Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ"

Transcript

1 Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών

2 Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών αρχών τησ ςυμπεριφοριςτικόσ θεωρύασ μϊθηςησ και των πιο γνωςτών τησ μοντϋλων και το πωσ επηρεϊζει την ϋνταξη των ΤΠΕ ςτην εκπαύδευςη και τη ςχεδύαςη εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η ϋμφαςη δύνεται ςτο πωσ η ςυμπεριφοριςτικό θεωρύα επιδρϊ ςτο ςχεδιαςμό και την ανϊπτυξη διδακτικών ςυςτημϊτων με τη χρόςη υπολογιςτικών και δικτυακών τεχνολογιών. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 2

3 Έννοιεσ Κλειδιά Εκπαιδευτικό λογιςμικό Συμπεριφοριςτικό θεωρύα Σχολό τησ ςυμπεριφορϊσ Προγραμματιςμϋνο βιβλύο Προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ Λογιςμικό κλειςτού τύπου Γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Μϋθοδοσ πολλαπλών επιλογών Κλαςικό διδαςκαλύα Διδαςκαλύα με τη βοόθεια του Υπολογιςτό Λογιςμικό καθοδόγηςησ και διδαςκαλύασ Λογιςμικό εξϊςκηςησ και πρακτικόσ Τεςτ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 3

4 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (1) Εφαρμογϋσ λογιςμικού (αλλϊ και υλικού) που χρηςιμοποιούνται για την υπολογιςτική υποςτόριξη τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ. Έχει διϊφορεσ μορφϋσ: ειδικό λογιςμικό με ςαφό μαθηςιακό και διδακτικό ςκοπό, π.χ. ςε μορφό CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικόσ, κλπ. λογιςμικό γενικόσ χρόςησ, π.χ. λογιςμικό επεξεργαςύασ εικόνων, κειμενογρϊφοσ, λογιςτικό φύλλο, βϊςεισ δεδομϋνων, κλπ. που χρηςιμοποιούνται για την ανϊπτυξη γνώςεων και δεξιοτότων ςε διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 4

5 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (2) Συχνϊ, αντύ του όρου «εκπαιδευτικό λογιςμικό», χρηςιμοποιεύται ο όροσ «υπολογιςτικό περιβάλλον για τη διδαςκαλία και την ανθρώπινη μάθηςη». Η υπολογιςτική υποςτήριξη τησ διδαςκαλίασ Σχετύζεται με τη βοόθεια προσ το μαθητό ώςτε να προςεγγύςει και να οικοδομόςει μια προκαθοριςμϋνη από το αναλυτικό πρόγραμμα ύλη Η υπολογιςτική υποςτήριξη τησ μάθηςησ αφορϊ ςτην ενύςχυςη του μαθητό ώςτε να αναπτύξει δεξιότητεσ υψηλού επιπϋδου που θα τον καταςτόςουν ικανό να αντεπεξϋλθει ςτισ διαρκώσ μεταβαλλόμενεσ και ολοϋνα αυξανόμενεσ απαιτόςεισ του ςύγχρονου κόςμου. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 5

6 Γλσζηηθέο ζεσξίεο Μοντϋλα μϊθηςησ (1) Την ανϊπτυξη εκπαιδευτικού λογιςμικού επιδρούν οι ακόλουθεσ ψυχολογικϋσ θεωρύεσ ο ςυμπεριφοριςμόσ (behaviorism) Pavlov, Skinner, Crowder, Gagné η γνωςτικό ψυχολογύα (cognitive psychology) Newell, Simon, Anderson ο εποικοδομιςμόσ (constructivism) Piaget, Papert, Bruner οι κοινωνικοπολιτιςμικέσ (sociocultural) ό ιςτορικοπολιτιςμικέσ (historicocultural) προςεγγίςεισ. Vygotsky, Luria, Leontiev, Bruner ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 6

7 Μοντϋλα μϊθηςησ (2) Σσμπεριυοριστικές θεωρίες Γπαμμική Οπγάνυζη Πληποθοπίαρ (Skinner) Γνωστικές θεωρίες Δομικόρ εποικοδομιζμόρ (Piaget) Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Κοινυνικόρ εποικοδομιζμόρ Μέθοδορ πολλαπλών Επιλογών (Crowder) Διδακηικόρ Σσεδιαζμόρ (Gagné) Εποικοδομιζμόρ ηος Papert (constructionism) Ανακαλςπηική μάθηζη (Bruner) Επεξεπγαζία ηηρ πληποθοπίαρ (γνυζηικοί τςσολόγοι) Κοινυνικοπολιηιζμική θευπία ηος Vygotsky Εγκαθιδπςμένη γνώζη (situated cognition) Καηανεμημένη γνώζη (distributed cognition) Σςνδεζιαζμόρ (Varela, Maturana) Θευπία ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ (επίγονοι ηηρ θευπίαρ ηος Vygotsky) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 7

8 Συμπεριφοριςμόσ Μϊθηςη: τροποπούηςη τησ εξωτερικϊ παρατηρούμενησ ςυμπεριφορϊσ Στόχοσ τησ διδαςκαλύασ: η επύτευξη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ Βαςικού εκπρόςωποι Pavlov Skinner ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 8

9 Αρχϋσ του ςυμπεριφοριςμού δεν υπϊρχει δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ νοητικϋσ καταςτϊςεισ των υποκειμϋνων δεν υπϊρχει ενδιαφϋρον για την εςωτερικό (τη νοητικό) λειτουργύα των υποκειμϋνων τα «πιςτεύω», οι προςδοκύεσ, οι προθϋςεισ όπωσ και τα κύνητρα δεν εύναι παρατηρόςιμα το μόνο που προϋχει εύναι η περιγραφό τησ ςυμπεριφορϊσ και όχι η εξόγηςό τησ υπϊρχουν γενικού νόμοι που διϋπουν την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 9

10 Βαςικόσ νόμοσ του ςυμπεριφοριςμού Μοντϋλο Stimuli Response Πεξηβάιινλ Εύςοδοσ: Ερεθύςματα Έξοδοσ: Συμπεριφορϊ Υπνθείκελν Το υποκεύμενο μϋςω εξϊςκηςησ δημιουργεύ ςυνδϋςεισ ανϊμεςα ςτα εξωτερικϊ ερεθύςματα και τη ςυμπεριφορϊ του Επιθυμητό ςυμπεριφορϊ: Θετικό ενύςχυςη Μη επιθυμητικό ςυμπεριφορϊ: Αρνητικό ενύςχυςη ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 10

11 Μϊθηςη (ςυμπεριφοριςμόσ): ερεθύςματα αντιδρϊςεισ Η κάζεζε είλαη δήηεκα δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ Εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εηζόδνπ εμόδνπ ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο Γηα λα αληηιεθζνύκε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ πξέπεη λα ηηο θαηαηκήζνπκε ζε ζηνηρεηώδεηο κνλάδεο ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 11

12 Ενύςχυςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ Η ελίζρπζε ηεο ελεξγνύο ζπκπεξηθνξάο έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο επαλάιεςεο ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί εληζρπηέο: επιβρϊβευςη και «τιμωρύα» Κύρια ελαζρόιεζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηώλ Η κειέηε ησλ αιιαγώλ ζηελ εκθαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο κάζεζεο ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 12

13 Αρχϋσ τησ ςυμπεριφοριςτικόσ μϊθηςησ Σύμφωνα με τον B.F. Skinner η επιτυχόσ διδαςκαλύα και μϊθηςη απαιτούν ενεργό ςυμμετοχό του παιδιού δόμηςη τησ διδακτϋασ ύλησ ςε ςύντομεσ διδακτικϋσ ενότητεσ, βαθμωτό πρόοδο τησ διδαςκόμενησ ύλησ ςύμφωνα με τουσ ρυθμούσ του μαθητό (προςαρμογό), ϊμεςη επαλόθευςη τησ απϊντηςησ του μαθητό, ενύςχυςη τησ ςωςτόσ απϊντηςησ ςτην τιθϋμενη ερώτηςη, Αρνητικό ενύςχυςη τησ λϊθουσ απϊντηςησ και παροχό επεξηγόςεων ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 13

14 Παρϊδειγμα: το ςκυλύ του Παβλώφ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 14

15 Επύδραςη του Συμπεριφοριςμού έδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο γεληθόηεξεο απόςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε: ϋμφαςη ςτην εξατομύκευςη τησ διδαςκαλύασ και ςτουσ προςωπικούσ ρυθμούσ του μαθητό προςπϊθεια να ληφθεύ υπόψη η προηγούμενη ςυμπεριφορϊ ζην ζρεδηαζκό αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ οδόγηςε Στην προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Στα διδακτικϊ ςυςτόματα με υπολογιςτό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 15

16 Εφαρμογϋσ του ςυμπεριφοριςμού ςτη διδαςκαλύα Προςπϊθεια για μηχανοπούηςη τησ εκπαύδευςησ Δημιουργύα προγραμματιςμϋνων βιβλύων (προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα) Δημιουργύα διδακτικού εκπαιδευτικού λογιςμικού (ςυςτόματα καθοδόγηςησ & ςυςτόματα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 16

17 Μηχανοπούηςη τησ εκπαύδευςησ Σχόμα των αρχών του 20 ου αιώνα για την εφαρμογό τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 17

18 Προγραμματιςμϋνη διδαςκαλύα Προγραμματιςμϋνο βιβλύο Διδακτικό μηχανό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 18

19 Πληροφορύα: γραμμικό οργϊνωςη ό οργϊνωςη με διακλαδώςεισ; Οι διδακτικϋσ μηχανϋσ του B. Skinner ακολουθούν γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Η πρωτεύουςα τησ Ελλϊδασ εύναι η Αθόνα: Σωςτό Λϊθοσ Οι διδακτικϋσ μηχανϋσ του Crowder ακολουθούν διακλαδωτό (ό με πολλαπλϋσ επιλογϋσ) οργϊνωςη τησ πληροφορύασ Η Ελλϊδα ϋχει πρωτεύουςα: Αθόνα Σπϊρτη Ναύπλιο Παρύςι Αλ ε απάληεζε είλαη νξζή ζπλερίδεηαη ε καζεζηαθή δηαδξνκή δηαθνξεηηθά δίλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο Αλάινγα κε ηελ απάληεζε αθνινπζείηαη άιιε καζεζηαθή δηαδξνκή ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 19

20 Ομοιότητεσ και διαφορϋσ Ξεκϊθαρη ςχϋςη ανϊμεςα ςτην απϊντηςη του μαθητό και ςτο μαθηςιακό υλικό ό τη διορθωτικό ενύςχυςη που θα παρουςιαςτεύ Δυνατότητα πραγματοπούηςησ εξατομικευμϋνων ρυθμύςεων κατϊ τη μϊθηςη Δύο αντιλόψεισ για το «λϊθοσ» Η μϋθοδοσ του Skinner πιςτεύει ότι το πρόγραμμα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποφεύγονται τα λϊθη από τη μεριϊ του μαθητό η μϋθοδοσ του Crowder πιςτεύει ότι όταν ο μαθητόσ κϊνει λϊθοσ πρϋπει να του παρϋχονται περαιτϋρω επεξηγόςεισ ανϊλογα με το λϊθοσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 20

21 Σύγχρονη εκδοχό του ςυμπεριφοριςμού Διδαςκαλύα με τη βοόθεια Υπολογιςτό Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου Συςτόματα καθοδόγηςησ και διδαςκαλύασ (με μορφό ηλεκτρονικού βιβλύου) Συςτόματα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ (ςυνόθωσ με μορφό τεςτ) Εκπαιδευτικϊ παιγνύδια πολυμϋςων Το μοντϋλο του Διδακτικού Σχεδιαςμού (Instructional Design) του Gagné ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 21

22 Διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ Βαςύζεται ςτη θεωρύα του γνωςτικού ψυχολόγου Gagné Συνδυϊζει ςυμπεριφοριςμό και θεωρύα τησ επικοινωνύασ Δάσκαλος Μήνσμα - Μέσο Μαθητής Πρακτική Ανατρουοδότηση ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 22

23 Στϊδια διδακτικού ςχεδιαςμού Συςχϋτιςη ςκοπών & ςτόχων Αξιολόγηςη διδακτικών αναγκών Επιλογό ςτρατηγικών & μεθόδων Επιλογό & οργϊνωςη περιεχομϋνου Εφαρμογό τησ Διδαςκαλύασ Αξιολόγηςη του μαθητό Σχεδιαςμόσ & ανϊπτυξη τησ διδαςκαλύασ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 23

24 Κατηγορύεσ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών & κύριοι εκπρόςωποι ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 24

25 Πωσ λειτουργεύ ϋνα λογιςμικό κλειςτού τύπου; 1. Ειςαγωγική ενότητα 2. Παρουςίαςη πληροφορίασ (κείμενο, ήχοσ, εικόνεσ, βίντεο) 3. Ερώτηςη πάνω ςτην πληροφορία (λογιςμικό) & Απάντηςη (μαθητήσ) 6. Τζλοσ ενότητασ 5. Ανάδραςη από το λογιςμικό (θετική ή αρνητική) ή πρόςθετεσ πληροφορίεσ 4. Έλεγχοσ απάντηςησ (λογιςμικό) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 25

26 Κλαςικό ό μετωπικό διδαςκαλύα Ομοιότητεσ με την κλαςικό ό μετωπικό διδαςκαλύα: Α. Ειςαγωγικό ενότητα με παρουςύαςη του ςκοπού και των ςτόχων του μαθόματοσ καθώσ και πιθανό ςύνδεςη με τα προηγούμενα μαθόματα Β. Παρουςύαςη μύασ πληροφορύασ, ενόσ γεγονότοσ ό μιασ ϋννοιασ (που αφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνο περιεχόμενο με ςαφεύσ διδακτικούσ ςτόχουσ) δομημϋνων κϊτω από το πρύςμα ςυγκεκριμϋνων αρχών Γ. Ερώτηςη ό ερωτόςεισ πϊνω ςτισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ, γεγονότα ό ϋννοιεσ. Δ. Απαύτηςη για απϊντηςη (ςτην τιθϋμενη ερώτηςη) από το μαθητό και υποχρϋωςό του να χρηςιμοποιόςει τισ πληροφορύεσ που ϋχουν δοθεύ ςτο μϊθημα όταν απαντϊ ςε ανϊλογεσ ερωτόςεισ. Ε. Εκτύμηςη και αξιολόγηςη (τησ απϊντηςησ του μαθητό με βϊςη τουσ διδακτικούσ ςτόχουσ) και λόψη αποφϊςεων αναφορικϊ με την ποιότητα των παρεχόμενων απαντόςεων. ΣΤ. Κλεύςιμο τησ ενότητασ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 26

27 Εφαρμογό ςυμπεριφοριςμού: Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου (1) Συςτόματα εξϊςκηςησ και διδαςκαλύασ με τη βοόθεια υπολογιςτό ό καθοδηγούμενησ από υπολογιςτό διδαςκαλύασ Θεωρύα μϊθηςησ: Συμπεριφοριςμόσ Διδακτικό μοντϋλο: η γνώςη μεταδύδεται Ο υπολογιςτόσ υποκαθιςτϊ πλόρωσ ό εν μϋρει το δϊςκαλο Το λογιςμικό επιβραβεύει θετικϊ ό αρνητικϊ το μαθητό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 27

28 Εφαρμογό ςυμπεριφοριςμού: Λογιςμικϊ «κλειςτού» τύπου (2) Εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ που αναλαμβϊνουν εν μϋρει ό εξ ολοκλόρου την παροχό πληροφοριών, τη διδαςκαλύα των εννοιών και ςυνεπώσ όλη την προςϋγγιςη τησ διδακτϋασ ύλησ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο γνωςτικό αντικεύμενο. Εμπεριϋχουν, ωσ εγγενϋσ τμόμα τουσ, μια διαδικαςύα αξιολόγηςησ των γνώςεων και των δεξιοτότων που αποκτόθηκαν από τουσ μαθητϋσ μετϊ το πϋρασ τησ χρηςιμοπούηςόσ τουσ θετικό ό αρνητικό επιβρϊβευςη για το αποτϋλεςμα ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 28

29 Βαςικϋσ κατηγορύεσ λογιςμικών «κλειςτού» τύπου Λογιςμικό Καθοδόγηςησ ό Διδαςκαλύασ Πλόρεσ ςύςτημα με παροχό πληροφοριών και γνώςεων και πρακτικό εξϊςκηςη για την αξιολόγηςη αυτών των γνώςεων Π.χ. ηλεκτρονικό βιβλύο με θεωρύα και ερωτόςεισ πϊνω ςτη θεωρύα Λογιςμικό Εξϊςκηςησ και Πρακτικόσ Περιϋχει μόνο το μϋροσ τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ των γνώςεων και των δεξιοτότων π.χ. τεςτ γνώςεων με ερωτόςεισ ςωςτού/λϊθουσ, ςυμπλόρωςησ ό πολλαπλόσ επιλογόσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 29

30 Παρϊδειγμα λογιςμικού καθοδόγηςησ ό διδαςκαλύασ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 30

31 Παρϊδειγμα λογιςμικού ϊςκηςησ & πρακτικόσ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 31

32 Η ςυμβολό του ςυμπεριφοριςμού ςτο ςχεδιαςμό εφαρμογών ΤΠΕ (1) Τα ςυμπεριφοριςτικϊ ςυςτόματα όταν η πρώτη μεγϊλη προςπϊθεια εφαρμογόσ των υπολογιςτών ςτην εκπαύδευςη Τελευταύα οι ςυμπεριφοριςτικϋσ προςεγγύςεισ δεν εύναι ςτο προςκόνιο τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ Πολλϋσ αρχϋσ του πλαιςύου αυτού εξακολουθούν να ϋχουν ιςχύ και εγκυρότητα Εξατομύκευςη τησ μϊθηςησ Προςωπικόσ ρυθμόσ του μαθητό Ανατροφοδότηςη Αξιολόγηςη τησ επύδοςησ του μαθητό Η χρόςη ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών εύναι ςκόπιμη και ωφϋλιμη ςε πολλϋσ πτυχϋσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, κυρύωσ όταν ςυνδυϊζεται και με ϊλλου τύπου λογιςμικϊ ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 32

33 Η ςυμβολό του ςυμπεριφοριςμού ςτο ςχεδιαςμό εφαρμογών ΤΠΕ (2) Ενεργό και διαρκόσ ςυμμετοχό του μαθητό κατϊ τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Κατανόηςη του ρόλου τησ γρόγορησ και διορθωτικόσ (εϊν αυτό απαιτεύται) ανατροφοδότηςησ ςε κϊθε ενϋργεια του μαθητό. Ανϊδειξη τησ ςημαςύασ για μϊθηςη μϋςω εξϊςκηςησ και πρακτικόσ. Μελϋτη των αντικειμενικών ςυνθηκών μϋςα ςτισ οπούεσ λαμβϊνει χώρα η διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα. Καθοριςμόσ ξεκϊθαρου και λειτουργικού οριςμού των ακολουθούμενων διδακτικών ςτρατηγικών και των προσ επύτευξη διδακτικών ςτόχων καθώσ και τησ αξιολόγηςόσ τουσ. Έμφαςη ςτην εςτύαςη πϊνω ςτα (ϋκδηλα) μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα οπούα ςυνηγορούν για την αποτελεςματικότητα τησ διδακτικόσ ςτρατηγικόσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 33

34 Μορφϋσ και τρόποι χρόςησ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών Τα ςυμπεριφοριςτικϊ λογιςμικϊ χρηςιμοποιούνται για παροχό εποπτικόσ διδαςκαλύασ Σε ειδικϋσ περιπτώςεισ κατϊρτιςησ ςτη χρόςη ςυςτημϊτων ό εργαλεύων για εμπϋδωςη χαμηλού επιπϋδου γνώςεων και δεξιοτότων για αξιολόγηςη και προςωπικό εργαςύα των μαθητών ςτην προςχολικό και την πρώτη ςχολικό ηλικύα ςτην ειδικό αγωγό ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 34

35 Γενικϋσ προδιαγραφϋσ ςυμπεριφοριςτικών λογιςμικών Προςϋλκυςη προςοχόσ, πληροφόρηςη για τουσ ςτόχουσ & παροχό κινότρων ςτο μαθητό Διϋγερςη και ανϊκληςη πρότερων γνώςεων Παρουςύαςη και οργϊνωςη των πληροφοριών ό το περιεχόμενο τησ εξϊςκηςησ με διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ Ερωτόςεισ που θϋτει και απαντόςεισ που επιδϋχεται το ςύςτημα Παροχό ανατροφοδότηςησ και τισ πρόςθετεσ πληροφορύεσ Τϋλοσ ενότητασ (ανϊπτυξη μνόμησ μεταφορϊ μϊθηςησ) ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 35

36 Παροχό κινότρων ςτο μαθητό (1) Το ςύςτημα φροντύζει για την παροχό κινότρων ςτο μαθητό και δύνει ϋμφαςη ςτην εςωτερικό παρότρυνςη όταν αυτό εύναι δυνατόν. Η παρότρυνςη εύναι ςε γενικό επύπεδο (να ςχετύζεται δηλαδό με ςτρατηγικϋσ) ό ςε ςυγκεκριμϋνο επύπεδο (να ςχετύζεται με τα χαρακτηριςτικϊ του μαθόματοσ). Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτη διϋγερςη και την ανϊκληςη πρότερων γνώςεων. Το ςύςτημα (όταν αυτό εύναι δυνατόν) ϋχει παιγνιώδη μορφό και ενθαρρύνει την ϊμιλλα με τουσ ϊλλουσ και τον ςυναγωνιςμό με τον εαυτό, με τουσ ϊλλουσ ό με τον υπολογιςτό. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 36

37 Παροχό κινότρων ςτο μαθητό (2) Το ςύςτημα μεριμνεύ για την παρουςύαςη ερεθιςμϊτων με διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ, παρϋχει ϋνα κατϊλληλο επύπεδο «προκλόςεων» και αφυπνύζει και διατηρεύ την περιϋργεια. Το ςύςτημα, όταν περιϋχει επύπεδα δυςκολύασ, επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να αλλϊζουν εύκολα επύπεδο και δραςτηριότητεσ. Το ςύςτημα επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να εργϊζονται ανεξϊρτητα και να μην χρειϊζονται υποςτόριξη (εκτόσ ύςωσ από τισ αρχικϋσ δραςτηριότητεσ). ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 37

38 Παρουςύαςη & οργϊνωςη πληροφοριών ό περιεχομϋνου τησ εξϊςκηςησ (1) Το ςύςτημα (όταν πρόκειται για ςύςτημα διδαςκαλύασ ό καθοδόγηςησ) διαθϋτει ϋναν προϋλεγχο ςτην ειςαγωγικό ενότητα ώςτε να εξακριβώνει εϊν εύναι κατϊλληλο για τον μαθητό. Το ςύςτημα (όταν πρόκειται για ςύςτημα εξϊςκηςησ και πρακτικόσ) εςτιϊζει ςτη δεξιότητα που επιδιώκεται να αποκτηθεύ και εμπεριϋχει ϋνα ςχετικό εύροσ από επύπεδα δυςκολύασ που να καλύπτει το ςύνολο των μαθητών. Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην προςϋλκυςη προςοχόσ και ςτην πληροφόρηςη για τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ. Το ςύςτημα χρηςιμοποιεύ κατϊλληλεσ μορφϋσ παρουςύαςησ (π.χ. κεύμενα, όχοσ, εικόνεσ, βύντεο), τα κεύμενα εύναι λακωνικϊ, ςαφό, καλϊ μορφοποιημϋνα και ςε κατϊλληλο επύπεδο ανϊγνωςησ, ενώ τα γραφικϊ και τα βύντεο χρηςιμοποιούνται για τισ ςημαντικϋσ πληροφορύεσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 38

39 Παρουςύαςη & οργϊνωςη πληροφοριών ό περιεχομϋνου τησ εξϊςκηςησ (2) Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην παροχό καθοδόγηςησ ςτη μϊθηςη. Το ςύςτημα οργανώνει τισ πληροφορύεσ με ιεραρχικό τρόπο ό βαςύζεται ςε διακριτϊ επύπεδα δυςκολύασ. Το ςύςτημα αποφεύγει την απλό γραμμικό οργϊνωςη τησ πληροφορύασ και την δομεύ με διακλαδώςεισ ανϊλογα με την επύδοςη. Το ςύςτημα επιτρϋπει τον ϋλεγχο τησ κύνηςησ ςτον χρόςτη ώςτε να μπορεύ να πηγαύνει μπροςτϊ, πύςω, ςτην αρχό, του παρϋχει δυνατότητα επανεκκύνηςησ μύασ διαδικαςύασ και προςφϋρει δυνατότητα επιλογόσ και ελϋγχου τησ ςειρϊσ ςτουσ «ϋμπειρουσ» χρόςτεσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 39

40 Ερωτόςεισ που θϋτει & απαντόςεισ που επιδϋχεται το ςύςτημα Το ςύςτημα θϋτει ςυχνϊ ερωτόςεισ και ιδιαιτϋρωσ ερωτόςεισ κατανόηςησ και οι ερωτόςεισ αφορούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ. Το ςύςτημα επιτρϋπει περιςςότερεσ από μύα προςπϊθειεσ για να απαντόςει κϊποιοσ ςε μύα ερώτηςη. Η ϋμφαςη του ςυςτόματοσ δύνεται ςτην ενεργό και ςτη διαρκό ςυμμετοχό του μαθητό κατϊ τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, ςτην ενύςχυςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ και ςτην αποθϊρρυνςη τησ μη επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 40

41 Παροχό ανατροφοδότηςησ και πρόςθετεσ πληροφορύεσ (1) Το ςύςτημα παρϋχει κατϊλληλουσ τρόπουσ ανατροφοδότηςησ, όπωσ ανατροφοδότηςη με κινούμενη εικόνα ό όχο καθώσ και πιο ςύνθετουσ τρόπουσ ανατροφοδότηςησ, όπωσ μϋςω υποδεύξεων, επεξηγόςεων και αλληλεπιδραςτικόσ υποςτόριξησ ό καθοδόγηςησ. Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτην κατανόηςη του ρόλου τησ γρόγορησ και διορθωτικόσ (εϊν αυτό απαιτεύται) ανϊδραςησ ςε κϊθε ενϋργεια του μαθητό και δύνει ςύντομη ϋγκριςη όταν η απϊντηςη εύναι ςωςτό. Το ςύςτημα εςτιϊζει ςτην παροχό πληροφοριακόσ ανατροφοδότηςησ, όταν η απϊντηςη εύναι πετυχημϋνη. Το ςύςτημα επιτρϋπει και ϊλλη απϊντηςη όταν η αρχικό εύναι εςφαλμϋνη, δύνοντασ διορθωτικό ανατροφοδότηςη. Πρόκειται για πολύ ςημαντικό προδιαγραφό, αφού η επιλογό τησ κατϊλληλησ διορθωτικόσ ανατροφοδότηςησ ςυνιςτϊ ουςιαςτικό ςτοιχεύο για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ. Εύναι ςκόπιμο η ανατροφοδότηςη αυτό να προϋρχεται από μια εκ των προτϋρων ανϊλυςη των δυνατών ςφαλμϊτων των μαθητών. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 41

42 Παροχό ανατροφοδότηςησ και πρόςθετεσ πληροφορύεσ (2) Το ςύςτημα παρϋχει διορθωτικό αντιμετώπιςη για κακϋσ επιδόςεισ κατ επανϊληψη. Αυτό μπορεύ να εύναι, για παρϊδειγμα, μύα ςύςταςη για περαιτϋρω μελϋτη ό μελϋτη από την αρχό. Το ςύςτημα παρϋχει πληροφορύεσ για την πρόοδο του μαθητό αλλϊ και ϊλλεσ πληροφορύεσ, όπωσ τον χρόνο εναςχόληςησ με κϊθε ενότητα, δραςτηριότητα ό ϊςκηςη, κλπ. Το ςύςτημα ςτοχεύει ςτην ανϊδειξη τησ ςημαςύασ για μϊθηςη μϋςω εξϊςκηςησ και πρακτικόσ καθώσ και τησ ανϊγκησ για διαφοροπούηςη των παραγόμενων τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ ανϊλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητϊ τουσ. Το ςύςτημα ευνοεύ τη μελϋτη των αντικειμενικών ςυνθηκών μϋςα ςτισ οπούεσ λαμβϊνει χώρα η διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα, Το ςύςτημα δύνει ϋμφαςη ςτην εςτύαςη πϊνω ςτα (ϋκδηλα) μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, τα οπούα ςυνηγορούν για την αποτελεςματικότητα τησ διδακτικόσ ςτρατηγικόσ. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 42

43 Τϋλοσ ενότητασ κλεύςιμο (ανϊπτυξη μνόμησ μεταφορϊ μϊθηςησ) Το ςύςτημα επιτρϋπει προςωρινό τερματιςμό ανϊλογα με την επύδοςη και μόνιμο τερματιςμό που βαςύζεται ςτην επύδοςη του μαθητό. Το ςύςτημα επιτρϋπει την αποθόκευςη των δεδομϋνων του χρόςτη και την επανεμφϊνιςό τουσ ςτην επανεκκύνηςη. Το ςύςτημα προςφϋρει εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων και αποτελεςμϊτων καθώσ και αξιολόγηςη ςυμπεραςμϊτων αποτελεςμϊτων. Το ςύςτημα προςφϋρει προοπτικϋσ για την ανϊπτυξη μνόμησ και τη μεταφορϊ τησ μϊθηςησ, τη δυνατότητα δηλαδό των γνώςεων που ϋχουν αποκτηθεύ ςε ϊλλα πλαύςια. ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 43

44 Γενικϋσ κατηγορύεσ εκπαιδευτικού λογιςμικού & Θεωρύεσ Μϊθηςησ Υποιογηζηηθά Περηβάιιοληα γηα ηε Δηδαζθαιία & ηελ Αλζρώπηλε Μάζεζε Λνγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ Λνγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ Σσζηήκαηα Καζοδήγεζες θαη Δηδαζθαιίας Σσζηήκαηα Έθθραζες, Αλαδήηεζες θαη Επηθοηλωλίας ηες Π ιεροθορίας Σσζηήκαηα Μάζεζες κέζω Αλαθάισψες, Δηερεύλεζες θαη Ο ηθοδόκεζες Θεωπία ηος Σςμπεπιθοπιζμού Θεωπία επεξεπγαζίαρ ηηρ π ληποθοπίαρ Κοινωνικοπ ολιηιζμικέρ Θεωπίερ Θεωπίερ ηος οικοδομιζμού και ηος κοινωνικού οικοδομιζμού ΤΠΕ και Εκπαύδευςη, Β. Κόμησ 44

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ: κλειδύ: did2009

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ:  κλειδύ: did2009 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή Περιεχόμενο μαθόματοσ Επανϊληψη Παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτο διδακτικό ςχεδιαςμό 2-3 προαιρετικϋσ εργαςύεσ Σχϋδια διδαςκαλύασ Εργαςύα ςε ομϊδεσ 2-4 ατόμων Βαθμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Μάθημα 1 ο : Ειςαγωγή ςτην Εκπαιδευτική Ζρευνα Νύκη ιςςαμπϋρη- Δημότρησ Κολιόπουλοσ χολό Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Σμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ Μάθημα 6 ο : Επιςκόπηςη- Πειραματική Έρευνα Νίκη Σιςςαμπέρη-Δημήτρησ Κολιόπουλοσ Σχολή Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Τμήμα Επιςτημών τησ Εκπαίδευςησ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό Οι υπολογιςτϋσ αποτελούνται από πολλϊ ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα. Σο κϊθε ϋνα από αυτϊ ϋχει ειδικό ρόλο ςτη λειτουργύα του. Έχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να ςυνεργϊζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη

Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη Νεοελληνικό Γλώςςα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα Σεμινϊρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημϊτων Σεπτϋμβριοσ 2013 1 Βαςικόσ ςκοπόσ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ τησ Νεοελληνικόσ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium

ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium ERIC DE CORTE & LIEVEN VERSCHAFFEL Katholieke Universiteit Leuven - Belgium Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξη δεξιοτότων Διαδικαςύεσ ΣΧΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Σ.Λ.Π ( +, - ) Σημαςιολογικών Σχζςεων (Heller & Greeno1978,

Διαβάστε περισσότερα

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων Η τεχνικό αυτό ςυνύςταται ςτην ενθϊρρυνςη για τη ςυνϋχιςη τησ προβληματικήσ ςυμπεριφοράσ, με τον όρο ότι θα γίνεται: για διαφορετικό λόγο, ςε διαφορετικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης

Ενότητα 3: Συστήματα Οπτικοποίησης, Περιβάλλοντα Προσομοίωσης & Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Εποικοδομισμός Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations. Σήμερα... Τφποι ερωτήςεων (Queries)

19/10/2009. Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations. Σήμερα... Τφποι ερωτήςεων (Queries) Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρότησ dimmihel@epp.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες

Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες Αγησίλαος Πετρόπουλος Τρεις κύριες ψυχολογικές θεωρίες στην ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης: Συµπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) Γνωστικές θεωρίες οικοδοµισµός ή δοµητισµός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ [1] ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ςτο 2/θ Νηπιαγωγείο Ν. Ποτίδαιασ Χαλκιδικήσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλοσ: «Σα μέςα μεταφοράσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 4 ο Η διαίρεςη (ςυνέχεια) Είδη ερωτήςεων Η Διαύρεςη 134:5 Μεριςμού Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5 Μέτρηςησ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν ςτο 134 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 3: Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης στοχεύει να ικανοποιήσει τουλάχιστον δύο βασικές φάσεις των οποίων η δομή και η αλληλουχία παρουσιάζεται στο σχήμα 3: παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ STORYJUMPER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ STORYJUMPER Εργαςτόριο Προηγμϋνων Μαθηςιακών Τεχνολογιών ςτη Δια Βύου και Εξ Αποςτϊςεωσ Εκπαύδευςη (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ STORYJUMPER Υπ. Διδϊκτορασ, MSc ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Τι εύναι το StoryJumper... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1

ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1 ενϊριο Διδαςκαλύασ: Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1 Αλεξανδρό Ευαγγελύα-Μαρύα Υοιτότρια Πληροφορικόσ Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 1. Σύτλοσ διδακτικού ςεναρύου «Ανϊπτυξη Παιχνιδιού-Μϋροσ 1» 2. Εκτιμώμενη διϊρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ 1 2.1. Μεταβλητζσ, Τφποι, Τελεςτζσ και Εκφράςεισ H Java είναι μια αντικειμενοςτρεφήσ γλώςςα προγραμματιςμού. Τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα. Σϊββατο 6 Οκτωβρύου π.μ μ.μ. ImpactHub Athens. Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med

Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα. Σϊββατο 6 Οκτωβρύου π.μ μ.μ. ImpactHub Athens. Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα Σϊββατο 6 Οκτωβρύου 2018 10.00 π.μ. 13.00 μ.μ. ImpactHub Athens Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med «όταν ςε γνωρύςουν καλύτερα, δε θα τουσ ενδιαφϋρεισ πώσ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό;

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Απόςτολοσ Ντϊνησ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Φυςικόσ Αγωγόσ Αξιακού Προςανατολιςμού ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών:

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών: Αγγελικό Μώρη Αναζότηςη και ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο με αντικεύμενο τισ ψηφιακϋσ και μη βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού περιεχομϋνου. Μελϋτη εργαςιών και ϊρθρων όςον αφορϊ τη μορφό και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Αντικείμενο Πτυχιακήσ(1/2) Δημιουργύα εργαλεύου για διαχεύριςη ϋργων λογιςμικού. Με βϊςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

&

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Πλ. Άγιων Θεοδώρων 3 Αθήνα, 10561, Τ.Θ. 4239 E-mail: seksociology@gmail.com & ltsapatsari1@gmail.com http://www.sek-sociology.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2114037963 Αριθ. Πρωη.

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία και η Εφαρμογή τους με Εργαλεία Υπολογιστικής και Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα