Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ"

Transcript

1 Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί αναγκαίοσ βάςει τθσ νομοκεςίασ που εφαρμόηεται πλζον ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, τθν Ιαπωνία, τθ Νότια Κορζα, τθν Αυςτραλία, τθ Νζα Ζθλανδία, και ςε ζναν αυξανόμενο αρικμό από άλλεσ χϊρεσ. Έχουν κακιερωκεί νόμοι για τθ ςιμανςθ των εγκεκριμζνων βιολογικά τροποποιθμζνων καλλιεργειϊν, που παράλλθλα απαγορεφουν τθν ειςαγωγι μθ εγκεκριμζνων ποικιλιϊν. Για τισ εγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ, ζχουν οριςτεί κοινά όρια ανοχισ, κάτω από τα οποία ζνα προϊόν δεν χρειάηεται να επιςθμανκεί ωσ GMO. Αυτά τα όρια ανοχισ διαφζρουν ςε κάκε νομοκεςία. Τα Τεςτ τφπου STRIP αποτελοφν για περιςςότερο από μια δεκαετία μια γριγορθ μζκοδο ελζγχου για GMO. Κακϊσ εμφανίηονται ολοζνα και περιςςότερα χαρακτθριςτικά προσ ζλεγχο, οι δοκιμζσ γίνονται ςυνεχϊσ δυςκολότερεσ. Για παράδειγμα, προκφπτει πρόβλθμα όταν κάποια χαρακτθριςτικά απορρίπτονται ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. Πολλζσ εταιρείεσ ςτρζφονται ςτα τεςτ τφπου STRIP για να διαςφαλίςουν ότι αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν εμφανίηονται, ϊςτε να μποροφν να κατευκφνουν τισ καλλιζργειζσ τουσ κατάλλθλα. Οι Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO) ζχουν υποςτεί αλλοιώςεισ ςτο γενετικό τουσ υλικό με μια διαδικαςία γνωςτι ωσ γενετικι μθχανικι. Αυτζσ οι αλλαγζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα ο οργανιςμόσ να εμφανίηει ζνα ι περιςςότερα γνωρίςματα που δεν κα εμφανίηονταν φυςιολογικά ςτον εν λόγω οργανιςμό. Οι GMO υφίςτανται επί του παρόντοσ ςε βακτιρια, ηώα και φυτά, και χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογών. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται θ βιολογικι και ιατρικι ζρευνα, θ παραγωγι φαρμακευτικών προϊόντων και θ γεωργία. Η αναφορά ςτουσ GMO γίνεται με τρεισ τρόπουσ: Μποροφν να προςδιοριςτοφν από το όνομα εκδιλωςισ τουσ, το οποίο είναι το όνομα του πειράματοσ του μοναδικοφ αναςχθματιςμοφ του DNA που ζλαβε χϊρα ςτο εργαςτιριο, κατά τον οποίο ζνα φυτικό κφτταρο ενςωμάτωςε με επιτυχία ζνα επικυμθτό γονίδιο. Αυτό το κφτταρο ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιείται για τθν ανάπλαςθ ολόκλθρων φυτϊν και είναι το "κεμζλιο" ενόσ ςτελζχουσ GMO. Για παράδειγμα, ζνα όνομα εκδιλωςθσ για καλαμπόκι ανκεκτικό ςτα ηιηανιοκτόνα είναι το NK603. Οι GMO μποροφν επίςθσ να προςδιορίηονται από τθν μοναδικι πρωτεΐνθ που εκφράηουν. Στθν περίπτωςθ τθσ εκδιλωςθσ NK603, θ εξεφραηόμενθ πρωτεΐνθ είναι θ CP4 EPSPS.

2 Τζλοσ, οι GMO μποροφν να προςδιοριςτοφν από τθν εμπορικι ονομαςία υπό τθν οποία διατίκενται ςτο εμπόριο. Η τρζχουςα φυτικι παραγωγι GMO αποτελείται κυρίωσ από τζςςερισ καλλιζργειεσ: ςόγια, καλαμπόκι, βαμβάκι, και ελαιοκράμβθ / canola. Το παγκόςμιο εμπόριο των ςπόρων αυτϊν, κακϊσ και των κυριότερων παραγϊγων τουσ, κυριαρχείται από υλικό που προζρχεται από GMO. Αυτό περιλαμβάνει περίπου το 90% του εμπορίου ςόγιασ, το 80% του καλαμποκιοφ, το 70% τθσ ελαιοκράμβθσ και το 45% του εμπορίου βαμβακόςπορου. Μζςα ςε αυτζσ τισ καλλιζργειεσ, υπάρχουν αρκετζσ πρωτεΐνεσ GMO, ςθμαντικζσ επί του παρόντοσ για το εμπόριο ςιταριοφ και ςπόρων. Αυτζσ περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ: CP4 EPSPS Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ CP4 EPSPS ςτα φυτά, ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςτο ηιηανιοκτόνο glyphosate. Η πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ του creeping bentgrass, ςτα ηαχαρότευτλα, τθν κράμβθ / ελαιοκράμβθ, τθ ςόγια, το βαμβάκι, τθ μθδικι, τθν πατάτα, το ςιτάρι και το καλαμπόκι. Bt-Cry1F Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ Bt-Cry1F, ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Αυτι θ πρωτεΐνθ είναι αποτελεςματικι κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν λεπιδόπτερων όπωσ το budworm του καπνοφ, το armyworm των τεφτλων, το looper τθσ ςόγιασ, το bollworm του βαμβακιοφ / το earworm του καλαμποκιοφ, τον Ευρωπαϊκό ςκϊλθκα του αραβοςίτου, το νοτιοδυτικό ςκϊλθκα του αραβοςίτου, το fall armyworm, και το μαφρο cutworm. Η πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ καλαμποκιοφ και βαμβακιοφ. Bt-Cry34Ab1 Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ Bt-Cry34Ab1 ςτα φυτά ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Αυτι θ πρωτεΐνθ είναι αποτελεςματικι κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν κολεόπτερων, όπωσ το rootworm του καλαμποκιοφ. H πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ του καλαμποκιοφ. Bt-Cry1Ab/1Ac Η ζκφραςθ των διαγονιδιακϊν πρωτεϊνϊν Bt-Cry1Ab/Cry1Ac ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Οι πρωτεΐνεσ αυτζσ είναι αποτελεςματικζσ κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν λεπιδόπτερων όπωσ θ πυραλίδα του καλαμποκιοφ, tobacco budworm, cotton bollworm/corn earworm, pink bollworm, beet armyworm and soybean looper. Αυτζσ οι πρωτεΐνεσ εκφράηονται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ καλαμποκιοφ, βαμβακιοφ και ντομάτασ. Bt-Cry3Bb1 Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ Bt-Cry3Βb1 ςτα φυτά ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Αυτι θ πρωτεΐνθ είναι αποτελεςματικι κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν κολεόπτερων, όπωσ το rootworm του καλαμποκιοφ. H πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ του καλαμποκιοφ.

3 Bt-Cry2Ab Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ Bt-Cry2Ab ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Αυτι θ πρωτεΐνθ είναι αποτελεςματικι κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν λεπιδόπτερων, όπωσ το cotton bollworm, το pink bollworm και το tobacco budworm. H πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ βαμβακιοφ. PAT Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ PAT ςτα φυτά, ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςτο ηιηανιοκτόνο Φωςφινοκρικίνθ (PPT), και ςυγκεκριμζνα ςτο γλυφοςινικό αμμϊνιο. Χρθςιμοποιείται επίςθσ ςυχνά ωσ επιλζξιμοσ δείκτθσ για γενετικό μεταςχθματιςμό. Η πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςε εμπορικζσ ποικιλίεσ καλαμποκιοφ, κράμβθσ / ελαιοκράμβθσ, βαμβακιοφ, κιχωρίου, ηαχαρότευτλων και ρυηιοφ. VIP3A Η ζκφραςθ τθσ διαγονιδιακισ πρωτεΐνθσ VIP3A ζχει ωσ αποτζλεςμα ανκεκτικότθτα ςε ζντομα. Αυτι θ πρωτεΐνθ είναι αποτελεςματικι κατά των προνυμφϊν των παραςιτικϊν λεπιδόπτερων όπωσ το cotton bollworm/corn earworm, tobacco budworm, pink bollworm, fall armyworm, beet armyworm, soybean looper, cabbage looper, cotton leaf perforator, black cutworm, and the western bean cutworm. Η πρωτεΐνθ αυτι εκφράηεται ςτισ εμπορικζσ ποικιλίεσ καλαμποκιοφ και βαμβακιοφ. PMI Η πρωτεΐνθ PMI (phosphomannose ιςομεράςθ) εκφράηεται από ζνα γονίδιο που προζρχεται από τθν E. coli. Αυτι θ πρωτεΐνθ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ ςε μαννόηθ και χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ επιλζξιμοσ δείκτθσ ςε GMO καλαμπόκι. Η καλλιζργεια γενετικϊσ τροποποιθμζνων (GMO) φυτϊν αυξάνεται ςε παγκόςμιο επίπεδο, όπωσ και θ αξιοποίθςθ ςυνδυαηόμενων χαρακτθριςτικϊν, με τθ χριςθ δφο ι περιςςότερων νζων γνωριςμάτων ςτο ίδιο φυτό. Οι πρϊτεσ δοκιμζσ ςτον τομζα των GMO φυτϊν ξεκίνθςαν ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και τθ Γαλλία το 1986, με τθ δθμιουργία ηιηανιοανκεκτικοφ καπνοφ. Η πρϊτθ χϊρα που επζτρεψε το εμπόριο γενετικϊσ τροποποιθμζνων φυτϊν ιταν θ Κίνα, θ οποία ενζκρινε ζνα καπνό ανκεκτικό ςε ιοφσ το Η πρϊτθ καλλιζργεια GMO που ζχουν εγκρίκθκε για πϊλθςθ ςτισ ΗΠΑ ιταν θ ντομάτα FlavrSavr το Το ίδιο ζτοσ, θ Ευρωπαϊκι Ένωςθ ενζκρινε επίςθσ το πρϊτο GMO φυτό προσ πϊλθςθ, ζναν ηιηανιοανκεκτικό καπνό. Η εμπορευματοποιθμζνθ καλλιζργεια GMO φυτϊν, όπωσ το καλαμπόκι και το βαμβάκι, ξεκίνθςε το Από το 2009, 11 διαφορετικά είδθ καλλιεργειϊν GMO καλλιεργοφνταν για εμπορικι χριςθ ςε 330 εκατομμφρια ςτρζμματα ςε 25 διαφορετικζσ χϊρεσ. Τα ποςοςτά υιοκζτθςθσ των καλλιεργειϊν GMO ςτισ χϊρεσ όπου ζχουν φυτευτεί είναι ςυχνά υψθλά. Στισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, βάςει ςτοιχειϊν τθσ ζρευνασ USDA, το 2011 τα ποςοςτά καλλιεργειϊν ανκεκτικϊν ςτα ηιηανιοκτόνα άγγιηαν το 94% των φυτεμζνων εκτάςεων για τθ ςόγια, το 73% για το βαμβάκι, και το 72% για το καλαμπόκι. Οι φυτείεσ του Bt - ανκεκτικοφ ςε ζντομα βαμβακιοφ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ αποτελοφςαν το 75% τθσ ςυνολικισ καλλιζργειασ, και το καλαμπόκι που περιείχε το γνϊριςμα Bt αποτελοφςε το 65% τθσ ςυνολικισ καλλιζργειασ.

4 Τα ποςοςτά αυτά περιλαμβάνουν ςυνδυαηόμενα γνωρίςματα, τα οποία προςδίδουν ταυτόχρονθ ανκεκτικότθτα ςτα ηιηανιοκτόνα και ςτα ζντομα. Στθ Βραηιλία, το 70% περίπου των εκτάςεων ςόγιασ, και ςτον Καναδά, περιςςότερο από το 90% των εκτάςεων ελαιοκράμβθσ / canola, είναι ανκεκτικζσ ςτα ηιηανιοκτόνα. Στθν Κίνα, περίπου το 70% των εκτάςεων βαμβακόςπορου είναι Bt (ανκεκτικζσ ςτα εντομοκτόνα), και ςτθν Ινδία περίπου το 90% του βαμβακιοφ που φυτεφτθκε είναι Bt. Εκτόσ από τισ 25 χϊρεσ που καλλιεργοφν GMO, 32 χϊρεσ ακόμθ ζχουν εγκρίνει για ειςαγωγι GMO φυτά, όπωσ τρόφιμα και ηωοτροφζσ. Έτςι, οι καλλιζργειεσ GMO ζχουν εγκρικεί για τρόφιμα, ηωοτροφζσ, ι απελευκζρωςθ ςτο περιβάλλον, ςε ςυνολικά 57 χϊρεσ ςτον κόςμο. Οι πιο ςυχνά εγκεκριμζνοι GMO αποτελοφν ςόγια ανκεκτικι ςτα ηιηανιοκτόνα (εκδιλωςθ GTS ; Πρωτεΐνθ CP4 EPSPS), θ οποία ζχει εγκρικεί ςε 23 χϊρεσ (θ Ευρωπαϊκι Ένωςθ υπολογίηεται ςα μία χϊρα, αλλά ζχει 27 χωριςτζσ εγκρίςεισ), ακολουκοφμενθ από το ηιηανιοανκεκτικό καλαμπόκι (εκδιλωςθ NK603, πρωτεΐνθ CP4 EPSPS), το οποίο διακζτει 21 εγκρίςεισ. Το ςυχνότερα εγκεκριμζνο Bt είναι θ εκδιλωςθ ΜΟΝ810 ανκεκτικοφ ςε ζντομα καλαμποκιοφ (πρωτεΐνθ Bt-Cry1Ab) με εγκρίςεισ ςε 21 χϊρεσ. Το ανκεκτικό ςε ζντομα βαμβάκι, εκδιλωςθσ MON531/757/1076 (πρωτεΐνθ Bt-Cry1Ac), ζχει 16 εγκρίςεισ. Τα φυτά ελζγχονται για GMO για διάφορουσ λόγουσ. Οι ςπόροι ι τα φφλλα μποροφν να αναλυκοφν από τισ εταιρείεσ ςπόρων με ςκοπό τθν Έρευνα και τθν Ανάπτυξθ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των προϊόντων τουσ. Ο κφριοσ όγκοσ των ςιτθρϊν ελζγχονται από τισ εταιρείεσ δθμθτριακϊν, τουσ εμπόρουσ, τουσ παραγωγοφσ, τουσ εξαγωγείσ και άλλουσ, για διάκεςθ ςτθ μθ-gmo αγορά, τθ διατιρθςθ ταυτότθτασ, το παγκόςμιο εμπόριο, και τον εντοπιςμό μθ εγκεκριμζνων γνωριςμάτων. Οι διάφορεσ χϊρεσ ζχουν ποικιλία απαιτιςεων όςον αφορά ςτα χαρακτθριςτικά και τα επίπεδα ανοχισ που κεωροφν αποδεκτά κατά τθν ειςαγωγι, πζρα από τισ απαιτιςεισ ςιμανςθσ για τα προϊόντα που περιζχουν GMO ι τα προϊόντα που πρόκειται να φζρουν τθν ζνδειξθ «χωρίσ-gmo». Οι ζλεγχοι για GMO μποροφν να γίνουν με μεκόδουσ για τθν ανίχνευςθ του τροποποιθμζνου DNA ι τθσ πρωτεΐνθσ που εκφράηεται από το GMO φυτό. Οι μζκοδοι PCR ανιχνεφουν το DNA που ενςωματϊνεται ςτο φυτό GMO. PCR ςθμαίνει "αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ», και με αυτι τθ μζκοδο το DNAςτόχοσ ανιχνεφεται και αναπαράγεται. Η PCR μπορεί να είναι είτε ποιοτικι είτε ποςοτικι. Συχνά διεξάγονται αναλφςεισ που ανιχνεφουν τθν παρουςία ενόσ GMO (με βάςθ τισ δοκιμζσ ανάδοχου / τερματιςμοφ), αλλά δεν προςδιορίηουν ποιόσ ςυγκεκριμζνοσ GMO είναι παρϊν. Οι μζκοδοι αυτζσ παρζχουν ζνα ευρφ φάςμα για τθν ποςοτικοποίθςθ, είναι πολφ ευαίςκθτεσ και μποροφν να είναι ςυγκεκριμζνεσ, αλλά απαιτοφν ζνα εργαςτθριακό περιβάλλον, άριςτα εκπαιδευμζνο προςωπικό, και ακριβό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τουσ. Επίςθσ χρειάηονται περιςςότερο χρόνο από ότι οι Αναλφςεισ Πρωτεΐνθσ. Οι Αναλφςεισ Πρωτεΐνθσ χρθςιμοποιοφν αντιςϊματα για να ςυλλάβουν και να ανιχνεφςουν τθ νζα πρωτεΐνθ που εκφράηεται από το GMO φυτό. Αυτζσ οι αναλφςεισ χρθςιμοποιοφνται είναι ςυνικωσ δφο ειδϊν: πλάκεσ STRIP (Lateral Flow) και πλάκεσ ELISA. Και οι δφο χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τεχνολογία sandwich-elisa. Στισ ςυςκευζσ τφπου STRIP, ζνα παγιδευμζνο αντίςωμα ςτθ ςυςκευι ςυνδζεται με τθ GMO πρωτεΐνθ που πρόκειται να ανιχνευτεί. Ένα αντίςωμα ανιχνευτισ, ςυηευγμζνο με ζνα επιχρωματιςμζνο ςωματίδιο (όπωσ κολλοειδισ χρυςόσ), ςυνδζεται ςε μια δεφτερθ κζςθ πάνω ςτθν πρωτεΐνθ-ςτόχο. Στθν περίπτωςθ των ςυςκευϊν τφπου STRIP, μια ευδιάκριτθ γραμμι ςχθματίηεται ςτθ ςυςκευι όταν ανιχνευτοφν GMO πρωτεΐνεσ. Οι δοκιμζσ αυτζσ

5 ζχουν χρθςιμοποιθκεί παραδοςιακά ςτο χϊρο για τθν ταχεία, ποιοτικι ταυτοποίθςθ ςυγκεκριμζνων πρωτεϊνϊν GMO. Ωςτόςο, αυτζσ οι μζκοδοι μποροφν επίςθσ να τροποποιθκοφν για θμιποςοτικι χριςθ με τθν χριςθ ενόσ strip reader, όπωσ o AgraStrip XReader. Στισ πλάκεσ ELISA, τα παγιδευμζνα αντιςϊματα ςυνδζονται με τθ GMO πρωτεΐνθ προσ ανίχνευςθ. Ένα ςφηευγμα ενηφμου ενόσ δεφτερου αντιςϊματοσ ανίχνευςθσ δεςμεφεται ςε μια δεφτερθ κζςθ ςτθν πρωτεΐνθ. Στθ ςυνζχεια, λαμβάνει χϊρα μία αντίδραςθ με ζνηυμο για καταλφτθ, θ οποία αλλάηει το χρϊμα ςτα ELISA wells. Yψθλότερα επίπεδα του GMO προσ ανίχνευςθ ζχουν ωσ αποτζλεςμα πιο ςκοφρα χρϊματα ςτα wells. Αυτζσ οι μζκοδοι μπορεί να είναι ποςοτικζσ ι ποιοτικζσ. Τζτοιεσ μζκοδοι ωςτόςο, προςανατολίηονται κυρίωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ προσ ανίχνευςθ και χρθςιμοποιοφνται καλφτερα ςε ανεπεξζργαςτα δείγματα δθμθτριακϊν. Τα βιματα επεξεργαςίασ που εμφανίηονται ςυνικωσ ςτθν επεξεργαςία τροφίμων μποροφν να αλλοιϊςουν τισ πρωτεΐνεσ, κακιςτϊντασ τεσ μθ ανιχνεφςιμεσ από τα αντιςϊματα. Ειδικά αντιςϊματα απαιτοφνται για τθν ανίχνευςθ αυτϊν των αλλοιωμζνων πρωτεϊνϊν, όπωσ αυτι που χρθςιμοποιείται ςτο τεςτ AgraStrip RUR TM (το οποίο ανιχνεφει τθν αλλοιωμζνθ πρωτεΐνθ CP4 EPSPS ςε ψθμζνο φαγθτό και άλλα επεξεργαςμζνα προϊόντα). Οι μζκοδοι πρωτεϊνϊν είναι άμεςεσ, γριγορεσ και αξιόπιςτεσ, και δεν απαιτοφν εργαςτθριακό περιβάλλον ι ακριβό εξοπλιςμό για να εφαρμοςτοφν. Η Romer Labs προςφζρει μια ποικιλία μεκόδων ελζγχου για GMO, με βάςθ τισ πρωτεΐνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεςτ STRIP και των πλακϊν ELISA, οι οποίεσ καλφπτουν τθν πλειονότθτα των εγγεγραμμζνων γνωριςμάτων των GMO. Αυτά τα τεςτ αναπτφχκθκαν από τθν SDIX, ςυνεργάτθ μασ με πολφχρονθ εμπειρία ςτουσ ελζγχουσ GMO, και πωλοφνται αποκλειςτικά από τθ Romer Labs. Ενθμερωκείτε για τα Τεςτ Ελζγχου για GMO που διακζτουμε Επικοινωνιςτε μαηί μασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ Novacel Hellas ΕΠΕ 2012

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα