Το επίςθμο πρόγραμμα του 5 ου Sani Gourmet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το επίςθμο πρόγραμμα του 5 ου Sani Gourmet"

Transcript

1 Γενικό Δελτίο Τφπου Το επίςθμο πρόγραμμα του 5 ου Sani Gourmet Μαΐου 2010 Θεςςαλονίκθ, 14 Απριλίου 2010 Cat Cora, Reine Sammut, Clare Smyth, Montse Estruch, Γεωργιάννα Χιλιαδάκθ, Flora Mikula, Cornelia Poletto, Kaori Endo, Ντίνα Νικολάου, Maria Elia, Κωνςταντίνα Φάκλαρθ, Νζνα Ιςμυρνόγλου, Babette des Rozieres. 13 γυναικείεσ προςωπικότθτεσ παγκόςμιου γαςτρονομικοφ βελθνεκοφσ ζχουν κλθκεί για να παρουςιάςουν ςτο κοινό του Sani Gourmet το ταλζντο τουσ, ςτα 4 βραβευμζνα εςτιατόρια του Sani Resort. Aπό τισ 14 μζχρι και τισ 23 Μαΐου, ςτο Water Restaurant, ςτο Sea You Up, ςτθν Ντομάτα και ςτο Byblos κα διοργανωκεί μια γαςτρονομικι ςυγκζντρωςθ μοναδικι για τα ελλθνικά δεδομζνα Η φετινι διοργάνωςθ παρουςιάηει και μια καινοτομία, μια ανερχόμενθ γαςτρονομικι τάςθ, αυτιν τθσ μίξθσ πολιτιςμϊν και γεφςεων, με πρϊτθ ςφμπραξθ αυτιν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ιαπωνίασ και πρωταγωνίςτριεσ ςεφ τθν Ντίνα Νικολάου και τθν Kaori Endo. Οι ςεφ κα δθμιουργιςουν από κοινοφ πιάτα που παραπζμπουν και ςτισ δυο χϊρεσ, παρουςιάηοντασ κοινζσ γευςτικζσ μνιμεσ. Στουσ προςεγμζνουσ χϊρουσ του Sani Resort, πλθμμυριςμζνουσ από τα χρϊματα και τα αρϊματα τθσ ξαναγεννθμζνθσ φφςθσ, θ γαςτρονομία, ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ τθσ κουλτοφρασ μασ, αναπτφςςεται και εξελίςςεται. Κάτω από αυτό το πρίςμα, το Sani Gourmet και φζτοσ ζχει ςτόχο να αποτελζςει μια αξιόλογθ αλλά και ςυναρπαςτικι εμπειρία, ζνα ταξίδι ςτθ γεφςθ που δίνει νόθμα ςε μια βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ: τθ δθμιουργία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ CHEF WATER RESTAURANT SANI ASTERIAS SUITES Cat Cora Ρρϊτθ και μοναδικι γυναίκα ςτισ ΗΡΑ τιμθμζνθ με τον τίτλο «Iron Chef» από το Food Network «Iron Chef America», θ Cat Cora, Ελλθνίδα τθσ διαςποράσ από τθ Σκόπελο, κεωρείται ςιμερα μια από τισ διαςθμότερεσ ςεφ ςτθν Αμερικι. Μζντοράσ τθσ ιταν θ Julia Child, από τθν οποία ζμακε πολλά. Bραβευμζνθ το 2006 ωσ «Teacher of Year» από το «Bon Appetit Magazine», ςθμαντικότατθ διάκριςθ ςτα γαςτρονομικά δεδομζνα, διακζτει δικό τθσ εςτιατόριο ςτο Macy s South Coast Plaza, αλλά και ςτο Walt Disney World, απ όπου 1

2 ςυςτινει ςτο αμερικάνικο κοινό τθν ελλθνικι κουηίνα με ζνα ςφγχρονο twist. Είναι ςυγγραφζασ πολλϊν και βραβευμζνων βιβλίων, κακϊσ και Ρρόεδροσ του φιλανκρωπικοφ ςωματείου «Chefs for Humanity» Reine Sammut Η Reine Sammut, βραβευμζνθ με ζνα αςτζρι Michelin και με 17 διακρίςεισ από τον οδθγό Gault-Millau για το εςτιατόριό τθσ «Auberge La Fenière», ζχει ανακθρυχκεί δυο φορζσ «Η Καλφτερθ Σεφ τθσ Γαλλίασ». Πςοι ζχουν τθν τφχθ να δοκιμάςουν τθν κουηίνα τθσ, ομόφωνα παραδζχονται ότι θ Sammut «ςερβίρει τον ιλιο ςτα πιάτα τθσ», για να υπογραμμίςουν με αυτόν το τρόπο τθν ζκρθξθ ςυναιςκθμάτων που νιϊκουν όταν δοκιμάηουν τισ γεφςεισ τθσ. Οι κριτικοί γεφςθσ ςτισ ςτιλεσ τουσ ςε γνωςτά περιοδικά τθ χαρακτθρίηουν «ιμπρεςιονίςτρια τθσ κουηίνασ τθσ Ρροβθγκίασ». Χρθςιμοποιεί τα καλφτερα υλικά, ενϊ οι προτάςεισ τθσ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ γεφςεων από τθν Ρροβθγκία, τθ Σικελία, τθ Μάλτα και τθν Τυνθςία Clare Smyth Head Chef ςτο βραβευμζνο με τρία αςτζρια Michelin εςτιατόριο του διάςθμου Gordon Ramsay, θ Clare Smyth κεωρείται μια από τισ λαμπρότερεσ ςεφ όλων των εποχϊν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ γαςτρονομικοφσ κφκλουσ. Ξεκίνθςε τθν καριζρα τθσ από τθ Βόρεια Ιρλανδία, για να ςυνεχίςει ςτο κοςμοπολίτικο λονδρζηικο εςτιατόριο «Bibendum» και ςτο «St Enodoc Hotel» ςτθν Κορνουάλλθ. Ζχει ςυνεργαςτεί με ςεφ όπωσ ο Michael Caines, ο Thomas Keller, ο Heston Blumenthal, οι Roux Βrothers και ο Alain Ducasse. Είναι γνωςτι για τθν τόλμθ, τθ φανταςία και τθν υψθλι ποιότθτα που διακρίνει τα πιάτα τθσ, τα οποία οδθγεί ςε γαςτρονομικό κρεςζντο. BYBLOS RESTAURANT PORTO SANI VILLAGE Montse Estruch Βραβευμζνθ με ζνα αςτζρι Michelin για το εςτιατόριό τθσ «El Cingle» ςτθν Vacarisses, θ Montse Estruch διακζτει άρτια τεχνικι, φανταςία και επαγγελματιςμό. Οι γεφςεισ τθσ αποτελοφν τθν επιτομι του Καταλανικοφ γαςτρονομικοφ ταμπεραμζντου, ενϊ τα ταξίδια τθσ εμπλοφτιςαν τισ γνϊςεισ τθσ ςθμαντικά. Ζχει λάβει μζροσ ςε πολλζσ διεκνείσ διοργανϊςεισ γεφςθσ, και με τθ ςυμπαράςταςθ του Ferran Adria εξζδωςε το πρϊτο τθσ βιβλίο με τίτλο «25 Years El Cingle de Vacarisses», για να ακολουκιςουν άλλα δφο. Άτομο με ενεργθτικότθτα και μεράκι, θ Estruch δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςφλλθψθ και τθν ακριβι εκτζλεςθ των ςυνταγϊν τθσ, ςτθν υπθρεςία πάντοτε τθσ υψθλισ γαςτρονομίασ, με μια διαφορά: ό,τι δθμιουργεί κρφβει μζςα του τα πιο ζντονα ςυναιςκιματα Γεωργιάννα Χιλιαδάκθ Οι κριτικοί γεφςθσ τθν ξεχωρίηουν και τθν κατατάςςουν ςτα ταλζντα που ξετυλίγονται με ταχφτθτα φωτόσ. Σποφδαςε ςτο Culinary Institute of America τθσ Νζασ Υόρκθσ, και ζκανε τθν πρακτικι τθσ ςτο «Kitchen 82» του Charlie Palmer. Θιτευςε ςτο «48» είναι μια από τισ αγαπθμζνεσ «μακιτριεσ» του Χριςτόφορου Ρζςκια, κακϊσ και ςτο «El Bulli». Μαηί με τον ςυνεργάτθ τθσ, ςεφ Νίκο οφςςο, ςυςτινουν τθν κουηίνα τουσ ςτο εςτιατόριό τουσ, «Funky Gourmet», με προτάςεισ που αποτελοφν ζνα δθμιουργικό μίγμα νεοελλθνικισ κουηίνασ με standards υψθλισ γαςτρονομίασ, τοποκετϊντασ τον πιχθ τθσ ελλθνικισ γαςτρονομικισ ςκθνισ ακόμθ πιο ψθλά. 2

3 Flora Mikula Αγαπθμζνθ μακιτρια του βραβευμζνου με τρία αςτζρια Michelin Alain Passard, θ Flora Mikula περιλαμβάνεται ςτθ λίςτα των πλζον ταλαντοφχων ςεφ ςτθν Γαλλία, ενϊ ζχει χαρακτθριςτεί μια από τισ καλφτερεσ ςεφ τθσ κουηίνασ τθσ Ρροβθγκίασ. Ζχει ςυνεργαςτεί με βραβευμζνα εςτιατόρια ςτθ Νζα Υόρκθ, τθν Κυανι Ακτι, το Λονδίνο, τθν Ρροβθγκία και το Ραρίςι. Η φιμθ τθσ ξεκίνθςε από το «Les Olivades», ζνα μπιςτρό ςτο κομψό 7 ο διαμζριςμα του Ραριςιοφ, για να κορυφωκεί το 2002 μζςα από το δικό τθσ εςτιατόριο, «Flora», ςτθν Avenue George V, το οποίο αργότερα μετονομάςτθκε «Les Saveurs de Flora». Η κουηίνα τθσ αγγίηει τθν τελειότθτα, όπωσ άλλωςτε και ο χϊροσ τθσ. SEA YOU RESTAURANT SANI MARINA Cornelia Poletto Ζχοντασ κθτεφςει ςτο πλάι του Heinz Winkler, βραβευμζνου με τρία αςτζρια Michelin ςεφ που ςυγκλόνιςε κοινό και κριτικοφσ ςτο Sani Gourmet 2008, θ Poletto είναι βραβευμζνθ με ζνα αςτζρι Michelin για το εςτιατόριό τθσ, «Poletto», ςτο Αμβοφργο. Ξεκίνθςε τθν εναςχόλθςι τθσ με τθ μαγειρικι από μικρι, για να εξελιχκεί ςε μια ιςχυρι προςωπικότθτα τθσ γαςτρονομίασ. Διακζτει δικι τθσ ςχολι μαγειρικισ και δφο εκπομπζσ ςτθν γερμανικι τθλεόραςθ. Επιπλζον, είναι επιτυχθμζνθ ςυγγραφζασ δφο βιβλίων, κακϊσ και γνωςτι για τθ φιλανκρωπικι τθσ δράςθ ςε ζνα νοςοκομείο παίδων του Αμβοφργου, όπου μαγειρεφει για παιδιά με διαβιτθ. Η κουηίνα τθσ ζχει ιταλικζσ επιρροζσ και παρουςιάηει μια ςεμνότθτα που όμωσ κρφβει ςυνταρακτικό ταμπεραμζντο Kaori Endo Ντίνα Νικολάου Μια ςφμπραξθ γαςτρονομικϊν δυνάμεων και πολιτιςμϊν είναι θ καινοφργια ιδζα που ειςάγει φζτοσ το Sani Gourmet, υπογράφοντασ τθ δθμιουργία ενόσ μενοφ που κα μπλζκει γευςτικά ςυνταγζσ, προϊόντα και τεχνικζσ μαγειρικισ από τθν Ιαπωνία και τθν Ελλάδα. Ρρωταγωνίςτριεσ ς αυτό το γαςτριμαργικό γεγονόσ είναι οι ςεφ Ντίνα Νικολάου και Kaori Endo. H Ντίνα Νικολάου μοιράηει τον χρόνο τθσ ανάμεςα ςτθν Ακινα και το Ραρίςι, ςτο εςτιατόριο «Evi Evane». Εμφανίηεται ςτθν εκπομπι «Νθςτικοί πράκτορεσ», ςυνεργάηεται με το περιοδικό «Γαςτρονόμοσ», και διδάςκει ςτθν επαγγελματικι ςχολι μαγειρικισ Chef d Oeuvre. Ζχει γράψει πζντε 5 βιβλία μαγειρικισ, ενϊ αυτιν τθ περίοδο εργάηεται πυρετωδϊσ για τθν εκπομπι μαγειρικισ «Μa Cuisine Grecque, Dina Nikolaou» ςτο κανάλι τθσ γαλλικισ τθλεόραςθσ Cuisine TV. Η Kaori Endo ιρκε ςτο Ραρίςι από τθν Ιαπωνία το 1995, για να είναι ςιμερα, μετά από μια ςθμαντικι εμπειρία ωσ ςεφ αλλά και ωσ κριτικόσ γεφςθσ ςε οδθγοφσ όπωσ ο «Lebey» και ο «Paris Fine Gueules», θ πολυςυηθτθμζνθ head chef του «Rose Bakery» ςτο Marais, ζνα από τα πιο δθμοφιλι μοντζρνα εςτιατόρια του Ραριςιοφ. Η κουηίνα τθσ αποτελεί ζνα ραφινάτο μίγμα ιαπωνικϊν και γαλλικϊν επιρροϊν, και κεωρείται εκλεπτυςμζνθ αλλά και περιπετειϊδθσ. Το βιβλίο με ςυνταγζσ «Une Japonaise a Paris» ζχει γίνει ςθμαντικι επιτυχία, ενϊ το φκινόπωρο αναμζνεται θ ζκδοςθ του δεφτερου βιβλίου τθσ Maria Elia Η «Daily Telegraph» τθ ςυγκαταλζγει ςτθ δεκάδα των πλζον ανερχόμενων γυναικϊν ςεφ τθσ λονδρζηικθσ γαςτρονομικισ ςκθνισ. Η Maria Elia είχε τθν μεγάλθ τφχθ να μακθτεφςει, 3

4 εκτόσ από γνωςτά εςτιατόρια ςτο Λονδίνο και άλλεσ πόλεισ του εξωτερικοφ, ςτο «El Bulli» και ςτο «Arzak». Από αυτά αποκόμιςε τεράςτια γαςτρονομικι εμπειρία, τζτοια που τθν ζκανε υπεφκυνθ ςεφ ςτο εςτιατόριο «Delfina» του Λονδίνου και ςιμερα ςτο «Whitechapel Dining Room». Επιπλζον, ζχει δθμοςιεφςει άρκρα τθσ ςε περιοδικά όπωσ το «Olive», ζχει λάβει μζροσ ςτθν εκπομπι του BBC «Two series Food Poker», κακϊσ και ςτο «Good Food Channel s Great Food Live». To πρϊτο τθσ βιβλίο, «Modern Vegetarian», εκδόκθκε το 2009, ενϊ το δεφτερο αναμζνεται το NTOMATA SANI MARINA Κωνςταντίνα Φάκλαρθ Η ςεφ τθσ «Σελινθσ» ςτθ Σαντορίνθ κεωρείται μια από τισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ δθμιουργικότθτασ ςτθν ελλθνικι γαςτρονομία. Βραβευμζνθ ςεφ τθσ χρονιάσ το 2009 από τα βραβεία Gourmet τθσ Κυριακάτικθσ Ελευκεροτυπίασ, ζχει μια γαλλικοφ τφπου ματιά ςτα πιάτα τθσ, με γεφςεισ δουλεμζνεσ με μια φίνα, κομψι και ςίγουρα ιςορροπθμζνθ προςζγγιςθ. Ραρουςιάηει δε μια εξαιρετικά ενδιαφζρουςα εκδοχι τθσ ελλθνικισ κουηίνασ, θ οποία κερδίηει τον ουρανίςκο. Sous chef αλλά και αγαπθμζνθ «μακιτρια» του Χριςτόφορου Ρζςκια ςτο εςτιατόριο «48», αλλά και head chef του «Urban» ςτθν Ακινα, το οποίο κζρδιςε το βραβείο του καλφτερου bar-restaurant το 2008, θ Φάκλαρθ προτιμά μια «ιςυχθ νεοελλθνικι κουηίνα, διακριτικι, χωρίσ εντυπωςιαςμοφσ και απόλυτα οικεία ωσ προσ τθν όψθ και τθ γεφςθ» Νζνα Ιςμυρνόγλου H Νζνα Ιςμυρνόγλου είναι μια από τισ πιο γνωςτζσ Ελλθνίδεσ ςεφ, που ζχουν καταφζρει με το ταλζντο αλλά και τον χαρακτιρα τουσ να επικρατιςουν ςτον ανδροκρατοφμενο χϊρο τθσ επαγγελματικισ μαγειρικισ. Γεννθμζνθ ςτθν Ακινα, με ρίηεσ από τθ Σμφρνθ, τθν Κωνςταντινοφπολθ και τθν Καππαδοκία, εργάςτθκε ςτθν Οία τθσ Σαντορίνθσ ςε γνωςτά εςτιατόρια, το «Milos» ςτθ Νζα Υόρκθ, τον «Κουκοφμαβλο» και το «1800», ενϊ το 1992 ανζλαβε ςτο ακθναϊκό εςτιατόριο «Καλλίςτθ» που βραβεφτθκε πολλζσ ςυνεχόμενεσ χρονιζσ με «Χρυςό Σκοφφο». Ανζλαβε το εςτιατόριο «Γεφςεισ με Ονομαςία Ρροζλευςθσ» από το 2002 ζωσ ςιμερα, με μια διακοπι από το 2006 ζωσ το 2008, οπότε υπιρξε υπεφκυνθ ςεφ ςτο εςτιατόριο «Pasaji» Babette de Rozieres Celebrity chef ςτθ Γαλλία, θ ςεφ από τθ Γουαδελοφπθ είναι βραβευμζνθ ςυγγραφζασ τεςςάρων επιτυχθμζνων βιβλίων, ζχει κάνει εκπομπζσ ςτο κανάλι France 2 και Gourmet TV και ζχει ςτο βιογραφικό τθσ ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ, όπωσ αυτι με τον διάςθμο ςεφ Joel Robuchon. Το 1978 άνοιξε το πρϊτο τθσ εςτιατόριο ςτο Ραρίςι, και λίγο αργότερα το γνωςτό «La plage des Palmiers» ςτο Σεν Τροπζ. Το πιο πρόςφατο δθμιοφργθμά τθσ, «The Table of Babette» ςτθν οδό du Longchamp ςτο Ραρίςι, ζχει κερδίςει δικυραμβικζσ κριτικζσ για τθ γαςτρονομικι του αρτιότθτα. Σιμερα, μζςα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ κατζχει και τθ κζςθ του ςυμβοφλου γαςτρονομίασ ςτθν ζγκριτθ εκδιλωςθ «France et a L etranger». 4

5 Ώρα ζναρξθσ δείπνου: 20:30 Κρατιςεισ ςτο τθλζφωνο και ςτα τμιματα guest service των ξενοδοχείων του Sani Resort. ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΥΣΟΙ ΧΟΗΓΟΙ Alpha Bank, Vodafone, Ηβθ Λουτράκι, Ecolab ΑΓΥΟΣ ΧΟΗΓΟΣ Xenex, Yalco, Aγνό, Mythos XΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΗΓΟΙ Deree-The American College of Greece, Xocoatl, Lurpak, Gaia XΟΗΓΟΣ ΑΕΟΜΕΤΑΦΟΩΝ Aegean Αirlines ΟΙΝΟΡΑΑΓΩΓΟΙ Αμπελόεισ, Kτιμα Χατηθμιχάλθ, Kτιμα ALPHA, Κτιμα ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ, Domaine Gerovassiliou, Οινοποιία Ζαφειράκθ, Κλαοφντια Παπαγιάννθ, KIR-YIANNI, BOUTARI, Κτιμα Παυλίδθ, TSANTALI. ΧΟΗΓΟΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΗΜΑGOURMET, Aggelioforos.gr, Αγγελιοφόροσ, Close Up, Sunday Date, ANT1 radio 97.5, Radio ΔΕΘ, OFFradio, Nθςτικό Αρκοφδι, Homefood.gr, Whale Graphics Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επικοινωνήςτε με τη Γεωργία Δώδου, Υπεφθυνη Επικοινωνίασ τησ ΣΑΝΗ ΑΕ, ςτα τηλζφωνα και , ή ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη Sani Resort, Καςςάνδρα Χαλκιδικισ, τθλζφωνα κρατιςεων:

ελτίο Τύπου Sani Gourmet 15 24 Μαΐου 2009

ελτίο Τύπου Sani Gourmet 15 24 Μαΐου 2009 ελτίο Τύπου Sani Gourmet 15 24 Μαΐου 2009 Η γιορτή της γεύσης επιστρέφει στο SANI RESORT για τέταρτη χρονιά, νοστιµότερη από ποτέ. Οι πολυβραβευµένοι Santi Santamaria (***), Philippe Etchebest (**), Eric

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15/4/13. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ SANI GOURMET Πρόγραµµα 2013 10-19 ΜΑΙΟΥ. Taking tradition into the future: Η µνήµη της όσφρησης

15/4/13. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ SANI GOURMET Πρόγραµµα 2013 10-19 ΜΑΙΟΥ. Taking tradition into the future: Η µνήµη της όσφρησης 15/4/13 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ SANI GOURMET Πρόγραµµα 2013 10-19 ΜΑΙΟΥ Taking tradition into the future: Η µνήµη της όσφρησης Αρκεί µια µυρωδιά για να ανακαλέσει στο νου εικόνες ξεχασµένες, ντυµένες µε τη νοσταλγία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY

WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY Το χρονικό τθσ πρωτοπορίασ Ήδθ από το 1889, θ Simmons ιταν θ πρϊτθ εταιρεία που δθμιοφργθςε ςτρϊματα με ςπειροειδι ελατιρια, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο πλατφ κοινό να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε.

η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε. η δύναμη της γεύσης στην 42 η xenia Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε. Ως ταξιδιώτης, επιδιώκω πάντα να γνωρίσω περισσότερα για τον τόπο που με φιλοξενεί. Αισθάνομαι ότι

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sani Resort, Kassandra, Halkidiki, Greece 19-26.O5.2OO7

Sani Resort, Kassandra, Halkidiki, Greece 19-26.O5.2OO7 Sani Resort, Kassandra, Halkidiki, Greece 19-26.O5.2OO7 Dear friends For forty years now all of us here at SANI S.A. have been trying to make much more of the resort than a mere business operation, looking

Διαβάστε περισσότερα