Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία"

Transcript

1 Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

2 Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ : «μια κατϊςταςη ςωματικόσ, ςυναιςθηματικόσ και ψυχικόσ εξϊντληςησ που προκαλεύται από μακροχρόνια ϋκθεςη κι εμπλοκό ςε καταςτϊςεισ που ϋχουν απαιτόςεισ ςυναιςθηματικόσ εμπλοκόσ» Παροχό κοινωνικών υπηρεςιών (Maslach, 1993).

3 Διαςτάςεισ Συναιςθηματικό εξϊντληςη: αύςθηςη ψυχικόσ κόπωςησ του εργαζόμενου, ο οπούοσ δε διαθϋτει πια την απαραύτητη ενϋργεια για να επενδύςει ςτη δουλειϊ του. Αποπροςωποπούηςη: ψυχολογικό απομϊκρυνςη του ατόμου από τουσ πελϊτεσ του και ανϊπτυξη απρόςωπων ςχϋςεων μαζύ τουσ. Έλλειψη προςωπικών επιτευγμϊτων: μεύωςη απόδοςησ και παραύτηςη από κϊθε προςπϊθεια αποτελεςματικού χειριςμού των προβλημϊτων των πελατών του (Maslach, 1976 Maslach & Jackson, 1981).

4 Ζρευνεσ για τθν εξουκζνωςθ Οι φιλόδικοι δικηγόροι παρουςιϊζονται πιο εξουθενωμϋνοι από τουσ μη φιλόδικουσ (Feng- Jen Tsai et al., 2009) Το εργαςιακό ϊγχοσ των δικηγόρων δεν πηγϊζει από τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ τουσ αλλϊ από τη γραφειοκρατία και το χώρο των δικαςτηρίων (Chan et al., 2000) Οι γυναίκεσ δικηγόροι παρουςιϊζονται πιο εξουθενωμϋνεσ από τουσ ϊνδρεσ ςυναδϋλφουσ τουσ (Wallace, 1999) Η έγγαμη και οικογενειακή ζωή φαύνεται να αποτρϋπει την εμφϊνιςη του ςυνδρόμου (Innstrand et al, 2008) Οι μεγαλύτερησ ηλικίασ δικηγόροι παρουςιϊζονται λιγότερο εξουθενωμϋνοι από τουσ νεότερουσ (Meltzer, 1981)

5 Η επαγγελματικι ικανοποίθςθ Οριςμόσ Εύναι μύα ευχϊριςτη ό θετικό ςυναιςθηματικό κατϊςταςη που απορρϋει από την εκτύμηςη του ατόμου για το επϊγγελμϊ του ό την εργαςιακό του πεύρα (Locke, 1976) Μύα πολυδιϊςτατη ϋννοια, που αντιπροςωπεύει μύα ολικό ςτϊςη του ατόμου και τα ςυναιςθόματϊ του για ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ του επαγγϋλματόσ του (Kohler, 1988) Η επαγγελματικό ικανοπούηςη ό δυςαρϋςκεια, εύναι το αποτϋλεςμα τησ ςχϋςησ ανϊμεςα ςτισ προςδοκύεσ που ϋχουν τα ϊτομα για την εργαςύα τουσ και ςτο τι πραγματικϊ μπορούν να πϊρουν από αυτόν (Abu Bader, 2000).

6 Η Θεωρία των Δφο Παραγόντων (Herzberg, 1987) Παρϊγοντεσ δυςαρϋςκειασ ό υγειονομικού : οι εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ, η ποιότητα των διαπροςωπικών ςχϋςεων, οι μιςθού και τα χρηματικϊ επιδόματα, η αςφϊλεια ςτην εργαςύα Παρϊγοντεσ ικανοπούηςησ ό παρακινητϋσ ό αλλιώσ επαγγελματικϊ κύνητρα Επίτευξη: αξιοπούηςη ικανοτότων μασ, νϋεσ ιδϋεσ Ευθύνη: ελευθερύα κινόςεων ςτη λόψη αποφϊςεων Αναγνώριςη: ανατροφοδότηςη Ανέλιξη: προοπτικϋσ τησ δουλειϊσ Δουλειά καθ εαυτήν: ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο τησ δουλειϊσ Προςωπική Ανάπτυξη: Δεύκτησ ευκαιριών μϊθηςησ και ωρύμανςησ (Everard, & Morris, 1999)

7 Ζρευνεσ για τθν ικανοποίθςθ Οι γυναίκεσ δικηγόροι εύναι λιγότερο ικανοποιημϋνεσ και λαμβϊνουν χαμηλότερεσ απολαβϋσ (Felstiner, 2007). Οι μεγαλύτερησ ηλικίασ δικηγόροι εύναι πιο ικανοποιημϋνοι από την εργαςύα τουσ από ότι οι νεότεροι (Seligman, 2001). Οι δικηγόροι φαύνεται να δουλεύουν πολλέσ ώρεσ την ημϋρα. Οι γυναύκεσ δουλεύουν λιγότερεσ ώρεσ από ότι οι ϊνδρεσ(wallace, 1997). Όςοι δουλεύουν ωσ ςυνεργάτεσ δικηγόροι δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημϋνοι από ότι οι δικηγόροι που διατηρούν δικό τουσ δικηγορικό γραφεύο (Monahan & Swanson, 2008)

8 Στόχοι τθσ ζρευνασ 1. Διερεύνηςη επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ και ικανοπούηςησ των δικηγόρων και των επιμϋρουσ διαςτϊςεων αυτών 2. Κατϊ πόςο οριςμϋνοι δημογραφικού παρϊγοντεσ ευθύνονται για την ύπαρξη ατομικών διαφορών 3. Προβλεπτικού παρϊγοντεσ τησ εξουθϋνωςησ των δικηγόρων και τισ επιμϋρουσ διαςτϊςεισ αυτόσ.

9 Συμμετζχοντεσ 92 άτομα, εν ενεργεύα δικηγόροι του Πρωτοδικεύου Θεςςαλονύκησ, εγγεγραμμϋνουσ ςτο Δικηγορικό Σύλλογο Θεςςαλονύκησ Μέςοσ όροσ Min - Max Ηλικύα 35,7 ϋτη ϋτη Έτη ϊςκηςησ δικηγορύασ 10,9 ϋτη 1-35 ϋτη Ώρεσ εργαςύασ 9 ώρεσ ημερηςύωσ 1-16 ώρεσ

10 Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά

11 Διαδικαςία Συλλογή ερωτηματολογίων: Φεβρουϊριοσ Μϊρτιοσ Μέθοδοσ: online ςυμπλόρωςη ερωτηματολογύου μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Διαδικαςία: ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Θεςςαλονύκησ απϋςτειλε τα ερωτηματολόγια ςτισ διευθύνςεισ όςων μελών εύχαν ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, ώςτε να μη θεωρηθεύ κακόβουλο μόνυμα και διαγραφεύ από τουσ δικηγόρουσ. Χρόνοσ ςυμπλήρωςησ: 8-10 λεπτϊ Αρχέσ: προαιρετικότητα ςυμμετοχόσ, ανωνυμύα και αυςτηρϊ εμπιςτευτικό των απαντόςεων

12 Εργαλείο μζτρθςθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ 1. Ερωτηματολόγιο καταγραφόσ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ τησ Maslach (Maslach burnout inventory, MBI) Μεταφραςμϋνο και επικαιροποιημϋνο για χρόςη ςτα ελληνικϊ 22 ερωτόματα που μετρούν τισ τρεισ διαςτϊςεισ τησ εξουθϋνωςησ ςυναιςθηματικό εξϊντληςη αποπροςωποπούηςη ϋλλειψη προςωπικών επιτευγμϊτων ιςο-διαςτημικό κλύμακα 7 ςημεύων τύπου Likert.

13 Εργαλεία μζτρθςθσ επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ 1. Ερωτηματολόγιο κινότρων (Everard & Morris, 1999) βϊςει των παραγόντων παρακύνηςησ τησ θεωρύασ του Herzberg 16 ερωτόματα ιςο-διαςτημικό κλύμακα 6 ςημεύων τύπου Likert 2. Ερωτηματολόγιο μϋτρηςησ επ.ικανοπούηςησ (Κουςτϋλιοσ & Κουςτϋλιου, 2001) 6 ερωτόματα (ικανοπούηςη από μιςθό, εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ και από την ύδια τη δουλειϊ) ιςο-διαςτημικό κλύμακα 5 ςημεύων τύπου Likert

14 Δείκτεσ Αξιοπιςτίασ Διαςτάςεισ ΜΒΙ Δείκτεσ αξιοπιςτίασ Cronbach α Αριθμόσ ερωτημάτων Συναιςθηματικό εξϊντληςη 0,91 7 Αποπροςωποπούηςη 0,75 5 Προςωπικό Επύτευξη 0,82 6 Συνολική εξουθένωςη Ερωτηματολόγια Δείκτεσ αξιοπιςτίασ Cronbach α Αριθμόσ ερωτημάτων Κινότρων Ικανοπούηςησ Συνολική ικανοποίηςη

15 Αποτελζςματα (1) Επαγγελματική Εξουθένωςη Μ.Ο. = 2.8 και Τ.Α = 0.53 Μϋτρια (προσ χαμηλό) επαγγελματικό εξουθϋνωςη Συναιςθηματική Εξάντληςη Αποπροςωποποίηςη Προςωπική Επίτευξη Μ.Ο. 2,96 1,75 3,67 Τ.Α. 1,07 0,93 0,83

16 Ατομικζσ Διαφορζσ Επύδραςη τησ οικογενειακόσ κατϊςταςησ Οι ϊγαμοι δικηγόροι παρουςιϊζουν μεγαλύτερο το αύςθημα τησ αποπροςωποπούηςησ από ότι οι ϋγγαμοι. Οι ϋγγαμοι δικηγόροι παρουςιϊζουν μεγαλύτερο το αύςθημα τησ προςωπικόσ επύτευξησ από ότι οι ϊγαμοι. Επύδραςη εργαςιακόσ κατϊςταςησ Όςοι διατηρούν δικό τουσ δικηγορικό γραφεύο παρουςιϊζουν χαμηλότερη αποπροςωπούηςη από όςουσ δουλεύουν ωσ ςυνεργϊτεσ δικηγόροι Επύδραςη ηλικύασ Οι νϋοι δικηγόροι εύναι πιο πιθανό να εμφανύςουν ςημϊδια αποπροςωποπούηςησ προσ τουσ πελϊτεσ τουσ (μϋτρια αρνητικό ςυςχϋτιςη)

17 Αποτελζςματα (2) Μϋτρια προσ χαμηλό επαγγελματικό ικανοπούηςη (Μ.Ο. = 2.60, Τ.Α. = 0.88) Διαςτάςεισ επ.ικανοποίηςησ Μ.Ο. Τ.Α. κίνητρο τησ προςωπικήσ ανάπτυξησ κύνητρο τησ ευθύνησ κύνητρο τησ αναγνώριςησ κύνητρο του εργας. ενδιαφϋροντοσ κύνητρο τησ επύτευξησ κύνητρο τησ ανϋλιξησ ικανοποίηςη από ςυνθήκεσ εργαςίασ ικανοπούηςη από την ύδια τη δουλειϊ ικανοπούηςη από μιςθό

18 Ατομικζσ Διαφορζσ Επύδραςη του φύλου Οι ϊνδρεσ δικηγόροι δόλωςαν ςχεδόν ςε όλεσ τισ διαςτϊςεισ περιςςότερο ικανοποιημϋνοι από τισ γυναύκεσ. Επύδραςη τησ οικογενειακόσ κατϊςταςησ Οι ϋγγαμοι δικηγόροι δηλώνουν πιο ικανοποιημϋνοι από τουσ ανύπαντρουσ Επύδραςη εργαςιακόσ κατϊςταςησ Οι δικηγόροι που διατηρούν δικηγορικό γραφεύο μόνοι/μόνεσ τουσ δηλώνουν περιςςότερο ικανοποιημϋνοι από τουσ ςυνεργϊτεσ δικηγόρουσ Επύδραςη ηλικύασ Οι δικηγόροι μεγαλύτερησ ηλικύασ δηλώνουν πιο ικανοποιημϋνοι από το επϊγγελμϊ τουσ ςε όλεσ τισ διαςτϊςεισ που μετρόθηκαν (μϋτρια θετικό ςυςχϋτιςη)

19 Τι μπορεί να προβλζψει τθν εξουκζνωςθ των δικθγόρων; Έρευνεσ: τα χαμηλϊ επύπεδα επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ ςυςχετύζονται ό ακόμη μπορούν και να προβλεφθούν από υψηλϊ επύπεδα επαγγελματικόσ ικανοπούηςησ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Platsidou, 2010) Μέθοδοσ: αναλύςεισ πολλαπλόσ παλινδρόμηςησ κατϊ βόματα Εξαρτημένεσ μεταβλητέσ: διαςτϊςεισ ικανοπούηςησ Ανεξάρτητεσ μεταβλητέσ: διαςτϊςεισ εξουθϋνωςησ

20 Προβλεπτικοί παράγοντεσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Συναιςθηματική Εξάντληςη η ευθύνη ΔR 2 = 36% Αποπροςωποποίηςη Προςωπική Επίτευξη η αναγνώριςη ΔR 2 = 28% ΔR 2 = 31% το εργαςιακό ενδιαφέρον η προςωπική ανάπτυξη ΔR 2 = 8% ΔR 2 = 5% ΔR 2 = 8% ΔR 2 = 3% η επίτευξη ΔR 2 = 7% η ίδια η δουλειά ΔR 2 = 2%

21 Συηιτθςθ (1) Επαγγελματικό Εξουθϋνωςη Δεν υπϊρχουν ερευνητικϊ δεδομϋνα ςτην Ελλϊδα => ςύγκριςη με εκπαιδευτικούσ (πρωτότυπη ϋρευνα) Δεν εμφανύζουν υψηλϊ επύπεδα εξουθϋνωςησ ςε καμύα από τισ 3 διαςτϊςεισ (όπωσ και οι Έλληνεσ εκπαιδευτικού) Σε ϊλλεσ χώρεσ οι δικηγόροι εμφανύζουν υψηλϊ επύπεδα εξουθϋνωςησ (διαφορετικό κοινωνικοπολιτικοοικονομικό περιβϊλλον) Ατομικϋσ Διαφορϋσ Τα ευρόματα ςυμφωνούν με ϋρευνεσ ςτο εξωτερικό(innstrand et al, 2008, Wallace, 1999) και με ϋρευνεσ ςτη χώρα μασ ςε εκπαιδευτικούσ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Αβεντιςιϊν- Παγοροπούλου κ.α., 2004, Κϊντασ, 1996).

22 Συηιτθςθ (2) Επαγγελματικό Ικανοπούηςη Διϋπονται από χαμηλόσ ιςχύοσ επαγγελματικϊ κύνητρα Νιώθουν ςε μεγϊλο βαθμό την ανϊγκη τησ προςωπικόσ ανϊπτυξησ μϋςα από το επϊγγελμϊ τουσ Τα ευρόματα ςυμφωνούν με διεθνεύσ ϋρευνεσ (Seron, 2007, Dinovitzer et al., 2004) Ατομικϋσ Διαφορϋσ Τα ευρόματα ςυμφωνούν με ϋρευνεσ ςτο εξωτερικό (Seligman, 2001, Monahan & Swanson, 2008) και με ϋρευνεσ ςτη χώρα μασ ςε εκπαιδευτικούσ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Ταραςιϊδου & Πλατςύδου, 2009, Platsidou, 2010)

23 Συηιτθςθ (3) Προβλεπτικού παρϊγοντεσ Μεγαλύτερη ελευθερύα κινόςεων ςτη λόψη αποφϊςεων, ςτο ύφοσ και τον εμπλουτιςμό των εργαςιακών ςχϋςων(ευθύνη) αποφυγό ςυναιςθηματικόσ εξϊντληςησ Μεγαλύτερη ανατροφοδότηςη για τισ επιδόςεισ τουσ (αναγνώριςη) μεύωςη πιθανότητασ να απομακρυνθούν ψυχολογικϊ από τουσ πελϊτεσ τουσ και την αναπτύξουν απρόςωπεσ ςχϋςεισ μαζύ τουσ και αυξϊνεται αντύςτοιχα η πιθανότητα να μην εμφανύςουν ϋλλειψη προςωπικών επιτευγμϊτων,

24 Συμπεράςματα-Προτάςεισ Επαγγελματικό Εξουθϋνωςη: Όχι ανηςυχητικϊ επύπεδα Σεμινϊρια εκπαύδευςησ και ευαιςθητοπούηςησ των δικηγόρων για τη διαχεύριςη του εργαςιακού ϊγχουσ Ενημϋρωςη ϋννοιασ και ςυνεπειών του ςυνδρόμου επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ => πρόληψη Επαγγελματικό Ικανοπούηςη: Χαμηλό Ενύςχυςη του κινότρου προςωπικόσ ανϊπτυξησ και τησ αναγνώριςησ τησ δουλειϊσ τουσ (ςεμινϊρια κλπ) Αύξηςη των απολαβών ςτουσ νϋουσ δικηγόρουσ και μϋριμνα από την πολιτεύα Παρούςα έρευνα: ϋναυςμα για περαιτϋρω μελϋτη

25

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα