ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαζηήριο Ερεσνών & Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Υεξζόλεζνο ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα (προζωρινά ζηοιτεία) ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηου ρόλου ηου ηουριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χερζονήζου με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορυθόρων Λογαριαζμών Τουριζμού», πνπ δηελεξγείηαη θαη αλάζεζε ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ από ην Εξγαζηήξην Εξεπλώλ θαη Δνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΕΡΕΔΟΛΟΣ) ηνπ ηκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, αλαθνηλώλνληαη ζηνηρεία ζε επίπεδν Δήκνπ Υεξζνλήζνπ αιιά θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα. Σα ζηνηρεία αθνξνύλ ζε δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαζώο θαη ζηηο ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ γηα πεξηζζόηεξα από 30 νκάδεο πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ πάλσ από 300 επηκέξνπο πξντόληα. Με ηε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ δεηθηώλ εθηηκήζεθαλ νη ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο γηα ηηο αλάγθεο παξνρήο ηνπ πξσηλνύ ζε επίπεδν Δήκνπ, αιιά θαη κηα πξώηε εθηίκεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο δεδνκέλνπ όηη ν Δήκνο Υεξζνλήζνπ ζπγθεληξώλεη κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία αθελόο ην 35% ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, αθεηέξνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο ηεο Κξήηεο, θαζηζηώληαο ηνπο δείθηεο αληηπξνζσπεπηηθνύο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Μηα αθξηβή σζηόζν πξνζέγγηζε ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο Κξήηεο ζα απαηηνύζε ηελ δηεύξπλζε ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Από ηα ζηνηρεία πξνθύπηνπλ όηη πξώηα ζε θαηαλάισζε ζε ό,ηη αθνξά ηηο νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό ησλ μελνδνρείσλ βξίζθνληαη ηα θξέζθα θξνύηα, κε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ζε επίπεδν δήκνπ πνπ μεπεξλά ηνπ ηόλνπο, ην γάια (577 ηόλνη) θαη ηα θξέζθα ιαραληθά (509 ηόλνη). Αθνινπζνύλ είδε αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ςσκί-παμηκάδηα-θξπγαληέο (428 ηόλνη), ζθνιηαηνεηδή-πίηεο-βνπηήκαηα θιπ (324 ηόλνη), ελώ έπνληαη ηα αιιαληηθά (270 ηόλνη), ην γηανύξηη (250 ηόλνη), ηα ηπξηά (216 ηόλνη), ηα θξνύηα θνλζέξβαο (185

2 ηόλνη) θαη νη ζπκππθλσκέλνη ρπκνί σο πξώηε ύιε (154 ηόλνη). Οη αληίζηνηρεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο εθηηκάηαη όηη ηξηπιαζηάδνληαη κε βάζε επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ σο πξνο ηελ αλαινγία ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ηνπ δήκνπ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα επί ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Κξήηε. Ωο πξνο ηα επηκέξνπο πξντόληα ηα θαξπνύδηα κε εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πνπ αλέξρεηαη ζηα 83γξ., ην γάια εβαπνξέ (54γξ.) ηα πνξηνθάιηα (47γξ.) θαη νη ληνκάηεο (45γξ.) εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε. Η ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε πξντόλησλ ζηα πιαίζηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ αλέξρεηαη ζηνπο ηόλνπο γηα ηνλ Δήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηνπο ηόλνπο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Οη δεηνύκελεο πνζόηεηεο πξνθύπηνπλ από κηα εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ πνπ αλέξρεηαη ζηα 816 γξ. (ε ελ ιόγσ πνζόηεηα απμάλεηαη αλαινγηδόκελνη όηη νξηζκέλεο πξώηεο ύιεο, όπσο ζπκππθλσκέλνη ρπκνί & θαθέο, παξαζθεπάδνληαη κε ηελ πξνζζήθε λεξνύ). Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξσηλνύ θπκαίλεηαη γηα ηνλ Δήκν Υεξζνλήζνπ κεηαμύ 6,5 θαη 11,5 εθαηνκ., ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο κεηαμύ 18,5 θαη 33 εθαηνκ.. Αθνινπζεί ε πιήξεο ιίζηα κε ηα πξντόληα πξσηλνύ, κε ηελ ζρεηηθή ηνπο εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζηήιε Δείκηες Καηά Κεθαλήν Καηανάλωζης ανά Πρωινό) θαη ηελ εηήζηα δεηνύκελε πνζόηεηα ζε επίπεδν Δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο. εκεηώλεηαη όηη ε έλδεημε «θηιά/ιίηξα» ζε νξηζκέλα πξντόληα ζηελ ζηήιε γηα ηελ κνλάδα κέηξεζεο (Μ.Μ.) πξνθύπηεη από ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαγξαθήο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο. Επηπξόζζεηα, εκεξήζηνη δείθηεο θαηαλάισζεο θάησ ηνπ ελόο γξακκαξίνπ ή κηιηγθξάκ (<0,001) δελ εκθαλίδνπλ ηηκή (=0,000). Επίζεο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη, ε εκθαληδόκελε ηαμηλόκεζε ησλ πξντόλησλ ζε νκάδεο πξνθύπηεη θαηά βάζε από ηελ νκαδνπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη σπόκειηαι ζε αναπροζαρμογή βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ηαμηλόκεζεο πξντόλησλ (CPA 2008) πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηα πξόηππα ζύληαμεο ησλ εζληθώλ ινγαξηαζκώλ.

3 - ΛΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΡΩΘΝΟΤ - ΔΕΘΚΣΕ ΗΜΕΡΗΘΑ ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΘ ΕΣΗΘΕ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΟΜΑΔΕ ΔΗΓΖ ΤΥΚΗΥΛ -ΞΑΜΗΚΑΓΗΥΛ - ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΑΟΡΗΓΗΝ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΙΔΘΝ (30-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΝΙΗΘΖΠ (25-60 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΠΗΘΑΙΖΠ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ (30-40 γπ.) Θιλά 0, ΑΟΡΗΓΗΝ "ΙΝΗΞΑ" (30-50 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Απηίδια (ζε κιλά) 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΞΑΓΘΔΡΑ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Μπακέηα (ζε κιλά) 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΔΞΡΑΕΚΝ ( γπ.) Θιλά 0,

4 ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΙΔΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΚΔΡΠΝΒΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΝΙΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΞΟΝΕΚΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ ΣΥΟΗΑΡΗΘΖ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΑΡΕΝΙΑ "ΙΝΗΞΑ" (450 γπ.) Θιλά 0, ύνολο Φπαηδόλα (ζε κιλά) 0, ΤΥΚΗ ΓΔΟΚΑΛΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΘΟΗΘΗΛΝ (500 γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΘΡΑΠΞΝΟΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΝΙΗΘΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΞΟΝΕΚΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΠΗΑΞΑΡΑ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΤΥΚΗ "ΙΝΗΞΑ" ( γπ.) Θιλά 0, ύνολο Ψυμί (τυμί & καπβέλι) (ζε κιλά) 0,

5 ΘΟΗΡΠΗΛΗ ΙΔΘΝ ΠΝΠΑΚΗ Θιλά 0, ΘΟΗΡΠΗΛΗΑ ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Κπιηζίνια (ζε κιλά) 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΘΑΙΔΥΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΡΑΟΔΛΗΔΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΝΙΗΘΖΠ Θιλά 0, ΦΟΓΑΛΗΔΠ ΠΗΡΝ Θιλά 0, ύνολο Φπςγανιέρ (ζε κιλά) 0, ΞΑΜΗΚΑΓΑΘΗΑ ΑΚΓΓΑΙΝ / ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΔΦΡΑΕΚΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΘΟΗΘΗΛΝ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΞΑΜΗΚΑΓΗ ΠΡΑΟΔΛΗΝ Θιλά 0, ύνολο Παξιμάδια (ζε κιλά) 0, ΡΝΠΡ ΙΔΘΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΚΑΟΝ 400gr Θιλά 0, ΡΝΠΡ ΠΗΘΑΙΖΠ ( γπ.) Θιλά 0, ΡΝΠΡ "ΙΝΗΞΑ" Θιλά 0, ύνολο Σοζη (ζε κιλά) 0,

6 ΡΠΝΟΔΘΗ Θιλά 0, ύνολο Σζοςπέκι (ζε κιλά) 0, ΠΦΝΙΗΑΡΝΔΗΓΖ - ΞΗΡΔΠ - ΒΝΡΖΚΑΡΑ - ΘΔΗΘ - ΓΙΘΗΠΚΑΡΑ ΒΝΡΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΓΗΑΝΟΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΚΑΦΗΛ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ 500γπ. ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΘΔΗΘ CHEESECAKE Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΓΝΣΔΗΝ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΟΔΚΑ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ ΣΝΛΓ. Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΙΑΓΗΝ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΗΜ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ ΚΑΘΟΝΠΡΔΛΝ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΘΔΗΘ ΚΖΙΝΞΗΡΑ ΣΝΛΓΟΗΘΖΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝΞΗΡΑ Θιλά 0,

7 ΚΖΙΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΞΗΡΑΘΗ Θιλά 0, ΠΑΟΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΟΝΑΠΑΛ Θιλά 0, ΛΡΝΛΑΡΠ ΚΗΛΗ Θιλά 0, ΘΑΚΞΑΛΑΘΗΑ ΒΑΦΙΑΠ Θιλά 0, ΚΞΝΓΑΡΠΑ (κπέμα & τςπί) Θιλά 0, ΡΑΟΡΑΘΗΑ (55 γπ.) Θιλά 0, ΡΟΗΓΥΛΑΘΗΑ ΘΑΟΓΑΠ Θιλά 0, ΟΑΒΑΛΗ Θιλά 0, ΣΑΙΒΑΠ Θιλά 0, ΙΝΘΝΚΗΑ Θιλά 0, ΚΝΠΡΑΙΔΟΗΑ Θιλά 0, ΠΦΑΘΗΑΛΖ ΞΗΡΑ ΑΡΝΚΗΘΖ (120 γπ.) Θιλά 0, ΓΗΞΙΔΠ Θιλά 0, ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ Θιλά 0, ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΑΛΔΒΑΡΑ ΚΞΝΘΗΔΠ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΙΣΛΑΟΑΘΗΑ Θιλά 0, ΘΑΙΗΡΠΝΛΗΑ ΡΖΓΑΛΗΝ ΡΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΝΞΗΡΑΘΗΑ (γλςκά & ξινά) Θιλά 0,

8 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΠΞΑΛΑΘΝΡΟΝΞΗΡΑΘΗ ΡΖΓΑΛΗΝ Θιλά 0, ΣΝΟΡΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ Θιλά 0, ύνολο θολιαηοειδή-πίηερ-βοςηήμαηα-κέικ- Γλςκίζμαηα (ζε κιλά) 0, ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ ΒΔΟΘΝΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΑΟΓΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗΡΕΑΛΑΘΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΛΔΟΑΡΕΑΘΗ ΟΝΙΔ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΔΟΓΑΚΝΛΡΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΠΘΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ ΓΙΘΝ ΘΝΡΑΙΗΝ Θιλά 0, ύνολο Γλςκό Κοςηαλιού (ζε κιλά) 0, ΠΗΟΝΞΗΑ ΞΔΡΗΚΔΕΗ Θιλά 0,

9 ΓΑΙΑ ΓΗΑΝΟΡΗ ΡΟΗΑ ύνολο ιπόπια (ζε κιλά) 0, ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ Θιλά/Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ Κ.Γ. Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΠΘΝΛΖ Θιλά 0, ΓΑΙΑ ΠΝΓΗΑΠ Ιίτπα 0, ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ Ιίτπα 0, ύνολο Γάλα (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΝΟΡΗ ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ / ΔΓΔΠΚΑ / ΞΟΝΒΔΗΝ Θιλά 0, ΠΝΓΗΑΠ ΓΗΑΝΟΡΗ Ιίτπα 0, ύνολο Γιαούπηι (ζε κιλά-λίηπα) 0, COTTAGE CHEESE FLAIR Θιλά 0, EDAM Θιλά 0, EMMENTAL Θιλά 0, GOUDA Θιλά 0, MILNER ΡΟΗ Θιλά 0, TOROLINO Θιλά 0, TOSTINO Θιλά 0, ΑΛΘΝΓΑΙΝ Θιλά 0, ΑΛΘΝΡΟΝΠ Θιλά 0, ΓΟΑΒΗΔΟΑ Θιλά 0,

10 ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ ΝΠΞΟΗΑ ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ Θιλά 0, ΘΟΔΚΑ ΡΟΗ Θιλά 0, ΙΔΘΝ ΡΟΗ ΑΙΚΖΠ Θιλά 0, ΚΑΛΝΟΗ Θιλά 0, ΚΕΖΘΟΑ Θιλά 0, ΜΓΑΙΝ Θιλά 0, ΠΡΑΘΑ Θιλά 0, ΡΟΗ ΡΟΗΚΚΔΛΝ Θιλά 0, ΦΔΡΑ & ΡΔΙΔΚΔΠ Θιλά 0, ύνολο Σςπί (ζε κιλά) 0, ΓΑΙΝΞΝΙΑ Θιλά 0, ΕΑΚΞΝΛ Θιλά 0, ΙΝΘΑΛΗΘΑ Θιλά 0, ΚΝΟΡΑΓΔΙΑ Θιλά 0, ΚΞΔΗΘΝΛ Θιλά 0, ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΑΞΛΗΠΡΖ Θιλά 0, ΞΑΟΗΕΑ Θιλά 0, ΞΑΡΔ Θιλά 0, ΞΟΝΠΝΡΝ Θιλά 0, ΠΑΙΑΚΗ Θιλά 0, ύνολο Αλλανηικό (ζε κιλά) 0,

11 ΟΔΒΘΗΑ ΣΚΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΞΟΥΗΛΝ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΑΟΝΚΑΡΗΘΑ Θιλά 0, ΦΑΠΝΙΗΑ Θιλά 0, ύνολο Όζππια (ζε κιλά) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΦΟΔΠΘΑ ΑΓΓΝΟΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΑΛΡΗΓΗΑ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΘΟΔΚΚΓΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ Θιλά 0, ΚΑΟΝΙΗΑ ΦΟΔΠΘΑ Θιλά 0, ΞΑΡΑΡΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΗΔΠ Θιλά 0, ΛΡΝΚΑΡΔΠ (Α & Β κατηγοπίαρ) Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε κιλά) 0, ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΑΡΔΤ. ΚΑΟΝΙΗΑ Ρεμάσια 0, ύνολο Λασανικά Φπέζκα (ζε ηεμάσια) 0, ΑΟΑΘΑΠ ΠΞΝΟΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΙΑΚΞΝΘΗ ΘΡΤ Θιλά 0, ΘΑΟΝΡΑ ΘΡΤ Θιλά 0,

12 ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΚΞΟΝΘΝΙΑ ΑΛΘΝΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ΞΑΡΑΡΔΠ ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά ΚΣΨ (ζε κιλά) 0, ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ Θιλά 0, ύνολο Λασανικά Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΦΟΝΡΑ ΦΟΔΠΘΑ / ΘΑΡΔΤ. GRAPEFRUIT Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗΑ Θιλά 0, ΒΑΛΗΙΗΔΠ Θιλά 0, ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ Θιλά 0, ΓΘΟΔΗΞ ΦΟΝΡ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΓΔΠΞΝΙΑ Θιλά 0, ΘΑΟΞΝΕI Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗΑ Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗΑ Θιλά 0, ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΚΖΙΑ Θιλά 0,

13 ΚΞΑΛΑΛΔΠ Θιλά 0, ΚΞΝΟΛΔΙΔΠ Θιλά 0, ΚΟΡΗΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ Θιλά 0, ΞΔΞΝΛΗΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ (βπώσιμα & σςμού) Θιλά 0, ΟΝΓΓΗΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΑ Θιλά 0, ΠΡΑΦΙΗΑ Θιλά 0, ΠΘΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΝ ΘΡΤ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΔΠ ΦΟΔΠΘΗΔΠ & ΘΡΤ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Φπέζκα / ΚΣΨ (ζε κιλά) 0, ΦΟΝΡΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΑΛΑΛΑΠ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΑΣΙΑΓΗ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΘΝΘΡΔΗΙ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΝΚΞΝΠΡΑ Θιλά 0, ύνολο Φπούηα Κονζέπβαρ (ζε κιλά) 0, ΔΙΗΔΠ ΔΙΗΓΑΘΗΑ ΠΔ ΑΙΚΖ ΚΑΟΑ / ΞΟΑΠΗΛΑ Θιλά 0,

14 ΡΝΟΠΗ ΡΑΣΗΛΗ ΔΙΗΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΟΝΚΞΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΚΑΟΔΠ Θιλά 0, ΔΙΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΔΠ Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΝΙΗΔΠ Θιλά 0, ύνολο Δλιέρ (ζε κιλά) 0, ΑΓΓΝΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ΞΗΘΙΔΠ Θιλά 0, ΞΗΞΔΟΑΘΗ ΡΝΟΠΗ Θιλά 0, ύνολο Σοςπζί (ζε κιλά) 0, ΡΑΣΗΛΗ Θιλά 0, ΜΖΟΝΗ ΘΑΟΞΝΗ - ΜΖΟΑ ΦΟΝΡΑ GRANBERRY ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΑΚΓΓΑΙΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΒΔΟΘΝΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ Θιλά 0, ΖΙΗΝΠΞΝΟΝΠ ΤΣΑ Θιλά 0,

15 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ ΘΑΛΡΑΙΝΞΔ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ (ΞΔΞΝΛΗ ΡΑΙΑΛΓΖΠ) Θιλά 0, ΘΑΟΓΑ ΡΟΗΚΔΛΖ Θιλά 0, ΘΑΟΓΝ (ΚΔ ΦΙΝΗΝ & ΤΣΑ) Θιλά 0, ΙΗΛΑΟΝΠΞΝΟΝΠ Θιλά 0, ΚΑΛΓΘΝ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΚΞΑΛΑΛΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΞΑΓΗΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΞΑΠΑΡΔΚΞΝΠ Θιλά 0, ΠΗΠΑΚΗ (ΑΞΝΦΙΗΥΚΔΛΝ & ΚΑΟΝ) Θιλά 0, ΠΡΑΦΗΓΑ (ΚΑΟΖ & ΜΑΛΘΗΑ) Θιλά 0, ΠΘΑ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΑ Θιλά 0, ΦΝΛΡΝΘΝΤΣΑ (ΑΤΖΡΖ & ΤΖΚΔΛΑ) Θιλά 0, ΦΠΡΗΘΗ ΠΑΙΔ Θιλά 0, ΣΝΟΚΑΓΔΠ ΑΞΝΜΖΟΑΚΔΛΝΗ Θιλά 0, ύνολο Ξεποί Καπποί - Ξεπά Φπούηα (ζε κιλά) 0, ALL BRAN STICKS Θιλά 0, CHOCO / RICE CRISPIES Θιλά 0, CHOCOLATE POPS Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ (ΑΞΙΑ/ΠΝΘΝΙΑΡΑ/ΚΔΙΗ/ΕΑΣΑΟΖ) Θιλά 0, ΘΝΑΘΔΟ Θιλά 0, ΚΑΟΝΘΝΘΗ Θιλά 0,

16 ΚΝΠΙΗ (ΑΞΙΑ/ΦΟΝΡΥΛ/ΠΝΘΝΙΑΡΑΠ) Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΒΟΥΚΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΘΟΗΘΑΟΗΝ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΘΑΙΖΠ Θιλά 0, ΛΗΦΑΓΔΠ ΠΗΡΑΟΗΝ (ΑΙΔΠΚΑΛΝ/ΝΙΝΘΙΖΟΝ/ΚΔΙΗ) Θιλά 0, ΜΛΝΣΝΛΡΟΝΠ Θιλά 0, ύνολο Γεμεηπιακά (ζε κιλά) 0, ΘΑΦΔΓΔΠ ΕΑΣΑΟΔΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ ESPRESSO (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΠΞΟΗ/ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΝΠ) Θιλά 0, ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΣΚΑ & DECAFEINE) Θιλά 0, ΦΗΙΡΟΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ Θιλά 0, ύνολο Καθέρ (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ / ΙΔΘΖ & ΚΑΟΖ) Θιλά 0, ΕΑΣΑΟΖ (ΦΟΝΘΡΝΕΖ & ΕΑΣΑΟΗΛΔΠ ΠΔ ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Εάσαπε (ζε κιλά) 0, ΑΘΡΗΛΗΓΗΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΑΡΝΚΗΘΖ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΒΑΡΝΚΝΟΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0,

17 ΚΔΙΗ ΒΔΟΗΘΝΘΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΒΠΠΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΑΚΑΠΘΖΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΒΖΡΗΘΥΛ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΗΡΖΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΘΔΟΑΠΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ (ΙΔΘΔΠ / ΘΝΘΘΗΛΔΠ) Θιλά 0, ΘΓΥΛΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΓΘΝΠΡΑΦΙΙΝ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ΦΟΑΝΙΑ ΞΝΟΡΝΘΑΙ LIGHT ΚΑΟΚΔΙΑΓΔΠ Θιλά 0, ΦΟΝΡΑ ΡΝ ΓΑΠΝΠ ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ Θιλά 0, ύνολο Μαπμελάδερ (ζε κιλά) 0, ΘΔΟΖΘΟΑ ΚΔ ΚΔΙΗ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΑΛΘΔΥΛ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΑΕΑΘΗ ( γπ.) Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΒΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΘΚΑΟΗΠΗΝ Θιλά 0, ΚΔΙΗ ΘΥΛΝΦΝΟΥΛ Θιλά 0,

18 ΚΔΟΔΛΡΔΠ ΟΝΦΖΚΑΡΑ ΚΔΙΗ ΣΚΑ Θιλά 0, ύνολο Μέλι (ζε κιλά) 0, ΚΔΟΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΙΗΛΑ Θιλά 0, ύνολο Μεπένηα (ζε κιλά) 0, ΑΛΑΚΗΘΡΝ (ΣΚΑ) Θιλά 0, ΑΟΥΚΑΡΗΘΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΒΟΑΠΡΑΟΗΑ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΗΑΠΔΚΗ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΑ ΟΝΦΖΚΑΡΑ Θιλά 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Θιλά 0, ΓΗΘΡΑΚΝΠ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΓΝΠΚΝΠ Θιλά 0, ΘΑΘΑΝ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά/Ιίτπα 0, ΘΔΟΑΠΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΙΔΚΝΛΗ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΚΔΛΡΑ Θιλά 0, ΞΟΑΠΗΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΠΝΘΝΙΑΡΑ ΟΝΦΖΚΑ Θιλά 0, ΡΗΙΗΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0,

19 ICE TEA ΡΠΑΗ ΒΝΛΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΔΞΔΛΓΚΔΛΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΦΑΠΘΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ΣΑΚΝΚΖΙΝ (ΣΚΑ & ΚΔΟΗΓΔΠ) Θιλά 0, ύνολο Ροθήμαηα (ζε κιλά-λίηπα) 0, LIPTON ICE TEA ΙΔΚΝΛΗ-ΟΝΓΑΘΗΛΝ Ιίτπα 0, ΡΠΑΗ ICE TEA ΠΘΝΛΖ Θιλά 0, ύνολο Ice Tea (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΣΚΝΗ ΠΚΞΘΛΥΚΔΛΝΗ GRAPE FRUIT ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΑΛΑΛΑΠ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΚΖΙΝ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Θιλά 0, ΡΠΑΗ ΚΔ ΙΔΚΝΛΗ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ΦΟΑΝΙΑ ΠΚ/ΛΝ ΣΚΝΠ Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί ςμπςκνυμένοι (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΣΚΝΗ ΦΟΔΠΘΗΝΗ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝΗ 3ΦΟ.ΛΔΘΡΑΟ Φ. Σ. Ιίτπα 0, GRAPE FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, MULTI FRUIT Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΑΛΑΛΑΠ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΘΝΘΡΔΗΙ Φ. Σ. Ιίτπα 0,

20 ΑΓΑ ΙΔΚΝΛΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΖΙΝ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΚΞΑΛΑΛΑ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ Φ. Σ. Ιίτπα 0, ΡΝΚΑΡOΣΚΝΠ (tomato juice) Ιίτπα 0, ύνολο Χςμοί Φπέζκοι Σςποπ. (ζε λίηπα) 0, ΑΓΑ (μικπά 50-53γπ & μεσαία 53-63γπ) Ρεμάσια 0, ΑΓΝ ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ (ΛΥΞΝ & ΘΡΤ.) Θιλά 0, ΒΝΡΟΑ-ΚΑΟΓΑΟΗΛΔΠ ΤΑΟΗΑ ΘΑΞΛΗΠΡΑ ΤΑΟΗΑ ΘΝΛΠΔΟΒΑ ΒΝΡΟΝ (ΚΔΟΗΓΔΠ/BLOCK/ΠΥΙΖΛΔΠ) Θιλά 0, ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ (ΚΔΟΗΓΔΠ/ΞΙΑΘΑ) Θιλά 0, ύνολο Βούηςπα-Μαπγαπίνερ (ζε κιλά) 0, ΠΝΙΥΚΝΠ ΘΑΞΛΗΠΡΝΠ Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Καπνιζηά (ζε κιλά) 0, ΑΛΡΕΝΓΗΔΠ ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΠΑΟΓΔΙΔΠ ΑΘΔΦΑΙΔΠ & ΦΗΙΔΡΝ ΔΙΑΗΝ Θιλά 0, ΡΝΛΝΙΑΘΔΟΓΑ 0, ΡΝΛΝΠ (ΠΔ ΙΑΓΗ/ΛΔΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Ψάπια Κονζέπβα (ζε κιλά) 0,

21 ΔΙΑΗΑ ΒΑΚΒΑΘΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΖΙΗΔΙΑΗΝ Θιλά/Ιίτπα 0, ΠΝΓΗΔΙΑΗΝ Ιίτπα 0, ύνολο Έλαια (ζε κιλά-λίηπα) 0, ΓΗΑΦΝΟΔΠ 1ες ΎΙΔΠ (για παρασκεσές) ΑΙΔΟΗ (ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΡΞΥΛ) Θιλά 0, ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ Θιλά 0, ΕΚΖ ΘEIK Θιλά 0, ΚΑΓΗΑ (ΛΥΞΖ & ΜΔΟΖ) Θιλά 0, ΚΔΗΓΚΑ ΝΚΔΙΔΡΑΠ Θιλά 0, ΟΕΗ ΓΙΑΠΔ Θιλά 0, ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ (ΤΗΙΝ & ΣΝΛΡΟΝ) Θιλά 0, ύνολο Γιάθοπερ 1ερ ύλερ για παπαζκεςέρ (ζε κιλά) 0,

22 ΗΜΕΘΩΕΘ Η Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Δήμοσ Υερζονήζοσ με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού». Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Εργαζηήριο Ερεσνών και Δορσθόρων Λογαριαζμών Τοσριζμού ηνπ Σκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Ζαραξάην Γεξάζηκν, θαη αλάζεζε ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ, κε δήκαξρν ηνλ θ. Δνμαζηάθε Ζαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Κεληξηθό ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Ειιάδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Τοσριζηικά Χαρακηηριζηικούς θιάδνπο ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, rent-a-car/bike θιπ). εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Δήκν (Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ) θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μεθοδολογία Γηα ηελ Έρεσνα Καηανάλωζης Προϊόνηων Πρωινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα επηιέρζεθε δείγκα κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ην 9,9% ησλ μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ αληηζηνηρεί θαη ζην 7,9% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δπλακηθόηεηαο ζε θιίλεο (μελνδνρεία, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα-δηακεξίζκαηα θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο). Από ηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεύζεηο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 70% αθνξνύζε ζε all-inclusive. Επηιέρζεθαλ κνλάδεο 5 & 4 αζηέξσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ πιένλ αμηόπηζησλ δεηθηώλ, θαζόηη δηαζέηνπλ ηνλ πςειόηεξν βαζκό βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, ελώ ζπγθεληξώλνπλ ζπλνιηθά σο θαηεγνξίεο θαη ηελ πιεηνςεθία (60%) ησλ θιηλώλ ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ ζε ηνπηθό επίπεδν. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ζηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012, αληιήζεθαλ από ην ζύζηεκα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη δηακνξθώζεθαλ δείθηεο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ από ηνλ ΕΡΕΔΟΛΟΣ κε ηνπο F&B Managers, ηνπο Chef θαη ηα ινγηζηηθά ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ.

23 Παραπομπές Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ( όπνπ αλαξηώληαη ζπλνπηηθά όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ (πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θάζεηο ηνπ έξγνπ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ Δήκνπ αλά είδνο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία αθίμεσλ - δηαλπθηεξεύζεσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Δεκνηηθή Ελόηεηα, ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ θιπ). Δξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Εξεπλεηήο Εξγαζηεξίνπ Εξεπλώλ θαη Δνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Εξ.Ε.Δν.Λν.Σ) Σκήκα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ Δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάιωζεο θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο αγαζώλ ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Γήκνο Υεξζνλήζνπ 4/11/2013 ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα