ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ και προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής (άρθρα 6 και 7 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ) EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ και προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής (άρθρα 6 και 7 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ) 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο (κανονισμός για το ΠΔΠ), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2015/623 της 21ης Απριλίου και όπως προσαρμόστηκε στην τεχνική προσαρμογή για το περιλαμβάνει τον πίνακα του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ-28 για την περίοδο , εκφρασμένο σε τιμές του 2011 (πίνακας 1). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ, πριν από την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν+1, η Επιτροπή προβαίνει κάθε έτος σε τεχνική προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) και των τιμών της ΕΕ και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις τιμές, τα ανώτατα όρια δαπανών σε τρέχουσες τιμές καθορίζονται βάσει του σταθερού αποπληθωριστή 2% που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ. Όσον αφορά την εξέλιξη του ΑΕΕ, η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές προβλέψεις. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπολογίζει το διαθέσιμο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ, το απόλυτο ποσό του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που προβλέπεται στο άρθρο 13, το συνολικό περιθώριο πληρωμών που προβλέπεται στο άρθρο 5 και το συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το επιμέρους ανώτατο όριο του τομέα 2 για τις σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις προσαρμόζεται μετά τις μεταφορές μεταξύ του πυλώνα Ι και της αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τη νομική πράξη που θεσπίζει τις εν λόγω μεταφορές. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΠΔΠ, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το 2016, μαζί με την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το έτος 2017, τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» της πολιτικής συνοχής για την περίοδο Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα των τεχνικών προσαρμογών (ΕΕ-28) για το 2017, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΠΔΠ και της επανεξέτασης των κονδυλίων συνοχής και της αντίστοιχης προσαρμογής των ανώτατων ορίων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΠΔΠ. 2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7) Με βάση το άρθρο 7, η Επιτροπή επανεξετάζει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» της πολιτικής συνοχής για την περίοδο , εφαρμόζοντας τη ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 103 της , σ. 1. COM(2015) 320 final της

4 μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη 4 βάσει των εκάστοτε διαθέσιμων πλέον πρόσφατων στατιστικών και της σύγκρισης, για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε ανώτατα όρια, μεταξύ του σωρευτικού ΑΕγχΠ που θα παρατηρηθεί για τα έτη και του σωρευτικού ΑΕγχΠ που εκτιμήθηκε το Τα κονδύλια προσαρμόζονται σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του +/- 5 %. Επιπλέον, επανεξετάζεται ταυτόχρονα η επιλεξιμότητα για το Ταμείο Συνοχής και, σε περίπτωση που κράτος μέλος είτε καθίσταται για πρώτη φορά επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής είτε χάνει την υφιστάμενη επιλεξιμότητά του, τα ποσά αυτά προστίθενται ή αφαιρούνται από τα κονδύλια που χορηγούνται στο εν λόγω κράτος μέλος για τα έτη Το άρθρο 7 παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι απαιτούμενες προσαρμογές κατανέμονται σε ίσα μερίδια στα έτη και τα ανώτατα όρια πληρωμών τροποποιούνται επίσης αναλόγως, ώστε να διασφαλίζεται ομαλή εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των προσαρμογών, θετικό ή αρνητικό, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 4 δισ. EUR (σε τιμές του 2011) Αποτελέσματα της επανεξέτασης των κονδυλίων συνοχής Η επανεξέταση περιλαμβάνει: α) για όλα τα κράτη μέλη, την επανεξέταση των κονδυλίων για την περίοδο με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και με εφαρμογή της ίδιας μεθόδου όπως για τον καθορισμό των αρχικών κονδυλίων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 16 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 β) για τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύουν ανώτατα όρια (Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία), τη σύγκριση των παρατηρούμενων επιπέδων του ΑΕγχΠ για το 2014 και το 2015 με εκείνα που είχαν προβλεφθεί το 2012 για τα δύο αυτά έτη γ) την επανεξέταση της επιλεξιμότητας για το Ταμείο Συνοχής, βάσει των στοιχείων για το κατά κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Για τους δείκτες που σχετίζονται με τους εθνικούς και περιφερειακούς λογαριασμούς (ΑΕγχΠ, ΑΕΕ και πληθυσμός), τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επανεξέταση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής καλύπτουν τα έτη 2012, 2013 και Για τους δείκτες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσης, τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται καλύπτουν τα έτη 2013, 2014 και Η επανεξέταση της επιλεξιμότητας για το Ταμείο Συνοχής έχει ως αποτέλεσμα σε μία περίπτωση αλλαγής επιλεξιμότητας να καταστεί η Κύπρος πλήρως επιλέξιμη για 4 Παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΕΕ L 347 της , σ

