K E B. o, pdf A &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &"

Transcript

1 1959 K E B 2014 T - T o, pdf A &

2 X CD-ROM Visual Fortran ISBN , 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN , 58,00,., Vassart Olivier, Zhao Bin ISBN , 32,00 ISBN , 48,00 Kofou Ifigenia LANGUAGE & COMMUNICATION NEEDS ANALYSIS ISBN , 14,00 & : ISBN (. 27x27), 25,29 A.. ISBN ISBN , 36, , 30,00 :, EPIEXOMENA KATA O OY ISBN , 50,00. ISBN , 20,00 Sylva Kathy, Siraj-Blatchford Iram, Taggart Brenda ECERS-E: ISBN (. 28x22), 13,00 M X O & A & M H, M & X M T M E ITALIANAMENTE A ºùëìïæïòåÝ åðýóè ºùëìïæïòåÝ åðýóè ï ÆéíïëáôÀìïçï ªøïìéëñî éâìýöî, ïçïôåøîýá & áéäéëïà éâìýïù, íå Þìå íá ôé åëäþóåé B N (N. 2121/93). A = N

3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 M 1. A ANA IA H A., E AP MO MENA MA HMA TIKA, (, Laplace, Fourier, Fourier, Z), ISBN ,. 392, 30,50 2. BA I EIOY.-X, E APMO MENO MA HMA TIKO PO PAMMATI MO, ISBN ,. 352, 24,00 3. BA I EIOY.-X, TOXA TIKE ME O OI TI E IXEIPH IAKE EPEYNE, ISBN ,. 536, 34,00 4. BA I EIOY.-X, TOXA TIKA XPHMATO OI KONO MIKA, ISBN ,. 480, 32,00 5. BA I EIOY.-X. & E P IOY., MH PAM MIKE ME O OI BE TI TO OIH H, ISBN ,. 240, 20,50 6. BA I EIOY.-X., T ANTA N., T AK I H., A KH EI THN E IXEIPH IAKH EPEY NA,., ( ), ISBN ,. 568, 33,00,., ( - M M B M E - ), ISBN ,. 464, 31,00 7. BA I EIOY.-X., T ANTA N., EI AH THN E I XEI PH IA KH EPEYNA, ISBN ,. 656, 35,00 8. BA I EIOY.-X., T AK I H., E APMO MENH E PIA I- NAK N, ISBN X,. 368, 27,50 9. IANNAKOY AKH., APMO E -,. 192, 14, ,.,,, ISBN ,. 328, 30, ,.,,, ISBN ,. 800, 56, DANOUSIS G., EVANS F., ENGLISH FOR MATHEMA TICS, ISBN ,. 192, 16, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA ( ), ISBN ,. 472, 29, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA V ( - E ), ISBN ,. 760, 33, , & SPSS, CD (Data Sets) Module Bootstrapping SPSS, 2011, ISBN ,. 840, 60, ,. SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA, CD (Data Sets), ISBN ,. 728, 58, EPMANH A., PAMMIKH A EBPA KAI E PIA I NA K N, ISBN ,. 400, 26, HMHTPO OY OY- MO OY OY., TOI XEIA E NI K N MA H MA TIK N, ISBN ,. 250, 17,00 3

4 19. HMHTPO OY OY- MO OY OY., O I MO IA O PIK N MOP N E (, E,, O - ), ISBN ,. 208, 16,00 20.,, ISBN ,. 304, 20,00 21., -, ISBN ,. 240, 16, E,, ISBN , 304, 22, ,, , ISBN ,. 576, 42, H IO OY O E., OMA E TOY LIE, ISBN , 10, H IO OY O E., OY H-AN PEOY., EI A H TH E METPIA TOY RIE MANN, ISBN ,. 120, 10, H IO OY O E., HMHTPO OY OY- MO OY OY., -, ISBN ,. 136, 10, H IO OY O E., TAMIA- HMO OY OY., IA O PI I ME O A O TH TE, ISBN ,. 128, 10, , -., ISBN ,. 168, 12, IOY I H., AN TEPA MA HMATIKA II, ISBN ,. 532, 34, IOY I H., PAMMIKH A EBPA, ISBN ,. 456, 30, ,, CD-ROM Excel (- ), ISBN ,. 568, 45, I ANNI H., TATI TIKE ME O OI,, ISBN ,. 360, 29, KA AZI OY., TOIXEIA E PIA TOXA TI K N A NE I E N, ISBN ,. 200, 22, KA AZI OY., TOIXEIA METPO E PIA I A NO TH T N, ISBN ,. 136, 14, KA AZI OY., KANAT IOY XP., TOIXEIA MA H MA TI KH YXO O IA, ISBN ,. 64, 8, KA A K., A I MATIKH E PIA YNO N, ISBN ,. 408, 24, KA A K., EI AH TH E PIA IKTY N, ISBN ,. 152, 16, KA A K., EI AH TH, ISBN ,. 144, 14, KAMAPINO OY O., TOIXEIA I ANO E PIA, ISBN ,. 184, 17, KA ETH., E METPIA TOY TPI NOY, T A,. 354, ISBN , 21,00, T - B, S ,. 296, 20, ,,, CD, ISBN ,. 240, 24, , A, ISBN , 216, 20, N.,, S ,. 328, 30, N.,.,., - MATHEMATICA, ISBN ,. 520, 35, , -, 2, ISBN ,. 368, 32, KAPYO Y H X., K N TANTI AKH- ABBO OY OY X., TO O O IA, I, SBN , 16,00,. II, ISBN X, 16, KAPYO Y H X., TOIXEIA YNAPTH IA KH ANA Y H, ISBN X,. 200, 16, ,, S ,. 264, 24, K.,, ISBN ,. 320, 26,

5 50. KO T AKH., A A O OY OY., TAMATAKH., A KH EI ANA YTIKH E ME TPI A, ISBN ,. 320, 24, KOYNIA., M Y IA H X., E PIA I A NO THT N I, K, M K -, ISBN ,. 472, 32, KOYNIA., KA AZI OY., I ANOTHTE II, A, ISBN ,. 326, 23, KOYNIA., AKINO., PAMMIKO PO PAM MA TI MO ( A ), ISBN ,. 360, 25, KO YBA-MAXAIPA., MA HMATIKH TATI TI KH 1, E, ISBN ,. 340, 24, , -.,,, , ISBN ,. 528, 42, KYBENTI H.,, 1, ISBN ,. 624, 35,00-2, ISBN ,. 616, 30,00 3, ISBN ,. 504, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T A, ISBN ,. 480, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI ME MEPIKE APAOY, T. B, ISBN ,. 400, 26, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T, ISBN ,. 478, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI (A KH EI ) ( A - ), ISBN ,. 560, 32, KYBENTI H.,, ISBN ,. 640, 36,00, ISBN ,. 312, 18, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 164, 11, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 128, 10, KYBENTI H., E IEI IA OP N, -, ISBN ,. 64, 4, KYBENTI H., E IEI IA OP N KAI IAKPITA Y THMATA, ISBN ,. 538, 30, KYBENTI H., O I MO METABO N, ISBN ,. 320, 19, ,, ISBN ,. 384, 32, KYBENTI H., -, ISBN ,. 624, 35, ,, ISBN ,. 336, 28, ,, ISBN ,. 160, 16, ,, ISBN ,. 486, 28, MANO B., TA TI TI KH, ISBN ,. 312, 26, ,, ISBN ,. 296, 26, ,, ISBN ,. 136, 10,00 5

6 75..,, ISBN ,. 136, 14, ,., -, ISBN ,. 192, 20, ,.,, ISBN ,. 228, 22, ,.,, :, ISBN ,. 240, 22, M ITH., PAMMIKH A EBPA KAI ANA Y TI KH E ME TPIA ( ), ISBN ,. 168, 9, M OPIT IT M., O IKH A O EI H, A, ISBN ,. 174, 13, M Y IA H X., M OPA ENTA E., E APMO ME NH TATI TIKH, ANOVA X, ISBN ,. 360, 24, M Y IA H X., YN YA TI KH. H, ISBN ,. 352, 27, ENIKAKH., PA MATIKH ANA Y H, ISBN X,. 454, 30, ENO., MA HMATIKH ANA Y H, T. 1,, ISBN ,. 400, 20,00, T. 2,, ISBN ,. 288, 18, ENO.,, ISBN ,. 312, 19, ENO.,, ISBN ,. 272, 17, ENO.,, ISBN ,. 240, 18, ENO.,, ISBN ,. 232, 18, ENO.,, ISBN ,. 208, 17, ENO.,, ISBN ,. 312, 20, ENO.,, -, CD -, ISBN ,. 272, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., IA O PI KO O I MO I, ISBN ,. 320, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., O O K H P TI KO O I MO I, ISBN ,. 248, 17, OIKONOMI H N., K N TANTI AKH- AB BO OY OY., TOIXEIA MI A IK N YN AP TH- E N, T I, ISBN ,. 136, 14,00, T II, ISBN ,. 168, 14, ANTE I H., B «ANA Y H», 2006, ISBN ,. 216, 15, ANTE I H., ANA Y H, T I, ( 2008, -, -), ISBN ,. 544, 38,00, T II, ISBN ,. 416, 29, ANTE I H., ANA Y H, T A, ISBN ,. 352, 26,00 T B, ISBN ,. 272, 20,00, T, ISBN ,. 292, 20, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H I & II, ISBN ,. 600, 31, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H III, ISBN ,. 584, 31, ANTE I H., KPABBAPITH., XATZH AB BA N., YNH EI IA O PI KE E I EI, ISBN ,. 400, 28, ANTE I H., KPABBAPITH., NA O OY O B., MI A IKE YNAP TH EI, ISBN ,. 200, 18, ANTE I H., KPABBAPITH., -, ISBN ,. 312, 24, OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, OY AKH., E PIA API M N, ISBN ,. 240, 17, OY AKH.,,, ISBN ,. 208, 20,00 6

7 106. OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, PEZANH B., TEP I H., IA OPIKH E ME TPIA ( ) -, ISBN ,. 178, 12, , ( - :.),, ISBN ,. 528, 55, POY A., TATI TIKH YM EPA MATO O IA, T. I, E, ISBN X,. 256, 20,00, T. II, Y, ISBN ,. 262, 20, POY A., E PIA I ANOTHT N, ISBN ,. 320, 22, IAP O., ME O OI O YMETAB HTH TA TI TI KH ANA Y H, (M SPSS), M A : -, ISBN ,. 304, 24, XOINA I., IA OPIKO KAI O OK HP TI KO O I MO,. 260, 13, XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TEP N MA H MA TIK N, ISBN ,. 430, 22, XOINA I., E IEI IA OP N KAI EI IKE Y NAP TH EI, ISBN ,. 160, 16, TEPZI H., AN TEPA E APMO MENA MA H MA TI KA, 1,, ISBN ,. 264, 20, ZOYBAPA A., TOIXEIA MA HMATIKH O I KH, ISBN ,. 360, 22, T A IKI H E., KO MIKH APMONIA KAI YM ME TPIA IA ME OY TH K A IKH KAI EY- K EI EIOY E ME TPI A, ISBN ,. 184, 15, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE H.: ANA Y H E O ME N N ME TH BOH EIA TA TI TIK N AKE T N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, OKA A., XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TE P N MA HMA TIK N, ISBN ,. 340, 20, ,, ISBN , 192, 18, PA KOY B., A ANA IA H A., A KH EI IA O PI KOY KAI O OK H P TIKOY O I MOY Y NAP TH E N E PI OTEP N METAB H T N, ISBN ,. 416, 23, PA KOY B., A KH EI O I MOY Y NAPTH MIA PA MATIKH META B H TH, ISBN X,. 488, 30, XA AT H A., E METPIA ( ),, ISBN ,. 332, 20, XA AT H A., API MHTIKH ( ), ISBN ,. 240, 18, XAPT NA XP., BA IKH O IKH, ISBN X,. 220, 22, XAPT NA XP., & :, ISBN ,. 138, 15, XAPT NA XP.,, CD, ISBN ,. 112, 14, ,.,, ISBN ,. 248, 23, ,, 1, ISBN ,. 272, 24, ,, 2, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 336, 25, ,, 1, ISBN ,. 336, 25, ,, 2, , ISBN ,. 352, 25, INO., O OTIKH ANA Y H, T. I, ISBN ,. 340, 24,50, T. II, ISBN ,. 344, 24, INO., TATI TIKH, ISBN ,. 456, 32,00 7

8 KA TANH N., 70XPON OPEIA TOY TMHMATO MA HMA TIK N TOY A , ( , - ), ISBN ,. 178, 20,00.,.,.,, ISBN ,. 288, 20,00 ENO., ISBN ,. 232, 18,00 ENO., ISBN ,. 208, 17,50 ENO., ISBN ,. 240, 18,00 A ANA IA H A., ISBN ,. 392, 30,50 ENO., ISBN ,. 152, 13,00 ENO., ISBN ,. 272, 17,50 ENO., ISBN ,. 400, 20,00 ENO., ISBN ,. 312, 20,00, ISBN ,. 160, 16,00 PA KOY, A A NA IA H, ISBN ,. 416, 23,00 PA KOY B., ISBN X,. 488, 30,00., ISBN ,. 486, 28,00 8

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ANA N TO OY O A., ONH, KAPA K TA, KO MNH NOY, KE A AIA Y I KH, ISBN ,. 420, 28,00 2. ANT NO OY O., PH OPIA H, KAPA K TA, KYPIAKO, M EPH, O YXPO NIA H, TO ME NO, ME O O O IA E E EP A IA Y E N, PO PAM MA TI MO PO B H MA T N Y IKH, T I, ISBN ,. 382, 20,00, T II, ISBN ,. 624, 25,00 3. ANT NO OY O -NTOMH M., EI AH THN Y PH NIKH TEXNO O IA,. 2005, ISBN ,. 523, 37,00 4. ANT NO OY O -NTOMH M., Y PH NIKH TEXNO O IA, +, ISBN ,. 176, 20, (),.,.,.,.,.,.,.,.,, ISBN , 208 ( , ), 32,00 6. IBACH H., LUTH H., - :., -.,.,.,, -, ISBN ,. 664, 45,00 7. KAPAK TA., KYPIAKO., Y IKH (E M - ), ( 98), ISBN ,. 452, 30,00 8. KAPAK TA., KOMNHNOY., EI IKA KE A AIA Y - I KH, ISBN ,. 272, 22,00 9.., ( - ), ISBN ,. 408, 20, , - - ( ), ISBN ,. 456, 20, , -, ISBN ,. 608, 45, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 1: M -, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 324, 24, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 2: - -H, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 328, 24, KYPIAKO., Y IKH ( - ), ISBN ,. 352, 25, ,, ( -, - ) ISBN ,. 312, 20, ,, , ISBN ,. 464, 36, ,,,,, Fermi - Dirac Bose - Einstein, ISBN ,. 200, 20, NAT IABA B., E APMO MENH YNAMIKH, ISBN ,. 500, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E., T OYKA A I., H EK TPI- MO, '., ISBN ,. 460, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E. T OYKA A I., H E K - TPO MA NHTI MO, ISBN ,. 376, 26,50 9

10 21.., BE SHADOWED BY REAL TIME: MODERN PHYSICS, ISBN ,. 192, 17, A A TE ANOY K., T EPNOM I 86, TO Y PH NIKO ATY XHMA,. 64, 6, ,, ISBN ,. 128, 12, A A TE ANOY K., Y IKH AKTINOBO I N KAI E AP - MO E PA IO O TO N, 2001, ISBN ,. 304, 20, , &, ISBN ,. 408, 20, , - ( ), ISBN ,. 360, 20, AX AMANO OY X., MAKPO IANNH T., E NI KH ME- TE PO O IA, ISBN ,. 368, 26, AX AMANO OY X., OYT O AN., Y I KH K I MA- TO O IA, ISBN ,. 304, 22, YPI E H I., EMATA O TIKH, ISBN ,. 448, 29, ,, ISBN ,. 312, 30, ,, -, ISBN ,. 144, 8, , -., , ISBN , 9, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MA- TO O IA, ISBN X,. 480, 34, , (,,, - - ), ( ), ISBN ,. 176, 19, ,, -, ISBN ,. 496, 32, ,, 3 -, ISBN ,. 480, 36,00! P O O X H B N (N. 2121/93). 1)..A. 2) O. 3) O. 4) E 1 N T - ( - 10 ), 10% A &. T

11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 X 1. AKPIBO., MANOY AKH., M O O XP., A A TE- ANOY., Y KO ITOY-KOYPA KOY A., XA TZH K TA X.: EP A THPIAKE A KH EI ENIKH ANOP ANH XH- MEIA, (. 21X29), ISBN ,. 168, 17,50 2. AKPIBO.,, ISBN ,. 400, 29,00 3. AKPIBO.,, ISBN ,. 320, 25,00 4. AKPIBO., -., ISBN ,. 304, 20,00 5..,, ISBN , 144, 12,00 6..,., -,, ISBN , 496, 40,00 7. AKPIBO., KAPA IANNI H.: EP A THPIAKE A KH- EI ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 128, 12,00 8. AKPIBO., A ANI H., KAPA IAN NI H.: YN E H KAI ME ETH Y M O K N EN E N (E A- X III), ISBN ,. 168, 12,00 9. A E AN POY N., BAPBO H A., OP ANIKH XH MEIA, ISBN ,. 320, 24, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), T. A, ISBN ,. 280, 21,00, T. B, ISBN ,. 290, 21, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), ISBN ,. 598, 40, A N.,., E., XHMIKOI OPOI ME ONOMA IA E H NI- KH POE EY H, ISBN ,. 248, 18, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN X,. 336, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI ( ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., APXE OP ANIKH XHMEIA, ISBN ,. 264, 16, ,, ISBN ,. 320, 26, BAPBO H A., YPOY H., XHMEIA ETE PO KY K I K N EN E N, ISBN ,. 180, 12, BARLET R. & DUPUY C., A KH EI KAI PO B H MA TA OP ANIKH XHMEIA. A ( - A ), ISBN ,. 264, 15,00. B ( ), ISBN ,. 340, 17, BA I IKI TH., YTIANO K., ME O OI E E XOY PY AN E EPIBA ONTO, ISBN ,. 240, 17, ,, ISBN ,. 180, 16, ,, , ISBN ,. 544, 32, ,, ISBN ,. 496, 18, :, ISBN ,. 296, 25, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EI AH THN O OTIKH ANA Y H, ISBN ,. 368, 27,00 11

12 26. BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EP A THPIAKE ME O OI O O- TIKH XH MI KH ANA Y H, ISBN ,. 308, 27, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.,.: O O TIKH XH MI KH ANA Y H., ISBN ,. 592, 48, BOY APO OY O AN.,., ZAXAPIA H., TPA TH I. -, ISBN ,. 280, 20, , I.,.,, ISBN ,. 264, 22, ,., I.,.. -, ISBN ,. 148, 16, IANNAKOY AKH.,,. 424, 25, IANNAKOY AKH., IANNAKOY AKH., E I TO MH Y IKOXHMEIA, ISBN ,. 360, 23, IANNAKOY AKH., EO PI OY E., IAN NA KOY A- KH A., E APMO E Y I KO XH MEIA, ISBN ,. 350, 18, IOYPH-T OXATZH., MANOY AKH., I A KTIKH TH XHMEIA, ISBN ,. 132, 11, IOYPH-T OXATZH., I AKTIKH EIPA MA T N XH- MEIA, (21X29,.), ISBN ,. 160, 20, IOYPH-T OXATZH., : A O TH MAKPO- TH MIKPO K I MA KA, ISBN , (. 21x29),. 212, 21, ,., &, S ,. 160, 17, I AKTIKH TH XHMEIA TH EYTEPOBA MIA EK AI EY H, S ,. 184, 15, EME H., APXE ANA YTIKH XHMEIA (3 ), ISBN ,. 688, 48, EME H., ZAXAPIA H., ANA YTIKH XH MEIA, ISBN ,. 438, 28, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP., YN E H KAI XAPAKTHPI MO O YMEP N ( - ), ISBN ,. 232, 18, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,, ISBN ,. 516, 35, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,.,.,.,,,,, ISBN ,. 672, 45, KAPA IANNI H., EI IKH ANOP ANH XH MEIA, 2009, ISBN ,. 600, 42, KAPA IANNI H., ANOP ANH XHMEIA, 2008, ISBN ,. 564, 34, KAPA KIOZI H., ONOMATO O IA OP A NI K N E N E N,. 168, 11, ,.,,, & -, ISBN ,. 656, 56, ,.,, 1: (2 2011), ISBN ,. 416, 40, ,.,.,., -,, 2:, ISBN ,. 352, 32, ,.,, ISBN ,. 296, 36, KOYIMTZH., MATTH K., APXE TEXNO O IA ANTIP PY AN H, ISBN ,. 248, 15,50 12

13 52. KOYIMTZH., XHMEIA EPIBA ONTO, ISBN X,. 232, 15, KOYIMTZH., AMAPA K., E E XO PY AN H EPI BA ONTO, ISBN ,. 270, 16, KYP.,, ISBN ,. 180, 15, KYPIAKI H., A KH EI ENZYMO O IA, ISBN ,. 62, 7, KYPIAKI H., BIOTEXNO O IA, SB ,. 294, 22, ,., ISBN ,. 120, 12, A IA M., A A TE ANOY., ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 320, 24, ,.,, -, ISBN , 472, 40, ,.,.,., ( ) -, ISBN ,. 160, 18, ,, ISBN ,. 216, 20, , BIO, ISBN ,. 216, 25, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, MOYMTZH I., AZOY., H EKTPOXHMEIA, SBN ,. 500, 30, MOYMTZH I., EIPAMATIKH Y IKH XH MEIA, SBN ,. 500, 30, ,, ISBN ,. 994, ( ), 70, NIKO A H., MA HMATA OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 280, 17,00, T. B, ISBN ,. 240, 15, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 360, 22,50, T. B, ISBN X,. 224, 17, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA :, ISBN ,. 582, 40, ,., ( CD : HM-1D Visual MINTEQ) ISBN ,. 320, 30, ANA I TOY K., IE I ANEIAKA AINO MENA KO OEI H Y THMATA, ISBN ,. 484, 27, A A E P IOY., TOIXEIA I AKTIKH TH XH MEIA, ISBN ,. 128, 11, ,, ISBN ,. 120, 12, I EPI OY EIP.,.,., -, ISBN ,. 280, 28, I.,., B.,., - KAI, ISBN ,. 400, 25, I.,.,.,.,., -, ISBN ,. 488, 26, ,, 1:, ISBN ,. 352, 26, ,, ISBN ,. 336, 23, TO I H I., ENIKH KAI ANOP ANH XH MEIA, T. 1, ISBN ,. 270, 18, TO I H I., Y KO ITOY-KOYPAKOY A., ENI KH & A NOP A NH T. 2, ISBN ,. 112, 8, T I H K., XHMEIA, T 1: M, ISBN ,. 372, 24,00, T 2: K, ISBN ,. 256, 23, T I H K., EI AH THN KBANTIKH XH MEIA, T. I, ISBN ,. 384, 25, A., - -, ISBN ,. 144, 15,00 13

14 KYPIAKO., ISBN ,. 324, 24,00 KYPIAKO., ISBN ,. 328, 24,00.,ISBN ,. 408, 20,00., ISBN ,. 312, 20,00., ISBN ,. 360, 20,00., ISBN ,. 496, 32,00., ISBN ,. 200, 20,00 AKPIBO, KAPA IANNI H, ISBN ,. 128, 12,00 BARLET R. & DUPUY C., ISBN ,. 264, 15,00 AKPIBO..., ISBN ,. 168, 17,50..., ISBN ,. 148, 16,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 160, 20,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 212, 21,00 - &, S ,. 160, 17,00 KYPIAKI H., ISBN ,. 62, 7,50.,.., ISBN ,. 160, 18,00

15 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , ( ), ISBN ,. 240, 20,00 2. ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH A NA Y H, ISBN ,. 274, 21,00 3..,,,, ISBN ,. 392, 22,00 4. KAPA Y H M., O I TIKE E APMO E, X M, ( CD /), ISBN ,. 320, 17,00 5..,.,, -,, ISBN ,. 256, 24,00 6. IANTA M., E A E MATIKO PO A NA TO I MO, ISBN ,. 196, 12,00 7.., - -, ISBN ,. 494, 20,00 8. MOUSSA BACHAR, - -, ISBN ,. 144, 10,00 9. AP ENO OY O K., E HNIKH HMO IA I OI KH H, ISBN ,. 308, 15, A K., - ( ), ISBN ,. 592, 36, A K., - ( ), ISBN ,. 296, 28, TAYPOY., OP AN H KAI IOIKH H E IXEI PH E N, ISBN ,. 128, 7, TAYPOY., OP AN H KAI PO TA IA TH EP A IA, ISBN X,. 112, 7, ,., MANAGEMENT, -, ISBN ,, 304, 26, TA APA.,, ISBN ,. 470, 30, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE- H., ANA Y H E OMEN N ME TH BOH EIA TATI- TIK N AKET N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, XAZAKH K., E XEIPI IO EN N E EN Y E N TI BA - KANIKE X PE, ISBN ,. 568, 28, XAZAKH K., O H O EN N E EN Y E N THN ANA TO- IKH A IA - M -N K -K, ISBN ,. 248, 17, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. I, ISBN ,. 320, 23, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. II, ISBN ,. 280, 22, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N. - :. ISBN ,. 600, 45, , - -, ISBN ,. 240, 34,00-15

16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 & 1..,, ISBN ,. 356, 27,00 2..,.: -, ISBN ,. 488 ( ), 40, : -, ISBN ,. 296, 25,00 4. E HM A H N., I AH THN TEKTO NIKH T N I O - 5. AIPIK N A K N, ISBN ,. 224, 22,00 ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH ANA Y H, 6. ISBN ,. 274, 21,00 ZI ANA XP.,, ISBN ,. 376, 24,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE H IAN OY,. 56, 8. 6,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE YT N PO KA PY - 9. TIKH AITIO O IA, ISBN ,. 64, 7,00 ANA OY O OY O K., EKTIMH H A EI N A O TI A ENEIE T N Y T N KAI PO IO PI MO ME O N PO TA IA,., ISBN ,. 200, 18, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE EN P N KAI AM E OY, ISBN ,. 248, 22, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE YT N ME A H KA IEP EIA, ISBN ,. 224, 24, ,, ISBN ,. 520, 40, ,,, ISBN ,. 352, 26, KIT O ANI H., KAMENI H X., A POTIKH OI KONOMIKH, 3, ISBN ,. 616, 36, KIT O ANI H., E P IKH OIKONOMIKH EPEY NA, ISBN X,. 360, 20, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IK N EK META EY E N - -, , ISBN ,. 512, 36, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IKH A PAH, (A E ), , ISBN ,. 536, 30, KIT O ANI H., OIKONOMIKH :,, ISBN ,. 632, 35, KIT O ANI H., :, ISBN ,. 632, 34, , ( ), ISBN ,. 320 ( ), 28, OYT O.,.,,.,.,., - [ (834/2007)] - & -.,,,. ISBN ,. 384 ( ), 35, OYT O., - : - -, 500, ISBN ,. 256, 30, &

17 23. OYT O., P MATIKA KAI APMA KEY TIKA YTA, -. -, ISBN ,. 354, 34, ,, ISBN ,. 360, 24, ,, ISBN ,. 152, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP- ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, ,, , ISBN ,. 464, 36, , ISBN ,. 408, 36, A AZA EIPIOY Z., APXE KAI PAKTIKH T N AP EY E N, SBN ,. 500, 28, A AZA EIPIOY Z., OI ANA KE E NEPO T N KA IEP - EI N, ISBN ,. 368, 27, A AZAXO B., PAKO OY O I., EI MOI KAI ME TPA PO TA IA, SBN ,. 112, 9, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., OI EI MOI TH E A A,, ISBN , ( ,, - ),. 288, 50, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., THE EAR TH QUAKES OF GREECE, ISBN , (21 29),. 304, 30, A AZAXO B., A AZAXO., EI AH TH E Y I KH, 2, ISBN , 624, 50, A AZAXO B., EI AH TH -, ISBN ,. 328, 20, A AZAXO B., EI AH TH EI MO O IA, ISBN ,. 380, 26, A AZAXO B., TOIXEIA I O O IA TH E I TH MH, ISBN ,. 112, 9, A AZAXO B.,.,., -, ISBN ,. 520, 32, PAPAZACHOS B.C., SCORDILIS E.M., PAPAIOANNOU CH.A., SOLOMI K.S., THE EARTHQUAKES OF CYPRUS, ISBN ,. 112, 20, ,, -, (3 2011), ISBN ,. 200, 20, , -, , ISBN ,. 328, 24, ,., ISBN , 384, 30, , : - - -, , ISBN ,. 256, 22, ,, -, ISBN , 424, 32, ,, , ISBN ,. 476, 32,00 & 17

18 46. IAP O., E P IKE E APMO E, ISBN ,. 468, 28, IAP O., ME O O O IA KOI N NIO O IKH EPEY NA, 3, ISBN ,. 386, 22, TAMO OY O., ENTOMA A O HK N ME A N KA IEP EI N KAI AXANIK N, -, ISBN ,. 262, 28, ,,, Vitis,,, ( ). (480.), ISBN , 70, TEPZI H., KAPAMOYZH., TPA I EI ( ), ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., KAPAMOYZH., Y PAY IKH Y O EI N NEP N, ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., A AZA EIPIOY Z., E P IKH Y PAY I KH, ISBN ,. 504, 29, TEPZI H., 1. Y, ISBN ,. 328, 2. K A, ISBN ,. 328, 3. A A, ISBN ,. 384,, 20, TEPZI H., E APMO MENH Y PAY IKH, ISBN X,. 584, 34, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MATO O IA, ISBN X,. 480, 34, ,.,, ISBN ,. 576, 44, ,.,.,.,., -.,.,, -, ISBN , 192, ,.,.. ISBN ,. 240, 24,00 18 &

19 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 A & 1. - H. (), , ISBN , 128 ( , - ), 30,00 2. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., APXITEKTONIKH TO- IOY - XE IA MO A TIK N X P N, ISBN ,. 160, ( ).., 26,00 3. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., XE IA MO ANTI KEI- ME N N A TIK N X P N, ISBN ,. 358, 28,00 4. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., --. (), -, ISBN ,. 168 ( ), 38,28 5. ANA TA IA H K., ANTI EI MIKE KATA KEYE I, ISBN ,. 400, 31,00 6. ANA TA IA H K., YNAMIKH T N KATA KEY N, T I, ISBN ,. 408, 28,00, T II, ISBN ,. 328, 24,00 7., [.], ANANIA OY-TZ MO OY OY M., T. (), PXI TEKTONIKH TO IOY,,,., ISBN ,. 264, 20,00 I, ISBN ,. 280, 25,00 V, ISBN ,. 324, 25,00 V, ISBN ,. 120, 20,00 8. APXITEKTONIKH , (4 ). 9. APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 304 ( ), 60, APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 184 ( ), 36, (.),, ISBN ,. 120 ( ), 22, (.), Aspects of Healing Environments, ISBN ,. 156 ( ), 26, ,. (), &. &, ISBN ,. 708, 40, BA IA H N.., E I ANEIAKOI OPEI, ( ), ISBN ,. 416, 32, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, N, ISBN ,. 776, 56, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, ISBN ,. 272, 26, ,, ISBN ( ) 18..,.,, ISBN ,. 464, 40, ,, ISBN ,. 568, 40, ,.,.. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., -.. (21 21),, ISBN ,. 240, 30, ,, , ISBN ,. 576, 42, ,.,, -, ISBN ,. 224, 20,00 A & 19

20 23. -., -, ISBN ,. 120, 10, , XCEL-, E,, T -, M, ISBN ,. 592, 36, , -- ( ), ISBN ,. 152, 16, , -, ISBN ,. 208, 16, ,, ISBN ,. 880 ( 21 29), 48, , - ( 3&9), ISBN ,. 192, 22, , ( - 3), ISBN ,. 440 ( ), 48, ,.,. 3, ISBN ,. 520, 38, ,., VASSART O., ZHAO B.,, -, ISBN ,. 328, 32, NIT I TA., E A TO TATIKH,, T. I, ISBN ,. 324, 20,00, T. II, ISBN ,. 488, 30, NIT I TA., TATIKH T N PAMMIK N O PE N, T. I, ISBN ,. 520, 30,00, T. II, ISBN ,. 280, 20, ,, - ( ), , ISBN ,. 240, 20, , -, ISBN , 368 ( , ), 40, , -, ISBN ,. 488, 27, AY I H I., PAMMIKO XE IO ( ), - A, ISBN ,. 490, 39, AY I H I., PAMMIKO XE IO 1, A -, ISBN X,. 256, 20,00, PAMMIKO XE IO 2 ( ), ISBN ,. 224, 19, ENE H., KA O A., ANTI EI MIKE KA TA KEY E A O KYPO EMA, ISBN ,. 500, 31,00 40.,, ISBN ,. 752 (.), 75, ,, ISBN ,. 328, 32, , :, ISBN ,. 536, 40, , - : - -, ISBN ,. 872, ( ) 72, , - NOMO E IA, ( ), ISBN , , PO H X., KATA KEYA TIKE E TOMEPEIE E TE- PI K N X P N, ( ), ISBN ,. 180, 18, ( ),. ( - ), ISBN ,. 168 ( ), 22, TZIO A A., A KH EI ANTOXH Y IK N, B, ISBN ,. 280, 14, TZIO A A., E YPE I HPE KAI YMMIKTE KA- TA KEYE, ISBN ,. 230, 14, TZIO A A., I HPE KATA KEYE ( - M - - E ), ISBN ,. 304, 16, TZ NO., 4 Y THMATA A I N TH E PIA TH Y - XPONH APXITE KTO NI KH, ISBN ,. 116, 10, TZ NO., H OP AN H TH APXITEKTO NIKH ME E- TH, ( ), ISBN , , 28, ,, ISBN , 80, 8, ,., ISBN ,. 240, 24,00 20 A &

Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014. Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ. Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ

Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014. Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ. Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ από το 1959 εξειδίκευση στο εκπαιδευτικό βιβλίο Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014 βιβλία Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

50 Xρόνια Dηµιουργίας. των Εκδόσεων Ζήτη

50 Xρόνια Dηµιουργίας. των Εκδόσεων Ζήτη 50 Xρόνια Dηµιουργίας των Εκδόσεων Ζήτη Αφιερωμένο στη νέα γενιά, στην Πελαγία και τη Σοφία, με την ευχή να συνεχίσουν τη δυναμική πορεία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ στα επόμενα 50 χρόνια! επίσκεψη σχολείου στις

Διαβάστε περισσότερα

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA

KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi ÈÔ ÛÙÔ OTA EK O H TH E HNIKH ETAIPEIA TO IKH ANA TY H KAI AYTO IOIKH H A.E. ñ OMHPOY 19, 10672 A HNA K..A. EºHMEPI E I K A I O E P TO EPIO IKO TH EETAA AE E P I O O ñ T E Y X O 2 0 A PI IO - IOYNIO 2002 KÏ ÈÎfi ÔÁÈÛÙÈÎfi

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Χορηγός Τόμου

Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Χορηγός Τόμου 2015 Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2015 Χορηγός Τόμου Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Χορηγός Τόμου Αθήνα 2015 ISBN: 978-960-9490-36-8

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών Παιδικό Μυθιστόρημα Λογοτεχνία Μελέτες Λευκώματα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH IAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, 546

Διαβάστε περισσότερα

«Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE ΔIΠΛEΣ TIMEΣ ΣTA ΦAΓHTA KAI TPIΠΛEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA ME TON NEO NOMO

«Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE ΔIΠΛEΣ TIMEΣ ΣTA ΦAΓHTA KAI TPIΠΛEΣ ΣTA ΞENOΔOXEIA ME TON NEO NOMO ª ƒ ª Δ ENΘETO 2Η ΑΛΛΗ OΨΗ Δημοκρατίας αναγέννηση H Ú Aı Ó, ÌappleÓ ÛË ÁÈ ÁÎÚ ÊÈÎ Ófi ÂÏ «Àƒ π», «JIN SODA», «EºTA MIKPOI KøPOI» TPIA ºANZIN IA NA E A ETE POM OTIKH XEIPOYP IKH Δ Oº π ΔOY EI A KA TPA

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA

T EPNOM I TO ºOYKOY IMA Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.715 Àƒø 1,30 TETAPTH 13 A PI IOY 2011 www.enet.gr ÙÔ ÓÒÙ ÙÔ Âapple appleâ Ô ÎÈÓ ÓÔ «7» Ó Û Ó ÔÈ I appleˆóâ ÙÔ Ù ËÌ T EPNOM I TO ºOYKOY IMA MÈÛfiÏÔÁ applefi Î ÚÓËÛË, ÂÙ ÈÚÂ Î È ÂappleÈÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

M OYMEPAN K TA 2 XAPAT IA

M OYMEPAN K TA 2 XAPAT IA ª ƒ ª Δ ENΘETO 2Η ΑΛΛΗ OΨΗ E NIKH BIB IO HKH H ÎÈ ˆÙfi ÌÂÙ ÎÔÌ ÂÈ «TPAM 1852» TOY EDWARD LEE TA XNAPIA TOY ABKPAºT TA EMBO IA øzoyn PO H TIKH IATPIKH KAI Y EIA MEPE A A IAMANTH THN A HNA A O PO ø IKE MAPTYPIE

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Tο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί την πρώτη έκδοση µιας περιοδικής

Tο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί την πρώτη έκδοση µιας περιοδικής EKEMBPIOΣ 2010 TEYXOΣ 1 ΠEPIO IKH EK OΣH THΣ E A ΠEPIΦEPEIAΣ BOPEIOY AIΓAIOY E.Π. KPHTHΣ KAI NHΣΩN AIΓAIOY Aγαπητέ αναγνώστη Tο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί την πρώτη έκδοση µιας περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Ιανουάριος 2010 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γενική ευθύνη:

Διαβάστε περισσότερα

STUDY OF HOTEL NETWORKING

STUDY OF HOTEL NETWORKING University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor: A.A. Economides STUDY OF HOTEL NETWORKING Nizamidou Christina Student ID: 5/07 Thessaloniki December 2007 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ E-BOOKSHOP Επιβλέπον καθηγητής: Θεόδωρος Αλεβίζος Ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ

ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ ΣABBATO 17 ΔEKEMBPIOY 2011 www.enet.gr ΕΤΟΣ 37ο Αρ. φύλλου 10.914 1,50 (ΜΕ BIBΛIO 3,00 ) ÂÚÓ Y Ú ÔÈ ÂÓ ÔÎ ÂÚÓËÙÈÎ ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ Y OYP OI ME TO MYA O THN KA H TA Ó ÌÂÙ ÙÔ ÏÏÔ ÓÔ ÁÔ Ó Ù Ì Ùˆapple ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα