1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά µε το σύστηµα διοίκησης που εφαρµόζουν και τη διαδικασία παραγωγής (flexible manufacturing systems FMS, ροµποτική κ.α.). Απώτερος σκοπός αυτής της αλλαγής στην επιχειρησιακή νοοτροπία είναι η µείωση του εργατικού κόστους, των αποθεµάτων, των ελαττωµατικών µονάδων και της φθοράς κατά την παραγωγή, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων, η αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, ο συνδυασµός της µέγιστης ποιότητας µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και κατ επέκταση η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, που διασφαλίζει ένα προβάδισµα έναντι του ανταγωνισµού. Στα πλαίσια ανταγωνιστικότητας µίας επιχείρησης, η κοστολόγηση έχει κυρίαρχο ρόλο και η επιλογή της διαδικασίας κοστολόγησης διαµορφώνει την αξία του τελικού προϊόντος. 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του κόστους ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας, µιας δραστηριότητας ή µιας λειτουργίας. Η κοστολόγηση, σαν διαδικασία προσδιορισµού του κόστους, αναφέρεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, παράγονται και πωλούνται, στις επιχειρηµατικές ή µη δραστηριότητες που αναπτύσσονται και γενικά στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της οικονοµικής µονάδος. Κόστος είναι ένα αριθµητικό µέγεθος, που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. (Καραγιώργος, πανεπιστηµιακές σηµειώσεις ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΒΑ 2007). Κατά τον Μ. Τσιµάρα, ως κόστος νοείται το σύνολο των κάθε φύσεως και µορφής οικονοµικών θυσιών, οι οποίες απαιτούνται κάτω από δοσµένες τεχνικοοικονοµικές συνθήκες για να παραχθεί ένα προϊόν ή µία υπηρεσία και να προσλάβει ορισµένη µορφή ή ιδιότητες, ως και θέση στο χώρο και στο χρόνο. (Βλ. Μ. Τσιµάρα, Κόστος Κοστολόγηση Βιοµηχ. Λογιστική, Αθήνα 1949, σελ. 11) Κατά τον. Παπαδηµητρίου, (Σύγχρονος Γενική Λογιστική, σελ. 73) κόστος είναι το ποσό που επενδύθηκε σε υλικά ή άϋλα αγαθά και

2 υπηρεσίες, χρήσιµα ή απαραίτητα για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις. Κατά τον Ι. Χρυσοκέρη, κόστος είναι η πλήρης και κανονική και ειδικώς αποτιµηθείσα δαπάνη εκµεταλλεύσεως που αφορά ένα ορισµένο αντικείµενο ή ένα σύνολο αντικειµένων σε ορισµένο χρόνο, θέση και φάση. Βλ. Ι Χρυσοκέρη, Βιοµηχανικός Λογισµός σεκ. 41). Κατά τον Μ. Γεωργιάδη, ως κόστος από απόψεως Οικονοµικής των Επιχειρήσεων, νοούµε το κατά ορισµένη στιγµή σύνολο των οµαλών (τακτικών) και βάσει ορισµένων αρχών αποτιµήσεως εξόδων, τα οποία αναφέρονται σε δοθέν αντικείµενο, προϊόν, λειτουργία, υπηρεσία κλπ. ( Η κοστολόγηση συνιστά στην ουσία ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών σχετικά µε κάθε στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής της επιχείρησης. Βασικά, οι κοστολογικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για: 1) την κατανοµή των γενικών εξόδων, 2) την κοστολόγηση προϊόντος έργου υπηρεσίας, 3) τη µείωση του κόστους, 4) τον προσδιορισµό κερδοφόρων πελατών, 5) τη λήψη αποφάσεων, 6) την αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση και για άλλους λόγους. Η κοστολόγηση κατάλληλα διαρθρωµένη έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τη διευθύνουσα αρχή µε πλήθος πληροφοριών πάνω στις οποίες θα στηριχθεί ένας καλά θεµελιωµένος προγραµµατισµός και µία ουσιαστική καθοδήγηση της επιχειρηµατικής δράσεως σε όλους τους τοµείς της. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε µεγέθη κόστους (αναλώσεις µικροοικονοµικών αξιών) και αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, µε την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνουµε την απεικόνιση του προϋπολογιστικού κόστους, που αποτελεί τη βάση για την αποκάλυψη των διαφορών µεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιηθέντων αναλώσεων µικροοικονοµικών αξιών. Με την αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών, οδηγούµεθα στη λήψη µέτρων για τη διόρθωση της οικονοµικής πορείας της επιχείρησης, που σε τελευταία ανάλυση στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος.

3 Παράδειγµα χρήσης κοστολογικών πληροφοριών από τη ιοίκηση Κοστολογικές πληροφορίες Κόστος µονάδος προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας Χρήση τους από τη ιοίκηση Βάση για την τιµολόγηση, το σχεδιασµό παραγωγής ή τον έλεγχο του κόστους Κόστος λειτουργίας ενός τοµέα, ενός τµήµατος ή ολόκληρης της µονάδος Στρατηγικός προγραµµατισµός και έλεγχος κόστους Εργατικό κόστος µονάδος ή περιόδου Σχεδιασµός παραγωγής, λήψη αποφάσεων, έλεγχος εργατικού κόστους Συµπεριφορά κόστους στα διάφορα επίπεδα παραγωγής Προγραµµατισµός κέρδους, λήψη αποφάσεων για αγορά ή παραγωγή, έλεγχος κόστους. (Ιωάννα ηµοπούλου ηµάκη, ιοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση / Προϋπολογισµοί / Λήψη αποφάσεων, Εκδοτικός Οίκος INTERBOOKS, 2006 σελ ). Η κοστολόγηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονοµικού Λογισµού και ασχολείται µε τη στάθµιση των παντοειδών θυσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία µιας δραστηριότητας της επιχειρήσεως και την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (εφεξής ΕΓΛΣ) κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του κόστους ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας, µιας δραστηριότητας ή µιας λειτουργίας. Η κοστολόγηση σαν διαδικασία προσδιορισµού του κόστους αναφέρεται: - στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, - στα αγαθά και στις υπηρεσίες που παράγονται, - στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικονοµική µονάδα και γενικά σε οποιαδήποτε οργανωτική υποδιαίρεση αυτής. ηλαδή, η κοστολόγηση είναι µια διαδικασία η οποία µπορεί να διεξαχθεί, είτε εσωλογιστικά, είτε εξωλογιστικά. Η λογιστική διαδικασία προσδιορισµού του κόστους καθιερώθηκε να λέγεται Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως, γιατί ασχολείται µε αναλυτικές ποσοτικές µετρήσεις της ροής κόστους αποδόσεων, που γίνονται µέσα στην επιχείρηση. Πράγµατι, ενώ η Γενική Λογιστική αρκείται

4 στην κατάταξη και σύγκριση συνολικών χρηµατικών µεγεθών που οδηγούν στον προσδιορισµό του ολικού αποτελέσµατος της επιχειρήσεως, η Αναλυτική Λογιστική στοχεύει στον προσδιορισµό του αποτελέσµατος αναλυτικά από κάθε προϊόν δια της συγκρίσεως του κατά προϊόν κόστους, που η λογιστική αυτή προσδιορίζει, µε το κατά προϊόν έσοδο. Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι ενώ στις προηγµένες χώρες έχει καταστεί κοινή συνείδηση ότι το «κόστος είναι η βάση της διοικήσεως» (cost is a basis of management), στη χώρα µας η κοστολόγηση εξακολουθεί δυστυχώς ακόµη να θεωρείται, από τις περισσότερες επιχειρήσεις, σαν µια «αγγαρεία» που αποσκοπεί στην εκπλήρωση µιας ανούσιας υποχρεώσεις που επιβάλλεται από τη Φορολογούσα Αρχή, προκειµένου να εξευρεθούν οι τιµές αποτιµήσεως των αποθεµάτων (µενόντων και πωληθέντων) Η συµβολή του ΕΓΛΣ είναι µεγάλη, καθώς µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του από τις µεσαίες και µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας µας, συµβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση και εφαρµογή από τις ελληνικές βιοµηχανίες των σύγχρονων κοστολογικών αρχών και µεθόδων, δηλαδή στον εκσυγχρονισµό του βιοµηχανικού λογισµού των βιοµηχανιών της χώρας µας, που κρίνεται σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία λόγω του οξύτατου, κοινοτικού κυρίως ανταγωνισµού. ( 3. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Το περιεχόµενο της κοστολόγησης προσδιορίζεται από τους σκοπούς ή τους στόχους που επιδιώκονται να πραγµατοποιηθούν από αυτήν. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι άλλοι από τον προσδιορισµό του κόστους, της λειτουργίας, της δραστηριότητας, του έργου, του φορέα ευθύνης ή του προϊόντος και της υπηρεσίας στο σύνολό του ή και κατά φάση και στάδιο διαµόρφωσής του. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός εφαρµόζονται κοστολογικές αρχές, µέθοδοι και τεχνικές στα πλαίσια των διαφόρων κοστολογικών συστηµάτων. Τα παραδοσιακά συστήµατα σχεδιάστηκαν σε µία περίοδο, όπου η άµεση εργασία και οι πρώτες ύλες αποτελούσαν τους κύριους συντελεστές παραγωγής, η τεχνολογία ήταν σταθερή και η ποικιλία προϊόντων ήταν περιορισµένη. Τα εν λόγω συστήµατα αυτά λειτουργούν µε βάση την υπόθεση, ότι η παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί τις δαπάνες. Για το λόγο αυτό, το καθαρό κόστος για υλικά, για εργατικά και άλλα άµεσα έξοδα εκχωρούνται στα προϊόντα, ενώ όλα τα έξοδα οµαδοποιούνται ως έµµεσα και κατανέµονται στα προϊόντα,

5 συνήθως µε βάση κάποιο µέτρο του όγκου παραγωγής. Εδραιώθηκε η αντίληψη, ότι τα έµµεσα έξοδα που πρέπει να κατανεµηθούν στα προϊόντα είναι απαραίτητα, διαφορετικά δεν θα υπήρχαν. Επειδή τα έξοδα είναι απαραίτητα, κάθε µονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει να φέρει το µερίδιο των εξόδων που της αναλογεί. Η διοίκηση µίας επιχείρησης στηρίζεται σε σχετικές και ακριβείς πληροφορίες για την παραγωγή των προϊόντων της. Το λογιστήριο της διοικητικής λογιστικής πρέπει να σχεδιάσει ένα σύστηµα διοικητικών πληροφοριών, ώστε να δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στη διοίκηση για τα κόστη που χρειάζεται. Παρόλο που οι διοικήσεις των επιχειρήσεων διαφέρουν στις θεωρίες της σχεδίασης, της παραγωγή, του ελέγχου και της αναφοράς, για να πάρουν αποφάσεις χρησιµοποιούν τις ίδιες βασικές σκέψεις. (Καραγιώργος, σηµειώσεις ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007). Έτσι η οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού για την συγκέντρωση και διάθεση των πληροφοριών στο αντίστοιχο τµήµα είναι µείζονος σηµασίας, διότι µία κακή οργάνωση αλλά και εκπαίδευση των εργαζοµένων που θα εµπλακούν στην διαδικασία θα δώσει αλλοιωµένα στοιχεία µε κίνδυνο η διοίκηση να οδηγηθεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα και ενέργειες. Τα πρωτογενή στοιχεία της κοστολόγησης, δηλαδή οι κοστολογικές πληροφορίες σχετικά µε τις πρώτες ύλες, τα άµεσα εργατικά και τα Γ.Β.Ε. είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους, έτσι ώστε µε τα ίδια στοιχεία να επιτυγχάνεται κάθε φορά και ένας διαφορετικός αντικειµενικός σκοπός. Όλοι αυτοί οι διάφοροι τρόποι ταξινόµησης είναι δυνατόν να χωρισθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: η µία περιλαµβάνει τις µεθόδους κοστολόγησης και η άλλη περιλαµβάνει τις τεχνικές κοστολόγησης. Οι µέθοδοι κοστολόγησης εξαρτώνται από την φύση της παραγωγικής διαδικασίας, την οποία ακολουθεί µία συγκεκριµένη επιχείρηση. Υπάρχουν κατά βάση δύο τρόποι παραγωγής: η εξατοµικευµένη παραγωγή και η συνεχής παραγωγή. Στην πρώτη περίπτωση οι φορείς του κόστους είναι διαφορετικοί µεταξύ τους, ενώ στη δεύτερη είναι όλοι όµοιοι µεταξύ τους. Οι τεχνικές κοστολόγησης εξαρτώνται από τον σκοπό για τον οποίο η διοίκηση της επιχείρησης θέλει να χρησιµοποιήσει την κοστολογική πληροφόρηση. Όπως έχει αναφερθεί, η διοίκηση χρειάζεται την πληροφόρηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί. Οι κυριότερες µεταξύ αυτών συνοψίζονται παρακάτω ως εξής:

6 3.1. Η τεχνική του πλήρους κόστους Πλήρης ή Άµεση Κοστολόγηση Η τεχνική του πλήρους κόστους είναι βασισµένη στην ιδέα ότι το κόστος των παραγοµένων προϊόντων αποτελείται από τις πρώτες ύλες, την άµεση εργασία και όλα (σταθερά ή µεταβλητά) τα Γ.Β.Ε. Η ιδέα αυτή µολονότι είναι λογική έχει το µειονέκτηµα ότι οι φορείς του κόστους επιβαρύνονται µε ένα µείγµα κόστους, δηλαδή µε το κόστος που έχει γίνει εξαιτίας τους (άµεσο κόστος) και µε εκείνο το οποίο δεν οφείλεται σ αυτούς. Η κοστολόγηση µε την οποία προσδιορίζεται το πλήρες κόστος ονοµάζεται πλήρης ή απορροφητική Κοστολόγηση (Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 σελ.51-52) Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου συνοψίζονται στα εξής: 1. Καλύτερησυσχέτισηεσόδωνµετααντίστοιχαέξοδα 2. Σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και της φορολογικής νοµοθεσίας. 3. Παραδοσιακή χρήση για τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων που απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες. (Καραγιώργος, σηµειώσεις ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007) Η τεχνική του οριακού ή µεταβλητού κόστους Άµεση ή Μεταβλητού Κόστους ή Αναλογική ή Οριακή Κοστολόγηση Η τεχνική του οριακού ή µεταβλητού κόστους εξουδετερώνει το µειονέκτηµα της προηγούµενης τεχνικής, διότι παρέχει την ευχέρεια στη διοίκηση της επιχείρησης να αντιληφθεί τις συνέπειες των αποφάσεών της. Αυτό επιτυγχάνεται επιβαρύνοντας τους φορείς του κόστους µε το σύνολο του µεταβλητού µόνο κόστους, δηλαδή µε τις πρώτες ύλες, την άµεση εργασία και τα µεταβλητά Γ.Β.Ε. Τα σταθερά Γ.Β.Ε. δεν επιβαρύνουν τους φορείς του κόστους, αλλά εκπίπτονται στο σύνολό τους από τα αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης σαν κόστος περιόδου. Η δικαιολογία γι αυτό είναι ότι τα σταθερά Γ.Β.Ε. δηµιουργούνται εξαιτίας του χρόνου και δεν είναι το αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον θα πραγµατοποιηθούν οπωσδήποτε ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει παραγωγή ή όχι. Και εδώ όµως υπάρχει η θεωρητική δυσκολία ότι σε διαχρονική βάση όλα τα σταθερά έξοδα εξελίσσονται σε µεταβλητά. (Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 σελ.51-52) Τα πλεονεκτήµατα της οριακής κοστολόγησης σε γενικές γραµµές έχουν ως εξής: 1. Ευκολία εφαρµογής 2. Ευκολία υπολογισµού αποτελεσµάτων προϊόντων ή τοµέων 3. Ευκολία κατανόησης από τη διοίκηση 4. Συνεπής µε την ανάλυση σχέσεων κόστους όγκου κέρδους 5. Συνεπής µε το πρότυπο κόστος

7 6. Συνεπής µε τους ελαστικούς προϋπολογισµούς 7. Το καθαρό αποτέλεσµα έχει µικρότερη απόκλιση από τις καθαρές ταµειακές ροές 8. Επισηµαίνει την επίδραση των σταθερών εξόδωνσ τα αποτελέσµατα 9. Το αποτέλεσµα δεν επηρεάζεται από µεταβολές στα αποθέµατα. Από την παραπάνω ανάπτυξη της άµεσης κοστολόγησης και της απορροφητικής κοστολόγησης, διαπιστώνουµε ότι η κυριότερη διαφορά τους έγκειται στο εξής: Η πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση υπολογίζει όλα τα βιοµηχανικά έξοδα (µεταβλητά και αµετάβλητα) ως µέρος του κόστους του τελικού προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, η άµεση κοστολόγηση χρησιµοποιεί µόνο τα µεταβλητά βιοµηχανικά έξοδα ως µέρος του κόστους του τελικού προϊόντος. Τα σταθερά βιοµηχανικά έξοδα υπολογίζονται στο κόστος περιόδου και δε σχετίζονται µε το κόστος παραγωγής. Εποµένως η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ των παραπάνω δύο µεθόδων είναι ο χειρισµός των σταθερών βιοµηχανικών εξόδων. (Phillip E. Fess, Assistant Professor, University of Illinois, THE THEORY OF MANUFACTUIRING COSTS σελ. 446) 3.3. Η τεχνική του προτύπου κόστους Πρότυπη Κοστολόγηση Η τεχνική του προτύπου κόστους µαζί µε την τεχνική του προϋπολογιστικού ελέγχου έχουν σαν αντικειµενικό σκοπό να βοηθήσουν την διοίκηση στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Προϋπολογισµός είναι ένα οικονοµικό πρόγραµµα µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Πρότυπο κόστος είναι ένα προϋπολογιστικό κόστος ενός µόνο φορέα κόστους. Με την προετοιµασία προγραµµάτων η διοίκηση καθορίζει τους µελλοντικούς στόχους της επιχείρησης µε βάση το πρότυπο κόστος. Το πραγµατικό αποτέλεσµα στο τέλος της χρονικής περιόδου είναι δυνατόν να συγκριθεί µε το αναµενόµενο και να ελεγχθεί το εάν το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε ή όχι. Εάν το πρόγραµµα δεν πραγµατοποιήθηκε πρέπει να εντοπισθούν τα σηµεία στα οποία έγιναν σφάλµατα και να ληφθούν µέτρα για τη βραχυχρόνια ή µακροχρόνια διόρθωσή τους. (Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 σελ.51-52) Η Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) αποτελεί µία βασική τεχνική για τον έλεγχο της απόδοσης µίας επιχείρησης. Ο σκοπός της είναι να εφοδιάσει τη διοίκηση της επιχείρησης µε δεδοµένα για το ποια θα πρέπει να είναι τα κόστη έξοδα αντί απλώς να την πληροφορεί για το ποια ήταν. Η εφαρµογή της Πρότυπης Κοστολόγησης απαιτεί την εκτίµηση στην αρχή της περιόδου (πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας) του προτύπου κόστους του προϊόντος, δηλαδή του ποσού στο οποίο επιδιώκεται να ανέλθει το πραγµατικό κόστος του προϊόντος. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής, ελέγχεται η αποδοτικότητα της επιχείρησης συγκρίνοντας το πρότυπο µε το

8 πραγµατικό κόστος. Καθώς το πρότυπο κόστος ενός προϊόντος προσδιορίζεται πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί ένα προϋπολογιστικό µέγεθος. Αντίθετα, το πραγµατικό κόστος ενός προϊόντος αποτελεί ένα απολογιστικό µέγεθος. Η διαφορά µεταξύ των δύο µεγεθών ονοµάζεται «απόκλιση» και προσδιορίζεται ως εξής: Γενική Απόκλιση Προϊόντος = Πρότυπο κόστος Πραγµατικό Κόστος Από τον παραπάνω τύπο, καθίσταται σαφές ότι µία θετική απόκλιση σηµαίνει αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς δαπανήθηκαν λιγότερα χρήµατα για την παραγωγή µίας συγκεκριµένης ποσότητας προϊόντων συγκριτικά µε τον αρχικό στόχο της επιχείρησης. Οµοίως, µία αρνητική απόκλιση δείχνει ότι η επιχείρηση δαπάνησε περισσότερα χρήµατα από αυτά που είχε εκτιµήσει αρχικά. Εφόσον προσδιοριστεί η γενική απόκλιση του προϊόντος, το επόµενο βήµα είναι η ανάλυση των επιµέρους στοιχείων του κόστους (δηλ. των πρώτων υλών, της άµεσης εργασίας και των Γ.Β.Ε.), ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες των προβληµάτων, αλλά και οι πηγές των ωφελειών. Εποµένως, προσδιορίζονται τρεις επιµέρους αποκλίσεις, η απόκλιση α υλών, η απόκλιση της άµεσης εργασίας και η απόκλιση των Γ.Β.Ε. Το άθροισµα των τριών αυτών αποκλίσεων είναι ίσο µε τη Γενική Απόκλιση Προϊόντος. (Καραγιώργος, σηµειώσεις ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007). Το πρότυπο κόστος προσδιορίζεται (πριν πραγµατοποιηθεί) µε βάση τους ακόλουθους υπολογισµούς και µετρήσεις: (α) Ακριβείς µετρήσεις: -των ποσοτήτων των υλικών, που αναλώνονται άµεσα για την παραγωγή της µονάδος προϊόντος -του χρόνου άµεσης εργασίας, που απαιτείται για την παραγωγή της µονάδος του προϊόντος. -των ποσοτήτων των λοιπών στοιχείων κόστους, όπως π.χ. ηλεκτρικού ρεύµατος, ατµού, νερού, έµµεσων υλικών παραγωγής, συντηρήσεων και επισκευών, που απαιτούνται κατά µονάδα δραστηριότητας. (β) Ακριβής υπολογισµός του ύψους των λοιπών εξόδων κατά µονάδα δραστηριότητας ή για µια ολόκληρη κοστολογική περίοδο. (γ) Ακριβείς υπολογισµοί: -των τιµών µονάδος των άµεσων υλικών, -των τιµών µονάδος της άµεσης εργασίας, -των τιµών µονάδος των λοιπών συστατικών του στοιχείων. (δ) Προσδιορισµός του προτύπου βαθµού απασχολήσεως, για την περίοδο ισχύος του προτύπου κόστους που καταρτίζεται, ο οποίος χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του κατά µονάδα προϊόντος ή δραστηριότητας πρότυπου συντελεστή επιβαρύνσεως µε σταθερό κόστος. Το πρότυπο κόστος αποτελεί το σταθερό κοστολογικό µέγεθος (επαληθευµένο πραγµατοποιήσιµο) µε το οποίο συγκρίνεται το πραγµατικό κόστος για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων (διαφορών. Η

9 ανάλυση των αποκλίσεων κατά πηγή προελεύσεως αποτελεί τη βάση ελέγχου του πραγµατικού κόστους και, µέσω αυτών, της αποτελεσµατικότητας ολόκληρης της εκµεταλλεύσεως και των λειτουργικών της υποδιαιρέσεων. ( nami=newsdetails&file-eninegroup&grid)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση...21 0.1.1 Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές λειτουργίες...21 0.1.2 Η έννοια της επιχείρησης...25 0.1.3 Κατάταξη και βασική τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΛΕΙΒΑ ΙΩΤΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα8. Προϋπολογισµοί. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα8. Προϋπολογισµοί. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα8 Προϋπολογισµοί 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο και Σκοπός Προϋπολογισµός είναι ένα αναλυτικό σχέδιο για την απόκτηση και τη χρησιµοποίηση οικονοµικών και άλλων πόρων µέσα σε µία καθορισµένη χρονική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους.

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 1) Ακρίβεια κοστολόγησης Έμμεσα έξοδα: Δεν είναι δυνατόν από την φύση τους να συσχετισθούν άμεσα (κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η εφαρµογή της ABC µεθόδου κοστολόγησης στην εταιρία Αφοί Σολοµωνίδη ΟΕ και σύγκρισή της µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η εφαρµογή της ABC µεθόδου κοστολόγησης στην εταιρία Αφοί Σολοµωνίδη ΟΕ και σύγκρισή της µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρµογή της ABC µεθόδου κοστολόγησης στην εταιρία Αφοί Σολοµωνίδη ΟΕ και σύγκρισή της µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης Τσεκούρας Γιώργος Επιβλέπων καθηγητής : Γκίνογλου ηµήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τύποι Κοστολόγησης Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Βασικές Έννοιες Χρησιμότητα της Κοστολόγησης Τύποι Κοστολόγησης Τυπολογία Κοστολόγησης Είδη Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 5: Αποθέματα ΔΛΠ 2 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Οικονομική μονάδα θεωρείται το σύνολο των οποιωνδήποτε συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προϋπολογισμοί Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Δομνίκη Σωτηριάδου

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Δομνίκη Σωτηριάδου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΟΣΤΙΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σπουδάστρια Ευλαμπία Στάικου Α.Ε.Μ.:9971

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σπουδαστές: Λαζαράκης Παρασκευάς, Α.Μ. 9154 Παππά Ειρήνη, Α.Μ. 12708 Παππά Ειρήνη - 12708, Λαζαράκης Παρασκευάς - 9154 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (COSTING SYSTEMS-PROJECT COSTING) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Μαυρωτάς Επ. Καθηγητής, Ε.Μ.Π. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ" ΜΕ "ABC"

ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ABC ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ" ΜΕ "ABC" I. Η "Παραδοσιακή" κοστολόγηση με ένα παράδειγμα Το παρακάτω παράδειγμα επικεντρώνεται σε δύο μοντέλα προϊόντων που κατασκευάζονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Το κεφάλαιο εξετάζει την προσφορά των αγαθών, η οποία βασίζεται στη θεωρία παραγωγής και στη συμπεριφορά της επιχείρησης. Στο

Διαβάστε περισσότερα