5 στήριξη από το Ταμείο Συνοχής το , με αποτέλεσμα πρόσθετο ποσό ύψους 19,4 εκατ. EUR. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην ΕΕ, η εφαρμογή της μεθόδου κατανομής με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία θα είχε ως αποτέλεσμα συνολικό πρόσθετο ποσό που θα υπερέβαινε το ανώτατο ποσό των 4 δισ. EUR σε τιμές του 2011, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5. Ως εκ τούτου, οι θετικές και αρνητικές προσαρμογές μειώνονται αναλογικά για να τηρηθεί αυτό το όριο 5. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει, για κάθε κράτος μέλος, τα αρχικά κονδύλια για την περίοδο , τη σωρευτική παρέκκλιση που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (τα οποία θα οριστούν σε σχέση με το όριο του 5%), τις προκύπτουσες προσαρμογές που τηρούν το ανώτατο ποσό των 4 δισ. EUR, καθώς και τα αναπροσαρμοσμένα κονδύλια για την περίοδο Επειδή το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΠΔΠ αντιμετωπίζει χωριστά τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της επιλεξιμότητας για το Ταμείο Συνοχής, το ποσό που προκύπτει από αυτήν δεν υπόκειται στην αναλογική προσαρμογή που πραγματοποιείται για να τηρηθεί το ανώτατο ποσό των 4 δισ. EUR σε τιμές του 2011, το οποίο ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ. 5

6 σε εκατ. ευρώ, σε τιμές 2011 Αρχικό κονδύλιο αναφοράς Σωρευτική παρέκκλιση σε % (βάσει των άρθρων 7.1 και 7.3) Προσαρμογή (με τήρηση του μέγιστου ποσού του άρθρου 7.5) Νέα προσαρμοσμένα κονδύλια BE 969,5 8,05% 9,4 979,0 BG 4.133,2 3,73% 0, ,2 CZ ,2-7,39% -99, ,1 DK 168,4 27,12% 5,5 173,9 DE 8.942,4-3,83% 0, ,4 EE 1.960,7-12,85% -30, ,2 IE 439,3 5,92% 3,1 442,4 EL 7.351,3 94,07% 836, ,9 ES ,3 117,07% 1.837, ,4 FR 7.503,6 2,17% 0, ,6 HR 4.714,4-7,52% -42, ,5 IT ,8 76,40% 1.417, ,6 CY 156,0 76,75% 31,5 187,6 LV 2.453,9 1,88% 0, ,9 LT 3.723,7-2,49% 0, ,7 LU 22,2 4,34% 0,0 22,2 HU ,5 3,48% 0, ,5 MT 267,9 0,39% 0,0 267,9 NL 518,9 8,14% 5,1 524,1 AT 507,6 0,44% 0,0 507,6 PL ,5 0,01% 0, ,5 PT ,8-0,50% 0, ,8 RO ,5-2,32% 0, ,5 SI 1.577,6 25,30% 48, ,9 SK 7.629,3-6,43% -59, ,0 FI 676,1 6,09% 5,0 681,1 SE 880,0-16,59% -17,7 862,3 UK 5.488,2 7,53% 50, ,2 Σύνολο , , ,7 Η Επιτροπή θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με τα κράτη μέλη, των οποίων τα κονδύλια αυξάνονται σημαντικά, με σκοπό την επικέντρωση των συμπληρωματικών ποσών σε μέτρα με στόχο να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και της ανεργίας των νέων και σε επενδύσεις μέσω χρηματοδοτικών μέσων και ενός συνδυασμού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και η συνάφεια των προτεραιοτήτων αυτών για κάθε κράτος μέλος. 6

7 2.2. Προσαρμογή των ανώτατων ορίων της περιόδου για τον τομέα 1β Η απαιτούμενη προσαρμογή πρέπει να κατανεμηθεί εξίσου κατά την περίοδο Επιπλέον, οι αντίστοιχες προσαρμογές των ανώτατων ορίων για τον υποτομέα 1Β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να επανυπολογιστούν τα ποσά σε τρέχουσες τιμές, εφαρμόζεται αποπληθωριστής 2% ετησίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Ως εκ τούτου, τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων για τον τομέα 1Β αυξάνονται ως εξής: Αναλήψεις υποχρεώσεων σύνολο (σε εκατ.eur) Τιμές Τρέχουσες τιμές αποπληθωριστής (2%) 1, , , , Πιστώσεις πληρωμών Το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΠΔΠ προβλέπει ότι «τα ανώτατα όρια πληρωμών τροποποιούνται επίσης αναλόγως ώστε να διασφαλίζεται ομαλή εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων». Έτσι, τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα «προφίλ πληρωμών» για τις συμπληρωματικές πιστώσεις βάσει του τομέα 1β. Δεδομένου ότι οι περισσότερες πληρωμές που αφορούν την εν λόγω αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μετά το 2020, η αύξηση των ανώτατων ορίων πληρωμών παραμένει περιορισμένη. Ως εκ τούτου, τα ανώτατα όρια πιστώσεων πληρωμών αυξάνονται ως εξής: Πληρωμές (σε εκατ. EUR) σύνολο Τιμές Τρέχουσες τιμές αποπληθωριστής (2%) 1, , , , ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50%:50% ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΩΝ ΝΕΩΝ). 3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΔΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 1-2) Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ-28 σε τιμές του 2011 όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού για το ΠΔΠ, προσαρμοσμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 και το άρθρο 7. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει το δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ-28 προσαρμοσμένο για το 2017 (δηλαδή σε τρέχουσες τιμές). Το δημοσιονομικό πλαίσιο που εκφράζεται 7

8 ως ποσοστό του ΑΕΕ έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές προβλέψεις (άνοιξη του 2016) και τις μακροπρόθεσμες προβολές και προσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 και το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΠΔΠ Συνολικά στοιχεία για το ΑΕΕ Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις, το ΑΕΕ για το 2017 καθορίζεται σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές για την ΕΕ-28. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν πραγματοποιείται καμία άλλη τεχνική προσαρμογή για το συγκεκριμένο έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονομικού έτους ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση στη διάρκεια των επόμενων ετών. Ως εκ τούτου, αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, το επικαιροποιημένο ΑΕΕ καθορίζεται σε εκατ. EUR για το 2014, σε εκατ. EUR για το 2015 και σε εκατ. EUR για το Το ΑΕΕ βασίζεται στο σύστημα εθνικών λογαριασμών ΕΣΛ Κύρια αποτελέσματα της τεχνικής προσαρμογής του ΠΔΠ για το 2017 Το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το 2017 ( εκατ. EUR) ισούται με το 1,04% του ΑΕΕ. Το αντίστοιχο συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών ( εκατ. EUR) ισούται με το 0,95% του ΑΕΕ. Έτσι, με βάση τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο ύψους εκατ. EUR (0,28% του ΑΕΕ για την ΕΕ-28) κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που έχει καθοριστεί σε ποσοστό 1,23 % Προσαρμογή του επιμέρους ανώτατου ορίου για τον τομέα 2 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το επιμέρους ανώτατο όριο του τομέα 2 για τις σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας) κατά την περίοδο προσαρμόζεται μετά τις μεταφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) σύμφωνα με τη νομική πράξη που θεσπίζει τις εν λόγω μεταφορές. Το συνολικό ποσό του ανώτατου ορίου του τομέα 2 δεν μεταβάλλεται. Πρώτη προσαρμογή: Το επιμέρους ανώτατο όριο του τομέα 2 προσαρμόστηκε για πρώτη φορά στην τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ για το Αυτή η προσαρμογή, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στον πρώτο πίνακα παρακάτω, αντικατοπτρίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 367/2014 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου Δεύτερη προσαρμογή: Δύο γύροι μεταφορών μεταξύ των πυλώνων της ΚΑΠ αντικατοπτρίστηκαν στην τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ για το (βλέπε δεύτερο πίνακα παρακάτω). Οι μεταφορές αυτές κάλυψαν την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων σύμφωνα με το άρθρο 136α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ του COM(2014) 307 final ( ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 367/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ (ΕΕ L 108 της , σ. 13) COM(2015) 320 final ( ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την 8

9 Συμβουλίου και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/ , καθώς και σύμφωνα με το εκτιμώμενο προϊόν των μειώσεων των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του τελευταίου αυτού κανονισμού. Ο πρώτος γύρος μεταφορών ορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου και αντικατοπτρίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου Ο δεύτερος γύρος μεταφορών ορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1378/2014 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου και αντικατοπτρίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/141 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νομοθεσία για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις στην Ουαλία ακυρώθηκε με απόφαση εθνικού δικαστηρίου το Ως συνέπεια των νέων αποφάσεων που ελήφθησαν μεταγενέστερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης που μεταφέρθηκε από άμεσες πληρωμές σε μειώσεις αγροτικής ανάπτυξης κατά 4 εκατ. EUR για την περίοδο Αυτή η αλλαγή ορίζεται στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/142 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου και αντικατοπτρίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό 2016/257 της 24ης Φεβρουαρίου Το νέο ποσό περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη αλλαγή του επιμέρους ανώτατου ορίου σε αυτήν την τεχνική προσαρμογή (βλέπε τρίτο πίνακα παρακάτω) τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της , σ. 16). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 608). Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των παραρτημάτων II, ΙΙΙ και VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 280 της , σ. 1). Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 367/2014 για τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ (ΕΕ L 299 της , σ. 7). Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1378/2014 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 367 της , σ. 16). Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/141 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 367/2014 για τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ (ΕΕ L 24 της , σ. 11). Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/142 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 28 της , σ. 8). Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/257 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 367/2014 για τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ (ΕΕ L 49 της , σ. 1). 9

10 Πρώτη προσαρμογή του επιμέρους ανώτατου ορίου για τις σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της μεταφοράς μεταξύ πυλώνων (σε εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) Αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο Τ , , , , , , , ,000 Πρώτη καθαρή μεταφορά από τον Π1 στον Π2-351,900-55,600-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,500 Καθαρό υπόλοιπο ΕΓΤΕ ύστερα από την 1 η μεταφορά , , , , , , , ,500 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 ύστερα από την 1 η μεταφορά , , , , , , , ,000 Διαφορά στρογγυλοποίησης 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Δεύτερη και τρίτη προσαρμογή του επιμέρους ανώτατου ορίου για τις σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις για μεταφορά μεταξύ πυλώνων (σε εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) εύτερη και τρίτη καθαρή μεταφορά από τον Π1 στον Π2 0, , , , , , , ,354 Ευελιξία μεταξύ πυλώνων: Π2 στον Π1 0, , , , , , , ,205 Ευελιξία μεταξύ πυλώνων: Π1 στον Π2 0, , , , , , , ,559 Μείωση ΑΕ 0,000 0, , , , , , ,546 Καθαρό υπόλοιπο ΕΓΤΕ ύστερα από 3 μεταφορές , , , , , , , ,600 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 ύστερα από 3 μεταφορές , , , , , , , ,000 Διαφορά στρογγυλοποίησης 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Μεταβολή του εκτιμώμενου ποσού της μείωσης ΑΕ για την προσαρμογή του επιμέρους ανώτατου ορίου για τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και τις άμεσες πληρωμές (σε εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές) Μεταβολή του εκτιμώμενου ποσού της μείωσης ΑΕ 0,000 0,000 0,960 0,949 0,902 0,794 0,644 4,249 Καθαρό υπόλοιπο ΕΓΤΕ ύστερα από διόρθωση , , , , , , , ,849 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 ύστερα από διορθώσεις , , , , , , , ,000 Διαφορά στρογγυλοποίησης 0,900 0,215 0,758 0,318 0,650 0,492 0,818 4,151 Η τροποποίηση του επιμέρους ανώτατου ορίου του Τ2 σε τρέχουσες τιμές πρέπει να διατυπωθεί σε τιμές του 2011, ώστε να καταστεί δυνατή η τεχνική προσαρμογή του πίνακα του ΠΔΠ σε τιμές του Για τον σκοπό αυτό, το καθαρό υπόλοιπο του ΕΓΤΕ μετατρέπεται πρώτα σε τιμές του 2011 μέσω σταθερού αποπληθωριστή 2%. Στη συνέχεια, το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται για να εξευρεθεί το προσαρμοσμένο επιμέρους ανώτατο όριο του Τ2, δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ εκφράζονται μόνο σε εκατομμύρια ευρώ. Μόνο με αυτή τη διαδικασία στρογγυλοποίησης μπορεί να εξασφαλιστεί ότι το επιμέρους ανώτατο όριο του ΠΔΠ είναι πάντα υψηλότερο από το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Η μικρή διαφορά που προκύπτει δεν συνιστά διαθέσιμο περιθώριο, αλλά προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τη στρογγυλοποίηση, δεδομένου ότι όλα τα αριθμητικά στοιχεία στον πίνακα του ΠΔΠ πρέπει να εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ. Για κάθε ετήσιο προϋπολογισμό, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα ακριβή ποσά του καθαρού υπολοίπου που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε στις τεχνικές προσαρμογές για το 2015 και το Στους κατωτέρω πίνακες φαίνεται το καθαρό αποτέλεσμα των μεταφορών μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ και οι επιπτώσεις τους στο επί μέρους ανώτατο όριο του τομέα 2. 10

11 Επιμέρους ανώτατο όριο για τις ΕΓΤΕ (σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις) μετά τη μεταφορά σε τρέχουσες τιμές και σε τιμές σε τρέχουσες τιμές - Αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο Τ , , , , , , , ,000 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 που ορίστηκε στην τεχνική π , , , , , , , ,000 Συνολικές καθαρές μεταφορές από τον Π1 στον Π2-351, , , , , , , ,151 Καθαρό υπόλοιπο ΕΓΤΕ ύστερα από όλες τις μεταφορές , , , , , , , ,849 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 ύστερα από όλες τις μεταφ , , , , , , , ,000 Διαφορά στρογγυλοποίησης 0,900 0,215 0,758 0,318 0,650 0,492 0,818 4,151 Διαφορά σχετικά με το επιμέρους ανώτατο όριο στην τεχ 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 Διαφορά σχετικά με το αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο - 351, , , , , , , ,000 Ετήσιος αποπληθωριστής 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 - σε τιμές Αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο Τ , , , , , , , ,000 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 που ορίστηκε στην τεχνική π , , , , , , , ,000 Καθαρό υπόλοιπο ΕΓΤΕ ύστερα από όλες τις μεταφορές , , , , , , , ,084 Επιμέρους ανώτατο όριο Τ2 ύστερα από όλες τις μεταφ , , , , , , , ,000 Διαφορά στρογγυλοποίησης 0,919 0,469 0,912 0,898 0,017 0,152 0,549 3,916 Διαφορά σχετικά με το επιμέρους ανώτατο όριο στην τεχ 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 3,000 Διαφορά σχετικά με το αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο - 331, , , , , , , ,000 Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους που σχετίζονται με την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων ως προς τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 και πρέπει να κοινοποιήσουν τις εν λόγω πιθανές μεταβολές στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΠΠ) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για το ΠΔΠ, η Επιτροπή προσαρμόζει το ανώτατο όριο πληρωμών προς τα άνω για τα έτη 2015 έως 2020 με ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των πληρωμών που έχουν εκτελεσθεί και του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ για το έτος ν-1. Κάθε προσαρμογή προς τα άνω αντισταθμίζεται εξ ολοκλήρου με αντίστοιχη μείωση του ανώτατου ορίου πληρωμών για το έτος ν-1. Στην τεχνική προσαρμογή για το 2016, το υπόλοιπο περιθώριο του 2014 (104 εκατ. EUR) μεταφέρθηκε στο 2015 (106 εκατ. EUR) και τα ανώτατα όρια προσαρμόστηκαν αναλόγως. Στην τεχνική προσαρμογή του τρέχοντος έτους υπολογίζεται το ΣΠΠ για το Οι πληρωμές για άλλους ειδικούς μηχανισμούς θεωρούνται ότι υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 17. Το ανώτατο όριο πληρωμών για το 2015 ανερχόταν σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές. Οι πληρωμές που εκτελέστηκαν το 2015 ανέρχονται σε ,2 εκατ. EUR. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει εκτελεσθείσες πληρωμές των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2015 ( ,3 εκατ. EUR) και μεταφορές πιστώσεων από το 2015 στο 2016 (1 298,9 εκατ. EUR) 18. Οι πληρωμές για ειδικούς μηχανισμούς εξαιρούνται από την εκτέλεση (378,7 εκατ. EUR, αποτελούμενο από 378,1 εκατ. EUR που εκτελέστηκαν Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνήσουν άλλως σε σχέση με τις πληρωμές για τους ειδικούς μηχανισμούς, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εν λόγω συμφωνία κατά τον υπολογισμό του ΣΠΠ σε μελλοντικές τεχνικές προσαρμογές. Σε περίπτωση που κάποια από τις μεταφορές πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ακυρωθεί, το 2016 το αντίστοιχο ποσό θα προστεθεί στον υπολογισμό του ΣΠΠ το

12 και 0,6 εκατ. EUR που μεταφέρθηκαν). Ως εκ τούτου, η εκτέλεση που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ΣΠΠ είναι ,5 εκατ. EUR. Όλες οι μεταφορές από το 2014 στο 2015 μετρήθηκαν ως εκτελεσθείσες για τους σκοπούς του υπολογισμού του ΣΠΠ του 2014, αλλά στην πραγματικότητα δεν εκτελέστηκαν όλες. Ως εκ τούτου, οι ακυρωμένες μεταφορές πρέπει να προστεθούν στον υπολογισμό, αφού στην πραγματικότητα αποτελούν μερική εκτέλεση. Οι ακυρωμένες μεταφορές από το 2014 στο 2015 ανέρχονται σε 28,6 εκατ. EUR, εκ των οποίων 0,2 εκατ. EUR για τους ειδικούς μηχανισμούς 19. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των ακυρωμένων μεταφορών που λαμβάνεται υπόψη είναι 28,4 εκατ. EUR. Το περιθώριο που απομένει κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για το 2015 είναι 1 287,9 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (δηλαδή εκατ. EUR ,5 EUR + 28,4 εκατ. EUR). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, ο αποπληθωριστής 2% χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΣΠΠ και την αντίστοιχη προσαρμογή των ανωτάτων ορίων. Επομένως, το ανώτατο όριο του 2015 μειώνεται κατά εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές ή εκατ. EUR σε τιμές του Σύμφωνα με το αναμενόμενο προφίλ των αναγκών πληρωμών, το ΣΠΠ μεταφέρεται στα ανώτατα όρια πληρωμών των ετών 2018 έως 2020 κατά το ένα τρίτο του ποσού του 2015 το καθένα, που αντιστοιχεί σε αύξηση σε τρέχουσες τιμές 455 εκατ. EUR το 2018, 465 εκατ. EUR το 2019 και 474 εκατ. EUR το Σε τιμές του 2011, οι αυξήσεις αντιστοιχούν με 396 εκατ. EUR το 2018, 397 εκατ. EUR το 2019 και 397 εκατ. EUR το Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αμετάβλητο συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών για την περίοδο σε τιμές του 2011 και αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου πληρωμών κατά 106 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα στοιχεία του υπολογισμού του ΣΠΑ για το ,9 εκατ. EUR μεταφοράς δαπανών του ΕΤΠ ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του ΣΠΠ Αποτελούνταν από 35,53 εκατ. EUR για επιχειρησιακές δαπάνες και 0,33 εκατ. EUR για τεχνική βοήθεια. Όλες οι επιχειρησιακές δαπάνες εκτελέστηκαν. Από τα 0,33 εκατ. EUR της ΤΒ, στην πραγματικότητα εκτελέστηκαν μόνο 0,11 εκατ. EUR. 12

13 Συνολικό περιθώριο πληρωμών σε εκατ. ευρώ (1) Ανώτατο όριο ΠΠ (τιμές του 2011) πριν το ΣΠΠ (2) Ανώτατο όριο ΠΠ (τρέχουσες τιμές) πριν το ΣΠΠ (3) Κινητοποίηση περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 2.818,2 0,0 (4) = (2) + (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , ,0 (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (6) + (7) + (8) + (9) Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού για το ΤΑΕΕ Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού για το ΕΤΠ Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού για το ΑΕΒ Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού για τον μηχανισμό ευελιξίας Εκτελεσθείσες πληρωμές του ψηφισθέντος προϋπολογισμού για τους ειδικούς μηχανισμούς , ,3 150,0 209,5 6,9 7,3 150,0 150,0 0,0 11,3 306,9 378,1 (11) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν , ,9 (12) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΤΑΕΕ 0,0 0,0 (13) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΕΤΠ 35,9 0,6 (14) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΑΕΒ 0,0 0,0 (15) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για την ευελιξία 0,0 0,0 (16) = (12) + (13) + (14) + (15) Μεταφορά για ειδικούς μηχανισμούς 35,9 0,6 (17) = (10) + (16) Συνολική εκτέλεση + μεταφορά για ειδικούς μηχανισμούς 342,7 378,7 (18) = (5) + (11) - (17) ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ + ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ν ΣΤΟ ν+1 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ , ,5 (19) Ακυρωμένες μεταφορές από το έτος ν-1 στο έτος ν δ/υ 28,6 (20) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΤΑΕΕ δ/υ 0,0 (21) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΕΤΠ δ/υ 0,2 (22) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για το ΑΕΒ δ/υ 0,0 (23) Μεταφορές από το έτος ν στο έτος ν+1 για την ευελιξία δ/υ 0,0 (24) = (19) + (20) + (21) + (22) Ακυρωμένη μεταφορά για ειδικούς μηχανισμούς δ/υ 0,2 (25) = (4) - (18) + (19) - (24) Εναπομένον περιθώριο 104, ,9 (26) = 25 στρογγυλοποιημένο σε εκατ. (27) = (26) προσαρμοσμένο σε τιμές 2011 με χρήση αποπληθωριστή 2% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (τρέχουσες τιμές) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (τιμές 2011) 104, ,0 98, ,0 13

14 Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις αντίστοιχες προσαρμογές των ανώτατων ορίων πληρωμών: Προσαρμογή των ανώτατων ορίων Ανώτατα όρια όπως έχουν εγκριθεί τον εκ τιμές τρέχουσες τιμές ΣΠΠ του 2014 προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τιμές 2011) -98, προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τρέχουσες τιμές) -104, Προσαρμοσμένα ανώτατα όρια (τεχν. προσαρμογή για το 2016) τιμές τρέχουσες τιμές ΣΠΠ του 2015 προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τιμές 2011) , προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τρέχουσες τιμές) , Προσαρμοσμένα ανώτατα όρια για το ΣΠΠ του 2015 τιμές τρέχουσες τιμές Προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τιμές 2011) προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τρέχουσες τιμές) Προσαρμοσμένα ανώτατα όρια (τεχν. προσαρμογή για το 2017) προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τιμές 2011) προσαρμογή των ανώτατων ορίων (τρέχουσες τιμές) διαφορά με τα αρχικά ανώτατα όρια τιμές , ,0 0,0 120,0 557,0 789,0 890, ,0 τρέχουσες τιμές -104, ,0 0,0 135,0 639,0 924, , ,0 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Ορισμένοι μηχανισμοί είναι διαθέσιμοι εκτός των ανωτάτων ορίων των δαπανών που συμφωνήθηκαν στο δημοσιονομικό πλαίσιο Οι μηχανισμοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιστάσεις και, εντός ορισμένων ορίων, προσφέρουν κάποια ευελιξία πέραν των συμφωνηθέντων ανωτάτων ορίων για τις δαπάνες Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού για το ΠΔΠ, από το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας μπορεί να κινητοποιηθεί ανώτατο ποσό ύψους 280 εκατ. EUR ετησίως σε τιμές 2011, ή 315 εκατ. EUR το 2017 σε τρέχουσες τιμές (2 209 εκατ. EUR για το σύνολο της περιόδου, σε τρέχουσες τιμές). Το μέρος του μη χρησιμοποιηθέντος ποσού του προηγουμένου έτους μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος. 219,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016, 309 εκατ. EUR διατέθηκαν το εκατ. EUR συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Το ποσό μεταφοράς στο 2017 θα εξαρτηθεί από την τελική εφαρμογή το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού για το ΠΔΠ, από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να κινητοποιηθεί ανώτατο ποσό ύψους 500 εκατ. EUR ετησίως σε τιμές του 2011 ή 563 εκατ. EUR το 2017 σε τρέχουσες τιμές (3 945 εκατ. EUR για το σύνολο της περιόδου, σε τρέχουσες τιμές). Το μέρος του μη χρησιμοποιηθέντος ποσού του προηγουμένου έτους μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος. 491,2 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016, 552 εκατ. EUR διατέθηκαν το Η μεταφορά στο 2017 θα εξαρτηθεί από την τελική εφαρμογή το

15 5.3. Μηχανισμός ευελιξίας Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, από τον μηχανισμό ευελιξίας μπορεί να κινητοποιηθεί ετήσιο ανώτατο ποσό ύψους 471 εκατ. EUR σε τιμές του 2011, ή 530 εκατ. EUR το 2017 σε τρέχουσες τιμές (3 716 εκατ. EUR για το σύνολο της περιόδου, σε τρέχουσες τιμές). Το μέρος των μη χρησιμοποιηθέντων ετήσιων ποσών των προηγούμενων τριών ετών μπορεί να μεταφερθεί. Όλες οι πιστώσεις από τα προηγούμενα έτη έχουν χρησιμοποιηθεί, τίποτα δεν θα μεταφερθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού για το ΠΔΠ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί να κινητοποιηθεί ανώτατο ποσό ύψους 150 εκατ. EUR ετησίως σε τιμές 2011 ή 169 εκατ. EUR το 2017 σε τρέχουσες τιμές (1 183 εκατ. EUR για το σύνολο της περιόδου, σε τρέχουσες τιμές) Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού για το ΠΔΠ, προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους 0,03% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης, επιπλέον των ανώτατων ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο Το απόλυτο ποσό του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2017 ανέρχεται σε 4 496,8 εκατ. EUR 5.6. Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (ΣΠΑ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ, τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα έτη συνιστούν συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων (ΣΠΑ) που μπορεί να διατεθεί πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού για το ΠΔΠ για τα έτη 2016 έως 2020 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως την απασχόληση των νέων. Το διαθέσιμο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων το 2015 ανέρχεται σε 1 383,2 εκατ. EUR. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσό των περιθωρίων κάτω από το ανώτατο όριο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τελικό προϋπολογισμό του Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για ειδικούς μηχανισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη επειδή εφαρμόζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, ο αποπληθωριστής 2% χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΣΠΑ. Το ποσό του υπόλοιπου περιθωρίου από το 2015 που είναι διαθέσιμο για το 2016 αντιστοιχεί σε 1 410,9 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές το 2016 ή 1 439,1 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές το Το ποσό του ΣΠΑ σε τιμές του 2011 αντιστοιχεί σε 1 277,9 εκατ. EUR. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα στοιχεία του υπολογισμού του ΣΠΑ. 20 Αν κατά τα έτη χρησιμοποιηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού, το ποσό αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με την εφαρμογή του αποπληθωριστή 2% σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ. 15

16 εκατ. EUR Ανώτατο όριο ΠΑΥ ,0 Σύνολο εγκεκριμένων πιστώσεων στον ,3 προϋπολογισμό του 2015 εκ των οποίων ειδικοί μηχανισμοί: 697,6 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 82,8 Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 162,4 Παγκοσμιοποίηση Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 303,0 Μηχανισμός ευελιξίας 149,4 Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων του 2015 (τιμές του 2015) Συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων του 2015 (τιμές του 2011) 1 383, ,9 ΣΠΑ διαθέσιμο το 2016 (τιμές του 2016) 1 410,9 ΣΠΑ διαθέσιμο το 2017 (τιμές του 2017) 1 439,1 Το ποσό του ΣΠΑ που προέρχεται από το 2014 και προσδιορίζεται στην τεχνική προσαρμογή για το 2016 (543 εκατ. EUR) διατέθηκε στον προϋπολογισμό του 2016 για το ΕΤΣΕ. Από το ΣΠΑ που προέρχεται από το 2015 και προσδιορίζεται στην παρούσα τεχνική προσαρμογή, ποσό ύψους εκατ. EUR χορηγείται επίσης εκ των προτέρων για το ΕΤΣΕ του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις μεταβολές στα ανώτατα όρια για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών στο δημοσιονομικό πλαίσιο με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 και το άρθρο 7 σε τρέχουσες τιμές και τιμές του 2011: (σε εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 0 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων 0 εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ασφάλεια και ιθαγένεια 0 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 0 5. Διοίκηση 0 εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 0 6. Αντισταθμίσεις 0 Συνολική μεταβολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων Συνολική μεταβολή των πιστώσεων πληρωμών εκ των οποίων: ΣΠΠ Άρθρο 7 προσαρμογή συνοχής

17 (σε εκατ. ευρώ, σε τιμές του 2011) α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 0 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων 0 εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ασφάλεια και ιθαγένεια 0 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 0 5. Διοίκηση 0 εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 0 6. Αντισταθμίσεις 0 Συνολική μεταβολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων Συνολική μεταβολή των πιστώσεων πληρωμών εκ των οποίων: ΣΠΠ Άρθρο 7 προσαρμογή συνοχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2018 COM(2018) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2017 COM(2017) 554 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2018 COM(2018) 155 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (OR. en) 11791/13 POLGEN 129 CADREFIN 170 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2017 COM(2017) 485 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 271 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2011 COM(2011) 375 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14942/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 151 CADREFIN 117 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (01.07) (OR. en) 11655/13 POLGEN 124 CADREFIN 164

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (01.07) (OR. en) 11655/13 POLGEN 124 CADREFIN 164 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (01.07) (OR. en) 11655/13 POLGEN 124 CADREFIN 164 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέµα: Προεδρίας τις Αντιπροσωπίες Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2012 COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7572//0 REV FIN 72 RECH 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 604 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0283 (APP) 12184/16 CADREFIN 59 POLGEN 101 FIN 553 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 27.1.2011 2011/2022(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

IP/10/102. Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010

IP/10/102. Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010 IP/10/102 Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010 Αγροτική ανάπτυξη: διατέθηκαν συνολικά 5 δισεκ. ευρώ στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µετά την τελευταία ψηφοφορία όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 480 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 480 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11559/17 FIN 499 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2018 COM(2018) 391 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5479/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FIN 49 CADREFIN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 549 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 291 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

(2), ,. 1).

(2), ,. 1). 178/1 L I ( ) ( ) 2019/1111 25 2019,, ( ), 81 3,,, ( 1 ), ( 2 ),, : (1) 15 2014 ( ). 2201/2003. ( 3 ) ( ). 2201/2003,..,,. (2),..,,, 25 1980, («1980»),.,,. ( 1 ) 18 2018 ( C 458 19.12.2018,. 499) 14 2019

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβολιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10764/16 FIN 411 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2017 C(2017) 8465 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10173 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2017 C(2017) 8794 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10138 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2013 COM(2013) 695 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 24.10.2014 2014/2037(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 623 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2018 COM(2018) 322 final 2018/0132 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2134(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2134(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2134(BUD) 12.9.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 72 τελικό 2010/0048 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2018 COM(2018) 781 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2017 C(2017) 8798 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014)10128 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα