ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή 2

3 Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, και ιδίως το άρθρο 37, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που εγκρίθηκε την 1 η Δεκεμβρίου , τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2012 που εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 2012, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2012, που εγκρίθηκε στις 12 Ιουνίου 2012, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012, όπως εγκρίθηκε μετά τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον προϋπολογισμό του ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τµήµα ευρίσκονται στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 ΕΕ L 248 της , σ. 1. ΕΕ L 56 της , σ. 1. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΕΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008, 2010 ΚΑΙ 2011 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΔΠ 4/2012 ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2011 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ, ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2010 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2008 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΕΕ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΤΟ ΜΕΣΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2012 καλύπτει τα ακόλουθα: την αναθεώρηση των προβλέψεων σχετικά με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ, δηλαδή τελωνειακούς δασμούς και εισφορές ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του ΗΒ, τη χρηματοδότησή τους καθώς και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών το 2012, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στην κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, των συνεισφορών των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τη δημιουργία τεσσάρων νέων γραμμών του προϋπολογισμού για την εφαρμογή των μέσων επιμερισμού του κινδύνου, χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, όλων με τη μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.), τροποποίηση της γραμμής προϋπολογισμού Προπαρασκευαστικές ενέργειες EuroGlobe και συγκεκριμένα αντικατάσταση της "παύλας" για πληρωμές σε αυτή τη γραμμή από τη μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.), ώστε να καταστούν δυνατές οι τελικές πληρωμές. 2. ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2.1. Εισαγωγή Ο συνοπτικός πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή, μεταξύ κρατών μελών, των συνολικών πληρωμών ιδίων πόρων που έχουν εγγραφεί: στον προϋπολογισμό του 2012, στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2012 που αποσκοπεί στην εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2011 ποσού ευρώ, το οποίο επομένως εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισμό του 2012, στο παρόν ΣΔΠ 4/

6 Ποσά σε εκατ. ευρώ ΣΔΠ 4/2012 Προϋπολογισμός ΣΔΠ 3/2012 ΣΔΠ 4/2012 έναντι 2012 ΣΔΠ 3/2012 (1) (2) (3) in % (4) = (3) (2) BE 5 232, , ,9 4,14% + 27,0 BG 411,8 407,3 410,7 0,33% + 3,4 CZ 1 599, , ,9 1,21% - 52,0 DK 2 595, , ,9 2,09% + 64,9 DE , , ,3 20,01% + 88,6 EE 164,5 162,7 171,3 0,14% + 8,7 IE 1 381, , ,5 1,09% + 11,0 EL 2 205, , ,2 1,56% - 215,5 ES , , ,7 8,52% - 461,7 FR , , ,1 16,60% + 284,4 IT , , ,2 12,77% - 166,9 CY 200,6 198,5 181,3 0,14% - 17,2 LV 191,1 188,9 210,0 0,17% + 21,1 LT 323,9 320,3 329,4 0,26% + 9,1 LU 324,4 320,6 303,9 0,24% - 16,7 HU 1 101, ,9 896,7 0,71% - 192,1 MT 70,8 70,1 65,8 0,05% - 4,2 NL 6 359, , ,5 4,84% - 184,9 AT 2 706, , ,0 2,23% + 144,5 PL 4 060, , ,5 2,89% - 371,9 PT 1 648, , ,7 1,29% - 3,7 RO 1 359, , ,0 1,07% + 5,4 SI 422,4 418,1 401,4 0,32% - 16,7 SK 755,5 747,1 752,4 0,60% + 5,3 FI 1 985, , ,2 1,59% + 40,4 SE 3 534, , ,2 2,81% + 49,9 UK , , ,4 12,32% + 939,8 EU , , ,4 100,00% Αναθεώρηση των προβλέψεων για τους ΠΙΠ και τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ Σύμφωνα με την πάγια τακτική, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού βάσει των πλέον πρόσφατων οικονομικών προβλέψεων, όπως έχουν εγκριθεί σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων (ΣΕΙΠ). Η αναθεώρηση αφορά τις προβλέψεις σχετικά με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) που πρέπει να καταβληθούν στον προϋπολογισμό το 2012, καθώς και τις προβλέψεις για τις βάσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για το 2012 και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ). Οι προβλέψεις στον προϋπολογισμό 2012 (καθώς και στον ΔΠ 1/2012 έως το ΣΔΠ 3/2012) καταρτίστηκαν κατά την 151 η συνεδρίαση της ΣΕΙΠ στις 17 Μαΐου Η αναθεωρημένη πρόβλεψη που λαμβάνεται υπόψη στο παρόν ΣΔΠ 4/2012 εγκρίθηκε στη 154 η συνεδρίαση της ΣΕΙΠ στις 21 Μαΐου Η χρησιμοποίηση ενημερωμένων προβλέψεων για τους ίδιους πόρους βελτιώνει τον ακριβή καθορισμό των πληρωμών που τα κράτη μέλη καλούνται να πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και περιορίζει τα αναπόφευκτα σφάλματα προβλέψεων του προηγούμενου έτους. Η πρόβλεψη που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2012 σε σύγκριση με την πρόβλεψη που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2011, αναθεωρήθηκε ως εξής: Η συνολική πρόβλεψη των καθαρών εισφορών ζάχαρης για το 2012 παραμένει αμετάβλητη με ποσό 123,4 εκατ. ευρώ (μετά την παρακράτηση του 25% για τα έξοδα είσπραξης). 6

7 Οι συνολικοί καθαροί τελωνειακοί δασμοί για το 2012 (συμπεριλαμβανομένων των δασμών επί γεωργικών προϊόντων) εκτιμώνται τώρα σε ,8 εκατ. ευρώ (μετά την παρακράτηση του 25% για τα έξοδα είσπραξης). Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 7,9 % σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαΐου 2011 που ανέρχονταν ,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην χαμηλότερη πρόβλεψη μέσου σταθμισμένου δασμού (1,32% σε σύγκριση με 1,45%). Οι προβλέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει των προβλεπόμενων δεικτών αύξησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες, όπως δημοσιεύθηκαν στις 11 Μαΐου 2012 στις οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του Το σύνολο της μη προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ της ΕΕ για το 2012 προβλέπεται τώρα σε ,1 εκατ. ευρώ, Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά + 0,4 % σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαΐου 2011 που ανέρχονταν σε ,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ της ΕΕ για το προβλέπεται σε ,6 εκατ. ευρώ, Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά + 0,4 % σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαΐου 2011 που ανέρχονταν σε ,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της βάσης ΑΕΕ της ΕΕ για το 2012 προβλέπεται σε ,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,9 % σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαΐου 2010 που ανέρχονταν σε ,3 εκατ. ευρώ. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της 30ης Δεκεμβρίου 2011 χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή των προβλέψεων για τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ από εθνικά νομίσματα σε ευρώ (για τα δέκα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη της ζώνης ευρώ). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι στρεβλώσεις δεδομένου ότι αυτές οι ισοτιμίες χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των πληρωμών ιδίων πόρων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό από ευρώ σε εθνικό νόμισμα όταν γίνεται η πρόσκληση καταβολής αυτών των ποσών (όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου). Οι αναθεωρημένες προβλέψεις για τους ΠΙΠ και τις μη προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ για το 2012, όπως εγκρίθηκαν κατά την 154 η συνεδρίαση ΣΕΙΠ της 21 ης Μαΐου 2012, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα (στρογγυλοποιημένοι αριθμοί): 3 Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2007/436 του Συμβουλίου, εάν η βάση ΦΠΑ ενός κράτους μέλους υπερβαίνει το 50% του ΑΕΕ του, τότε η βάση αυτή προσαρμόζεται στο 50% αυτού του ΑΕΕ. Στο ΣΔΠ 4/2012, τέσσερα κράτη μέλη θα έχουν προσαρμοσμένη τη βάση τους στο 50 % του ΑΕΕ: Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Σλοβενία. 7

8 Αναθεωρημένες προβλέψεις των ΠΙΠ και των βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΕ για το 2011 (σε εκατ. ευρώ) Εισφορές του τομέα της ζάχαρης Δασμοί (75%) Μη προσαρμοσμένες βάσεις Βάσεις ΑΕΕ Προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ 4 (75%) ΦΠΑ BE 6, , , , ,60 BG 0,4 54, , , ,90 CZ 3,4 229, , , ,50 DK 3,4 347, , , ,20 DE 26, , , , ,00 EE 0,0 23, , , ,50 IE 0,0 209, , , ,70 EL 1,4 140, , , ,60 ES 4, , , , ,00 FR 30, , , , ,30 IT 4, , , , ,90 CY 0,0 21, , , ,75 LV 0,0 24, , , ,40 LT 0,8 49, , , ,90 LU 0,0 15, , , ,90 HU 2,0 105, , , ,00 MT 0,0 10, , , ,15 NL 7, , , , ,10 AT 3,2 208, , , ,20 PL 12,8 373, , , ,50 PT 0,2 128, , , ,50 RO 1,0 115, , , ,10 SI 0,0 77, , , ,00 SK 1,4 127, , , ,50 FI 0,8 157, , , ,50 SE 2,6 511, , , ,70 UK 9, , , , ,20 EU 123, , , , , Διορθώσεις των ετών 2008, 2010 και 2011 υπέρ του ΗΒ Εισαγωγή Η διόρθωση των ανισορροπιών του προϋπολογισμού υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (διόρθωση υπέρ του ΗΒ) που πρέπει να εγγραφεί στο παρόν ΣΔΠ αφορά τρία έτη: 2008, 2010 και Η διόρθωση υπέρ του ΗΒ για τα έτη 2008, 2010 και 2011 υπάγεται στις διατάξεις της απόφασης (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2007/436 και στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας, δηλαδή τη μέθοδο υπολογισμού Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, τα καθαρά «έκτακτα κέρδη» ΠΙΠ του ΗΒ τα 4 5 Τα ποσά που σκιάζονται με γκρίζο χρώμα προκύπτουν από τις προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ, όπως εξηγείται στην υποσημείωση 3 ανωτέρω. Η απόφαση αριθ. 2007/436 του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βρίσκεται στον δικτυακό τόπο και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με «τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την καταβολή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συμβουλίου [2007/436] για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» που αναφέρεται ως Μέθοδος υπολογισμού 2007 βρίσκεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 8

9 οποία προκύπτουν από την αύξηση, από το 2001, του ποσοστού των ΠΙΠ που παρακρατούν τα κράτη μέλη ως αντιστάθμιση για τα έξοδα είσπραξης εξουδετερώνονται, και γίνεται προσαρμογή των κατανεμημένων δαπανών με βάση: τις προενταξιακές δαπάνες (ΠΕΔ) που καταβάλλονται με πιστώσεις πληρωμών και αφορούν το έτος πριν από τη διεύρυνση. Η ίδια προσαρμογή των προενταξιακών δαπανών θα ακολουθείται σε κάθε μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης αλλά θα παύσει να ισχύει από τη διόρθωση που θα εγγραφεί για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό το 2014, το 20% της διόρθωσης 2008 και το 100% της διόρθωσης 2010 και 2011 υπέρ του ΗΒ του συνόλου των κατανεμημένων δαπανών στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την 30ή Απριλίου 2004, εκτός από τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά καθώς και τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που προέρχονται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται σταδιακά (20 % για τη διόρθωση 2008 εγγράφηκαν το 2009, 70 % για τη διόρθωση 2009 εγγράφηκαν το 2010 και 100 % από τη διόρθωση 2010 εγγράφηκαν το 2011). Επιπλέον, το μερίδιο της Αυστρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μειώνεται στο ένα τέταρτο του κανονικού τους μεριδίου. Η μείωση αυτή χρηματοδοτείται από τα άλλα κράτη μέλη, εκτός από το ΗΒ.. Η διαφορά μεταξύ της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2008 (οριστικό ποσό) και του ποσού που είχε προηγουμένως εγγραφεί στον προϋπολογισμό (2 η ενημέρωση στον ΔΠ 4/2010), καθώς επίσης και η διαφορά μεταξύ της 2 ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 και του ποσού που είχε προηγουμένως εγγραφεί στον προϋπολογισμό (1 η ενημέρωση στον ΔΠ 5/2011) εγγράφονται στα κεφάλαια 35 και 36 του ΣΔΠ 4/2012. Το ποσό της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2011 εγγράφεται στο κεφάλαιο 15 του ΣΔΠ 4/2012, για να αντικαταστήσει το προσωρινό ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2011 που είχε εγγραφεί στο κεφάλαιο 15 του προϋπολογισμού του Υπολογισμός των διορθώσεων Στο παρόν ΣΔΠ εγγράφονται ο υπολογισμός και η χρηματοδότηση της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ, της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 καθώς και του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ. Όσον αφορά τη διόρθωση 2009 υπέρ του ΗΒ, η Επιτροπή θα προτείνει την εγγραφή ενημέρωσης στον προϋπολογισμό (σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού 2007) εάν τα ποσά της διαφέρουν σημαντικά από τον αντίστοιχο υπολογισμό που εγγράφηκε προηγουμένως στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς της Επιτροπής, το ποσό της διόρθωσης 2009 υπέρ του ΗΒ δεν διαφέρει σημαντικά από την 1 η ενημέρωση της διόρθωσης 2009 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010. Συνεπώς, δεν προτείνεται να εγγραφεί ενημέρωση στο παρόν ΣΔΠ 4/ Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ του προσωρινού ποσού της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό 2012 και της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στο ΣΔΠ 4/

10 Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2011 υπέρ του Η.Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ στοιχεία Προϋπολογισμός 2012 Διόρθωση 2011 υπέρ του Η.Β. 1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΔΠ 4/2012 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ % % % (2) Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της % % % διεύρυνσης (3) = (1) - (2) % % % (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση = (5α) + (5β) (5α) Προενταξιακές δαπάνες (5β) Δαπάνες σχετικές με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ = (3) x (6) x 0, (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Η 1η ενημέρωση της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ είναι κατά 175 εκατ. ευρώ υψηλότερη από το προσωρινό ποσό της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Όσον αφορά τη διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ, η διαφορά του αρχικού ποσού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μεταξύ της απόφασης περί ιδίων πόρων (ΑΙΠ) 2000 και της ΑΙΠ 2007 ανέρχεται σε 2 144,6 εκατ. ευρώ σε τιμές 2004 και σε 2 355,7 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2011 και της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που θα εγγραφεί στο ΣΔΠ 4/2012. Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ 1 η ενημέρωση ΔΠ 4/2011 Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ 2 η ενημέρωση ΣΔΠ 4/2012 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ % % % Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των (2) κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της % % % διεύρυνσης (3) = (1) - (2) % % % (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση = (5α) + (5β)

11 Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ 1 η ενημέρωση ΔΠ 4/ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ 2 η ενημέρωση ΣΔΠ 4/2012 Διαφορά (5α) Προενταξιακές δαπάνες (5β) Δαπάνες σχετικές με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ = (3) x (6) x 0, (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Η 2 η ενημέρωση της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ είναι κατά 211 εκατ. ευρώ χαμηλότερη σε σύγκριση με την 1η ενημέρωση της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2011. Όσον αφορά τη διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ, η διαφορά του αρχικού ποσού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μεταξύ της ΑΙΠ 2000 και της ΑΙΠ 2007 ανέρχεται σε εκατ. ευρώ σε τιμές 2004 και σε εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010 και του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ 2008 που πρέπει να εγγραφεί στο ΣΔΠ 4/2012. Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ 2 η ενημέρωση ΔΠ 4/2010 Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ Οριστικό ποσό ΣΔΠ 4/2012 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ % % % (2) Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της % % % διεύρυνσης (3) = (1) - (2) % % % (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση = (5α) + (5β) (5α) Προενταξιακές δαπάνες (5β) Δαπάνες σχετικές με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ = (3) x (6) x 0, (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10)

12 Το οριστικό ποσό της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ είναι κατά 30,7 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τη 2η ενημέρωση της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010. Όσον αφορά τη διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ, η διαφορά του αρχικού ποσού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μεταξύ της ΑΙΠ 2000 και της ΑΙΠ 2007 ανέρχεται σε 280,6 εκατ. ευρώ σε τιμές 2004 και 301,7 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές Ανώτατο όριο 10,5 δισεκατ. ευρώ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/436, κατά την περίοδο , η συμπληρωματική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου που προκύπτει από τη μείωση των κατανεμημένων δαπανών κατά τις δαπάνες που αφορούν τη διεύρυνση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) της ΑΙΠ 2007, δεν υπερβαίνει τα 10,5 δισεκατ. ευρώ, υπολογισμένα σε τιμές Η σωρευτική επίπτωση των διορθώσεων των ετών 2007 έως 2012 είναι 5 657,5 εκατ. ευρώ σε τιμές 2004 και 6 125,2 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Διορθώσεις υπέρ του ΗΒ για την περίοδο Διαφορά στο αρχικό ποσό σε σχέση με το ανώτατο όριο των 10,5 δισ. ευρώ Διαφορά σε τρέχουσες τιμές Διαφορά σε σταθερές τιμές (ΑΙΠ 2007 έναντι ΑΙΠ 2000 ), σε ευρώ (A) Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ 0 0 (B) Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ (Γ) Διόρθωση 2009 υπέρ του ΗΒ (Δ) Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ (E) Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ (ΣΤ) Διόρθωση 2012 υπέρ του ΗΒ n/a n/a (Ζ) Άθροισμα διαφορών = (A) + (B) + (Γ) + (Δ) + (E) + (ΣΤ) Εγγραφή στο ΣΔΠ 4/2012 της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ, της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ και του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 15) Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ που πρέπει να εγγραφεί στο κεφάλαιο 15 του παρόντος ΣΔΠ 4/2012 είναι το ποσό της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2011 υπέρ του ΗΒ (δηλαδή ευρώ που αντικαθιστούν τα ευρώ που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2012). Αυτό το ποσό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες βάσεις ΑΕΕ για το 2012 του παρόντος ΣΔΠ 4/2010. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό αυτού του ποσού στο κεφάλαιο 15 συνοψίζεται κατωτέρω: 12

13 Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ κεφάλαιο 15 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK 0 LT Σύνολο Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 36) Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ που πρέπει να εγγραφεί στο κεφάλαιο 36 του παρόντος ΣΔΠ 4/2012 είναι η διαφορά μεταξύ της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ (δηλ ευρώ), και της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ, (δηλ ευρώ που εγγράφηκαν στο ΣΔΠ 4/2011), η οποία ανέρχεται σε ευρώ. Αυτό το ποσό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες βάσεις ΑΕΕ για το 2011 όπως ήσαν γνωστές στο τέλος του Η εγγραφή στον προϋπολογισμό αυτού του ποσού στο κεφάλαιο 36 συνοψίζεται κατωτέρω: Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ κεφάλαιο 36 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 35) Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ που πρέπει να εγγραφεί στο κεφάλαιο 35 του παρόντος ΣΔΠ 4/2012 είναι η διαφορά μεταξύ του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ (δηλ ευρώ και της 2ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ (δηλ ευρώ που εγγράφηκαν στο ΣΠ 4/2010), η οποία ανέρχεται σε ευρώ. Αυτό το ποσό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες βάσεις ΑΕΕ για το 2009 όπως ήταν γνωστές στο τέλος του Η εγγραφή στον προϋπολογισμό αυτού του ποσού στο κεφάλαιο 36 συνοψίζεται κατωτέρω: 13

14 Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ κεφάλαιο 35 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο Αναθεώρηση της χρηματοδότησης της ακαθάριστης μείωσης των καταβολών ΑΕΕ της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών το 2012 Οι ακαθάριστες μειώσεις των καταβολών ΑΕΕ των Κάτων Χωρών και της Σουηδίας για το 2012 προσδιορίστηκαν στον προϋπολογισμό του Τα ποσά προσαρμόστηκαν σε τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του αποπληθωριστή ΑΕΠ για την ΕΕ, εκφρασμένου σε ευρώ, όπως καθορίστηκε από την Επιτροπή στις οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του 2011, δηλαδή του αποπληθωριστή που ήταν διαθέσιμος όταν καταρτίστηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού Τα ακαθάριστα ποσά ανέρχονται σε 678,8 εκατ. ευρώ για τις Κάτω Χώρες και 168,3 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία. Τα ποσά αυτά παραμένουν σταθερά και δεν πρόκειται να αλλάξουν. 6 Οι μειώσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν από όλα τα κράτη μέλη ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ. Συνεπώς, η χρηματοδότηση τροποποιείται σύμφωνα με την ενημέρωση των βάσεων ΑΕΕ για το 2012 όπως συμφωνήθηκε κατά την 154 η συνεδρίαση προβλέψεων της ΣΕΙΠ στις 21 Μαΐου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει γενική εικόνα της χρηματοδότησης των ακαθάριστων μειώσεων για το 2012: 6 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, τα ποσά προσαρμόζονται στις τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του πλέον πρόσφατου αποπληθωριστή ΑΕΠ για την ΕΕ εκφρασμένου σε ευρώ, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, ο οποίος είναι διαθέσιμος κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού. 14

15 Μειώσεις στις καταβολές ΑΕΕ το 2012 των Κάτων Χωρών και της Σουηδίας BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο 0 3. ΜΕΣΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.1 Εισαγωγή Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 423/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικές με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. Στόχος των νέων διατάξεων είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας που επηρεάζουν το υπό ιδιωτική χρηματοδότηση τμήμα των έργων της πολιτικής της συνοχής. Με τις νέες διατάξεις δημιουργείται η δυνατότητα σύστασης, μέσω συμφωνιών συνεργασίας που θα πρέπει να συναφθούν μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή παρόμοιων οργανισμών, μέσων επιμερισμού του κινδύνου με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της ανάπτυξης με την ανακατανομή πιστώσεων μέχρι 10% του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο στα μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Για την εφαρμογή των δράσεων προτείνεται η δημιουργία τριών νέων γραμμών δαπανών του προϋπολογισμού και μίας γραμμής εσόδων του προϋπολογισμού. Η δημιουργία αυτών των γραμμών του προϋπολογισμού έχει ήδη προταθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού του Νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων προτείνεται η δημιουργία τριών νέων γραμμών δαπανών του προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό του 2012 στο κεφάλαιο 13 Περιφερειακή πολιτική: : Μέσο επιμερισμού του κινδύνου που χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό ΕΤΠΑ Σύγκλιση : Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό ΕΤΠΑ Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση : Μέσα επιμερισμού του κινδύνου που χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό Ταμείο Συνοχής. 15

16 Δεδομένου ότι οι νέες δράσεις χρηματοδοτούνται χωρίς γενική ενίσχυση των πιστώσεων, προτείνεται σε αυτό το στάδιο μια μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.) σε αυτές τις νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού. Μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης νομικής πράξης στις 23 Μαΐου , η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παράλληλα, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα. Μετά το τέλος αυτού του εγχειρήματος, θα αποδεσμευτούν από τα προγράμματα τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στα μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που θα καταστούν διαθέσιμες στις υφιστάμενες αντίστοιχες γραμμές του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα μεταφερθούν στη συνέχεια στις νέες γραμμές του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προβεί σε νομικές δεσμεύσεις έναντι της ΕΤΕπ ή παρόμοιων οργανισμών (υπογραφή των συμφωνιών συνεργασίας). 3.3 Νέες γραμμές εσόδων του προϋπολογισμού Για να είναι δυνατή η καταγραφή ενδεχόμενων επανεισροών και εναπομεινάντων ποσών από τη στήριξη της Ένωσης στα μέσα επιμερισμού του κινδύνου, προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός νέου κονδυλίου εσόδων στον προϋπολογισμό 2012 στο άρθρο Επιστροφή στήριξης της Ένωσης που χορηγείται σε σχέδια και ενέργειες σε περίπτωση επιτυχούς εμπορικής εκμετάλλευσης: Επιστροφή της στήριξης της Ένωσης που χορηγήθηκε σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής Έσοδα για ειδικό προορισμό. Επειδή δεν είναι δυνατός, σε αυτό το στάδιο, ο προσδιορισμός του ύψους των ενδεχόμενων επανεισφορών ή των υπολοίπων ποσών, προτείνεται η μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.) για αυτή τη νέα γραμμή εσόδων στον προϋπολογισμό. 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η προπαρασκευαστική ενέργεια EuroGlobe δημιουργήθηκε το Σύμφωνα με το άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για μια προπαρασκευαστική ενέργεια δεν μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό για περισσότερα από τρία διαδοχικά οικονομικά έτη. Εντούτοις, η ολοκλήρωση των πληρωμών μπορεί να συνεχιστεί και μετά. Στις 28 Δεκεμβρίου 2009 υπεγράφη σύμβαση, η οποία καλύπτει τη διοργάνωση επικοινωνιακής εκστρατείας και δημοσίων συζητήσεων επί πολιτικών και δραστηριοτήτων της ΕΕ με άμεση σχέση προς τον πολίτη με χρήση κινηματογραφικών εκδηλώσεων. Στη σύμβαση προβλεπόταν η διοργάνωση δράσεων που θα διεξάγονταν κατά την ουγγρική και πολωνική προεδρία το 2011 και θα ολοκληρώνονταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Η προχρηματοδότηση και δύο ενδιάμεσες πληρωμές έγιναν το 2010 και το Τον Νοέμβριο 2011, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η αίτηση τελικής πληρωμής, μαζί με την τελική έκθεση, θα υποβαλλόταν μόνο μετά το Η αίτηση τελικής πληρωμής παρελήφθη στις 12 Μαρτίου Προκειμένου να καλυφθεί η τελική πληρωμή η Επιτροπή θα προβεί σε εσωτερική μεταφορά. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο σε γραμμή προϋπολογισμού για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις ή συνοδεύεται από την μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.). Στον προϋπολογισμό του 2012 η συγκεκριμένη γραμμή ( Προπαρασκευαστικές ενέργειες EuroGlobe) προβλέπει μόνο "παύλα" στις πιστώσεις 7 ΕΕ L 133 της , σ

17 πληρωμών. Ως εκ τούτου, προτείνεται να αντικατασταθεί η παύλα με την μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.) ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά. 17

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2011 COM(2011) 375 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 160 final Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2013 COM(2013) 224 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2635(BUD) Μέρος 1 29 Ιουνίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 8/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 623 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2010 COM(2010)383 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III - Επιτροπή EL EL ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2017 COM(2017) 554 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 549 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2018 COM(2018) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2016 COM(2016) 227 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 EL EL ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13042/17 FIN 610 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2018 COM(2018) 391 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 623 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 623 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12741/16 FIN 607 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2013 COM(2013) 695 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβολιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

(2), ,. 1).

(2), ,. 1). 178/1 L I ( ) ( ) 2019/1111 25 2019,, ( ), 81 3,,, ( 1 ), ( 2 ),, : (1) 15 2014 ( ). 2201/2003. ( 3 ) ( ). 2201/2003,..,,. (2),..,,, 25 1980, («1980»),.,,. ( 1 ) 18 2018 ( C 458 19.12.2018,. 499) 14 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 78 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 722 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

IP/10/102. Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010

IP/10/102. Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010 IP/10/102 Βρυξέλλες, 29 Ιανουάριος 2010 Αγροτική ανάπτυξη: διατέθηκαν συνολικά 5 δισεκ. ευρώ στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µετά την τελευταία ψηφοφορία όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2018 COM(2018) 155 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9475/10 COMPET 150 SOC 321 JUSTCIV 91 MI 136 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο Θέμα : Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2012 COM(2012) 536 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5602/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.2005 SEC(2005) 1226 τελικό ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις της Επιτροπής : Ανάκαµψη της ανάπτυξης

Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις της Επιτροπής : Ανάκαµψη της ανάπτυξης IP/06/588 Βρυξέλλες 8 Μαΐου 2006 Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις της Επιτροπής 2006-2007: Ανάκαµψη της ανάπτυξης Η οικονοµική ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα σηµειώσει το 2006 ανάκαµψη κατά 2,3% στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/649. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2008

IP/08/649. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2008 IP/08/649 Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2008 Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις 2008-2009: ο ρυθµός ανάπτυξης µετριάζεται, οι πιέσεις στις τιµές προκαλούν ανησυχίες, αλλά, συνολικά, η ΕΕ αντιµετωπίζει αρκετά καλά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014 της ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα