ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ALUMINIUM DE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ALUMINIUM DE"

Transcript

1

2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ,00 ΕΔΡΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4 TAX ΟΥΡΙΣ 632 ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΞ ADG GR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΗΛ 0261, ΤΗΛΕΓΡ ΑΛΕΛΛΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΤΕΛΕΞ ADGU GR ALUMINIUM DE GRECE SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE CAPITAL VERSE ,00 SIEGE SOCIAL 4 RUE DE L'ACADEMIE BOITE POSTALE 632 ATHENES TEL CABLES ET TELEX ADG GR USINE SAINT-NICOLAS PARALIA DISTOMOU BEOTIE-TEL CABLES ALELLAS-LEVADIA-TELEX ADGU GR

3 διοικητικον συμβουλιον conseil d'administration PIERRE JOUVEN Επίτιμος Πρόεδρος CLAUDE MASSOL Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΝΤΣΑΣ Αντιπρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ Αντιπρόεδρος GERARD DECOSTER Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Σύμβουλος ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος JACQUES LEFLON Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Σύμβουλος MAURICE SERPETTE Σύμβουλος PHILIPPE THOMAS Σύμβουλος MARCEL VIOLET Σύμβουλος OLIVIER BES DE BERC εκπροσωπών την Έταιρίαν PECHINEY UGINE KUHLMANN JACQUES DESAZARS DE MONTGAILHARD εκπροσωπών την Γαλλικήν Έταιρίαν δια την Άνάπτυξιν τοϋ Αλουμινίου έν Ελλάδι PIERRE JOUVEN President d'honneur CLAUDE MASSOL Président GEORGES SPENTSAS Vice-Président JEAN SERPIERIS Vice-President GERARD DECOSTER Administrateur Délégué GEORGES GONTIKAS Administrateur LOUKAS KYRIACOPOULOS Administrateur JACQUES LEFLON Administrateur DEMETRE MARINOPOULOS Administrateur MICHEL PESMAZOGLU Administrateur MAURICE SERPETTE Administrateur PHILIPPE THOMAS Administrateur MARCEL VIOLET Administrateur OLIVIER BES DE BERC représentant la Société PECHINEY UGINE KUHLMANN JACQUES DESAZARS DE MONTGAILHARD représentant la Société Française pour le Développement de l'aluminiun en Grèce ΠΡΟΣΘΗΚΗ ADDENDUM ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ Σύμβουλος CONSTANTIN ELIASCO Administrateur

4 Αποθήκευση πλακών Stockage de plaques έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 Κυρίες καί Κύριοι Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση γιά νά λογοδοτήσουμε έπ'ι των πεπραγμένων της Εταιρείας κατά την χρήση 1978 και νά σας εκθέσουμε την λογιστική κατάσταση πού εκφράζεται άπό τόν ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου Ή ευνοϊκή συγκυρία πού είχε εμφανισθεί γιά τήν αγορά τοϋ άλουμινίου το δεύτερο εξάμηνο τοϋ έτους 1976 διατηρήθηκε γενικά και κατά τό Αύτό πού προκύπτει γιά τήν Εταιρεία σας είναι άτι τά άποτελέσματα τοϋ έτους αύτού εύρίσκονται σέ άνοδο σε σχέση μέ τά άποτελεσματα των προηγουμένων ετών ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή παραγωγή άλουμίνας άνήλθε στούς τόννους έναντι τόννων τοΰ προηγούμενου έτους Οί συνομιλίες σχετικά με τά σχέδιο αύξήσεως της ικανότητας ετήσιας παραγωγής άλουμίνας σε τόννους συνεχίζονται Ή παραγωγή άλουμινίου στο σύνολο της ξεπέρασε κατά τι τούς τόννους έναντι τόννων τοΰ προηγουμένου έτους ΕΜΠΟΡΙΑ Οί πωλήσεις άλουμίνας στήν εξαγωγή έφθασαν τους τόννους Οί πωλήσεις άλουμινίου ξεπέρασαν τούς τόννους σημειώνουν δηλαδή σαφή άνοδο σε σχέση μέ τις πωλήσεις τοΰ πρηγουμενου έτους πού είχαν φθάσει τούς τόννους Πρέπει νά υπογραμμισθεί άτι σ αύτό τά σύνολο οί πωλήσεις στήν Ελλάδα συνέχισαν τήν άνοδική τους πορεία και άπό 39 τά έφθασαν 45 τά Ή εύνοϊκή εξέλιξη τοΰ επιπέδου τών τιμών ώς κα'ι μια αύξηση τών πωλήσεων μετάλλου προκάλεσαν μια σαφή πρόοδο τοϋ κύκλου εργασιών άπό τό ενα ετος στά άλλο Ό κύκλος εργασιών τής χρήσεως 1978 άνήλθε στά σε τρέχουσα άξία δηλαδή αϋξηση τής τάξεως τοϋ 16 σέ σχέση μέ τά προηγούμενο ετος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τά πάγιο ένεργητικά μετά τις εκπτώσεις τών άποσβέσεων παρουσιάζει στό σύνολο του μείωση 6,4 έκ περίπου ποσό πού προκύπτει άπό αύξομειώσεις οί κυριώτερες τών όποιων είναι 6

5 Αλλαγή ανόδου Changement d'anode rapport du conseil RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 1979 Mesdames Messieurs Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité et des résultats de la Société au cours de l'exercice 1978 et vous communiquer la situation comptable exprimée par le bilan au 31 décembre 1978 D'une manière générale pour le marché de l'aluminium la conjoncture favorable apparue depuis le second semestre de Γ année 1976 s'est maintenue durant 1978 Il en est résulté au total pour votre Société des résultats en progression par rapport à ceux des années précédentes PRODUCTION La production d'alumine a atteint tonnes contre tonnes l'année précédente Les discussions relatives au projet d'extension de la capacité de production d'alumine à tonnes par an se poursuivent Au total pour l'année la production d'aluminium a légèrement dépassé tonnes contre tonnes l'année précédente COMMERCIALISATION Les ventes d'alumine à l'exportation ont atteint tonnes Les ventes d'aluminium ont dépassé tonnes soit en nette progression par rapport au tonnage vendu l'année précédente qui avait atteint tonnes Dans ce total il faut souligner que les ventes en Grèce ont poursuivi leur progression en passant de 39 en à 45 en L'évolution favorable du niveau des prix jointe à une augmentation des tonnages a déterminé une nette progression du chiffre d'affaires d'une année à l'autre C'est ainsi que le chiffre d'affaires de l'exercice 1978 s'est élevé à en monnaie courante soit une augmentation de l'ordre de 16 par rapport à l'année précédente BILAN AU L'actif immobilisé après amortissements présente globalement une diminution d'environ 6,4 millions de qui résulte des variations suivantes En augmentation de l'actif immobilisé Immobilisations nouvelles évaluées comme par le passé à leur valeur d'acquisition soit 6,9 millions de Augmentation des différences de change sur les dettes à long terme par suite 7

6 Ό ανθισμένος οικισμός La cité fleurie εκδεση πεπραγμένων Αυξήσεις του ενεργητικού Νέες ακινητοποιήσεις πού αποτιμήθηκαν όπως και στό παρελθόν στην τιμή κτήσεως 6,9 έκατ Αύξηση της προσαρμογής μακροπροθέσμων δανείων πού άφοροϋν ακινητοποιήσεις λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων 1,4 Αύξηση των συμμετοχών 0,7 Αϋξηση τών Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση 3,9 Μειώσεις τοϋ ενεργητικού Τρέχουσες αποσβέσεις πού ύπολογίσθηκαν μέ βάση τους Ίδιους συντελεστές όπως και στό παρελθόν Εκτακτες άποσβέσεις 7,1 Αποσβέσεις έξόδων εγκαταστάσεως 0,6 Ολες οί άπαιτήσεις και ύποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν άπο τιμηθή στήν τιμή της 31ης Δεκεμβρίου 1978 τοΰ συναλλάγματος στό όποτο έχουν συναφθεί Οί διάφορες συναλλάγματος πού διαπιστώθηκαν στους βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς 0,7 έκ μεταφέρθηκαν στόν λογαριασμό άποτελεσμάτων ένώ οί διαφορές πού άφοροϋν τις μακροπρόθεσμες ύποχρεώσεις σχετικές μέ τις άκινητοποιήσεις στό ειδικό κεφάλαιο τοϋ ισολογισμού αϋξηση 1,4 έκ Το κεφάλαιο αυτό παρουσίασε Οπως κα στό παρελθόν τα άποθέματα και οί αναλώσεις ύλών άποτιμήθηκαν κατά περίπτωση στή μέση τιμή κόστους παραλαβής προκειμένου περί πρώτων ύλών ή στήν τιμή κόστους παραγωγής τών ήμικατεργασμένων ύλών ή έτοιμων προϊόντων Τα άποθέματα παρουσιάζουν αϋξηση 2,4 έκ ή όποία οφείλεται κυρίως στις έξής αύξομειώσεις Στήν αϋξηση Πρώτων ύλών κατά 2,5 έκ Στήν αϋξηση Ήμικατεργασμένων προϊόντων κατά 1 έκ Στήν αϋξηση Υλικών γενικών προμηθειών κατά 0,6 έκ Στήν μείωση τών Ετοίμων προϊόντων κατά 1 7 έκ Σέ καμιά περίπτωση δέν παρατηρήθηκε τιμή κατώτερη τής μέσης τιμής κτήσεως ή παραγωγής Κατά συνέπεια δέν χρειάστηκε να ύποτιμηθεϊ κάποιο άπόθεμα άναλόγως Οί βραχυπρόθεσμες άπαιτήσεις έμφανίζουν στό σύνολο τους αϋξηση κατά 9,7 έκ ή 21 σέ σύγκριση μέ τό 1977 Αύτό κυρίως οφείλεται στήν αϋξηση τής τιμής άλουμινίου και στήν αϋξηση τών πωλήσεων τοϋ 4ου τριμήνου σέ σχέση μέ έκεϊνες τοϋ Οί τίτλοι έπενδύσεων έχουν άποτιμηθή στή μέση τιμή τοϋ δευτέρου 15μέρου τοϋ Δεκεμβρίου 1978 τοΰ Χρηματιστηρίου Αθηνών 8

7 Ό πράσινος οικισμός La cité verte rapport du conseil soit des variations des taux de change 1,4 soit Augmentation des Titres de Participation, 0,7»» Augmentation du poste «Immobilisations en cours», soit 3,9» En diminution de l'actif immobilisé Dotation ordinaire aux comptes d' amortissement, calculée aux mêmes taux que par le passé, soit 1 Dotation complémentaire aux comptes 1,6» d' amortissements, soit 7,1» Dotation aux amortissements de frais d'établissement, soit 0,6»»»»»»» Toutes les créances et dettes ont été évaluées au cours moyen du 31 décembre 1978 des devises dans lesquelles elles sont contractées. Les différences du change constatées dans les comptes à court terme 0,7 million de $ ont été portées aux comptes de résultats et celles concernant les dettes à long terme, qui ont servi au financement des Immobilisations, au chapitre spécial du Bilan. Comme indiqué ci-dessus, ce chapitre a présenté une augmentation de 1,4 million de $ environ. Comme par le passé, les stocks ainsi que la consommation des matières ont été évalués, suivant le cas, au prix de revient moyen de réception des matières premières, ou de production des matières en cours, semi-ouvrés et des produits finis. La valeur des stocks a augmenté de 2,4 millions de $ et résulte principalement: de l'augmentation du poste «Matières premières», de 2,5 millions de $; de l'augmentation du poste «Produits semi-ouvrés» de 1 million de $; de l'augmentation du poste «Matières d'approvisionnement général», de 0,6 million de $; de la diminution du poste «Produits finis», de 1,7 million de $. Dans aucun cas il n'a été constaté de prix courant inférieur au prix moyen d'acquisition, ou de production et, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de dévaluer un stock en conséquence. Les créances à court terme présentent, dans leur ensemble, une augmentation de 9,7 millions de $, soit 21% en comparaison à celles de Ceci est dû principalement à l'augmentation du prix de l'aluminium, et à celle du chiffre d'affaires au cours du 4ème trimestre, par rapport à celui de Les titres de placement sont évalués au cours moyen de la deuxième quinzaine de décembre 1978 à la Bourse dathènes. Le capital social présente une augmentation de $ qui résulte: 9

8 Ή Αντίκυρα τή νύχτα Antikyra by night εκάεση πεπραγμένων Τ6 μετοχικά κεφάλαιο παρουσιάζει αϋξηση πού προκύπτει 1 Άπ6 τή μετατροπή κατά τήν ομολογιών σέ μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου των 31 δηλαδή Άπά τή διανομή μιας νέας μετοχής άνά όκτώ παλιές μετοχές στις προαναφερόμενες δηλαδή 622 μετοχές τών Στα αποθεματικά τής Εταιρείας έγιναν οί έξης μεταβολές πού κρίθηκαν άναγκαϊες μετά από φορολογικά έλεγχο πού έγινε για τις χρήσεις και Άπά τό άποθεματικό τοϋ A.N 147/67 ποσό 9,5 έκ μεταφέρθηκε άφ ένός μέν 4,5 έκ στο άποθεματικό τοϋ Ν Δ 4002/59 και άφ έτερου 5 έκ σ ενα νέο Εκτακτο άποθεματικό Άπό τό τακτικό άποθεματικό τό προερχόμενο άπό τό άποθεματικό τοϋ Ν Δ 4002/59 μεταφέρθηκαν σ ενα νέο Τακτικό άποθεματικό 1,6 έκ Οί μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν μέσα στή χρήση κατά 10,7 έκ Οί βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 0,8 έκ πού οφείλεται κυρίως στή μείωση τοϋ έξαγωγικοΰ δανείου Ε.Τ.Ε κατά 5,5 έκ στή μείωση βραχυπροθέσμου μέρους τών μακροπροθέσμων ύποχρεώσεων κατά 3,8 έκ στήν αϋξηση τοϋ μερίσματος κατά 3,6 έκ στή σύναψη νέου βραχυπροθέσμου δανείου άπό τήν Credit Chimique 1,1 έκ και στήν αϋξηση τής προβλέψεως κατά 3,2 έκ γιά πληρωμή φορολογικών ύποχρεώσεων Οί λογαριασμοί τάξεως άντικατοπτρίζουν τις έκτος ισολογισμού υποχρεώσεις καί άπαιτήσεις τής Εταιρείας Κατά πάγια τακτική δέν σχηματίζεται πρόβλεψη γιά άποζημειώ σεις προσωπικού πού άποχωρεϊ ή άπολύεται Οί επιβαρύνσεις φέρονται κάθε φορά στ άποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή εύνοϊκή δραστηριότητα τής άγοράς τοϋ άλουμινίου πού παρατηρήθηκε κατά τό 1977 συνεχίστηκε καί κατά τό 1978 με άποτέλεσμα ό κύκλος έργασιών τής Εταιρείας καί τό μικτό κέρδος νά παρουσιάσουν αϋξηση κατά 1 6 καί 9 άντιστοίχως σε σύγκριση με τό 1977 Ή έκτίμηση τών άριθμών αύτών πρέπει νά γίνει λαμβάνοντας ύπόψη διάφορους νομισματικούς παράγοντες Γιά τό λόγο αύτό τό cash-flow άνήλθε μόνο σε 52,4 έκ περίπου έναντι 52 έκ κατά τό Οί άποσβέσεις χρήσεως τήν έγκριση τών οποίων ζητούμε άπό τήν Γενική Συνέλευση εΐναι 10

9 Διακίνηση χελωνών Manutention de Tés Αίθουσα διαλέξεων Τμήματος Εκπαιδεύσεως Salle de conférences de la Formation Professionnelle rapport du conseil 1) de la conversion, soit au 1er janvier 1978, de obligations en actions de 31 $ chacune, sans droit de vote, $ ) de la distribution d'une action nouvelle pour 8 actions anciennes, aux actions ci-dessus, soit 622 actions de 31 $ chacune $ $ A la suite d'un contrôle fiscal relatif aux exercices 1973 et 1974, les modifications suivantes ont été portées aux réserves de la Société: De la réserve de la Loi 1 47/67, un montant de 9,5 millions de $ a été transféré: à concurrence de 4,5 millions de $ de la réserve de la Loi 4002/59, et à concurrence de 5 millions de $ dans une nouvelle «Réserve extraordinaire». De la réserve statutaire découlant de la Loi 4002/59, 1,6 million de $ a été affecté à une nouvelle «Réserve Statutaire». Les dettes à long terme qui existaient au début de l'exercice ont enregistré une diminution de 10,7 millions de $. Les dettes à court terme présentent une diminution de 0,8 million de $, résultant principalement, d'une part de la réduction du découvert bancaire de 5,5 millions de $ et de la partie à Court Terme des dettes à Long Terme de 3,8 millions de $ et, inversement, de l'augmentation du dividende à payer de 3,6 millions de $, de l'emprunt relais contracté avec le Crédit Chimique de 1,1 million de $, et de l'augmentation de la provision pour charges fiscales de 3,2 millions de $. Les comptes d'ordre traduisent les engagements à charge ou à profit, hors Bilan, de la Société. Suivant une règle permanente, il n'est pas constitué de provision pour indemnité au personnel sortant ou licencié. Les charges correspondantes sont, chaque fois, portées au Compte de Résultats. RESULTATS L'activité favorable du marché de l'aluminium qui s'est manifestée au cours de l'exercice 1977, s' est poursuivie tout au long de l'année Ainsi, le chiffre d'affaires a progressé de 16% environ par rapport à 1977, et le bénéfice brut de 9% par rapport à l'exercice précédent. Ces chiffres doivent être appréciés en tenant compte des facteurs monétaires. C'est ainsi que le cash flow n'a atteint que 52,4 millions de $ environ, contre 52 millions de $ en

10

11

12 έκθεση πεπραγμένων Γιά τά έξοδα εγκαταστάσεως Γιά τις ακινητοποιήσεις τακτικές αποσβέσεις έκτακτες αποσβέσεις , , ,16 Γιά την άναπροσαρμογή των μακροπροθέσμων δανείων πού άφοροΰν τις ακινητοποιήσεις λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων ,20 Τό καθαρό κέρδος ανέρχεται σε ,99 Ξεπερνά κατά 8,5 έκ και πλέον το κέρδος της περασμένης χρήσεως δηλαδή είναι μεγαλύτερο κατά 32,5 Έάν έγκρίνετε τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων σας προτείνουμε τήν άκόλουθη διάθεση των κερδών 5 στό Τακτικό Αποθεματικό προερχόμενο άπό τό άφορολόγητο αποθεματικό τοϋ Ν Δ 4002/1959 Μέρισμα πρώτο και πρόσθετο στις προνομιούχες και κοινές μετοχές 8,5 έπι μετοχών Τό μέρισμα έκτος της παρακρατήσεως τοϋ φόρου 5,9 έκ έπί τών κινητών άξιών θα ύποβληθετ κα'ι στην κράτηση πού προβλέ , ,50 πει ό νόμος 542/77 και ή όποία θα άνέλθει σε δραχμές ή σέ 0,32 περίπου άνά μετοχή Στό μέρισμα αύτό περιλαμβάνονται ποσά πού προέρχονται άπό α ,31 Δρχ Τόκους ομολογιακών δανείων και ομολογιών έξοφλήσεων ύπέρ τό αρτιον β ,24 Τόκους Τραπεζών έξωτε ρικοϋ γ ,82 Δρχ Εισοδήματα συμμετοχών πού ύποβλήθηκαν σέ φόρο 47 υπό μορφή μερισμάτων δ 2.987,12 Δρχ Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Άφορολόγητο άποθεματικό για έπενδύ σεις τοϋ Ν.Δ 4002/ , ,28 Άφορολόγητο άποθεματικό τοϋ Ν.Δ 1078/71 γιά νέες έπενδύσεις για κεφάλαιο κινήσεως Άφορολόγητο άποθεματικό τοϋ Ν 849/78 φόροι Δημοσίου , , , , , ,99 14

13 4 rapport du conseil Les amortissements à charge de l'exercice pour lesquels nous demandons l'approbation de l'assemblée Générale Ordinaire sont Pour les frais d'établissement Pour les immobilisations dotation ordinaire dotation complémentaire Pour le réajustement des dettes à long terme concernant les immobilisations par suite des variations de change , , , ,20 Le bénéfice net ressort à ,99 Il est supérieur de plus de 8,5 millions de soit de 32,5 au bénéfice de l'exercice précédent Si vous approuvez le Bilan et le Compte de Résultats nous vous proposons la répartition du bénéfice suivante 5 à la Réserve Statutaire en provenance de la réserve détaxée du D.L 4002/ ,28 Dividende brut premier et complémentaire aux actions privilégiées et ordinaires 8,5 sur actions ,50 Le dividende en dehors de l'impôt sur les valeurs mobilières d'environ 5.9 millions de subira la retenue prévue par la Loi 542/77 qui s'élèvera à 11,729 Drs par action soir 0,32 environ Sont contenues dans le dividende ci-dessus les sommes provenant de a ,31 Drs b Intérêts d'emprunts obligataires et remboursement d'obligations au dessus du pair Intérêts de trangères Banques é ,82 Drs Revenus des participations soumis à l'impôt de 47 sous forme de dividende 2.987,12 Drs Revenus de participation à des Fonds Mutuels Réserve détaxée du D.L 4002/ , ,28 Réserve détaxée du D.L 1078/71 pour nouveaux investissements pour fonds de roulement Réserve détaxée de la Loi 849/78 Impôts , , , , , ,99 15

14 εκδεση πεπραγμένων Με τήν εύκαιρία αύτη ζητούμε άπό τη Συνέλευση να αποτείνει στο προσωπικά της Εταιρείας τις εύχαριστίες της για τήν αφοσίωση και τις ικανότητες με τις όποιες εξακολουθεί να προσφέρει τήν συνεργασία του στήν "Εταιρεία. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Σας παρακαλούμε νά εγκρίνετε τούς διορισμούς αύτούς. Τέλος, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών άρθρων 1 7,21 και 22 τοΰ i Καταστατικού σας παρακαλούμε, με τή λήψη ειδικής άποφάσεως, νά εγκρίνετε τήν εξόφληση τών εξόδων τών Διοικητικών ι σας Συμβούλων και τών εξόδων τών εκπροσώπων τους πού ι άνέρχονται σε $. Μετά από αύτή τήν έκθεση της καταστάσεως στο τέλος της χρήσεως, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τους λογαριασμούς, τον ισολογισμό, τό λογαριασμό κερδών και ζημιών κα) τή διανομή τοϋ κέρδους κατά τήν 31 η Δεκεμβρίου καθώς και τή μεταφορά τοϋ λογαριασμού Κερδών και Ζημιών στον ισολογισμό, να άπαλλάξετε άπό κάθε εύθύνη τό σύνολο τοΰ Διοικητικού σας Συμβουλίου για τή διαχείρισή του και τους "Ορκωτούς Λογιστές για τον έλεγχο της 17ης εταιρικής χρήσεως πού έχουν διενεργήσει. Σας παρακαλούμε να διορίσετε δύο τακτικούς "Ορκωτούς Λογιστές και τούς άναπληρωτες τους για τή χρήση και νά εξουσιοδοτήσετε τό Διοικητικό σας Συμβούλιο νό καθορίσει τήν άποζημίωσή τους. Μετά τήν Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 1978, σημειώσαμε τήν παραίτηση τών κ.κ. Pierre GREZEL και Jacques MARCHANDISE. Προς άντικατάσταση τών δύο αύτών Συμβούλων και κατ' εφαρμογή τοϋ αρθρ. 15 τοϋ Καταστατικού, τό Διοικητικό Συμβούλιο πού συνήλθε τήν 13η Όκτωβρίου διόρισε τούς κ.κ. Gérard DECOSTER καί Jacques LEFLON.

15 Εσωτερικό κλιματισμένης καμπίνας Intérieur cabine climatisée i rapport du conseil A cette occasion nous demandons à l'assemblée d'adresser au personnel de la Société ses remerciements pour le dévouement et la compétence avec lesquels il continue à offrir sa collaboration à la Société Enfin conformément aux dispositions des articles et 22 des Statuts nous vous prions par le vote d'une résolution particulière de bien vouloir approuver le remboursement des frais aux Administrateurs ainsi que les frais de leurs représentants qui s'élèvent à ,09 QUITUS ET APPROBATION Après cet exposé de la situation en fin d'exercice nous vous prions d'approuver les comptes le bilan le compte Profits et Pertes et la répartition du bénéfice au 31 décembre 1978 ainsi que le transfert du Compte Profits et Pertes au bilan de donner quitus à l'ensemble de votre Conseil d'administration de sa gestion ainsi qu'aux Censeurs de leur activité de contrôle pour le 17ème exercice social Nous vous demandons de bien vouloir nommer deux Censeurs titulaires et leurs suppléants pour l'exercice 1979 et d'autoriser votre Conseil à fixer leur indemnité Depuis l'assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1978 nous avons enregistré la démission de Messieurs Pierre GREZEL et Jacques MARCHANDISE En remplacement de ces deux Administrateurs et en application de l'article 15 des Statuts le Conseil d'administration du 1 3 octobre a nommé Messieurs Gérard DECOSTER et Jacques LEFLON Nous vous prions d'approuver ces nominations 17

16 CASH εις έκατομμύρια ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΕΡΔΟΣ εις χιλιαόας FLOW en millions BENEFICE NET en k S ισολογισμός

17

18 ΌΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ν ΠΑΓΙΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Εξοδα εγκαταστάσεως Ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα Ορυχεία Όόικόν όίκτυον Προβλής Κτίρια εργοστασίου Κτίρια οικισμών Άκίνητον Αθηνών Εγκαταστάσεις εργοστασίου Εγκαταστάσεις οικισμών Τροχοφόρα Πλωτά μέσα Επιπλα κα'ι εξοπλισμός γραφείων Επιπλα και εξοπλισμός οικισμών Μελέται κα'ι έρευναι Ακινητοποιήσεις ΰπό έκτελεσιν Εργα ύπό έκτελεσιν Προκαταβολαΐ εις προμηθευτός Εξοόα μελετών κα'ι ερευνών πρός κατανομήν ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , ,34 547,03 920,80 329,70 751,51 233,84 695,02 820,40 663,70 383, ,63 644,72 210,34 664,70 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ,88 940,75 350,71 097, , ,59 965,71 175,85 039,90 372,00 210, ,95 ΚΑΘΑΡΟΝ ,34 547,03 361,92 388,95 400,80 136,68 852,39 369,97 457,11 417,93 883,18 570,73 272, , , ,95 Τίτλοι συμμετοχών Έγγυοόοσίαι Προσαρμογή μακροπρ δανείων άφορώντων εις τάς ακινητοποιήσεις συν συναλλαγμ διακυμάνσεων ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Πρώται ϋλαι Ύλαι παρά τρίτοις Ύλαι εις κυκλώματα βιομηχανοστασίου Υλαι ήμικατεργασμέναι Ετοιμα προϊόντα Ανταλλακτικό και γενικόν ύλικόν Μείον πρόβλεψις 6Γ ύποτίμησιν Υλικό συσκευασίας ΜΕΤΟΧΟΙ Φόρος τοϋ Ν 542/77 Δόσεις μακροπρόθεσμοι φόρος τοϋ Ν 542/77 Δόσις βραχυπρόθεσμος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πελάται Μεϊον πρόβλεψις επισφαλών άπαιτήσεων Προκαταβολαί εις προμηθευτός Δημόσιον κα'ι όσφαλιστικό ταμεία Γραμμάτια εισπρακτέα Υλικό καθ όδόν Εσοδα εισπρακτέα Προεξοφληθέντα έξοδα Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί Μεϊον πρόβλεψις επισφαλών άπαιτήσεων ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τράπεζαι λογαριασμοί καταθέσεων Τράπεζαι λογαριασμοί καταθέσεων Ταμεία εις Ελλάδα Τα μεϊον εις Γαλλίαν εις Ελλάδα εις έξωτερικόν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Ύποθήκαι και προσημειώσεις έπ'ι τοϋ έργοστασίου κα'ι τών οικισμών Ένέχυρον έπ'ι όποθεμάτων βωξίτου κα'ι αλουμινίου Ενέχυρον έπί τίτλων Ένέχυρον έπί άπαιτήσεων άπό πελάτας Εγγυήσεις τρίτων ύπέρ της Εταιρίας Διάφοροι άμφοτεροβαρεϊς συμβάσεις Επίδικοι φόροι Παραγωγικοί επενδύσεις τοϋ Ν Δ 4002/59 Παραγωγικά επενδύσεις τοϋ Παραγωγικά έπενδύσεις τοϋ Παραγωγικα'ι έπενδύσεις τοϋ Λοιποί λογαριασμοί τάξεως A.N 147/67 Ν Δ 1078/71 Ν 849/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 ΤΗ ,27 ΤΗ , ,51 547,03 460,36 875,55 859,87 825,33 003,24 249,49 224,34 252,47 086,13 973,75 359, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 546, , , , , , , , , , , , ,719, ,19

19 ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΤΗ ΤΗ ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Μετοχικόν κεφάλαιον Μετοχα'ι προνομιακά εξωτερικού έσωτ ρικοΰ έσωτερικοϋ άνευ ψήφου κοιναί έξωτερικοϋ έσωτερικοϋ Μέτοχα προς Η.Π.Α 31,00 έκαστη Είδικόν άποθεματικόν έξ εκδόσεως μετοχών ύπέρ τό άρτιον Μείον κεφαλαιοποιηθέν Αποθεματικά Τακτικον Τακτικόν άφορολόγητον ποσόν τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ 4002/59 Néiov παραγωγικών επενδύσεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ 4002/59 Τοϋ άρθρου 7 τοϋ A.N 147/67 διά παγίας εγκαταστάσεις Τοϋ άρθρου 7 τοϋ A.N 147/67 διά κεφάλαιον κινήσεως Τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ 1078/71 διά παγίας εγκαταστάσεις Τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ 1078/71 διά κεφάλαιον κινήσεως Τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ 849/78 διά παγίας εγκαταστάσεις Τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ 2176/52 διά μελλοντικός ζημίας Τοϋ άρθρου 10 τοϋ A.N 148/67 έξ υπεραξίας τίτλων Τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ 328/74 έξ έκπτώσεως έπ'ι έξοφλήσεως φόρων Εκτακτον άποθεματικόν έκ τοϋ A.N 147/67 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακά δάνεια Μετατρέψιμον ,27 Μ ή μετατρέψιμον ,93 Τράπεζαι Γραμμάτια πληρωτέα ,21 Μεϊον μη δεδουλευμένοι τόκοι ,29 Δημόσιον φόρος τοϋ Ν 542/77 Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Όμολογιακόν δάνειον μή μετατρέψιμον Τράπεζαι Γραμμάτια πληρωτέα ,56 Μεϊον μή δεδουλευμένοι τόκοι ,22 Δημόσιον κα'ι ασφαλιστικά ταμεία Δημόσιον φόρος τοϋ Ν 542/77 Προμηθευτα'ι Αναμενόμενοι τιμολογήσεις άπό προμηθευτάς Εξοδα πληρωτέα Διάφοροι πιστωτικοί λογαριασμοί Πρόβλεψις δι ένδεχομένας υποχρεώσεις Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων Μέρισμα προς διανομήν μετά φόρου φόροι Δημοσίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 224,033, , , , , , , ,42 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ , ,19

20 210 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES en millions ΣΥΝΟΛΟΝ TOTAL elç Εκατομμύρια 210 ΕΞΕΛΙΞΙΣ TOY ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ k εκατομμύρια EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES en millions s ΕΞΑΓΩΓΕΣ EXPORTATIONS WÊÉÊÊÊR ΟΓΑΡΙΑΣΜ ΕΩΣ Χ Ρ Ε Ω Σ I Σ Εξοδα διοικητικά Εξοδα χρηματοδοτήσεως Εξοδα διαθέσεως Εξοδα μελετών και ερευνών Αποσβέσεις Εξόδων εγκαταστάσεως ,52 Ακινητοποιήσεων ,49 Εκτακτοι έπί ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις προσαρμογής μακροπροθέσμων δανείων άφορώντων εις τάς άκινητοποιήσεις συνεπεία συναλλαγματικών διακυμάνσεων Πρόβλεψις δι έπισφαλετς απαιτήσεις έπ'ι πελατών Δωρεαϊ Ζημίαι έξ έκποιήσεως στοιχείων ενεργητικού Δαπάναι παρελθουσών χρήσεων Διαφορά συναλλάγματος Εισφορά τοϋ Ν 257/76 Φόροι Ν 542/77 έπϊ μερισμάτων συμμετοχών Εκτακτος εισφορά τοϋ Ν 816/78 Καθαρον κέρδος , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55

21 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ VENTES LOCALES D'ALUMINIUM είς χιλιάδας τόννους-en milliers de tonnes mm Π I ΣΤ Ω Σ I Σ Μικτόν κέρδος , ,21 Τόκοι πιστωτικοί κα'ι εισοδήματα διάφορα , ,99 Κέρδη εξ εκποιήσεως στοιχείων ενεργητικού , ,35 Εκπτωσις επί εξοφλήσεων φόρων ,53 Μείον μεταφορά εις αποθεματικά , ,

22 700 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ALUMINE Ϊς χιλιάδας τόννους-en milliers de tonnes ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΥ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ALUMINIUM 1 εις χιλιάδας τόννους-en milliers de tonnes li il DEBIT Frais administratifs Frais financiers Frais de vente Frais d'études et de recherches Amortissements Frais d'établissement ,52 Immobilisations ,49 Complémentaires sur immobilisations ,16 Amortissements du réajustement des dettes à long terme concernant les immobilisations par suite des variations de change Provision pour créances douteuses Donations Moins-values pour cessions et liquidations d'actif Pertes sur exercices antérieurs Différence de change Contribution de la loi No 257/76 Impôt de la loi No 542/77 sur dividendes reçus Contribution extraordinaire de la loi No 816/78 Bénéfice net , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55

23 Συνάντηση ύόατόσφαιρας Rencontre water-polo όιανεμηθέν μέρισμα εις S dividende distribué S , ,902,50 εις ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου en pourcentage du capital social , ,50 22,58 27,42 μέρισμα άνά μετοχή ν εις S dividende par action en 2,20 1,80 3,80 4,50 6 6,50 7,00 8,50 CREDIT S Bénéfice brut , ,21 Intérêts créditeurs et revenus divers , ,99 Plus-values sur cessions d'actif , ,35 Rabais sur règlements d'impôts ,53 Moins transfert à la réserve , ,55

24

25

26 Τακτικόν άποθεματικόν προερχόμενον έκ τοϋ άφορολογήτου αποθεματικού τοϋ Ν Δ 4002/59 Μέρισμα πρώτον και πρόσθετον εις τός προνομιακός και κοινάς μετοχάς 8,50 έπί μετοχών μετά φόρου Άφορολόγητον άποθεματικόν δια νέας παραγωγικός επενδύσεις τοΰ Ν Δ 4002/ , ,28 Άφορολόγητον άποθεματικόν τοϋ Ν Δ 1 078/71 Δια παγίας έγκαταστάσεις Δια κεφάλαιον κινήσεως Άφορολόγητον άποθεματικόν τοϋ Ν 849/78 Φόροι Δημοσίου , , , , , , , , , , , , , ,09 Έν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1979 Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου C MASS0L Ό Διευθύνων Σύμβουλος G DECOSTER Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου Ν ΤΣΙΓΚΡΗΣ 5 à la réserve statutaire en provenance de la réserve détaxée du D.L 4002/59 Dividende brut premier et complémentaire aux actions privilégiées et ordinaires 8,50 sur actions Réserve détaxée pour investissements du D.L 4002/ ,28 moins ,28 Réserve détaxée du D.L 1078/71 pour investissements pour fonds de roulements Réserve détaxée de la loi 849/78 Impôts , , , , , , , , , , , , , , ,09 Athènes le 27 Avril 1979 Le Président du Conseil d'administration C MASSOL L'Administrateur Délégué G DECOSTER Le Chef Comptable N TSIGRIS

27 Τακτικόν άποθεματικόν προερχόμενον έκ τοϋ άφορολογήτου αποθεματικού τοϋ Ν Δ 4002/59 Μέρισμα πρώτον και πρόσθετον εις τός προνομιακός και κοινάς μετοχάς 8,50 έπί μετοχών μετά φόρου Άφορολόγητον άποθεματικόν δια νέας παραγωγικός επενδύσεις τοΰ Ν Δ 4002/ , ,28 Άφορολόγητον άποθεματικόν τοϋ Ν Δ 1 078/71 Δια παγίας έγκαταστάσεις Δια κεφάλαιον κινήσεως Άφορολόγητον άποθεματικόν τοϋ Ν 849/78 Φόροι Δημοσίου , , , , , , , , , , , , , ,09 Έν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1979 Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου C MASS0L Ό Διευθύνων Σύμβουλος G DECOSTER Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου Ν ΤΣΙΓΚΡΗΣ 5 à la réserve statutaire en provenance de la réserve détaxée du D.L 4002/59 Dividende brut premier et complémentaire aux actions privilégiées et ordinaires 8,50 sur actions Réserve détaxée pour investissements du D.L 4002/ ,28 moins ,28 Réserve détaxée du D.L 1078/71 pour investissements pour fonds de roulements Réserve détaxée de la loi 849/78 Impôts , , , , , , , , , , , , , , ,09 Athènes le 27 Avril 1979 Le Président du Conseil d'administration C MASSOL L'Administrateur Délégué G DECOSTER Le Chef Comptable N TSIGRIS

28 Προς τους κ κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Messieurs les Actionnaires de la S.A ALUMINIUM DE GRECE SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Ελέγξαμε τόν ανωτέρω Ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 1978 και τά αποτελέσματα τα όποϊα προέκυψαν άπό τις έργασίες της κατά τήν εταιρική χρήση πού έληξε τήν 31η Δεκεμβρίου 1978 Κατά τον ελεγχό μας εφαρμόσαμε τις διατάξεις τοϋ άρθρου 37 τοϋ κωδικοποιημένου Ν 2190 περί Ανωνύμων Εταιριών και τις έλεγκτικές διαδικασίες τις όποιες κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια τών ελεγκτικών άρχών πού άκολουθετ το Σώμα Ελλήνων Όρκωτών Λογιστών Ή εταιρία τήρησε τά βιβλία και στοιχεία τα όποϊα προβλέπει ή ισχύουσα νομοθεσία και τά έθεσε στη διάθεσή μας για τή διενέργεια τοϋ ελέγχου Παρασχέθηκαν οί πληροφορίες καί επεξηγήσεις τις όποιες ζητήσαμε Λάβαμε γνώση πλήρους άπολογισμοϋ τών έργα σιών τών Υποκαταστημάτων της εταιρίας Στά βιβλία εχει τηρηθεί κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής στόν όποϊο κατά πάγια τακτική της εταιρίας δεν περιλήφθηκαν οΐ αποσβέσεις τών άκινητοποιήσεων οί όποιες επιβάρυναν απευθείας τό λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως καί δέν τροποποιήθηκε ή μέθοδος άπογραφής σε σχέση με τήν προηγούμενη χρήση Ό άνωτέρω Ισολογισμός καθώς καί οί άναλύσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως καί Διαθέσεως Κερδών προκύπτουν άπό τά βιβλία καί στοιχεία της εταιρίας καί άπεικονίζουν βάσει τών διατάξεων πού ισχύουν και λογιστικών άρχών οί όποιες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές καί είναι ομοιόμορφες πρός έκετνες της προηγούμενης χρήσεως τήν οικονομική κατάσταση τής έταιρίας κατά τήν 31η Δεκεμβρίου 1978 καθώς καί τά άποτελέσματα τής χρήσεως πού έληξε αύτή τήν ημερομηνία Οί βασικές λογιστικές άρχές πού άκολούθησε ή εταιρία περιλαμβάνονται στήν Εκθεση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου προς τήν τακτική Γενική Συνέλευση τών Μετόχων της Nous avons procédé à l'examen du bilan ci-haut de votre Société arrêté au 31 décembre 1978 et du compte Pertes et Profits de l'exercice de l'année se terminant à cette date Notre examen a été conduit conformément aux prescriptions de Γ article 37 de la Loi codifiée sur les Sociétés Anonymes No ainsi qu'aux normes de contrôle admises par l'institut des Experts Comptables de Grèce Nous avons obtenu tous les renseignements et explications y compris le compte rendu détaillé des activités des succursales que nous avons considérés nécessaires à l'exécution de notre examen La Société a mis à notre disposition les livres requis par la Loi et les éléments comptables y compris les livres des prix de revient ainsi que les explications demandées par nous Dans les livres est tenu régulièrement le compte du prix de revient dans lequel selon une pratique constante de votre Société ne sont pas compris les amortissements sur immobilisations ceux-ci ayant été portés directement aux résultats de l'exercice et aucun changement de la méthode d'évaluation d'inventaire n'a été effectué en comparaison de celle de l'année précédente A notre avis le bilan l'analyse des résultats de l'exercice et de répartition des bénéfices qui l'accompagnent établis conformément à la Loi et aux principes comptables admis et sur la même base que pour l'exercice précédent concordent avec les livres comptables et documents et reflètent de façon satisfaisante la situation financière de votre Société au 31 décembre 1978 ainsi que les résultats de l'exercice clôturé à cette même date Les principes comptables de base utilisés sont compris dans le Rapport Annuel du Conseil d'administration à l'assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires Αθήναι τή 27 Μαίου 1979 Οί Ορκωτοί Λογιστές ΙΩΑΝ Μ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤ Α ΚΑΒΑΡΝΟΣ Athènes le 27 Mai 1979 Les Experts Comptables I M KAMBALOURIS M A KAVARNOS

29

30

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." Έδρα Δήμος Αιγάλεω Αττικής - Αρ. Μ.Α.Ε. : 21323/01ΔΤ/Β/90/39 για την 23 η εταιρική χρήση 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 813 769

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122022622000 Α.Φ.Μ 094011801, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Αυγούστου 2018 Συνήλθαν σήμερα 20/08/2017 ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.39589/31/Β/97/51 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 26551640000 Για την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 014762245000 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας > για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & Α ΚΑΡΤΣΙΑΚΛΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Δ.Τ ΖΕΦΥΡΟΣ Ξ.Ε.ΤΕ. ΑΕ ΑΡ.ΜΑΕ: 12399/81/Β/86/47 Σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Δ. Σ. Ανωνύμου Εταιρείας ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε. Επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014

ΕΚΘΕΣΗ Δ. Σ. Ανωνύμου Εταιρείας ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε. Επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ Δ. Σ. Ανωνύμου Εταιρείας ΒΕΣΚΑΛ Α.Ε. Επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 Σήμερα στις 13/05/2015 οι υπογράφοντες Λιάπης Κων/νος του Χρήστου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και Μαρία συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57072/04/Β/04/109 -( Ποσά σε Ευρώ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6 «ECO TRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ «ECO TRACK A.Ε.E». ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74060 ΑΦΜ 998447390 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 21809250000 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Στενημάχου 2 Τ.Κ.: 61100 Πληροφορίες: MANTZARIS THANASSIS Τηλέφωνο: 2341024580 Fax: 2341020924 E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Δ. Τσάκλης Α.Μ.ΣΟΕΛ 14951

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Δ. Τσάκλης Α.Μ.ΣΟΕΛ 14951 ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58386404000, ΑΜΑΕ 47638/062/Β/00/0311 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η Ιανουαρίου 2014-31

Διαβάστε περισσότερα

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , , Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2004 15η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2004) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσης 2004 14 Ποσά προηγούµενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ.

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ. 1 RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 23 ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΑΜ Α.Ε. 11836/72/Β/86/11, Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015.

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑΣ «LIFE LIGHT-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Στον Πειραιά σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πρωινή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4692 / 10/03/2017).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4692 / 10/03/2017). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Τηλέφωνο: 2103382151 Αθήνα,16/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:443764 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 14/03/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(03) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-07-2017 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

La Déduction naturelle

La Déduction naturelle La Déduction naturelle Pierre Lescanne 14 février 2007 13 : 54 Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction naturelle, on raisonne avec des hypothèses. Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 841 00 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094108807 & ΜΑΕ : 12409/81/Β/86/24 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δεκεμβρίου 2012 30η Εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012) *********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 1/17 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 8/9/2017

Πρακτικό υπ αριθμόν 1/17 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 8/9/2017 Πρακτικό υπ αριθμόν 1/17 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 8/9/2017 Στην Λάρισα σήμερα, την 08/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 667.984,60 1.095.949,22 Κόστος πωλήσεων 278.832,20 655.165,47 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε Στην Κουλούρα Ημαθίας, σήμερα την 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55372/14/Β/03/2 ΑΡ ΓΕΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55372/14/Β/03/2 ΑΡ ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55372/14/Β/03/2 ΑΡ ΓΕΜΗ 121886254000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/09/2015 Κύριοι μέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199 / 71 / Β / 97 / 04 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε. - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε." Στην Ρόδο, σήμερα 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12η μεσημβρινή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων 5.000

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων 5.000 Πρακτικό υπ αριθμόν 1/18 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 7/9/2018 Α.Φ.Μ.: 800387554 ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ : 119651640000 Στην Λάρισα σήμερα, την 07/09/2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Προσωρινό Ισοζύγιο Υπολοίπων της 31/12/2011 της εμπορικής εταιρείας «Ω» έχει ως εξής: α/α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1 10.00.00 Οικόπεδο 62.000-2 11.00.00 Κτήριο Α 50.000 3 13.02.01 Αυτοκίνητο φορτηγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 540

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 540 - 183 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 540 Εν Μυτιλήνη και εις τα γραφεία της εταιρίας ΕΛΠΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ που βρίσκονται στην ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, σήμερα την 27 ην Απριλίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ Στο Δρεπανο Ναυπλίας σήμερα την 30 η ΜΑΡΤΊΟΥ 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στο Δρέπανο Ναυπλίας, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΒΕΛΟΝΙΚΑ ΑΕ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΒΕΛΟΝΙΚΑ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΒΕΛΟΝΙΚΑ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015 Μέγεθος οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 100 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 021 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Τέμενη Αιγίου σήμερα την 30η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 η πρωινή εις τα ενταύθα και εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Κύριοι Μέτοχοι, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2013 31/12/2013 προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54325/01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα