ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. - Ζ ζπληαγή γη απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο. Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1 Ση είλαη ην Cimzia θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia 3 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia 4 Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 5 Πώο λα θπιάζζεηαη ην Cimzia 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο δώζεη επίζεο κηα Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο, πνπ πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αζθαιείαο, πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ζαο δνζεί ην Cimzia θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε απηό. Ζ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο, πξέπεη λα θπιάζζεηαη καδί ζαο. 1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ CIMZIA ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Σν Cimzia πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία certolizumab pegol, ε νπνία είλαη έλα αλζξώπηλν θιάζκα αληηζώκαηνο. Σα αληηζώκαηα είλαη πξσηετλεο πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθά θαη ζπλδένληαη κε άιιεο πξσηετλεο. Σν Cimzia ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε, ηνλ παξάγνληα λέθξσζεο ηνπ όγθνπ α (TNFα). Με ηνλ ηξόπν απηό, αλαζηέιιεηαη ε δξάζε ηνπ TNFα από ην Cimzia θαη έηζη κεηώλεηαη ε θιεγκνλή ζηα άηνκα κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Σα θάξκαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ TNFα, νλνκάδνληαη επίζεο αληαγσληζηέο ηνπ TNF. Σν Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο κέηξηαο έσο ζνβαξήο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο ζε ελήιηθεο αζζελείο, όηαλ άιια θάξκαθα δελ ζέηνπλ ππό έιεγρν ηα ζπκπηώκαηα. πλήζσο, ην Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε έλα άιιν θάξκαθν, πνπ νλνκάδεηαη κεζνηξεμάηε. Δάλ ν γηαηξόο ζαο απνθαζίζεη όηη ε κεζνηξεμάηε δελ είλαη θαηάιιειε, ην Cimzia κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλνζεξαπεία. 2. ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ Cimzia ΜΖΝ σπηζιμοποιήζεηε ηο Cimzia - ε πεξίπησζε ΑΛΛΔΡΓΗΑ (ππεξεπαηζζεζίαο) ζην certolizumab pegol ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ηνπ Cimzia - Δάλ έρεηε ζνβαξή ινίκσμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελεξγήο ΦΤΜΑΣΗΩΖ. - Δάλ έρεηε κέηξηα έσο ζνβαξή ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ. Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ έρεηε παξνπζηάζεη ή παξνπζηάδεηε ζνβαξή θαξδηαθή θαηάζηαζε. Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Cimzia 1

2 Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο πξηλ μεθηλήζεη ζεξαπεία κε Cimzia αλ ηζρύεη γηα εζάο νπνηνδήπνηε από ηα παξαθάησ: Αλλεπγικέρ ανηιδπάζειρ - Δάλ παξνπζηάζεηε ΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ όπσο πόλν ζην ζηήζνο, εκβνέο, δάιε, νίδεκα ή εμάλζεκα, ζηακαηήζηε ηε ρξήζε ηνπ Cimzia θαη επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο ΑΜΔΩ. Λοιμώξειρ - Δάλ είραηε ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΔ ΛΟΗΜΩΞΔΗ ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ινηκώμεσλ (όπσο ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηα νπνία είλαη θάξκαθα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα θαηαπνιεκήζεηε ινηκώμεηο). - Δάλ έρεηε κηα ινίκσμε ή αλ αλαπηύμεηε ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηό, πιεγέο, θόπσζε ή νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα πάζεηε ινηκώμεηο πην εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ην Cimzia, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζνβαξώλ ινηκώμεσλ, ή ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο ινηκώμεσλ απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή. - Δπεηδή έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά ΦΤΜΑΣΗΩΖ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε ην Cimzia, ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο εμεηάζεη γηα ελδείμεηο θαη ζπκπηώκαηα θπκαηίσζεο πξηλ λα μεθηλήζεηε ην Cimzia. Οη εμεηάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξέο ηαηξηθό ηζηνξηθό, αθηηλνγξαθία ζώξαθα θαη έλα ηεζη θπκαηίσζεο. Οη εμεηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνύλ ζηελ πξνζσπηθή ζαο Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ Αζζελή. Αλ δηαγλσζζεί ιαλζάλνπζα (αλελεξγή) θπκαηίσζε κπνξεί λα πξέπεη λα πάξεηε θαηάιιεια αληηθπκαηηθά θάξκαθα πξηλ μεθηλήζεηε ην Cimzia. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ είραηε θπκαηίσζε ή εάλ έρεηε έιζεη ζε ζηελή επαθή κε θάπνηνλ πνπ είρε θπκαηίσζε. Δάλ παξνπζηάζεηε ζπκπηώκαηα θπκαηίσζεο (επίκνλνο βήραο, απώιεηα βάξνπο, λσζξόηεηα, ρακειόο ππξεηόο), ή εκθαλίζεηε νπνηαδήπνηε άιιε ινίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά από ηε ζεξαπεία κε Cimzia, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο. - Δάλ δηαηξέρεηε θίλδπλν ή είζηε θνξέαο ηνπ ηνύ ή έρεηε ελεξγή ινίκσμε από ηνλ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β (HBV). Σν Cimzia κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν επαλελεξγνπνίεζεο ζε άηνκα ηα νπνία είλαη θνξείο ηνπ ηνύ. Δάλ ζπκβεί απηό, ζα πξέπεη λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηνπ Cimzia. Καπδιακή ανεπάπκεια - Δάλ έρεηε ήπηα ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ θαη ιακβάλεηε αγσγή κε ην Cimzia, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά ε θαηάζηαζε ηεο πάζεζήο ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ είραηε ή έρεηε ζνβαξή θαξδηαθή πάζεζε. Δάλ παξνπζηάζεηε λέα ζπκπηώκαηα ή ππάξμεη επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (π.ρ. δύζπλνηα ή ηα πόδηα ζαο πξήδνληαη) ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο. Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη όηη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία κε Cimzia. Καπκίνορ 2

3 ε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε Cimzia ή άιινπο αληαγσληζηέο ηνπ TNF έρνπλ αλαθεξζεί όρη ζπρλά πεξηζηαηηθά νξηζκέλσλ ηύπσλ ΚΑΡΚΗΝΟΤ. Σα άηνκα κε ζνβαξόηεξεο κνξθήο ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, πνπ ππνθέξνπλ από ηε λόζν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί λα δηαηξέρνπλ πςειόηεξν από ην κέζν θίλδπλν γηα λα παξνπζηάζνπλ έλαλ ηύπν θαξθίλνπ, πνπ πιήηηεη ην ιεκθηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ιέγεηαη ιέκθσκα. Δάλ παίξλεηε Cimzia, ν θίλδπλνο λα εκθαλίζεηε ιέκθσκα ή άιινπο θαξθίλνπο κπνξεί λα απμεζεί. Δπίζεο, ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε Cimzia παξαηεξήζεθαλ όρη ζπρλά πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο εθηόο κειαλώκαηνο. Δάλ εκθαληζζνύλ λέεο δεξκαηηθέο βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Cimzia ή κεηά από απηή ή αλ αιιάμεη ε εκθάληζε ησλ ππαξρνπζώλ δεξκαηηθώλ βιαβώλ, ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο. Οη αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΧΑΠ), ή πνπ θαπλίδνπλ βαξηά, κπνξεί λα δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ θαηά ηε ζεξαπεία κε Cimzia. Αλ έρεηε ΧΑΠ ή θαπλίδεηε βαξηά, πξέπεη λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο αλ ε ζεξαπεία κε έλαλ αληη-tnf παξάγνληα είλαη θαηάιιειε γηα εζάο. Έρνπλ ππάξμεη πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπαλίσλ ηύπσλ, ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ έιαβαλ αληαγσληζηέο ηνπ TNF, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο θαηέιεμαλ ζε ζάλαην (βιέπε πην θάησ «Παηδηά»). Άλλερ διαηαπασέρ - Δάλ έρεηε κηα δηαηαξαρή ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ν γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη γηα ην εάλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia. - ε νξηζκέλνπο αζζελείο, ν νξγαληζκόο κπνξεί λα κελ παξάγεη αξθεηά θύηηαξα ηνπ αίκαηνο ώζηε λα κπνξεί λα θαηαπνιεκά ηηο ινηκώμεηο ή λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηηο αηκνξξαγίεο. Αλ αλαπηύμεηε εκκέλνληα ππξεηό, εκθαλίδεηε εύθνια κώισπεο ή αηκνξξαγείηε πνιύ εύθνια ή είζηε πνιύ ρισκόο, θαιέζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο. Απηόο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δηαθόςεη ηε ζεξαπεία ζαο κε ην Cimzia. - Όρη ζπρλά, κπνξεί λα εκθαλίζεηε ελδείμεηο θαη ζπκπηώκαηα κηαο λόζνπ πνπ νλνκάδεηαη ιύθνο (π.ρ. εμάλζεκα πνπ επηκέλεη, ππξεηό, πόλν ζηηο αξζξώζεηο θαη θόπσζε). Δάλ εκθαλίζεηε απηά ηα ζπκπηώκαηα, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο. Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δηαθόςεη ηε ζεξαπεία ζαο κε ην Cimzia. Εμβολιαζμοί Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ ππνβιεζήθαηε ή πξόθεηηαη λα ππνβιεζείηε ζε εκβνιηαζκό. Γελ πξέπεη λα παίξλεηε νξηζκέλα (από δώληεο κηθξννξγαληζκνύο) εκβόιηα, ελώ ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia. Χειποςπγικέρ επεμβάζειρ ή οδονηιαηπικέρ διαδικαζίερ Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ πξόθεηηαη λα ππνβιεζείηε ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή νδνληηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. Δλεκεξώζηε ην ρεηξνπξγό ή νδνληίαηξό ζαο πξηλ δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία όηη ππνβάιιεζηε ζε ζεξαπεία κε Cimzia δείρλνληάο ηνπ ηελ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ Αζζελή. Παιδιά Σν Cimzia δελ ελδείθλπηαη γηα αζζελείο θάησ ησλ 18 εηώλ. Λήτη άλλυν θαπμάκυν ΓΔΝ πξέπεη λα παίξλεηε ην Cimzia αλ ρξεζηκνπνηείηε ηα παξαθάησ θάξκαθα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο: anakinra abatacept Δάλ έρεηε εξσηήζεηο, παξαθαιείζζε λα ξσηήζεηε ην γηαηξό ζαο. Σν Cimzia κπνξεί λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε: - κεζνηξεμάηε, - θνξηηθνζηεξνεηδή, ή - παπζίπνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ (πνπ νλνκάδνληαη επίζεο ΜΑΦ). 3

4 Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεη πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Κύηζη και θηλαζμόρ Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Γελ ππάξρεη εκπεηξία κε ην Cimzia ζε έγθπεο γπλαίθεο. Καηά ζπλέπεηα, ην Cimzia ΓΔΝ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε έγθπεο γπλαίθεο. Γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ επαξθή αληηζπιιεπηηθά κέηξα ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ην Cimzia θαη επί ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία ζεξαπεία κε Cimzia. Γελ είλαη γλσζηό αλ ην Cimzia απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Πξέπεη λα κηιήζεηε κε ην γηαηξό ζαο πξηλ ζειάζεηε ελώ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ην Cimzia. Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών Σν Cimzia κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κηθξό βαζκό ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ. Αθνύ πάξεηε ην Cimzia κπνξεί λα παξαηεξεζεί δάιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηζζήκαηνο πεξηδίλεζεο, ηεο ζακπήο όξαζεο θαη ηεο θόπσζεο). ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος Cimzia Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1 mmol λαηξίνπ (23 mg) αλά 400 mg, δει. είλαη νπζηαζηηθά «ειεύζεξν λαηξίνπ». 3. ΠΩ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ CIMZIA Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε Cimzia απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Πξέπεη λα ζπκβνπιεύεζηε πάληα ην ηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο αλ δελ είζηε βέβαηνο γηα ην πώο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia. Ζ δόζη έναπξηρ γηα ελήιηθεο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα είλαη 400mg ρνξεγνύκελα ηηο εβδομάδερ 0, 2 και 4. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί δόζη ζςνηήπηζηρ 200mg θάζε δεύηεξε εβδνκάδα ξεκινώνηαρ ηην εβδομάδα 6. Ζ ρνξήγεζε κεζνηξεμάηεο ζπλερίδεηαη όζν ρξεζηκνπνηείηαη ην Cimzia. Αλ ν γηαηξόο ζαο απνθαζίζεη όηη δελ είλαη θαηάιιειν λα ζαο ρνξεγεζεί κεζνηξεμάηε, ην Cimzia κπνξεί λα ρνξεγεζεί σο κνλνζεξαπεία. Σν Cimzia ζα ρνξεγείηαη ζπλήζσο ζε εζάο από εμεηδηθεπκέλν γηαηξό ή επαγγεικαηία πγείαο. Σν Cimzia ρνξεγείηαη είηε ζε κία (δόζε 200mg) ή ζε δύν ελέζεηο (δόζε 400mg) θάησ από ην δέξκα (ππνδόξηα ρξήζε). Ζ έλεζε ζπλήζσο ρνξεγείηαη ζηνλ κεξό ή ζηελ θνηιηαθή ρώξα. Οδηγίερ για ηην πποηεηοιμαζία και σοπήγηζη ηηρ ένεζηρ ηος Cimzia Μεηά από θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο επηηξέςεη επίζεο λα ρνξεγήζεηε ην Cimzia ν ίδηνο. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ απηνύ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε έλεζε ηνπ Cimzia. Αλ ν γηαηξόο ζαο ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ηελ έλεζε κόλνο ζαο, πξέπεη λα ζαο παξαθνινπζεί κέρξη ηελ 7 ε δόζε, ώζηε λα πξνζδηνξίζεη αλ ην Cimzia είλαη απνηειεζκαηηθό ζηελ πεξίπησζή ζαο ή αλ πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε άιιεο ζεξαπείαο. Δάν σπηζιμοποιήζεηε μεγαλύηεπη δόζη Cimzia από ηην κανονική Δάλ ν γηαηξόο ζαο, ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ν ίδηνο ηελ έλεζε ηνπ Cimzia θαη ηπραία ρνξεγήζαηε πεξηζζόηεξν ζπρλά ηελ έλεζε από όζν ζαο έρεη ζπζηήζεη, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο. Να παίξλεηε πάληα ηελ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο θαη ην εμσηεξηθό θνπηί από ηε ζπζθεπαζία ηνπ Cimzia καδί ζαο, αθόκε θαη αλ είλαη άδεην. Δάν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Cimzia 4

5 Δάλ ν γηαηξόο ζαο, ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ν ίδηνο ηελ έλεζε θαη μεράζαηε λα ηελ ρνξεγήζεηε, πξέπεη λα πάξεηε ηελ επόκελε δόζε ηνπ Cimzia κόιηο ην ζπκεζείηε. ηε ζπλέρεηα ρνξεγήζηε κε έλεζε ηηο επόκελεο δόζεηο θάζε 2 εβδνκάδεο ζύκθσλα κε ην αξρηθό πξόγξακκα. Δάν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Cimzia Με ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia ρσξίο πξώηα λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο. Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 4. ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Cimzia κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Δλεκεξώζηε ΑΜΔΩ ην γηαηξό ζαο αλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ παξελέξγεηεο: ζνβαξό εμάλζεκα, θλίδσζε ή άιια ζεκεία αιιεξγηθήο αληίδξαζεο νίδεκα ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεξηώλ, ησλ πνδηώλ (αγγεηννίδεκα) πξόβιεκα ζηελ αλαπλνή, ζηελ θαηάπνζε (πνιιά αίηηα γηα ηα ζπκπηώκαηα απηά) δύζπλνηα θαηά ηελ άζθεζε ή θαηά ηελ θαηάθιηζε ή νίδεκα ζηα πόδηα (θαξδηαθή αλεπάξθεηα) ζπκπηώκαηα αηκαηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο εκκέλσλ ππξεηόο, κώισπεο, αηκνξξαγία, σρξόηεηα (παλθπηηαξνπελία, αλαηκία, ρακειόο αξηζκόο αηκνπεηαιίσλ, ρακειόο αξηζκόο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ). Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ΣΟ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟΝ αλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ παξελέξγεηεο: ζεκεία ινίκσμεο όπσο ππξεηόο, αίζζεκα θαθνπρίαο, πιεγέο, νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα, αίζζεκα θαύζνπ θαηά ηελ νύξεζε αηζζάλεζηε αδπλακία ή θόπσζε βήρα κπξκεθίαζε αηκσδία δηπισπία αδπλακία ζηα άλσ ή θάησ άθξα εμνγθώκαηα ή αλνηθηέο πιεγέο, πνπ δελ θιείλνπλ Σα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ κπνξεί λα νθείινληαη ζε νξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη νη νπνίεο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ην Cimzia: Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ κε νξηζκέλεο ζπρλόηεηεο, πνπ νξίδνληαη σο αθνινύζσο: Πνιύ ζπρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο πρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο 100 αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο ζηνπο 100 Όρη ζπρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο ζηνπο πάληεο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο ζηνπο Πνιύ ζπάληεο: επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο ρξήζηεο Με γλσζηέο: ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. ςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή (ζπιινγή πύνπ) ηνγελείο ινηκώμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηρείιηνπ έξπεηα, ηνπ έξπεηα δσζηήξα θαη ηεο γξίπεο) 5

6 ππξεηόο πςειή αξηεξηαθή πίεζε εμάλζεκα ή θλεζκόο θεθαιαιγίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκηθξαληώλ) αηζζεηεξηαθέο αλσκαιίεο, όπσο αηκσδία, κπξκεθίαζε, αίζζεκα θαύζνπ αίζζεκα αδπλακίαο θαη γεληθήο αδηαζεζίαο πόλνο αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο επαηηθά πξνβιήκαηα αληηδξάζεηο ζηε ζέζε έλεζεο Όσι ζςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαη αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζην θάξκαθν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθπιαθηηθήο θαηαπιεμίαο) θαξθίλνη ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο ιέκθσκα θαη ιεπραηκία ζπκπαγείο θαξθίλνη ζηα όξγαλα δεξκαηηθνί θαξθίλνη, πξν-θαξθηληθέο θαηαζηάζεηο θαινήζεηο (κε θαξθηληθνί) όγθνη θαη θύζηεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ δέξκαηνο) θαξδηαθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εμαζζέληζεο ηνπ θαξδηαθνύ κπ, ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ηεο ζσξαθηθήο δπζθνξίαο ή ηνπ αηζζήκαηνο πίεζεο ζην ζώξαθα, κε θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο ξπζκόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άηαθησλ θαξδηαθώλ παικώλ νίδεκα (πξήμηκν ζην πξόζσπν ή ζηα πόδηα) ζπκπηώκαηα εξπζεκαηώδνπο ιύθνπ (λόζνο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ / ζπλδεηηθνύ ηζηνύ) (πόλνο ζηηο αξζξώζεηο, εμαλζήκαηα ζην δέξκα, θσηνεπαηζζεζία θαη ππξεηόο) θιεγκνλή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ζεςαηκία (ζνβαξή ινίκσμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νξγαληθή αλεπάξθεηα, θαηαπιεμία ή ζάλαην) θπκαηίσζε κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο (παξαηεξνύληαη όηαλ κεηώλεηαη ε ηθαλόηεηα θαηαπνιέκεζεο ινηκώμεσλ) αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο θαη θιεγκνλή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ άζζκαηνο, δύζπλνηαο, βήρα, απνθιεηζκόο ησλ παξαξξηλίσλ θόιπσλ, πιεπξίηηδα, ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή) ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο πγξνύ ζηελ θνηιηαθή ρώξα, ειθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειθώλ ζην ζηνκαηηθό βιελλνγόλν), ηεο δηάηξεζεο, ηεο δηάηαζεο, ηεο θιεγκνλήο, ηεο πύξσζεο, ηεο ελόριεζεο, ηεο μεξόηεηαο ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ δηαηαξαρέο ησλ ρνιεθόξσλ κπηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απμεκέλσλ κπτθώλ ελδύκσλ κεηαβνιέο ζηα επίπεδα δηαθόξσλ αιάησλ ζην αίκα κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο θαη ιηπηδίσλ αίκαηνο ζξόκβνη αίκαηνο ζηηο θιέβεο ή ηνπο πλεύκνλεο αηκνξξαγία ή κώισπεο αιιαγή ησλ αξηζκώλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (αλαηκία), ηεο κείσζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ, ηεο αύμεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ νίδεκα ησλ ιεκθαδέλσλ γξηπώδε ζπκπηώκαηα, ξίγνο, αιιαγή ηεο αληίιεςεο ζεξκνθξαζίαο, λπθηεξηλνί ηδξώηεο, εμάςεηο άγρνο θαη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο όπσο θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο ηεο όξεμεο, αιιαγή βάξνπο ίιηγγνο (δάιε) αίζζεκα ιηπνζπκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απώιεηαο ζπλείδεζεο λεπξηθέο δηαηαξαρέο ζηα άθξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπησκάησλ αηκσδίαο, κπξκεθίαζεο, αηζζήκαηνο θαύζνπ, δάιεο, ηξόκνπ δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο όπσο λενεκθαληδόκελε ή επηδεηλνύκελε ςσξίαζε, δηαηαξαρέο ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ, έιθε, θσηνεπαηζζεζία, αθκή, απώιεηα ηξηρσηνύ, απνρξσκαηηζκόο, δηαρσξηζκόο ησλ νλύρσλ, μεξνδεξκία θαη θαθώζεηο 6

7 κεησκέλε δπλαηόηεηα επνύισζεο λεθξηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βεβαξεκέλεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, αίκαηνο ζηα νύξα θαη δηαηαξαρώλ ηεο νύξεζεο δηαηαξαρέο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ (ηεο πεξηόδνπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο αηκνξξαγίαο, ή ηεο έληνλεο ή αθαηάζηαηεο αηκνξξαγίαο δηαηαξαρέο ησλ καζηώλ θιεγκνλή ησλ νθζαικώλ θαη ησλ βιεθάξσλ, δηαηαξαρέο ηεο όξαζεο, δηαηαξαρέο δαθξύξξνηαο θλεζκόο παξαηεηακέλνη ρξόλνη πήμεο πάνιερ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: θαξθίλνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο, κειάλσκα θιεγκνλή ησλ πλεπκόλσλ εγθεθαιηθό επεηζόδην, απνθιεηζκόο αηκνθόξσλ αγγείσλ δηόγθσζε ηνπ ζπιελόο ζρεκαηηζκόο ρνινιίζσλ δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ όπσο ζαξθνείδσζε (εμάλζεκα, πόλνο ζηηο αξζξώζεηο, ππξεηόο), νξνλνζία, θιεγκνλή ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, αγγεηνλεπξσηηθό νίδεκα (νίδεκα ησλ ρεηιέσλ, ηνπ πξνζώπνπ, ηνπ θάξπγγα) δηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνύο (βξνγρνθήιε, θόπσζε, απώιεηα βάξνπο) αιιαγέο ησλ επηπέδσλ νπξηθνύ νμένο αίκαηνο (αύμεζε), απόπεηξα απηνθηνλίαο, λνεηηθή δηαηαξαρή, παξαιήξεκα θιεγκνλή ζηα αθνπζηηθά ή νπηηθά λεύξα, ή λεύξα ηνπ πξνζώπνπ, δηαηαξαρή ηνπ ζπληνληζκνύ ή ηεο ηζνξξνπίαο εκβνή ησλ απηηώλ απμεκέλε γαζηξεληεξηθή θηλεηηθόηεηα ζπξίγγην (κε έθηαζε από ην έλα όξγαλν ζε άιιν) (νηαζδήπνηε ζέζεο) δηαηαξαρέο ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ όπσο άιγνο θαηά ηελ θαηάπνζε απνιέπηζε, θιπθηαίλσζε, δηαηαξαρή ηεο πθήο ηνπ ηξηρώκαηνο, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζπαζκνί Άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Όηαλ ην Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε άιισλ αζζελεηώλ, παξαηεξνύληαη νη παξαθάησ όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: ζηέλσζε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα (ζηέλσζε ηκήκαηνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο) απνθξάμεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα (απνθιεηζκνί ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο) επηδείλσζε ηεο γεληθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο απηόκαηε απνβνιή αδσνζπεξκία (έιιεηςε παξαγσγήο ζπέξκαηνο) Όηαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί άιινη αληαγσληζηέο ηνπ TNF, έρεη παξαηεξεζεί ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ή ζύλδξνκν Guillain-Barré. Ο θίλδπλνο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο ή ζπλδξόκνπ Guillain-Barré κε ην Cimzia δελ είλαη γλσζηόο. Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ CIMZIA Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. 7

8 Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηε ζύξηγγα κεηά ηελ έλδεημε ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2 C-8 C). Μελ θαηαςύρεηε. Φπιάζζεηε ηελ πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα ζην εμσηεξηθό θνπηί, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σι πεπιέσει ηο Cimzia - ε δξαζηηθή νπζία είλαη ην certolizumab pegol. Κάζε πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα πεξηέρεη 200 mg certolizumab pegol ζε έλα ml. - ηα άιια ζπζηαηηθά είλαη: νμηθό λάηξην, ρισξηνύρν λάηξην θαη ύδσξ γηα ελέζηκα. Δμθάνιζη ηος Cimzia και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ Έλα θνπηί Cimzia πεξηέρεη: δύν πξνγεκηζκέλεο ζύξηγγεο δηαιύκαηνο, θαη δύν ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα (γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ έλεζε). Καλέλα από ηα ζπζηαηηθά ηεο ζύξηγγαο δελ πεξηέρεη ιαηέμ. Γηαηίζεληαη ζπζθεπαζίεο κε 2 ζύξηγγεο θαη 2 ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα, θαη κηα ζπζθεπαζία πνιιώλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηέρεη 6 (3 ζπζθεπαζίεο ησλ 2) ζύξηγγεο θαη 6 (3 ζπζθπαζίεο ησλ 2) ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Βξπμέιιεο, Βέιγην Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο: België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tel/Tél: + 32 / (0) България Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: (0) Česká republika UCB s.r.o. Tel: Danmark UCB Nordic A/S Tlf: + 45 / Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32 / (0) Magyarország UCB Magyarország Kft. Tel.: + 36-(1) Malta Pharmasud Ltd. Tel: / Nederland UCB Pharma B.V. Tel.: + 31 / (0)

9 Deutschland UCB Pharma GmbH Tel: + 49 /(0) Eesti UCB Pharma Oy Finland Tel: Δλλάδα UCB Α.Δ. Σει: + 30 / España UCB Pharma, S.A. Tel: + 34 / France UCB Pharma S.A. Tél: + 33 / (0) Ireland UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: / (0) Ísland Vistor hf. Tel: Italia UCB Pharma S.p.A. Tel: + 39 / Κύππορ Lifepharma (Z.A.M.) Ltd Σει: Latvija UCB Pharma Oy Finland Tel: Norge UCB Nordic A/S Tlf: + 45 / Österreich UCB Pharma GmbH Tel: + 43 (1) Polska UCB Pharma Sp. z o.o. Tel.: Portugal UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda Tel: / România UCB Pharma Romania S.R.L. Tel: Slovenija Medis, d.o.o. Tel: Slovenská republika UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: (0) Suomi/Finland UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: Sverige UCB Nordic A/S Tel: + 46 / (0) United Kingdom UCB Pharma Ltd. Tel : + 44 / (0) Lietuva UCB Pharma Oy Finland Tel: Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ηον 02/2011 Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντόλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ: ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΣΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΝΔΖ ΣΟΤ CIMZIA Μεηά ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ν αζζελήο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ν ίδηνο ηελ έλεζε ή ε έλεζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί από άιιν άηνκν, γηα παξάδεηγκα ζπγγελή ή θίιν. Οη παξαθάησ νδεγίεο εμεγνύλ ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηεο έλεζεο ηνπ Cimzia. Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη αθνινπζήζηε ηηο βήκα πξνο βήκα. Ο γηαηξόο ζαο ή ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα ζαο ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή απηνρνξήγεζεο ηεο έλεζεο. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ηελ απηνρνξεγήζεηε παξά κόλνλ αθνύ ζα είζηε ζίγνπξνο όηη θαηαιαβαίλεηε πώο λα πξνεηνηκάζεηε θαη λα ρνξεγήζεηε ηελ έλεζε. 9

10 Ζ έλεζε απηή δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη ζηελ ίδηα ζύξηγγα κε νπνηνδήπνηε άιιν θάξκαθν. 1. Πποεηοιμαζία Πιύλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο. Απνκαθξύλεηε ηα παξαθάησ αληηθείκελα από ην θνπηί ηνπ Cimzia θαη ζπγθεληξώζηε ζε κία θαζαξή επηθάλεηα: o Μία πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα o Έλα ηνιύπην εκπνηηζκέλν κε νηλόπλεπκα Κνηηάμηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζηε ζύξηγγα θαη ηε ζπζθεπαζία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηε ζύξηγγα κεηά από ηελ έλδεημε ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Αθήζηε ηελ πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα λα θζάζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γη' απηό ζα απαηηεζνύλ κέρξη 30 ιεπηά. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ζεξκάλεηε ηε ζύξηγγα. 2. Δπιλογή και πποεηοιμαζία ηηρ θέζηρ ένεζηρ Δπηιέμηε κία ζέζε ζηνλ κεξό ή ζηελ θνηιηαθή ζαο ρώξα. Κάζε θαηλνύξγηα έλεζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε από ηε ζέζε ηεο πξνεγνύκελεο έλεζεο. o Να κελ ρνξεγείηε ηελ έλεζε ζε πεξηνρή όπνπ ην δέξκα εκθαλίδεη εξπζξόηεηα, κώισπεο ή είλαη ζθιεξό. o θνππίζηε ηε ζέζε ηεο έλεζεο κε ην ηνιύπην εκπνηηζκέλν κε νηλόπλεπκα πνπ πεξηέρεηαη ζην θνπηί, εθαξκόδνληαο θπθιηθέο θηλήζεηο κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ. o Μελ αγγίδεηε μαλά ηελ πεξηνρή πξηλ ηελ έλεζε. 3. Ένεζη ΜΖΝ αλαθηλείηε ηε ζύξηγγα. Απνκαθξύλεηε ην θαπάθη από ηε βειόλα πξνζέρνληαο λα κελ αγγίμεηε ηε βειόλα ή λα κελ αθήζεηε ηε βειόλα λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. Κξαηήζηε ηε ζύξηγγα κε ηε βειόλα ζηξακκέλε πξνο ηα επάλσ. Χηππήζηε ειαθξά ηε ζύξηγγα γηα λα απνκαθξπλζνύλ νπνηεζδήπνηε θπζαιίδεο αέξα πξνο ηελ επηθάλεηα. 10

11 Παηήζηε ην έκβνιν αξγά κέρξηο όηνπ λα απνκαθξύλεηε όινλ ηνλ αέξα. ηακαηήζηε όηαλ εκθαληζηεί κία κηθξή ζηαγόλα ζην άθξν ηεο βειόλαο. Με ην έλα ρέξη πηάζηε απαιά ηελ θαζαξή πεξηνρή δέξκαηνο θαη θξαηήζηε ζηαζεξά. Με ην άιιν ρέξη θξαηήζηε ηε ζύξηγγα ζε γσλία 45 κνηξώλ κε ην δέξκα. Με κία γξήγνξε θίλεζε, πηέζηε ηε βειόλα κέρξη ηέινπο ζην δέξκα ζαο. Πηέζηε ην έκβνιν γηα λα ρνξεγήζεηε ην δηάιπκα. Γηα λα αδεηάζεη ε ζύξηγγα κπνξεί λα απαηηεζνύλ κέρξη 10 δεπηεξόιεπηα. Όηαλ ε ζύξηγγα αδεηάζεη, απνκαθξύλαηε κε πξνζνρή ηε βειόλα από ην δέξκα ζαο ζηελ ίδηα γσλία κε ηελ νπνία ηελ εηζάγαηε. Αθήζηε ην δέξκα κε ην πξώην ζαο ρέξη. Χξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη γάδαο εθαξκόζηε πίεζε ζηε ζέζε έλεζεο γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα. Μελ ηξίβεηε ηελ ζέζε ηεο έλεζεο. Μπνξείηε λα θαιύςεηε ηε ζέζε έλεζεο κε κηθξό απηνθόιιεην επίδεζκν, αλ είλαη απαξαίηεην. 4. Απόππιτη ηυν ππομηθειών ΓΔΝ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηε ηε ζύξηγγα ή κελ μαλαζθεπάζεηε ηε βειόλα κε ην θαπάθη ηεο. Μεηά ηελ έλεζε, απνξξίςηε ακέζσο ηελ ρξεζηκνπνηεκέλε ζύξηγγα ζε εηδηθό πεξηέθηε γηα αηρκεξά αληηθείκελα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο, ηνπ λνζειεπηή ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ. Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ηνλ θζάλνπλ θαη δελ ηνλ βιέπνπλ ηα παηδηά. 11

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 200 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 200 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vimpat 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα

To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα Σν Cimzia (certolizumab pegol), ζε ζπλδπαζκό κε MTX, ελδείθλπηαη πιένλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Keppra 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβετιρακετάμη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Keppra 100 mg/ml πόσιμο διάλυμα Λεβετιρακετάμη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Neupro 1 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο Ροτιγοτίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Neupro 2 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο Ροτιγοτίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 10 mg δισκία για σκύλους Onsior 20 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 58 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Betmiga 25 mg δισκία περατεταμένης αποδέσμευσης Betmiga 50 mg δισκία περατεταμένης αποδέσμευσης Μirabegron Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 45 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Qutenza 179 mg δερματικό επίθεμα καψαϊκίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜ Α ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous)

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous) ΗΥΤΟΝ ΑΠΟ 3.2.2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ FUCIDIN Eye drops, suspension (Viscous) 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΗΓΟΚΔΤΑΜΑΣΟ α) Fucidin Οθζαικηθέο ζηαγόλεο, Δλαηώξεκα ζε ζπζθεπαζία κηαο δόζεο (Viscous

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Xtandi 40 mg καψάκια, μαλακά enzalutamide Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο

Διαβάστε περισσότερα