26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΜΩΫΣΕΩΣ ηνῦ Οὔγγξνπ, Ἀλη. Μάξθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΜΩΫΣΕΩΣ ηνῦ Οὔγγξνπ, Ἀλη. Μάξθνπ"

Transcript

1 26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ ΜΩΫΣΕΩΣ ηνῦ Οὔγγξνπ, Ἀλη. Μάξθνπ Δη εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο ὁ ξκβ (142) Χαικφο θαί ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά παξφληα Τξνπάξηα. Ἦρνο δ. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. Τῷ ηῆο ἁγλφηεηνο θαί ηῆο ζσθξνζχλεο* ἀζείζηῳ ζηχιῳ, ηνῦ Κπξίνπ ηῷ δνχιῳ,* ηῷ Μσυζῇ, θξαηίζηῳ ἀξεηῆο ἀζιεηῇ,* δεῦηε θαί πξνζπέζσκελ* κεη εὐιαβείαο βνῶληεο,* ζαῖο εὐραῖο ἐιέεζνλ* ηνχο θινγῇ θαηνκέλνπο* ἀθνιαζίαο πλεχκαηνο δεηλῆο,* ἵλα ηηκῶκελ* ηά ζά, Πάηεξ, κλεκφζπλα. Δόμα. Ὅκνηνλ. Τφλ Οὐγγαξίαο εὐγελέζηαηνλ γφλνλ* θαί ηφλ ηῆο Λαχξαο κνλαρφλ Μσυζέα* ηφλ ἐλ Λεηρίᾳ γλψκῃ καξηπξήζαληα,* δεῦηε εὐθεκήζσκελ,* ἐιέεζνλ ἐθβνῶληεο* ηνχο παξαπηθξαίλνληαο* ηφλ Θεφλ ηῇ πνξλείᾳ* θαί εἰο ηάο ἄλσ ὁδήγεζνλ κνλάο* θαί κεηαλνίᾳ* ἡκᾶο ρεηξαγψγεζνλ. Καί λῦλ. Ὅκνηνλ. Τῇ Θενηφθῳ ὡο κεηξί ἐθβνῶκελ,* νἱ ηπξαλλνχκελνη ζαξθφο δπλαζηείᾳ,* ηῷ κεηξηθῷ Σνπ θίιηξῳ ἐιέεζνλ ἡκᾶο * ζπεῦζνλ, Κφξε, ῥχζαζζαη* ηῶλ ηνῦ Βειίαξ παγίδσλ,* πάζεο ηε ἐπηζέζεσο* θαί ὁιεζξίνπ πνξλείαο * ὑπέξ ἡκῶλ γάξ Σνῦ δέεηαη ζεξκῶο,* ὁ Σφο ἱθέηεο* Μσυζῆο ὁ ζεηφηαηνο. Ὁ Ν (50) Ψαικόο. Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο ΑΓΝΟΙΑΣ ΤΟΝ ΣΤΥΛΟΝ ΥΜΝΩ ΜΩΥΣΕΑ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ᾨδή α. Ἦρνο πι. δ. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. Ἁγλνίαο, ὦ θίινη, ηῷ ἐξαζηῇ* θαί ηῆο ζσθξνζχλεο* δηά βίνπ ηῷ ηηκεηῇ,* Μσυζῇ ηῷ Οὔγγξῳ, ηῷ ἐλ Λαχξᾳ* νἱ ππξνχκελνη πάζεζη ζπεχζσκελ. [181]

2 Γάκνλ ηφλ ἐπίγεηνλ ἐθθπγψλ,* γάκνπ νὐξαλίνπ* κεηά Νπκθίνπ ἐπηηπρψλ,* πέθελαο, παξζέλε, ηνῦ Θεφπηνπ* Μσυζέσο ἐλ πᾶζη ὁκφηηκνο. Νίθελ θαηά πιάλνπ ἐπηηπρψλ,* λίθαο λῦλ ραξίδεηο* ηνῖο ηξπρσκέλνηο ὑπφ παζῶλ* δηφ ἡκᾶο ῥῦζαη, ζενθφξε, * ἀπφ παζῶλ ηῶλ ςπρνθζφξσλ πξεζβείαηο ζνπ. Ὅινλ ἐλππάξρνληα ἐλ δεζκνῖο* ζαξθφο ζθηξηεκάησλ,* ἱθεηεχσ ἀπαιιαγήλ* δεζκῶλ ηῶλ ἐθεῖζε, Θενηφθε,* εὐραῖο ἁγίαηο, ζεπηή κεζηηείᾳ Σνπ. ᾨδή γ. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. Ἰφλ ὄθεσο, Πάηεξ,* ἐλ ηῇ ζαξθί θέξνληη,* παζῶλ ἰνβφισλ ηακεῖνλ* ὁ ηάιαο πέθπλα,* πιήλ ζχ κνί δψξεζαη* ἀπαιιαγήλ ἀπφ ηνχησλ,* ὁ θαλείο ἁγλφηεηνο* ηακεῖνλ ἄξηζηνλ. Ἀπφ πάζνπο πνξλείαο* ἀγάπῃ ζῇ ἐπηθάιπςνλ,* ηῇ ηῆο ζσθξνζχλεο θαιχπηξᾳ * ςπρήλ δέ ζηέγαζνλ* ἐλ ἀπαζείαο ζθεπῇ, * αὐηῆο δέ Πάηεξ, ηήλ δξφζνλ* ζνῖο δνχινηο ἐπφκβξηζνλ,* θιφγαλ ζβελχσλ ηνῦ ζψκαηνο. Σαξθφο ηήλ ἀιγεδφλα* ἡ ἁκαξηία ἐπέθεξε,* ηνῖο κεηά ηήλ πηῶζηλ ἀλζξψπνηο,* πιήλ ζχ ζεξάπεπζνλ,* ὁ ηῶλ βαζάλσλ ιαβψλ* ἐλ ζψκαηη ηήλ πεῖξαλ * δηφ παζρφλησλ πχξσζηλ* ζβέζνλ θαί δξφζηζνλ. Τνκήλ ηῆο ἁκαξηίαο* ηήλ ηῆο ζαξθφο, Ὅζηε,* ράξηζαη ἡκῖλ ηξπρσκέλνηο* πάζεζη ζψκαηνο,* ἀπφ Παξζέλνπ ιαβψλ* ηήλ ράξηλ ηνῦ ἰᾶζζαη* ηφ ηῆο ζαξθφο εὐψιηζζνλ* θαί θαηαξγεῖλ αὐηφ. Γηάζσζνλ* ἀπὸ παζῶλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ζεῖε Πάηεξ,* ὅηη πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεχγνκελ,* ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ παῤῥεζίαλ. [182]

3 Ἐπίβιεςνλ* ἐλ εὐκελείᾳ, Παλχκλεηε Θενηφθε,* ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ* θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηφ ἄιγνο. Κάζηζκα. Ἦρνο β. Πξεζβεία ζεξκή. Τῆο Λαχξαο, Μσυζῆ,* ηῆο ηῶλ Σπειαίσλ θφζκεκα*, δπζψπεη Φξηζηφλ,* ιπηξνῦζζαη πάζεο πηψζεσο,* ηνχο πίζηεη ζέ γεξαίξνληαο* θαὶ πηαηζκάησλ δηδφλαη ζπγρψξεζηλ* θαὶ ἐθ παζῶλ ζαξθφο ἀπαιιαγήλ,* ηνὺο ζπεχδνληαο, Πάηεξ,* ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. ᾨδή δ. Εἰζαθήθνα Κύξηε. Οἴκνη, πῶο θαηεῤῥχπσζα* ηῆο ςπρῆο κνπ Κχξηε, ηφ ρηηψληνλ,* πιήλ πξεζβείαηο ηνῦ ἱθέηνπ Σνπ* Μσυζέσο, Σῶηεξ, ἀπνθάζαξνλ. Νίθελ δίδνπ κνη, Ὅζηε,* θαηά ηῶλ ηῆο ζαξθφο κνπ ἐμάξζεσλ* ηῇ δπλάκεη ηῇ δνζείζῃ ζνη,* εἰο ἀληίδνζηλ ηῶλ ζείσλ παιαηζκάησλ ζνπ. Σῶζαη ζπεῦζνλ, ἀπφιπκη,* πάζεζηλ ὁιεζξίνηο ὁιχκελνλ,* θαί ἀλφξζσζνλ ηφλ θξάδνληα* Μσυζῆ, ἐιέεζνλ ηφλ δνῦινλ ζνπ. Τήλ ἐκήλ, Ἀεηπάξζελε,* ἐλ βνξβφξῳ ὄδνπζαλ ἀπνθάζαξνλ* ςπρήλ ἀζιίαλ ηνῦ δνχινπ Σνπ,* ηῇ πξεζβείᾳ Μσυζέσο Σνῦ ζεξάπνληνο. ᾨδή ε. Φώηηζνλ ἡκᾶο. Ὕςσζνλ ιαφλ* ηῷ ππζκέλη θαηαθείκελνλ* ηῶλ παζῶλ ηῶλ ζαξθηθῶλ, ὦ Ἀγαζέ,* ὁ ηήλ πξεζβείαλ* ηνῦ Ὁζίνπ Σνπ δερφκελνο. Λάκςνλ ἐθ ἡκᾶο* ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ Ὁζίνπ Σνπ,* ηῆο ἁγλφηεηνο ηφ θῶο θαί ηῶλ παζῶλ* ηῶλ γεΐλσλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ δηάιπζνλ. Ὅινλ κε Παηξί,* δηά Πλεχκαηνο Ἁγίνπ Σνπ* ἐπηζχλαςνλ, ἁγλφηεηη Φξηζηέ,* ἐθθαζάξαο* κεηαλνίᾳ κνπ ηφλ βφξβνξνλ. [183]

4 Νήςεσο πεγήλ* Μσυζέσο ηαῖο δεήζεζη,* Ἀεηπάξζελε, θσηί ηῶλ ἀξεηῶλ,* ἀλάδεημφλ κε,* ηφλ ἐλ βάζεη θαηαθείκελνλ. ᾨδή ζη. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. Ὑςφζελ κνη* ηήλ ἐλίζρπζηλ, Ἅγηε,* ἐμαπφζηεηινλ, ηῷ ἄθξνλη βίῳ* ηήλ ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζψκαηνο ῥῶζηλ* θαηαβαιφληα, ἀζζελείᾳ δέ θείκελνλ * ζνῦ δένκαη ηνῦ ληθεηνῦ* ηῶλ ηῆο ζαξθφο παξαπηψζεσλ, Ὅζηε. Μαλίαλ* θαί πξνζβνιήλ ηνῦ ἀιάζηνξνο* ἀπέθξνπζαο, Μσυζῆ, δηά βίνπ,* ὅηη ἐλ ζνί θαηεζθήλσζελ ὄλησο* ηνῦ Παξαθιήηνπ ἡ ράξηο, ζεζπέζηε * δηφ ἐθάλεο ηνῖο ιανῖο,* ηῆο ἁγλφηεηνο κέγαο δηδάζθαινο. Νελίθεκαη,* ὑπφ παζῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ* ηῶλ ἀθαζάξησλ, ἅ κνιχλνπζηλ ὅισο,* ηήλ ἐλ ἐκνί ηνῦ Κπξίνπ εἰθφλα * πιήλ ζαῖο δεήζεζη ζείαηο ἐιέεζνλ,* ηφλ πάζεζη θζνξνπνηνῖο* θαηαηξπρφκελνλ, Πάηεξ ζεζπέζηε. Ὡξάτζνλ* ςπρήλ ἐκήλ, Ἀθήξαηε,* ἀκαπξφηεηα παζῶλ θαηαξγνῦζα,* ὑπέξ ἐκνῦ ηνῦ παληάιαηλνο δνχινπ,* ηφλ Σφλ Υἱφλ δπζσπνῦζα θαί Κχξηνλ,* ὅηη κεγίζηελ πξφο Αὐηφλ* παῤῥεζίαλ θξαηεῖο, Ἀεηπάξζελε. Γηάζσζνλ* ἀπὸ παζῶλ ηνχο δνχινπο ζνπ, ζεῖε Πάηεξ,* ὅηη πάληεο νἱ ἐλ δεηλνῖο πξὸο ζὲ θαηαθεχγνκελ,* ὡο ἔρνληα πξὸο Θεὸλ παῤῥεζίαλ. Ἄρξαληε,* ἡ δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο,* ἐπ ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. [184]

5 Κνληάθηνλ. Ἦρνο β. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. Μσυζέσο ηῇ πξεζβείᾳ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο ηε αὐηνῦ θαί δεήζεζη* ηῷ Σῷ ιαῷ ἐπίβιεςνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο * ἡκάξηνκέλ Σνη, Ἀγαζέ,* θαί παξνξγίδνκελ ἀεί,* ηήλ Σήλ ἀγαζφηεηα * δέρνπ ηήλ κεζηηείαλ* ηνῦ ἁγίνπ Σνπ δνχινπ,* ἐπηθακπηφκελνο, Σσηήξ,* αὐηνῦ ηαῖο δεήζεζη. Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ.Ση. Τὶ ἀνηαποδώζω ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων, ὧν ἀνηαπέδοκέ μοι; Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα 27-30). Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο πάληα κνη παξεδφζε ὑπὸ ηνῦ Παηξφο κνπ θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλψζθεη ηὸλ Υἱφλ, εἰ κὴ ὁ Παηήξ νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλψζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱφο θαὶ ᾧ ἐὰλ βνχιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιῦςαη. Γεῦηε πξφο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαχζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγφλ κνπ ἐθ ὑκᾶο, θαὶ κάζεηε ἀπ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷφο εἰκη, θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ. Ὁ γὰξ δπγφο κνπ ρξεζηφο, θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξφλ ἐζηηλ. Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός... Σαξθφο ἡδππάζεηαλ* θαηαβαιὼλ ζείῳ πφζῳ,* ἀλδξηθῶο ἐλήζιεζαο* ζεῖνλ ηῷ Παληάλαθηη ἔρσλ ἔξσηα * θαὶ δσῆο θξείηηνλνο* θαηαμησκέλνο,* Μσυζῆ ζαπκαζηψηαηε,* ἀπαχζησο πξέζβεπε,* πάζεο ζπκθνξᾶο θαὶ θαθψζεσο,* δεηλῆο ηε πεξηζηάζεσο* θαὶ ἐπηβνπιῆο ηνῦ ἀιάζηνξνο,* ἀηξψηνπο ηεξεῖζζαη* ηνὺο κέιπνληαο ηὴλ ἄζιεζηλ ηὴλ ζήλ,* δη ἧο Φξηζηὸλ ἐκεγάιπλαο,* ηὸλ ζὲ ζαπκαζηψζαληα. [185]

6 ᾨδὴ δ. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. Μαθξπλζεὶο ηνῦ Σνῦ θφβνπ,* εἰο ἀπείξνπο αἰῶλαο κέιισ θνιάδεζζαη* θαὶ θφπηεζζαη θαὶ θιαίεηλ,* ἀιιά ζῶζφλ κε, Σῶηεξ,* ηῇ πξεζβείᾳ ηνῦ δνχινπ Σνπ,* ἵλα Σε πφζῳ ἀλπκλῶ,* εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. Ὦ ηῶλ ζείσλ ἀγψλσλ,* δη ὧλ ἡγηάζζεο, Πάηεξ καθάξηε,* θαὶ ράξηλ θαὶ εἰξήλελ,* παξέρεηο αὐηαδέιθνηο,* ηνῖο πηζηῶο ἀλαθξάδνπζηλ * ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο εἶ. Ὑκᾶο ῥῦζαη θηλδχλσλ* ἐθιπηξνχκελνο, Πάηεξ, ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ,* ζαξθφο ἐπαλαζηάζεηο* θαηαζηέισλ εὐραῖο ζνπ* ηνῖο ἐθ πφζνπ θξαπγάδνπζη * ραῖξε ἀγλνίαο θσζηήξ* θαί ζσθξνζχλεο γέξαο. Σσηεξίαο ηὴλ ηξίβνλ* εὔζπλφλ κνη, Παξζέλε, θαὶ θαηαμίσζνλ* ηὸλ ἐιαθξὸλ βαζηάδεηλ* δπγὸλ Φξηζηνῦ Κπξίνπ,* Ἀεηπάξζελε Γέζπνηλα,* ἵλα ηῆο ζείαο ραξᾶο* ἀμησζῶ θαὶ δφμεο. ᾨδὴ ε. Τὸλ Βαζηιέα. Ἐθ ηῆο ζαξθφο ηε* ηῶλ ἐπηζέζεσλ ῥχνπ* θαί δηαλνίαο ἀηάθησλ ζθξηηεκάησλ,* ὡο νὐξαλφζελ* ιαβψλ ηαχηελ ηήλ ράξηλ. Ἀπαιιαγῆλαη* ηῶλ πξνζβνιῶλ ηνῦ βειίαξ* θαί ηῶλ αὐηνῦ ἐπηζέζεσλ ὅισο* δεφκεζά Σνη* νἱ ρξήδνληεο ἐιένπο. Ἁγλείαο ηείρεη* πεξηηείρηζνλ, ὅπσο* ἀληηζηῆλαη δπλεζψκεζα, Πάηεξ, * ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ* ηά βέιε ηά ππξθφξα. Ναφλ Υἱνῦ Σνπ* ἀλάδεημνλ, Κφξε,* ηήλ ςπρήλ ηνῦ Σνῦ παληιήκνλνο δνχινπ,* ηνῦ ἐμαλπςνῦληνο* πξφο Σέ λνφο ηφ ὄκκα. [186]

7 ᾨδὴ ζ. Κπξίσο Θενηόθνλ. Τνὺο πφζῳ πξνζθπλνῦληαο* Λεηςάλσλ ζνπ ηήλ ζήθελ,* ηήλ ἐλ ηῇ Λαχξᾳ Σπειαίσλ θεηκέλελ λῦλ,* ηῆο ηῶλ παζῶλ ἀινγίαο* πάληαο ἀπάιιαμνλ. Ὡξάΐζνλ εὐραῖο Σνπ* ςπρῶλ ηήλ ἀθνζκίαλ* θαί δπζσδίαλ παζῶλ ἐμαθάληζνλ* ηῇ εὐσδίᾳ ἀξεηῶλ* ηῶλ ηνῦ Πλεχκαηνο. Νηθήζαο ἐλ ηῷ θφζκῳ* Μάξηπζη ζπγρνξεχεηο* θαί ηῶλ Ὁζίσλ ηνῖο δήκνηο δεφκελνο,* ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη ηεινχλησλ* ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. Ἰιχνο ἁκαξηίαο* θάζαξφλ κε,πάηεξ,* πξεζβεπηηθαῖο ζνῦ ἀξδείαηο, ζεφηηκε,* θαὶ νὐξαλφζελ γιπθαζκφλ* ἐπφκβξηζνλ δένκαη. Ὁζίσο δηαλῦζαη,* πάληα κνπ ηὸλ βίνλ,* ἐλίζρπζφλ κε, ηῆο Λαχξαο ηφ θαχρεκα,* ἵλα δσῆο ηῆο ἀιήθηνπ* ηχρσ ὁ ἄζιηνο. Ὑςίζηνπ ραῖξε Μῆηεξ,* Κεραξηησκέλε,* ἡ ηῆο ςπρῆο κνπ ραξὰ θαὶ παξάθιεζηο* θαὶ εὐθξνζχλε ἁγία* θαὶ ζσηεξία κνπ. Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο Βίῳ δηαπξέςαο ἀζθεηηθῷ,* ἤζιεζαο λνκίκσο* θαὶ θαζεῖιεο ηὸλ δπζκελῆ,* Μσυζῆ ηξηζκάθαξ,* Φξηζηνῦ Ὁζηνκάξηπο * δηὸ ηνῖο ζὲ ηηκῶζη* δίδνπ βνήζεηαλ. Ὅξκεζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ νὐξαλῷ,* ζεφηηκε Πάηεξ,* πάλησλ δέ θάλεζη βνεζφο,* ηῶλ πξνζεξρνκέλσλ* ηνῖο ζείνηο ζνπ ιεηςάλνηο* θαὶ ἐπηθαινπκέλσλ* ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. Ἥλεγθαο βαζάλνπο ἐλ ηῇ ζαξθί* πνζψλ ηήλ ἁγλείαλ,* ὥζπεξ ἄζαξθνο, Μσυζῆ,* θαὶ ηῆο ἀλνκίαο* ἀπέηεκεο ηὸ θξάηνο,* ὑπὲξ Φξηζηνῦ ζφλ αἷκα* ἐθρχζαο, Ὅζηε. [187]

8 Θξφλῳ παξηζηάκελνο ηνῦ Φξηζηνῦ,* Μσυζῆ ηξηζκάθαξ,* εὐθιεήο ὡο ἀγσληζηήο,* πξέζβεπε ἀπαχζησο,* πάζεο ιπηξνῦζζαη βιάβεο,* ηνὺο πξνζηφληαο, Πάηεξ,* ζήθῃ Λεηςάλσλ ζνπ. Μέγαο ἀλεδείρζεο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ,* ηξηζφιβηε Πάηεξ,* ἀξηζηεχζαο πλεπκαηηθῶο* θαὶ ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ* ἐθρχζεη ὑπεκθαίλεηο* ηὴλ πξὸο Φξηζηὸλ ηειείαλ* ἀγάπελ, Ἅγηε. Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί,* Πξφδξνκε Κπξίνπ,* Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο,* νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ,* πνηήζαηε πξεζβείαλ* εἰο ηφ ζσζῆλαη ἡκᾶο. Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β. Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε,* ἐιέεζνλ ἡκᾶο.. Δόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο.καί λῦλ.τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ.. 40 Κύξηε ειέεζνλ Ἦρνο β. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. Πάληαο ηνχο πξνζθεχγνληαο πηζηῶο,* ἐπί ηῶλ ιεηςάλσλ ηῇ ζήθῃ* θαί ηῇ εἰθφλη, ζεπηέ,* ῥχνπ πάζεο ζιίςεσο θαί πεξηζηάζεσο * ηῶλ παζῶλ δέ δηάιπζνλ* ηφλ ζάινλ πηαηφλησλ,* ἅπαζη πξνρέσλ λῦλ* ράξηλ ζσηήξηνλ * ζχ γάξ ηῶλ Σπειαίσλ ὑπάξρεηο θαί Ῥσζίαο πάζεο πξνζηάηεο,* πάλησλ δέ πηζηῶλ ζεπηφλ ἐληξχθεκα. Γέζπνηλα, πξφζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ* θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ* εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ,* θχιαμφλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. Δη εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο [188]

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ.

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ. Βαζηιεχ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεχκα ηεο Αιεζείαο, ν Παληαρνχ Παξψλ θαη ηα Πάληα Πιεξψλ, ν Θεζαπξφο ησλ Αγαζψλ θαη Εσήο Φνξηεγφο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο θαη ζψζνλ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ, πάληνηε, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνύο αηώλαο ησλ αηώλσλ. ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. Γόμα ζνη ν Θεόο εκώλ, δόμα ζνη. Βαζηιεύ νπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο ν παληαρνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone When the tidings of the resurrection from the glorious angel was proclaimed unto the women

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (νεοελληνικὴ ἀπόδοζη) Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία στὴν Θεία Μεταμόρυωση τοῦ Κσρίοσ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αλαλίνπ, ελφο ηψλ Δβδνκήθνληα, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ.

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αλαλίνπ, ελφο ηψλ Δβδνκήθνληα, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ. Οκτώβπιορ_1 Οκτώβπιορ_2 Οκτώβπιορ_3 Οκτώβπιορ_4 Οκτώβπιορ_5 Οκτώβπιορ_6 Οκτώβπιορ_7 Οκτώβπιορ_8 Οκτώβπιορ_9 Οκτώβπιορ_10 Οκτώβπιορ_11_17 Οκτώβπιορ_11 Οκτώβπιορ_12 Οκτώβπιορ_13 Οκτώβπιορ_14 Οκτώβπιορ_15

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church March 9, 2014 The Sunday of Orthodoxy

St. Sophia s Greek Orthodox Church March 9, 2014 The Sunday of Orthodoxy St. Sophia s Greek Orthodox Church March 9, 2014 The Sunday of Orthodoxy The Holy Forty Martyrs of Sebastia; Caesarios the Righteous Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone When the tidings of the resurrection

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ. 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις»

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ. 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις» ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις» Ζ ιέμε «ράξηο» έρεη ηελ γεληθή ζεκαζία ηεο ράξηηνο, ειένπο, ζπγθαηαβάζεσο, θαισζχλεο, απφ ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York June 29, 2014 The Feast of Sts. Peter and Paul Resurrectional Apolytikion in Second Tone When you descended to the realm of death, You as life immortal,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση «Χρήμα» Νίκος Θεοχαράκης Ιανουάριος 2013 Χρήμα Οξηζκόο ηνπ εγρεηξηδίνπ «Τν ζύλνιν ησλ πξαγκάησλ ζε κηα νηθνλνκία πνπ νη άλζξσπνη

Διαβάστε περισσότερα

Πξὸο Κνξηλζίνπο β' 11:31-33; 12:1-9. St. Paul's Second Letter to the Corinthians 11:31-33; 12:1-9 Prokeimenon. Mode 2. Psalm 117.

Πξὸο Κνξηλζίνπο β' 11:31-33; 12:1-9. St. Paul's Second Letter to the Corinthians 11:31-33; 12:1-9 Prokeimenon. Mode 2. Psalm 117. Annunciation Greek Orthodox Church November 3, 2013 5th Sunday of Luke 187 W. 14 th Cleveland, OH 44113 Phone: 216 861-0116 Website: www.annunciationcleveland.net Email: office@annunciationcleveland.net

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ - ΓΔΝΔΣΙΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ - ΓΔΝΔΣΙΣ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ - ΓΔΝΔΣΙΣ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 Ο πύργος της Βαβέλ Γελ. 11,1 Γελ. 11,1 Γελ. 11,2 Γελ. 11,2 Γελ. 11,3 Γελ. 11,3 Γελ. 11,4 Γελ. 11,4 Γελ. 11,5 Γελ. 11,5 Γελ. 11,6 Καὶ ἦλ πᾶζα ἡ γῆ ρεῖινο ἕλ, θαὶ θσλὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» 17-18 Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΑ 16 MΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

AΡΙΣΟΣΕΛΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΑ 16 MΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ AΡΙΣΟΣΕΛΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΑ 16 MΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΣΑΦΡΑΗ Ὁ πνιίηεο νὐ ηῷ νἰθεῖλ πνπ πνιίηεο ἐζηίλ (θαὶ γὰξ κέηνηθνη θαὶ δνῦινη θνηλωλνῦζη ηῆο νἰθήζεωο), νὐδ νἱ ηῶλ δηθαίωλ κεηέρνληεο νὕηωο ὥζηε θαὶ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλόεο Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο ΓΙΑΝΝΙΣΑ 2009 1 : 2009, Ζ ΗΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΖ Δθδνζέλ απφ ηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλφεο θ.θ. Παληειεήκνλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ

ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ Εἰσαγωγή - Περίληψη Ὁ ιφγνο αηὸο γξάθηεθε ηὸ θζηλφπσξν ηνῦ 379 κ.υ., ὅηαλ ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ἐπηζθέθζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάιε ε ηηκή πνπ δέρεζαη. Μεγάιν ην αμίσκα πνπ ζνπ. πξνζθέξεηαη.

Μεγάιε ε ηηκή πνπ δέρεζαη. Μεγάιν ην αμίσκα πνπ ζνπ. πξνζθέξεηαη. 1 ΟΜΗΛΗΑ ηνπ Παληεξνηάηνπ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ θ.φξπζηνζηόκνπ ζηε ρεηξνηνλία ζε Πξεζβύηεξν ηνπ Γηάθνλνπ Σσθξάηε Σσθξάηνπο ζηνλ ηεξό λαό Αγίσλ Απμεληίνπ θαη Δπζηαζίνπ ζπλ.εήλσλ ηελ Γεπηέξα 26 Γεθεκβξίνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνη Σξεηο Ιεξάξρεο

Άγηνη Σξεηο Ιεξάξρεο Άγηνη Σξεηο Ιεξάξρεο 30 Ιανουαρίου 2012 Πθγι: Απολυτίκια Ἦχοσ α. «Τοφσ τρεῖσ μεγίςτουσ φωςτῆρασ τῆσ Τριςθλίου κεότθτοσ, τοφσ τιν οἰκουμζνθν ἀκτῖςι δογμάτων κείων πυρςεφςαντασ, τοφσ μελιῤῥφτουσ ποταμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York September 21, 2014

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York September 21, 2014 St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York September 21, 2014 The Sunday after the Holy Cross Hymns of the Day: Resurrectional Apolytikion in Second Tone When you descended to the realm of death,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΣΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΠΕΡΙΝΩ

ΕΝ ΣΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΠΕΡΙΝΩ ΕΝ ΣΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΠΕΡΙΝΩ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΜΝΩΝ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΝΔ.. ΧΤΛΛΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΤΖ. ΜΟΤΙΚΗ ΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΣΗ ε ις _ πο _. ολ _ λα _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _. ε _ τη _ η _ Δε _ ε _ ε _ ε _ ε _

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΜΤΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ. I. Ονομαζία, ονόμαηα και θεία ζύζηαζη

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΜΤΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ. I. Ονομαζία, ονόμαηα και θεία ζύζηαζη ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΜΤΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ I. Ονομαζία, ονόμαηα και θεία ζύζηαζη Σν Ηεξό Μπζηήξην ηνπ Αγίνπ Μύξνπ δίδεηαη ακέζσο κεηά από ην Άγην Βάπηηζκα κε ην κύξσκα θαη ζεκείσκα ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΜΕΝΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ "ΠΟΛΙΤΙΚΑ"

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΜΕΝΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΜΕΝΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ "ΠΟΛΙΤΙΚΑ" I. Σῷ πεξὶ πνιηηείαο ἐπηζθνπνῦληη, θαὶ ηίο ἑθάζηε θαὶ πνία ηηο, ζρεδὸλ πξώηε ζθέςηο πεξὶ πόιεσο ἰδεῖλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

aqsa35pddjsagodagodd]ag 1a5pxsd]s;cd.ss

aqsa35pddjsagodagodd]ag 1a5pxsd]s;cd.ss Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 3 ο, Ἰδιόμελα, Τροπάρια Προϋπαντήσεων Τροπάρια Προϋπαντήσεων Πατριαρχικῶν Παρρησιῶν 1 Ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἦχος qe.πα aqsa35pddjsagodagodd]ag

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίεσ τησ εκκληςίασ είναι Όρθροσ 8:30πμ Θ. Λειτ. 10:00πμ. Πρὸς Κορινθίους β' 9:6-11

Λειτουργίεσ τησ εκκληςίασ είναι Όρθροσ 8:30πμ Θ. Λειτ. 10:00πμ. Πρὸς Κορινθίους β' 9:6-11 Annunciation Greek Orthodox Church October 27, 2013 7th Sunday of Luke 187 W. 14 th Cleveland, OH 44113 Phone: 216 861-0116 Website: www.annunciationcleveland.net Email: office@annunciationcleveland.net

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1 1 Δπ. Ιωάννηρ Ν. Λίληρ εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΘΕΡΑ ΣΗΝ ΚΟΣΕΙΝΗ ΤΛΗ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΘΕΡΑ ΣΗΝ ΚΟΣΕΙΝΗ ΤΛΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΘΕΡΑ ΣΗΝ ΚΟΣΕΙΝΗ ΤΛΗ Κσλζηαληῖλνο Καιαράλεο Γξ Φηινζνθίαο ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ, πηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Σκῆκα Φπζηθῆο, Παλεπηζηήκην Ἀζελῶλ Email: kkalachan@phys.uoa.gr Πεπίληψη Ἡἀληίιεςεηῶλἀξραίσλιιήλσλθηινζφθσλἀλαθνξηθάκέηφλθπζηθφθφζκνθαίηφχκπαλραξαθηεξίζ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ)

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ Τπφ Παληειεήκνλνο Λακπαδαξίνπ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλφεο ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) Ο άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε πεξηπίπηεη ζε δηάθνξα

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α 101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York July 5, 2015 The 5 th Sunday of Matthew

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York July 5, 2015 The 5 th Sunday of Matthew St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York July 5, 2015 The 5 th Sunday of Matthew Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church

St. Sophia s Greek Orthodox Church St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York December 7, 2014 The 10 nd Sunday of Luke Ambrose, Bishop of Milan; Athenodoros the Martyr of Mesopotamia; Righteous Father Gerasimus, Ascetic of Euboia

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Apolytikion for Gregory the Theologian in the First Mode

Apolytikion for Gregory the Theologian in the First Mode St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York January 25, 2015 The 15 th Sunday of Luke Resurrectional Apolytikion in Plagal of the Fourth Tone From on High did You descend, O merciful Lord, for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017 α: κολάδα β: κολάδες Σειίδα από 8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 7 ΘΔΜΑ Α Α Έζηω, κε Θα δείμνπκε όηη f ( ) f ( ) Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα [, ] ε f ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΘΜΤ Επνκέλωο,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

PHILIPPIANS CHAPTER ONE

PHILIPPIANS CHAPTER ONE Philippians Study By Otis Q. Sellers Perpetual and Progressive Bible Student and Teacher Edited by Nathan C. Johnson (With a Little Reformatting and Re-compiling by Louis J. Tonetti) Introduction by Louis

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΠΛΑΣΩΝΑ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ, 322Α -323Α

ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΠΛΑΣΩΝΑ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ, 322Α -323Α 50 Υρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΒΒΑΪΓΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάου & Δκφαντίδου 26 : Σηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ : ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ' ΛΤΚΕΙΟΤ 2010 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΠΛΑΣΩΝΑ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αιστίνης, Κατὰ Τιμάρτοσ

Αιστίνης, Κατὰ Τιμάρτοσ Αιστίνης, Κατὰ Τιμάρτοσ [1] νὐδέλα πώπνηε ηῶλ πνιηηῶλ, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, νὔηε γξαθὴλ γξαςάκελνο νὔη ἐλ εὐζύλαηο ιππήζαο, ἀιι ὡο ἔγσγε λνκίδσ κέηξηνλ ἐκαπηὸλ πξὸο ἕθαζηα ηνύησλ παξεζρεθώο, ὁξῶλ δὲ ηήλ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ «ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» Επιζηημονική επιηροπή Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 1 Δρ. Ιφάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 Οη Παηέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ. ε ζπζρε ηηζε ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV).

ΚΟΠΟ. ε ζπζρε ηηζε ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV). πζρε ηηζε ηεο ζπρλο ηεηαο θαη ηεο δηα ξθεηαο ηνπ θαπλι ζκαηνο κε ηελ κο ιπλζε απο ηνλ ηο ησλ αλζξσπι λσλ ζεισκα ησλ (HPV) ζε γπλαι θεο πνπ ππνβιη ζεθαλ ζε πιεζπζκηαθο ε ιεγρν γηα ηελ πξο ιεςε ηνπ θαξθι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Saint Catherine, who was from Alexandria,

Saint Catherine, who was from Alexandria, Annunciation Greek Orthodox Church 2187 West 14th Street, Cleveland, OH 44113 216-861-0116 / office@annunciationcleveland.net Sunday, November 24, 2013 13th Sunday of Luke Katherine The Great martyr Saint

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Σπληειεζηήο Αζθαιηζηηθώλ Εηζθνξώλ Εργαζομένων ζε ρώξεο ηεο Επξωδώλεο*, 2014

Πίνακας 1: Σπληειεζηήο Αζθαιηζηηθώλ Εηζθνξώλ Εργαζομένων ζε ρώξεο ηεο Επξωδώλεο*, 2014 Πίνακας 1: Σπληειεζηήο Αζθαιηζηηθώλ Εηζθνξώλ Εργαζομένων ζε ρώξεο ηεο Επξωδώλεο*, 2014 ςπολογιζμού 14 κεληαίοη αθαζάρηζηοη (κεηθηοί) κηζζοί 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06 13,07 Κλιμάκια 0 5.534 5.534 17.444

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ. β. Η θαηάιπζε είλαη εηεξνγελήο, αθνύ ν θαηαιύηεο είλαη ζηεξεόο ελώ ηα αληηδξώληα αέξηα (βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θάζε).

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ. β. Η θαηάιπζε είλαη εηεξνγελήο, αθνύ ν θαηαιύηεο είλαη ζηεξεόο ελώ ηα αληηδξώληα αέξηα (βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θάζε). ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΑΒΒΑΣΟ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΘΔΜΑ Α Α1. α Α2.

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Holy_bible_1

Holy_bible_1 66 3 3 Holy_bible_1 66» « » «3 4 66 Psa 16:8 מימיני כי תמיד לנגדי יהוה שויתי בל אמוט 8 šiûîṯî yəhwâ ləneḡədî ṯāmîḏ kî mîmînî bal- emmwōṭ: I have set the LORD always before me; surely He is at my right

Διαβάστε περισσότερα

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.405 Π Ρ Α Ξ Ζ Κ Α Σ Α Θ Δ Ζ Ο Ρ Ω Ν Γ Η Α Γ Ω Ν Η Μ Ο Τ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π ε κ έ ξ α Π α ξ α ζ θ ε π ή, η ν π έ η

Διαβάστε περισσότερα