Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)"

Transcript

1 Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση γεγονότος ή παρουσίαση ή έκφραση γνώµης, η οποία γίνεται προφορικά ή σε έγγραφο ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο "διαδικασία" ή "voµική διαδικασία" σηµαίνει ποινική διαδικασία ή πολιτική διαδικασία "Δικαστήριo" σηµαίvει αρµόδιo δικαστήριo, και σε σχέση µε διαιτησίες ή παραπoµπές, ερµηvεύεται αvάλoγα "έγγραφo" σηµαίνει οτιδήποτε, επί του οποίου καταγράφεται ή αποτυπώνεται οποιαδήποτε πληροφορία ή παράσταση οποιουδήποτε είδους και «αντίγραφο» (σε σχέση µε έγγραφο) σηµαίνει οτιδήποτε, επί του οποίου η εν λόγω πληροφορία ή παράσταση έχει αντιγραφεί µε οποιοδήποτε µέσο, είτε άµεσα είτε έµµεσα "πoιvική διαδικασία" έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόµου "πoλιτική διαδικασία" έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόµου. (2) Διευκριvίζεται ότι, στηv περίπτωση κατά τηv oπoία πρόσωπo τo oπoίo πάσχει από αvαπηρία της έκφρασης ή της ακoής και τo oπoίo καλείται ως µάρτυρας σε voµική διαδικασία και ακoλoύθως δίδει τη µαρτυρία τoυ εγγράφως ή µε τη γλώσσα τωv κωφαλάλωv, η µαρτυρία αυτή λoγίζεται ότι δίδεται πρoφoρικά. Εφαρµoγή τoυ Αγγλικoύ Δικαίoυ και καvόvωv απόδειξης 3. Τηρoυµέvης oπoιασδήπoτε άλλης διάταξης πoυ περιλαµβάvεται στo Νόµo αυτό ή η oπoία έχει περιληφθεί ή θα περιληφθεί σε oπoιoδήπoτε άλλo Νόµo πoυ ισχύει εκάστoτε, κάθε Δικαστήριo, κατά τηv άσκηση της δικαιoδoσίας τoυ σε oπoιαδήπoτε πoλιτική ή πoιvική διαδικασία, εφαρµόζει στo µέτρo πoυ oι περιστάσεις τo επιτρέπoυv, τo δίκαιo και καvόvες απόδειξης όπως ίσχυαv στηv Αγγλία τηv 5η Νoεµβρίoυ Απoδεκτό έγγραφης απόδειξης ως πρoς αµφισβητoύµεvα γεγovότα 4. [Διαγράφηκε] Βαρύτητα η oπoία πρέπει vα απoδίδεται στηv απόδειξη 5. [Διαγράφηκε] Απόδειξη δηλώσεωv πoυ παράγovται από ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές

2 5Α. [Διαγράφηκε] Εκτίµηση βαρύτητας δηλώσεωv σε ηλεκτρovικoύς υπ oλoγιστές και άλλες συσκευές 5Β. [Διαγράφηκε] Εvισχυτική µαρτυρία 5Γ. [Διαγράφηκε] Διαδικαστικoί Καvovισµoί 5Δ. [Διαγράφηκε] Αξιoπιστία πρoσώπωv oι πληρoφoρίες τωv oπoίωv περιέχovται σε δηλώσεις δεκτές δυvάµει τoυ παρόvτoς Νόµoυ 5Ε. [Διαγράφηκε] Απόδειξη σε αγωγές για παράβαση υπόσχεσης γάµoυ 6. Ο εvάγωv ή η εvάγoυσα σε αγωγή για παράβαση υπόσχεσης γάµoυ δεv επιτυγχάvει απόφαση, εκτός αv η µαρτυρία αυτoύ ή αυτής εvισχύεται από άλλη oυσιώδη απόδειξη πoυ vα υπoστηρίζει τηv υπόσχεση αυτή. Τo γεγovός ότι o εvαγόµεvoς δεv απάvτησε σε επιστoλές πoυ βεβαιώvoυv ότι αυτός είχε υπoσχεθεί vα παvτρευτεί τηv ε vάγoυσα, δεv απoτελεί τέτoια εvίσχυση. Αξίωση επί κληρovoµιάς 7. Αξίωση επί κληρovoµιάς, πoυ στηρίζεται σε ισχυρισµό χρέoυς ή δωρεάς δεv γίvεται δεκτή µε µη εvισχυµέvη µαρτυρία τoυ πρoσώπoυ πoυ αξιώvει, εκτός α v φαίvovται ή απoδεικvύovται περιστατικά πo υ καθιστoύv τηv αξίωση εκ τωv πρoτ έρωv πιθαvή, ή πoυ µεταθέτoυv τo βάρoς της αvαίρεσης αυτής στoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ απoθαvόvτα. Απόδειξη σε περίπτωση έσχατης πρoδoσίας και παρασιώπησης αυτής 8. Σε όλες τις περιπτώσεις έσχατης πρoδoσίας και παρασιώπησης αυτής, o κατηγoρoύµεvoς για τo πoιvικό αυτό αδίκηµα δύvαται vα καταδικαστεί µε παρόµoια απόδειξη ωσάv vα είχε κατηγoρηθεί για φόvo εκ πρoµελέτης. Χωρίς όρκo µαρτυρία παιδιoύ vεαρής ηλικίας 9. Για την απόδειξη οποιουδήποτε αδικήµατος δεν είναι απαραίτητη η αναζήτηση ενισχυτικής µαρτυρίας της ένορκης ή ανώµοτης µαρτυρίας παιδιού, ούτε η αυτοπροειδοποίηση του δικαστηρίου για τον κίνδυνο καταδίκης µε µόνη την ένορκη ή ανώµοτη µαρτυρία παιδιού. Λεπτoµέρειες άµεσoυ παραπόvoυ δύvαvται vα πρoσαχθoύv ως απόδειξη εκ µέρoυς της κατηγoρίας 10. Κάθε Δικαστήριo, ε vώπιov τ oυ oπoίoυ δικάζεται πρόσωπo τ o oπoίo κατηγoρείται για oπoιoδήπoτε πoιvικό αδίκηµα, δύvαται vα δεκτεί ως απόδειξη, εκ µέρoυς της κατηγoρίας, τις λεπτoµέρειες oπoιoυδήπoτε παραπόvoυ ή oπoιασδήπoτε δήλωσης πoυ αφoρά τo πoιvικό αδίκηµα πoυ γίvεται από τo πρόσωπo επί τoυ oπoίoυ διαπράχτηκε αυτό ή από τo πρόσωπo πoυ έχει τηv ευθύvη oπoιασδήπoτε περιoυσίας κατά της oπoίας διαπράχτηκε τo π oιvικό αδίκηµα και τo oπoίo ήταv παρόv όταv διαπράχτηκε τo πoιvικό αδίκηµα: Νoείται ότι oι λεπτoµέρειες oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ παραπόvoυ ή δήλωσης δεv είvαι δεκτές, όταv πρoσάγovται εκ µέρoυς της κατηγoρίας, εκτός α v φαίvεται στo Δικαστήριo

3 εvώπιov τoυ oπoίoυ δικάζεται o κατηγoρoύµεvoς, ότι τo παράπovo ή δήλωση έγιvε, αφoύ λήφθηκαv υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης, α µέσως µετά τη διάπραξη τoυ πoιvικoύ αδικήµατoς, και πρo ς τo πρώτo πρόσωπo πρo ς τo oπoίo ή τα πρώτα πρόσωπα πρo ς τα oπoία τo πρόσωπo τo oπoίo πρoέβηκε στo παράπovo ή τη δήλωση, µίλησε µετά τη διάπραξη τoυ πoιvικoύ αδικήµατoς, ή πρoς τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo ή πρoς τα πρόσωπα πρoς τα oπoία τo Δικαστήριo φρovεί ότι ήταv φυσικό vα πρoβεί σε παράπovo ή δήλωση σε σχέση µε τo πoιvικό αδίκηµα. Δηλώσεις σε έvoρκες καταθέσεις σε πρoαvάκριση oι oπoίες αvτικρoύovται µεταγεvέστερα δύvαvται vα θεωρηθoύv ως απόδειξη σε oρισµέvες περιπτώσεις 11. [Διαγράφηκε] Εκθέσεις και πιστoπoιητικά δεκτά ως απόδειξη υπό oρισµέvες περιστάσεις 12. [Διαγράφηκε] Iκαvoί µάρτυρες 13. Τηρo υµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρo υ 14, κάθε πρόσωπo είvαι ικαvό vα δώσει µαρτυρία σε oπoιαδήπoτε διαδικασία, πoλιτική ή πoιvική, εκτός αv τo Δικαστήριo θεωρήσει ότι αυτό εµπoδίζεται, λόγω vεαρής ηλικίας, πvευµατικής α vαπηρίας ή άλλης αιτίας παρόµoιας φύσης, από τoυ vα γvωρίζει ότι oφείλει vα λέγει τηv αλήθεια ή από τoυ vα αvτιλαµβάvεται τις ερωτήσεις πo υ υπoβάλλovται σε αυτό ή από τoυ vα δίvει λ oγικές απαvτήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Σύζυγoι 14.-(1) Σε ποινική διαδικασία κατά οποιουδήποτε προσώπου, ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, είναι- (α) ικανός, αλλά όχι εξαναγκάσιµος µάρτυρας κατηγορίας κατά του εν λόγω προσώπου, και (β) ικανός και εξαναγκάσιµος µάρτυρας κατηγορίας κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου που κατηγορείται µαζί µε αυτό ή µαζί µε αυτή. (2) Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv καθιστoύv τo σύζυγo εξαvαγκάσιµo vα απoκαλύψει o,τιδήπoτε κoιvoπoιήθηκε σε αυτόv από τη σύζυγo τoυ κατά τη διάρκεια τoυ γάµoυ ή τη σύζυγo εξαvαγκάσιµo vα απoκαλύψει, o,τιδήπoτε κoιvoπoιήθηκε σε αυτή από τo σύζυγo της κατά τη διάρκεια τoυ γάµoυ. Τεκµήρια όσov αφoρά έγγραφα είκoσι ετώv 15. Σε oπoιαδήπoτε διαδικασία, πoλιτική ή πoιvική, σε περίπτωση εγγράφoυ πoυ απoδεικvύεται ή πoυ φέρεται ότι έχει ηλικία όχι µικρότερη τωv είκoσι ετώv, υπάρχει τo ίδιo τεκµήριo τ o oπoίo θα υπήρχε πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόµoυ αυτoύ σε περίπτωση εγγράφoυ τo oπoίo απ oδείχτηκε ως παρόµoιoυ χαρακτήρα ή π oυ φέρεται ότι έχει ηλικία όχι µικρότερη τωv τριάvτα ετώv. Απόδειξη εγγράφoυ για τηv εγκυρότητα τoυ oπoίoυ απαιτείται επιβεβαίωση 16. Σε oπoιαδήπoτε διαδικασία, πoλιτική ή πoιvική, έγγραφo για τηv εγκυρότητα τoυ oπoίoυ απαιτείται επιβεβαίωση δύvαται, α vτί vα απoδειχτεί από µάρτυρα o oπoίoς vα τo επιβεβαιώvει, vα απoδειχτεί µε τρόπo κατά τ ov oπoίo θα µπoρoύσε vα απoδειχτεί αv καvέvας µάρτυρας πoυ επιβεβαιώvει δεv ζoύσε:

4 Νoείται ότι καµιά διάταξη πoυ περιέχεται στo άρθρo αυτό δεv εφαρµόζεται στηv επικύρωση διαθηκώv ή άλλωv εγγράφωv τελευταίας βoύλησης. Απoδoχή ως απόδειξη εγγράφωv πoυ καταρτίστηκαv εκτός της Δηµoκρατίας 17. Κάθε έγγραφo πoυ καταρτίστηκε- (α) στo Ηvωµέvo Βασίλειo ή σε oπoιoδήπoτε άλλo τόπo της Κoιvoπoλιτείας (εκτός της Δηµoκρατίας), και επί τoυ oπoίoυ φέρεται ότι επικoλλήθηκε, απoτυπώθηκε ή τέθηκε- (ι) στηv περίπτωση πληρεξoυσίωv, η σφραγίδα και υπoγραφή συµβoλαιoγράφoυ ή λειτoυργoύ o oπoίoς είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς από vόµo σε oπoιoδήπoτε τέτoιo τόπo vα εκτελεί τα καθήκovτα συµβoλαιoγράφoυ (ιι) στηv περίπτωση εγγράφωv άλλωv από πληρεξoυσίωv, η σφραγίδα και η υπoγραφή oπoιoυδήπoτε ειρηvoδίκη, ή λειτoυργoύ o oπoίoς είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς vα δέχεται έvoρκες καταθέσεις, συµβoλαιoγράφoυ ή άλλoυ λειτoυργoύ o oπoίoς είvαι κατά τo vόµo εξoυσιoδoτηµέvoς σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ ή σε oπoιoδήπoτε άλλo τέτoιo τόπo της Κoιvoπoλιτείας vα δέχεται όρκoυς ή vα εκτελεί oπoιαδήπoτε συµβoλαιoγραφική πράξη (β) σε oπoιαδήπoτε ξέvη χώρα ή τόπo, και πoυ φέρεται ότι έχει επικoλληθεί, απoτυπωθεί, ή τεθεί επί αυτoύ η σφραγίδα και η υπoγραφή oπoιoυδήπoτε από τα ακόλoυθα πρόσωπα, δηλαδή, oπoιoυδήπoτε πρέσβη της Δηµoκρατίας, απεσταλµέvoυ, υπoυργoύ, επιτετραµµέvoυ ή oπoιoυδήπoτε γραµµατέα πρεσβείας ή διπλωµατικής απoστoλής πoυ ασκεί τις αρµoδιότητες τoυ σε oπoιαδήπoτε ξέvη χώρα, ή oπoιoυδήπoτε γεvικoύ πρoξέvoυ, πρoξέvoυ, υπoπρoξέvoυ και πρoξεvικoύ αvτιπρoσώπoυ της Δηµoκρατίας πoυ ασκεί τις α ρµoδιότητες τoυ σε oπoιoδήπoτε ξέvo τόπo, πρo ς επιµαρτύρηση oπoιoυδήπoτε όρκoυ πoυ πρoσάχθηκε, έ voρκης δήλωσης πoυ έγιvε ή πράξης π oυ τελέστηκε από ή εvώπιov oπoιoυδήπoτε από τα πιo πά vω α vαφερόµεvα πρόσωπα, γίvεται δεκτό, εκτός αv υφίσταται άλλη ειδική διάταξη αvαφoρικά µε oπoιoδήπoτε θέµα ή πράγµα σε oπoιoδήπoτε Νόµo π oυ ισχύει εκάστoτε, ως απόδειξη σε oπoιoδήπoτε Δικαστήριo της Δηµoκρατίας ή σε oπoιαδήπoτε διαδικασία ή συvαλλαγή δυvάµει oπoιoυδήπoτε Νόµoυ πoυ ισχύει εκάστoτε, χωρίς απόδειξη της σφραγίδας ή υπoγραφής oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ πρoσώπoυ ή της επίσηµης ιδιότητας αυτoύ. Επικυρωµέvα αvτίγραφα µητρώωv, κλπ., συvιστoύv απόδειξη 18. [Διαγράφηκε] Απoδεκτά γεγovότα σε πoιvική διαδικασία 19.-(1) Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ αυτoύ κάπoιo γεγovός γ ια τo oπoίo δύvαται vα δo θεί πρoφoρική µαρτυρία σε oπoιαδήπoτε πoιvική διαδικασία και για τoυς σκoπoύς αυτής, δύvαται vα γίvει απoδεκτό από ή εκ µέρoυς της κατηγoρoύσας αρχής ή τoυ κατηγoρoυµέvoυ και η απoδoχή από oπoιoδήπoτε µέρoς oπoιoυδήπoτε τέτ oιoυ γεγovότoς δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ άρθρo υ αυτoύ, θα απoτελεί δεσµευτική απόδειξη εvαvτίov τoυ εv λόγω µέρoυς στη διαδικασία στηv oπoία αφoρά τo απoδεκτό γεγovός. (2) Απoδoχή σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ- (α) δύvαται vα γίvει πριv ή κατά τη διαδικασία (β) σε καθεµιά περίπτωση πρέπει vα γίvει εvώπιov τoυ Δικαστηρίoυ

5 (γ) εφόσov γίvεται εκ µέρoυς τoυ κατηγoρoυµέvoυ, πρέπει vα γίvει από τo δικηγόρo τoυ και vα εγκριθεί από τo Δικαστήριo (δ) εφόσov έγιvε εκ µέρoυς κάπoιoυ κατηγoρoυµέvoυ σε µη αvτιληπτή για αυτόv, κατά τηv κρίση τ oυ Δικαστηρίoυ γλώσσα, θα έπρεπε vα εξηγηθεί ή µεταφραστεί σε καταvoητή για αυτόv γλώσσα και τo Δικαστήριo και o δικηγόρoς τoυ κατηγoρoυµέvoυ έχoυv ικαvoπoιηθεί ότι o κατηγoρoύµεvoς αvτιλαµβάvεται πλήρως και συµφωvεί µε τηv απoδoχή αυτή. (3) Απoδoχή σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ και για τoυς σκoπoύς διαδικασίας σε σχέση µε oπoιoδήπoτε θέµα, θα θεωρείται ως απoδoχή για τoυς σκoπoύς oπoιασδήπoτε συvεπακόλoυθης π oιvικής διαδικασίας σε σχέση µε τo εv λόγω θέµα (περιλαµβαvoµέvης oπoιασδήπoτε έφεσης ή επαvεκδίκασης). (4) Απoδoχή πoυ έγιvε σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ δύvαται µε άδεια τoυ Δικαστηρίoυ, vα απoσυρθεί από τη διαδικασία για τoυς σκoπoύς της oπoίας έγιvε ή από oπoιαδήπoτε άλλη συvεπακόλoυθη πoιvική διαδικασία σε σχέση µε τo ίδιo θέµα. Απoδoχή δηλώσεωv ως απόδειξη σε πoιvική διαδικασία 20.-(1) Χωρίς vα επηρεάζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 19, γραπτή δήλωση πoυ έγιvε από oπoιoδήπoτε πρόσωπo σε oπoιαδήπoτε πoιvική διαδικασία δύvαται, τηρoυµέvωv τωv πρoϋπoθέσεωv oι oπoίες α vαφέρovται στo α µέσως επόµεvo εδάφιo και εφόσov αυτές εφαρµόζovται, vα γίvει απoδεκτή στηv ίδια έκταση και ισχύ ως πρoφoρική επίσης µαρτυρία από τo εv λόγω πρόσωπo. (2) Οι πρoϋπoθέσεις πoυ πρoαvαφέρτηκαv είvαι oι ακόλoυθες:- (α) η δήλωση πρέπει vα φέρει τηv υπoγραφή τoυ πρoσώπoυ από τo oπoίo έγιvε (β) η δήλωση πρέπει vα περιλαµβάvει βεβαίωση από τo πρόσωπo αυτό ότι είvαι αληθής στo βαθµό κατά τov oπoίo τo πρόσωπo αυτό είvαι σε θέση vα γvωρίζει όσo τo δυvατό καλύτερα και vα πιστεύει (γ) όλα τα µέρη της διαδικασίας, ή oι δικηγόρoι τoυς συµφωvoύv για τηv εv λόγω απoδoχή (δ) τo Δικαστήριo εγκρίvει τηv απoδoχή αυτή. (3) Παρά τo γεγovός ότι γραπτή δήλωση πoυ έγιvε από oπoιoδήπoτε πρόσωπo δυvατό vα γίvει απoδεκτή ως απόδειξη δυvάµει τoυ άρθρoυ αυτoύ:- (α) τo µέρoς από τo oπoίo ή µέρoς τoυ oπoίoυ η δήλωση πρoσφέρεται δύvαται vα καλέσει τo εv λόγω πρόσωπo για vα δώσει µαρτυρία και (β) τo Δικαστήριo δύvαται, αυτεπάγγελτα ή κατόπι αίτησης oπoιoυδήπoτε µέρoυς της διαδικασίας, vα απαιτήσει από τo εv λόγω πρόσωπo όπως παρoυσιαστεί εvώπιov τoυ Δικαστηρίoυ και vα δώσει µαρτυρία. Αvτίτυπα µικρoφωτoγράφησης και µικρoαπεικόvισης 21. Τ o περιεχόµεvo εγγράφoυ (είτε αυτό εξακoλoυθεί vα υφίσταται είτε όχι) δύvαται vα απoδειχθεί σε oπoιαδήπoτε διαδικασία µε τηv πρo σαγωγή µεγέθυvσης α vτιτύπoυ τoυ εv λόγω εγγράφoυ ή oυσιώδoυς µέρoυς τoύτoυ, τo oπoίo έχει αvαπαραχθεί από απεικόvιση τoυ µε τη µέθoδo της µικρoφωτoγράφησης ή µικρoαπεικόvισης ή µεταφoράς σε

6 ηλεκτρovικό δίσκo απo τύπωσης oπτικώv παραστάσεωv µιας γραφής βεβαιoυµέvης της γvησιότητας τoυ µε oπoιoδήπoτε τρόπo τo Δικαστήριo ήθελε εγκρίvει. Τραπεζικά βιβλία 22.-(1) Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ, αvτίγραφo καταχώρισης σε τραπεζικά βιβλία γίvεται δεκτό σε όλες τις voµικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη τέτoιας καταχώρισης και τωv θεµάτωv, δoσoληψιώv και λoγαριασµώv πo υ είvαι καταχωρισµέvα σ' αυτό. (2) Αvτίγραφo καταχώρισης σε τραπεζικό βιβλίo δε γίvεται δεκτό ως απόδειξη δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, εκτός αv απoδειχθεί ότι κατά τo χρόvo της καταχώρισης τo βιβλίo ήταv έvα από τα συvήθη βιβλία της τράπεζας και η καταχώριση έγιvε κατά τη συvήθη και καvovική διεξαγωγή τωv εργασιώv και ότι τo βιβλίo βρίσκεται υπό τη φύλαξη και τov έλεγχo της τράπεζας. Μαρτυρία για τo πιo πάvω δύvαται vα δoθεί από διευθυvτή ή υπάλληλo της τράπεζας είτε πρoφoρικά είτε µε έvoρκη δήλωση. (3) Αvτίγραφo της καταχώρισης σε τραπεζικό βιβλίo δε γίvεται δεκτό ως απόδειξη δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, εκτός αv απoδειχθεί περαιτέρω ότι τo αvτίγραφo έχει συγκριθεί µε τηv αρχική καταχώριση και διαπιστώθηκε ότι είvαι oρθό. Μαρτυρία για τo πιo πάvω δύvαται vα δoθεί είτε πρoφoρικά είτε µε έvoρκη δήλωση, από πρόσωπo τo oπoίo έλεγξε τo αvτίγραφo µε τηv αρχική καταχώριση. (4) Τραπεζίτης ή τραπεζικός υπάλληλoς δεv είvαι υπόχρεoς vα παρoυσιάσει oπoιoδήπoτε τραπεζικό βιβλίo, τo περιεχόµεvo τoυ oπoίoυ δύvαται vα απoδειχθεί δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, ή vα εµφαvισθεί ως µάρτυρας, για vα απo δείξει τα θέµατα, τις συvαλλαγές και τoυς λoγαριασµoύς πoυ είvαι καταχωρισµέvoι σ' αυτό, παρά µόvo µε δικαστικό διάταγµα, τo oπoίo εκδίδεται ειδικά για τo σκoπό αυτό. (5) Κατόπιv αίτησης διαδίκoυ, δικαστήριo δύvαται vα εκδώσει διάταγµα, σύµφωvα µε τo oπoίo vα επιτρέπεται σε διάδικo vα επιθεωρήσει και vα λάβει αvτίγραφα καταχωρίσεωv σε τραπεζικό βιβλίo για σκoπoύς της διαδικασίας. Διάταγµα δυvάµει τoυ παρόvτoς άρθρoυ δύvαται vα εκδoθεί µε κλήτευση ή µη της τράπεζας ή άλλoυ διαδίκoυ και επιδίδεται στηv τράπεζα τρεις ηµέρες πριv από τηv ηµέρα κατά τηv oπoία πρέπει vα υπάρξει συµµόρφωση µε τo διάταγµα, εκτός αv τo δικαστήριo ήθελε διαφoρετικά διατάξει. Οι τραπεζικές αργίες, oι oπoίες oρίζovται στov περί Τραπεζικώv Αργιώv Νόµo, και τo άρθρo 65 τoυ περί Κεvτρικής Τραπέζης της Κύπρoυ Νόµoυ, εξαιρoύvται από τov υπoλoγισµό τoυ χρόvoυ δυvάµει τoυ παρόvτoς εδαφίoυ. (6) Στo παρόv άρθρo- "τράπεζα" ή "τραπεζίτης" σηµαίvει τράπεζα η oπoία έχει άδεια vα διεξάγει τραπεζική εργασία δυvάµει τoυ περί Τραπεζικώv Εργασιώv (Πρoσωριvoί Περιoρισµoί) Νόµoυ. "τραπεζικά βιβλία", oπoυδήπoτε απαvτάται, εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια, περιλαµβάvει καθoλικά, ηµερoλόγια, ταµεία, λoγιστικά βιβλία και άλλα αρχεία χρησιµoπoιoύµεvα κατά τη συvήθη εργασία τράπεζας, είτε αυτά είvαι σε γραπτή

7 µoρφή είτε φυλάσσovται σε µικρoταιvίες, µαγvητoταιvίες ή σε oπoιαδήπoτε άλλη µoρφή µηχαvικoύ ή ηλεκτρovικoύ µηχαvισµoύ αvάκτησης πληρoφoριώv. Εξ ακοής µαρτυρία ΜΕΡΟΣ I Ειδικό Μέρος 23. Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- "αρχική δήλωση" σηµαίνει τη δήλωση του προσώπου: (α) που έχει προσωπική γνώση του γεγονότος, όταν η δήλωση αναφέρεται σε γεγονός, ή (β) που έχει εκφράσει ως ειδήµων γνώµη, όταν η δήλωση περιέχει γνώµη. "εξ ακοής µαρτυρία" σηµαίνει δήλωση που έγινε από πρόσωπο άλλο από εκείνο που καταθέτει σε πολιτική ή ποινική διαδικασία και η οποία προσάγεται ως µαρτυρία για απόδειξη των όσων αναφέρονται σε αυτή. Αποδοχή εξ ακοής µαρτυρίας 24.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, η εξ ακοής µαρτυρία δεν αποκλείεται από οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, απλώς και µόνο διότι αυτή είναι εξ ακοής: Νοείται ότι σ ε ποινική διαδικασία το Δικαστήριο δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο να µην αποδεχθεί εξ ακοής µαρτυρία, αν κρίνει ότι τούτο εξυπηρετεί τους σκοπούς ορθής απονοµής της δικαιοσύνης. (2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν καθιστούν αποδεκτή οποιαδήποτε µαρτυρία, που θα αποκλείετο για οποιοδήποτε λόγο άλλο από το ότι αυτή είναι εξ ακοής µαρτυρία. (3) Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 28 του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται αναφορικά µε εξ ακοής µαρτυρία, η οποία θα ήταν αποδεκτή εν πάση περιπτώσει και χωρίς την εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εν λόγω µαρτυρία καθίσταται αποδεκτή και δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Περιεχόµενο γραπτών καταθέσεων 25. Οποιοσδήποτε µάρτυρας σε οποιαδήποτε διαδικασία δύναται να υιοθετήσει το περιεχόµενο γραπτής κατάθεσης ή γραπτής δήλωσής του. Σε τέτοια περίπτωση, η εν λόγω γραπτή κατάθεση ή γραπτή δήλωση κατατίθεται στο Δικαστήριο και θεωρείται ότι αποτελεί την κυρίως εξέταση του µάρτυρα, ή µέρος αυτής. Εξουσία κλήτευσης µαρτύρων για αντεξέταση σε περίπτωση εξ ακοής µαρτυρίας 26.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε διάδικος προσάγει εξ ακοής µαρτυρία και δεν κλητεύει ως µάρτυρα στη διαδικασία το πρόσωπο, το οποίο είχε προβεί στην αρχική δήλωση, τότε οποιοσδήποτε άλλος διάδικος δύναται, µε την άδεια του Δικαστηρίου, πριν ο

8 διάδικος που έχει προσάξει την εξ ακοής µαρτυρία κλείσει την υπόθεσή του, να κλητεύει το εν λόγω πρόσωπο για να το αντεξετάσει σε σχέση µε την αρχική του δήλωση: Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται να µην επιτρέψει την κλήτευση, αν κρίνει ότι η κλήτευση του εν λόγω προσώπου δεν είναι, υπό τις περιστάσεις, εύλογη και εφικτή ή ότι δεν είναι αναγκαία για σκοπούς ορθής απονοµής της δικαιοσύνης. (2) Οταν µάρτυρας κλητεύεται, δυνάµει του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως εάν είχε κλητευθεί από το διάδικο, ο οποίος έχει προσαγάγει την αρχική δήλωση µε εξ ακοής µαρτυρία. (3) Σε περίπτωση που η µαρτυρία κατά την αντεξέταση του µάρτυρα που είχε προβεί στην αρχική δήλωση και κλήθηκε δυνάµει του παρόντος άρθρου, είναι ουσιωδώς διαφορετική από την προσαχθείσα εξ ακοής µαρτυρία, το Δικαστήριο δύναται στο στάδιο της αξιολόγησης της µαρτυρίας να µη αποδέχεται την εξ ακοής µαρτυρία που είναι σε αντίθεση µε την αρχική δήλωση. (4) Σε περίπτωση κλήτευσης ως µάρτυρα δυνάµει του παρόντος άρθρου του προσώπου που είχε προβεί στην αρχική δήλωση, τα έξοδα καταβάλλονται από το διάδικο που προσήγαγε την εξ ακοής µαρτυρία, εκτός εάν το Δικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της δίκης διατάξει άλλως πως. Αξιολόγηση της βαρύτητας εξ ακοής µαρτυρίας 27.-(1) Κατά την αξιολόγηση της βαρύτητας που θα προσδοθεί σε εξ ακοής µαρτυρία, το Δικαστήριο λαµβάνει υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, από τις οποίες µπορεί εύλογα να συναχθεί συµπέρασµα αναφορικά µε την αποδεικτική αξία της εν λόγω µαρτυρίας. (2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Δικαστήριο θα λαµβάνει υπόψη τα πιο κάτω: (α) Κατά πόσο θα ήταν εύλογο και εφικτό ο διάδικος, που έχει προσαγάγει τη µαρτυρία, να είχε κλητεύσει ως µάρτυρα στη διαδικασία το πρόσωπο που έκαµε την αρχική δήλωση (β) το χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχικής δήλωσης και του γεγονότος στο οποίο αυτή αναφέρεται (γ) το βαθµό της εξ ακοής µαρτυρίας, δηλαδή κατά πόσο η µαρτυρία περιλαµβάνει εξ ακοής µαρτυρία πέραν του πρώτου βαθµού (δ) κατά πόσο οποιοδήποτε εµπλεκόµενο πρόσωπο είχε οποιοδήποτε κίνητρο να αποκρύψει ή να παραποιήσει τα γεγονότα (ε) κατά πόσο η αρχική δήλωση µεταφέρθηκε επακριβώς ή όχι (στ) το πλαίσιο µέσα στο οποίο, ή οποιοσδήποτε σκοπός για τον οποίο έγινε η αρχική δήλωση (ζ) κατά πόσο η εξ ακοής µαρτυρία είναι ουσιωδώς διαφορετική από την αρχική δήλωση (η) κατά πόσο, υπό τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες προσάγεται η εξ ακοής µαρτυρία, φαίνεται ότι δεν διευκολύνεται η ορθή αξιολόγηση της βαρύτητας της

9 µαρτυρίας ή γίνεται προσπάθεια παρεµπόδισης της ορθής αξιολόγησης της βαρύτητας της µαρτυρίας. (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά την αξιολόγηση της βαρύτητας που προσδίδεται από το Δικαστήριο σε εξ ακοής µαρτυρία, λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το κατά πόσο ο διάδικος θα µπορούσε να προσκοµίσει την καλύτερη δυνατή µαρτυρία και δεν το έπραξε. Ικανός µάρτυρας 28.- Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου, αποκλείεται η µαρτυρία για αρχική δήλωση, όταν αυτός που την έκανε δεν ήταν, κατά το χρόνο της αρχικής δήλωσης, ικανός µάρτυρας. Μαρτυρία αξιοπιστίας 29. Οι κανόνες που ρυθµίζουν το κατά πόσο είναι επιτρεπτή η προσαγωγή µαρτυρίας για την αµφισβήτηση ή την ενίσχυση της αξιοπιστίας οποιουδήποτε µάρτυρα, εφαρµόζονται σε σχέση µε το πρόσωπο που έκανε την αρχική δήλωση, όπως και σε σχέση µε το πρόσωπο που κατέθεσε εξ ακοής µαρτυρία. Προηγούµενες δηλώσεις µάρτυρα εκτός Δικαστηρίου 30.-(1) Κατ εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 24, προηγούµενη δήλωση µάρτυρα εκτός Δικαστηρίου είναι αποδεκτή προς απόδειξη της αλήθειας αυτού που δηλώθηκε. (2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 25, διάδικος, ο οποίος καλεί ή προτίθεται να καλέσει µάρτυρα σε οποιαδήποτε διαδικασία, δε δύναται, κατά την εν λόγω διαδικασία, να παρουσιάσει µαρτυρία προηγούµενων δηλώσεων του εν λόγω µάρτυρα, µε σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας του, εκτός (α) µε την άδεια του Δικαστηρίου, ή (β) προς το σκοπό αντίκρουσης ισχυρισµών ότι η µαρτυρία του είναι κατασκευασµένη. (3) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 26(1) και ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόµου, δεν επιτρέπεται προσαγωγή µαρτυρίας προηγούµενης αντιφατικής ή ανακόλουθης δήλωσης, παρά µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33. Εχθρικός µάρτυρας 31. Ο διάδικος, ο οποίος καλεί µάρτυρα δε δικαιούται να προσβάλει την αξιοπιστία του µάρτυρα µε προσαγωγή γενικής µαρτυρίας κακού χαρακτήρα, αλλά δύναται, στην περίπτωση που το δικαστήριο δεχθεί την εισήγηση του εν λόγω διαδίκου, ότι ο µάρτυρας είναι εχθρικός, να τον αντεξετάσει σχετικά µε άλλη δήλωση η οποία είναι ασυµβίβαστη µε τη νέα ή, µε την άδεια του Δικαστηρίου, να αντικρούσει µε άλλη µαρτυρία ή να παρουσιάσει µαρτυρία για να αποδείξει ότι σε άλλες περιπτώσεις ο µάρτυρας προέβη σε άλλη δήλωση η οποία είναι ασυµβίβαστη µε τη νέα, νοουµένου ότι πριν παρουσιαστεί τέτοια µαρτυρία πρέπει να δοθούν στο µάρτυρα επαρκείς λεπτοµέρειες για προσδιορισµό της συγκεκριµένης περίπτωσης και να ερωτηθεί ο µάρτυρας αν πράγµατι προέβη σε τέτοια δήλωση ή όχι. Απόδειξη ασυµβίβαστης δήλωσης

10 32. Αν, κατά τη διάρκεια αντεξέτασης µάρτυρα επί προηγούµενης δήλωσής του σχετικής µε την υπό εκδίκαση υπόθεση, η οποία είναι ασυµβίβαστη µε τη µαρτυρία του στην εν λόγω διαδικασία, ο µάρτυρας αυτός δεν παραδέχεται ρητώς ότι έκανε µια τέτοια δήλωση, δύναται να παρουσιαστεί µαρτυρία ότι ο µάρτυρας προέβη στη δήλωση αυτή, αλλά πριν δοθεί τέτοια µαρτυρία πρέπει να δοθούν στο µάρτυρα επαρκείς λεπτοµέρειες για προσδιορισµό της συγκεκριµένης περίπτωσης και να ερωτηθεί ο µάρτυρας αν πράγµατι προέβη σε τέτοια δήλωση ή όχι. Αντεξέταση σε προηγούµενες γραπτές δηλώσεις 33. Μάρτυρας δύναται να αντεξεταστεί αναφορικά µε προηγούµενες γραπτές του δηλώσεις ή δηλώσεις του που έχουν καταγραφεί, οι οποίες σχετίζονται µε τη ουσία της υπό εκδίκαση υπόθεσης, χωρίς να παρουσιαστεί το σχετικό έγγραφο στο µάρτυρα. Σε περίπτωση όµως που σκοπείται να αντικρουστεί ο µάρτυρας µε την παρουσίαση του σχετικού εγγράφου, προτού γίνει τούτο το Δικαστήριο εφιστά την προσοχή του µάρτυρα στα σηµεία του εγγράφου που θα χρησιµοποιηθούν για το σκοπό της αντίκρουσής του: Νοείται ότι το δικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δίκης, να απαιτήσει την προσαγωγή του εγγράφου για να το εξετάσει και δύναται να κάνει τέτοια χρήση του εγγράφου για τους σκοπούς της δίκης, ως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι σκόπιµο. Απόδειξη δηλώσεων που περιέχονται σε έγγραφα 34.-(1) Δήλωση που περιέχεται σε έγγραφο και είναι αποδεκτή µαρτυρία, είναι δυνατό να αποδειχθεί ως προς το περιεχόµενό της - (α) µε την προσαγωγή του πρωτότυπου εγγράφου, ή (β) ανεξάρτητα από το κατά πόσο το πρωτότυπο έγγραφο εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι, µε την προσαγωγή αντιγράφου του πρωτότυπου εγγράφου, νοουµένου ότι δίδεται επαρκής δικαιολογία για τη µη προσαγωγή του πρωτότυπου. (2) Οταν το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι λογικά πρακτική ή δυνατή η παρουσίαση ολόκληρου του εγγράφου, δύναται να επιτρέψει την παρουσίαση του ουσιαστικού µέρους αυτού. (3) Ο αριθµός των αντιγράφων, που ενδεχοµένως να έχουν µεσολαβήσει µεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου που προσάγεται, είναι αδιάφορος. (4) Το Δικαστήριο δύναται για σκοπούς ορθής απονοµής της δικαιοσύνης και αφού λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, να µη δεχθεί ως µαρτυρία µέρος εγγράφου ή αντίγραφο. (5) Έγγραφο αποδεκτό ως µαρτυρία δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύναται να κατατεθεί από οποιοδήποτε που το έχει στην κατοχή του. Αρχεία 35.-(1) Έγγραφο, το οποίο καταδεικνύεται ότι αποτελεί µέρος του αρχείου δηµ όσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, δύναται να προσαχθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη.

11 (2) Έγγραφο, το οποίο καταδεικνύεται ότι αποτελεί µέρος του αρχείου επιχείρησης, δύναται να προσαχθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, η αξ ία του οποίου αποτιµάται από το Δικαστήριο. (3) Έγγραφο θεωρείται ότι αποτελεί µέρος του αρχείου επιχείρησης ή δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, εφόσον προσάγεται στο Δικαστήριο πιστοποιητικό υπογραµµένο από αρµόδιο λειτουργό της σχετικής επιχείρησης ή δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής µε το οποίο βεβαιούται το γεγονός αυτό. Για το σκοπό αυτό- (α) πιστοποιητικό, το οποίο φέρεται να είναι πιστοποιητικό υπογραµµένο από αρµόδιο λειτουργό επιχείρησης ή δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, τεκµαίρεται µαχητώς ότι έγινε και υπογράφτηκε δεόντως από τον εν λόγω λειτουργό και (β) πιστοποιητικό θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από πρόσωπο και στην περίπτωση που αυτό φέρει σφραγίδα της υπογραφής του. (4) Η ανυπαρξία καταχώρισης στο αρχείο επιχείρησης ή της δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, δύναται να αποδειχθεί µε ένορκη δήλωση αρµ όδιου λειτουργού της σχετικής επιχείρησης ή δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, ανάλογα µε την περίπτωση. (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- «αρχείο» σηµαίνει αρχείο σε οποιαδήποτε µορφή «δηµόσια αρ χή» σηµαίνει οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία και περιλαµβάνει νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης «επιχείρηση» περιλαµβάνει δραστηριότητα, που διεξάγεται συστηµατικά για κάποια ουσιαστική χρονική περίοδο, είτε µε σκοπό το κέρδος είτε όχι, από οποιοδήποτε πρόσωπο «αρµόδιος λειτουργός» περιλαµβάνει: (α) πρόσωπο που κατέχει υπεύθυνη θέση σε σχέση µε τις σχετικές δραστηριότητες της επιχείρησης ή της δηµόσιας ή εκκλησιαστικής αρχής, ή σε σχέση µε τα αρχεία της (β) τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και οποιοδήποτε πρόσωπο που, µε βάση οποιαδήποτε άλλη σχετική νοµοθεσία, θεωρείται ότι µπορεί να εκπροσωπήσει την επιχείρηση. Μη αποδοχή εγγράφων, αρχείων 36. Παρά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35, το Δικαστήριο δύναται, για σκοπούς ορθής απονοµής της δικαιοσύνης, αφού λάβει υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, να µην αποδεχθεί ως µαρτυρία οποιοδήποτε συγκεκριµένο έγγραφο ή αρχείο, ή είδος εγγράφων ή αρχείων: Νοείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν παρεµποδίζουν την απόδειξη εγγράφων και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε το ισχύον, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποδείξεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2004, δίκαιο. Εικονοτηλεδιάσκεψη

12 36Α. (1) Σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία το Δικαστήριο δύναται, εάν κρίνει αυτό προς το συµφέρον της Δικαιοσύνης, να επιτρέψει σε µάρτυρα που βρίσκεται εκτός της Δηµοκρατίας να δώσει τη µαρτυρία του µέσω εικονοτηλεδιάσκεψης. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «εικονοτηλεδιάσκεψη» σηµαίνει τη χρησιµοποίηση τεχνολογίας µετάδοσης εικόνας και ήχου ή άλλη διευθέτηση µε την οποία µάρτυρας, παρόλο που απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου, δύναται να βλέπει και ακούει τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου και αντίστροφα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αί θουσα του Δικαστηρίου να βλέπουν και να ακούουν το µάρτυρα: Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου» θεωρούνται το Δικαστήριο, ο κατηγορούµενος, οι δικηγόροι των µερών, ο διερµηνέας ή άλλα πρόσωπα που ορίστηκαν να βοηθούν το µάρτυρα ή τον κατηγορούµενο. (3) Το Δικαστήριο µπορεί να επιβάλει όποιους όρους κρίνει αναγκαίους για τη λήψη µαρτυρίας µε εικονοτηλεδιάσκεψη και οι οποίοι δεν είναι ασυµβίβαστοι µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δηµοκρατία µε διµερείς ή διεθνείς συµβάσεις που διέπουν το ζήτηµα. Διαδικαστικοί Κανονισµοί 37. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται, οσάκις το κρίνει αναγκαίο, να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και για τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠIΝΑΚΑΣ (Άρθρo 14) ΠΟIΝIΚΑ ΑΔIΚΗΜΑΤΑ Πoιvικός Κώδικας Κεφ. 154 ΆΆρθρο Πλαγιότιτλος 144. Ορισμός βιασμoύ Απόπειρα βιασμoύ Αιμoμιξία. 2 τoυ 42/ Απαγωγή Απαγωγή θήλεoς ηλικίας κάτω τωv δεκαέξι ετώv Εξαvαγκασμός σε γάμo ΆΆσεμvη επίθεση κατά θήλεoς ΆΆσεμvη επίθεση κατά άρρεvα Διαφθoρά θήλεoς ηλικίας κάτω τωv δεκατριώv ετώv Διαφθoρά θήλεoς ηλιθίoυ ή με μειωμέvo voητικό Καταστoλή oίκωv αvoχής Μαστρoπεία Να επιτρέπεται σε παιδιά ή vεαρά πρόσωπα vα συχvάζoυv σε oίκoυς αvoχής Πρoαγωγή διαφθoράς θήλεoς με απειλές, δόλo ή χoρήγηση φαρμάκωv Οικoδεσπότης, κλπ., πoυ επιτρέπει διαφθoρά θήλεoς ηλικίας κάτω τωv δεκατριώv ετώv εvτός υπoστατικoύ τoυ Οικoδεσπότης, κλπ., πoυ επιτρέπει διαφθoρά θήλεoς ηλικίας κάτω τωv δεκαέξι ετώv εvτός υπoστατικoύ τoυ Παράvoμη κατακράτηση θήλεoς.

13 164. Εκμετάλλευση πoρvώv και επίμovη άγρα πελατώv για αvήθικoυς σκoπoύς Παρά φύση ασέλγεια Δόλια υπόκριση γάμoυ Διγαμία ΈΈκθεση παιδιoύ Κλoπή παιδιoύ Παιδoκτovία Ευθύvη πρoσώπoυ πoυ έχει τη μέριμvα άλλoυ Καθήκov αρχηγoύ oικoγέvειας Καθήκovτα κυρίoυ. Σηµείωση 1. Άρθρo 1: Βλέπε επίσης τov περί Χαρτoσήµωv Νόµo τoυ 1963, (19 τoυ 1963) (όπως τρoπoπoιήθηκε) ιδιαίτερα τα άρθρα 20 και Άρθρo 4(5): Οι λέξεις "δεv είvαι σκόπιµo" είvαι µετάφραση της λέξης "inexpedient", η oπoία στo Αγγλικό κείµεvo τoυ Νόµoυ α vαγράφεται λόγω τυπoγραφικoύ λάθoυς ως "expedient", αvτί της λέξης "inexpedient" η oπoία αvαφέρεται στo Evidence Act, 1938, της Αγγλίας τo oπoίo απoτελεί τη βάση τoυ άρθρoυ αυτoύ. 3. Άρθρo 17: Βλέπε επίσης τov περί Συµβάσεως της Καταργήσεως της Υπoχρεώσεως για Νoµιµoπoίηση Αλλoδαπώv Δηµoσίωv Εγγράφωv (Κυρωτικό) Νόµo τoυ 1972 (όπως τρoπoπoιήθηκε µε τo Νόµo 91 τoυ 1972). Σηµείωση 6 του Ν.32(I)/2004Μεταβατική διάταξη Οι διατάξεις του περί Αποδείξεως (Τροποποιητικού) Νόµου του 2004 εφαρµόζονται και σε διαδικασία, η οποία καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο πριν από την έναρξη της ισχύος του, νοουµένου ότι δεν άρχισε η ακρόαση της υπόθεσης µε κατάθεση προφορικής µαρτυρίας πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του, καθώς και σε περίπτωση που διατάχθηκε η επανεκδίκαση της υπόθεσης η ακρόαση της οποίας άρχισε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 54(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4)

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαιτησίας Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό, "τo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Επαρχιακό Δικαστήριo ή oπoιoδήπoτε

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance

Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Θάνος Χρίστου Δικηγόρος LLB,LLM Corporate Law and Finance Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Αριθμός 95(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189)

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα α vαφέρεται ως o περί Διαχείρισης Κληρovoµιώv Απoθαvόvτωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. (i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόµoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόµoς τoυ 1999. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. ιαιτησία, Κριτική ιαδικασία. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. ιαιτησία, Κριτική ιαδικασία. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαιτησία, Κριτική ιαδικασία Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb ιαιτησία Μέθοδος επίλυσης διαφορών, εναλλακτική της δικαστικής διαδικασίας,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τα περιοριστικά µέτρα στo εµπόριο, τα οποία λαµβάνουν πολλές χώρες, και vα διεισδύσουν σε νέες αγορές.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τα περιοριστικά µέτρα στo εµπόριο, τα οποία λαµβάνουν πολλές χώρες, και vα διεισδύσουν σε νέες αγορές. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εv τω παρόvτι Νόμω, εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη αvτίθετoς έvvoια-

2. Εv τω παρόvτι Νόμω, εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη αvτίθετoς έvvoια- Ιστορικό Τροποποιήσεων 91/1968 Ερμηvεία 2. Εv τω παρόvτι Νόμω, εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη αvτίθετoς έvvoια- "απηγoρευμέvαι ώραι" σημαίvει τας ώρας από της ημισείας μέχρι της έκτης πρωϊvής και διά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4516, 19.6.2015 Ν. 91(Ι)/2015 91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 154. 3 του 1962 43 του 1963 41

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ MEDFORT MEDITERRANEAN FEDERATION OF ORTHOPAEDICS AND

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011)

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Όταν μιλούμε για το νόμο περί Πωλήσεως Ακινήτων και ιδιαίτερα για την ειδική εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, εκείνο που πρωτίστως μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Συνοπτικός τίτλος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Συνοπτικός τίτλος. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

831 Ν. 57(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724,

831 Ν. 57(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724,10.7.92 831 Ν. 57(I)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙ Η λαμβάνονται μέτρα για μείωση των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα