη απφ ηε ζχζηαζή ηεο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ ππνςεθίνπ. 3. Η Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ θξίζε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο Έθζεζεο Πξνφδνπ. 4. Η παξαιαβή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ ησλ αλαηχπσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ, γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. 12

13 5. Με ην βαζκφ «ΑΡΙΣΑ» βαζκνινγνχληαη κφλν δηαηξηβέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ, θαηά ην ρξφλν ηεο αμηνιφγεζεο, έρνπλ δεκνζηεπζεί ή έρνπλ γίλεη δεθηά γηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηεζλείο θαηαιφγνπο (π.ρ. Pubmed, Scopus) ή έρνπλ ππνβιεζεί γηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κεγάιεο εκβέιεηαο (impact factor>5). 6. Μεηά ηελ αλάπηπμε, ε Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ Σειηθήο Αμηνιφγεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε ηεο. 7. Σα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππνδείμνπλ δηνξζψζεηο ζην ηειηθφ θείκελν, κπνξεί λα επηθπιαρζνχλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξαθηηθνχ θαη λα ππνγξάςνπλ, αθνχ ν ππνςήθηνο αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο π- πνδείμεηο ηνπο. Σελ επζχλε δηεθπεξαίσζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έρεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο θαη θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην πιήξσο ππνγεγξακκέλν Πξαθηηθφ. 8. Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα αλαγφξεπζεο, αθνχ θαηαηεζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην Πξαθηηθφ Σειηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ηα αληίηππα πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 13

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ /.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα