ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ 1

2 Α. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ η οποία στο παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» έχει ιδρυθεί στις 11 Οκτωβρίου Την ίδρυσή της ενέκρινε το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, µετά από συµφωνία του ΣΩΜΑΤΟΣ µε τους υφιστάµενους τότε Επαρχιακούς Συνδέσµους Παλαιών Προσκόπων. Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί συµπληρώνουν τους βασικούς κανόνες που περιέχονται στο άρθρο 27 του Οργανισµού του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. Άρθρο 1 - Σκοποί Οι σκοποί της Επιτροπής είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 27 του Οργανισµού. Νοείται ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν έχει κανένα δικαίωµα επέµβασης στις δραστηριότητες και στην οντότητα των διαφόρων Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, εκτός των περιπτώσεων που προσκρούει στον Οργανισµό του Σώµατος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκπροσωπείται στο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ή και οπουδήποτε αλλού, από τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται τότε την εκπροσώπησή της αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος, εκτός εάν η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορίσει άλλον εκπρόσωπο µεταξύ των µελών της. Άρθρο 2 - Μέλη Μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οι Επαρχιακοί Σύνδεσµοι Παλαιών Προσκόπων, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από τρεις εκπροσώπους από κάθε Σύνδεσµο, µέλη των ιοικητικών τους Συµβουλίων. Κατά την πρώτη Συνεδρία της τριετίας η Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώµα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και τον Ταµία. εν επιτρέπεται η εκλογή του ιδίου Προέδρου πέραν τρίτης συνεχούς θητείας. Η σύσταση της Επιτροπής κοινοποιείται στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων ενός Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων, ο Σύνδεσµος αυτός ορίζει άλλον ή άλλους εκπροσώπους. Νοείται ότι εάν ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι που αποχώρησαν κατείχαν διοικητική θέση στην Επιτροπή, ο νεοδιορισθείς ή οι νεοδιορισθέντες δεν θα καταλαµβάνουν την κενωθείσα θέση αλλά θα γίνονται αρχαιρεσίες για την κενωθείσα ή τις κενωθείσες θέσεις. Άρθρο 3 - θητεία Η θητεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι τριετής και αρχίζει ένα µήνα πριν από την τριετή θητεία το ιοικητικού Συµβουλίου του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. Νοείται ότι όλοι οι Επαρχιακοί Σύνδεσµοι Παλαιών Προσκόπων θα ορίσουν τις Γενικές Συνελεύσεις τους τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της θητείας της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Άρθρο 4 - Συνεδριάσεις α. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά τρίµηνο. 2

3 β. Έκτακτα όταν τούτο ζητηθεί από οποιοδήποτε Επαρχιακό Σύνδεσµο Παλαιών Προσκόπων. Άρθρο 5 - Συναντήσεις µε τα.σ. των Επαρχιακών Συνδέσµων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ µια φορά το χρόνο καλεί όλα τα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, τα οποία ενηµερώνει για τις δραστηριότητές της για το χρόνο που πέρασε. Ανταλλάζει µε τα µέλη απόψεις και δέχεται εισηγήσεις για το πρόγραµµα του επόµενου χρόνου. Κατά τις συναντήσεις αυτές καλείται εκπρόσωπος/εκπρόσωποι του Σώµατος. Άρθρο 6 - Οικονοµικά τικ Επιτροπής α. Τα έσοδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι: Ι Οι συνδροµές των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες καθορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ κάθε χρόνο ανάλογα µε τα προβλεπόµενα έξοδα και την οικονοµική κατάσταση καθ' ενός από τους Συνδέσµους. II Άλλα έσοδα µπορεί να προέρχονται από διάφορες εκδηλώσεις, δωρεές, κληροδοτήµατα ή άλλο εισόδηµα που περιέρχεται νόµιµα στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ. β. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα διατηρεί λογαριασµό σε τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα. γ. Τα λογιστικά βιβλία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ θα ελέγχονται κάθε χρόνο από εγκεκριµένους ελεγκτές που θα διορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά την έναρξη της θητείας της. Άρθρο 7 - Σφρανιδα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα έχει σφραγίδα που θα χρησιµοποιείται στην αλληλογραφία, αιτήσεις, αποδείξεις και γενικά σε όλα τα έγγραφα που την αφορούν άµεσα. Είναι κυκλική µε το έµβληµα των Παλαιών Προσκόπων στο µέσο, τις λέξεις «ΗΜΟΥΝ - ΕΙΜΑΙ - ΘΑΜΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» γύρω από το έµβληµα και την ονοµασία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο εξωτερικό κύκλο ως εξής: «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» Άρθρο 8 - Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισµών Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί µπορεί να τροποποιηθούν κατόπιν οµόφωνης απόφασης των µελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Οι νέοι τροποποιηµένοι Εσωτερικοί Κανονισµοί θα υποβάλλονται προς έγκριση στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. Άρθρο 9 - Τιµητικές ιακρίσεις α. Τιµητικές ιακρίσεκ Παλαιών Προσκόπων: 3

4 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να απονείµει το µετάλλιο Παλαιών Προσκόπων Κύπρου σε Παλαιούς Προσκόπους, σε εν ενεργεία Προσκόπους ή και σε πολίτες, οι οποίοι αποδεδειγµένα βοήθησαν και/ή βοηθούν τους Επαρχιακούς Συνδέσµους Παλαιών Προσκόπων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να ανακηρύξει Επίτιµο Πρόεδρο της Επιτροπής πρώην πρόεδρο σε αναγνώριση µακράς (πέραν των 5 ετών) και ευδόκιµης υπηρεσίας ως προέδρου της Επιτροπής. Ο Επίτιµος Πρόεδρος είναι δυνατόν να καλείται στις συνεδρίες της Επιτροπής υπό συµβουλευτικό χαρακτήρα. β- Τιµητικές ιακρίσεις Σώµατος Προσκόπων Κύπρου: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ εξετάζει µετά από εισηγήσεις των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων για σύσταση στη Γενική Εφορεία και κατ' επέκταση στο ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου την απονοµή Τιµητικών ιακρίσεων σε άτοµα τα οποία πρόσφεραν υπηρεσίες στο Προσκοπικό Κίνηµα του τόπου. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ τόσο για τις Τιµητικές ιακρίσεις Παλαιών προσκόπων όσο και τις εισηγήσεις για Τιµητικές ιακρίσεις από το Σώµα Προσκόπων Κύπρου συνεδριάζει µία φορά το χρόνο σε ειδική συνεδρία όπου οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων εκθέτουν µε κάθε λεπτοµέρεια και δικαιολογούν τις εισηγήσεις τους. Μετά από ενδελεχή µελέτη των πιο πάνω εισηγήσεων λαµβάνεται οµόφωνη απόφαση σε ποιους θα απονεµηθούν Τιµητικές ιακρίσεις Παλαιών Προσκόπων και για ποιους θα γίνει εισήγηση στο Σώµα Προσκόπων Κύπρου για Τιµητικές ιακρίσεις από το Σώµα. Άρθρο 10 -Στολή Οι Παλαιοί Πρόσκοποι έχουν ΕΠΙΣΗΜΗ στολή καθώς και στολή ΕΡΓΑΣΙΑΣ. α Επίσηµη Στολή Σακάκι µπλε σκούρο - τύπου blazer - µε δύο κουµπιά χρώµατος ασηµί και τρία µικρότερα στο κάθε µανίκι. Παντελόνι γκρι ανοικτό (για τις γυναίκες φούστα του ιδίου χρώµατος). Πουκάµισο άσπρο. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται σακάκι τότε το πουκάµισο θα έχει δύο τσέπες µε καπάκι και επωµίδες. Γραβάτα µπλε µε το σήµα των παλαιών προσκόπων κεντηµένο. Παπούτσια µαύρα. ιακριτικά σήµατα στην αριστερή τσέπη στο σακάκι καθώς και στο πουκάµισο που φοριέται χωρίς σακάκι ράβεται το σήµα/έµβληµα των Παλαιών Προσκόπων. 4

5 β. Στολή Eργασίας Πουκάµισο άσπρο ή γαλάζιο Παντελόνι µπλε ή µπλε τζιν Παπούτσια µαύρα. Καπέλο Παλαιών Προσκόπων (τύπου jockey). ιακριτικά το σήµα των Παλαιών Προσκόπων της Επαρχίας των. Σε περιπτώσεις αποστολών στο εξωτερικό το σήµα θα είναι των Παλαιών Προσκόπων Κύπρου καθώς και το µαντίλι του Σώµατος. Άρθρο 11 - Αλληλοενηµέρωση υε το Σ.Π.Κ. Τα προγράµµατα δράσεως και οι εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού κοινοποιούνται στο Σώµα για συντονισµό. Νοείται ότι ο Πρόεδρος του. Σ. του Σώµατος καθώς και ο Γ. Έφορος δύνανται να παρίστανται. Άρθρο 12 - ιάλυση τικ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ διαλύεται όταν διαλυθούν όλοι πλην ενός Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων, οπότε την περιουσία της σε χρήµα, έπιπλα και γραφική ύλη και τις δραστηριότητές της αναλαµβάνει ο τελευταίος Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων ο οποίος ακόµη λειτουργεί. Σε περίπτωση διαλύσεως όλων των Επαρχιακών Συνδέσµων τότε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περιέρχονται στο Σ.Π.Κ. 5

6 Β. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Σύµφωνα µε το Άρθρο 27 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, σε κάθε προσκοπική επαρχία λειτουργεί ΕΝΑΣ Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων. Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί διέπουν τη λειτουργία όλων των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων. Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων, δύναται να ετοιµάσει δικούς του Συµπληρωµατικούς Εσωτερικούς Κανονισµούς για κάλυψη: Α) Περιπτώσεων που δεν αναφέρονται στους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισµούς. Β) Ιδιαζουσών συνθηκών της Επαρχίας όπου εδρεύει. Οι Συµπληρωµατικοί όµως αυτοί Κανονισµοί σε καµία περίπτωση θα προσκρούουν στους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισµούς και κατ' επέκταση στο Άρθρο 27 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Οι Συµπληρωµατικοί Κανονισµοί θα πρέπει να εγκριθούν από Γενική Συνέλευση του οικείου Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων. Μετά την έγκριση να σταλούν για έλεγχο και επικύρωση από την Παγκύπρια Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων. ΑΡΘΡΟ 1ο - Ίδρυση Για την ίδρυση Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων απαιτείται η συµµετοχή πέραν των 20 (είκοσι) Παλαιών Προσκόπων (σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 27 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, σε ότι αφορά στην έννοια Παλαιός Πρόσκοπος). Έδρα του Συνδέσµου θα είναι η ίδια µε εκείνη της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων. ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοποί Σκοποί Ιδρύσεως και Λειτουργίας των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, είναι αυτοί που αναφέρονται στο Άρθρο 27 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 3ο - Μέλη, Όροι Εγγραφής και ιαγραφής Μέλη των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων δύνανται να εγγραφούν Παλαιοί Πρόσκοποι όταν:- I. Έχουν συµπληρώσει αίτηση εγγραφής η οποία πρέπει να εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο του οικείου Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων. II. εν είναι ενεργά µέλη στη Προσκοπική Κίνηση. Μέλος διαγράφεται όταν:- I. εν καταβάλει για 3 (τρία) συνεχή χρόνια τις συνδροµές του. 6

7 II. Συµπεριφέρεται κατά τρόπο µη αρµόζοντα προς τους σκοπούς του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ και τα προσκοπικά εν γένει ιδεώδη. III. Ήθελε ευρεθεί ένοχος για κακούργηµα ή για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας. Νοείται ότι για τη διαγραφή µέλους απαιτείται Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ δια πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων µελών του. Εν τούτοις µέλος του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ που έχει διαγραφεί ως ανωτέρω δικαιούται να επιδιώξει την ακύρωση της διαγραφής του ενώπιον Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όταν το µέλος αυτό ζητήσει γραπτώς την ακύρωση εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την ηµέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, απαριθµώντας τους λόγους. ΑΡΘΡΟ 4ο - Πόροι Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος διατηρεί δικό του ταµείο για τις οικονοµικές του δραστηριότητες. Πόροι του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ είναι: Ι. Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου. II. Εισφορές και δωρεές προς το ΣΥΝ ΕΣΜΟ. III. Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις. IV. Οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που περιέρχεται νόµιµα στο ΣΥΝ ΕΣΜΟ. Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία τα οποία θα ελέγχονται από εγκεκριµένο λογιστικό/ελεγκτικό γραφείο, που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι ελεγµένοι λογαριασµοί θα κοινοποιούνται στην ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ η οποία µε τη σειρά της θα τη διαβιβάζει στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, όπως προνοείται από το Άρθρο 27 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 5ο - Αντιπροσώπευση Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων αντιπροσωπεύεται, σε όλες τις περιπτώσεις, από το ιοικητικό του Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο, αναλόγως των περιπτώσεων, δύναται µε απόφασή του : Α) Να διορίσει ένα ή περισσότερα µέλη του τα οποία θα αντιπροσωπεύσουν το ΣΥΝ ΕΣΜΟ. Β) Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στους πιο πάνω αντιπροσώπους να συµπεριληφθούν µέλη του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ τα οποία κατέχουν τις προαναφερόµενες γνώσεις. Γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδικός επί του θέµατος µεταξύ των µελών του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, τότε το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει σαν Σύµβουλο της αντιπροσωπείας ειδικό, µη µέλος του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ. 7

8 ΑΡΘΡΟ 6ο - Όργανα ιοίκησης Τα όργανα ιοίκησης ενός ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ είναι:- Α) Η Γενική Συνέλευση Β) Το ιοικητικό Συµβούλιο Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης ενός Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων. - Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και έχουν δικαίωµα ψήφου καθώς και δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται όλα τα µέλη τα οποία έχουν τακτοποιηµένες πλήρως τις συνδροµές τους ή και άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο. - Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε εγκύκλιο προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου τουλάχιστον 10 ( ΕΚΑ) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της, αναφέροντας και την ηµερήσια διάταξή της. Ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση καταχωρείται και σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. - Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι εν απαρτία όταν παρίστανται το ήµισυ πλέον ενός των µελών, τα οποία έχουν τακτοποιηµένες πλήρως τις συνδροµές ή και άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο. Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την προκαθορισθείσα ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για µισή ώρα οπότε όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. - Μια Γενική Συνέλευση ανάλογα µε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης χαρακτηρίζεται σε:- i. Τακτική Γενική Συνέλευση ii. Έκτακτη Γενική Συνέλευση i. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 3 (τρία) χρόνια τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη συγκρότηση της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ η οποία και αυτή έχει τριετή θητεία. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται:- 1) Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης που αποτελείται από τον Προεδρεύοντα της Συνέλευσης και ενός ή δύο βοηθών (γραµµατέων/πρακτικογράφων) 2) Απολογισµός πεπραγµένων του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου 3) Έκθεση Ταµιακής Κατάστασης 4) Έκθεση Ελεγκτών 5) Ερωτήσεις/Απαντήσεις/ ιευκρινίσεις επί του απολογισµού και της οικονοµικής/ταµιακής κατάστασης 6) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τρία µέλη τα οποία δεν έχουν πρόθεση να θέσουν υποψηφιότητα στο νέο ιοικητικό Συµβούλιο 8

9 7) Εκλογή 13 (δεκατριών) µελών του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και 3 (τριών) επιλαχόντων 8) Εκλογή Εγκεκριµένων Ελεγκτών ή Ελεγκτικού γραφείου - Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι είναι πέραν των 13 (δεκατριών) διενεργείται µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των επικρατέστερων. ii. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται κατά τη διάρκεια της τριετίας µεταξύ δύο Τακτικών Συνελεύσεων να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς µελέτη και λήψη απόφασης πάνω σε συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα που καθορίζονται στην εγκύκλιο µε την οποία ανακοινώνεται στα µέλη η σύγκλησή της. Νοείται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κατόπιν γραπτής αίτησης είτε µέλους που έχει διαγραφεί και φέρει ένσταση για τη διαγραφή του είτε από τουλάχιστον 10 (δέκα) µέλη προς εξέταση και µελέτη θέµατος το οποίο δικαιολογούν πλήρως στην αίτησή τους. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το ιοικητικό Συµβούλιο αφού τις µελετήσει µε προσοχή µπορεί να καλέσει τους ενδιαφεροµένους σε κατ ιδία συνάντηση για εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης προς το συµφέρον του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ή να προχωρήσει στη σύγκληση της ζητούµενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση/αλλαγή άρθρου ή άρθρων ή και ολόκληρου του Συµπληρωµατικού Εσωτερικού Κανονισµού. Νοείται ότι µε την Εγκύκλιο θα επισυνάπτονται και οι προτεινόµενες αλλαγές. Β) Το ιοικητικό Συµβούλιο ενός Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών Προσκόπων αποτελείται από 13 (δεκατρία) µέλη τα οποία εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκροτείται σε Σώµα εντός µιας εβδοµάδας από την εκλογή του. - Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα, το Βοηθό Γραµµατέα, τον Ταµία και το Βοηθό Ταµία, ενώ στα άλλα επτά µέλη είναι δυνατόν να ανατεθούν διάφορα καθήκοντα, όπως δηµοσίων σχέσεων, βιβλιοθηκάριου και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά τον καταρτισµό του σε σώµα ορίζει τρία από τα µέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν τον ΣΥΝ ΕΣΜΟ τους στην ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να καταρτίζει επιτροπές µε ειδικά καθήκοντα, όπως Επιτροπή Ψυχαγωγίας, Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων κλπ. 9

10 Καθήκοντα και Ευθύνες των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου:- 1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ προεδρεύει του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, υπογράφει µε το Γραµµατέα όλη την αλληλογραφία και γενικά όλα τα έγγραφα του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες το ιοικητικό Συµβούλιο και σε έκτακτη συνεδρία όταν αυτό το ζητήσουν γραπτώς 4 (τέσσερα) τουλάχιστον µέλη του για συζήτηση και µελέτη ειδικού θέµατος και λογοδοτεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγµένων της τριετίας κατά την οποία υπήρξε πρόεδρος. Εξουσιοδοτεί τον ταµία του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ για πληρωµές που έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται και αλληλοενηµερώνεται µε τον Επαρχιακό Έφορο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ σε περίπτωση ισοψηφίας για λήψη απόφασης από το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη νικώσα. 2) Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ αναπληροί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου. 3) Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου, είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, υπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις επιστολές αυτού, τηρεί αρχείο όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων επιστολών και εγγράφων, τηρεί µητρώο των µελών του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του βιβλίου των πρακτικών των συνεδριών, όλων των εγγράφων του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ καθώς και τη σφραγίδα του. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου από τακτική ή έκτακτη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου, ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ δύναται κατά την κρίση του και εφ όσον τα παρόντα µέλη αυτού αποτελούν απαρτία, να προεδρεύσει της συνεδρίας αυτής. 4) Ο ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ αναπληροί το Γραµµατέα στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου. 5) Ο ΤΑΜΙΑΣ τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εκτελεί όλες τις πληρωµές που εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο και φυλάει τις σχετικές αποδείξεις σε ειδικό αρχείο, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ. Ο ΤΑΜΙΑΣ µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ανοίγει λογαριασµό ή λογαριασµούς στο όνοµα του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ σε τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα και υπογράφει µε τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας των µε το Γραµµατέα εφ όσον ήθελε παρουσιασθεί επείγουσα ανάγκη, τις επιταγές που εκδίδει για τις πληρωµές που αφορούν το ΣΥΝ ΕΣΜΟ. Ο ΤΑΜΙΑΣ υποχρεούται να καταθέτει στο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, όλα τα χρήµατα που περιέρχονται στην κατοχή του για λογαριασµό του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, εκτός ενός ποσού το ύψος 10

11 του οποίου καθορίζει από καιρόν σε καιρό, µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο και παρέχει πληροφορίες σ αυτό οποτεδήποτε του ζητηθεί. Ο ΤΑΜΙΑΣ ετοιµάζει τους τελικούς λογαριασµούς του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ οι οποίοι κατόπιν ελέγχου από τους εγκεκριµένους ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία δίδει τις απαιτούµενες εξηγήσεις. 6) Ο ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ βοηθά τον Ταµία στα καθήκοντά του και τον αναπληροί σε περίπτωση απουσίας του. Άρθρο 7ο - Σφραγίδα του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων έχει τη σφραγίδα του η οποία φυλάγεται από το Γραµµατέα του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ και χρησιµοποιείται στην αλληλογραφία και γενικά σε όλα τα έγγραφά του. Είναι κυκλική µε το έµβληµα των Παλαιών Προσκόπων στο µέσο, τις λέξεις»ημουν - ΕΙΜΑΙ - ΘΑΜΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» γύρω από το έµβληµα και την ονοµασία του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ στον εξωτερικό κύκλο, ως εξής:- ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... Άρθρο 8ο Τιµητικές ιακρίσεις Ένας Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων δύναται να εισηγηθεί στην ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ την απονοµή τιµητικής διάκρισης σε µέλος ή µη µέλος του το οποίο κατά την αυστηρή του κρίση βοήθησε και βοηθά κατά ουσιαστικό τρόπο το ΣΥΝ ΕΣΜΟ και κατ επέκταση την Προσκοπική Κίνηση. Η τιµητική διάκριση µπορεί να είναι είτε το Μετάλλιο Παλαιών Προσκόπων το οποίο απονέµει η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, είτε να γίνει εισήγηση προς το ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ για απονοµή τιµητικής διάκρισης από αυτό. Άρθρο 9ο Όµιλοι Παλαιών Προσκόπων Συστηµάτων Είναι δυνατόν εντός του Επαρχιακού Συνδέσµου µέλη που υπηρέτησαν σε συγκεκριµένο Σύστηµα να δηµιουργήσουν και να λειτουργούν Όµιλο Παλαιών Προσκόπων ΧΧου Συστήµατος. Για να συγκροτηθεί ένας Όµιλος πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον τουλάχιστο 20 µέλη του Επαρχιακού Συνδέσµου. Οι κανονισµοί της λειτουργίας οµίλου/οµίλων εντός του Επαρχιακού Συνδέσµου αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Γ. των κανονισµών. Άρθρο 10ο - Τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισµών Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν απόφασης µε πλειοψηφία της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Για να έχουν ισχύ οι τροποποιηθέντες Εσωτερικοί Κανονισµοί πρέπει να υποβληθούν στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και να τύχουν της έγκρισής του. Άρθρο 11ο - ιάλυση ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Ένας Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων διαλύεται όταν ο αριθµός των µελών του µειωθεί κάτω των 20 (είκοσι), µε Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ. 11

12 Μετά την εκκαθάριση των υποχρεώσεων του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ, οποιαδήποτε περιουσία του περιέρχεται στην ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Σε περίπτωση που ο διαλυθείς Σύνδεσµος ήταν ο τελευταίος εν λειτουργία τότε τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στο Σ. Π. Κ. Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί εγκρίθηκαν στη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου της 1ης Ιουνίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των Συστηµάτων συνιστώνται από το Σ.Π.Κ. Σύνδεσµοι Προσκοπικών Συστηµάτων (Σ.Π.Σ.). 2. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη,

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη, Ανακοίνωση 18 Μαρτίου 2015 Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Με βάση τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΙΠΠΑΚ στις 19/02/2015, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ α. Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία Ταµείο Ευηµερίας Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στις 22.10.2007 από τους κατοίκους της κοινότητας Αργακίου πολιτιστικός, αθλητικός, φιλολογικός και µουσικός Όµιλος µε την επωνυµία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΑΚΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Έ ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία Ί ΡΥΜΑ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ το οποίο θα εδρεύει στην Αραδίππου-Λάρνακα. 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Στο παρόν καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989

449 K^JI. 134/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 1989 E.E. Παρ. ffl(i) Αρ. 2974,12.5.95 449 K^JI. 134/95 Αριθμός 134 Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων (Ταμείο Ιατρικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2007 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μάρτιος 2007 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Μάρτιος 2007 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΡΘΡΟ... 3 1.1 Επωνυμία / Έδρα... 3 2 ΑΡΘΡΟ... 3 2.1.1 Σκοποί και Μέσα Ομάδας... 3 3 ΑΡΘΡΟ... 5 3.1.1 Πόροι της Ομάδας (Ε.Ο.Δ.)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λευκωσία Ιούνιος, 2002 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙ Α 1. Νοµική Υπόσταση... 3 2. Αποστολή, Μέσα και Μέθοδος... 3 3. Αρχές του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου (Σ.Π.Κ.)... 4 4. Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: (1) Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Σύνδεσμος Γονέων με την επωνυμία Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 2. ΑΡΧΕΣ 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΑΥΤΩΝ 4. ΜΕΛΗ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ I) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕ.ΦΟΙ.ΠΑ.Κ) Περιεχόμενα 1. Ίδρυση Έδρα Σφραγίδα - Ιστοσελίδα... 3 2. Αρχές... 3 3. Σκοποί... 3 4. Μέλη... 3 5. Πόροι...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 21 εκεµβρίου 1998 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία Έδρα Σφραγίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 Ε ΡΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΦΡΑΓΙ Α ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Σκοποί Μέσα ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα