ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3)"

Transcript

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάζεκα: Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002 Δπίπεδν καζήκαηνο: Καηεγνξία καζήκαηνο: Πξνπηπρηαθό Δπηιεγόκελν Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3) Ηκέξεο / Ώξεο Γηδαζθαιίαο: Σξίηε: 3:00 κκ - 4:30 κκ θαη Παξαζθεπή 2:00-3:30 κκ Ηκέξεο θαη ώξεο γξαθείνπ: Υώξνο δηδαζθαιίαο: Καζεγήηξηα: Παξαζθεπή 3:30-5:00 κκ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Νηθνιίλα Κνπδή Σει.: ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: λα δηεπξύλεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ θάζε θνηηεηή, ηε γλώζε θαη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ην παηρλίδη. Πεξηιακβάλεη δηδαζθαιία ζε ζεκειηώδεηο δεμηόηεηεο θαη βαζηθέο αζθήζεηο, ηηο νπνίεο θάζε παίθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Σνκείο πνπ θαιύπηνληαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πάζα, ην ρεηξηζκό ηεο κπάιαο, αηνκηθή επίζεζε, αηνκηθή άκπλα, ξηκπάνπλη, ζθξηλ, νκάδηθε επίζεζε, νκαδηθή άκπλα θαη αηθληδηαζκό. Σν κάζεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα κπνξνύλ λα αληαγσληζηνύλ ζην γήπεδν. Τπνγξακκίδεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. Γίλεηαη αμηνιόγεζε ζην παηρληδη θαη ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ηθαλόηεηεο. Η αμηνιόγεζε γίλεηαη σο εμήο: 60% πξαθηηθή θαη 40% γξαπηή. 1. Δηζαγσγή ζηελ θαιαζνζθαίξηζε (Ιζηνξηθή αλαδξνκή) 2. Καλνληζκνί θαιαζνζθαίξηζεο:

2 2.1 Σν άζιεκα ηελ θαιαζνζθαίξηζεο 2.1 Γήπεδν-Γηαζηάζεηο 2.2 Μπάια 2.3 Σερληθόο Δμνπιηζκόο 2.4 Οη νκάδεο 2.5 Πξνπνλεηέο 2.6 ηνιέο αζιεηώλ 2.7 Γηαηηεηέο-Γξακκαηεία 2.8 Γηαδηθαζία Παηρληδηνύ 2.9 Παξαβάζεηο 2.10 Υξόλνο 3. Θέζεηο παηρηώλ: point guard, guard, small forward, power forward, centre (1-5) 4. Αηνκηθή επηζεηηθή θαη ακπληηθή ηερληθή: 4.1 Βαζηθέο ζηάζεηο-ζέζεηο 4.2 Κηλήζεηο ρσξίο κπάια: ζηξνθέο (πίβνη), ζηακαηήκαηα, αιιαγέο ξπζκνύ θαη θαηεύζπλζεο, εθθηλήζεηο, άικαηα, ακπληηθό γιίζηξεκα, ηξέμηκν. 4.3 Πάζεο: ζηήζνπο, ζθαζηή, πάλσ από ην θεθάιη, κπέηδκπνι πάζα, έλα ρεξη, πιαγηα παζά ξαρηαηα πάζα, πάζα ρέξη κε ρέξη,ληξνπ πάζα. 4.4 Σελ ππνδνρή 4.5 Νηξίπια: θαη ηα δύν ρέξηα; αιιαγή ρεξηώλ, αιιαγή θαηεύζπλζεο θαη ξπζκνύ, ρακειή ληξίπια: πξνσζεηηθή ή ςειή 4.6 Παξαιιαγέο ληξίπιαο: ξαρηαία, αληίζηξνθε, ζηαπξσηή, θάησ από ηα πόδηα, ληξίπια αιιαγήο ξπζκνύ 4.7 νύη: κπάζηκν-ζνύη (lay-up), ζηαηηθό ζνύη, ζνύη κε άικα, ζνύη ειεύζεξεο βνιήο, ην ηξαβέξζν ζνπη, ην κηζό ηξαβέξζν. 4.8 Πξνζπνηήζεηο 4.9 Άκπλα: άκπλα θνληά ζην θαιάζη, άκπλα καθξηά από ην θαιάζη (ελαληίνλ θνληώλ θαη ςειώλ παηρηώλ). Γπλαηή/αδύλαηε πιεπξά. 5. Δπηζεηηθή ζπλεξγαζία δύν θαη πεξηζζόηεξσλ παηρηώλ:

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ξεκαξθαξίζκαηα πεξηθεξεηαθώλ παηρηώλ (back door, κέζα θαη έμσ, Γ, 5.2 Ξεκαξθαξίζκαηα ςειώλ παηρηώλ 5.3 Πάζα θαη θόςηκν ζην θαιάζη (give and go) ζθξηλ θαη ξνιάξηζκα (pick or screen and roll) 6. Ακπληηθή ζπλεξγαζία δύν θαη πεξηζζόηεξσλ παηρηώλ: ελαληίνλ l, 2 ελαληίνλ 2, 3 ελαληίνλ 3, 4 ελαληίνλ 4 θαη 5 ελαληίνλ Αληηκεηώπηζε ζθξηλ θαη πάζαο θόςηκν. 6.3 Μπινθάξηζκα θαη ξηκπάνπλη 7. Θεκειίσζε νκαδηθήο επίζεζεο, ζηνηρεία ηαθηηθήο: 7.1 Αηθληδηαζκόο 7.2 Διεύζεξε επίζεζε (Passing game Motion offense) 7.3 Δηδηθέο θαηαζηάζεηο 7.4 Σδάκπνι 7.5 Δπαλαθνξά απν ηειηθή γξακκε 7.6 Δπαλαθνξά απν πιάγηα γξακκή 7.7 Δπίζεζε ελαληίνλ δώλεο 7.8 Δπίζεζε ελαληίνλ πηεζηηθήο δώλεο νιόθιεξν γήπεδν 7.9 Δπίζεζε ελαληίνλ πηεζηηθνύ καλ-ην-καλ νιόθιεξν γήπεδν 8. Θεκειίσζε νκαδηθήο άκπλαο, ζηνηρεία ηαθηηθήο: 8.1 Μαλ-ην-καλ (man to man) 8.2 Πηεζηηθή άκπλα (pressing) καλ-ην-καλ (νιόθιεξν γήπεδν) 8.3 Άκπλα δώλεο 1-2-2, Άκπλα κε παγίδεο

4 9. Μέζνδνη πξνζέξκαλζεο Σηότοι: Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα: Φπρνθηλεηηθά: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ κηα πνηθηιία ησλ αθνινπζηώλ θίλεζεο θαη λα απνδείμνπλ εθθξαζηηθέο κνξθέο ηεο θίλεζεο. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηε κπτθή δύλακε θαη αληνρή, ηελ επειημία θαη ηελ θαξδηαγγεηαθή αληνρή. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο γηα λα δήζνπλ κηα ζσκαηηθά δξαζηήξηα δσή. Γλσζηηθά: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ fitness. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ γεγνλόησλ, ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εηζήρζεθαλ ζην πξόγξακκα. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ κάζεη θαη λα ηηο εθαξκόζνπλ ζε άγλσζηεο θαηαζηάζεηο. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιύζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δεμηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα αζθήζεσλ ή παηρληδηνύ. πλαηζζεκαηηθά: Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκό. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ θαιή εζηθή ζπκπεξηθνξά, ζεβαζκό θαη θξνληίδα γηα ηνπο άιινπο. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ηηο αμίεο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη θαη λα αληηδξνύλ θνηλσληθά κε ζεηηθό ηξόπν. Οη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ ηελ εγεζία, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ επγελή άκηιια θαη ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηνύλ ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζ έλα παηρλίδη.

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τρόπος Εργαζίας: Πξαθηηθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα αζινπαηδηώλ Θεσξεηηθή δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα Β208 ηνπ Αζιεηηθνύ θέληξνπ κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. Απαιηήζεις μαθήμαηος: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο. Αζιεηηθή ελδπκαζία αζιεηηθά ξνύρα θαη παπνύηζηα. Πξναηξεηηθή πεηζέηα θαη λεξό. Έληππν δήισζεο όηη είλαη πγηείο θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. Η παξνπζία ζην κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθή. Τρόπος βαθμολογίας: Πεηζαξρία- Γεληθή ζπκπεξηθνξά-οκαδηθόηεηα-πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά-fair play (ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε) = 20% Παξνπζία/πξαθηηθή ζπκκεηνρή = 20% Αμηνιόγεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ (ςπρνθηληηηθή κάζεζε) = 20% Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 20% θαη θαηαλόεζε/γλώζε ηερληθήο, ηαθηηθήο θαη θαλνληζκώλ (γλσζηηθή κάζεζε) = 20% Βηβιηνγξαθία: Υποτρεωηική: 1. εκεηώζεηο καζήκαηνο Σσμπληρωμαηική: Σζίηζθαξεο, Γ., & Υαηδεαζαλαζίνπ, Π.(2002). Basketball θεμελιώδειρ απσέρ αηομικήρ ηεσνικήρ. Επίθεζη και άμςνα. Δθδόηεο: άιην.

6 Bradley, B. (1998). Values of the game. Broadway Books New York. Σζίηζθαξεο, Γ. Υαηδεαζαλαζίνπ, Π., Λέθαο Α., & Γαιαδνύιαο, Υ. (2010). Basketball, Οι Τεσνικέρ δεξιόηηηερ ζηη διδαζκαλία ηων αναπηςξιακών ηλικιών. Δθδόηεο: άιην. Σζίηζθαξεο Γ.- Λέθαο Α.- Γαιαδνύιαο Υ. (2010) Βasketball, κανόνερ διαιηηζίαρ, διεξαγωγή αγώνων, οπολογία. Δθδόηεο: άιην Σζίηζθαξεο Γ., Λέθαο Α., Γαιαδνύιαο Υ., Καξακνπζαιίδεο Γ., Θσκαίδεο Α., & Γεκεηξίνπ Ν. (2010). Basketball, ε δηδαζθαιία ηεο ηαθηηθήο ζηηο αλαπηπμηαθέο ειηθίεο. Δθδόηεο:άιην Ιζηοζελίδες Κππξηαθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο Παλεπξσπαηθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning)

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning) CLIL ( Content and Language Integrated Learning) Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη Γεληθά ζηνηρεία Τν CLIL αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010 ΔΤΟΣ Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 20 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 11 Σσζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα