K E B. o, pdf A &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &"

Transcript

1 1959 K E B 2014 T - T o, pdf A &

2 X CD-ROM Visual Fortran ISBN , 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN , 58,00,., Vassart Olivier, Zhao Bin ISBN , 32,00 ISBN , 48,00 Kofou Ifigenia LANGUAGE & COMMUNICATION NEEDS ANALYSIS ISBN , 14,00 & : ISBN (. 27x27), 25,29 A.. ISBN ISBN , 36, , 30,00 :, EPIEXOMENA KATA O OY ISBN , 50,00. ISBN , 20,00 Sylva Kathy, Siraj-Blatchford Iram, Taggart Brenda ECERS-E: ISBN (. 28x22), 13,00 M X O & A & M H, M & X M T M E ITALIANAMENTE A ºùëìïæïòåÝ åðýóè ºùëìïæïòåÝ åðýóè ï ÆéíïëáôÀìïçï ªøïìéëñî éâìýöî, ïçïôåøîýá & áéäéëïà éâìýïù, íå Þìå íá ôé åëäþóåé B N (N. 2121/93). A = N

3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 M 1. A ANA IA H A., E AP MO MENA MA HMA TIKA, (, Laplace, Fourier, Fourier, Z), ISBN ,. 392, 30,50 2. BA I EIOY.-X, E APMO MENO MA HMA TIKO PO PAMMATI MO, ISBN ,. 352, 24,00 3. BA I EIOY.-X, TOXA TIKE ME O OI TI E IXEIPH IAKE EPEYNE, ISBN ,. 536, 34,00 4. BA I EIOY.-X, TOXA TIKA XPHMATO OI KONO MIKA, ISBN ,. 480, 32,00 5. BA I EIOY.-X. & E P IOY., MH PAM MIKE ME O OI BE TI TO OIH H, ISBN ,. 240, 20,50 6. BA I EIOY.-X., T ANTA N., T AK I H., A KH EI THN E IXEIPH IAKH EPEY NA,., ( ), ISBN ,. 568, 33,00,., ( - M M B M E - ), ISBN ,. 464, 31,00 7. BA I EIOY.-X., T ANTA N., EI AH THN E I XEI PH IA KH EPEYNA, ISBN ,. 656, 35,00 8. BA I EIOY.-X., T AK I H., E APMO MENH E PIA I- NAK N, ISBN X,. 368, 27,50 9. IANNAKOY AKH., APMO E -,. 192, 14, ,.,,, ISBN ,. 328, 30, ,.,,, ISBN ,. 800, 56, DANOUSIS G., EVANS F., ENGLISH FOR MATHEMA TICS, ISBN ,. 192, 16, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA ( ), ISBN ,. 472, 29, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA V ( - E ), ISBN ,. 760, 33, , & SPSS, CD (Data Sets) Module Bootstrapping SPSS, 2011, ISBN ,. 840, 60, ,. SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA, CD (Data Sets), ISBN ,. 728, 58, EPMANH A., PAMMIKH A EBPA KAI E PIA I NA K N, ISBN ,. 400, 26, HMHTPO OY OY- MO OY OY., TOI XEIA E NI K N MA H MA TIK N, ISBN ,. 250, 17,00 3

4 19. HMHTPO OY OY- MO OY OY., O I MO IA O PIK N MOP N E (, E,, O - ), ISBN ,. 208, 16,00 20.,, ISBN ,. 304, 20,00 21., -, ISBN ,. 240, 16, E,, ISBN , 304, 22, ,, , ISBN ,. 576, 42, H IO OY O E., OMA E TOY LIE, ISBN , 10, H IO OY O E., OY H-AN PEOY., EI A H TH E METPIA TOY RIE MANN, ISBN ,. 120, 10, H IO OY O E., HMHTPO OY OY- MO OY OY., -, ISBN ,. 136, 10, H IO OY O E., TAMIA- HMO OY OY., IA O PI I ME O A O TH TE, ISBN ,. 128, 10, , -., ISBN ,. 168, 12, IOY I H., AN TEPA MA HMATIKA II, ISBN ,. 532, 34, IOY I H., PAMMIKH A EBPA, ISBN ,. 456, 30, ,, CD-ROM Excel (- ), ISBN ,. 568, 45, I ANNI H., TATI TIKE ME O OI,, ISBN ,. 360, 29, KA AZI OY., TOIXEIA E PIA TOXA TI K N A NE I E N, ISBN ,. 200, 22, KA AZI OY., TOIXEIA METPO E PIA I A NO TH T N, ISBN ,. 136, 14, KA AZI OY., KANAT IOY XP., TOIXEIA MA H MA TI KH YXO O IA, ISBN ,. 64, 8, KA A K., A I MATIKH E PIA YNO N, ISBN ,. 408, 24, KA A K., EI AH TH E PIA IKTY N, ISBN ,. 152, 16, KA A K., EI AH TH, ISBN ,. 144, 14, KAMAPINO OY O., TOIXEIA I ANO E PIA, ISBN ,. 184, 17, KA ETH., E METPIA TOY TPI NOY, T A,. 354, ISBN , 21,00, T - B, S ,. 296, 20, ,,, CD, ISBN ,. 240, 24, , A, ISBN , 216, 20, N.,, S ,. 328, 30, N.,.,., - MATHEMATICA, ISBN ,. 520, 35, , -, 2, ISBN ,. 368, 32, KAPYO Y H X., K N TANTI AKH- ABBO OY OY X., TO O O IA, I, SBN , 16,00,. II, ISBN X, 16, KAPYO Y H X., TOIXEIA YNAPTH IA KH ANA Y H, ISBN X,. 200, 16, ,, S ,. 264, 24, K.,, ISBN ,. 320, 26,

5 50. KO T AKH., A A O OY OY., TAMATAKH., A KH EI ANA YTIKH E ME TPI A, ISBN ,. 320, 24, KOYNIA., M Y IA H X., E PIA I A NO THT N I, K, M K -, ISBN ,. 472, 32, KOYNIA., KA AZI OY., I ANOTHTE II, A, ISBN ,. 326, 23, KOYNIA., AKINO., PAMMIKO PO PAM MA TI MO ( A ), ISBN ,. 360, 25, KO YBA-MAXAIPA., MA HMATIKH TATI TI KH 1, E, ISBN ,. 340, 24, , -.,,, , ISBN ,. 528, 42, KYBENTI H.,, 1, ISBN ,. 624, 35,00-2, ISBN ,. 616, 30,00 3, ISBN ,. 504, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T A, ISBN ,. 480, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI ME MEPIKE APAOY, T. B, ISBN ,. 400, 26, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T, ISBN ,. 478, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI (A KH EI ) ( A - ), ISBN ,. 560, 32, KYBENTI H.,, ISBN ,. 640, 36,00, ISBN ,. 312, 18, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 164, 11, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 128, 10, KYBENTI H., E IEI IA OP N, -, ISBN ,. 64, 4, KYBENTI H., E IEI IA OP N KAI IAKPITA Y THMATA, ISBN ,. 538, 30, KYBENTI H., O I MO METABO N, ISBN ,. 320, 19, ,, ISBN ,. 384, 32, KYBENTI H., -, ISBN ,. 624, 35, ,, ISBN ,. 336, 28, ,, ISBN ,. 160, 16, ,, ISBN ,. 486, 28, MANO B., TA TI TI KH, ISBN ,. 312, 26, ,, ISBN ,. 296, 26, ,, ISBN ,. 136, 10,00 5

6 75..,, ISBN ,. 136, 14, ,., -, ISBN ,. 192, 20, ,.,, ISBN ,. 228, 22, ,.,, :, ISBN ,. 240, 22, M ITH., PAMMIKH A EBPA KAI ANA Y TI KH E ME TPIA ( ), ISBN ,. 168, 9, M OPIT IT M., O IKH A O EI H, A, ISBN ,. 174, 13, M Y IA H X., M OPA ENTA E., E APMO ME NH TATI TIKH, ANOVA X, ISBN ,. 360, 24, M Y IA H X., YN YA TI KH. H, ISBN ,. 352, 27, ENIKAKH., PA MATIKH ANA Y H, ISBN X,. 454, 30, ENO., MA HMATIKH ANA Y H, T. 1,, ISBN ,. 400, 20,00, T. 2,, ISBN ,. 288, 18, ENO.,, ISBN ,. 312, 19, ENO.,, ISBN ,. 272, 17, ENO.,, ISBN ,. 240, 18, ENO.,, ISBN ,. 232, 18, ENO.,, ISBN ,. 208, 17, ENO.,, ISBN ,. 312, 20, ENO.,, -, CD -, ISBN ,. 272, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., IA O PI KO O I MO I, ISBN ,. 320, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., O O K H P TI KO O I MO I, ISBN ,. 248, 17, OIKONOMI H N., K N TANTI AKH- AB BO OY OY., TOIXEIA MI A IK N YN AP TH- E N, T I, ISBN ,. 136, 14,00, T II, ISBN ,. 168, 14, ANTE I H., B «ANA Y H», 2006, ISBN ,. 216, 15, ANTE I H., ANA Y H, T I, ( 2008, -, -), ISBN ,. 544, 38,00, T II, ISBN ,. 416, 29, ANTE I H., ANA Y H, T A, ISBN ,. 352, 26,00 T B, ISBN ,. 272, 20,00, T, ISBN ,. 292, 20, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H I & II, ISBN ,. 600, 31, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H III, ISBN ,. 584, 31, ANTE I H., KPABBAPITH., XATZH AB BA N., YNH EI IA O PI KE E I EI, ISBN ,. 400, 28, ANTE I H., KPABBAPITH., NA O OY O B., MI A IKE YNAP TH EI, ISBN ,. 200, 18, ANTE I H., KPABBAPITH., -, ISBN ,. 312, 24, OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, OY AKH., E PIA API M N, ISBN ,. 240, 17, OY AKH.,,, ISBN ,. 208, 20,00 6

7 106. OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, PEZANH B., TEP I H., IA OPIKH E ME TPIA ( ) -, ISBN ,. 178, 12, , ( - :.),, ISBN ,. 528, 55, POY A., TATI TIKH YM EPA MATO O IA, T. I, E, ISBN X,. 256, 20,00, T. II, Y, ISBN ,. 262, 20, POY A., E PIA I ANOTHT N, ISBN ,. 320, 22, IAP O., ME O OI O YMETAB HTH TA TI TI KH ANA Y H, (M SPSS), M A : -, ISBN ,. 304, 24, XOINA I., IA OPIKO KAI O OK HP TI KO O I MO,. 260, 13, XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TEP N MA H MA TIK N, ISBN ,. 430, 22, XOINA I., E IEI IA OP N KAI EI IKE Y NAP TH EI, ISBN ,. 160, 16, TEPZI H., AN TEPA E APMO MENA MA H MA TI KA, 1,, ISBN ,. 264, 20, ZOYBAPA A., TOIXEIA MA HMATIKH O I KH, ISBN ,. 360, 22, T A IKI H E., KO MIKH APMONIA KAI YM ME TPIA IA ME OY TH K A IKH KAI EY- K EI EIOY E ME TPI A, ISBN ,. 184, 15, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE H.: ANA Y H E O ME N N ME TH BOH EIA TA TI TIK N AKE T N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, OKA A., XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TE P N MA HMA TIK N, ISBN ,. 340, 20, ,, ISBN , 192, 18, PA KOY B., A ANA IA H A., A KH EI IA O PI KOY KAI O OK H P TIKOY O I MOY Y NAP TH E N E PI OTEP N METAB H T N, ISBN ,. 416, 23, PA KOY B., A KH EI O I MOY Y NAPTH MIA PA MATIKH META B H TH, ISBN X,. 488, 30, XA AT H A., E METPIA ( ),, ISBN ,. 332, 20, XA AT H A., API MHTIKH ( ), ISBN ,. 240, 18, XAPT NA XP., BA IKH O IKH, ISBN X,. 220, 22, XAPT NA XP., & :, ISBN ,. 138, 15, XAPT NA XP.,, CD, ISBN ,. 112, 14, ,.,, ISBN ,. 248, 23, ,, 1, ISBN ,. 272, 24, ,, 2, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 336, 25, ,, 1, ISBN ,. 336, 25, ,, 2, , ISBN ,. 352, 25, INO., O OTIKH ANA Y H, T. I, ISBN ,. 340, 24,50, T. II, ISBN ,. 344, 24, INO., TATI TIKH, ISBN ,. 456, 32,00 7

8 KA TANH N., 70XPON OPEIA TOY TMHMATO MA HMA TIK N TOY A , ( , - ), ISBN ,. 178, 20,00.,.,.,, ISBN ,. 288, 20,00 ENO., ISBN ,. 232, 18,00 ENO., ISBN ,. 208, 17,50 ENO., ISBN ,. 240, 18,00 A ANA IA H A., ISBN ,. 392, 30,50 ENO., ISBN ,. 152, 13,00 ENO., ISBN ,. 272, 17,50 ENO., ISBN ,. 400, 20,00 ENO., ISBN ,. 312, 20,00, ISBN ,. 160, 16,00 PA KOY, A A NA IA H, ISBN ,. 416, 23,00 PA KOY B., ISBN X,. 488, 30,00., ISBN ,. 486, 28,00 8

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ANA N TO OY O A., ONH, KAPA K TA, KO MNH NOY, KE A AIA Y I KH, ISBN ,. 420, 28,00 2. ANT NO OY O., PH OPIA H, KAPA K TA, KYPIAKO, M EPH, O YXPO NIA H, TO ME NO, ME O O O IA E E EP A IA Y E N, PO PAM MA TI MO PO B H MA T N Y IKH, T I, ISBN ,. 382, 20,00, T II, ISBN ,. 624, 25,00 3. ANT NO OY O -NTOMH M., EI AH THN Y PH NIKH TEXNO O IA,. 2005, ISBN ,. 523, 37,00 4. ANT NO OY O -NTOMH M., Y PH NIKH TEXNO O IA, +, ISBN ,. 176, 20, (),.,.,.,.,.,.,.,.,, ISBN , 208 ( , ), 32,00 6. IBACH H., LUTH H., - :., -.,.,.,, -, ISBN ,. 664, 45,00 7. KAPAK TA., KYPIAKO., Y IKH (E M - ), ( 98), ISBN ,. 452, 30,00 8. KAPAK TA., KOMNHNOY., EI IKA KE A AIA Y - I KH, ISBN ,. 272, 22,00 9.., ( - ), ISBN ,. 408, 20, , - - ( ), ISBN ,. 456, 20, , -, ISBN ,. 608, 45, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 1: M -, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 324, 24, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 2: - -H, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 328, 24, KYPIAKO., Y IKH ( - ), ISBN ,. 352, 25, ,, ( -, - ) ISBN ,. 312, 20, ,, , ISBN ,. 464, 36, ,,,,, Fermi - Dirac Bose - Einstein, ISBN ,. 200, 20, NAT IABA B., E APMO MENH YNAMIKH, ISBN ,. 500, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E., T OYKA A I., H EK TPI- MO, '., ISBN ,. 460, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E. T OYKA A I., H E K - TPO MA NHTI MO, ISBN ,. 376, 26,50 9

10 21.., BE SHADOWED BY REAL TIME: MODERN PHYSICS, ISBN ,. 192, 17, A A TE ANOY K., T EPNOM I 86, TO Y PH NIKO ATY XHMA,. 64, 6, ,, ISBN ,. 128, 12, A A TE ANOY K., Y IKH AKTINOBO I N KAI E AP - MO E PA IO O TO N, 2001, ISBN ,. 304, 20, , &, ISBN ,. 408, 20, , - ( ), ISBN ,. 360, 20, AX AMANO OY X., MAKPO IANNH T., E NI KH ME- TE PO O IA, ISBN ,. 368, 26, AX AMANO OY X., OYT O AN., Y I KH K I MA- TO O IA, ISBN ,. 304, 22, YPI E H I., EMATA O TIKH, ISBN ,. 448, 29, ,, ISBN ,. 312, 30, ,, -, ISBN ,. 144, 8, , -., , ISBN , 9, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MA- TO O IA, ISBN X,. 480, 34, , (,,, - - ), ( ), ISBN ,. 176, 19, ,, -, ISBN ,. 496, 32, ,, 3 -, ISBN ,. 480, 36,00! P O O X H B N (N. 2121/93). 1)..A. 2) O. 3) O. 4) E 1 N T - ( - 10 ), 10% A &. T

11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 X 1. AKPIBO., MANOY AKH., M O O XP., A A TE- ANOY., Y KO ITOY-KOYPA KOY A., XA TZH K TA X.: EP A THPIAKE A KH EI ENIKH ANOP ANH XH- MEIA, (. 21X29), ISBN ,. 168, 17,50 2. AKPIBO.,, ISBN ,. 400, 29,00 3. AKPIBO.,, ISBN ,. 320, 25,00 4. AKPIBO., -., ISBN ,. 304, 20,00 5..,, ISBN , 144, 12,00 6..,., -,, ISBN , 496, 40,00 7. AKPIBO., KAPA IANNI H.: EP A THPIAKE A KH- EI ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 128, 12,00 8. AKPIBO., A ANI H., KAPA IAN NI H.: YN E H KAI ME ETH Y M O K N EN E N (E A- X III), ISBN ,. 168, 12,00 9. A E AN POY N., BAPBO H A., OP ANIKH XH MEIA, ISBN ,. 320, 24, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), T. A, ISBN ,. 280, 21,00, T. B, ISBN ,. 290, 21, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), ISBN ,. 598, 40, A N.,., E., XHMIKOI OPOI ME ONOMA IA E H NI- KH POE EY H, ISBN ,. 248, 18, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN X,. 336, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI ( ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., APXE OP ANIKH XHMEIA, ISBN ,. 264, 16, ,, ISBN ,. 320, 26, BAPBO H A., YPOY H., XHMEIA ETE PO KY K I K N EN E N, ISBN ,. 180, 12, BARLET R. & DUPUY C., A KH EI KAI PO B H MA TA OP ANIKH XHMEIA. A ( - A ), ISBN ,. 264, 15,00. B ( ), ISBN ,. 340, 17, BA I IKI TH., YTIANO K., ME O OI E E XOY PY AN E EPIBA ONTO, ISBN ,. 240, 17, ,, ISBN ,. 180, 16, ,, , ISBN ,. 544, 32, ,, ISBN ,. 496, 18, :, ISBN ,. 296, 25, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EI AH THN O OTIKH ANA Y H, ISBN ,. 368, 27,00 11

12 26. BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EP A THPIAKE ME O OI O O- TIKH XH MI KH ANA Y H, ISBN ,. 308, 27, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.,.: O O TIKH XH MI KH ANA Y H., ISBN ,. 592, 48, BOY APO OY O AN.,., ZAXAPIA H., TPA TH I. -, ISBN ,. 280, 20, , I.,.,, ISBN ,. 264, 22, ,., I.,.. -, ISBN ,. 148, 16, IANNAKOY AKH.,,. 424, 25, IANNAKOY AKH., IANNAKOY AKH., E I TO MH Y IKOXHMEIA, ISBN ,. 360, 23, IANNAKOY AKH., EO PI OY E., IAN NA KOY A- KH A., E APMO E Y I KO XH MEIA, ISBN ,. 350, 18, IOYPH-T OXATZH., MANOY AKH., I A KTIKH TH XHMEIA, ISBN ,. 132, 11, IOYPH-T OXATZH., I AKTIKH EIPA MA T N XH- MEIA, (21X29,.), ISBN ,. 160, 20, IOYPH-T OXATZH., : A O TH MAKPO- TH MIKPO K I MA KA, ISBN , (. 21x29),. 212, 21, ,., &, S ,. 160, 17, I AKTIKH TH XHMEIA TH EYTEPOBA MIA EK AI EY H, S ,. 184, 15, EME H., APXE ANA YTIKH XHMEIA (3 ), ISBN ,. 688, 48, EME H., ZAXAPIA H., ANA YTIKH XH MEIA, ISBN ,. 438, 28, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP., YN E H KAI XAPAKTHPI MO O YMEP N ( - ), ISBN ,. 232, 18, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,, ISBN ,. 516, 35, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,.,.,.,,,,, ISBN ,. 672, 45, KAPA IANNI H., EI IKH ANOP ANH XH MEIA, 2009, ISBN ,. 600, 42, KAPA IANNI H., ANOP ANH XHMEIA, 2008, ISBN ,. 564, 34, KAPA KIOZI H., ONOMATO O IA OP A NI K N E N E N,. 168, 11, ,.,,, & -, ISBN ,. 656, 56, ,.,, 1: (2 2011), ISBN ,. 416, 40, ,.,.,., -,, 2:, ISBN ,. 352, 32, ,.,, ISBN ,. 296, 36, KOYIMTZH., MATTH K., APXE TEXNO O IA ANTIP PY AN H, ISBN ,. 248, 15,50 12

13 52. KOYIMTZH., XHMEIA EPIBA ONTO, ISBN X,. 232, 15, KOYIMTZH., AMAPA K., E E XO PY AN H EPI BA ONTO, ISBN ,. 270, 16, KYP.,, ISBN ,. 180, 15, KYPIAKI H., A KH EI ENZYMO O IA, ISBN ,. 62, 7, KYPIAKI H., BIOTEXNO O IA, SB ,. 294, 22, ,., ISBN ,. 120, 12, A IA M., A A TE ANOY., ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 320, 24, ,.,, -, ISBN , 472, 40, ,.,.,., ( ) -, ISBN ,. 160, 18, ,, ISBN ,. 216, 20, , BIO, ISBN ,. 216, 25, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, MOYMTZH I., AZOY., H EKTPOXHMEIA, SBN ,. 500, 30, MOYMTZH I., EIPAMATIKH Y IKH XH MEIA, SBN ,. 500, 30, ,, ISBN ,. 994, ( ), 70, NIKO A H., MA HMATA OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 280, 17,00, T. B, ISBN ,. 240, 15, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 360, 22,50, T. B, ISBN X,. 224, 17, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA :, ISBN ,. 582, 40, ,., ( CD : HM-1D Visual MINTEQ) ISBN ,. 320, 30, ANA I TOY K., IE I ANEIAKA AINO MENA KO OEI H Y THMATA, ISBN ,. 484, 27, A A E P IOY., TOIXEIA I AKTIKH TH XH MEIA, ISBN ,. 128, 11, ,, ISBN ,. 120, 12, I EPI OY EIP.,.,., -, ISBN ,. 280, 28, I.,., B.,., - KAI, ISBN ,. 400, 25, I.,.,.,.,., -, ISBN ,. 488, 26, ,, 1:, ISBN ,. 352, 26, ,, ISBN ,. 336, 23, TO I H I., ENIKH KAI ANOP ANH XH MEIA, T. 1, ISBN ,. 270, 18, TO I H I., Y KO ITOY-KOYPAKOY A., ENI KH & A NOP A NH T. 2, ISBN ,. 112, 8, T I H K., XHMEIA, T 1: M, ISBN ,. 372, 24,00, T 2: K, ISBN ,. 256, 23, T I H K., EI AH THN KBANTIKH XH MEIA, T. I, ISBN ,. 384, 25, A., - -, ISBN ,. 144, 15,00 13

14 KYPIAKO., ISBN ,. 324, 24,00 KYPIAKO., ISBN ,. 328, 24,00.,ISBN ,. 408, 20,00., ISBN ,. 312, 20,00., ISBN ,. 360, 20,00., ISBN ,. 496, 32,00., ISBN ,. 200, 20,00 AKPIBO, KAPA IANNI H, ISBN ,. 128, 12,00 BARLET R. & DUPUY C., ISBN ,. 264, 15,00 AKPIBO..., ISBN ,. 168, 17,50..., ISBN ,. 148, 16,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 160, 20,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 212, 21,00 - &, S ,. 160, 17,00 KYPIAKI H., ISBN ,. 62, 7,50.,.., ISBN ,. 160, 18,00

15 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , ( ), ISBN ,. 240, 20,00 2. ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH A NA Y H, ISBN ,. 274, 21,00 3..,,,, ISBN ,. 392, 22,00 4. KAPA Y H M., O I TIKE E APMO E, X M, ( CD /), ISBN ,. 320, 17,00 5..,.,, -,, ISBN ,. 256, 24,00 6. IANTA M., E A E MATIKO PO A NA TO I MO, ISBN ,. 196, 12,00 7.., - -, ISBN ,. 494, 20,00 8. MOUSSA BACHAR, - -, ISBN ,. 144, 10,00 9. AP ENO OY O K., E HNIKH HMO IA I OI KH H, ISBN ,. 308, 15, A K., - ( ), ISBN ,. 592, 36, A K., - ( ), ISBN ,. 296, 28, TAYPOY., OP AN H KAI IOIKH H E IXEI PH E N, ISBN ,. 128, 7, TAYPOY., OP AN H KAI PO TA IA TH EP A IA, ISBN X,. 112, 7, ,., MANAGEMENT, -, ISBN ,, 304, 26, TA APA.,, ISBN ,. 470, 30, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE- H., ANA Y H E OMEN N ME TH BOH EIA TATI- TIK N AKET N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, XAZAKH K., E XEIPI IO EN N E EN Y E N TI BA - KANIKE X PE, ISBN ,. 568, 28, XAZAKH K., O H O EN N E EN Y E N THN ANA TO- IKH A IA - M -N K -K, ISBN ,. 248, 17, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. I, ISBN ,. 320, 23, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. II, ISBN ,. 280, 22, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N. - :. ISBN ,. 600, 45, , - -, ISBN ,. 240, 34,00-15

16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 & 1..,, ISBN ,. 356, 27,00 2..,.: -, ISBN ,. 488 ( ), 40, : -, ISBN ,. 296, 25,00 4. E HM A H N., I AH THN TEKTO NIKH T N I O - 5. AIPIK N A K N, ISBN ,. 224, 22,00 ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH ANA Y H, 6. ISBN ,. 274, 21,00 ZI ANA XP.,, ISBN ,. 376, 24,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE H IAN OY,. 56, 8. 6,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE YT N PO KA PY - 9. TIKH AITIO O IA, ISBN ,. 64, 7,00 ANA OY O OY O K., EKTIMH H A EI N A O TI A ENEIE T N Y T N KAI PO IO PI MO ME O N PO TA IA,., ISBN ,. 200, 18, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE EN P N KAI AM E OY, ISBN ,. 248, 22, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE YT N ME A H KA IEP EIA, ISBN ,. 224, 24, ,, ISBN ,. 520, 40, ,,, ISBN ,. 352, 26, KIT O ANI H., KAMENI H X., A POTIKH OI KONOMIKH, 3, ISBN ,. 616, 36, KIT O ANI H., E P IKH OIKONOMIKH EPEY NA, ISBN X,. 360, 20, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IK N EK META EY E N - -, , ISBN ,. 512, 36, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IKH A PAH, (A E ), , ISBN ,. 536, 30, KIT O ANI H., OIKONOMIKH :,, ISBN ,. 632, 35, KIT O ANI H., :, ISBN ,. 632, 34, , ( ), ISBN ,. 320 ( ), 28, OYT O.,.,,.,.,., - [ (834/2007)] - & -.,,,. ISBN ,. 384 ( ), 35, OYT O., - : - -, 500, ISBN ,. 256, 30, &

17 23. OYT O., P MATIKA KAI APMA KEY TIKA YTA, -. -, ISBN ,. 354, 34, ,, ISBN ,. 360, 24, ,, ISBN ,. 152, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP- ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, ,, , ISBN ,. 464, 36, , ISBN ,. 408, 36, A AZA EIPIOY Z., APXE KAI PAKTIKH T N AP EY E N, SBN ,. 500, 28, A AZA EIPIOY Z., OI ANA KE E NEPO T N KA IEP - EI N, ISBN ,. 368, 27, A AZAXO B., PAKO OY O I., EI MOI KAI ME TPA PO TA IA, SBN ,. 112, 9, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., OI EI MOI TH E A A,, ISBN , ( ,, - ),. 288, 50, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., THE EAR TH QUAKES OF GREECE, ISBN , (21 29),. 304, 30, A AZAXO B., A AZAXO., EI AH TH E Y I KH, 2, ISBN , 624, 50, A AZAXO B., EI AH TH -, ISBN ,. 328, 20, A AZAXO B., EI AH TH EI MO O IA, ISBN ,. 380, 26, A AZAXO B., TOIXEIA I O O IA TH E I TH MH, ISBN ,. 112, 9, A AZAXO B.,.,., -, ISBN ,. 520, 32, PAPAZACHOS B.C., SCORDILIS E.M., PAPAIOANNOU CH.A., SOLOMI K.S., THE EARTHQUAKES OF CYPRUS, ISBN ,. 112, 20, ,, -, (3 2011), ISBN ,. 200, 20, , -, , ISBN ,. 328, 24, ,., ISBN , 384, 30, , : - - -, , ISBN ,. 256, 22, ,, -, ISBN , 424, 32, ,, , ISBN ,. 476, 32,00 & 17

18 46. IAP O., E P IKE E APMO E, ISBN ,. 468, 28, IAP O., ME O O O IA KOI N NIO O IKH EPEY NA, 3, ISBN ,. 386, 22, TAMO OY O., ENTOMA A O HK N ME A N KA IEP EI N KAI AXANIK N, -, ISBN ,. 262, 28, ,,, Vitis,,, ( ). (480.), ISBN , 70, TEPZI H., KAPAMOYZH., TPA I EI ( ), ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., KAPAMOYZH., Y PAY IKH Y O EI N NEP N, ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., A AZA EIPIOY Z., E P IKH Y PAY I KH, ISBN ,. 504, 29, TEPZI H., 1. Y, ISBN ,. 328, 2. K A, ISBN ,. 328, 3. A A, ISBN ,. 384,, 20, TEPZI H., E APMO MENH Y PAY IKH, ISBN X,. 584, 34, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MATO O IA, ISBN X,. 480, 34, ,.,, ISBN ,. 576, 44, ,.,.,.,., -.,.,, -, ISBN , 192, ,.,.. ISBN ,. 240, 24,00 18 &

19 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 A & 1. - H. (), , ISBN , 128 ( , - ), 30,00 2. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., APXITEKTONIKH TO- IOY - XE IA MO A TIK N X P N, ISBN ,. 160, ( ).., 26,00 3. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., XE IA MO ANTI KEI- ME N N A TIK N X P N, ISBN ,. 358, 28,00 4. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., --. (), -, ISBN ,. 168 ( ), 38,28 5. ANA TA IA H K., ANTI EI MIKE KATA KEYE I, ISBN ,. 400, 31,00 6. ANA TA IA H K., YNAMIKH T N KATA KEY N, T I, ISBN ,. 408, 28,00, T II, ISBN ,. 328, 24,00 7., [.], ANANIA OY-TZ MO OY OY M., T. (), PXI TEKTONIKH TO IOY,,,., ISBN ,. 264, 20,00 I, ISBN ,. 280, 25,00 V, ISBN ,. 324, 25,00 V, ISBN ,. 120, 20,00 8. APXITEKTONIKH , (4 ). 9. APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 304 ( ), 60, APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 184 ( ), 36, (.),, ISBN ,. 120 ( ), 22, (.), Aspects of Healing Environments, ISBN ,. 156 ( ), 26, ,. (), &. &, ISBN ,. 708, 40, BA IA H N.., E I ANEIAKOI OPEI, ( ), ISBN ,. 416, 32, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, N, ISBN ,. 776, 56, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, ISBN ,. 272, 26, ,, ISBN ( ) 18..,.,, ISBN ,. 464, 40, ,, ISBN ,. 568, 40, ,.,.. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., -.. (21 21),, ISBN ,. 240, 30, ,, , ISBN ,. 576, 42, ,.,, -, ISBN ,. 224, 20,00 A & 19

20 23. -., -, ISBN ,. 120, 10, , XCEL-, E,, T -, M, ISBN ,. 592, 36, , -- ( ), ISBN ,. 152, 16, , -, ISBN ,. 208, 16, ,, ISBN ,. 880 ( 21 29), 48, , - ( 3&9), ISBN ,. 192, 22, , ( - 3), ISBN ,. 440 ( ), 48, ,.,. 3, ISBN ,. 520, 38, ,., VASSART O., ZHAO B.,, -, ISBN ,. 328, 32, NIT I TA., E A TO TATIKH,, T. I, ISBN ,. 324, 20,00, T. II, ISBN ,. 488, 30, NIT I TA., TATIKH T N PAMMIK N O PE N, T. I, ISBN ,. 520, 30,00, T. II, ISBN ,. 280, 20, ,, - ( ), , ISBN ,. 240, 20, , -, ISBN , 368 ( , ), 40, , -, ISBN ,. 488, 27, AY I H I., PAMMIKO XE IO ( ), - A, ISBN ,. 490, 39, AY I H I., PAMMIKO XE IO 1, A -, ISBN X,. 256, 20,00, PAMMIKO XE IO 2 ( ), ISBN ,. 224, 19, ENE H., KA O A., ANTI EI MIKE KA TA KEY E A O KYPO EMA, ISBN ,. 500, 31,00 40.,, ISBN ,. 752 (.), 75, ,, ISBN ,. 328, 32, , :, ISBN ,. 536, 40, , - : - -, ISBN ,. 872, ( ) 72, , - NOMO E IA, ( ), ISBN , , PO H X., KATA KEYA TIKE E TOMEPEIE E TE- PI K N X P N, ( ), ISBN ,. 180, 18, ( ),. ( - ), ISBN ,. 168 ( ), 22, TZIO A A., A KH EI ANTOXH Y IK N, B, ISBN ,. 280, 14, TZIO A A., E YPE I HPE KAI YMMIKTE KA- TA KEYE, ISBN ,. 230, 14, TZIO A A., I HPE KATA KEYE ( - M - - E ), ISBN ,. 304, 16, TZ NO., 4 Y THMATA A I N TH E PIA TH Y - XPONH APXITE KTO NI KH, ISBN ,. 116, 10, TZ NO., H OP AN H TH APXITEKTO NIKH ME E- TH, ( ), ISBN , , 28, ,, ISBN , 80, 8, ,., ISBN ,. 240, 24,00 20 A &

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Μαθηματικών

Εκδόσεις Μαθηματικών ΒΙΒΛΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών Παιδικό Μυθιστόρημα Λογοτεχνία Μελέτες Λευκώματα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH IAΘEΣH: Aρμενοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009. Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009. Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9 Χανιώτικα νέα ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9 2 Οι εγγραφές ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ Άνοδος των βάσεων στα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ Άλμα σημειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

Καλτσόφιδο. νυχτερίδα. Είμαι. ποντίκι; Χου-χου. Σοκολάτα

Καλτσόφιδο. νυχτερίδα. Είμαι. ποντίκι; Χου-χου. Σοκολάτα Καλτσόφιδο Είμαι νυχτερίδα ποντίκι; Χου-χου Σοκολάτα Liz Pichon O To s va ENTE ANTA TIKO (σε ορισμένα πράγματα) Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 3 Γιο! Ψηλός τοίχος O ΤΟΜ ΓΚΕΪΤΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014. Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ. Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ

Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014. Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ. Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ από το 1959 εξειδίκευση στο εκπαιδευτικό βιβλίο Tιμοκατάλογος βιβλίων 2013-2014 βιβλία Eκπαιδευτικά ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ Eπιστημονικά Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών ΑΕΙ-ΤΕΙ ΙΕΚ Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ...

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Γιε! (μεγάλη διάνοια) Περίεργος ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟγλίτσα Πρώτο βραβείο 2 ( o ) Liz Pichon Μετάφραση Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO www.epbooks.gr ΤΟΜ ΓΚΕΪΤΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών Παιδικό Μυθιστόρημα Λογοτεχνία Μελέτες Λευκώματα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH IAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, 546

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.524 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record.

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. HOLDING & ITEMS ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ NEO HOLDING KAI NEO ΙΤΕΜ Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. Εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 28/07/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 49069 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 2004, 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #5: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 2004, 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #5: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 2004, 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #5: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Άσκηση 1 Δίνοντας το ολοκλήρωμα στη Mathematica παίρνουμε την τιμή του: 0 40 100 140558 z 2z 15

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA ΛΟΓΙΣΜΟΣ CALCULUS Διαφορικός Λογισμός, Απειροστικός Λογισμός 1670 1740 Ουράνια Μηχανική Isaac Newton 1648-1727 Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 απειροστάπολύ μικρά μεγέθη, άπειροπάρα πολύ μεγάλο, όριο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

την κοινωνική συμπεριφορά

την κοινωνική συμπεριφορά ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ την κοινωνική συμπεριφορά ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μεγαλύτερες κουβέντες με τη μαμά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Στατιστική Φυσική και Εφαρμογές. Γ. Θεοδώρου 1

Υπολογιστική Στατιστική Φυσική και Εφαρμογές. Γ. Θεοδώρου 1 Υπολογιστική Στατιστική Φυσική και Εφαρμογές Γ. Θεοδώρου 1 Περιεχόμενο 1. Γενικά Εισαγωγή στα MATLAB και Octave. 2. Προσομοιώσεις Monte Carlo, Τυχαίες μεταβλητές, κατανομές, πυκνότητα πιθανότητας, Τυχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία,

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, θα σου φανεί χρήσιμο τις τελευταίες ημέρες της προετοιμασίας σου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα περιεχόμενά

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-353-1 Copyright: Π. Δ. Τσαχαγέας, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη ΘΩΜΑΣ Α. ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ Γεννήθηκε το 1947 στο Νέο Πετρίτσι του Ν. Σερρών. Το 1965 αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου του Ν. Σερρών και εγγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που να διπλασιάζει ένα ποσό που του δίνει ο χρήστης μεταξύ 0 και 1000. Να ελέγχει εάν το ποσό που εισήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 3. Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams

Φροντιστήριο 3. <logo image> Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 3 Ημερομηνία: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

27o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ 27th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

27o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ 27th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 1 (Nα υποβληθεί μέχρι την 28/02/2015 ή/και ενωρίτερα) ΤΙΤΛΟΣ (Καθηγ., Δρ, ΜΑ, Φοιτητής, κτλ.): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ: THΛEΦΩNO ΕΡΓΑΣΙΑΣ: THΛEΦΩNO KATOIKIAΣ: KINHTO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΙΟΥ ι: ριέχε άθος ε ς π -Λ λίο λογή ίας ι ό β ι τ π β σ Ε λής ις Σω εωρ αρόν Το π ερωτήσε Πολλαπ ης της Θ ύ ο ξ ις 49 ερωτήσε Ανάπτυ σης Κεν ω ις 73 ερωτήσε Συµπλήρ ήµατα λ 23 ρωτήσεις ς & προβ ι ε κήσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξετάσεις Ιουνίου (α) Αναπτύξτε την µέθοδο του τραπεζίου για τον αριθµητικό υπολογισµό του ολοκληρώµατος: b I( f ) = f ( x) a όπου f (x) συνεχής και ολοκληρώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Copyright 2008 Αντ. Σταθόπουλος, Ματθ. Καρλαύτης Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 978-960-7182-05-0

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,.

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. . 166 & 151 26 www.metriva.gr. 210 7279003 210 7279200 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. 1 metriva. menu, run.,,...

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Επαναληπτικά Θέματα Πανελληνίων Ημερησίων Λυκείων 2003-2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Επαναληπτικά Θέματα Πανελληνίων

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-314-2 Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων

1 Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων 1 Επίλυση Συνήθων ιαφορικών Εξισώσεων Εξίσωση πρώτης τάξης µε συνθήκες αρχικών τιµών ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Να ευρεθεί συνάρτηση y = y(x) η οποία για x [a, b] ικανοποιεί την εξίσωση y = f(x, y) υπό την αρχική συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ E π A π π ª π EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ TfiÌÔ A' HÏ appleèù ÎË EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ EappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σ.ΕΚ.Β.: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956 e-mail: books@sekb.gr / http://www.sekb.gr Ε.Σ.Ε.Β.Ε.: Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms.

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms. Τηλ 361653-3617784 - Fax: 364105 Tel 361653-3617784 - Fax: 364105 17 Ιανουαρίου 015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7 49 3 4 3 6 11 Υπολογίστε την τιμή της παράστασης: Α= + + : 3 9 7 3 5 10 Πρόβλημα Μία οικογένεια αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ _CONT_.indd iii τίτλος: ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ συγγραφέας: Καραγιαννάκης Δημήτριος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Kbantik Perigraf tou Kìsmou mac KwnstantÐnoc Sfètsoc Kajhght c Fusik c Genikì Tm ma, Panepist mio Patr n Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Ti ennooôme

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-12 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-12 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-12 2011 i :, :, :, :, : : ii ... iii :...2 :...4 I....4....6. ( -VI)...8 V. ( VII-VIII )...10 :...13. 2011-12...13....22 I....23...68. -...68. 2011-12...68. ERASMUS...68...69 2011-12...70 2011-12...72

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστική Προβολή

Διαφημιστική Προβολή Διαφημιστική Προβολή Περισσότερη παρουσία, περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερες επαφές Προσόψεις Περιπτέρων Ε2 Ε2α Ε7α-Ε7β Ε7γ Ε7δ Ε8 Ε10 Ε12α-Ε12β-Ε12γ Ε13 Ε15 Ε15α Ε15β Ε15γ ΕΤΟΧ Λάβαρα ΕΧ ΕΧα-ΕΧγ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ LIST OF PRIVATE HOUSES/APARTMENTS FOR RENT 4 Η ΕΚΔΟΣΗ 4 TH EDITION 13/11/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ LIST OF PRIVATE HOUSES/APARTMENTS FOR RENT 4 Η ΕΚΔΟΣΗ 4 TH EDITION 13/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ACADEMIC AFFAIRS AND STUDENT WELFARE SERVICE ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ STUDENT WELFARE SECTOR ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ HOUSING OFFICE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014 Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing Αξιότιμε/η κύριε/α Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με μέλη σαράντα ένα (41) συλλόγους από όλη την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) Σκοπός Σκοπός των συσχετίσεων είναι να αναπαριστούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κλάσεων και των αντικειμένων. Απεικονίζονται διαγραμματικά με μία γραμμή μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 1ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα