Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER"

Transcript

1 Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1

2 Άξζξν 1 Γεληθά ζηνηρεία ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο 1.1 ην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή πξνζέγγηζεο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο » (ΠΑΑ) εγθξίζεθε, κε ηηο αξηζ. 5807/ θαη 5954/ απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ε εθαξκνγή ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε Φνξέα Τινπνίεζεο (Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο) ηελ Δηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ», (εθεμήο απνθαινχκελε Ο.Σ.Γ.). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ππεγξάθε ε απφ 28/05/2010 χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ & Τπνδνκψλ θαη ηεο Ο.Σ.Γ. 1.2 Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Σ.Γ. είλαη νη αθφινπζνη: Πξψηνο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (κνληέιν +1) Σξίηνο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Ο ηέηαξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Η δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειεί ηνλ πέκπην ζηφρν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Σειεπηαίνο ζηφρνο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, είλαη ε ζηήξημε ζπλεξγαζίαο θαη δηθηπψζεσλ κεηαμχ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 1.3 Σν ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Ο.Σ.Γ. πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα θαη ππνκέηξα: 2

3 ΜΔΣΡΟ 41. ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο: 411. Αληαγσληζηηθφηεηα 413.Πνηφηεηα δσήο/ Γηαθνξνπνίεζε 421: Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 431: Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ L123 L311 L312 L313 L321 L α 421β 431α 431β ΤΠΟΜΔΣΡΟ Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΣΓ Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε 1.4 Πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα αθφινπζα Σνπηθά Γηακεξίζκαηα: ΝΟΜΟ/ ΓΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ/ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ* ΣΟΠΙΚΟ ΔΚΣΑΗ (km2) ΠΛΗΘΤΜΟ(ζηνηρεία 2001 πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο) ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ 2.543, ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 385, Γ.Γ.Αλζνρψξηνλ 15, Αλζνρψξη 15, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Γξαηίλε 14, Γξαηηλή 14, νξεηλφο Γ.Γ.Θξπινξίνπ 26,

4 Θξπιφξην 13, κεηνλεθηηθφο Ρνδίηεο 8, κεηνλεθηηθφο Φχιαθαο 4, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Ιηέα 4, Ιηέα 4, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Κάιραληνο 112, Κάιραο 58, δπλακηθφο Ιάκπνιηο 12, νξεηλφο Μεγάιε Άδα 5,084 9 νξεηλφο Μχηηθαο 3,954 6 νξεηλφο αξαθελή 4, νξεηλφο Σπρεξφ 28, νξεηλφο Γ.Γ.Καξπδηάο 9, Καξπδηά 9, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Κεθίδηνλ 2, Κεθίδην 2, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Κφζκηνλ 23, Κφζκην 23, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Παλδξφζνπ 86, Πάλδξνζνο 19, νξεηλφο Νπκθαία 51, νξεηλφο χκβνια 15, νξεηλφο Γ.Γ.ηδεξάδεο 14, ηδεξάδεο 14, νξεηλφο Γ.Γ.ηπιάξηνλ 6, ηπιάξην 6, νξεηλφο ΓΗΜΟ ΑΙΓΔΙΡΟΤ 139, Γ.Γ.Αηγείξνπ 30, Αίγεηξνο 18, κεηνλεθηηθφο Αγξνηηθφ Οξθαλνηξνθείν 0, κεηνλεθηηθφο Μεζζνχλε 12, κεηνλεθηηθφο 4

5 Γ.Γ.Αξσγή 4, Αξσγή 4, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Γιπθάδα 21, Γιπθάδα 21, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Καιιίζηε 3, Καιιίζηε 3, δπλακηθφο Γ.Γ.Μειέηε 4, Μειέηε 4, δπλακηθφο Γ.Γ.Μέζε 11, Μέζε 11, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Νέαο Καιιίζηεο 15, Νέα Καιιίζηε 15, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Παξαιία Μέζεο 7, Παξαιία Μέζεο 7, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Πφξπε 25, Πφξπε 25, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Φαλαξίνπ 13, Φαλάξη 13, κεηνλεθηηθφο ΓΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 178, Γ.Γ.Αξξηαλά 13, Αξξηαλά 13, δπλακηθφο Γ.Γ.Αγηνρψξηνλ 17, Αγηνρψξη 17, νξεηλφο Γ.Γ.Γαξκέλε 5, Γαξκέλε 5, νξεηλφο Γ.Γ.Γεηιηλά 4, Γεηιηλά 4, δπλακηθφο Γ.Γ.Ήπηνλ 10, Ήπην 10, νξεηλφο Γ.Γ.Κίλπξα 6, Κίλπξα 6, νξεηλφο 5

6 Γ.Γ.Λχθεηνλ 10, Λχθεην 10, δπλακηθφο Γ.Γ.Μηθξφλ Πηζηφλ 3, Μηθξφ Πηζηφ 3, δπλακηθφο Γ.Γ.Μχζηαθαο 4, Μχζηαθαο 4, δπλακηθφο Γ.Γ.Νέδα 16, Νέδα 16, νξεηλφο Γ.Γ.Νηθεηαί 4, Νηθεηαί 4, νξεηλφο Γ.Γ.Πιαγηά 41, Πιαγηά 41, νξεηλφο Γ.Γ.θάισκα 4, θάισκα 4, δπλακηθφο Γ.Γ.ηξνθή 33, ηξνθή 33, νξεηλφο ΓΗΜΟ ΜΑΡΩΝΔΙΑ 278, Γ.Γ.Ξπιαγαλήο 58, Ξπιαγαλή 39, κεηνλεθηηθφο Δξγάλε 9, κεηνλεθηηθφο Νέα Πέηξα 10, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Ακαξάλησλ 40, Ακάξαληα 14, δπλακηθφο Βάθνο 7, δπλακηθφο Ίζαιν 12, δπλακηθφο Καιιηζέα 2, κεηνλεθηηθφο Πάκθνξν 3, δπλακηθφο Γ.Γ.Ικέξνπ 21, Ίκεξνο 19, κεηνλεθηηθφο Ακπειάθηα 1, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Μαξσλείαο 76,

7 Μαξψλεηα 52, κεηνλεθηηθφο Άγηνο Υαξάιακπνο 3,072 5 κεηνλεθηηθφο Άλσ Αζθεηαί 9, κεηνλεθηηθφο Αζθεηαί 5, κεηνλεθηηθφο Πιαηαλίηεο 6, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Μηξάλσλ 30, Μίξαλα 12, δπλακηθφο Βέλλα 12, δπλακηθφο αικψλε 5, δπλακηθφο Γ.Γ.Πειαγίαο 10, Πειαγία 10, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Πξνζθπλεηψλ 49, Πξνζθελπηαί 32, κεηνλεθηηθφο Αιθπψλ 2,457 7 κεηνλεθηηθφο Αικπξφο 1,474 7 κεηνλεθηηθφο Κξπνλέξη 5, κεηνλεθηηθφο Λεχθεο 0, κεηνλεθηηθφο Πξνθήηεο Ηιίαο 5, κεηνλεθηηθφο ΓΗΜΟ ΝΔΟΤ ΙΓΗΡΟΥΩΡΙΟ Τ 120, Γ.Γ.Νένπ ηδεξνρσξίνπ 49, Νέν ηδεξνρψξη 22, δπλακηθφο Αδξηαλή 4, κεηνλεθηηθφο Καιακφθαζηξν 10, δπλακηθφο Μαπξνκάηην 5, δπλακηθφο Μηθξφ Γνπθάην 6, δπλακηθφο Γ.Γ.Αγίσλ Θενδψξσλ 12, Άγηνη Θεφδσξνη 12, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Μεγάινπ Γνπθάηνπ 12, Μεγάιν Γνπθάην 12, κεηνλεθηηθφο 7

8 Γ.Γ.Παγνπξηψλ 46, Παγνχξηα 46, κεηνλεθηηθφο ΓΗΜΟ ΑΠΩΝ 354, Γ.Γ.απψλ 118, άπεο 53, κεηνλεθηηθφο Αεηνθνξπθή 3, κεηνλεθηηθφο Αξζάθεην 14, κεηνλεθηηθφο Βέιθην 10, κεηνλεθηηθφο Καζζηηεξά 5, κεηνλεθηηθφο Πξσηάην 6, κεηνλεθηηθφο Σζηθιίθην 11, κεηνλεθηηθφο Υακειφ 13, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Ακθία 5, Άκθηα 5, δπλακηθφο Γ.Γ.Αξίζβε 9, Αξίζβε 9, δπλακηθφο Γ.Γ.Δβξίλνο 12, Δβξίλνο 12, νξεηλφο Γ.Γ.Ιάζηνλ 6, Ιάζην 6, νξεηλφο Γ.Γ.Κηδάξηνλ 17, Κηδάξην 17, νξεηλφο Γ.Γ.Κξσβχιεο 50, Κξσβχιε 26, κεηνλεθηηθφο Παιαηά Κξσβχιε 9, κεηνλεθηηθφο Πεηξσηά 14, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Λνθαξίνπ 38, Λνθάξην 20, κεηνλεθηηθφο Αεηφινθνο 18, κεηνλεθηηθφο Γ.Γ.Νέα άληα 65, Νέα άληα 65, νξεηλφο Γ.Γ.ηξχκεο 30,

9 ηξχκε 16, κεηνλεθηηθφο Γηψλε 13, κεηνλεθηηθφο ΓΗΜΟ ΦΙΛΛΤΡΑ 236, Γ.Γ.Φηιιχξα 9, Φηιιχξα 9, δπλακηθφο Γ.Γ.Άγξα 6, Άγξα 6, δπλακηθφο Γ.Γ.Άλσ Γξνζίλε 9, Άλσ Γξνζίλε 9, νξεηλφο Γ.Γ.Άξαηνο 4, Άξαηνο 4, δπλακηθφο Γ.Γ.Αξδείαο 7, Αξδείαο 7, νξεηλφο Γ.Γ.Αξρνληηθά 4, Αξρνληηθά 4, δπλακηθφο Γ.Γ.Βξαγηά 5, Βξαγηά 5, δπλακηθφο Γ.Γ.Γνθφο 16, Γνθφο 16, δπλακηθφο Γ.Γ.Γξνζηά 14, Γξνζηά 14, νξεηλφο Γ.Γ.Γξχκε 24, Γξχκε 24, νξεηλφο Γ.Γ.Δζνρή 28, Δζνρή 28, νξεηλφο Γ.Γ.Κάησ Γξνζηλή 4, Κάησ Γξνζηλή 4, νξεηλφο Γ.Γ.Λακπξφλ 5, Λακπξφλ 5, δπλακηθφο Γ.Γ.Νένλ Καιιπληήξηνλ 10,

10 ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Νένλ Καιιπληήξηνλ 10, νξεηλφο Γ.Γ.Νεχξα 8, Νεχξα 8, δπλακηθφο Γ.Γ.Οκεξηθφλ 4, Οκεξηθφλ 4, νξεηλφο Γ.Γ.Πάζζνο 14, Πάζζνο 14, δπλακηθφο Γ.Γ.Παηεξκά 12, Παηεξκά 12, νξεηλφο Γ.Γ.Ραγάδα 37, Ραγάδα 37, νξεηλφο Γ.Γ.θηάδα 8, θηάδα 8, νξεηλφο ΑΜΑΞΑΓΩΝ 34, Κ.Γ.Ακαμάδσλ 34, Ακαμάδεο 14, δπλακηθφο Άλσ Ακαμάδεο 9, δπλακηθφο Μνλαρνί 10, νξεηλφο ΤΝΟΛΑ 1.659, ην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζεκείνπ 1.1 αλσηέξσ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο δξάζεηο απηνχ πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο ,00 Δπξψ απφ ηα νπνία ηα ,00 Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή θαη ηα ,00 Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή. Δπίζεο κε ηελ ππ αξηζκ. πξση / Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ απμήζεθε ν σο άλσ πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ έγθξηζε πξφζζεησλ πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο χςνπο ,00 Δπξψ, απφ ηα νπνία ηα ,00 Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή θαη ηα ,00 Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή. Μεηά ηελ έληαμε θαη ησλ σο άλσ πξφζζεησλ πηζηψζεσλ ζην ηνπηθφ πξφγξακκα, νη εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο εηο απηφ αλέξρνληαη ζην πνζφλ ησλ ,00 Δπξψ, απφ ηα νπνία ηα ,50 Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή θαη ηα ,50 Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή. Άξζξν 2 Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο 2.1 Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 41: «ηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο», Τπνκέηξν L123 «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ»: δξάζε 10

11 L123α Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, Τπνκέηξν L312 «ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ»: δξάζεηο L312-1 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ, L312-2 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, θα L312-3 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε, Τπνκέηξν L313 «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»: δξάζε L313-8 Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ), Τπνκέηξν L321 «Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ»: δξάζε L321-2 Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία, ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, Τπνκέηξν L323 «Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο»: δξάζεηο L323-4 Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέο-εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο θαη L323-5 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. 2.2 Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο δξάζεο/εσλ ζηελ/ηο νπνία/εο αλαθέξεηαη ε παξνχζα πξφζθιεζε είλαη ελδεηθηηθά σο εμήο: ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΜΔΣ ΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΓΡΑΗ ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ ENΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ L123 θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ , ,78 ηήξημε ηεο L123α πξντφλησλ , ,78 L312 δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ , ,95 11

12 ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΜΔΣ ΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΓΡΑΗ ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ ENΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη L312-1 εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη , ,00 εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ L312-2 παξνρήο ππεξεζηψλ Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη , ,95 εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ Δλζάξξπλζε L312-3 α κεηαπνίεζε , ,00 L313 ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη , ,72 εθζπγρξνληζκφο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο, Βαζηθέο L313-8 θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ) , ,72 L321 ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ , ,08 L321-2 Υψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ , ,08 12

13 ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΜΔΣ ΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΓΡΑΗ ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ ENΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, φπσο θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία θ.ι.π. Γηαηήξεζε θαη L323 αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα , ,16 γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζείαζπιινγέο-εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηνπηθνχ L323-4 πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ , ,00 θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, L323-5 ζηνιψλ , ,16 Σν αλψηαην επηιέμηκν θφζηνο αλά δξάζε, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ (Παξάξηεκα Ι), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Σα αλσηέξσ πνζά δχλαηαη λα αλακνξθψλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Δ.Τ.Δ. ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ θαη β) θαηφπηλ θαηαλνκήο πξφζζεησλ πηζηψζεσλ ζην ηνπηθφ πξφγξακκα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 2.3 Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 13

14 2.4 Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηεινχλ: I. ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο, ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή II. ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. ην ππφδεηγκα αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ. III. θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, IV. θξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα), ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, V. πίλαθαο ηηκψλ κνλάδαο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, VI. ε κε αξ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 355/Β/ ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο ππ αξηζ. Πξση. 6102/ θαη ππ αξηζκ. Πξση / ΚΤΑ ησλ σο άλσ Τπνπξγψλ, ε κε αξ. 2974/710/ Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD), ε κε αξηζ. 1577/2010 (ΦΔΚ 1133/ ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, θαζψο θαη νη κε αξηζκνχο 2463/ , 3751/ (ΦΔΚ 837Β/ ) θαη 16254/2012 (ΦΔΚ 3128/ ) Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθε ε κε αξηζκ. 1577/2010 (ΦΔΚ 1133/ ) Τ.Α. VII. Σν εγθεθξηκέλν, απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηνπηθφ πξφγξακκα πξνζέγγηζεο ηεο ΟΣΓ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. Άξζξν 3 Γηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ Άξζξν 4 Δλεκέξσζε ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ θαη παξαιαβή πξφζθιεζεο Η παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ., Γ/λζε: Ν. Πιαζηήξα Κ.Αλησληάδε, Κνκνηελή, Σ.Κ ηει θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ο.Σ.Γ.: Πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα: ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ. 14

15 Άξζξν 5 Γηεπθξηλήζεηο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Πιεξνθνξίεο 5.1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ Ο.Σ.Γ., απνθιεηζηηθά εγγξάθσο. 5.2 πκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα παξέρνληαη απφ ηελ Ο.Σ.Γ. ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία ππνβνιήο θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο). 5.3 Οη σο άλσ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ο.Σ.Γ. ζηελ σο άλσ πξνζεζκία. 5.4 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηθαηνχρνπο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 6 Υξφλνο θαη Σφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 6.1 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε 2 α επηεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 14: Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Σ.Γ.: Ν. Πιαζηήξα Κ.Αλησληάδε, Κνκνηελή, Σ.Κ είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Σ.Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 6.3 Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Ο.Σ.Γ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνηάζεσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα πεξηέιζεη νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηα πξφηαζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ. κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα θαη επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ ηελ ππέβαιαλ. 6.4 ε θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίδεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ. 6.5 Η Ο.Σ.Γ. δχλαηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ην πνιχ κία θνξά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έλα κήλα κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. Παξάηαζε δχλαηαη λα δνζεί έσο έλα κήλα αθφκε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα ηελ παξάηαζε ηεξείηαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο 15

16 ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο κε αξ. 401/2010 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 355/Β/ ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο ππ αξηζ. Πξση. 6102/ θαη ππ αξηζκ. Πξση / ΚΤΑ ησλ σο άλσ Τπνπξγψλ Η ΟΣΓ απεπζχλεη εθ λένπ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη εθφζνλ: α) δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αμηφινγεο πξνηάζεηο απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ή β) έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε/εηο ή γ) εθηηκά φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο έρεη κεηαβιεζεί ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή Άξζξν 7 Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ 7.1 Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλν ζθξαγηζκέλν «θάθειν ππνςεθηφηεηαο», ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή-αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο. Πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ ην ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη ηεο αίηεζεο απνξξίπηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 7.2 Ο θάθεινο ππνβάιιεηαη έληππα ζε 2 αληίγξαθα (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πξσηφηππν) θαη επηπιένλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd). ε πεξίπησζε αληίζεζεο ππεξηζρχεη ην έληππν πξσηφηππν. 7.3 Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζηελ Ο.Σ.Γ. δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Άξζξν 8 Αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ 8.1. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ. Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ. Καη' εμαίξεζε κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ πξφζσπα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΣΓ απφ θνξείο φπσο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκνζίνπ, επηκειεηήξηα θιπ., ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο δελ επαξθεί. 16

17 ε θάζε πεξίπησζε, ε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ, ελψ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο γηα δηαθνξεηηθέο δξάζεηο Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ δηαθξίλνληαη ζε θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα) θαη ζε θξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο. Δηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχληαη νη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζχκθσλα κε απηά γηα ηα νπνία γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78(a) ηνπ Καλ. 1698/2005. Σα θξηηήξηα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα Παξαξηήκαηα III θαη IV ηεο παξνχζαο. ζνη ππνςήθηνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ή φζνη δελ πξνζθνκίζνπλ θάπνην ή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα III θαη IV απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν ππνςήθηαο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ (γηα παξάδεηγκα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη εζηίαζεο), απηή αμηνινγείηαη θαη εληάζζεηαη ζηε δξάζε εθείλε, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο πξφηαζεο Γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε δξάζε, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, θαηαγξάθεη ζε Γειηίν Αμηνιφγεζεο ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθή αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε αλά θξηηήξην θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ αλά δξάζε, κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά Γειηία Αμηνιφγεζεο ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΠ απνθαζίδεη επί ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο σο άλσ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν (ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο) επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΟΣΓ ε νπνία νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηξνπνπνηψληαο αλάινγα ηελ αξρηθή απφθαζε ηεο ΔΓΠ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θακκία αιιαγή απφ ηνλ δεηγκαηνιεηπηηθφ έιεγρν δελ απαηηείηαη λέα απφθαζε ηεο ΔΓΠ, αιιά ε ΟΣΓ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ ΔΓΠ, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. 17

18 8.8. ηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ θάζε ππνςήθην ηελ απφθαζε ηεο ΔΓΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ δειηίν αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ. ηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ, ηνηρνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηεο θαη δεκνζηεχνληαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, εθφζνλ ππάξρεη Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αξρηθήο απφθαζεο ηεο ΔΓΠ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 90 εκέξεο Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ απφ ηελ ΟΣΓ εμεηάδεηαη ν πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα, ελψ γηα έξγα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ε εθαξκνγή επίζεκσλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: α) Γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ε ΟΣΓ θαηαξηίδεη πίλαθα ηηκψλ κνλάδαο αλά είδνο εξγαζίαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 401/2010, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθφηεηα. Ο Πίλαθαο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΠ. Σπρφλ απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ απηψλ ζε έξγα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. β) Γηα ηηο ινηπέο ελέξγεηεο ε ΟΣΓ αμηνινγεί ην θφζηνο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Η ΟΣΓ δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο φπνπ απαηηείηαη. γ) Γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα, ην εχινγν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ηπρφλ πεξηθνπέο απφ ηελ ΟΣΓ επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο θαη λα απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ Γειηίν αμηνιφγεζεο Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αλσηέξσ εμέηαζε απνηειεί ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ΟΣΓ θαη ζηε ζχκβαζε ηεο ΟΣΓ κε ηνλ δηθαηνχρν. Γελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε πνπ απηφ αλαθχπηεη απφ ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο φπσο αχμεζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ αλσηάηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά δξάζε ηεο ππ αξηζ. 401/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο ηζρχεη. Οπνηαδήπνηε άιιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην 18

19 δηθαηνχρν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκνπξάηεζεο ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε (εθφζνλ απηή έρεη ππνγξαθεί) ηξνπνπνηείηαη αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο έθπησζεο ηελ πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή/θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε επηηξνπή νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν πινπνίεζεο φισλ ησλ αηηνπκέλσλ πξνο έληαμε έξγσλ ηνπ κέηξνπ 4.1, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο απνηππψλνληαη ζε έθζεζε απηνςίαο Η ΟΣΓ (φξγαλα ηεο εηαηξείαο, επηηξνπέο θαη κέιε απηψλ, ζηειέρε ηεο εηαηξείαο) δελ επηηξέπεηαη λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ακνηβή απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο δηεπθξηλίζεηο κφλν επί ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ζπκπιήξσζε απηψλ ή λέσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Άξζξν 9 Τπνβνιή ελζηάζεσλ 9.1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Καη' εμαίξεζε, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα κελ ηεξεζεί, εθφζνλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε δειψζνπλ ππεχζπλα ζηελ ΟΣΓ φηη δελ πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε Οη ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ εμεηάδνληαη απφ επηηξνπή ελζηάζεσλ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ. Η ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. Η ελ ιφγσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηελ επηηξνπή, ε ΔΓΠ απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά Η ΟΣΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΓΠ, θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο δξάζεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξφηαζε. Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ θαη 19

20 ηνηρνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηεο, ελψ απνζηέιινληαη θαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα πξνο ελεκέξσζή ηεο. Άξζξν 10 Έληαμε έξγνπ ζηνλ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ Τπνγξαθή ζχκβαζεο κε ηελ Ο.Σ.Γ Η έληαμε ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ επαξθνχλ νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο αλά δξάζε θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά ηεο νξηζηηθήο βαζκνινγίαο ηνπο Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο έληαμε έξγσλ, ε ΟΣΓ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη Σερληθά Γειηία Έξγσλ ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπο λα ελζσκαησζεί ιίζηα δηθαηνχρσλ ζε Απφθαζε Έληαμεο/ Υξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο Έληαμεο / Υξεκαηνδφηεζεο, ε ΟΣΓ θαιεί ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο απνζηέιινληαο ηνπο ζρεηηθφ ζρέδην. ε θάζε πεξίπησζε ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Υξεκαηνδφηεζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» θαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθφηεηα. Σν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δχλαηαη λα παξαηείλεηαη έσο 150 εκέξεο απφ ηελ ΟΣΓ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ. Η ελ ιφγσ εκεξνκελία κπνξεί λα παξαηαζεί έσο έλα κήλα αθφκε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην έξγν απεληάζζεηαη Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο 2.5, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10, 3.12 (ελψ ε πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ επηιεμηκφηεηαο 3.13 ζα ειέγρεηαη ζε θάζε αίηεκα πιεξσκήο ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηδία ζπκκεηνρή). Γηα ην ιφγν απηφ, ππνβάιινληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πεξί κε πηψρεπζεο, ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, σο αθνινχζσο: α) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, β) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο δελ έρεη ιπζεί, δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 20

21 απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη επί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο Σν αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ Ο.Σ.Γ. λα είλαη ειεχζεξν βαξψλ (πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ππνζήθε) θαη λα κελ εθθξεκνχλ δηεθδηθήζεηο ηξίησλ επ απηνχ (πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ αληίζηνηρα). Καη εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ: ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε πίζησζεο πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξνεγθξηζείζα επέλδπζε, ε επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ή ήπηεο ελέξγεηεο πνπ δελ ζπλδένληαη κφληκα θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην, ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε ΟΣΓ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ δηθαηνχρν λα εθδψζεη ππέξ ηεο ΟΣΓ θαη λα ππνβάιεη ζε απηήλ α)εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλεξρφκελε ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή (απνπιεξσκή) ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν απηή έρεη εθδνζεί. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε ΟΣΓ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ δηθαηνχρν λα εθδψζεη ππέξ ηεο ΟΣΓ θαη λα ππνβάιεη ζε απηήλ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θάιπςεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην χςνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ή άιιε αληίζηνηρε εγγχεζε, ε νπνία θαη ζα απνκεηψλεηαη κεηά απφ θάζε πηζηνπνίεζε θαηά ην πνζφλ ηδίαο ζπκκεηνρήο πνπ αλαινγεί ζηελ πηζηνπνίεζε απηή Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο (έθδνζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο 21

22 ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα) εθ ηνπ νπνίνπ λα πξνθχπηεη πσο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ή γηα νηθνλνκηθφ αδίθεκα. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. ηελ πεξίπησζε ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα ηνλ Πξφεδξν ή/θαη ην Γ/ληα χκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν (ΦΔΚ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο (αλαθνξηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο) ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά (έθδνζεο κεηαγελέζηεξεο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο Έληαμεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα): ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο ή ζχκβαζε ρξεζηδαλείνπ ή παξαρψξεζεο ρξήζεο αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίζζεθε πξνζχκθσλν πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο θαη κεηαγξαθήο απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν. Άξζξν 11 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο έξγσλ Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθάλεηα θαη κε ηνπο επλντθφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο θαη δηέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ην είδνο ηνπ έξγνπ θαη ηε θχζε ηνπ δηθαηνχρνπ λνκνζεζία, ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑΑ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ΟΣΓ θαη κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρσλ Η ΟΣΓ δελ κπνξεί λα είλαη δηθαηνχρνο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην κέηξνπ 41 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο Σα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ε ΟΣΓ (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία) κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ δελ απνδέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην δηθαηνχρν ηελ αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην κέηξν ην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 νη κέηνρνη ηεο ΟΣΓ έρνπλ δπλαηφηεηα έληαμεο έξγσλ, ε δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ κέηξνπ 41. Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο ζχγθιηζεο θαη ηα Νεζηά Ννηίνπ Αηγαίνπ ην πνζνζηφ απηφ δηακνξθψλεηαη ζε 50% ην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε έξγσλ κε δηθαηνχρνπο ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ θαη άιινπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο (κέηξν 41). Ωζηφζν, ε δεκφζηα δαπάλε έξγσλ κε δηθαηνχρνπο ΟΣΑ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 35% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ κέηξνπ 41. Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο ζχγθιηζεο θαη ηα Νεζηά Ννηίνπ Αηγαίνπ ηα παξαπάλσ πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 50 θαη 45% αληίζηνηρα Ηκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο έγθξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ην κέηξν 22

23 4.1 εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ ΟΣΓ. Γηα ηα ππνκέηξα L123a, L321, L323, θαζψο θαη γηα ηηο παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηνπ ππνκέηξνπ L313 κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ακνηβέο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο Σα έξγα ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΟΣΓ κειέηε, φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ θαη ηεξψληαο φιεο ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάζζνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πινπνίεζε, ππάξμεη αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, λα εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ ΟΣΓ ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο, ην ραξαθηήξα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ. Η αχμεζε ηνπ αξρηθά εγθεθξηκκέλνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ είλαη απνδεθηή, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηφ αλαθχπηεη απφ ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο αχμεζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ αλψηαηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά δξάζε. Οπνηαδήπνηε άιιε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην δηθαηνχρν. Σξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρξνλνδηάγξακκα ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνζεζκίεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ ΠΑΑ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ ΟΣΓ, εθφζνλ δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ ππνγξάθεηαη ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε ην δηθαηνχρν θαη θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθψο ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. Δθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε πξνθαιεί αιιαγέο ζην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, ε ΟΣΓ ηξνπνπνηεί αληίζηνηρα ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ θαη ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα έγθξηζε πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε ην δηθαηνχρν θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. Μείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (εκβαδά, φγθνη, δπλακηθφηεηεο) επηθέξεη αληίζηνηρε κείσζε ησλ πνζψλ ελίζρπζεο Σα εληζρπφκελα έξγα πξέπεη: i) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθφηεηα λα κελ ππνζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1698/2005, ii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα MME λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Καλ(ΔΚ) 800/2008, 23

24 iii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο εθηφο MME θαη γηα παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 123α λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζεκείσλ (i), (ii) θαη (iii) αλσηέξσ, ην ζρεηηθφ αίηεκα, κε εμαίξεζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ηεο παξαγξάθνπ 7 αλσηέξσ, ππνβάιιεηαη πξνο εμέηαζε ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ην νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνλνκηθφ φθεινο πξνζπνξίδεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ άιια ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δε δηθαηνινγείηαη ε εθκίζζσζε παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. iv) λα κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί παξάηππα απφ δπν δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή θνηλνηηθέο πεγέο. ηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη νιηθή ή κεξηθή επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηελ πεξίπησζε MME, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 16 κελψλ, ζηα ρξνληθά φξηα ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ηζνδχλακεο Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΣΓ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη νηθνλνκηθή θχξσζε ζρεηηθή κε ηηο ειιείπνπζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: Oηθνλνκηθή θχξσζε = Δπηρνξήγεζε Υ (1 a) X b πνπ: a = Πξαγκαηηθά δεκηνπξγεζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ/πκβαηηθά δεισζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ. b = (1,2+(0,05*c))/12 θαη c = πκβαηηθά δεισζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ ε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ επξψ. ε πεξηπηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ επξψ ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΓΔ) σο πξνο ηελ πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο, πξνέγθξηζε ζχκβαζεο θαη πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο - ΑΠΔ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ θαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΓΔ ηνπ ΠΑΑ. Αληίζηνηρα, δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έληαμεο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο KYA 401/2010, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 24

25 Γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα. ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο ηνπνζεηνχληαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Δπεμεγεκαηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΣΓ Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πιήξε θάθειν ηνπ έξγνπ ζηνλ νπνίν λα πεξηέρνληαη: ε αίηεζε ελίζρπζεο, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο, ε απφθαζε έγθξηζεο ηεο ΟΣΓ, ε απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, ε ζχκβαζε κε ηελ ΟΣΓ, νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, νη βεβαηψζεηο θαη άδεηεο λνκηκφηεηαο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, νη επηκεηξήζεηο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ (ή ηερληθή ππεξεζία), θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο άπισλ ελεξγεηψλ, ηα πξσηφηππα εμνθιεζέληα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εηδηθή ζθξαγίδα ηεο ΟΣΓ, ηα Αηηήκαηα Πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηα Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ηεο ΟΣΓ (πξνθαηαβνιψλ θαη δαπαλψλ), ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (αζεψξεην ηηκνιφγην), ν,ηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε χπαξμε θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξσκψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία. Σα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε παξαηππηψλ ή παξαιείςεσλ, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ηα πνζά αλαθηψληαη πιήξσο απφ ην δηθαηνχρν θαη πηζηψλνληαη ζην ΔΓΣΑΑ ή θαηά ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κε αλάθηεζεο βάζεη ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) 1290/ Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ) θαη Δ.Γ.Λ. ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε κνξθή αλάινγε κε ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Αλ, δειαδή, ππνρξενχληαη ζηε ηήξεζε βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο, ππνρξεσηηθά ηεξνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ θαζψο θαη ηηο επηρνξεγήζεηο κε ηδηαίηεξε ινγηζηηθή κεξίδα ζηα βηβιία ηνπο, κε ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο απνηππψζεηο ησλ ζηνηρείσλ εθ ησλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απνηππψλνπλ θαηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ κε ηέηνην ηξφπν, 25

26 ψζηε λα πξνθχπηνπλ επρεξψο θαη δηαθξηηά νη δαπάλεο θαη νη αληίζηνηρεο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην. Δζθαικέλα ή θαη πιαζηά ινγηζηηθά ζηνηρεία ή ε απνπζία ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζπληζηνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζεκαληηθέο παξαηππίεο θαη επηθέξνπλ ελδερνκέλσο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ καδί κε ην παξαζηαηηθφ αγνξάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνµεζεπηή φπνπ λα αλαγξάθεηαη ξεηά ν ζρεηηθφο αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο, ή ηα ζηνηρεία απηά λα αλαγξάθνληαη ζην παξαζηαηηθφ ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ην αίηεκα πιεξσκήο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην απαηηνχµελν πξνηηµνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εµβάζµαηα, δειαδή: Δληνιή έθδνζεο εληάιµαηνο/γξαµµαηίνπ είζπξαμεο, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ παξαζηαηηθνχ Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ παξαζηαηηθνχ Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε δαπάλε εθπφλεζεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο κπνξεί λα είλαη επηιέμηκε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα απηά θαη εθφζνλ εθαξκνζηνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν.3316/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά Γξάζε L313-4 "Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ": Σν πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ δε δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ Ωο πξνο ηα κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ, αληηπιεκκπξηθά, αλαζρεηηθά θξάγκαηα, ζπξνθξάγκαηα, ηακηεπηήξεο άξδεπζεο) πνπ εληάζζνληαη ζηε δξάζε L321-1, θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ΣΟΔΒ) δηαθνξεηηθά αλ είλαη ζε δψλε επζχλεο ηνπ ΣΟΔΒ ζα είλαη ν ΣΟΔΒ. ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο ή Κνηλφηεηα θαη κε ην δεδνκέλν φηη πηζαλφλ λα κελ έρεη ζπληάμεη Καλνληζκφ Άξδεπζεο, ηφηε ζα αλαθέξεη ζην Σερληθφ Γειηίν θαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ φηη "δεζκεχεηαη λα εθπνλήζεη Καλνληζκφ Άξδεπζεο θαη λα ηεξήζεη ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο ξνπο". Άξζξν 12 26

27 Καηαβνιή ελίζρπζεο ζην δηθαηνχρν Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ κέηξνπ 41 είλαη θαηαξρήλ αξκνδηφηεηα ηεο ΟΣΓ, ε νπνία πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε φια ηα επίπεδα Η ΟΣΓ δηελεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζε φια ηα αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ κέηξνπ 41 ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 θαη 33.1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1975/2006. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ε ΟΣΓ πεξηιακβάλεη ηελ επαιήζεπζε ηεο παξάδνζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο αιεζνχο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην αίηεκα πιεξσκήο, ηελ επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο ΟΣΓ, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ επηηξνπή κε ηελ νλνκαζία: «Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ». Αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ζην πιαίζην απηφ είλαη θπξίσο: ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ε επηηφπηα επίζθεςε ζην ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε θάζε αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ ησλ δηθαηνχρσλ, ε ζχληαμε ησλ Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιψλ θαη Γαπαλψλ, ζηα νπνία απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ, ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ Η Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3) ζηειέρε ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα πηζηνπνίεζε έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ην έλα κέινο ηεο επηηξνπήο έρεη εηδηθφηεηα κεραληθνχ ΠΔ/ΣΔ. Καη' εμαίξεζε, κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ πξφζσπα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΣΓ απφ θνξείο, φπσο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκνζίνπ, επηκειεηήξηα θ.ιπ., ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο δελ επαξθεί Η θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΣΓ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Σα ζηάδηα θαη ν ηξφπνο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ. Η θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο εθφζνλ ην αίηεκα είλαη πιήξεο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΟΣΓ. Καη' εμαίξεζε, ε σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί, ζηελ 27

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ.

ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. 2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 (ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ 2ε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.) ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΚΧΓΙΚΟ 41 ην πιαίζην πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 64321/Δ4/2008 - ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008 Λεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ -ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.α'/31.7.1990

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα