ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation, Kinesiology, USA Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ Αζιεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο Νέσλ (36 ζπκκεηνρέο). θαηάηαμε: ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗ στο Πρωτάθλημα Νέσλ, Αζήλα Πξώηνο αζιεηήο πνπ ζεκείσζε "ΟΤΣ ΣΡΙΩΝ ΠΟΝΣΩΝ" ζηελ ηζηνξία Σεο Α1 ηνπ αζιήκαηνο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο Αζιεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Αλδξώλ (107 ζπκκεηνρέο). 1

2 ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΔΤΡΩΠΗ στο ΠΑΝΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ, Αθήνα Αζιεηήο ηεο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ηνπ Π.Α.Ο.Κ. Θεζζαινλίθεο θαηάηαμε: ΚΤΠΔΛΛΟΤΥΟ ΔΛΛΑΓΑ (MVP) ΚΤΠΔΛΛΟΤΥΟ ΔΤΡΩΠΗ, Γενεύη, Δλβετία ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ζην Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο FINALIST ΣΔΛΗΚΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΤΡΩΠΗ, Νάλη, Γαιιία ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1. Κάηνρνο ηεζζάξσλ (4) μεταλλίων σο πξώηνο πξνπνλεηήο θαιαζνζθαίξηζεο: ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ Παλεπξσπατθνί Αγώλεο, Zadar, Κξναηίαο ΑΗΜΔΝΙΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ Μεζνγεηαθνί Αγώλεο, Σπλεζία ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ Παλεπξσπατθνί Αγώλεο, ηνπηγθάξδε, Γεξκαλία 2002 ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΔΣΑΛΛΙΟ Παγθόζκην Πξσηάζιεκα, Θεζζαινλίθε Σν ρξνληθό δηάζηεκα από έσο ζπκκεηείρα, σο βνεζόο πξνπνλεηήο ζην INDIANA UNIVERSITY BASKETBALL PROGRAM (NCAA, Division 1) κε πξνπνλεηή ηνλ BOB KNIGHT θάηνρν ηξηώλ Πξσηαζιεκάησλ (N.C.A.A. U.S.A.) δνπιεύνληαο: α) αηνκηθή πξνπόλεζε πεξηθεξεηαθώλ παηθηώλ, β) ζηελ θαηαζθνπεία αληηπάισλ, γ) ζηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βαζηθώλ επηζεηηθώλ αξρώλ ηεο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ INDIANA κε ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ γξαθηθνύ κνληέινπ θαηαγξαθήο ηεο επίζεζεο πνπ δεκηνύξγεζα ν ίδηνο. 3. Από ην 1997 έσο ην 1998 ππήξμα Α Βνεζόο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Αλδξώλ ε νπνία θαηέθηεζε α) 4 ε ζέζε ζην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Αλδξώλ ηεο Ηζπαλίαο ην 1997, β) 4 ε ζέζε ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ ηεο Αζήλαο ην Από ην 2000 έσο ην 2005 ππήξμα Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο 2

3 Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Δθήβσλ ε νπνία θαηέθηεζε ηελ 1 ε ζέζε ζηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο πνπ έγηλε ζηε Ρόδν ην 2000 θαη 3 η θέζη (Υάλκινο μετάλλιο) ζηνπο Σειηθνύο Αγώλεο Δθήβσλ ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο πνπ έγηλε ζην Zadar ηεο Κξναηίαο ην θαινθαίξη ηνπ Από ην 2000 έσο ην 2001 ππήξμα Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Μεζνγεηαθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ηεο Β Αλδξώλ ε νπνία θαηέθηεζε ηε 2 η θέζη (Ασημένιο μετάλλιο) ζηνπο Μεζνγεηαθνύο Αγώλεο ζηελ Σπλεζία ην Από ην 2001 έσο ην 2002 ππήξμα Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Δθήβσλ ε νπνία θαηέθηεζε ηε 2 ε ζέζε ζηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο πνπ έγηλε ζηελ Έδεζζα ην 2002 θαη ηελ 3 η θέζη (Υάλκινο μετάλλιο) ζηνπο Σειηθνύο Αγώλεο ησλ Δθήβσλ ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο πνπ έγηλε ζηε ηνπηγθάξδε ηεο Γεξκαλίαο ην θαινθαίξη ηνπ Από ην 2002 έσο ην 2003 ππήξμα Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Νέσλ Αλδξώλ ε νπνία θαηέθηεζε ηελ 3 η θέζη (Υάλκινο μετάλλιο) ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ Αλδξώλ Καιαζνζθαίξηζεο, πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε ην θαινθαίξη ηνπ Από ην 2003 έσο ην 2004 ππήξμα Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ησλ Νέσλ Αλδξώλ ε νπνία θαηέθηεζε ηελ 1 ε ζέζε ζηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο ζηε ινβελία ην 2004 θαη 4 ε ζέζε ζηνπο Σειηθνύο Αγώλεο Νέσλ Αλδξώλ ηνπ Παλεπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο ζην Μπξλν ηεο Σζερίαο ην θαινθαίξη ηνπ Ζ 4 ε ζέζε έδωζε ηελ πξόθξηζε γηα ην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Νέσλ Αλδξώλ πνπ έγηλε ζηελ Αξγεληηλή. 9. Πξώηνο πξνπνλεηήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο νκάδαο θαιαζνζθαίξηζεο Κ.Α.Δ Οιύκπηα Λάξηζαο (Α1 θαηεγνξίαο) ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ Ηνπλίνπ Κύριος Ομιλητής ζε εκηλάξηα: ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΟ Ω ΚΤΡΙΟ ΟΜΙΛΗΣΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 1. εκηλάξην Μπάζθεη Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Λάξηζαο. Οξγάλωζε: Α.Ο.Γ.Λ. 3

4 Βαζηθά ηνπ κπάζθεη Αλαθνξά ζε έξεπλα ζην INDIANA UNIVERSITY κε ζέκα ηνλ αξηζκό επηζέζεσλ ηεο νκάδαο ζην Ακεξηθάληθν Κνιεγηαθό Πξσηάζιεκα... 07/12-13/ ε Δπηκνξθσηηθή πλάληεζε Πεξηθεξεηαθώλ Πξνπνλεηώλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, Αζήλα. Οξγάλωζε: Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο Αηνκηθή επίζεζε θαη επηζεηηθή ζπλεξγαζία δύν παηθηώλ... 11/07-08/ Γηάιεμε ζην 4 ν Παγθξήηην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ κε ζέκα «Δπίζεζε ζηελ θαιαζνζθαίξηζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο - Passing Game», πνπ έγηλε ζηo Ρέζπκλν ηνπ Ννκνύ Κξήηεο 11/ εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνπνλεηώλ ησλ Ππξήλσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, Αζήλα. Οξγάλωζε: E.O.K. - Δ..Τ.Α.Α. Γ.Γ.Α. Πάζα-Νηξίπια...02/06/ εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνπνλεηώλ ησλ Ππξήλσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, Αζήλα. Οξγάλωζε: E.O.K. - Δ..Τ.Α.Α. Γ.Γ.Α. Πάζα-Νηξίπια...02/07/ ε Δπηκνξθσηηθή πλάληεζε Πεξηθεξεηαθώλ Πξνπνλεηώλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο, Αζήλα. Οξγάλωζε: Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο Αηνκηθή επίζεζε κε πιάηε ζην θαιάζη... 10/16-17/ Γηάιεμε ζην Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηε Φπζηθή Αγσγή κε ζέκα «Σηόρνη ηαθηηθήο ζηηο πξνπαηδηθέο παηδηθέο θαη εθεβηθέο νκάδεο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε», πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε.06/ ν Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην Πεξηθεξεηαθώλ Πξνπνλεηώλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 4

5 Καιαζνζθαίξηζεο, Αζήλα. Οξγάλωζε: Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο Passing Game...10/16/ Παλζεζζαιηθό Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην Καιαζνζθαίξηζεο. Οξγάλωζε: Α.Ο.Γ.Λ. Έλσζε σκαηείσλ Καιαζνζθαίξηζεο Θεζζαιίαο. Κηλήζεηο εμσηεξηθώλ παηθηώλ ρσξίο κπάια Passing Game...05/09/ εκηλάξην Πξνπνλεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο, Θεζζαινλίθε. Οξγάλσζε: Σύλδεζκνο Ειιήλωλ Πξνπνλεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο, Δήκνο Παλνξάκαηνο. Motion Offense...06/05/ ν Δηεζλέο Σεκηλάξην γηα Μηθξέο Ηιηθίεο, Αζήλα. Οξγάλσζε:Σ.Ε.Π.Κ. Ζ ζπνπδαηόηεηα ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επίζεζεο ζην θηίζηκν ηεο Motion Offense... 07/10-11/ Δηεζλέο Σεκηλάξην γηα Μηθξέο Ηιηθίεο F.Y.R.O.M., Bitola. Οξγάλσζε:Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο F.Y.R.O.M. Coaching Youth Basketball...01/30/ Δηεζλέο Σεκηλάξην BILBAO, SPAIN. Οξγάλσζε:Federation Vizcaina de Baloncesto, Federation Vasca de Baloncesto, Asociation Vasca de Entrenadores de Baloncesto (AVEB) Evaluacion integrate de los entrenamientos y competiciones en Baloncesto-caso real Universidad de Indiana /04/2009 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 5

6 1. Stavropoulos, N. (2002). Backdooring into a motion offense - An offense without verbal signals. Scholastic Coach and Athletic Director, 71(10), τασρόποσλος, Ν. (2002). Δζληθή Δθήβσλ: Motion Offense. Basketball Coach, 8, τασρόποσλος, Ν., Γεξνδήκνο, Β., Σδνπβάξαο, Γ., Κέιιεο,. (2003). Βαζηθνί ηύπνη πάζαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ζηε ζύγρξνλε θαιαζνζθαίξηζε. Αζιεηηθή Απόδνζε θαη Υγεία, 3, Gerodimos, V., Manou, V., Zafeiridis, A., Ioakimidis, P., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). Isokinetic peak torque and hamstring/quadriceps ratios in young basketball players: Effects of age, velocity, and contraction mode. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43(4), Tsourlou, T., Gerodimos, V., Kellis, E., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). The effects of two combined aerobic and strength training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women. Journal of Strength and Conditioning Research, 17(3), Stavropoulos, N. (2004). Greek Basketball Federation Youth Program: Establishing our offensive philosophy. FIBA Assist Magazine, (Δξώθςλλο) 8, Σζνύξινπ, Θ., Γίπια, Κ., τασρόποσλος, Ν., Γηαλλαθόο, Α., Κέιιεο,. (2005). Ννκνγξάκκαηα γηα ηε κέγηζηε δύλακε ηεο ρεηξνιαβήο πγεηώλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο εηώλ, Άζιεζε θαη Κνηλωλία Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τεύρνο 40, Stavropoulos, N., Zafeiridis, A., Gerodimos, B., Kellis, S. (2005). The introduction and evaluation of a new notation system for recording offensive fundamental skills during basketball game. Physical Education Journal. Τπό δεκνζίεπζε. 9. Gerodimos, V., Manou, V., Stavropoulos, N., Kellis, E., Kellis, S. (2005). Agonist and antagonist strenght of ankle musculature in basketball players aged 12 to 17 years, (ππό δεκνζίεπζε). Isokinetic and Exercise Science. 10. τασρόποσλος, Ν., Δκκαλνπειίδνπ, Μ., Ξπλνπνύινπ, Δ., Κέιιεο,. (2005). Δπηινγή ζεκειησδώλ επηζεηηθώλ αξρώλ από αζιεηέο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο. Άζιεζε θαη Κνηλωλία Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Τπό δεκνζίεπζε 11. τασρόποσλος, Ν., Φνπληάιεο, Υ. (2005). H επίδξαζε ηεο πάζαο θαη ηεο ληξίπιαο θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο ζην ρώξν ηεο επίζεζεο ζηελ επηηπρία ζηελ θαιαζνζθαίξηζε. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγωγή θαη Αζιεηηζκό, 3, (3), Γεξνδήκνο, Β., τασρόποσλος, Ν., Σζηόθαλνο, Α., Καηζαξέιε, Δ., Κέιιεο,. (2005). 6

7 Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ηεο δύλακεο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο αλαινγίαο θακπηήξσλ / εθηεηλόλησλ κπώλ ηνπ γνλάηνπ. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγωγή θαη Αζιεηηζκό, 3, (3), Κνπβειηώηε, Β., τασρόποσλος, Ν., Κέιιεο, Δ., (2005). Δκβηνκεραληθή αλάιπζε ηνπ ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε: ζπλδένληαο ηελ έξεπλα κε ηελ πξάμε. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγωγή θαη Αζιεηηζκό. Τπό δεκνζίεπζε. 14. Dalamitros A., Zafiridis, A., Stavropoulos, N., (2008). Changes in Physical Conditioning Parameters during an 8-Week Preseason Training Program. Coaching & Sport Science Journal, 3, Stavropoulos, N., Foundalis, H. (2009). Building a solid basketball offense: Teaching Demonstration Models and Contextual Interference in the Acquisition of a pattern Offense. Research Quarterly for Exercise and Sport. Τπό δεκνζίεπζε. 16. Stavropoulos, N., (2009). Analyses of Selected Playing variables between USA college basketball teams and the Greek National Men s team. Quest. Τπό δεκνζίεπζε. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 1. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα βηβιίνπ ηνπ Νίθνπ ηαπξόπνπινπ γηα ηελ Διιεληθή έθδνζε: Babouskin B, Z. (1991). Πξνπόλεζε λεαξώλ θαιαζνζθαηξηζηώλ U.S.S.R., Θεζζαινλίθε, Διιάο: Copyright SALTO. 2. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα βηβιίνπ ηνπ Νίθνπ ηαπξόπνπινπ γηα ηελ Διιεληθή έθδνζε: American Sport Education Program (1997). Coaching Youth Basketball, U.S.A., Θεζζαινλίθε, Διιάο: Copyright SALTO. 3. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα βηβιίνπ ηνπ Νίθνπ ηαπξόπνπινπ γηα ηελ Διιεληθή έθδνζε: Del Harris (1999). Winning Defense, A Guide for Players and Coaches, U.S.A., Θεζζαινλίθε, Διιάο: Copyright SALTO. 7

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Ν. τασρόποσλος,. Κέιιεο. Ο ξόινο ηεο πάζαο ζηε ζύγρξνλε θαιαζνζθαίξηζε. Αλαθνίλσζε ζην 1 st Cyprus and the 2 nd Greek-Cyprus Congress on Sports Medicine. Nicosia, Cyprus Ν. τασρόποσλος,. Κέιιεο. Γηαθνξέο βαζηθώλ επηζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαιαζνζθαίξηζεο κεηαμύ παηθηώλ Ακεξηθαληθώλ θνιεγίσλ θαη Διιεληθώλ νκάδσλ Α1 θαηεγνξίαο. Αλαθνίλσζε ζην 1 st Cyprus and the 2 nd Greek-Cyprus Congress on Sports Medicine. Nicosia, Cyprus V. Gerodimos, S. Kellis, N. Stavropoulos. Maximum concentric and eccentric isokinetic ankle plantar and dorsal flexion torques in elite basketball players 12 to 17 years old. Αλαθνίλσζε ζην 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany V. Gerodimos, S. Kellis, N. Stavropoulos. Isokinetic assessment of dorsal-plantar flexors torque ratios at the ankle in elite young basketball players. Αλαθνίλσζε ζην 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany T. Tsourlou, S. Kellis, V. Gerodimos, N. Stavropoulos. Comparison of two combined aerobic and strength training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women. Αλαθνίλσζε ζην 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany P. Ioakimidis, V. Gerodimos, B. Manou, N Stavropoulos,. S Kellis. Relation of isometric force and vertical jump in young basketball players. Αλαθνίλσζε ζην 3 rd Greek Congress of Athletic Science. Thessaloniki, Greece Δ. Καληαξηδή, N. τασρόποσλος. Δηδαζθαιία θαη απόθηεζε ηωλ βαζηθώλ δεμηνηήηωλ ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηωλ παηδηώλ. Αλαθνίλσζε ζην 14 th Greek Congress of Social Pediatric, Health and Performance of Sports. Thessaloniki, Greece Dimitrios Katsavelis, Anastasia Kyvelidou, Nicholas Stavropoulos, Nicholas Stergiou. Neuromuscular induced fatigue increases running kinematic variability. North American Society for Psychology of Sport and Physical Activity

9 Conference, Denver, CO, USA. 9. Ππιηαλίδεο, Θ., τασρόποσλος, Ν., κήιηνο, Ζ., Κέιιεο,., Σνθκαθίδεο,. Πξνπνλεηηθή θαζνδήγεζε Επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ κεηά από αμηνιόγεζε ηεο αλαεξόβηαο θαη αιηηθήο ηθαλόηεηαο. 7 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην, έξξεο Ησαλλίδεο Π., Ππιηαλίδεο Θ., τασρόποσλος Ν., θνπξηαληώηε Γ. Η επηξξνή ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηωλ αζιεηώλ ζηα ζπξηλη από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θαλνληζκνύ εθθίλλεζεο. 7 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην, έξξεο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1. πληνληζηήο ηεο Θεζζαιίαο θαη Βόξεηαο Διιάδαο ηνπ εηδηθνύ αζιεηηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε ηαιέλησλ. Απνηέιεζκα ηεο ελαζρόιεζήο κνπ ήηαλ νη επηινγέο ηνπ παλνύιε Βαζίιε, Εήζε Νηθνιάνπ, ρνξηζηαλίηε ζνθνθιή, Βαζηιόπνπινπ Παλαγηώηε, Πεξπέξνγινπ ηξάηνπ νη νπνίνη ζήκεξα είλαη βαζηθά ζηειέρε ηεο Δζληθήο Οκάδαο Αλδξώλ Καιαζνζθαίξηζεο, 2000 έσο ην Πξόεδξνο Παιαηκάρσλ Καιαζνζθαηξηζηώλ ΠΑΟΚ Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιιόγνπ Παιαηκάρσλ Καιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ ΠΑΟΚ έγθεηληαη ζε θηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο (επηζθέςεηο ρσξηό S.O.S., ηδξύκαηα παηδηώλ κε εηδηθέο δεμηόηεηεο, θ.ά.), ζπκκεηνρή θαη εθδειώζεηο θαηά ηεο βίαο ζηνλ αζιεηηζκό κε ζπκκεηνρή ζε forum αιιά θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 3. Σερληθόο Γηεπζπληήο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Οκάδαο Αλδξώλ Καιαζνζθαίξηζεο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ ζπκκεηείρε ζην 9 ν Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο πνπ έγηλε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ηνλ Ηνύλην 15-21, Κνηλσληθνπνιηηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζπιιόγνπο απνθνίησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ INDIANA UNIVERSITY ALUMNI. 9

10 5. Γεληθόο Σερληθόο Γηεπζπληήο (GM) ηεο Δπαγγεικαηηθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ΚΑΔ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν Καηάθηεζε 4 εο ζέζεο ζην Δπαγγεικαηηθό Πξσηάζιεκα ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. κε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ζην F.I.B.A. Eurocup. 6. Γεληθόο Σερληθόο Γηεπζπληήο (GM) ηεο Δπαγγεικαηηθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ΚΑΔ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν Καηάθηεζε 3 εο ζέζεο ζην Δπαγγεικαηηθό Πξσηάζιεκα ηνπ Δ..Α.Κ.Δ. κε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ζην F.I.B.A. Eurocup. 7. Γεληθόο Σερληθόο Γηεπζπληήο (GM) ηεο Δπαγγεικαηηθήο Οκάδαο Καιαζνζθαίξηζεο ΚΑΔ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν Γεληθόο ζπληνληζηήο θαη ππεύζπλνο ησλ κηθξώλ ειηθηώλ θαη αθαδεκηώλ (400 αζιεηέο) ηεο ΚΑΔ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν , Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ 1 νπ ΠΑΟΚ NEW YEAR S SHOOTING CAMP, Ηαλνπαξίνπ Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΠΑΟΚ EASTER BASKETBALL CAMP, Απξηιίνπ Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΠΑΟΚ SUMMER BASKETBALL CAMP, 21 Ηνπλίνπ έσο 3 Ηνπιίνπ Γεληθόο ζπληνληζηήο θαη ππεύζπλνο ηνπ PAOK JUNIOR BASKETBALL PROGRAM ηεο ΚΑΔ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ 2 νπ ΠΑΟΚ NEW YEAR S SHOOTING CAMP, κε εκβηνκεραληθή αλάιπζε ηνπ ζνπη, Ηαλνπάξηνο, Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ ΠΑΟΚ SUMMER BASKETBALL CAMP, 20 Ηνπλίνπ έσο 2 Ηνπιίνπ Τπεύζπλνο πξνπνλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ 3 νπ ΠΑΟΚ NEW YEAR S SHOOTING CAMP, κε εκβηνκεραληθή αλάιπζε ηνπ ζνπη, Ηαλνπάξηνο, ΒΡΑΒΔΤΔΙ Βπαβεύζειρ ωρ Αθληηήρ: Βξαβεύζεηο από Γήκνπο ηεο Υώξαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ «Υρσσού Μεταλλίοσ» ζην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Δπξώπεο ηεο Αθήνας το

11 Βξαβεύζεηο από Γήκνπο ηεο Β. Διιάδαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Κσπέλλοσ Δσρώπης κε ηελ νκάδα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ Π.Α.Ο.Κ. ζην Κύπειιν Δπξώπεο ηεο Γενεύης το Βπαβεύζειρ ωρ Πποπονηηήρ: Ο Παλειιήληνο ύλδεζκνο Αζιεηηθνύ Σύπνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Υάιθηλνπ Μεηαιιίνπ σο Πξώηνο Πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο ησλ Δθήβσλ θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ Ο ύλδεζκνο Διιήλσλ Πξνπνλεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο σο Πξώην Πξνπνλεηή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 3 εο ζέζεο ζην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Δθήβσλ ηνπ Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ράιθηλνπ κεηαιιίνπ ζην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Οη Δλώζεηο Καιαζνζθαηξηθώλ σκαηείσλ : Δ.Κ..Θεζζαινλίθεο, Δ.Κ.Α.. Υαιθηδηθήο, Δ...Κ.Α. Θεζζαιίαο, Δ.Κ.Α..Κ.Δ.Ν.Ο. Πεινπνλλήζνπ γηα ηηο θαηαθηήζεηο κεηαιιίσλ κε ηηο Δζληθέο νκάδεο Δθήβσλ - Νέσλ Αλδξώλ. Ο ύλδεζκνο Διιήλσλ Πξνπνλεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο γηα ηελ πξνζθνξά ζην Διιεληθό κπάζθεη, Θεζζαινλίθε, Βπαβεύζειρ ωρ Ακαδημαϊκόρ: Βξάβεπζε από Παλειιήληα Έλσζε Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο σο θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, Λάξηζα Σηκεηηθή δηάθξηζε ζην INDIANA UNIVERSITY, (Health Physical Education and Recreation) κε ην βξαβείν: MOBLEY DISTINGUISHED INTERNATIONAL ALUMNI AWARD Ζ δηάθξηζε είλαη θάζε ρξόλν ζε έλαλ δηεζλή θνηηεηή από όιν ηνλ θόζκν γηα ηελ κεγάιε θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ ρώξα ηνπ. Ζ δηάθξηζε ζην πξόζσπν κνπ έγηλε γηα ηελ πξνζθνξά ζηελ ρώξα κνπ σο αζιεηή πςεινύ επηπέδνπ, (Πξσηαζιεηήο θαη Κππειινύρνο Δπξώπεο), σο πξώηνπ πξνπνλεηή (Head Coach) ηεζζάξσλ κεηαιιίσλ ζε ηζάξηζκεο δηνξγαλώζεηο Παλεπξσπατθώλ, Μεζνγεηαθώλ θαη Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ θαη σο άξηζηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή (M.Sc.) θαη θάηνρν δηδαθηνξηθνύ (Ph.D.) κε πινύζην ζπγγξαθηθό έξγν, (www.hper.indiana.edu/alumni/mobley). 11

12 12

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα