ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Β. Μεηαπηστιακές ζποσδές 1. Μεηαπηστιακό δίπισκα εηδίθεπζεο από ην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Αλζξώπηλεο Απόδνζεο θαη Τγείαο κε ζπκκεηνρή ησλ ΣΔΦΑΑ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Δθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζην ΣΔΦΑΑ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: Ζ ζύζηαζε ζε ιηπαξά νμέα ηνπ θσζθαηηδηθνύ νμένο, ηεο θσζθαηηδπιαηζαλνιακίλεο, ηεο θσζθαηηδπιηλνζηηόιεο θαη ηεο θαξδηνιηπίλεο ησλ κηηνρνλδξίσλ ηνπ γαζηξνθλεκίνπ κπόο επηκύσλ. 2. Γιδακηορικό δίπισκα από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Δθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην ΣΔΦΑΑ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: Δπίδξαζε ηεο ρξόληαο άζθεζεο ζηελ απόπησζε ζην γαζηξνθλήκην κύ επηκίσλ. (κε Βαζκό: Άξηζηα)

2 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ - ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 1. Πξαθηηθή άζθεζε ζε Γηαηηνινγηθό γξαθείν 2. Διεύζεξε επαγγεικαηίαο - Γηαηηνιόγνο από ην Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ηνπ θέληξνπ αζιεηηθήο θαη θηλεηηθήο αμηνιόγεζεο METRISIS 4. πκκεηνρή ζηε «Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ αζιεηώλ» πνπ εγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ ΑΣΔΗΘ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (ύκβαζε έξγνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ) 5. Τπνηξνθία αξηζηείαο ππνςήθηαο δηδάθηνξα από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ύκβαζε έξγνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/9/06 έσο 31/12/2006) 6. Γηδάζθνπζα ζην Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ( ) 7. Γηδάζθνπζα ζην Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΑΚΜΖ Θεζζαινλίθεο (2010 έσο ζήκεξα)

3 ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ 1. Τπνηξνθία από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο γηα ην ηξίην εμάκελν ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ( ). (Ζ ππνηξνθία δελ δόζεθε γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο) 2. Τπνηξνθία αξηζηείαο ππνςήθηαο δηδάθηνξα από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (κε ζύκβαζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/9/06 έσο 31/12/2006). ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.«Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ αζιεηώλ» πνπ εγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ ΑΣΔΗΘ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηκήδεο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (ύκβαζε έξγνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ). ΟΜΙΛΙΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 1. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζην 7 0 Θεκαηηθό πλέδξην ηεο Έλσζεο Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο. Σίηινο νκηιίαο: «Άζθεζε θαη απόπησζε». Θεζζαινλίθε, (11-12 /11/ 2006). 2. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζε Ζκεξίδα κε ζέκα «Βηνρεκηθή θαη δηαηξνθηθή ππνζηήξημε ησλ αζιεηώλ» πνπ νξγαλώζεθε από ηελ Ννκαξρία Καβάιαο θαη ηε Γ/λζε Φ.Α. Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παλεπξσπατθνύ πξσηαζιήκαηνο άξζεο βαξώλ ζε πάγθν. Σίηινο νκηιίαο: «Αζιεηηθή Γηαηξνθή». Καβάια, (16/6/2007). 3. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε Γίσξε δηάιεμε ζηα πιαίζηα Μεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο κε ζέκα: «πκπιεξώκαηα Γηαηξνθήο» (Σξίθαια 16/11/2007). 4. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζην 10 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη ηαπηόρξνλα 8 Διιαδνθππξηαθό 3

4 Αζιεηηαηξηθό πλέδξην (Βέξνηα 19-21/3/2010). Σίηινο νκηιίαο: «Δλπδάησζε αζιεηή. Πώο Πόηε Γηαηί». 5.Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κνιύκβεζεο Κεληξηθήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο (25/4/2010) Σίηινο νκηιίαο: «Αζιεηηθή Δθαξκνγή-Πξαθηηθή Δθαξκνγή». 6.Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα ζε εκεξίδα Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γηαηξνθηθώλ Μειεηώλ θαη Δξεπλώλ Η.Γ.Μ.Δ. (Καβάια-Υξπζνύπνιεο Καβάιαο 25-26/9/2010) Σίηινο νκηιίαο: «Αζιεηηθή Δθαξκνγή-Πξαθηηθή Δθαξκνγή». 7.Πξνζθεθιεκέλε Οκηιήηξηα από ηελ Διιεληθή νκνζπνλδία Μαρεηηθώλ αζιεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιήο Πξνπνλεηώλ Μαρεηηθώλ αζιεκάησλ (Θεζζαινλίθε 19/11/2011) Σίηινο νκηιίαο: «Γηαηξνθηθή θαζνδήγεζε αζιεηώλ Μαρεηηθώλ αζιεκάησλ». ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Α. Άξζξα ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 1. Tsalouhidou S, Argyrou C, Theofilidis G, Karaoglanidis D, Orfanidou E, Nikolaidis MG, Petridou A, Mougios V (2006). Mitochondrial phospholipids of rat skeletal muscle are less polyunsaturated than whole tissue phospholipids: implication for protection against oxidative stress. J Animal Sci 84: Petridou A, Tsalouhidou S, Tsalis G, Schulz T, Michna H, Mougios V (2007). Long-term exercise increases the DNA binding activity of PPARg in rat adipose tissue. Metabolism 56: Dipla K, Makri M, Zafeiridis A, Soulas D, Tsalouhidou S, Mougios V, Kellis S (2008). An isoenergetic high-protein, moderate-fat diet does not compromise strength and fatigue during resistance exercise in women. Brit J Nutr 100:

5 4. Tsalouhidou S, Petridou A, Mougios V. Effect of chronic exercise on DNA fragmentation and on lipid profiles in rat skeletal muscle (2009). Exp Physiol 94: Crescenzo R, Bianco F, Falcone I, Tsalouhidou S, Yepuri G, Mougios V, Dulloo AG, Liverini G, Iossa S (2011). Hepatic Mitochondrial Energetics During Catch-Up Fat With High-Fat Diets Rich in Lard or Safflower Oil. Obesity. Β. Άξζξα ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 1. Σζαλοστίδοσ, Σζαιήο Γ, Μνύγηνο Β (2002). «Αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ θνιπκβεηώλ θαη κε αζιεηώλ ειηθίαο εηώλ». Φπζηθή Αγσγή Αζιεηηζκόο Τγεία, 12-13: Σζαιήο Γ, Καιιηηζάξεο Α, Σζαλοστίδοσ, Μνύγηνο Β (2003). «Δπίδξαζε ηεο θνιπκβεηηθήο πξνπόλεζεο ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ γαιαθηηθνύ νμένο». Φπζηθή Αγσγή Αζιεηηζκόο Τγεία, 14-15: Σζαλοστίδοσ, Πεηξίδνπ Α, Μνύγηνο Β (2007). «Άζθεζε θαη αληηνμηδσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νπξηθνύ νμένο». Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγσγή θαη ηνλ Αζιεηηζκό, 5: ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Σζαλοστίδοσ, Υαηδεγεσξγίνπ Α, Σζαιήο Γ, Μνύγηνο Β. «Γηαηξνθηθέο, αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ θνιπκβεηώλ θαη κε αζινπκέλσλ πξνεθεβηθήο ειηθίαο» 9ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, /5/ 2001). 2. Σζαλοστίδοσ, Γ Σζαιήο, Β Μνύγηνο «Αμηνιόγεζε ηεο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ από θνιπκβεηέο θαη κε αζινύκελνπο πξνεθεβηθήο ειηθίαο». 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο ηεο Άζιεζεο ζηνλ 21 ν Αηώλα κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Θεζζαινλίθε, /5/ 2001). 5

6 3. Καιιηηζάξεο Α, Σζαλοστίδοσ, Σζαιήο Γ, Μνύγηνο Β. «ρέζε ηνπ ξπζκνύ απνκάθξπλζεο ηνπ γαιαθηηθνύ νμένο κε ηελ απόδνζε ζηελ θνιύκβεζε». 5 0 Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Θεζζαινλίθε, 5-7/4/2002). 4. Tsalouhidou Sofia, Argyrou Chrysa, Theofilidis George, Karaoglanidis Dimitris, Nikolaidis Michalis G., Petridou Anatoli, Mougios Vassilis (2005). «Comparison of the fatty acid composition of individual phospholipids from rat gastrocnemius muscle and its mitochondria». 10th Annual Congress of Sport Science-Abstract book: 355 (Belgrade, 13-16/7/2005). 5. Karaoglanidis Dimitris, Theofilidis George, Argyrou Chrysa, Tsalouhidou Sofia, Petridou Anatoli, Nikolaidis Michalis G, Mougios Vassilis (2005). «Comparison of the fatty acid composition of individual mitochondrial phospholipids from rat gastrocnemius muscle and heart». 10th Annual Congress of Sport Science-Abstract book: 295, (Belgrade, 13-16/7/2005). 6. Theofilidis George, Karaoglanidis Dimitris, Tsalouhidou Sofia, Argyrou Chrysa, Nikolaidis Michalis G., Petridou Anatoli, Mougios Vassilis (2005). «Comparison of the fatty acid composition of individual phospholipids from rat heart and its mitochondria». 10th Annual Congress of Sport Science-Abstract book: 357, (Belgrade, 13-16/7/2005). 7. Tsalouhidou S, Petridou A, Buhlemeyer K, Michna H, Mougios V (2006). «Effect of chronic wheel running on lipids involved in the singnaling of apoptosis in rat skeletal muscle». 11th Annual Congress of Sport Science-Abstract book: 411, (Lausanne, 5-8/7/2006). 8. Σζαλοστίδοσ, Πεηξίδνπ Α, Μνύγηνο Β. «Δπίδξαζε ρξόληαο άζθεζεο ζηελ απόπησζε ζην γαζηξνθλήκην κπ επηκύσλ». 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, /5/ 2007). 6

7 9. Πεηξίδνπ Α, Σζαλοστίδοσ, Μνύγηνο Β. «Ζ ρξόληα άζθεζε απμάλεη ηελ πξόζδεζε ηνπ PPARΓ ζην DNA ζην ιηπώδε ηζηό επηκύσλ». 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, 18-20/5/ 2007). 10. Πειίδεο Κ, Παπατσάλλνπ Γ., Μήλνο Β., Σζαλοστίδοσ, Πεηξίδνπ Α, Γαιάλεο Ν, Γθνιόε Δ, Εαθεηξίδεο Α, Μνύγηνο Β. «Ζ επίδξαζε δπν πξσηόθνιισλ άζθεζεο κε αληηζηάζεηο δηαθνξεηηθήο ελεξγεηαθήο δαπάλεο ζηε κεηαγεπκαηηθή νπξηραηκία». 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, /5/ 2007). 11. Μήλνο Β, Παπατσάλλνπ Γ, Πειίδεο Κ, Πεηξίδνπ Α, Σζαλοστίδοσ, Γαιάλεο Ν, Γθνιόε Δ, Κακπαζαθάιεο Α, Σδεξίλε Θ, Μνύγηνο Β (2007). «Ζ ζύγθξηζε νπξηθνύ νμένο θαη νιηθήο αληηνμηδσηηθήο ηθαλόηεηαο κεηαμύ θαιαζνζθαηξηζηξηώλ πςεινύ επηπέδνπ θαη κε αζιεηξηώλ». 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, /5/ 2007). 12. Υαηδή Μ, Σζαλοστίδοσ, Κακπαζαθάιεο Θ, Πεηξίδνπ Α, Μνύγηνο Β (2007). «Βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο από ηε ρξήζε αλαβνιηθώλ αλδξνγόλσλ ζηεξνεηδώλ». 4 ν Γηεζλέο πλέδξην «Ηαηξηθή ηεο Άζιεζεο ζηνλ 21 ν Αηώλα» (Θεζζαινλίθε 30-2/11/2007). 13. Μαξία Υαηδή, οθία Σζαλοστίδοσ, Αζαλάζηνο Κακπαζαθάιεο, Αλαηνιή Πεηξίδνπ, Αηθαηεξίλε Εαθξαλά, Βαζίιεο Μνύγηνο (2008). «Παξαηεηακέλεο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο ζε δπν ρξήζηεο αλαβνιηθώλ αλδξνγόλσλ ζηεξνεηδώλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ιήςεο ηνπο». 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο, (Κνκνηελή, 16-18/5/2008). ΓΛΩΔ Αγγιηθά (Άπηαηζηα) Γαιιηθά (Βαζηθά) 7

8 ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Υξήζε ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS Υξήζε δηαηξνθηθώλ πξνγξακκάησλ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ πκκεηνρή ζε Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην Αγσληζηηθήο Κνιύκβεζεο από ηελ Αθαδεκία Δπηκόξθσζεο Αζιεηηθώλ ηειερώλ (Θεζζαινλίθε, 3/4/1998). πκκεηνρή ζην 5 ν Δηήζην Αζιεηηαηξηθό Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ηνπ Ηαηξηθνύ Κέληξνπ.Δ.Γ.Α. Θεζζαινλίθεο (Θεζζαινλίθε, 14/3/1999). πκκεηνρή ζην 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Κνκνηελή, 19-21/5/2000). πκκεηνρή ζην 9 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ (Κνκνηελή 18-20/5/2001). πκκεηνρή ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή. ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΑΘΛΖΖ ΣΟΝ 21ν ΑΗΩΝΑ (Θεζζαινλίθε,10-12/5/2001). πκκεηνρή ζην 2 ν πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. Αζιεηηζκόο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία (Θεζζαινλίθε, 2-4/11/2001). πκκεηνρή ζε εκηλάξην επηκόξθσζεο πξνπνλεηώλ θνιύκβεζεο (Θεζζαινλίθε, 22-24/2/2002). πκκεηνρή ζε πκπόζην Παηδί άζθεζε θαη πγεία (Θεζζαινλίθε, 31/3/2002). πκκεηνρή ζην 7 ν Παλεπξσπατθό πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, European College of Sport Science (Αζήλα, /7/2002). πκκεηνρή ζην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Θεζζαινλίθε, 5-7/4/2002). πκκεηνρή ζην 2 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή. ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΑΘΛΖΖ ΣΟΝ 21ν ΑΗΩΝΑ (Θεζζαινλίθε, 8-11/5/2003). πκκεηνρή ζην 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο (19-21/3/2004). 8

9 πκκεηνρή ζην Πξννιπκπηαθό ζπλέδξην Θεζζαινλίθε (6-11 /8/ 2004). πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πκπόζην «ύγρξνλεο ηάζεηο ζηε θπζηθή αγσγή θαη ζηνλ αζιεηηζκό» (Θεζζαινλίθε, /10/ 2004). πκκεηνρή ζην 6 0 Μαθεδνληθό ζπλέδξην Γηαηξνθήο «Ζ επηζηήκε ηεο δηαηξνθήο ζηελ επνρή ηεο ηεθκεξίσζεο» (Θεζζαινλίθε, /10/ 2004). πκκεηνρή ζην 11 ν Παλεπξσπατθό πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, European College of Sport Science, (Lausanne, 5-8/7/2006). πκκεηνρή ζην 7 ν Θεκαηηθό πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Θεζζαινλίθε, 11-12/11/2006). πκκεηνρή ζην 15 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ» (Κνκνηελή, 18-20/5/2007). πκκεηνρή ζην 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ» (Κνκνηελή, 16-18/5/2008). πκκεηνρή ζην 5 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή. ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΑΘΛΖΖ ΣΟΝ 21ν ΑΗΩΝΑ (Θεζζαινλίθε, 21-22/11/2009). 9

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα