Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ"

Transcript

1 Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών

2 Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών αρχών τησ ςυμπεριφοριςτικόσ θεωρύασ μϊθηςησ και των πιο γνωςτών τησ μοντϋλων και το πωσ επηρεϊζει την ϋνταξη των ΤΠΕ ςτην εκπαύδευςη και τη ςχεδύαςη εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η ϋμφαςη δύνεται ςτο πωσ η ςυμπεριφοριςτικό θεωρύα επιδρϊ ςτο ςχεδιαςμό και την ανϊπτυξη διδακτικών ςυςτημϊτων με τη χρόςη υπολογιςτικών και δικτυακών τεχνολογιών. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 2

3 Έννοιεσ Κλειδιά Εκπαιδευτικό λογιςμικό Συμπεριφοριςτικό θεωρύα Σχολό τησ ςυμπεριφορϊσ Προγραμματιςμϋνο βιβλύο Προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ Λογιςμικό κλειςτού τύπου Γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Μϋθοδοσ πολλαπλών επιλογών Κλαςικό διδαςκαλύα Διδαςκαλύα με τη βοόθεια του Υπολογιςτό Λογιςμικό καθοδόγηςησ και διδαςκαλύασ Λογιςμικό εξϊςκηςησ και πρακτικόσ Τεςτ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 3

4 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (1) Εφαρμογϋσ λογιςμικού (αλλϊ και υλικού) που χρηςιμοποιούνται για την υπολογιςτική υποςτόριξη τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ. Έχει διϊφορεσ μορφϋσ: ειδικό λογιςμικό με ςαφό μαθηςιακό και διδακτικό ςκοπό, π.χ. ςε μορφό CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικόσ, κλπ. λογιςμικό γενικόσ χρόςησ, π.χ. λογιςμικό επεξεργαςύασ εικόνων, κειμενογρϊφοσ, λογιςτικό φύλλο, βϊςεισ δεδομϋνων, κλπ. που χρηςιμοποιούνται για την ανϊπτυξη γνώςεων και δεξιοτότων ςε διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 4

5 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (2) Συχνϊ, αντύ του όρου «εκπαιδευτικό λογιςμικό», χρηςιμοποιεύται ο όροσ «υπολογιςτικό περιβάλλον για τη διδαςκαλία και την ανθρώπινη μάθηςη». Η υπολογιςτική υποςτήριξη τησ διδαςκαλίασ Σχετύζεται με τη βοόθεια προσ το μαθητό ώςτε να προςεγγύςει και να οικοδομόςει μια προκαθοριςμϋνη από το αναλυτικό πρόγραμμα ύλη Η υπολογιςτική υποςτήριξη τησ μάθηςησ αφορϊ ςτην ενύςχυςη του μαθητό ώςτε να αναπτύξει δεξιότητεσ υψηλού επιπϋδου που θα τον καταςτόςουν ικανό να αντεπεξϋλθει ςτισ διαρκώσ μεταβαλλόμενεσ και ολοϋνα αυξανόμενεσ απαιτόςεισ του ςύγχρονου κόςμου. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 5

6 Γλσζηηθέο ζεσξίεο Μοντϋλα μϊθηςησ (1) Την ανϊπτυξη εκπαιδευτικού λογιςμικού επιδρούν οι ακόλουθεσ ψυχολογικϋσ θεωρύεσ ο ςυμπεριφοριςμόσ (behaviorism) Pavlov, Skinner, Crowder, Gagné η γνωςτικό ψυχολογύα (cognitive psychology) Newell, Simon, Anderson ο εποικοδομιςμόσ (constructivism) Piaget, Papert, Bruner οι κοινωνικοπολιτιςμικέσ (sociocultural) ό ιςτορικοπολιτιςμικέσ (historicocultural) προςεγγίςεισ. Vygotsky, Luria, Leontiev, Bruner ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 6

7 Μοντϋλα μϊθηςησ (2) Σσμπεριυοριστικές θεωρίες Γπαμμική Οπγάνυζη Πληποθοπίαρ (Skinner) Γνωστικές θεωρίες Δομικόρ εποικοδομιζμόρ (Piaget) Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Κοινυνικόρ εποικοδομιζμόρ Μέθοδορ πολλαπλών Επιλογών (Crowder) Διδακηικόρ Σσεδιαζμόρ (Gagné) Εποικοδομιζμόρ ηος Papert (constructionism) Ανακαλςπηική μάθηζη (Bruner) Επεξεπγαζία ηηρ πληποθοπίαρ (γνυζηικοί τςσολόγοι) Κοινυνικοπολιηιζμική θευπία ηος Vygotsky Εγκαθιδπςμένη γνώζη (situated cognition) Καηανεμημένη γνώζη (distributed cognition) Σςνδεζιαζμόρ (Varela, Maturana) Θευπία ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ (επίγονοι ηηρ θευπίαρ ηος Vygotsky) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 7

8 Συμπεριφοριςμόσ Μϊθηςη: τροποπούηςη τησ εξωτερικϊ παρατηρούμενησ ςυμπεριφορϊσ Στόχοσ τησ διδαςκαλύασ: η επύτευξη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ Βαςικού εκπρόςωποι Pavlov Skinner ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 8

9 Αρχϋσ του ςυμπεριφοριςμού δεν υπϊρχει δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ νοητικϋσ καταςτϊςεισ των υποκειμϋνων δεν υπϊρχει ενδιαφϋρον για την εςωτερικό (τη νοητικό) λειτουργύα των υποκειμϋνων τα «πιςτεύω», οι προςδοκύεσ, οι προθϋςεισ όπωσ και τα κύνητρα δεν εύναι παρατηρόςιμα το μόνο που προϋχει εύναι η περιγραφό τησ ςυμπεριφορϊσ και όχι η εξόγηςό τησ υπϊρχουν γενικού νόμοι που διϋπουν την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 9

10 Βαςικόσ νόμοσ του ςυμπεριφοριςμού Μοντϋλο Stimuli Response Πεξηβάιινλ Εύςοδοσ: Ερεθύςματα Έξοδοσ: Συμπεριφορϊ Υπνθείκελν Το υποκεύμενο μϋςω εξϊςκηςησ δημιουργεύ ςυνδϋςεισ ανϊμεςα ςτα εξωτερικϊ ερεθύςματα και τη ςυμπεριφορϊ του Επιθυμητό ςυμπεριφορϊ: Θετικό ενύςχυςη Μη επιθυμητικό ςυμπεριφορϊ: Αρνητικό ενύςχυςη ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 10

11 Μϊθηςη (ςυμπεριφοριςμόσ): ερεθύςματα αντιδρϊςεισ Η κάζεζε είλαη δήηεκα δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ Εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εηζόδνπ εμόδνπ ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο Γηα λα αληηιεθζνύκε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ πξέπεη λα ηηο θαηαηκήζνπκε ζε ζηνηρεηώδεηο κνλάδεο ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 11

12 Ενύςχυςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ Η ελίζρπζε ηεο ελεξγνύο ζπκπεξηθνξάο έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο επαλάιεςεο ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί εληζρπηέο: επιβρϊβευςη και «τιμωρύα» Κύρια ελαζρόιεζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ Η κειέηε ησλ αιιαγώλ ζηελ εκθαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο κάζεζεο ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 12

13 Αρχϋσ τησ ςυμπεριφοριςτικόσ μϊθηςησ Σύμφωνα με τον B.F. Skinner η επιτυχόσ διδαςκαλύα και μϊθηςη απαιτούν ενεργό ςυμμετοχό του παιδιού δόμηςη τησ διδακτϋασ ύλησ ςε ςύντομεσ διδακτικϋσ ενότητεσ, βαθμωτό πρόοδο τησ διδαςκόμενησ ύλησ ςύμφωνα με τουσ ρυθμούσ του μαθητό (προςαρμογό), ϊμεςη επαλόθευςη τησ απϊντηςησ του μαθητό, ενύςχυςη τησ ςωςτόσ απϊντηςησ ςτην τιθϋμενη ερώτηςη, Αρνητικό ενύςχυςη τησ λϊθουσ απϊντηςησ και παροχό επεξηγόςεων ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 13

14 Παρϊδειγμα: το ςκυλύ του Παβλώφ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 14

15 Επύδραςη του Συμπεριφοριςμού έδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο γεληθόηεξεο απόςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε: ϋμφαςη ςτην εξατομύκευςη τησ διδαςκαλύασ και ςτουσ προςωπικούσ ρυθμούσ του μαθητό προςπϊθεια να ληφθεύ υπόψη η προηγούμενη ςυμπεριφορϊ ζην ζρεδηαζκό αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ οδόγηςε Στην προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Στα διδακτικϊ ςυςτόματα με υπολογιςτό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 15

16 Εφαρμογϋσ του ςυμπεριφοριςμού ςτη διδαςκαλύα Προςπϊθεια για μηχανοπούηςη τησ εκπαύδευςησ Δημιουργύα προγραμματιςμϋνων βιβλύων (προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα) Δημιουργύα διδακτικού εκπαιδευτικού λογιςμικού (ςυςτόματα καθοδόγηςησ & ςυςτόματα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 16

17 Μηχανοπούηςη τησ εκπαύδευςησ Σχόμα των αρχών του 20 ου αιώνα για την εφαρμογό τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 17

18 Προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Προγραμματιςμϋνο βιβλύο Διδακτικό μηχανό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 18

19 Πληροφορύα: γραμμικό οργϊνωςη ό οργϊνωςη με διακλαδώςεισ; Οι διδακτικϋσ μηχανϋσ του B. Skinner ακολουθούν γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Η πρωτεύουςα τησ Ελλϊδασ εύναι η Αθόνα: Σωςτό Λϊθοσ Οι διδακτικϋσ μηχανϋσ του Crowder ακολουθούν διακλαδωτό (ό με πολλαπλϋσ επιλογϋσ) οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Η Ελλϊδα ϋχει πρωτεύουςα: Αθόνα Σπϊρτη Ναύπλιο Παρύςι Αλ ε απάληεζε είλαη νξζή ζπλερίδεηαη ε καζεζηαθή δηαδξνκή δηαθνξεηηθά δίλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο Αλάινγα κε ηελ απάληεζε αθνινπζείηαη άιιε καζεζηαθή δηαδξνκή ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 19

20 Ομοιότητεσ και διαφορϋσ Ξεκϊθαρη ςχϋςη ανϊμεςα ςτην απϊντηςη του μαθητό και ςτο μαθηςιακό υλικό ό τη διορθωτικό ενύςχυςη που θα παρουςιαςτεύ Δυνατότητα πραγματοπούηςησ εξατομικευμϋνων ρυθμύςεων κατϊ τη μϊθηςη Δύο αντιλόψεισ για το «λϊθοσ» Η μϋθοδοσ του Skinner πιςτεύει ότι το πρόγραμμα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποφεύγονται τα λϊθη από τη μεριϊ του μαθητό η μϋθοδοσ του Crowder πιςτεύει ότι όταν ο μαθητόσ κϊνει λϊθοσ πρϋπει να του παρϋχονται περαιτϋρω επεξηγόςεισ ανϊλογα με το λϊθοσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 20

21 Σύγχρονη εκδοχό του ςυμπεριφοριςμού Διδαςκαλύα με τη βοόθεια Υπολογιςτό Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου Συςτόματα καθοδόγηςησ και διδαςκαλύασ (με μορφό ηλεκτρονικού βιβλύου) Συςτόματα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ (ςυνόθωσ με μορφό τεςτ) Εκπαιδευτικϊ παιγνύδια πολυμϋςων Το μοντϋλο του Διδακτικού Σχεδιαςμού (Instructional Design) του Gagné ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 21

22 Διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ Βαςύζεται ςτη θεωρύα του γνωςτικού ψυχολόγου Gagné Συνδυϊζει ςυμπεριφοριςμό και θεωρύα τησ επικοινωνύασ Δάσκαλος Μήνσμα - Μέσο Μαθητής Πρακτική Ανατρουοδότηση ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 22

23 Στϊδια διδακτικού ςχεδιαςμού Συςχϋτιςη ςκοπών & ςτόχων Αξιολόγηςη διδακτικών αναγκών Επιλογό ςτρατηγικών & μεθόδων Επιλογό & οργϊνωςη περιεχομϋνου Εφαρμογό τησ Διδαςκαλύασ Αξιολόγηςη του μαθητό Σχεδιαςμόσ & ανϊπτυξη τησ διδαςκαλύασ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 23

24 Κατηγορύεσ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών & κύριοι εκπρόςωποι ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 24

25 Πωσ λειτουργεύ ϋνα λογιςμικό κλειςτού τύπου; 1. Ειςαγωγική ενότητα 2. Παρουςίαςη πληροφορίασ (κείμενο, ήχοσ, εικόνεσ, βίντεο) 3. Ερώτηςη πάνω ςτην πληροφορία (λογιςμικό) & Απάντηςη (μαθητήσ) 6. Τζλοσ ενότητασ 5. Ανάδραςη από το λογιςμικό (θετική ή αρνητική) ή πρόςθετεσ πληροφορίεσ 4. Έλεγχοσ απάντηςησ (λογιςμικό) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 25

26 Κλαςικό ό μετωπικό διδαςκαλύα Ομοιότητεσ με την κλαςικό ό μετωπικό διδαςκαλύα: Α. Ειςαγωγικό ενότητα με παρουςύαςη του ςκοπού και των ςτόχων του μαθόματοσ καθώσ και πιθανό ςύνδεςη με τα προηγούμενα μαθόματα Β. Παρουςύαςη μύασ πληροφορύασ, ενόσ γεγονότοσ ό μιασ ϋννοιασ (που αφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνο περιεχόμενο με ςαφεύσ διδακτικούσ ςτόχουσ) δομημϋνων κϊτω από το πρύςμα ςυγκεκριμϋνων αρχών Γ. Ερώτηςη ό ερωτόςεισ πϊνω ςτισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ, γεγονότα ό ϋννοιεσ. Δ. Απαύτηςη για απϊντηςη (ςτην τιθϋμενη ερώτηςη) από το μαθητό και υποχρϋωςό του να χρηςιμοποιόςει τισ πληροφορύεσ που ϋχουν δοθεύ ςτο μϊθημα όταν απαντϊ ςε ανϊλογεσ ερωτόςεισ. Ε. Εκτύμηςη και αξιολόγηςη (τησ απϊντηςησ του μαθητό με βϊςη τουσ διδακτικούσ ςτόχουσ) και λόψη αποφϊςεων αναφορικϊ με την ποιότητα των παρεχόμενων απαντόςεων. ΣΤ. Κλεύςιμο τησ ενότητασ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 26

27 Εφαρμογό ςυμπεριφοριςμού: Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου (1) Συςτόματα εξϊςκηςησ και διδαςκαλύασ με τη βοόθεια υπολογιςτό ό καθοδηγούμενησ από υπολογιςτό διδαςκαλύασ Θεωρύα μϊθηςησ: Συμπεριφοριςμόσ Διδακτικό μοντϋλο: η γνώςη μεταδύδεται Ο υπολογιςτόσ υποκαθιςτϊ πλόρωσ ό εν μϋρει το δϊςκαλο Το λογιςμικό επιβραβεύει θετικϊ ό αρνητικϊ το μαθητό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 27

28 Εφαρμογό ςυμπεριφοριςμού: Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου (2) Εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ που αναλαμβϊνουν εν μϋρει ό εξ ολοκλόρου την παροχό πληροφοριών, τη διδαςκαλύα των εννοιών και ςυνεπώσ όλη την προςϋγγιςη τησ διδακτϋασ ύλησ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο γνωςτικό αντικεύμενο. Εμπεριϋχουν, ωσ εγγενϋσ τμόμα τουσ, μια διαδικαςύα αξιολόγηςησ των γνώςεων και των δεξιοτότων που αποκτόθηκαν από τουσ μαθητϋσ μετϊ το πϋρασ τησ χρηςιμοπούηςόσ τουσ θετικό ό αρνητικό επιβρϊβευςη για το αποτϋλεςμα ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 28

29 Βαςικϋσ κατηγορύεσ λογιςμικών «κλειςτού» τύπου Λογιςμικό Καθοδόγηςησ ό Διδαςκαλύασ Πλόρεσ ςύςτημα με παροχό πληροφοριών και γνώςεων και πρακτικό εξϊςκηςη για την αξιολόγηςη αυτών των γνώςεων Π.χ. ηλεκτρονικό βιβλύο με θεωρύα και ερωτόςεισ πϊνω ςτη θεωρύα Λογιςμικό Εξϊςκηςησ και Πρακτικόσ Περιϋχει μόνο το μϋροσ τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ των γνώςεων και των δεξιοτότων π.χ. τεςτ γνώςεων με ερωτόςεισ ςωςτού/λϊθουσ, ςυμπλόρωςησ ό πολλαπλόσ επιλογόσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 29

30 Παρϊδειγμα λογιςμικού καθοδόγηςησ ό διδαςκαλύασ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 30

31 Παρϊδειγμα λογιςμικού ϊςκηςησ & πρακτικόσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 31

32 Η ςυμβολό του ςυμπεριφοριςμού ςτο ςχεδιαςμό εφαρμογών ΤΠΕ (1) Τα ςυμπεριφοριςτικϊ ςυςτόματα όταν η πρώτη μεγϊλη προςπϊθεια εφαρμογόσ των υπολογιςτών ςτην εκπαύδευςη Τελευταύα οι ςυμπεριφοριςτικϋσ προςεγγύςεισ δεν εύναι ςτο προςκόνιο τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ Πολλϋσ αρχϋσ του πλαιςύου αυτού εξακολουθούν να ϋχουν ιςχύ και εγκυρότητα Εξατομύκευςη τησ μϊθηςησ Προςωπικόσ ρυθμόσ του μαθητό Ανατροφοδότηςη Αξιολόγηςη τησ επύδοςησ του μαθητό Η χρόςη ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών εύναι ςκόπιμη και ωφϋλιμη ςε πολλϋσ πτυχϋσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, κυρύωσ όταν ςυνδυϊζεται και με ϊλλου τύπου λογιςμικϊ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 32

33 Η ςυμβολό του ςυμπεριφοριςμού ςτο ςχεδιαςμό εφαρμογών ΤΠΕ (2) Ενεργό και διαρκόσ ςυμμετοχό του μαθητό κατϊ τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Κατανόηςη του ρόλου τησ γρόγορησ και διορθωτικόσ (εϊν αυτό απαιτεύται) ανατροφοδότηςησ ςε κϊθε ενϋργεια του μαθητό. Ανϊδειξη τησ ςημαςύασ για μϊθηςη μϋςω εξϊςκηςησ και πρακτικόσ. Μελϋτη των αντικειμενικών ςυνθηκών μϋςα ςτισ οπούεσ λαμβϊνει χώρα η διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα. Καθοριςμόσ ξεκϊθαρου και λειτουργικού οριςμού των ακολουθούμενων διδακτικών ςτρατηγικών και των προσ επύτευξη διδακτικών ςτόχων καθώσ και τησ αξιολόγηςόσ τουσ. Έμφαςη ςτην εςτύαςη πϊνω ςτα (ϋκδηλα) μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα οπούα ςυνηγορούν για την αποτελεςματικότητα τησ διδακτικόσ ςτρατηγικόσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 33

34 Μορφϋσ και τρόποι χρόςησ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών Τα ςυμπεριφοριςτικϊ λογιςμικϊ χρηςιμοποιούνται για παροχό εποπτικόσ διδαςκαλύασ Σε ειδικϋσ περιπτώςεισ κατϊρτιςησ ςτη χρόςη ςυςτημϊτων ό εργαλεύων για εμπϋδωςη χαμηλού επιπϋδου γνώςεων και δεξιοτότων για αξιολόγηςη και προςωπικό εργαςύα των μαθητών ςτην προςχολικό και την πρώτη ςχολικό ηλικύα ςτην ειδικό αγωγό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 34

35 Γενικϋσ προδιαγραφϋσ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών Προςϋλκυςη προςοχόσ, πληροφόρηςη για τουσ ςτόχουσ & παροχό κινότρων ςτο μαθητό Διϋγερςη και ανϊκληςη πρότερων γνώςεων Παρουςύαςη και οργϊνωςη των πληροφοριών ό το περιεχόμενο τησ εξϊςκηςησ με διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ Ερωτόςεισ που θϋτει και απαντόςεισ που επιδϋχεται το ςύςτημα Παροχό ανατροφοδότηςησ και τισ πρόςθετεσ πληροφορύεσ Τϋλοσ ενότητασ (ανϊπτυξη μνόμησ μεταφορϊ μϊθηςησ) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 35

36 Παροχό κινότρων ςτο μαθητό (1) Το ςύςτημα φροντύζει για την παροχό κινότρων ςτο μαθητό και δύνει ϋμφαςη ςτην εςωτερικό παρότρυνςη όταν αυτό εύναι δυνατόν. Η παρότρυνςη εύναι ςε γενικό επύπεδο (να ςχετύζεται δηλαδό με ςτρατηγικϋσ) ό ςε ςυγκεκριμϋνο επύπεδο (να ςχετύζεται με τα χαρακτηριςτικϊ του μαθόματοσ). Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτη διϋγερςη και την ανϊκληςη πρότερων γνώςεων. Το ςύςτημα (όταν αυτό εύναι δυνατόν) ϋχει παιγνιώδη μορφό και ενθαρρύνει την ϊμιλλα με τουσ ϊλλουσ και τον ςυναγωνιςμό με τον εαυτό, με τουσ ϊλλουσ ό με τον υπολογιςτό. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 36

37 Παροχό κινότρων ςτο μαθητό (2) Το ςύςτημα μεριμνεύ για την παρουςύαςη ερεθιςμϊτων με διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ, παρϋχει ϋνα κατϊλληλο επύπεδο «προκλόςεων» και αφυπνύζει και διατηρεύ την περιϋργεια. Το ςύςτημα, όταν περιϋχει επύπεδα δυςκολύασ, επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να αλλϊζουν εύκολα επύπεδο και δραςτηριότητεσ. Το ςύςτημα επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να εργϊζονται ανεξϊρτητα και να μην χρειϊζονται υποςτόριξη (εκτόσ ύςωσ από τισ αρχικϋσ δραςτηριότητεσ). ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 37

38 Παρουςύαςη & οργϊνωςη πληροφοριών ό περιεχομϋνου τησ εξϊςκηςησ (1) Το ςύςτημα (όταν πρόκειται για ςύςτημα διδαςκαλύασ ό καθοδόγηςησ) διαθϋτει ϋναν προϋλεγχο ςτην ειςαγωγικό ενότητα ώςτε να εξακριβώνει εϊν εύναι κατϊλληλο για τον μαθητό. Το ςύςτημα (όταν πρόκειται για ςύςτημα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ) εςτιϊζει ςτη δεξιότητα που επιδιώκεται να αποκτηθεύ και εμπεριϋχει ϋνα ςχετικό εύροσ από επύπεδα δυςκολύασ που να καλύπτει το ςύνολο των μαθητών. Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην προςϋλκυςη προςοχόσ και ςτην πληροφόρηςη για τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ. Το ςύςτημα χρηςιμοποιεύ κατϊλληλεσ μορφϋσ παρουςύαςησ (π.χ. κεύμενα, όχοσ, εικόνεσ, βύντεο), τα κεύμενα εύναι λακωνικϊ, ςαφό, καλϊ μορφοποιημϋνα και ςε κατϊλληλο επύπεδο ανϊγνωςησ, ενώ τα γραφικϊ και τα βύντεο χρηςιμοποιούνται για τισ ςημαντικϋσ πληροφορύεσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 38

39 Παρουςύαςη & οργϊνωςη πληροφοριών ό περιεχομϋνου τησ εξϊςκηςησ (2) Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην παροχό καθοδόγηςησ ςτη μϊθηςη. Το ςύςτημα οργανώνει τισ πληροφορύεσ με ιεραρχικό τρόπο ό βαςύζεται ςε διακριτϊ επύπεδα δυςκολύασ. Το ςύςτημα αποφεύγει την απλό γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ και την δομεύ με διακλαδώςεισ ανϊλογα με την επύδοςη. Το ςύςτημα επιτρϋπει τον ϋλεγχο τησ κύνηςησ ςτον χρόςτη ώςτε να μπορεύ να πηγαύνει μπροςτϊ, πύςω, ςτην αρχό, του παρϋχει δυνατότητα επανεκκύνηςησ μύασ διαδικαςύασ και προςφϋρει δυνατότητα επιλογόσ και ελϋγχου τησ ςειρϊσ ςτουσ «ϋμπειρουσ» χρόςτεσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 39

40 Ερωτόςεισ που θϋτει & απαντόςεισ που επιδϋχεται το ςύςτημα Το ςύςτημα θϋτει ςυχνϊ ερωτόςεισ και ιδιαιτϋρωσ ερωτόςεισ κατανόηςησ και οι ερωτόςεισ αφορούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ. Το ςύςτημα επιτρϋπει περιςςότερεσ από μύα προςπϊθειεσ για να απαντόςει κϊποιοσ ςε μύα ερώτηςη. Η ϋμφαςη του ςυςτόματοσ δύνεται ςτην ενεργό και ςτη διαρκό ςυμμετοχό του μαθητό κατϊ τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, ςτην ενύςχυςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ και ςτην αποθϊρρυνςη τησ μη επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 40

41 Παροχό ανατροφοδότηςησ και πρόςθετεσ πληροφορύεσ (1) Το ςύςτημα παρϋχει κατϊλληλουσ τρόπουσ ανατροφοδότηςησ, όπωσ ανατροφοδότηςη με κινούμενη εικόνα ό όχο καθώσ και πιο ςύνθετουσ τρόπουσ ανατροφοδότηςησ, όπωσ μϋςω υποδεύξεων, επεξηγόςεων και αλληλεπιδραςτικόσ υποςτόριξησ ό καθοδόγηςησ. Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτην κατανόηςη του ρόλου τησ γρόγορησ και διορθωτικόσ (εϊν αυτό απαιτεύται) ανϊδραςησ ςε κϊθε ενϋργεια του μαθητό και δύνει ςύντομη ϋγκριςη όταν η απϊντηςη εύναι ςωςτό. Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτην παροχό πληροφοριακόσ ανατροφοδότηςησ, όταν η απϊντηςη εύναι πετυχημϋνη. Το ςύςτημα επιτρϋπει και ϊλλη απϊντηςη όταν η αρχικό εύναι εςφαλμϋνη, δύνοντασ διορθωτικό ανατροφοδότηςη. Πρόκειται για πολύ ςημαντικό προδιαγραφό, αφού η επιλογό τησ κατϊλληλησ διορθωτικόσ ανατροφοδότηςησ ςυνιςτϊ ουςιαςτικό ςτοιχεύο για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ. Εύναι ςκόπιμο η ανατροφοδότηςη αυτό να προϋρχεται από μια εκ των προτϋρων ανϊλυςη των δυνατών ςφαλμϊτων των μαθητών. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 41

42 Παροχό ανατροφοδότηςησ και πρόςθετεσ πληροφορύεσ (2) Το ςύςτημα παρϋχει διορθωτικό αντιμετώπιςη για κακϋσ επιδόςεισ κατ επανϊληψη. Αυτό μπορεύ να εύναι, για παρϊδειγμα, μύα ςύςταςη για περαιτϋρω μελϋτη ό μελϋτη από την αρχό. Το ςύςτημα παρϋχει πληροφορύεσ για την πρόοδο του μαθητό αλλϊ και ϊλλεσ πληροφορύεσ, όπωσ τον χρόνο εναςχόληςησ με κϊθε ενότητα, δραςτηριότητα ό ϊςκηςη, κλπ. Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην ανϊδειξη τησ ςημαςύασ για μϊθηςη μϋςω εξϊςκηςησ και πρακτικόσ καθώσ και τησ ανϊγκησ για διαφοροπούηςη των παραγόμενων τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ ανϊλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητϊ τουσ. Το ςύςτημα ευνοεύ τη μελϋτη των αντικειμενικών ςυνθηκών μϋςα ςτισ οπούεσ λαμβϊνει χώρα η διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα, Το ςύςτημα δύνει ϋμφαςη ςτην εςτύαςη πϊνω ςτα (ϋκδηλα) μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα οπούα ςυνηγορούν για την αποτελεςματικότητα τησ διδακτικόσ ςτρατηγικόσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 42

43 Τϋλοσ ενότητασ κλεύςιμο (ανϊπτυξη μνόμησ μεταφορϊ μϊθηςησ) Το ςύςτημα επιτρϋπει προςωρινό τερματιςμό ανϊλογα με την επύδοςη και μόνιμο τερματιςμό που βαςύζεται ςτην επύδοςη του μαθητό. Το ςύςτημα επιτρϋπει την αποθόκευςη των δεδομϋνων του χρόςτη και την επανεμφϊνιςό τουσ ςτην επανεκκύνηςη. Το ςύςτημα προςφϋρει εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων και αποτελεςμϊτων καθώσ και αξιολόγηςη ςυμπεραςμϊτων αποτελεςμϊτων. Το ςύςτημα προςφϋρει προοπτικϋσ για την ανϊπτυξη μνόμησ και τη μεταφορϊ τησ μϊθηςησ, τη δυνατότητα δηλαδό των γνώςεων που ϋχουν αποκτηθεύ ςε ϊλλα πλαύςια. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 43

44 Γενικϋσ κατηγορύεσ εκπαιδευτικού λογιςμικού & Θεωρύεσ Μϊθηςησ Υποιογηζηηθά Περηβάιιοληα γηα ηε Δηδαζθαιία & ηελ Αλζρώπηλε Μάζεζε Λνγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ Λνγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ Σσζηήκαηα Καζοδήγεζες θαη Δηδαζθαιίας Σσζηήκαηα Έθθραζες, Αλαδήηεζες θαη Επηθοηλωλίας ηες Π ιεροθορίας Σσζηήκαηα Μάζεζες κέζω Αλαθάισψες, Δηερεύλεζες θαη Ο ηθοδόκεζες Θεωπία ηος Σςμπεπιθοπιζμού Θεωπία επεξεπγαζίαρ ηηρ π ληποθοπίαρ Κοινωνικοπ ολιηιζμικέρ Θεωπίερ Θεωπίερ ηος οικοδομιζμού και ηος κοινωνικού οικοδομιζμού ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 44

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Ενότητα 3: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών:

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών: Αγγελικό Μώρη Αναζότηςη και ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο με αντικεύμενο τισ ψηφιακϋσ και μη βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού περιεχομϋνου. Μελϋτη εργαςιών και ϊρθρων όςον αφορϊ τη μορφό και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες

Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες Αγησίλαος Πετρόπουλος Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες οικοδοµισµός ή δοµητισµός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 3: Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ.

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Συςτήματα Αρχείων Μπλοκ Τα αρχεύα δεν αποθηκεύονται ςτο δύςκο χύμα, αλλϊ ςε μπλοκ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» ΠΤΡΨΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά. Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Παιδαγωγικά. Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παιδαγωγικά Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 4: Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 4: Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνεύο Κρότησ. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ

Πολυτεχνεύο Κρότησ. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ Πολυτεχνεύο Κρότησ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Τπολογιςτών Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ ΜΤΛΨΝΑΚΗ ΜΑΝΨΛΗ Εξεταςτική Επιτροπή Καθηγητόσ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΕΜΠΣΗ 12 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν Α1. Το

Διαβάστε περισσότερα