Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της"

Transcript

1 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό κόστος Επιμερισμός και επανεπιμερισμός Σε κάθε στάδιο του κύκλου σχεδιασμού και ελέγχου είναι απαραίτητη η διοικητική λογιστική, καθώς μέσω αυτής τα στελέχη διευκολύνονται ως προς τη λήψη αποφάσεων. Τα στελέχη για να αποφασίσουν χρειάζονται πληροφορίες σχετικές με το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της ανάπτυξης μιας νέας δραστηριότητας. Η διαδικασία προσδιορισμού αυτού του ονομάζεται κοστολόγηση και σκοπός της είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στη διοίκηση της εταιρείας Άρα, κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, κατατάξουν, καταγράψουν και επιμερίσουν τις δαπάνες, ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της ανάπτυξης μιας νέας δραστηριότητας. Η κοστολόγηση είναι το τμήμα της διοικητικής λογιστικής που οδηγεί στο προσδιορισμό του, το οποίο κόστος αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Απαντά στο ερώτημα «Πόσο κοστίζει το παραγόμενο προϊόν;» και προσδιορίζει τις συνιστώσες αυτού του. Άρα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων π.χ. την τιμολογιακή πολιτική ή τη διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Η κοστολόγηση συνιστά ένα σύστημα συλλογής κοστολογικών πληροφοριών (κοστολογικό σύστημα) 1

2 Σκοπός της κοστολόγησης είναι να παράσχει στα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης εκείνες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου εκείνοι (σημασία) να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας Με τον (δυναμικό) έλεγχο της παραγωγής, η παραγωγική διαδικασία έχει περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιείται με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε σχέση με την προγραμματισμένη ποσότητα παραγωγής. Το κόστος πρέπει να συσχετίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις αιτίες που το δημιουργούν Το έκτακτο ή μη κανονικό κόστος δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κοστολόγηση Το κόστος περιλαμβάνει δαπάνες μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί Ένα παρελθόν κόστος δεν πρέπει να επιβαρύνει ποτέ μια μελλοντική περίοδο Όλα τα είδη που προκύπτουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Λογαριασμός κοστολόγησης είναι οποιοσδήποτε λογαριασμός της χρηματοοικονομικής λογιστικής που χρησιμοποιείται για να καταχωρηθούν σε αυτόν πληροφορίες σχετικές με το κόστος παραγωγής ή γενικότερα με το κόστος λειτουργίας ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησης Διάκριση σε σχέση με τη λειτουργία στην οποία αντιστοιχούν Παραγωγής Γενικά Λειτουργικά Έξοδα (ή κόστος λοιπών λειτουργιών ή μη παραγωγικό κόστος) Άμεσα Υλικά ή Α Υ λες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Πλήρες κόστος το οποίο προσδιορίζεται μέσω της τεχνικής της απορροφητικής (ή πλήρους κοστολόγησης 2

3 Βιομηχανοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία τα υλικά (άμεσα και έμμεσα) μετατρέπονται σε έτοιμα προϊόντα. Άρα, κόστος βιομηχανοποίησης είναι το κόστος αυτής της διαδικασίας. Άμεσα Υλικά Παραγωγής Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Πώς συγκεντρώνεται το κόστος για κάθε συνιστώσα; Δηλαδή, πως προσδιορίζεται το κόστος ανάλωσης των α υλών, το κόστος της άμεσης εργασίας και τα ΓΒΕ; Τα άμεσα υλικά (ή οι α ύλες) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία αγοράζονται, αποθηκεύονται και προωθούνται στα τμήματα παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες. Η παρακολούθηση των άμεσων υλικών στις αποθήκες γίνεται με φυσική απογραφή και με λογιστική παρακολούθηση. Η συγκέντρωση του των άμεσων υλικών αφορά τον προσδιορισμό του ανάλωσης α υλών κατά την παραγωγική διαδικασία, κόστος που εξαρτάται από το αν η επιχείρηση ακολουθεί σύστημα περιοδικής ή διαρκούς απογραφής και από το ποια μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων έχει επιλέξει. Υπολογισμός ανάλωσης α υλών Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων Περιοδική απογραφή Διαρκής απογραφή Αρχικό απόθεμα α υλών Αρχικό απόθεμα α υλών + Αγορές α υλών + Αγορές α υλών = Διαθέσιμη ποσότητα α υλών = Διαθέσιμη ποσότητα α υλών Τελικό απόθεμα α υλών ανάλωσης α υλών = ανάλωσης α υλών = Τελικό απόθεμα α υλών Πρώτης εισαγωγής Πρώτης εξαγωγής (FIFO) Τελευταίας εισαγωγής Πρώτης εξαγωγής (LIFO) Απλού μέσου Η διαφορά έγκειται ότι στην περιοδική απογραφή χρησιμοποιείται η φυσική απογραφή μέσω της οποία υπολογίζεται το τελικό απόθεμα α υλών και με βάση αυτό υπολογίζεται το κόστος ανάλωσης α υλών (έμμεσος προσδιορισμός), ενώ στη διαρκή απογραφή το κόστος ανάλωσης παρακολουθείται διαρκώς (άμεσος προσδιορισμός) και με βάση αυτό υπολογίζεται το τελικό απόθεμα α υλών το οποίο συγκρίνεται στο τέλος της χρήσης με το αποτέλεσμα της φυσικής απογραφής για να εντοπιστούν τυχόν απώλειες ή φύρες. Σταθμικού μέσου Τιμής αντικατάστασης Πρότυπης τιμής 3

4 Γενικώς, η εργασία διαχωρίζεται σε άμεση και έμμεση. Άμεση είναι η εργασία που συνδέεται άμεσα, δηλαδή μπορεί να αντιστοιχηθεί με το παραγόμενο προϊόν. Αν όμως η εργασία ενός υπαλλήλου συνδέεται με περισσότερα του ενός προϊόντα, τότε έχουμε έμμεση εργασία που εντάσσεται στα ΓΒΕ καθώς δεν είναι διακριτό τι κόστος αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν. Το κόστος της άμεσης εργασίας είναι η αμοιβή που καταβάλλεται για τη χρήση ανθρωπίνων πόρων. Το προσωπικό μιας επιχείρησης διακρίνεται σε υπαλληλικό και εργατικό. Οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης λαμβάνουν έναν σταθερό μηνιαίο μισθό, ενώ οι εργάτες αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο ή και το ωρομίσθιο (π.χ. υπερωρίες). Οι περιστασιακοί εργάτες αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο ή το ωρομίσθιο. Η παρακολούθηση της παρουσίας των εργαζομένων μπορεί να γίνει με παρουσιολόγιο ή ωρολογιακή κάρτα ενώ η κοστολογική παρακολούθηση γίνεται μέσω των φύλλων ανάλυσης χρόνου (τι εργασίες έκανε κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του) ή της κάρτα εργασίας (για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας, τι εργασία έχει εκτελεστεί). Ο υπολογισμός του της άμεσης εργασίας αφορά τον υπολογισμό των ωρών εργασίας που αναλώθηκαν για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος και του ανά ώρα άμεσης εργασίας (ω.α.ε.) Τα ΓΒΕ περιλαμβάνουν ουσιαστικά το έμμεσο κόστος, δηλαδή όλες εκείνες τις δαπάνες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν άμεσες Τα ΓΒΕ μπορεί να είναι σταθερά (π.χ. αποσβέσεις, ενοίκια), μεταβλητά (π.χ. έμμεση εργασία, βοηθητικές ύλες) ή μικτά (π.χ. δαπάνες κινητής τηλεφωνίας) Τα άμεσα κόστη καταχωρούνται εύκολα στους σχετικούς λογαριασμούς μόλις πραγματοποιηθούν. Όμως, η καταχώρηση των ΓΒΕ είναι ασαφής και όχι άμεση, ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί το κόστος του παραγόμενου προϊόντος και να ακολουθηθεί η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική. Για να ακολουθηθεί η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να επιμεριστούν (να διανεμηθούν, να μοιραστούν) τα ΓΒΕ σε κάθε προϊόν. Η βασική αρχή είναι ότι τα ΓΒΕ κάθε προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Π.χ. ένα παραγωγικό τμήμα εργοστασίου, για μια περίοδο, ασχολείται με την εκτέλεση μιας παραγγελίας, ενός προϊόντος => όλα τα ΓΒΕ θα επιβαρύνουν το τμήμα και το προϊόν. Π.χ. ένα παραγωγικό τμήμα εργοστασίου, για μια περίοδο, ασχολείται με την εκτέλεση δύο παραγγελιών, ενός προϊόντος => τα ΓΒΕ θα επιβαρύνουν αναλογικά τις παραγγελίες, οπότε επιμερίζονται στις παραγγελίες Π.χ. δύο παραγωγικά τμήματα εργοστασίου, για μια περίοδο, ασχολούνται με την εκτέλεση παραγγελιών, διαφόρων προϊόντων => τα ΓΒΕ θα επιβαρύνουν αναλογικά τα τμήματα και τις παραγγελίες, οπότε επιμερίζονται στα τμήματα και επανεπιμερίζονται στα προϊόντα 4

5 Άλλη διάσταση: προσδιορισμός τιμής πώλησης καταλογισμός ΓΒΕ Π.χ. προσδιορισμός τιμής πώλησης από την αγορά (προσφορά και ζήτηση) => ο καταλογισμός (η επιβάρυνση) των ΓΒΕ στο προϊόν θα μπορούσε να γίνει στο τέλος όταν και θα ήταν γνωστά τα πραγματικά ΓΒΕ Π.χ. προσδιορισμός της τιμής πώλησης όταν γίνει γνωστό το κόστος παραγωγής => εκτίμηση ΓΒΕ μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία Π.χ. προσδιορισμός της τιμής πώλησης πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, πριν γίνει γνωστό το κόστος παραγωγής => διαμόρφωση τιμής πώλησης βάσει εκτιμήσεων Άλλη διάσταση: σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση επιθυμεί να έχει εικόνα του αποτελέσματος από την πώληση των προϊόντων Π.χ. διαρκής εκτίμηση της αποδοτικότητάς της (μικτό κέρδος) => χρήση προκαθορισμένων συντελεστών επιβάρυνσης μέχρι να μάθει τα πραγματικά ΓΒΕ Άρα, μπορούμε να επιμερίζουμε τα ΓΒΕ στα τμήματα και μετά να επανεπιμερίζουμε μ το κόστος στα προϊόντα. Η κοστολόγηση λοιπόν του προϊόντος μπορεί να μην είναι πραγματική, δηλαδή προσδιορισμός με πραγματικά κόστη όπως είναι η άμεση εργασία και τα άμεσα υλικά, αλλά κανονική, καθώς ο προσδιορισμός του παραγωγής μπορεί να βασίζεται σε μία εκτίμηση για το ύψος των ΓΒΕ που αντιστοιχούν στο προϊόν. Τα ΓΒΕ λοιπόν, επειδή θα είναι διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου, πριν το τέλος της περιόδου και για τις ανάγκες της κοστολόγησης, καταλογίζονται στο κόστος του προϊόντος βάσει κάποιου συντελεστή (του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ). Πώς θα καταλογιστεί το κόστος ηλεκτρισμού στο κόστος παραγωγής γήςαν δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή, οπότε και δεν θα είναι γνωστά τα δεδομένα; Πώς θα τιμολογηθεί το προϊόν για να δοθεί προσφορά; Αν μια επιχείρηση θέλει να καταλογίσει τα πραγματικά ΓΒΕ στο κόστος παραγωγής θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η παραγωγή, να έχει όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια να τιμολογήσει το προϊόν. Επειδή αυτό δεν είναι λειτουργικό, η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βάση επιμερισμού, στην αρχή της περιόδου, προϋπολογίζει (εκτιμά) τα ΓΒΕ και τα καταλογίζει στο κόστος παραγωγής. Χρησιμοποιεί τον συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ για να καταλογίσει το έμμεσο κόστος. Ο συντελεστής ισούται με το πηλίκο των προϋπολογισμένων ΓΒΕ προς τις προϋπολογισμένες μονάδες της βάσης καταλογισμού. Πώς θα καταλογιστεί το κόστος ηλεκτρισμού στο κόστος παραγωγής γήςαν δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή, οπότε και δεν θα είναι γνωστά τα δεδομένα; Πώς θα τιμολογηθεί το προϊόν για να δοθεί προσφορά; Αν μια επιχείρηση θέλει να καταλογίσει τα πραγματικά ΓΒΕ στο κόστος παραγωγής θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η παραγωγή, να έχει όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια να τιμολογήσει το προϊόν. Επειδή αυτό δεν είναι λειτουργικό, η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βάση επιμερισμού, στην αρχή της περιόδου, προϋπολογίζει (εκτιμά) τα ΓΒΕ και τα καταλογίζει στο κόστος παραγωγής. Χρησιμοποιεί τον συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ για να καταλογίσει το έμμεσο κόστος. Ο συντελεστής ισούται με το πηλίκο των προϋπολογισμένων ΓΒΕ προς τις προϋπολογισμένες μονάδες της βάσης καταλογισμού. Στο τέλος της χρήσης, η επιχείρηση θα μπορεί να συγκρίνει τα κανονικά (προϋπολογισμένα) με τα πραγματικά ΓΒΕ και να τακτοποιήσει λογιστικά τις διαφορές καταλογισμού, αν βέβαια έχει γίνει υποκαταλογισμός (πραγματικά > προυπολογισμένα) ή υπερκαταλογισμός. Το αποτέλεσμα είναι να γνωρίζει για κάθε τμήμα, ποια είναι η επιβάρυνση των ΓΒΕ στο κόστος παραγωγής, άρα και το συνολικό κόστος παραγωγής. Ο συντελεστής για κάθε τμήμα λέγεται τμηματικός συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ. Άρα, σε οποιαδήποτε περίοδο της χρήσης, για να έχει εκτίμηση του παραγωγής και να τιμολογήσει προϊόν, ενσωματώνει το έμμεσο κόστος στα διάφορα κέντρα πολλαπλασιάζοντας το συντελεστή με τις μονάδες βάσης. Στο τέλος της χρήσης, η επιχείρηση θα μπορεί να συγκρίνει τα κανονικά (προϋπολογισμένα) με τα πραγματικά ΓΒΕ και να τακτοποιήσει λογιστικά τις διαφορές καταλογισμού, αν βέβαια έχει γίνει υποκαταλογισμός (πραγματικά > προυπολογισμένα) ή υπερκαταλογισμός. Το αποτέλεσμα είναι να γνωρίζει για κάθε τμήμα, ποια είναι η επιβάρυνση των ΓΒΕ στο κόστος παραγωγής, άρα και το συνολικό κόστος παραγωγής. Ο συντελεστής για κάθε τμήμα λέγεται τμηματικός συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ. Άρα, σε οποιαδήποτε περίοδο της χρήσης, για να έχει εκτίμηση του παραγωγής και να τιμολογήσει προϊόν, ενσωματώνει το έμμεσο κόστος στα διάφορα κέντρα πολλαπλασιάζοντας το συντελεστή με τις μονάδες βάσης. 5

6 3 Βήματα Έστω ότι μία επιχείρηση θέλει να υπολογίσει το συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ για την επόμενη χρονιά. Στα τέλη π.χ. του 2008 θα συντάξει προϋπολογισμούς για να καταλήξει στην εκτίμηση του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ για το Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) 1. Εκτιμά ποια είναι η παραγωγική της δυναμικότητα για το Θεωρητικά, το εργοστάσιο μπορεί να παράγει Χ μονάδες βάσης (μονάδες προϊόντος). Στην εκτίμηση όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κανονική δυναμικότητα καθώς μπορεί να υπάρχουν διακοπές ή περιορισμοί στην παραγωγική διαδικασία λόγω π.χ. βλαβών των μηχανημάτων ή προγραμματισμένης συγκεκριμένης χρήσης (π.χ. το 80% της θεωρητικής δυναμικότητας Χ) ή μειωμένης μ ζήτησης. ης 2. Εκτιμά ποια θα είναι τα ΓΒΕ για το Καταρτίζεται προϋπολογισμός ΓΒΕ στον οποίο καταγράφονται όλα τα ΓΒΕ ανά είδος, εκτιμάται το ύψος τους και διαχωρίζονται σε σταθερά ΓΒΕ (δεν μεταβάλλονται σε σχέση με το ύψος παραγωγής) και σε μεταβλητά ΓΒΕ (μεταβάλλονται σε σχέση με το ύψος παραγωγής, άρα είναι απαραίτητη η εκτίμηση από το 1 ο βήμα). 3. Ο συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ υπολογίζεται διαιρώντας τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ με τις προϋπολογισμένες μονάδες βάσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοστολογική ανάλυση της βιομηχανικής επιχείρησης «ΠΙΤ» έδειξε ότι: η έμμεση εργασία κοστίζει 2 ανά ώρα λειτουργίας του μηχανήματος (ω.λ.μ.), τα έμμεσα υλικά 3 ανά ω.λ.μ., η συντήρηση των μηχανημάτων 1 ανά ω.λ.μ. ενώ υπάρχει και σταθερό κόστος 2.000, το ενοίκιο είναι 6.000, ενώ τέλος το κόστος επίβλεψης για λειτουργία των μηχανημάτων έως ώρες είναι 1.500, να καταρτίσετε προϋπολογισμό ΓΒΕ για επίπεδο δραστηριότητας μηχανημάτων ωρών. Στοιχείο Αλγόριθμος προϋπολογισμού ω.λ.μ. Έμμεση εργασία 2 * ω.λ.μ Έμμεσα υλικά 3 * ω.λ.μ Συντήρηση των (2 * ω.λ.μ.) μηχανημάτων + Ενοίκιο επίβλεψης = Σύνολο προϋπολογισμένων ΓΒΕ

7 Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ως προς την επιλογή της βάσης καταλογισμού του συντελεστή καταλογισμού Λαμβάνεται υπόψη η σχέση ΓΒΕ και βάσης καταλογισμού. Τα καταλογισμένα ΓΒΕ θα πρέπει να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα πραγματικά ΓΒΕ Συνηθισμένες βάσεις καταλογισμού: μονάδες παραγωγής (μ.π.), ώρες άμεσης εργασίας (ω.α.ε.), ώρες λειτουργίας μηχανημάτων (ω.λ.μ.). Να υπολογίσετε το συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ για τα παρακάτω δεδομένα χρησιμοποιώντας ως βάσεις καταλογισμού: τις μονάδες παραγωγής (μ.π.), τις ώρες άμεσης εργασίας (ω.α.ε.), ώρες λειτουργίας μηχανημάτων (ω.λ.μ.), το κόστος άμεσων υλικών και το κόστος άμεσης εργασίας. Στοιχείο Προϋπολογισμένα ΓΒΕ Παραχθείσες μονάδες Ώρες άμεσης εργασίας Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων άμεσων υλικών άμεσης εργασίας Στοιχείο Παραχθείσες μονάδες Προϋπολογισμένα ΓΒΕ Ώρες άμεσης εργασίας Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων άμεσων υλικών άμεσης εργασίας Μονάδες παραγωγής (μ.π.): Σ.Κ. = / = 3 /μονάδα Τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά ΓΒΕ λόγω: Λανθασμένης εκτίμησης δαπανών για ΓΒΕ Λανθασμένης εκτίμησης όγκου παραγωγής Απόκλισης στο επίπεδο αποδοτικότητας των εργαζομένων Ώρες άμεσης εργασίας (ω.α.ε.): Σ.Κ. = / = 9 /ω.α.ε. Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων (ω.λ.μ.): Σ.Κ. = / = 18 / ω.α.ε. άμεσων υλικών: Σ.Κ. = / = 75% του των άμεσων υλικών άμεσης εργασίας: Σ.Κ. = / = 60% του άμεσης εργασίας Άσκηση υποκαταλογισμού 7

8 Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα οποία διέρχεται το προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία Ο επιμερισμός (ή καταμερισμός ή κατανομή ή διανομή ή μεταφορά ή απορρόφηση) του λύνει το πρόβλημα σύνδεσης ενός στοιχείου (ή ομάδας) με έναν ή περισσότερους φορείς Π.χ. προβλημάτων επιμερισμού: Α) ένα εργοστάσιο εξυπηρετεί ταυτόχρονα 2 άνισες παραγγελίες που ξεκίνησαν και θα παραδοθούν σε διαφορετικούς χρόνους. Πως θα κατανεμηθεί π.χ. το κόστος καθαριότητας; Β) όταν η τιμή πώλησης καθορίζεται από το κόστος παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας. Πως θα καταλογιστεί το κόστος ηλεκτρισμού αν δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή ή και να έχει ολοκληρωθεί, αν δεν έχει έρθει ο λογαριασμός, για να γίνει στη συνέχεια η τιμολόγηση; Στα παραδείγματα, το τμήμα καθαρισμού και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βοηθητικά κέντρα, ενώ π.χ. το τμήμα συναρμολόγησης, που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, είναι κύρια κέντρα Τα ΓΒΕ κατανέμονται στα κέντρα που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία Τα ΓΒΕ που έχουν συγκεντρωθεί στα κέντρα, κατανέμονται στα παραγόμενα προϊόντα Τα κέντρα σε μια παραγωγική διαδικασία μπορεί να είναι κύρια και βοηθητικά. Στόχος η κατανομή όλων των ΓΒΕ (που είναι ομαδοποιημένα κατά είδος, π.χ. ενοίκια, αποσβέσεις μηχανημάτων) από τα βοηθητικά στα κύρια κέντρα για να ακολουθήσει το Στάδιο Β Επιμερισμός ΓΒΕ, χρησιμοποιώντας βάση επιμερισμού, στα κατάλληλα κέντρα Συσχετίζουμε το κόστος με τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας Τα στοιχεία που δεν είναι αρκετά σημαντικά για να κατανεμηθούν ξεχωριστά, συγκεντρώνονται σε οδηγούς ή αλλιώς βάσεις επιμερισμού ή κλείδες δεξαμενές Π.χ. οι ώρες άμεσης εργασίας ενός υπαλλήλου για τη συντήρηση των μηχανημάτων ενός τμήματος Αυτά τα στοιχεία για να επιμεριστούν χρειάζονται μία βάση επιμερισμού 2 επίπεδα Επανεπιμερισμός (ανακατανομή) του, βάσει κάποιας βάσης επανεπιμερισμού, από τα βοηθητικά τμήματα στα κύρια τμήματα Π.χ. το ενοίκιο, η καθαριότητα και τα κοινόχρηστα ανήκουν στην ίδια δεξαμενή. Η βάση επιμερισμού θα μπορούσε να είναι το εμβαδό του χώρου που χρησιμοποιεί κάθε τμήμα 8

9 Άμεση Τα ΓΒΕ που έχουν συγκεντρωθεί στα βοηθητικά κέντρα, κατανέμονται απευθείας και μόνο στα κύρια παραγωγικά τμήματα μέσω των κατάλληλων βάσεων επιμερισμού Μέθοδοι επανεπιμερισμού Βαθμιδωτή Ο επιμερισμός των ΓΒΕ ενός βοηθητικού κέντρου γίνεται σε τμήματα, βοηθητικά και κύρια, τα οποία υποστηρίζει Αλγεβρική Βασίζεται σε ένα σύστημα εξισώσεων που μοντελοποιεί την κατανομή των ΓΒΕ μεταξύ των βοηθητικών και από εκεί στα κύρια κέντρα και στο οποίο οι άγνωστοι είναι τα ΓΒΕ που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα Το έντυπο όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία λέγεται φύλλο κοστολόγησης. Το φύλλο περιλαμβάνει τη βάση επιμερισμού και όλα τα δεδομένα επιμερισμού και επανεπιμερισμού Είναι ένα φύλλο στο οποίο συγκεντρώνονται τα ΓΒΕ στα κέντρα. Τα δεδομένα συνήθως είναι απολογιστικά και όχι προϋπολογισμένα. Χρησιμοποιείται η βαθμιδωτή μέθοδος επανεπιμερισμού. Παραγωγής Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αποτίμηση του παραγωγής των άμεσων υλικών βάσει της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση Υπολογισμός του άμεσης εργασίας συνδυάζοντας τα στοιχεία των φύλλων ανάλυσης χρόνου και τις αμοιβές των εργατών Εκτίμηση έμμεσου βάσει του συντελεστή καταλογισμού ή του επιμερισμού/επανεπιμερισμού 9

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

26. Η επιχείρηση πληρώνει μηνιαία στους υπαλλήλους της το ποσό των 45.000. Αν οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 25% και οι κρατήσεις ανέρχονται σε 10% του μικτού μισθού, αντίστοιχα, η συνολική της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 1 Άσκηση (1) Έστω βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της 2 κύρια (επεξεργασίας και συναρμολόγησης) και 2 βοηθητικά τμήματα (συντήρησης και ποιοτικού ) της οποίας τα ετήσια γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κοστολόγηση. Τιμή Πώλησης 15 Αρχικό απόθεμα 0 Μονάδες παραγωγής Μονάδες πώλησης Τελικό απόθεμα 500

Οριακή Κοστολόγηση. Τιμή Πώλησης 15 Αρχικό απόθεμα 0 Μονάδες παραγωγής Μονάδες πώλησης Τελικό απόθεμα 500 ΑΣΚΗΣΗ 1 Κοστολόγηση Πλήρους Απορρόφησης Πωλήσεις (2.000 x 15 ) 30.000 Μείον κόστος πωληθέντων Αρχικό Απόθεμα 0 Συν Κόστος παραχθέντων προϊόντων 17.600 Προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 17.600 Μείον τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική αξία μηχανημάτων

Λογιστική αξία μηχανημάτων Άσκηση η () (1) Έστω βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της 2 κύρια (επεξεργασίας και συναρμολόγησης) και 2 βοηθητικά τμήματα (συντήρησης και ποιοτικού ) της οποίας τα ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός Κόστους: Φύλλο επιμερισμού ΓΒΕ. Κόστος των τμημάτων. Επιμερισμός των ΓΒΕ στα τμήματα της επιχείρησης. Κύρια και Βοηθητικά Τμήματα

Επιμερισμός Κόστους: Φύλλο επιμερισμού ΓΒΕ. Κόστος των τμημάτων. Επιμερισμός των ΓΒΕ στα τμήματα της επιχείρησης. Κύρια και Βοηθητικά Τμήματα Επιμερισμός των ΓΒΕ στα τμήματα της επιχείρησης Επιμερισμός Κόστους: Κύρια και Βοηθητικά τα Η παραγωγική λειτουργία μιας επιχείρησης συντελείται στα Κύρια τμήματα παραγωγής στα οποία λαμβάνει χώρα η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

10/17/17. Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΕΣ

10/17/17. Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής ΤΕΧΜΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 12η Needles Powers Crosson human/istoc k photo ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Διάκριση με ταξύ των δύο βασικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Παράδειγμα. Υπολογισμός του Κόστους Παραχθέντων. Αρχικό κόστος και κόστος μετατροπής

Λογιστική Κόστους. Παράδειγμα. Υπολογισμός του Κόστους Παραχθέντων. Αρχικό κόστος και κόστος μετατροπής Υπολογισμός του Κόστους Παραχθέντων Λογιστική Κόστους Υπολογισμός του Κόστους Παραχθέντων Ο υπολογισμός του κόστους παραχθέντων και του κόστους πωληθέντων γίνεται με δύο τρόπους: Με τη χρησιμοποίηση λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Άμεσος Επανεπιμερισμός

Άσκηση 3. Άμεσος Επανεπιμερισμός Άσκηση 3 Άμεσος Επανεπιμερισμός Α) Σύμφωνα με την μέθοδο του άμεσου επανεπιμερισμού το κόστος κάθε βοηθητικού κέντρου μεταφέρεται σε περισσότερα από ένα κύρια κέντρα κόστους με τη χρησιμοποίηση της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λογιστική Κόστους. Κόστος. Η λογιστική κόστους είναι απλή

Εισαγωγή. Λογιστική Κόστους. Κόστος. Η λογιστική κόστους είναι απλή Εισαγωγή Λογιστική Κόστους Ορισμοί κόστους Η λογιστική κόστους είναι απλή Σχεδόν όλη η θεωρία της θα παρουσιαστεί σήμερα Αλλά, οι ορισμοί που χρησιμοποιεί είναι συνάρτηση του πλαισίου ανάλυσης Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 3 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2018 2019 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εταιρεία «Μακέτες Α.Ε.» σχεδιάζει και παράγει μακέτες για διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους.

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 1) Ακρίβεια κοστολόγησης Έμμεσα έξοδα: Δεν είναι δυνατόν από την φύση τους να συσχετισθούν άμεσα (κατ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Οικονοµικών Επιστηµών Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Οικονοµικών Επιστηµών Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ) Οκτώβριος 2013 ιδάσκων ρ. ρογαλάς Α. Γεώργιος, Ειδίκευση: Λογιστική - Ελεγκτική Λέκτορας, Π. 407/80 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

4. Έξοδα που περιέχουν σταθερά και μεταβλητά τμήματα - Σύνθετο κόστος. 5. Διαφορικό κόστος (differential cost) - Σχετικό κόστος (relevant cost)

4. Έξοδα που περιέχουν σταθερά και μεταβλητά τμήματα - Σύνθετο κόστος. 5. Διαφορικό κόστος (differential cost) - Σχετικό κόστος (relevant cost) Εισαγωγή Κεφ.1: Ο Κοστολόγος 1. Αίσθηση του δικαίου - Αρχή της δικαιοσύνης 2. Διαφορές μεταξύ κοστολόγησης και γενικής λογιστικής Τελικοί αποδέκτες Χρονικός ορίζοντας Η ακρίβεια των στοιχείων Βαθμός τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική & Διοικητική Λογιστική. Εισηγητής: Βάϊος Α. Ριζούλης Αθήναι 2017

Βιομηχανική & Διοικητική Λογιστική. Εισηγητής: Βάϊος Α. Ριζούλης Αθήναι 2017 Βιομηχανική & Διοικητική Λογιστική Λογιστική Κόστους Εισηγητής: Βάϊος Α. Ριζούλης Αθήναι 2017 Λογιστική & Διοίκηση Αντικείμενο της Λογιστικής η καταγραφή & ταξινόμηση οικονομικών γεγονότων Διάκριση Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική - Διοικητική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Εργαλεία πληροφόρησης : Δημοσιευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η φωτοτυπική εταιρία ΑΒΓ έχει ως μέρος της πολιτικής πωλήσεών της την τοποθέτηση σε πολυσύχναστους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά. Βασικά ερωτήματα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από το λογαριασμό αποθεμάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΣΟΕΛ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

ΙΕΣΟΕΛ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.. ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΣΟΕΛ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η βιομηχανία ιατρικών μηχανημάτων Βιοτεχνολογία ΑΒΕ παράγει τα προϊόντα της κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΥ Τ Κ η α π ν Α Μ Π Μ ΐκ» ι υ π ι ρ η ο ν ΙΚ ΙΟ ΙΟ Ν ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΚΟΣΣΤΑΘΗΣ 7ΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 5: Αποθέματα ΔΛΠ 2 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κεφάλαιο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεφάλαιο 3 Παραδοσιακά Συστήματα Λογισμού του Κόστους 3.1 Γενικά Η κυρίαρχη αποστολή των συστημάτων της Λογιστικής Κόστους είναι η παροχή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα