Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε"

Transcript

1 Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ εζείο ή ην παηδί ζαο ιάβεηε απηό ην εκβόιην, δηόηη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζαο. - Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν ζαο. - Η ζπληαγή γη απηό ην εκβόιην ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα εζάο ή γηα ην παηδί ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην εκβόιην ζε άιινπο. - Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό ή ην λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Βιέπε παξάγξαθν 4. Τη πεξηέρεη ην παξόλ θύιιν νδεγηώλ: 1. Ση είλαη ην Prevenar 13 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ εζείο ή ην παηδί ζαο ιάβεηε Prevenar Πώο ρνξεγείηαη ην Prevenar Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Prevenar Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο 1. Τη είλαη ην Prevenar 13 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ Σν Prevenar 13 είλαη έλα πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην πνπ ρνξεγείηαη ζε: παηδηά ειηθίαο 6 εβδνκάδσλ έσο 17 εηώλ κε ζθνπό λα βνεζά ζηελ πξνζηαζία έλαληη λόζσλ όπσο: κεληγγίηηδα (θιεγκνλή γύξσ από ηνλ εγθέθαιν), ζήςε ή βαθηεξηαηκία (βαθηήξηα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο), πλεπκνλία (ινίκσμε ηνπ πλεύκνλα) θαη σηηθέο ινηκώμεηο ελήιηθεο ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ κε ζθνπό λα βνεζά ζηελ πξόιεςε αζζελεηώλ όπσο: πλεπκνλία κε βαθηεξηαηκία (ινίκσμε ηνπ πλεύκνλα κε βαθηήξηα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο), βαθηεξηαηκία (βαθηήξηα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο) θαη κεληγγίηηδα (θιεγκνλή γύξσ από ηνλ εγθέθαιν), πνπ πξνθαινύληαη από 13 νξνηύπνπο ηνπ βαθηεξίνπ Streptococcus pneumoniae. Σν εκβόιην δξα βνεζώληαο ην ζώκα λα θηηάμεη δηθά ηνπ αληηζώκαηα, ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ εζάο ή ην παηδί ζαο έλαληη απηώλ ησλ λόζσλ. 2. Τη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ εζείο ή ην παηδί ζαο ιάβεηε Prevenar 13 Τν Prevenar 13 δε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη: εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο είζηε αιιεξγηθνί (ππεξεπαίζζεηνη) ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν εκβόιην πνπ πεξηέρεη δηθζεξηηηθή αλαηνμίλε. Οη δξαζηηθέο νπζίεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπζηαηηθά παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 6 «Ση πεξηέρεη ην Prevenar 13». εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο έρεηε κία ζνβαξή ινίκσμε κε πςειό ππξεηό (πάλσ από 38 C). Δάλ απηό ζπκβαίλεη ζε εζάο ή ζην παηδί ζαο, ηόηε ν εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αλαβιεζεί έσο όηνπ εζείο ή ην παηδί ζαο ληώζεηε θαιύηεξα. Μία ειαθξηά ινίκσμε, όπσο έλα θξπνιόγεκα, δελ πξέπεη λα είλαη πξόβιεκα. Ωζηόζν, απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό, ή ηνλ λνζνθόκν ζαο πξνεγνπκέλσο. 1

2 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό, ή ηνλ λνζνθόκν ζαο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό εάλ εζείο ή ην παηδί ζαο: έρεηε ή είραηε ηαηξηθά πξνβιήκαηα κεηά από νπνηαδήπνηε δόζε ηνπ Prevenar ή ηνπ Prevenar 13 όπσο κία αιιεξγηθή αληίδξαζε ή πξνβιήκαηα κε ηελ αλαπλνή. έρεηε πξνβιήκαηα αηκνξξαγίαο ή θάλεηε εύθνια κώισπεο. έρεηε έλα εμαζζελεκέλν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα (όπσο ιόγσ ινίκσμεο από HIV), κπνξεί λα κε ιάβεηε ην πιήξεο όθεινο από ην Prevenar 13. έρεηε παξνπζηάζεη ζπαζκνύο, θαζώο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πάξεηε αληηππξεηηθά θάξκαθα πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ Prevenar 13. Δάλ ην παηδί ζαο αξρίζεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ή παξνπζηάζεη ζπαζκνύο (θξίζεηο) κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ γηαηξό ζαο. Βι. επίζεο παξάγξαθν 4. Όπσο κε θάζε εκβόιην, ην Prevenar 13 ελδέρεηαη λα κελ πξνζηαηεύεη 100 % όια ηα άηνκα ζηα νπνία ρνξεγείηαη. Σν Prevenar 13 ζα πξνζηαηεύζεη παηδηά κόλν από σηηθέο ινηκώμεηο πνπ νθείινληαη ζηνπο ηύπνπο Streptococcus pneumoniae γηα ηνπο νπνίνπο έρεη αλαπηπρζεί ην εκβόιην. Γε ζα πξνζηαηεύζεη έλαληη άιισλ ινηκσδώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ σηηθέο ινηκώμεηο. Άιια θάξκαθα /εκβόιηα θαη Prevenar 13 Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα ρνξεγήζεηε ζην παηδί ζαο παξαθεηακόιε ή άιια θάξκαθα πνπ κεηώλνπλ ηνλ ππξεηό πξηλ ρνξεγεζεί ην Prevenar 13. Απηό ζα ζαο βνεζήζεη λα κεησζνύλ θάπνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ Prevenar 13. Δλεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν ζαο αλ εζείο ή ην παηδί ζαο παίξλεηε, έρεηε πξόζθαηα πάξεη ή κπνξεί λα πάξεηε άιια θάξκαθα, ή έρεηε ιάβεη πξόζθαηα άιιν εκβόιην. Κύεζε θαη ζειαζκόο Δάλ είζζε έγθπνο ή ζειάδεηε, λνκίδεηε όηη κπνξεί λα είζζε έγθπνο ή ζρεδηάδεηε λα απνθηήζεηε παηδί, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε απηό ην θάξκαθν. Τν Prevenar 13 πεξηέρεη λάηξην Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1 mmol λαηξίνπ (23 mg) αλά δόζε, δειαδή νπζηαζηηθά είλαη «ειεύζεξν λαηξίνπ». 3. Πώο ρνξεγείηαη ην Prevenar 13 Ο γηαηξόο ή ν λνζνθόκνο ζα ελέζεη ηε ζπληζηώκελε δόζε (0,5 ml) ηνπ εκβνιίνπ κέζα ζην κπ ηνπ ρεξηνύ ζαο ή ζην κπ ηνπ ρεξηνύ ή ηνπ πνδηνύ ηνπ παηδηνύ ζαο. Βξέθε ειηθίαο 6 εβδνκάδσλ έσο 6 κελώλ Σππηθά, ην παηδί ζαο ζα πξέπεη λα ιάβεη έλα αξρηθό ζρήκα ηξηώλ ελέζεσλ ηνπ εκβνιίνπ, αθνινπζνύκελν από κία αλακλεζηηθή δόζε. Η πξώηε έλεζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί από ηελ ειηθία ησλ έμη εβδνκάδσλ. Κάζε έλεζε ζα δίλεηαη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα. Μία ηέηαξηε έλεζε (αλακλεζηηθή) ζα δνζεί ζηελ ειηθία κεηαμύ 11 θαη 15 κελώλ. Θα ελεκεξσζείηε γηα ην πόηε ην παηδί ζαο ζα πξέπεη λα έξζεη μαλά γηα ηελ επόκελε έλεζε. ύκθσλα κε επίζεκεο ζπζηάζεηο ζηε ρώξα ζαο, έλα ελαιιαθηηθό ζρήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ γηαηξό ζαο. Παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό, ή ηνλ λνζνθόκν ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 2

3 Πξόσξα βξέθε Σν παηδί ζαο ζα ιάβεη έλα αξρηθό ζρήκα ηξηώλ ελέζεσλ. Η πξώηε έλεζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην λσξίηεξν ζε ειηθία έμη εβδνκάδσλ, κε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα κεηαμύ ησλ δόζεσλ. Σν παηδί ζαο ζα ιάβεη ηελ ηέηαξηε έλεζε (αλακλεζηηθή) ζε ειηθία κεηαμύ 11 θαη 15 κελώλ. Με εκβνιηαζκέλα βξέθε, παηδηά θαη έθεβνη ειηθίαο άλσ ησλ 7 κελώλ Βξέθε ειηθίαο 7 έσο 11 κελώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ δύν ελέζεηο. Κάζε έλεζε ζα δίλεηαη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα. Μία ηξίηε έλεζε ζα δνζεί ζην δεύηεξν ρξόλν δσήο. Παηδηά ειηθίαο 12 έσο 23 κελώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ δύν ελέζεηο. Κάζε έλεζε ζα δίλεηαη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δύν κελώλ. Παηδηά ειηθίαο 2 έσο 17 εηώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κία έλεζε. Βξέθε, παηδηά θαη έθεβνη πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζκέλα κε Prevenar Βξέθε θαη παηδηά πνπ έρνπλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο Prevenar κπνξεί λα ιάβνπλ Prevenar 13 ώζηε λα νινθιεξώζνπλ ηε ζεηξά ησλ ελέζεσλ. Γηα παηδηά ειηθίαο 1 έσο 5 εηώλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζκέλα κε Prevenar ν γηαηξόο ζαο ή ν λνζνθόκνο ζα ζπζηήζνπλ πόζεο ελέζεηο ηνπ Prevenar 13 απαηηνύληαη. Παηδηά θαη έθεβνη ειηθίαο 6 έσο 17 εηώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κία έλεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ, ηνπ θαξκαθνπνηνύ, ή ηνπ λνζνθόκνπ ώζηε ην παηδί ζαο λα νινθιεξώζεη ηε ζεηξά ησλ ελέζεσλ. Δάλ μεράζεηε λα επαλαιάβεηε ηελ επίζθεςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν, δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ, ηνπ θαξκαθνπνηνύ, ή ηνπ λνζνθόκνπ. Δλήιηθεο Οη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κία δόζε. Δλεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν ζαο εάλ ζαο έρεη ρνξεγεζεί πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην ζην παξειζόλ. Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Prevenar 13, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό, ή ηνλ λνζνθόκν ζαο. Δηδηθνί πιεζπζκνί Άηνκα πνπ ζεσξείηαη όηη δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ινίκσμεο από πλεπκνληόθνθθν (όπσο εθείλα κε δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν ή ινίκσμε από HIV), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί πξνεγνπκέλσο κε ην 23-δύλακν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην, κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ κία δόζε ηνπ Prevenar Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Όπσο όια ηα εκβόιηα, έηζη θαη ην Prevenar 13 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 3

4 Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ην Prevenar 13 ζε βξέθε θαη παηδηά (ειηθίαο 6 εβδνκάδσλ έσο 5 εηώλ): Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε από 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Μεησκέλε όξεμε Ππξεηόο, επεξεζηζηόηεηα, πόλνο, επαηζζεζία, εξπζξόηεηα, πξήμηκν ή ζθιήξπλζε ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ, λσζξόηεηα, αλήζπρνο ύπλνο Σπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Έκεηνο, δηάξξνηα Ππξεηόο πςειόηεξνο από 39 C, επαηζζεζία ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ πνπ επεξεάδεη ηελ θίλεζε, εξπζξόηεηα, ζθιήξπλζε, πξήμηκν ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ από 2,5 cm -7,0 cm Δμάλζεκα Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο 100 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: παζκνί (ή θξίζεηο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ πξνθαινύληαη από πςειό ππξεηό Κλίδσζε ή εμάλζεκα νκνηάδνλ κε θληδσηηθό (εμάλζεκα) Δξπζξόηεηα, πξήμηκν, ή ζθιήξπλζε ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ πεξηζζόηεξν από 7,0 cm, θιάκα Σπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Τπνηνληθό-ππναληηδξαζηηθό επεηζόδην (θαηέξξεηςε ή θαηάζηαζε παξόκνηα ηεο θαηαπιεμίαο) Αιιεξγηθή αληίδξαζε (Τπεξεπαηζζεζίαο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηδήκαηνο ηνπ πξνζώπνπ θαη/ή ησλ ρεηιέσλ, δπζθνιίαο ζηελ αλαπλνή Έμαςε Σν Prevenar 13 παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 13 ηύπσλ ηνπ βαθηεξίνπ Streptococcus pneumoniae θαη αληηθαζηζηά ην Prevenar, ην νπνίν παξείρε πξνζηαζία έλαληη 7 ηύπσλ. Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ην Prevenar 13 ζε παηδηά θαη εθήβνπο (ειηθίαο 6 έσο 17 εηώλ): Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε από 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Μεησκέλε όξεμε Δπεξεζηζηόηεηα, θάζε εξύζεκα ζην ζεκείν εκβνιηαζκνύ, ζθιήξπλζε/πξήμηκν ή πόλνο/επαηζζεζία, ππλειία, πησρή πνηόηεηα ύπλνπ, επαηζζεζία ζην ζεκείν εκβνιηαζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ζηελ θίλεζε) Σπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Πνλνθέθαινη Έκεηνο, δηάξξνηα Δμάλζεκα, θλίδσζε ή εμάλζεκα νκνηάδνλ κε θληδσηηθό Ππξεμία 4

5 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν παξνπζίαζαλ παξόκνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Ωζηόζν, ε εκθάληζε πνλνθεθάισλ, έκεηνπ, δηάξξνηαο, ππξεηνύ, θόπσζεο, πόλνπ ησλ αξζξώζεσλ θαη ησλ κπώλ ήηαλ πνιύ ζπρλή. Οη αθόινπζεο πξόζζεηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ην Prevenar 13 ζε βξέθε θαη παηδηά ειηθίαο έσο 5 εηώλ από ηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ: Αλαθπιαθηνεηδήο/αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπιεμίαο (θαξδηαγγεηαθή θαηέξξεηςε), αγγεηννίδεκα (πξήμηκν ησλ ρεηιέσλ, ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ θάξπγγα) Κλίδσζε (εμάλζεκα κε θλεζκό), δεξκαηίηηδα (εξπζξόηεηα θαη εξεζηζκόο) θαη θλεζκόο (θαγνύξα) ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ, έμαςε Γηόγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ (ιεκθαδελνπάζεηα) θνληά ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ, όπσο θάησ από ην κπξάηζν ή ζηε βνπβσληθή ρώξα Πνιύκνξθν εξύζεκα (έλα εμάλζεκα πνπ πξνθαιεί θόθθηλεο θλεζκώδεηο θειίδεο) ε βξέθε πνπ γελλήζεθαλ πνιύ πξόσξα (δηάξθεηα θύεζεο ζηηο 28 εβδνκάδεο ή ιηγόηεξν), κπνξεί λα ζπκβνύλ κεγαιύηεξα θελά από ην θπζηνινγηθό κεηαμύ ησλ αλαπλνώλ 2-3 κέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ην Prevenar 13 ζε ελήιηθεο: Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε από 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Μεησκέλε όξεμε, πνλνθέθαινη, δηάξξνηα, έκεηνο (γηα άηνκα ειηθίαο 18 έσο 49 εηώλ) Ρίγε, θόπσζε, εμάλζεκα, πόλνο, εξπζξόηεηα, πξήμηκν, ζθιεξόηεηα ή επαηζζεζία ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ πνπ επεξεάδεη ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ (νμύ άιγνο ή επαηζζεζία ζην ζεκείν εκβνιηαζκνύ γηα άηνκα ειηθίαο 18 έσο 39 εηώλ θαη έληνλνο πεξηνξηζκόο ησλ θηλήζεσλ ηνπ βξαρίνλα γηα άηνκα ειηθίαο 18 έσο 39 εηώλ) Δπηδείλσζε ηνπ πόλνπ ή δεκηνπξγία λένπ πόλνπ ζηηο αξζξώζεηο, επηδείλσζε ηνπ πόλνπ ή δεκηνπξγία λένπ πόλνπ ζηνπο κύεο ζαο Ππξεηόο (γηα άηνκα ειηθίαο 18 έσο 29 εηώλ) Σπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Έκεηνο (γηα άηνκα ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ), ππξεηόο Όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (απηέο κπνξεί λα εκθαληζζνύλ κε ζπρλόηεηα έσο 1 ζηηο 100 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) είλαη: Ναπηία Αιιεξγηθή αληίδξαζε (Τπεξεπαηζζεζίαο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηδήκαηνο ηνπ πξνζώπνπ θαη/ή ησλ ρεηιέσλ, δπζθνιίαο ζηελ αλαπλνή Γηόγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ (ιεκθαδελνπάζεηα) θνληά ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ, όπσο θάησ από ην κπξάηζν Οη ελήιηθεο κε ινίκσμε από HIV, πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζηεί κε ην 23-δύλακν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην, εκθάληζαλ παξόκνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Ωζηόζν ε εκθάληζε έκεηνπ ήηαλ πνιύ ζπρλή, ελώ ηεο λαπηίαο ζπρλή. Αλαθνξά αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό,ην θαξκαθνπνηό ή ηνλ/ηελ λνζνθόκν ζαο. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε πηζαλή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Μπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο απεπζείαο, κέζσ: 5

6 Διιάδα Εζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ Μεζνγείσλ 284 GR Χνιαξγόο, Αζήλα Τει: /337 Φαμ: Κύπξνο Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείν Τγείαο CY-1475 Λεπθσζία Φαμ: Ιζηόηνπνο: Ιζηόηνπνο: Μέζσ ηεο αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κπνξείηε λα βνεζήζεηε ζηε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ παξόληνο θαξκάθνπ. 5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Prevenar 13 Σν θάξκαθν απηό πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην βιέπνπλ θαη δελ ην θζάλνπλ ηα παηδηά. Να κε ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηελ εηηθέηα κεηά ηε ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη εθεί. Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C - 8 C). Μελ θαηαςύρεηε. To Prevenar 13 είλαη ζηαζεξό ζε ζεξκνθξαζίεο έσο θαη 25 C γηα ηέζζεξηο εκέξεο. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ ην Prevenar 13 ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα απνξξίπηεηαη. Σα δεδνκέλα απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλώλ απνθιίζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μελ πεηάηε θάξκαθα ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο γηα ην πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. Πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο Τη πεξηέρεη ην Prevenar 13 Οη δξαζηηθέο νπζίεο είλαη: 2,2 κηθξνγξακκάξηα πνιπζαθραξηηώλ ησλ νξνηύπσλ 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F θαη 23F 4,4 κηθξνγξακκάξηα πνιπζαθραξηηώλ ηνπ νξνηύπνπ 6Β πδεπγκέλνη κε ηελ πξσηεΐλε-θνξέα CRM 197 θαη πξνζξνθεκέλνη ζε θσζθνξηθό αξγίιην (0,125 mg αξγίιην). Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη ρισξηνύρν λάηξην, ειεθηξηθό νμύ, πνιπζνξβηθό 80 θαη ύδσξ γηα ελέζηκα. Εκθάληζε ηνπ Prevenar 13 θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο Σν εκβόιην είλαη έλα ιεπθό ελέζηκν ελαηώξεκα, δηαηίζεηαη ζε πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα κίαο δόζεο (0,5 ml). πζθεπαζίεο ηεο 1 θαη ησλ 10 πξνγεκηζκέλσλ ζπξηγγώλ κε ή ρσξίο βειόλα, θαη πνιιαπιή ζπζθεπαζία ησλ 5 ζπζθεπαζηώλ, θάζε κία πεξηέρεη 10 πξνγεκηζκέλεο ζύξηγγεο κε ή ρσξίο βειόλα. Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο θαη Παξαγσγόο Κάηνρνο Άδεηαο Κπθινθνξίαο: 6 Παξαγσγόο ππεύζπλνο γηα ηελ απνδέζκεπζε παξηίδσλ:

7 Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Ηλσκέλν Βαζίιεην Wyeth Pharmaceuticals New Lane Havant Hampshire, PO9 2NG Ηλσκέλν Βαζίιεην Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζζε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ Καηόρνπ ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. / N.V. Tél/Tel: +32 (0) България Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон Бьлгария Teл: Česká Republika Pfizer s.r.o. Tel: Danmark Pfizer ApS Tlf: Deutschland Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) Eesti Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: Ειιάδα Pfizer Διιάο A.E. Σει.: España Pfizer, S.L. Télf: France Pfizer Tél +33 (0) Hrvatska Pfizer Croatia d.o.o. Tel: Lietuva Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel Magyarország Pfizer Kft Tel: Malta Vivian Corporation Ltd. Tel: Nederland Pfizer BV Tel: +31 (0) Norge Pfizer AS Tlf: Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) Polska Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: (+351) România Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) Slovenija Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: (0)

8 Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: (toll free) +44 (0) Ísland Icepharma hf. Simi: Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: Kύπξνο Pfizer Διιάο Α.Δ. (Cyprus Branch) Σει: Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: Suomi/Finland Pfizer Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Pfizer AB Tel: +46 (0) United Kingdom Pfizer Limited, Tel: +44 (0) Latvijā Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: Τν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο αλαζεσξήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ 02/2014. Άιιεο πεγέο πιεξνθνξηώλ Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντόλ απηό είλαη δηαζέζηκα ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ απεπζύλνληαη κόλν ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο: Καηά ηε θύιαμε, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ιεπθό ίδεκα θαη δηαπγέο ππεξθείκελν πγξό. Δμεηάζηε νπηηθά γηα ηπρόλ μέλα ζσκαηίδηα θαη/ή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ηνπ όςεο. Μελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε αλ θάηη από απηά βξεζεί. Πξηλ ηε ρνξήγεζε αλαθηλήζηε θαιά γηα λα ιάβεηε έλα νκνηνγελέο ιεπθό ελαηώξεκα. Υνξεγήζηε νιόθιεξε ηε δόζε. Σν Prevenar 13 πξννξίδεηαη γηα ελδνκπτθή ρξήζε κόλν. Μελ ην ρνξεγείηε ελδαγγεηαθά. Σν Prevenar 13 δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια εκβόιηα ζηελ ίδηα ζύξηγγα. Σν Prevenar 13 κπνξεί λα ρνξεγεζεί παξάιιεια κε άιια εκβόιηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθό ζεκείν εκβνιηαζκνύ. Σν Prevenar 13 κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε ελήιηθεο ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ ηαπηόρξνλα κε ην ηξηδύλακν αδξαλνπνηεκέλν εκβόιην θαηά ηεο γξίπεο. Κάζε πξντόλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή ππόιεηκκα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζύκθσλα κε ηηο θαηά ηόπνπο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 8

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα