ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 375 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, και ιδίως το άρθρο 37, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου , τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2011, που εγκρίθηκε στις 6 Απριλίου 2011, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2011 3, που εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2011, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2011 4, που εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου 2011, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/ ΕΕ L 248 της , σ. 1. ΕΕ L 68 της , σ. 1. COM(2011) 154 τελικό. COM(2011) 219 τελικό. 1

3 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στη γενική κατάσταση εσόδων και στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τµήµα είναι διαθέσιµες στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σ αυτές τις καταστάσεις επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ FRONTEX ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΙΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΕΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2006, 2007 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΔΠ 4/2011 ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2010 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ, ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2007 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 2006 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΕΕ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2011 καλύπτει τα ακόλουθα: - Την αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, ήτοι τελωνειακοί δασμοί και εισφορές του τομέα ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη χρηματοδότησή τους και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας το 2011, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην κατανομή των συνεισφορών των ιδίων πόρων των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. - Την ενίσχυση των πόρων της Ένωσης για τη διαχείριση των ροών μεταναστών και προσφύγων που οφείλονται στις πρόσφατες εξελίξεις στη Νότιο Μεσόγειο, ιδιαίτερα μέσω πρόσθετων πιστώσεων για τον οργανισμό Frontex, το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Η συνολική καθαρή αύξηση των πιστώσεων που ζητήθηκαν για τους ανωτέρω σκοπούς ανέρχεται σε 41,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 43,9 εκατ. σε πιστώσεις πληρωμών. - Τη μείωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για τα ενεργειακά έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), που ανέρχεται σε 43,9 εκατ. EUR. Αυτό αφορά ειδικά τα ενεργειακά δίκτυα και οφείλεται σε μια αναθεώρηση των προγραμμάτων πληρωμών για ορισμένους δικαιούχους έργων υποδομής. Ο συνδυασμένος καθαρός οικονομικός αντίκτυπος του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 41,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ενώ είναι μηδενικός για τις πιστώσεις πληρωμών. 2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2.1. Εισαγωγή Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Νότια Μεσόγειο οδήγησαν σε υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2011, η προτεινόμενη ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες θα επιτρέψει την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τις εν λόγω πιέσεις, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων του οργανισμού Frontex για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης στην Μεσόγειο. Οι αντίστοιχες πρόσθετες ανάγκες σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα καλυφθούν εν μέρει μέσω της αναδιάταξης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που εμπίπτουν στον τίτλο 18 (Εσωτερικές Υποθέσεις), ενώ οι πρόσθετες ανάγκες στις πιστώσεις πληρωμών θα καλυφθούν πλήρως μέσω της αναδιάταξης των πιστώσεων πληρωμών για τον Τίτλο 32 (Ενέργεια), όπως ορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα 2.4 κατωτέρω Frontex Το πρόγραμμα εργασίας του Frontex για το 2011 επί του παρόντος διαθέτει 24 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για θαλάσσιες επιχειρήσεις. Εντούτοις, οι ενισχύσεις ή/και οι επεκτάσεις από άποψη διάρκειας και επιχειρησιακών τομέων των υπό εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό θαλάσσιων επιχειρήσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από την έκτακτη και απρόβλεπτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Βόρεια Αφρική σημαίνουν ουσιαστικά ότι ο τρέχων προϋπολογισμός του οργανισμού για κοινές θαλάσσιες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου

5 Κατά συνέπεια, ζητείται μια ενίσχυση 30 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τις επιχειρησιακές δαπάνες του Frontex (θέση του προϋπολογισμού). Σε αυτό το στάδιο, απαιτείται ένα αντίστοιχο ποσό 24 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών (που ισοδυναμεί με 80% των πρόσθετων αναλήψεων υποχρεώσεων). Τα υπόλοιπα 6 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών θα χρειαστούν μόνο προς τα τέλη του 2011, καθώς οι πιστώσεις πληρωμών εκταμιεύονται από τον Frontex βάσει αιτημάτων πληρωμών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών Κοινοτικές δράσεις Οι βασικές πράξεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες προβλέπουν τη χρησιμοποίηση ενός ορισμένου ποσοστού των συνολικών χρηματοδοτικών κονδυλίων τους για τις καλούμενες «Κοινοτικές δράσεις», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν διεθνείς δράσεις ή δράσεις προς το συμφέρον της Κοινότητας συνολικά, ιδιαίτερα με στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που απαιτούν επείγουσα δράση. Η τεράστια κλίμακα των τρεχουσών εξελίξεων στη Νότια Μεσόγειο συνεπάγεται μεγάλη επιβάρυνση για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των ποσών που διατίθενται για κοινοτικές δράσεις στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται στις αντίστοιχες βασικές πράξεις, ούτως ώστε να υπερβούν τις πιστώσεις που έχουν εκ των προτέρων διατεθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης. Αυτή η αύξηση απαιτεί την ενίσχυση των πιστώσεων και για τα τρία προαναφερθέντα ταμεία, που θα διατεθούν ιδιαίτερα στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Μάλτα και την Κύπρο. Η βασική πράξη του τέταρτου ταμείου που εμπίπτει στο πλαίσιο της «Αλληλεγγύης και Διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών», δηλαδή του Ταμείου ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, δεν προβλέπει υποστήριξη επειγουσών δράσεων και συνεπώς η εν λόγω αύξηση δεν το αφορά Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Η βασική πράξη του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ, άρθρο του προϋπολογισμού) επιτρέπει να χορηγηθεί σε κοινοτικές δράσεις μέχρι το 6% των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων, για τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, έκτακτων μέτρων. Μέχρι στιγμής, αυτή η δυνατότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για το Ταμείο. Το ποσό που προβλέπεται επί του παρόντος για κοινοτικές δράσεις, ύψους 10 εκατ. EUR, αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,7% του συνολικού επιπέδου πιστώσεων για το Ταμείο. Με ένα πρόσθετο ποσό ύψους 6,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων τα κονδύλια που προορίζονται για έκτακτα μέτρα θα ανέλθουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό. Οι εν λόγω πρόσθετες πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως για παράδειγμα για κέντρα διαχωρισμού και εγκαταστάσεις κράτησης, μεταφορά των μεταναστών σε άλλες εγκαταστάσεις υποδοχής, καθώς και για τον εξοπλισμό ελέγχου ταυτότητας και εξετάσεων. Η αντίστοιχη προχρηματοδότηση του 75% απαιτεί ενίσχυση ύψους 4,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών Η βασική πράξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών (άρθρο του προϋπολογισμού) επιτρέπει να χορηγηθεί σε κοινοτικές δράσεις μέχρι το 7% των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων, για τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, έκτακτων μέτρων. Το ποσό που προβλέπεται επί του παρόντος για κοινοτικές δράσεις, ύψους 4,5 εκατ. EUR, αντιπροσωπεύει ποσοστό 4% του συνολικού επιπέδου πιστώσεων για το Ταμείο. Με ένα πρόσθετο ποσό ύψους 3,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων τα κονδύλια που 4

6 προορίζονται για έκτακτα μέτρα θα ανέλθουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό. Οι εν λόγω πρόσθετες πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις επιστροφής, η μετάφραση και η διερμηνεία, καθώς και η εξασφάλιση των ταξιδιωτικών δαπανών. Η αντίστοιχη προχρηματοδότηση του 75% απαιτεί ενίσχυση ύψους 2,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες Η βασική πράξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες (ΕΤΠ, άρθρο του προϋπολογισμού) περιλαμβάνει ετήσιο κονδύλιο 9,85 εκατ. EUR για έκτακτα μέτρα (άρθρο του προϋπολογισμού), με στόχο την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη που δέχονται μαζικές εισροές προσφύγων. Από το συνολικό ποσό των 9,85 εκατ. EUR που είναι διαθέσιμο για το 2011, το ποσό των 3 εκατ. EUR προορίζεται ήδη για την υποστήριξη των βελγικών εγκαταστάσεων υποδοχής. Ωστόσο, η Ιταλία πρόσφατα υπέβαλε αίτημα που θα χρειαστεί την κινητοποίηση της χρηματοδότησης που παραμένει διαθέσιμη, ενώ αναμένεται η λήψη νέων αιτημάτων από την Μάλτα και την Κύπρο. Επιπλέον, είναι πιθανόν μέχρι τον Ιούλιο του 2011 η Ελλάδα να ζητήσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης που έλαβε κατά τα έτη 2008 έως Δεδομένων των ανωτέρω πιθανών αναγκών, σε αυτό το στάδιο ζητείται πρόσθετο ποσό ύψους 12 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση της υποδοχής και των βασικών αναγκών των προσφύγων καθώς και των εγκαταστάσεων για αυτούς. Η αντίστοιχη προκαταβολή του 80% απαιτεί ενίσχυση ύψους 9,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Επιπλέον, χρειάζονται 2,65 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθούν οι ανάγκες προχρηματοδότησης των κονδυλίων που προβλέπονται ήδη για το Έτσι το σύνολο των πρόσθετων αναγκών για πληρωμές του ΕΤΠ ανέρχεται σε 12,25 εκατ. EUR. Ο συνδυασμός των ενισχύσεων που ζητούνται για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, όπως περιγράφονται στις ενότητες 2.3.2, και ανωτέρω, ανέρχεται σε 22,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 19,9 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών Χρηματοδότηση Οι πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης που προσδιορίστηκαν ανωτέρω θα καλυφθούν εν μέρει μέσω της αναδιάταξης των πιστώσεων του Τίτλου 18, για συνολικό ποσό ύψους 11,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Η εσωτερική αναδιάταξη προέρχεται κυρίως από την καθυστερημένη έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για εταιρικές σχέσεις του 2011 σχετικά με το πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας» (άρθρο του προϋπολογισμού, 10 εκατ. EUR). Περαιτέρω, το ποσό του 1,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις εσόδων για ειδικό προορισμό, που προήλθε από την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δεν μπόρεσε να ληφθεί υπόψη στις πιστώσεις που διατέθηκαν το 2011 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (άρθρο του προϋπολογισμού). Το εν λόγω ποσό του 1,1 εκατ. EUR προτείνεται να διατεθεί για τα έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (άρθρο του προϋπολογισμού). Η Επιτροπή προτείνει την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών χρηματοδότησης των 41,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από το περιθώριο του ανώτατου ορίου δαπανών του τομέα 3α (Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη), το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 67 εκατ. EUR. Η Επιτροπή προτείνει την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών χρηματοδότησης σε πιστώσεις πληρωμών ύψους 43,9 εκατ. EUR μέσω της αναδιάταξης πιστώσεων από τα ενεργειακά έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), και πιο συγκεκριμένα από τα ενεργειακά δίκτυα (θέση του προϋπολογισμού). Η κατάσταση της υλοποίησης 5

7 των πιστώσεων πληρωμών για τα ενεργειακά έργα με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (άρθρο προϋπολογισμού) έχει επί του παρόντος ως εξής: Για τα ενεργειακά δίκτυα (θέση του προϋπολογισμού), ορισμένες καθυστερήσεις σε αιτήματα προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών οδήγησαν στην αναθεώρηση των προγραμμάτων πληρωμών για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. Οι πληρωμές για αυτά τα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας γίνονται συνήθως σε περιορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έργου και αντικατοπτρίζουν τα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου (π.χ. σύναψη της δημόσιας σύμβασης, ολοκλήρωση των εργασιών). Η αντίστοιχη υστέρηση της εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών το 2011 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε κατά προσέγγιση 357,1 εκατ. EUR, λόγω επιχειρησιακών καθυστερήσεων στην εκτέλεση επτά έργων και της αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος πληρωμών για ορισμένα άλλα έργα. Για τη Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS, θέση του προϋπολογισμού), εκτιμάται ότι λόγω ορισμένων καθυστερήσεων στις αιτήσεις πληρωμών οι πληρωμές περίπου 36 εκατ. EUR που έχουν σχεδιαστεί για το τέλος του έτους θα αναβληθούν για το Από την άλλη, για το Ευρωπαϊκό σύστημα δικτύου υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας (θέση του προϋπολογισμού), η εκτέλεση προχωρά ελαφρώς ταχύτερα από το πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί ενίσχυση περίπου 5 εκατ. EUR. Για τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (θέση του προϋπολογισμού), οι ανάγκες πληρωμών εκτιμώνται σε 36 εκατ. EUR, ενώ για αυτό τη νέα θέση επί του παρόντος προβλέπεται μόνο μια εγγραφή προς υπόμνηση (p.m.). Κατά συνέπεια, η αναμενόμενη υστέρηση της εκτέλεσης των ενεργειακών έργων στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ στο τέλος του έτους εκτιμάται σε 352 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης πληρωμών, οι οποίες είναι διαθέσιμες για αναδιάταξη. Παράλληλα με τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό, η Επιτροπή θα προτείνει τη χρησιμοποίηση του εναπομένοντος ποσού της υστέρησης της εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για ενεργειακά έργα στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ για ευρύτερες αναδιατάξεις. Οι σημαντικότερες απαιτήσεις ενίσχυσης των πιστώσεων πληρωμών όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί επί του παρόντος είναι: Η χρηματοδότηση της εκκρεμούς κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που αφορά τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στην Σλοβενία, την Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία, που ανέρχεται σε 19,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών 5. Ο ανεφοδιασμός μέσω μεταφορών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του επονομαζόμενου «αρνητικού αποθέματος» που δημιουργήθηκε πρόσφατα από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, ως μέρος της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σχετικά με τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στην Πολωνία, την Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και την Ρουμανία, που ανέρχεται σε 182,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών 6. Οι πρόσθετες ανάγκες πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, για το οποίο η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει μια σειρά αιτημάτων μεταφοράς. Τέλος, περίπου 26 εκατ. EUR αναμένεται να μεταφερθούν εντός του κεφαλαίου (Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για άλλα προγράμματα, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (άρθρο του προϋπολογισμού). 5 6 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του 2011, COM(2011) 154 τελικό, Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 του 2011 όπως εγκρίθηκε στις 6 Απριλίου

8 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.1. Εισαγωγή Ο ακόλουθος συνοπτικός πίνακας αποτυπώνει την κατανομή των συνολικών πληρωμών ιδίων πόρων μεταξύ των κρατών μελών όπως έχουν εγγραφεί: στον προϋπολογισμό του 2011 στον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2011 που καλύπτει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό ύψους EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών σχετικά με τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία. Καμία επίπτωση για το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών στο ΣΔΠ 2/2011 που έχει ως στόχο την κάλυψη της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό ύψους EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών σχετικά με τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στη Σλοβακία, την Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία. Καμία επίπτωση για το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών 7 στο ΣΔΠ 3/2011, το οποίο έχει ως στόχο την εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προκύπτει από την εκτέλεση του οικονομικού έτους 2010, ύψους EUR, το οποίο συνεπώς εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισμό του 2011 στο παρόν ΣΔΠ 4/ Αυτό βασίζεται σε ένα σενάριο στο οποίο οι πρόσθετες ανάγκες πληρωμών για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ καλύπτονται πλήρως μέσω αναδιάταξης από τα ενεργειακά έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, όπως πρότεινε η Επιτροπή. 7

9 ποσά σε εκατ. ευρώ ΣΔΠ 4/2011 Προϋπολογισμός ΣΔΠ ΣΔΠ 4/2011 έναντι /2011 ΣΔΠ 3/2011 (1) (3) (4) τοις % (5) = (4) (3) BE 4 861, , ,0 4,06% BG 384,5 371,9 378,9 0,31% + 7,0 CZ 1 514, , ,7 1,21% - 5,5 DK 2 569, , ,4 2,04% - 22,5 DE , , ,6 19,80% + 179,5 EE 147,2 142,2 152,2 0,13% + 10,0 IE 1 442, , ,5 1,10% - 69,5 EL 2 339, , ,6 1,78% - 114,7 ES , , ,9 8,93% + 462,1 FR , , ,3 16,32% - 44,8 IT , , ,8 12,93% - 161,9 CY 198,5 192,2 189,9 0,16% - 2,3 LV 178,3 172,1 178,6 0,15% + 6,4 LT 307,7 297,8 296,3 0,25% - 1,5 LU 289,9 279,4 300,2 0,25% + 20,9 HU 1 037, ,3 970,2 0,80% - 31,1 MT 65,0 62,9 66,4 0,06% + 3,5 NL 6 310, , ,4 4,89% - 199,3 AT 2 676, , ,1 2,12% - 14,2 PL 3 893, , ,9 3,07% - 55,6 PT 1 684, , ,9 1,35% + 0,8 RO 1 313, , ,5 0,99% - 70,7 SI 417,3 404,4 398,6 0,33% - 5,8 SK 725,5 700,6 700,5 0,58% - 0,1 FI 1 846, , ,9 1,54% + 72,2 SE 3 132, , ,7 2,74% + 293,9 UK , , ,3 12,13% - 421,6 EU , , ,4 100,00% Αναθεώρηση της πρόβλεψης των ΠΙΠ και των βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΕ Σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού βάσει των πιο πρόσφατων οικονομικών προβλέψεων, οι οποίες εγκρίθηκαν σε μια συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων (ΣΕΙΠ). Η εν λόγω αναθεώρηση αφορά την πρόβλεψη των Παραδοσιακών Ίδιων Πόρων (ΠΙΠ) που θα καταβληθούν στον προϋπολογισμό το 2011 καθώς και την πρόβλεψη για τις βάσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του 2011 και του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ). Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2011 (και στον ΔΠ 1/2011 έως το ΣΔΠ 3/2011) προέκυψε στην 148η συνεδρίαση της ΣΕΙΠ στις 18 Μαΐου Η αναθεωρημένη πρόβλεψη που λαμβάνεται υπόψη στο παρόν ΣΔΠ 4/2011 ψηφίστηκε στην 151η συνεδρίαση της ΣΕΙΠ στις 17 Μαΐου Η χρήση μιας ενημερωμένης πρόβλεψης ίδιων πόρων βελτιώνει την ακρίβεια των πληρωμών που ζητούνται να καταβάλουν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και περιορίζει τα αναπόφευκτα σφάλματα των προβλέψεων από το προηγούμενο έτος. Σε σύγκριση με την πρόβλεψη που συμφωνήθηκε τον Μάιο 2010, η πρόβλεψη που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2011 αναθεωρήθηκε ως εξής: Η συνολική πρόβλεψη των καθαρών εισφορών του τομέα ζάχαρης για το 2011 δεν άλλαξε και παραμένει στα 123,4 εκατ. EUR (μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης). 8

10 Οι καθαροί τελωνειακοί δασμοί για το 2011 (συμπεριλαμβανομένων των δασμών για αγροτικά προϊόντα) προβλέπονται σήμερα σε ,6 εκατ. EUR (μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης), ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 6,5% σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Μαΐου 2010 για ,7 εκατ. EUR. Η κύρια αιτία της ανωτέρω αύξησης είναι η υψηλότερη πρόβλεψη εισαγωγών προϊόντων εκτός ΕΕ για το Η πρόβλεψη έγινε σε βάση κράτους μέλους, με χρήση των προβλεπόμενων ρυθμών αύξησης των εισαγωγών εκτός ΕΕ που δημοσιεύθηκαν στις οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του 2011 στις 13 Μαΐου Το σύνολο της μη προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ της ΕΕ για το 2011 εκτιμάται σήμερα σε ,1 εκατ. EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Μαΐου 2010 για ,7 εκατ. EUR. Το σύνολο της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ της ΕΕ για το εκτιμάται σε ,65 εκατ. EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 2,2 % σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Μαΐου 2010 για ,0 εκατ. EUR. Το σύνολο της βάσης ΑΕΕ της ΕΕ για το 2011 εκτιμάται σε ,2 εκατ. EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,1 % σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Μαΐου 2010 για ,0 εκατ. EUR. Για τη μετατροπή των προβλεπόμενων βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΕ από το εθνικό νόμισμα σε ευρώ (για τα δέκα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης) χρησιμοποιήθηκαν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της 31ης Δεκεμβρίου Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι στρεβλώσεις, καθώς αυτή είναι η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για την μετατροπή των πληρωμών ιδίων πόρων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό από ευρώ στο εθνικό νόμισμα όταν γίνεται η πρόσκληση καταβολής αυτών των ποσών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου). Οι αναθεωρημένες προβλέψεις ΠΙΠ, μη προσαρμοσμένων βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΕ για το 2011, όπως εγκρίθηκαν στην 151η συνέλευση της ΣΕΙΠ στις 17 Μαΐου 2011, παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα (στρογγυλοποιημένα ποσά): Αναθεωρημένες προβλέψεις ΠΙΠ, μη προσαρμοσμένων βάσεων ΦΠΑ και ΑΕΕ για το 2011 (σε εκατ. ευρώ) Εισφορές ζάχαρης (75%) Τελωνειακοί δασμοί (75%) Μη προσαρμοσμένες βάσεις Βάσεις ΑΕΕ Προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ 9 ΦΠΑ BE 6, , , , ,70 BG 0,4 48, , , ,30 CZ 3,4 205, , , ,70 DK 3,4 321, , , ,90 DE 26, , , , ,50 EE 0,0 21, , , ,30 IE 0,0 188, , , ,45 EL 1,4 206, , , ,00 ES 4, , , , ,50 FR 30, , , , ,70 IT 4, , , , ,10 CY 0,0 28, , , ,00 LV 0,0 19, , , ,30 LT 0,8 41, , , ,80 LU 0,0 14, , , ,90 HU 2,0 104, , , , Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2007/436 του Συμβουλίου, αν η βάση ΦΠΑ ενός κράτους μέλους υπερβεί το 50% του ΑΕΕ του, τότε προσαρμόζεται σε αυτό το 50%. Για το ΣΔΠ 4/2011, η βάση ΦΠΑ έξι κρατών μελών θα προσαρμοστεί στο 50% του ΑΕΕ: Ιρλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία. Τα ποσά που επισημαίνονται με γκρι χρώμα προκύπτουν από τις προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ, όπως εξηγείται στην υποσημείωση 8 ανωτέρω. 9

11 Εισφορές ζάχαρης (75%) Τελωνειακοί δασμοί (75%) Μη προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ Βάσεις ΑΕΕ Προσαρμοσμένες βάσεις ΦΠΑ 9 MT 0,0 11, , , ,65 NL 7, , , , ,00 AT 3,2 172, , , ,60 PL 12,8 357, , , ,60 PT 0,2 138, , , ,25 RO 1,0 110, , , ,00 SI 0,0 71, , , ,00 SK 1,4 113, , , ,60 FI 0,8 152, , , ,20 SE 2,6 489, , , ,10 UK 9, , , , ,50 EU 123, , , , , Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2006, 2007 και Εισαγωγή Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (διόρθωση υπέρ του ΗΒ), η οποία πρόκειται να εγγραφεί στο παρόν ΣΔΠ, αφορά τρία έτη: το 2006, το 2007 και το Επειδή η διόρθωση υπέρ του ΗΒ για ένα ορισμένο έτος χρηματοδοτείται το επόμενο έτος, και τα 27 κράτη μέλη συμμετέχουν στη χρηματοδότηση και των τριών διορθώσεων υπέρ του ΗΒ, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης του Η διόρθωση του 2006 υπέρ του ΗΒ υπόκειται στους κανόνες της απόφασης (EΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου αριθ. 2000/597 και του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας του, της Μεθόδου Υπολογισμού του Η εκ νέου εγγραφή στον προϋπολογισμό του οριστικού ποσού της διόρθωσης του 2006 υπέρ του ΗΒ στο ΣΔΠ 4/2011 πραγματοποιείται μετά τον εντοπισμό του σφάλματος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διόρθωση του σφάλματος αυτού. Οι διορθώσεις για το 2007 και το 2010 υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται στους κανόνες της απόφασης (EΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου αριθ. 2007/436 και του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας του, της Μεθόδου Υπολογισμού του Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, τα καθαρά «έκτακτα κέρδη» των ΠΙΠ του ΗΒ τα οποία προκύπτουν από την αύξηση, από το 2001, του ποσοστού των ΠΙΠ που παρακρατούν τα κράτη μέλη ως αντιστάθμιση για τα έξοδα είσπραξης εξουδετερώνονται και οι κατανεμημένες δαπάνες προσαρμόζονται κατά: Απόφαση αριθ. 2000/597 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που διατίθεται στη διεύθυνση: Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά µε τον υπολογισµό, τη χρηµατοδότηση, την καταβολή και την εγγραφή στον προϋπολογισµό της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συµβουλίου [2000/597] για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αναφέρεται ως Μέθοδος υπολογισμού 2000 και διατίθεται στη διεύθυνση: Απόφαση αριθ. 2007/436 του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που διατίθεται στη διεύθυνση: και Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά µε τον υπολογισµό, τη χρηµατοδότηση, την καταβολή και την εγγραφή στον προϋπολογισµό της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συµβουλίου [2007/436] για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αναφέρεται ως Μέθοδος υπολογισμού 2007 και διατίθεται στη διεύθυνση: 10

12 τις προενταξιακές δαπάνες (ΠΕΔ) που καταβλήθηκαν μέσω πιστώσεων πληρωμών και αφορούν το έτος που προηγείται της διεύρυνσης. Η ίδια προσαρμογή των ΠΕΔ θα ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μελλοντικής διεύρυνσης της Ένωσης, αλλά θα πάψει να ισχύει μετά τη διόρθωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό για πρώτη φορά το 2014 το 100%, για τη διόρθωση του 2010 υπέρ του ΗΒ, των συνολικών κατανεμημένων δαπανών στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά τις 30 Απριλίου 2004, με εξαίρεση τις άμεσες γεωργικές ενισχύσεις και τις σχετικές με την αγορά δαπάνες, καθώς και το τμήμα των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης που προέρχεται από το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά (20% για τη διόρθωση του 2008 που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2009, 70% για τη διόρθωση του 2009 που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2010 και 100% από τη διόρθωση του 2010 που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2011). Επιπλέον, το μερίδιο της Αυστρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μειώνεται στο ένα τέταρτο του συνήθους μεριδίου τους. Η εν λόγω μείωση χρηματοδοτείται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της διόρθωσης του 2006 υπέρ του ΗΒ (διορθωμένο οριστικό ποσό) και του ποσού που είχε εγγραφεί προηγουμένως στον προϋπολογισμό (το 2010) εγγράφεται στο κεφάλαιο 35 του ΣΔΠ 4/2011. Η διαφορά μεταξύ του οριστικού ποσού της διόρθωσης του 2007 υπέρ του ΗΒ και του ποσού που είχε εγγραφεί προηγουμένως στον προϋπολογισμό (1η ενημέρωση στον ΔΠ 3/2009) εγγράφεται στο κεφάλαιο 35 του ΣΔΠ 4/2011. Το ποσό της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010 εγγράφεται στο κεφάλαιο 15 του ΣΔΠ 4/2011, για να αντικαταστήσει το προσωρινό ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2010 που είχε εγγραφεί στο κεφάλαιο 15 του προϋπολογισμού του Υπολογισμός των διορθώσεων Στο παρόν ΣΔΠ εγγράφονται ο υπολογισμός και η χρηματοδότηση της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ, του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ καθώς και του διορθωμένου οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ. Όσον αφορά τις διορθώσεις 2008 και 2009 υπέρ του ΗΒ, η Επιτροπή θα προτείνει την εγγραφή ενημέρωσης στον προϋπολογισμό (σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού 2007), εάν τα ποσά της διαφέρουν σημαντικά από τον αντίστοιχο υπολογισμό που εγγράφηκε προηγουμένως στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς της Επιτροπής, ούτε το ποσό της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ ούτε το ποσό της διόρθωσης του 2009 δεν διαφέρει σημαντικά από την 2η ενημέρωση της διόρθωσης 2008 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010 ή από την 1η ενημέρωση της διόρθωσης του 2009 που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010. Συνεπώς, δεν προτείνεται να εγγραφεί ενημέρωση στο παρόν ΣΔΠ 4/ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ του προσωρινού ποσού της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό 2011 και της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που πρόκειται να εγγραφεί στο ΣΔΠ 4/2011. Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΣΟ Προϋπολογισμός Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ 1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΔΠ 4/2011 Διαφορά 11

13 2011 (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ 15,3816% 15,0995% - 0,2820% (2) Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων 8,1222% 7,7390% - 0,3832% βάσει της διεύρυνσης (3) = (1) - (2) 7,2593% 7,3605% + 0,1012% (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση = (5α) + (5β) (5α) Προενταξιακές δαπάνες (5β) Δαπάνες σχετικές με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ= (3) x (6) x 0, (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Η 1η ενημέρωση της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ είναι υψηλότερη κατά 762,3 εκατ. EUR σε σύγκριση με το προσωρινό ποσό της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό Όσον αφορά τη διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ η διαφορά του αρχικού ποσού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μεταξύ της Απόφασης Ιδίων Πόρων (ΑΙΠ) 2000 και της ΑΙΠ 2007 ανέρχεται σε 1 918,1 εκατ. EUR σε τιμές 2004 και σε 2 083,5 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 3/2009 και του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ που θα εγγραφεί στο ΣΔΠ 4/2011. Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ 1η ενημέρωση ΔΠ 3/2009 Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ Οριστικό ποσό ΣΔΠ 4/2011 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ 17,3696% 17,4496% + 0,0800% Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των (2) κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων 7,2340% 7,2384% + 0,0044% βάσει της διεύρυνσης (3) = (1) - (2) 10,1356% 10,2111% - 0,0756% (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση = (5α) + (5β) (5α) Προενταξιακές δαπάνες (5β) Δαπάνες σχετικές με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών (6) προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ= (3) x (6) x 0, (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8)

14 Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ 13 Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ 1η ενημέρωση ΔΠ 3/2009 Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ Οριστικό ποσό ΣΔΠ 4/2011 Διαφορά (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Το οριστικό ποσό της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ είναι χαμηλότερο κατά 43,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με την 1η ενημέρωση της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 3/2009. Όσον αφορά τη διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ δεν υπάρχει διαφορά στο αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ μεταξύ της ΑΙΠ 2000 και της ΑΙΠ Διόρθωση 2006 υπέρ του ΗΒ Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις μεταβολές μεταξύ του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010 και του διορθωμένου οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ που πρόκειται να εγγραφεί στο ΣΔΠ 4/2011. Διόρθωση 2006 υπέρ του ΗΒ ΑΡΧΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΠ 4/2010 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΔΠ 4/2011 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ 17,2771% 17,2771% 0,0% (2) Μερίδιο ΗΒ στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών 8,6928% 8,6928% 0,0% προσαρμοσμένων βάσει των ΠΕΔ (3) = (1) - (2) 8,5843% 8,5843% 0,0% (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών ,0% (5) Προενταξιακές δαπάνες (ΠΕΔ) ,0% (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει των ΠΕΔ= (4) ,0% (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ= (3) x (6) x 0, ,0% (8) Πλεονέκτημα ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Το διορθωμένο οριστικό ποσό της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ είναι 188,6 εκατ. EUR χαμηλότερο σε σύγκριση με το αρχικό οριστικό ποσό της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010. Η διαφορά οφείλεται στην αύξηση του λεγόμενου «πλεονεκτήματος του ΗΒ», το οποίο μειώνεται στη διόρθωση 2006 υπέρ του ΗΒ κατά 188,6 εκατ. EUR Ανώτατο όριο 10,5 δισεκατ. EUR Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/436, κατά την περίοδο , η συμπληρωματική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου που προκύπτει από τη μείωση των κατανεμημένων δαπανών κατά τις δαπάνες που αφορούν τη διεύρυνση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) της ΑΙΠ 2007, δεν υπερβαίνει τα 10,5 δισεκατ. EUR, υπολογισμένα σε τιμές Η σωρευτική επίπτωση των ετών 2007 έως 2010 είναι 3 469,6 εκατ. EUR σε τιμές 2004 και 3 735,2 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές Διορθώσεις υπέρ του ΗΒ για την περίοδο Διαφορά στο αρχικό ποσό σε σχέση με το ανώτατο όριο των 10,5 δισεκατ. EUR (ΑΙΠ 2007 έναντι ΑΙΠ 2000), σε ευρώ Διαφορά σε τρέχουσες τιμές Διαφορά σε σταθερές τιμές 2004

15 (Α) Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ 0 0 (Β) Διόρθωση 2008 υπέρ του ΗΒ (Γ) Διόρθωση 2009 υπέρ του ΗΒ (Δ) Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ (Ε) Διόρθωση 2011 υπέρ του ΗΒ ά.α. ά.α. (ΣΤ) Διόρθωση 2012 υπέρ του ΗΒ ά.α. ά.α. (Ζ) Άθροισμα των διαφορών = (A) + (B) + (Γ) + (Δ) + (E) + (ΣΤ) Εγγραφή στο ΣΔΠ 4/2011 της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ, του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ και του διορθωμένου οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 15) Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ που πρέπει να εγγραφεί στο κεφάλαιο 15 του παρόντος ΣΔΠ 4/2011 είναι το ποσό της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2010 υπέρ του ΗΒ (ήτοι EUR, που αντικαθιστούν τα EUR που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2011). Αυτό το ποσό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες βάσεις ΑΕΕ για το 2011 του παρόντος ΣΔΠ 4/2011. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό αυτού του ποσού στο κεφάλαιο 15 συνοψίζεται κατωτέρω: Διόρθωση 2010 υπέρ του ΗΒ - Κεφάλαιο 15 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 35) Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ που πρέπει να εγγραφεί στο κεφάλαιο 35 του παρόντος ΣΔΠ 4/2011 είναι η διαφορά μεταξύ του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ (δηλ ) και της 1ης ενημέρωσης της διόρθωσης 2007 υπέρ του ΗΒ (δηλ EUR που εγγράφηκαν στο ΔΠ 3/2009) η οποία ανέρχεται σε EUR. Αυτό το ποσό πρέπει να χρηματοδοτηθεί σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες βάσεις ΑΕΕ για το 2008 που ήταν γνωστές στα τέλη του Η εγγραφή στον προϋπολογισμό αυτού του ποσού στο κεφάλαιο 35 συνοψίζεται κατωτέρω: Διόρθωση 2007 υπέρ του ΗΒ - Κεφάλαιο 35 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL

16 IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο Διόρθωση 2006 υπέρ του ΗΒ (κεφάλαιο 35) Η χρηματοδότηση του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ εγγράφεται στο κεφάλαιο 35 του παρόντος ΣΔΠ 4/2011 σε συνάρτηση με τις βάσεις ΑΕΕ (και ΦΠΑ) του 2007 που ήταν γνωστές στα τέλη του Το ποσό που εγγράφεται στο κεφάλαιο 35 είναι η προσαρμογή όσον αφορά το άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει κάθε κράτος μέλος για το διορθωμένο οριστικό ποσό της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ (σύμφωνα με τις βάσεις ΑΕΕ 2007 όπως ήταν γνωστές στο τέλος του 2009) και των αντίστοιχων ποσών που είχαν εγγραφεί προηγουμένως στον προϋπολογισμό (δηλαδή τις καταβολές για τη χρηματοδότηση του αρχικού οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ που εγγράφηκε στον ΔΠ 4/2010). Η χρηματοδότηση του οριστικού ποσού της διόρθωσης 2006 υπέρ του ΗΒ στο κεφάλαιο 35 του παρόντος ΣΔΠ 4/2011 συνοψίζεται κατωτέρω Αρχικό οριστικό ποσό Διορθωμένο οριστικό ποσό Προσαρμογή (ΔΠ 4/2010) (ΣΔΠ 4/2011) (1) (2) (3) = (1) - (2) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

17 Αρχικό οριστικό ποσό Διορθωμένο οριστικό ποσό Προσαρμογή (ΔΠ 4/2010) (ΣΔΠ 4/2011) (1) (2) (3) = (1) - (2) Σύνολο Αναθεώρηση της χρηματοδότησης της ακαθάριστης μείωσης των καταβολών ΑΕΕ της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών το 2011 Οι ακαθάριστες μειώσεις των καταβολών ΑΕΕ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας για το 2011 προσδιορίστηκαν στον προϋπολογισμό του Τα ποσά προσαρμόστηκαν σε τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του αποπληθωριστή ΑΕΠ για την ΕΕ, εκφρασμένου σε ευρώ, όπως καθορίστηκε από την Επιτροπή στις οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του 2010, δηλαδή του αποπληθωριστή που ήταν διαθέσιμος όταν καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού Τα ακαθάριστα ποσά είναι 665,0 εκατ. EUR για τις Κάτω Χώρες και 164,9 εκατ. EUR για τη Σουηδία και παραμένουν σταθερά και δεν πρόκειται να αλλάξουν. 12 Οι μειώσεις θα χρηματοδοτηθούν από όλα τα κράτη μέλη ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ. Συνεπώς, η χρηματοδότηση τροποποιείται σύμφωνα με την ενημέρωση των βάσεων ΑΕΕ για το 2011 όπως συμφωνήθηκε κατά την 151η συνεδρίαση προβλέψεων της ΣΕΙΠ στις 17 Μαΐου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μια γενική εικόνα της χρηματοδότησης των ακαθάριστων μειώσεων για το 2011: Μειώσεις στις καταβολές ΑΕΕ του 2011 για τις Κάτω Χώρες και την Σουηδία BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Σύνολο 0 12 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, τα ποσά προσαρμόζονται στις τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του πλέον πρόσφατου αποπληθωριστή ΑΕΠ για την ΕΕ εκφρασμένου σε ευρώ, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, ο οποίος είναι διαθέσιμος κατά την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού. 16

18 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥ Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και απασχόληση 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και απασχόληση Προϋπολογισμός 2011 Προϋπολογισμός 2011 Δημοσιονομικό πλαίσιο 2011 ΣΔΠ 4/2011 (συμπ. ΔΠ 1 και ΣΔΠ 2 έως 3/2011) (συμπ. ΔΠ 1 και ΣΔΠ 2 έως 4/2011) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Σύνολο Περιθώριο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Σύνολο Περιθώριο ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη β. Ιθαγένεια Σύνολο Περιθώριο Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 15 Περιθώριο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ Περιθώριο Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. EUR). Τα 34 εκατ. που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της ) Το περιθώριο 2011 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (253,9 εκατ. EUR). Τα 71 εκατ. που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου για ποσό 82 εκατ. EUR για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. 17

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2635(BUD) Μέρος 1 29 Ιουνίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 8/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2017 COM(2017) 485 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2018 COM(2018) 155 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2018 COM(2018) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 623 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 27.1.2011 2011/2022(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 160 final Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2013 COM(2013) 224 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 623 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 623 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12741/16 FIN 607 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13042/17 FIN 610 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 549 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2017 COM(2017) 554 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2012 COM(2012) 536 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2013 COM(2013) 695 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2013 COM(2013) 254 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της

Διαβάστε περισσότερα

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.2005 SEC(2005) 1226 τελικό ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟ ΓENIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2010 COM(2010) 315 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL

9475/10 ΑΙ/μκρ 1 DG C 1 A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9475/10 COMPET 150 SOC 321 JUSTCIV 91 MI 136 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο Θέμα : Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβολιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12680/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2013 COM(2013) 258 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 271 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα III - Επιτροπή

ΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα III - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2010 COM(2010) 533 τελικό ΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα III - Επιτροπή (υποβάλλεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2018 COM(2018) 391 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2018 COM(2018) 537 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 P7_TA(2011)0302 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2011 - πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2017 COM(2017) 156 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2017 EL

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα