2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35"

Transcript

1 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΩΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 3 - ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΦΤΛΛΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 5 - ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 6 - ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΜΔΡΟ 1 Ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΜΔΡΟ 2 Ο : ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ... 34

4 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 1 - Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ (Module 1, Concepts of Information Technology - IT), ην νπνίν παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηε ζεσξεηηθή εμέηαζε ζε απηό ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 1 Η ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζύζηαζε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό κέξνο θαη λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο ζηνηρεηώδεηο έλλνηεο από ην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο, όπσο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη κλήκε. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα δίθηπα πιεξνθνξηώλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Αθόκε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα εθηηκά ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαζώο θαη πεξηβαιινληνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα ρξήζεο ππνινγηζηώλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ζεκαληηθά λνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.1 Δηζαγωγηθά Τιηθό, Λνγηζκηθό, Πιεξνθνξηθή 1.2 Τιηθό Μέξνο Ζ/Τ Καηαλόεζε ησλ όξσλ Τιηθνύ (hardware), Λνγηζκηθνύ (software), Πιεξνθνξηθή θαη Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ (Information Technology) Καηεγνξίεο Η/Τ Καηαλόεζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ ππνινγηζηή κεγάιεο ηζρύνο (mainframe computer), ππνινγηζηή δηθηύνπ, πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή, θνξεηνύ ππνινγηζηή θαη πξνζσπηθνύ ςεθηαθνύ βνεζνύ (Personal Digital Assistant PDA) ζε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθόηεηα, ηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο, ην θόζηνο θαη ηνπο ηππηθνύο ρξήζηεο απηώλ Κύξηα Μέξε Δλόο Πξνζσπηθνύ Η/Τ Γλώζε ησλ θύξησλ κεξώλ ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή όπσο: Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (ΚΜΔ - CPU), ζθιεξόο δίζθνο, ζπλήζεηο ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ, είδε κλήκεο. Καηαλόεζε ηνπ ό- ξνπ πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή Απόδνζε Σνπ Η/Τ Γλώζε κεξηθώλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ Η/Τ. π.ρ, ηαρύηεηα (ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU, κέγεζνο ηεο κλήκεο RAM, πιήζνο εθαξκνγώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο - Δπεμεξγαζηήο (Central Processing Unit CPU) Καηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζκνύο, ηνπο ινγηθνύο ειέγρνπο, ηελ άκεζε πξόζβαζε κλήκεο. Γλώζε όηη ε ηαρύηεηα (ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU, κεηξάηαη ζε Megahertz (MHz) ή Gigahertz (GHz) Μλήκε Γλώζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ηεο κλήκεο Η/Τ, όπσο: RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο), ROM (κλήκε κόλνλ αλάγλσζεο) θαη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 4 από 35

5 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν Γλώζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή: bit, byte, KB, MB, GB, TB. πζρέηηζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο κλήκεο κε ραξαθηήξεο, αξρεία θαη θαηαιόγνπο / θαθέινπο πζθεπέο Δηζόδνπ Αλαγλώξηζε κεξηθώλ θύξησλ ζπζθεπώλ εηζόδνπ δεδνκέλσλ ζηνλ Η/Τ, όπσο: πνληίθη, πιεθηξνιόγην, ηρλόζθαηξα (trackball), ζαξσηήο (scanner), πηλαθίδα αθήο (touch pad), θσηνγξαθίδα (light pen), ρεηξηζηήξην παηρληδηώλ (joystick), ςεθηαθή θάκεξα, κηθξόθσλν πζθεπέο Δμόδνπ Αλαγλώξηζε θνηλώλ ζπζθεπώλ εμόδνπ γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο πνπ εθηεινύληαη από Η/Τ, όπσο: νζόλεο, εθηππσηέο, ζρεδηνγξάθνη (plotters), ερεία. Γλώζε ηνπ πνύ ρξεζηκνπνηνύληαη απηέο πζθεπέο Δηζόδνπ/Δμόδνπ πζθεπέο Απνζήθεπζεο Καηαλόεζε όηη θάπνηεο ζπζθεπέο είλαη ηαπηόρξνλα ζπζθεπέο θαη εηζόδνπ θαη εμόδνπ, όπσο: νζόλεο αθήο (touch screens) ύγθξηζε ησλ θύξησλ ηύπσλ ζπζθεπώλ κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα, ην θόζηνο θαη ηελ ρσξεηηθόηεηά ηνπο, όπσο: δηζθέηεο, δίζθνη Zip, ηαηλίεο δεδνκέλσλ (data cartridges), CD-ROM, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη θηι Καηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο δηαδηθαζίαο δηακόξθσζεο (formatting) ελόο δίζθνπ. 1.3 Λνγηζκηθό Δίδε Λνγηζκηθνύ Γηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηνπ ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ. Καηαλόεζε ησλ ιόγσλ ύπαξμεο εθδόζεσλ (versions) ινγηζκηθνύ. 1.4 Γίθηπα Πιεξνθνξηώλ Λνγηζκηθό Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Υξήζηε Αλάπηπμε πζηεκάησλ Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ιεηηνπξγηώλ ελόο Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο θαη αλαθνξά δηαδεδνκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Καηαγξαθή δηαδεδνκέλσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ κε αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο ηνπο, όπσο: επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θύιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, ε- θαξκνγέο πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (web browsers), ινγηζηεξίνπ, επηηξαπέδησλ εθδόζεσλ (DTP) θαη πνιπκέζσλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο/ Αιιειεπίδξαζεο Υξήζηε (Graphical User Interface GUI) Καηαλόεζε ησλ ηξόπσλ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε Η/Τ. Γλώζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη δνθηκαζίαο (testing) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηνπο Η/Τ LAN Καη WAN Καηαλόεζε ησλ όξσλ Σνπηθό Γίθηπν (LAN) θαη Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο (WAN). Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Πειάηε / Γηαθνκηζηή (client/server).

6 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.5 Ζ Υξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Καζεκεξηλή Εωή Δλδνδίθηπν (Intranet), Δλδνδίθηπν Δμσηεξηθήο Πξόζβαζεο (Extranet) Σν Γηαδίθηπν (Internet) Σν Σειεθσληθό Γίθηπν ζηελ Πιεξνθνξηθή Οη H/Y ην Υώξν Δξγαζίαο Καηαγξαθή κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, όπσο: θνηλή ρξήζε εθηππσηώλ, εθαξκνγώλ θαη αξρείσλ κέζσ δηθηύνπ Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Δλδνδίθηπν (Intranet) θαη ηεο δηάθξηζεο ηνπ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Δλδνδίθηπν Δμσηεξηθήο Πξόζβαζεο (Extranet) θαη ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ Intranet θαη Extranet Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Γηαδίθηπν θαη γλώζε κεξηθώλ από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ρξήζεηο ππεξεζίεο ηνπ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web WWW) θαη ηεο δηάθξηζεο ηνπ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζηελ πιεξνθνξηθή. Καηαλόεζε ησλ όξσλ: Γεκόζην Σειεθσληθό Γίθηπν (Public Switched Telephone Network PSΣN), Γίθηπν Οινθιεξσκέλσλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ (Integrated Services Data Network ISDN), Γίθηπν Αζύκκεηξεο Φεθηαθήο πλδξνκεηηθήο Γξακκήο (Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL) Καηαλόεζε ησλ όξσλ αλαινγηθό(ή) (analogue), ςεθηαθό(ή) (digital), κόληεκ (modem) θαη ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (κεηξνύκελνο ζε bps bits per second, bits αλά δεπηεξόιεπην) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πόηε έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιεινο γηα θάπνηα εξγαζία από έλαλ άλζξσπν θαη πόηε όρη Γλώζε κεξηθώλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζε επηρεηξήζεηο, όπσο: ζπζηήκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζπζηήκαηα θξάηεζεο αεξνπνξηθώλ ζέζεσλ, επεμεξγαζία αζθαιηζηηθώλ απνδόζεσλ, ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο Γλώζε κεξηθώλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ δηαθπβέξλεζε, όπσο: δεκόζηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο (απνγξαθή πιεζπζκνύ, δήισζε νρεκάησλ), είζπξαμε δεκνζίσλ εζόδσλ, ειεθηξνληθή ςεθνθνξία Γλώζε νξηζκέλσλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζε λνζνθνκεία / πεξίζαιςε, όπσο: ζπζηήκαηα θαηαρώξεζεο αζζελώλ, ειέγρνπ αζζελνθόξσλ, δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία, εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο ρεηξνπξγείνπ Γλώζε νξηζκέλσλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο: εγγξαθέο ζπνπδαζηώλ θαη σξνιόγην πξόγξακκα καζεκάησλ, εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή (computer based training CBT), εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ρξεζηκνπνηώληαο ην Γηαδίθηπν.

7 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.6 Τγεία θαη Αζθάιεηα, Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθή Κνηλσλία Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Σειε-Δξγαζία. Αλαθνξά κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηειε-εξγαζίαο, όπσο: κείσζε ή εμάιεηςε ησλ κεηαθνξηθώλ εμόδσλ, κεγαιύηεξε εζηίαζε ζην έξγν, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, κείσζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλαθνξά κεξηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο ηειε-εξγαζίαο, όπσο: έιιεηςε αλζξώπηλεο επαθήο, πεξηνξηζκόο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) θαη ησλ βαζηθώλ ηνπ ρξήζεσλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce). Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πξηλ από θάζε ζπλαιιαγή, ησλ δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ πιεξσκήο θαη ηνπ βαζηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ ηεο επηζηξνθήο αγαζώλ πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηνύλ Απαξίζκεζε κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όπσο: δηαζεζηκόηεηα όιν ην 24-σξν, δπλαηόηεηα επηζθόπεζεο κεγάιεο πνηθηιίαο πξντόλησλ. Απαξίζκεζε κεξηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όπσο: επηινγή πξντόλησλ από αλύπαξθηα θαηαζηήκαηα, έιιεηςε αλζξώπηλεο επαθήο, θίλδπλνο κε αζθαιώλ κεζόδσλ πιεξσκήο Δξγνλνκία Καηαλόεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαινύ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. όπσο: ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ νζνλώλ, ησλ πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ ξπζκηδόκελσλ θαζηζκάησλ ρξήζε εηδηθήο επηθάλεηαο γηα ην πνληίθη, ρξήζε θίιηξσλ νζόλεο, εμαζθάιηζε επαξθνύο θσηηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ, ζπρλά δηαιείκκαηα καθξηά από ηνπο Η/Τ θιπ Θέκαηα Τγείαο Απαξίζκεζε κεξηθώλ θνηλώλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε Η/Τ, όπσο: θαθώζεηο ηνπ θαξπνύ από παξαηεηακέλε πιεθηξνιόγεζε, θαηαπόλεζε ησλ καηηώλ από ηε ιακπξόηεηα ηεο νζόλεο, πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη ρακειήο πνηόηεηαο θαζίζκαηα ή θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο Πξνθπιάμεηο Απαξίζκεζε κεξηθώλ πξνθπιάμεσλ αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε Η/Τ, όπσο: δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ θαη κε ππεξθόξηηζεο ησλ δηαζέζηκσλ παξνρώλ ξεύκαηνο Σν Πεξηβάιινλ Δπίγλσζε όηη ε αλαθύθισζε ησλ εθηππώζεσλ θαη ησλ δνρείσλ ηόλεξ, ε ρξήζε νζνλώλ ρακειήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν ππνινγηζηήο είλαη ζε αδξάλεηα σθεινύλ ην πεξηβάιινλ.

8 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.7 Πξνζηαζία Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ Καηαλόεζε όηη ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηεο αλάγθεο εθηππσκέλνπ πιηθνύ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ σθειεηώλ ελόο νξγαληζκνύ λα πξνλνεί γηα θηλδύλνπο ζρεηηθνύο κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, όπσο: πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο αζθαιείαο πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ, ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο επζύλεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ Γλώζε ζεκάησλ απνξξήηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Η/Τ, όπσο: πηνζέηεζε ζσζηώλ πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο θσδηθώλ πξόζβαζεο (passwords). Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην όλνκα ρξήζηε (user ID) θαη ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ από ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. Καηαλόεζε ηνπ όξνπ δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπο Γλώζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο αμίαο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο κέζσ αληηγξαθήο ησλ αξρείσλ ησλ Η/Τ ζε αθαηξνύκελεο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο Δπίγλσζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ηεο θινπήο - απώιεηαο ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή, ηνπ πξνζσπηθνύ ςεθηαθνύ βνεζνύ (PDA), ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, όπσο: πηζαλή αλεπηζύκεηε ρξήζε εκπηζηεπηηθώλ αξρείσλ, απώιεηα αξρείσλ, απώιεηα ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ επαθώλ αλ απηά δελ είλαη δηαζέζηκα θαη ζε άιιν κέζν απνζήθεπζεο, πηζαλή θαθόβνπιε ρξήζε ησλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ Ινί Τπνινγηζηώλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Ιόο (virus) όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ησλ Η/Τ θαη ηεο ύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηώλ Η/Τ. Δπίγλσζε ηνπ πώο θαη πόηε νη ηνί κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζ έλαλ Η/Τ Γλώζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηώλ θαη ηνπ ηη λα θάλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ηόο έρεη «κνιύλεη» (εηζρσξήζεη) ζ έλα Η/Τ. Δπίγλσζε ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ ινγηζκηθώλ θαηά ησλ ηώλ. Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη ν όξνο «απνιύκαλζε» αξρείσλ Καηαλόεζε ηεο θαηάιιειεο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ιήςε αξρείσλ ή ηελ πξόζβαζε ζε επηζπλαπηόκελα αξρεία, όπσο: ρξήζε ινγηζκηθνύ πξνζηαζίαο από ηνύο (anti-virus), απνθπγή αλνίγκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο από άγλσζην απνζηνιέα, απνθπγή αλνίγκαηνο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν άγλσζηνπ απνζηνιέα.

9 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.8 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα θαη Ννκνζεζία Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα Ννκνζεζία Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ όηαλ απηά εθαξκόδνληαη ζε ινγηζκηθό θαη αξρεία, όπσο γξαθηθά, θείκελν, ήρν ή βίληεν. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη δηάζεζε πιηθνύ α- πνζεθεπκέλνπ ζε θνξεηά κέζα απνζήθεπζεο, όπσο CD s, δίζθνπο Zip, δηζθέηεο Δπίγλσζε ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηνπ Κσδηθνύ Α- λαγλώξηζεο Πξντόληνο (Product ID). Καηαλόεζε ησλ όξσλ δηαλεκόκελν ινγηζκηθό πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (shareware), ειεύζεξν ινγηζκηθό (freeware) θαη άδεηα ρξήζεο ηειηθνύ ρξήζηε (end-user license agreement) Γλώζε ηεο Ννκνζεζίαο ή ησλ πκβάζεσλ πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα ζαο θαζώο θαη θαηαλόεζε ησλ επηπινθώλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα δεδνκέλσλ θαη ησλ θαηόρσλ ησλ δεδνκέλσλ. Πεξηγξάςηε κεξηθέο ρξήζεηο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

10 Δλόηεηα 2 - Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 2, Χπήζη Υπολογιζηή και Γιασείπιζη Απσείων (Module 2, Using the Computer and Managing Files), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 2 Η ελόηεηα Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα ε- πηδείμεη ηε γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηόο ηνπ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ξπζκίζεη βαζηθέο παξακέηξνπο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο βνήζεηαο θαη λα δηαρεηξηζηεί κηα εθαξκνγή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη. Αθόκε, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα εξγάδεηαη κε εηθνλίδηα θαη παξάζπξα. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη, λα νξγαλώλεη, λ αληηγξάθεη, λα κεηαθηλεί θαη λα δηαγξάθεη αξρεία θαη θαηαιόγνπο/θαθέινπο θαζώο θαη λα ζπκπηέδεη θαη λα εμάγεη ζπκπηεζκέλα αξρεία. Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηη είλαη έλαο ηόο ππνινγηζηή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εθαξκνγή αλίρλεπζεο ηώλ. Σέινο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζα από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 2.1 Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Σα Πξώηα Βήκαηα κε ηνλ Τπνινγηζηή Βαζηθέο Πιεξνθνξίεο θαη Λεηηνπξγίεο Δθθίλεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ) Σεξκαηηζκόο ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Δπαλεθθίλεζε ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Σεξκαηηζκόο εθαξκνγήο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη Δπηζθόπεζε ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Η/Τ: νλνκαζία θαη έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, εγθαηεζηεκέλε RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο) Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο: ε- κεξνκελία & ώξα 1, ξύζκηζε έληαζεο ήρνπ, επηινγέο εκθάληζεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (ξπζκίζεηο ρξσκάησλ, αλάιπζε νζόλεο, επηινγέο πξνζηαζίαο νζόλεο) Οξηζκόο, αιιαγή γιώζζαο πιεθηξνινγίνπ Γηακόξθσζε αθαηξνύκελσλ κνλάδσλ δίζθσλ: δηζθέηαο, δίζθνπ Zip Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Υξήζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο αληηγξαθήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο νζόλεο (print screen) θαη ηεο επηθόιιεζεο ηνπο ζε θάπνην έγγξαθν Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Βνήζεηαο. 1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να προσέχουν όταν γίνονται αλλαγές στην ημερομηνία και ώρα ενός υπολογιστικού συστήματος, διότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στον τρόπο συγχρονισμού των δικτυωμένων υπολογιστικών συστημάτων.

11 2.2 Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 2.3 Γηαρείξηζε Αξρείωλ Υξήζε Κεηκελνγξάθνπ Δξγαζία κε Δηθνλίδηα Δξγαζία κε Παξάζπξα Έλαξμε κηαο εθαξκνγήο απινύ θεηκελνγξάθνπ. Άλνηγκα, δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ Απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Κιείζηκν ηεο εθαξκνγήο θεηκελνγξάθνπ Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, όπσο απηώλ πνπ αλαπαξηζηνύλ: αξρεία, θαθέινπο/θαηαιόγνπο, εθαξκνγέο, εθηππσηέο, ηνλ θάδν αλαθύθισζεο/ζθνππηδνληελεθέ Δπηινγή & κεηαθίλεζε εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Άλνηγκα ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ ή εθαξκνγήο απεπζείαο από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Γεκηνπξγία εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Αλαγλώξηζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ελόο παξαζύξνπ: γξακκή ηίηινπ, γξακκή κελνύ εληνιώλ, γξακκή εξγαιείσλ, γξακκή θαηάζηαζεο, ξάβδνη θύιηζεο Διαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, αιιαγή κεγέζνπο, κεηαθίλεζε θαη θιείζηκν παξαζύξνπ Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξαζύξσλ Βαζηθέο Έλλνηεο Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ηεξαξρηθήο εκθάληζεο ησλ κνλάδσλ δίζθσλ, ησλ θαθέισλ θαη ησλ αξρείσλ από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Καηάινγνη/Φάθεινη Δξγαζία Με Αξρεία Δπίγλσζε όηη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη θαθέισλ είλαη ν ζθιεξόο δίζθνο, ε δηζθέηα, ην CD-R/W, νδεγνί δίζθσλ δηθηύνπ θιπ Πινήγεζε - Μεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξρείν, θάθειν ή κνλάδα δίζθνπ Γεκηνπξγία θαθέινπ/θαηαιόγνπ θαη επέθηαζε ππνθαθέινπ/ππνθαηαιόγνπ Άλνηγκα παξαζύξνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ νλόκαηνο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αθξηβήο ζέζεο ζηε κνλάδα δίζθνπ ελόο θαθέινπ/θαηαιόγνπ Αλαγλώξηζε ησλ βαζηθώλ ηύπσλ αξρείσλ, όπσο: αξρεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεσλ, εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν, ζπκπηεζκέλα αξρεία, πξνζσξηλά αξρεία Καηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ αξρείσλ, ησλ αξρείσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζε θάθειν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνθαθέισλ ηνπ) Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ελόο αξρείνπ: κόλν γηα αλάγλσζε/θιεηδσκέλν, αλάγλσζεο-εγγξαθήο Σαμηλόκεζε αξρείσλ θαηά όλνκα, κέγεζνο, ηύπν θαη εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο.

12 2.3.4 Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε Γηαγξαθή, Δπαλαθνξά Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζσζηώλ επεθηάζεσλ αξρείσλ θαηά ηελ κεηνλνκαζία ηνπο Μεηνλνκαζία αξρείσλ θαη θαθέισλ/θαηαιόγσλ Δπηινγή ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ κεκνλσκέλα ή σο νκάδαο γεηηνληθώλ, κε γεηηνληθώλ αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ Αληηγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κεηαμύ θαθέισλ/θαηαιόγσλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Μεηαθίλεζε αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κεηαμύ θαθέισλ/θαηαιόγσλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Καηαλόεζε γηαηί ε δεκηνπξγία εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα είλαη ζεκαληηθή Γηαγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κέζσ ηνπ Κάδνπ Αλαθύθισζεο/θνππηδνηελεθέο Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ, θαθέισλ/ θαηαιόγσλ από ηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο/ θνππηδνηελεθέ Άδεηαζκα Κάδνπ Αλαθύθισζεο/ θνππηδνηελεθέ Αλαδήηεζε Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ Δύξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ Αλαδήηεζε αξρείσλ αλάινγα κε ην πεξηερόκελν, ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ην κέγεζνο. Υξήζε εηδηθώλ ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ (wildcards) Πξνβνιή ηεο ιίζηαο ησλ πην πξόζθαηα ρξεζηκνπνηεκέλσλ αξρείσλ πκπίεζε Αξρείσλ Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη πκπίεζε Αξρείσλ πκπίεζε αξρείσλ ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζπκπίεζε αξρείσλ από ζπγθεθξηκέλε ζέζε κηαο κνλάδαο δίζθνπ. 2.4 Ηνί H/Y Γεληθά Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλαο ηόο Η/Τ (computer virus) θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ. 2.5 Γηαρείξηζε Δθηππώζεωλ Δπίγλσζε κεξηθώλ ηξόπσλ δηάδνζεο ησλ ηώλ ζηνπο ππνινγηζηέο Καηαλόεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ από ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ αλίρλεπζεο ηώλ Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη «απνιύκαλζε» αξρείνπ Υεηξηζκόο Ιώλ Υξήζε ινγηζκηθνύ αλίρλεπζεο ηώλ θαη ζάξσζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο δίζθνπ, θαθέισλ θαη αξρείσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ εθαξκνγώλ αλίρλεπζεο ηώλ Ρύζκηζε Αιιαγή ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ εθηππσηή ζηε ιίζηα εγθαηεζηεκέλσλ εθηππσηώλ.

13 Δγθαηάζηαζε λένπ εθηππσηή ζηνλ Η/Τ Δθηππώζεηο Δθηύπσζε αξρείνπ από θεηκελνγξάθν Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηώλ εθηύπσζεο ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή Πξνζσξηλή δηαθνπή, επαλεθθίλεζε, δηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ εθηύπσζεο από ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή.

14 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 3 - Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεξεπγαζία Κειμένος (Module 3, Wordprocessing), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 3 Η ελόηεηα Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζε έλαλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε κηθξώλ ζρεηηθά εγγξάθσλ έηνηκσλ πξνο δηαλνκή. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηγξάςεη θαη λα κεηαθηλήζεη θείκελν κέζα ζην έγγξαθν θαη κεηαμύ εγγξάθσλ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη επάξθεηα ζηε εθαξκνγή κεξηθώλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, όπσο ε δεκηνπξγία ηππηθώλ πηλάθσλ, ε ρξήζε εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ κέζα ζε έλα έγγξαθν θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 3.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο 3.2 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Σα Πξώηα Βήκαηα ζηελ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Δηζαγσγή Κεηκέλνπ Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Άλνηγκα ελόο, πνιιώλ εγγξάθσλ Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ (βαζηζκέλνπ ζην πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν) Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν όλνκα Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν ηύπν αξρείνπ, όπσο: αξρείν θεηκέλνπ, κνξθή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ, HTML, πξόηππν, αξρείν κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, άιιε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν ελόο εγγξάθνπ Αιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιώλ ζειίδαο Υξήζε εξγαιείνπ κεγέζπλζεο / αιιαγήο δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε γξακκώλ εξγαιείσλ Δκθάληζε, απόθξπςε κε εθηππώζηκσλ ραξαθηήξσλ Μεηαβνιή ησλ βαζηθώλ επηινγώλ/πξνηηκήζεσλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο/θαηάινγνο γηα ην άλνηγκα θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ Δηζαγσγή θεηκέλνπ 2. 2 Στην Εξεταστέα Ύλη οι αναφορές στον όρο «κείμενο», καλύπτουν τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς), κενά διαστήματος και σημεία στίξης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 14 από 35

15 Δηζαγσγή εηδηθώλ ραξαθηήξσλ, ζπκβόισλ. 3.3 Μνξθνπνίεζε Δπηινγή Κεηκέλνπ Δπηινγή ραξαθηήξα, ιέμεο, γξακκήο, πξόηαζεο, παξαγξάθνπ ή νιόθιεξνπ θεηκέλνπ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθσλ Δπεμεξγαζία ππάξρνληνο θεηκέλνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ ή αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο θεηκέλνπ Υξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αλαίξεζεο (undo) θαη α- θύξσζεο αλαίξεζεο (redo) Αληηγξαθή 3 θεηκέλνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έγγξαθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Μεηαθίλεζε 4 θεηκέλνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έγγξαθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Γηαγξαθή θεηκέλνπ Υξήζε ηεο εληνιήο εύξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Υξήζε απιήο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Αιιαγή εκθάληζεο θεηκέλνπ: γξακκαηνζεηξά, είδνο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθήο θεηκέλνπ όπσο: έληνλε, πιάγηα θαη ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή κνξθήο εθζέηε ή δείθηε ζε θείκελν Δθαξκνγή αιιαγώλ πεδώλ/θεθαιαίσλ ζε θείκελν Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζε θείκελν Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο από έλα θνκκάηη θεηκέλνπ ζ έλα άιιν θνκκάηη θεηκέλνπ Δθαξκνγή ππάξρνληνο ζηπι ζε ιέμε, γξακκή, παξάγξαθν Υξήζε ηνπ απηόκαηνπ ζπιιαβηζκνύ Δηζαγσγή, δηαγξαθή ζεκαδηώλ αιιαγήο παξαγξάθνπ Πξνζζήθε, δηαγξαθή ζεκαδηώλ κε απηόκαηεο αιιαγήο γξακκήο Αξηζηεξή, ζην θέληξν, δεμηά θαη πιήξεο ζηνίρηζε θεηκέλνπ Γεκηνπξγία εζνρώλ ζην θείκελν: αξηζηεξή, δεμηά, πξώηεο γξακκήο θαη πξνεμνρή Δθαξκνγή κνλνύ, δηπινύ δηάζηηρνπ κεηαμύ ησλ γξακκώλ ηεο παξαγξάθνπ Δθαξκνγή απόζηαζεο πξηλ, κεηά ηελ παξάγξαθν. 3 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 4 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

16 3.3.3 Μνξθνπνίεζε Δγγξάθνπ Οξηζκόο, δηαγξαθή θαη ρξήζε ζηεινζεηώλ: αξηζηεξά, δεμηά, θεληξηθό, δεθαδηθό Δθαξκνγή θνπθίδσλ, αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ. Απαινηθή θνπθίδσλ, αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ Αιιαγή ηνπ ζηπι εκθάληζεο ησλ θνπθίδσλ ή α- ξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαζέζηκεο πξνεγθαηεζηεκέλεο επηινγέο Πξνζζήθε πεξηγξάκκαηνο ζην επάλσ, θάησ κέξνο κηαο παξαγξάθνπ θαη πεξηκεηξηθά θαζώο θαη εθαξκνγή ζθίαζεο ζε κηα παξάγξαθν Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο εγγξάθνπ νξηδόληηα, θαηαθόξπθα. Αιιαγή κεγέζνπο ραξηηνύ Αιιαγή πεξηζσξίσλ νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ: επάλσ, αξηζηεξά, θάησ θαη δεμηά Δηζαγσγή, δηαγξαθή ρεηξνθίλεησλ εληνιώλ αιιαγώλ ζειίδαο ζε έλα έγγξαθν Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν Δηζαγσγή πεδίσλ ζε θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα: εκεξνκελίαο, πιεξνθνξίεο αξηζκνύ ζειίδαο, ζέζεο εγγξάθνπ Δθαξκνγή απηόκαηεο αξίζκεζεο ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν. 3.4 Αληηθείκελα Πίλαθεο Γεκηνπξγία πίλαθα γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ Γξαθηθά, Δηθόλεο, θαη Γξαθήκαηα Δηζαγσγή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πίλαθα Δπηινγή γξακκώλ, ζηειώλ, θειηώλ θαη νιόθιεξνπ ηνπ πίλαθα Δηζαγσγή θαη δηαγξαθή γξακκώλ θαη ζηειώλ Μεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ Αιιαγή ηνπ πιάηνπο πεξηγξάκκαηνο θειηνύ, ηνπ ζηπι θαη ηνπ ρξώκαηνο πεξηγξάκκαηνο θειηνύ Πξνζζήθε ζθίαζεο/γεκίζκαηνο ζε θειηά πίλαθα Πξνζζήθε γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο ζε έλα έγγξαθν Δπηινγή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο ζε έλα έγγξαθν Αληηγξαθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο εληόο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ ή κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Μεηαθίλεζε γξαθηθώλ, εηθόλσλ, γξαθεκάησλ ζην ίδην ή ζε άιιν έγγξαθν. 5 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποια οπτική αναπαράσταση που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στο έγγραφο από κάποιο αρχείο εικόνας. Ο όρος «γράφημα» υπονοεί ένα αντικείμενο δημιουργημένο από μια δευτερεύουσα εφαρμογή και αναπαριστά δεδομένα υπό μορφή πίνακα..

17 Αιιαγή κεγέζνπο γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο Γηαγξαθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο. 3.5 πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο 3.6 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Βαζηθέο Αξρέο θαη Πξαθηηθέο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπγρώλεπζεο κηαο πεγήο δεδνκέλσλ πξνέιεπζεο κε έλα θύξην έγγξαθν όπσο κηα επηζηνιή ή έλα έγγξαθν εηηθεηώλ Άλνηγκα, πξνεηνηκαζία ελόο θπξίνπ εγγξάθνπ ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο κε ηελ πξνζζήθε πεδίσλ δεδνκέλσλ Άλνηγκα, πξνεηνηκαζία ιίζηαο παξαιεπηώλ ή άιινπ αξρείνπ δεδνκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο πγρώλεπζε κηαο ιίζηαο παξαιεπηώλ κε έλα έγγξαθν επηζηνιήο ή εηηθεηώλ Πξνεηνηκαζία Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ επνπηηθνύ ειέγρνπ ελόο εγγξάθνπ, όπσο: έιεγρνο ηεο δηάηαμεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηεο ζσζηήο παξνπζίαζήο ηνπ (πεξηζώξηα, θαηάιιεια κεγέζε γξακκαηνζεηξώλ θαη κνξθνπνίεζε) θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπ Υξήζε ηνπ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ θαη δηνξζώζεηο όπσο νξζνγξαθηθά ιάζε, δηαγξαθή επαλαιακβαλόκελσλ ιέμεσλ Πξνζζήθε ιέμεσλ ζην δηαζέζηκν πξνζαξκνζκέλν ιεμηθό ρξήζηε Πξνεπηζθόπεζε εγγξάθνπ Δθηύπσζε Υξήζε επηινγώλ εθηύπσζεο 6 όπσο: εθηύπσζε νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ ή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ, πιήζνο αληηηύπσλ Δθηύπσζε ελόο εγγξάθνπ ζε εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλεο επηινγέο, πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο. 6 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αποτελεί ξεχωριστή αναφορά στο παρόν πρόγραμμα σπουδών, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες υποδομής εκτύπωσης κάποιων εξεταστικών κέντρων.

18 Δλόηεηα 4 - Τπνινγηζηηθά Φύιια Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Υπολογιζηικά Φύλλα (Module 4, Spreadsheets), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 4 Η ελόηεηα Τπνινγηζηηθά Φύιια (Spreadsheets) απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη λα επηδείμεη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα νινθιεξώλεη εξγαζίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηε κνξθνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ 7 έηνηκν πξνο δηαλνκή. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη θαη λα εθαξκόζεη βαζηθνύο καζεκαηηθνύο θαη ινγηθνύο ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βαζηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαξηήζεηο. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη κνξθνπνίεζε γξαθεκάησλ. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 4.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Σα Πξώηα Βήκαηα ηα Τπνινγηζηηθά Φύιια Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Άλνηγκα ελόο, πνιιώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γεκηνπξγία λένπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ (βαζηζκέλν ζην πξνθαζνξηζκέλν πξόηππν) Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ κε άιιν όλνκα Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε άιιε κνξθή αξρείνπ, αξρείν κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, άιιε έθδνζε ηεο ε- θαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ θύιισλ εξγαζίαο, αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν ηνπ αξρείνπ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε ησλ εξγαιείσλ κεγέζπλζεο/δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ ηαζεξνπνίεζε/απνζηαζεξνπνίεζε ηίηισλ γξακκήο ή/θαη ζηήιεο Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/πξνεπηινγώλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θαηάινγνο/θάθεινο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. 7 Ο όρος υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου - βιβλίου εργασίας με πολλαπλά φύλλα εργασίας. Ο όρος φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα μεμονωμένο φύλλο σ ένα υπολογιστικό φύλλο.

19 4.2 Κειηά Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 4.3 Φύιια Δξγαζίαο Δηζαγσγή αξηζκώλ, εκεξνκελίαο θαη θεηκέλνπ ζε έλα θειί Δπηινγή Κειηώλ Δπηινγή ελόο θειηνύ, κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθά ή κε γεηηνληθά θειηά, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Γξακκέο θαη ηήιεο Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Σαμηλόκεζε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Φύιισλ Δξγαζίαο Δπηινγή κηαο γξακκήο, κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο γξακκέο Δπηινγή κηαο ζηήιεο ή κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο ζηήιεο Δηζαγσγή γξακκώλ, ζηειώλ ζε έλα θύιιν εξγαζίαο Γηαγξαθή γξακκώλ, ζηειώλ ζε έλα θύιιν εξγαζίαο Σξνπνπνίεζε πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ Δηζαγσγή επηπιένλ πεξηερνκέλνπ ζε θειί, αληηθαηάζηαζε πεξηερνκέλνπ θειηνύ Υξήζε ηεο εληνιήο αλαίξεζεο, αθύξσζεο αλαίξεζεο Αληηγξαθή 8 ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ εληόο ηνπ ίδηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ, κεηαμύ θύιισλ εξγαζίαο, κεηαμύ αλνηθηώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ/ρεηξηζηεξίνπ απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο γηα ηελ αληηγξαθή ή ηε ζπκπιήξσζε δηαδνρηθώλ δεδνκέλσλ Μεηαθίλεζε 9 ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ ζε έλα άιιν ζεκείν κέζα ζην ίδην ππνινγηζηηθό θύιιν ή ζε άιια θύιια εξγαζίαο ή κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θειηώλ Υξήζε ηεο εληνιήο εύξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Υξήζε ηεο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Σαμηλόκεζε πεξηνρήο θειηώλ βάζε ελόο θξηηεξίνπ κε αύμνπζα ή θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή κε αιθαβεηηθή ή αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Δηζαγσγή ελόο λένπ θύιινπ εξγαζίαο Μεηνλνκαζία θύιινπ εξγαζίαο Γηαγξαθή θύιινπ εξγαζίαο Αληηγξαθή θύιινπ εξγαζίαο εληόο ηνπ ίδηνπ π- 8 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 9 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

20 4.4 Σύπνη θαη πλαξηήζεηο πνινγηζηηθνύ θύιινπ κεηαμύ αλνηθηώλ γηζηηθώλ θύιισλ Μεηαθίλεζε θύιινπ εξγαζίαο εληόο ηνπ ίδηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ, κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Αξηζκεηηθνί Σύπνη Γεκηνπξγία ηύπσλ ππνινγηζκνύ κε ρξήζε αλαθνξώλ θειηώλ θαη αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ (πξόζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκό, δηαίξεζε) ζε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ κελπκάησλ/ηηκώλ ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηύπσλ ππνινγηζκνύ Αλαθνξά Κειηώλ Καηαλόεζε θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ, κηθηώλ θαη απόιπησλ αλαθνξώλ θειηώλ ζε ηύπνπο ππνινγηζκνύ Δξγαζία Με πλαξηήζεηο 4.5 Μνξθνπνίεζε Αξηζκνί / Ηκεξνκελίεο Πεξηερόκελα Κειηώλ ηνίρηζε, Πεξηγξάκκαηα Γεκηνπξγία ηύπσλ κε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ αζξνίζκαηνο (sum), ηνπ κέζνπ όξνπ (average), ηνπ ειάρηζηνπ (min), ηνπ κέγηζηνπ (max) θαη ηεο θαηακέηξεζεο (count) Γεκηνπξγία ηύπσλ κε ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο ζπλάξηεζεο if (πνπ λα εμάγεη κηα ή δύν ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο) Μνξθνπνίεζε θειηώλ ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο, κε νξηζκέλν πιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ κε ή ρσξίο ζύκβνιν δηαρσξηζηηθό ησλ ρηιηάδσλ Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζηπι εκεξνκελίαο Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζύκβνιν λνκηζκαηηθήο κνλάδαο Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο κε ζηπι πνζνζηνύ Αιιαγή ηεο εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ ησλ θειηώλ: κέγεζνο θαη ηύπνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο ζηα πεξηερόκελα ησλ θειηώλ όπσο: έληνλε, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλε, δηπιά ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζηα πεξηερόκελα θαη ζην θόλην θειηώλ Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο ελόο θειηνύ ή πεξηνρήο θειηώλ ζε άιιν θειί ή πεξηνρή θειηώλ Δθαξκνγή ηεο αλαδίπισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα ζε έλα θειί ηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο ε- πηιεγκέλεο πεξηνρήο θειηώλ: αξηζηεξά, ζην θέληξν, δεμηά, επάλσ θαη θάησ Κεληξάξηζκα ελόο ηίηινπ ζε κηα πεξηνρή θειηώλ Ρύζκηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ πεξηερνκέ-

21 4.6 Γξαθήκαηα Υξήζε Γξαθεκάησλ 4.7 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Ρπζκίζεηο Φύιινπ Δξγαζίαο λσλ θειηώλ Πξνζζήθε πεξηγξακκάησλ ζε θειί, πεξηνρή θειηώλ Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ δηαθόξσλ ηύπσλ από ηα δεδνκέλα ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ: γξαθήκαηα ζηήιεο, ξάβδσλ, γξακκήο, πίηαο Πξνζζήθε, Απαινηθή ηίηινπ ή εηηθέηαο ζε γξάθεκα Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ησλ ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκώλ, ηκεκάησλ πίηαο ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε γξαθήκαηνο εληόο ηνπ ίδηνπ θύιινπ εξγαζίαο, κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηώλ θύιισλ Αιιαγή κεγέζνπο, δηαγξαθή γξαθεκάησλ Ρπζκίζεηο ησλ πεξηζσξίσλ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: πάλσ, θάησ, αξηζηεξό, δεμί Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: ζε νξηδόληηνο, θαηαθόξπθνο. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ Πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ζειίδαο ώζηε λα ρσξάεη ζε κία ζειίδα ή ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζειίδσλ Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ Κεθαιίδαο θαη Τπνζέιηδνπ ελόο θύιινπ εξγαζίαο Δηζαγσγή πεδίσλ ζηελ Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν θύιινπ εξγαζίαο: πιεξνθνξίεο αξίζκεζεο ζειίδαο, εκεξνκελία, ώξα, όλνκα αξρείνπ, όλνκα θύιινπ εξγαζίαο Πξνεηνηκαζία Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνινγηζκώλ θαη ηνπ θεηκέλνπ ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ πξηλ ηελ δηαλνκή/ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνεπηζθόπεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ γξακκώλ πιέγκαηνο, εκθάληζε ησλ επηθεθαιίδσλ ζηειώλ θαη γξακκώλ γηα ηηο αλάγθεο εθηύπσζεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Δθαξκνγή ηεο απηόκαηεο εθηύπσζεο γξακκήο(σλ) ηίηινπ ζε θάζε ζειίδα ελόο εθηππσκέλνπ θύιινπ εξγαζίαο.

22 4.7.3 Δθηύπσζε Δθηύπσζε 10 κηαο πεξηνρήο θειηώλ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ρύζκηζε πιήζνπο αληηηύπσλ. Δθηύπσζε νιόθιεξνπ ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ, επηιεγκέλνπ γξαθήκαηνο. 10 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στην παρούσα εξεταστέα ύλη, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

23 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 5 - Βάζεηο Γεδνκέλωλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 5, Βάζειρ Γεδομένων 11 (Module 5, Database), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 5 Η ελόηεηα Βάζεηο Γεδνκέλωλ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαιάβεη κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη λα επηδείμεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζηελ εξγαζία κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί θαη λα ηξνπνπνηεί πίλαθεο, εξσηήκαηα, θόξκεο θαη εθζέζεηο, θαη λα πξνεηνηκάδεη απνηειέζκαηα έηνηκα πξνο δηαλνκή. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπζρεηίδεη πίλαθεο θαη λα αλαθηά δεδνκέλα από κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ εξσηεκάησλ θαη ηαμηλόκεζεο. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 5.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Έλλνηεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Σα Πξώηα Βήκαηα ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ 5.2 Πίλαθεο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Βάζε Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα βάζε δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο, εγγξαθέο, ηα πεδία θαη ηνπο ηύπνπο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ πεδίσλ Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην επξεηήξην πίλαθα Καηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ πηλάθσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εθαξκνγήο θαλόλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ πηλάθσλ Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο βάζεσλ δεδνκέλσλ Άλνηγκα, είζνδνο ζε κηα ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ Απνζήθεπζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κνλάδα δίζθνπ Υξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν κηαο βάζεο δεδνκέλσλ Δλαιιαγέο κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ πίλαθα, θόξκαο, έθζεζεο Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ελόο πίλαθα θαη θαζνξηζκόο ησλ πεδίσλ θαη ησλ ηύπσλ ηνπο. 11 Η παρούσα Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 5 του ECDL, βασίζεται σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο υλοποίησης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 23 από 35

24 Πξνζζήθε, δηαγξαθή εγγξαθώλ ζε έλαλ πίλαθα Πξνζζήθε πεδίνπ ζε ππάξρνλ πίλαθα Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή Γηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαίξεζεο Μεηαθίλεζε εληόο ηνπ πίλαθα ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή Γηαγξαθή ελόο πίλαθα Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν πίλαθα Οξηζκόο Κιεηδηώλ Οξηζκόο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ κε βάζε έλα πεδίν κε ύ- παξμε ή όρη δηπιόηππσλ εγγξαθώλ ρεδίαζε Πίλαθα Σξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ κνξθήο ησλ πεδίσλ, όπσο: κέγεζνο, κνξθή αξηζκνύ, κνξθή εκεξνκελίαο Καηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο ησλ πεδίσλ ζ έλα πίλαθα Γεκηνπξγία απινύ θαλόλα επηθύξσζεο γηα αξηζκό, θείκελν, εκεξνκελία/ώξα, λνκηζκαηηθή κνλάδα Μεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ησλ ζηειώλ ελόο πίλαθα Μεηαθίλεζε κηαο ζηήιεο κέζα ζε πίλαθα ρέζεηο Πηλάθσλ Γεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηύπνπ «έλα - πξνο έλα» ή «έλα - πξνο πνιιά» κεηαμύ πηλάθσλ. 5.3 Φόξκεο Υξεζηκνπνηώληαο Φόξκεο Γηαγξαθή κηαο ζρέζεο κεηαμύ πηλάθσλ Δθαξκνγή θαλόλα(σλ) ζηηο ζρέζεηο πηλάθσλ ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ ηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ Άλνηγκα κηα θόξκαο Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο θόξκαο Υξήζε κηαο θόξκαο γηα ηελ θαηαρώξηζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή εγγξαθώλ Μεηαθίλεζε ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία κηαο θόξκαο Πξνζζήθε, κεηαβνιή θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν κηαο θόξκαο Γηαγξαθή κηαο θόξκαο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν κηαο θόξκαο.

25 5.4 Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ Κύξηεο Λεηηνπξγίεο Υξήζε ηεο εληνιήο αλαδήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε, αξηζκό, εκεξνκελία ζε θάπνην πεδίν Δθαξκνγή θίιηξνπ ζε πίλαθα, θόξκα Απαινηθή θίιηξνπ από πίλαθα, θόξκα Δξσηήκαηα Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε εξσηήκαηνο βαζηζκέλν ζε έλαλ ή δύν πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο Πξνζζήθε θξηηεξίσλ ζ έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνπζδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ηειεζηέο: < (Μηθξόηεξν από), <= (Μηθξόηεξν ή ίζν από), > (Μεγαιύηεξν από), >= (Μεγαιύηεξν ή ίζν από), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθό ΚΑΙ), OR (Λνγηθό Ή) Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο: κε πξνζζήθε, απαινηθή θξηηεξίσλ Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο κε: Πξνζζήθε, δηαγξαθή, κεηαθίλεζε, απόθξπςε, επαλεκθάληζε πεδίσλ Δθηέιεζε ελόο εξσηήκαηνο Γηαγξαθή ελόο εξσηήκαηνο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν ελόο εξσηήκαηνο Σαμηλόκεζε Δγγξαθώλ 5.5 Αλαθνξέο Υξεζηκνπνηώληαο Δθζέζεηο / Αλαθνξέο Σαμηλόκεζε δεδνκέλσλ ζ έλαλ πίλαθα, κηα θόξκα, ησλ απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά, ή αιθαβεηηθή, αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο έθζεζεο βαζηζκέλε ζ έλα πίλαθα, εξώηεκα Μεηαβνιή ηεο δηεπζέηεζεο ησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο έθζεζεο Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο επηθεθαιίδαο (πεδίνπ) ζε κηα έθζεζε θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή αιθαβεηηθή, αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ ζε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ρξεζηκνπνηώληαο ζπλνπηηθέο ηηκέο αζξνίζκαηνο, ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ όξνπ θαη θαηακέηξεζεο κε ηα θαηάιιεια ζεκεία δηαθνπήο / αιιαγήο Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα ή ην Τπνζέιηδν κηαο έθζεζεο Γηαγξαθή κηαο έθζεζεο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν κηαο έθζεζεο.

26 5.6 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Πξνεηνηκαζία γηα Δθηύπσζε Δπηινγέο Δθηύπσζεο Πξνεπηζθόπεζε πίλαθα, θόξκαο, έθζεζεο Αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο έθζεζεο: νξηδόληην, θαηαθόξπθν. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ εθηύπσζεο Δθηύπσζε 12 κηαο ζειίδαο, επηιεγκέλσλ εγγξαθώλ, ζπλνιηθνύ πίλαθα Δθηύπσζε όισλ ησλ εγγξαθώλ ή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηάηαμε θόξκαο Δθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο εξσηήκαηνο Δθηύπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κηαο έθζεζεο, νιόθιεξεο ηεο έθζεζεο. 12 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στο παρόν, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

27 Δλόηεηα 6 - Παξνπζηάζεηο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 6, Παποςζιάζειρ (Module 6, Presentation), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 6 Η ελόηεηα Παξνπζηάζεηο απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ παξνπζίαζεο ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη εξγαζίεο, όπσο δεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε, ηξνπνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο δηαθαλεηώλ γηα πξνβνιή ζε νζόλε θαη δηαλνκή εθηππώζεσλ. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα αληηγξάθεη θαη λα κεηαθέξεη θείκελν, εηθόλεο θαη γξαθήκαηα κέζα εληόο ηεο παξνπζίαζεο θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξνπζηάζεσλ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζην λα νινθιεξώλεη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο κε εηθόλεο, γξαθήκαηα θαη αληηθείκελα ζρεδίαζεο θαη λα εθαξκόδεη δηάθνξα εθέ πξνβνιήο δηαθαλεηώλ. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 6.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο 6.2 Αλαπηύζζνληαο κηα Παξνπζίαζε Σα Πξώηα Βήκαηα ζηηο Παξνπζηάζεηο Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Πξνβνιέο Παξνπζίαζεο Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ Άλνηγκα κηαο, πνιιώλ παξνπζηάζεσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο παξνπζίαζεο (βαζηζκέλε ζην πξνεπηιεγκέλν πξόηππν) Απνζήθεπζε κηαο παξνπζίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε κηαο παξνπζίαζεο κε άιιν όλνκα Απνζήθεπζε κηαο ππάξρνπζαο παξνπζίαζεο κε άιιε κνξθή αξρείνπ, όπσο: Αξρείν Δκπινπηηζκέλνπ Κεηκέλνπ, ζαλ πξόηππν παξνπζίαζεο, ηύπν αξρείνπ εηθόλαο, δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Υξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν κηαο παξνπζίαζεο Υξήζε εξγαιείσλ κεγέζπλζεο / δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/επηινγώλ ηεο ε- θαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θαηάινγνο/ θάθεινο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε ησλ παξνπζηάζεσλ Καηαλόεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

28 6.3 Κείκελν θαη Δηθόλεο Γηαθάλεηεο Δηζαγσγή κηαο λέαο δηαθάλεηαο κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, όπσο: δηαθάλεηα ηίηινπ, γξαθήκαηνο κε θείκελν, θεηκέλνπ κε θνπθίδεο, πίλαθα Υξήζε Πξνηύπσλ ρεδίαζεο Τπόδεηγκα Γηαθαλεηώλ Δηζαγσγή, Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ δηαηάμεσλ δηαθαλεηώλ Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ ζπγθεθξηκέλεο(σλ) ή ζε όιεο ηηο δηαθάλεηεο Δθαξκνγή ελόο δηαζέζηκνπ πξνηύπνπ ζρεδίαζεο ζε κηα παξνπζίαζε Δλαιιαγή κεηαμύ δηαζέζηκσλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο Δηζαγσγή γξαθηθνύ 13 ή εηθόλαο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο ζην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ. Απαινηθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, ζρήκαηνο από ην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζην Τπνζέιηδν ζπγθεθξηκέλσλ ή όισλ ησλ δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο Δθαξκνγή απηόκαηεο αξίζκεζεο δηαθαλεηώλ, εκεξνκελίαο κε απηόκαηε ή κε ελεκέξσζεο ζην Τπνζέιηδν ζπγθεθξηκέλσλ ή όισλ ησλ δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε κηα παξνπζίαζε ζε θαλνληθή πξνβνιή, πξνβνιή δηάξζξσζεο Δπεμεξγαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ δηαθαλεηώλ θαη ησλ ζεκεηώζεσλ απηώλ εηζάγνληαο λένπο ραξαθηήξεο θαη ιέμεηο Αιιαγή εκθάληζεο θεηκέλνπ: ηύπνο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνηήζεσλ θεηκέλνπ, όπσο: έληνλε, πιάγηα θαη ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή αιιαγώλ πεδώλ/θεθαιαίσλ ζε θείκελν Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ θεηκέλνπ Δθαξκνγή ζθηάο ζε θείκελν Υξήζε ησλ επηινγώλ ζηνίρηζεο θεηκέλνπ: αξηζηεξά, ζηνίρηζε ζην θέληξν, δεμηά ζ έλα πιαίζην θεηκέλνπ Καζνξηζκόο ηεο απόζηαζεο πξηλ θαη κεηά ησλ γξακκώλ ιίζηαο κε θνπθίδεο, αξηζκεκέλεο ιίζηαο. 13 Οι όροι «αντικείμενο σχεδίασης» και «σχήμα» χρησιμοποιούνται ισότιμα στο παρόν κείμενο και υπονοούν γραφικά αντικείμενα που δημιουργεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδίασης της εφαρμογής παρουσιάσεων. Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείμενο που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στη διαφάνεια από κάποιο αρχείο εικόνας. Ο όρος «γράφημα» υπονοεί ένα αντικείμενο που αντλείται ή εισάγεται και δημιουργείται από μια δευτερεύουσα εφαρμογή και αναπαραστά δεδομένα υπό μορφή πίνακα.

29 6.4 Γξαθήκαηα, Γηαγξάκκαηα θαη Αληηθείκελα ρεδίαζεο Δλαιιαγή ηνπ ζηπι θνπθίδσλ, ηεο αξίζκεζεο ζε κηα ιίζηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο βαζηθέο επηινγέο Υξήζε ηεο αλαίξεζεο, αθύξσζεο αλαίξεζεο Γξαθηθά, Δηθόλεο Πξνζζήθε ελόο γξαθηθνύ 14 ζε κηα δηαθάλεηα Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Υξήζε Γξαθεκάησλ / Γηαγξακκάησλ Πξνζζήθε κηαο εηθόλαο ζε κηα δηαθάλεηα Αληηγξαθή 15 θεηκέλνπ, γξαθηθνύ ή εηθόλαο κέζα ζε κηα παξνπζίαζε ή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαθίλεζε 16 θεηκέλνπ, γξαθηθνύ ή εηθόλαο κέζα ζε κηα παξνπζίαζε ή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο γξαθηθώλ, εηθόλσλ κηαο παξνπζίαζεο Γηαγξαθή θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, εηθόλσλ ζε κηα δηαθάλεηα Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε δηαθόξσλ εηδώλ από ηα δηαζέζηκα γξαθήκαηα ζε κηα δηαθάλεηα: ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκήο, πίηαο Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο θόληνπ ελόο γξαθήκαηνο Μεηαβνιή ησλ ρξσκάησλ ησλ ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκώλ θαη ηκεκάησλ πίηαο ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο Οξγαλνγξάκκαηα Γεκηνπξγία νξγαλνγξάκκαηνο κε ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία (ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηαζέζηκε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νξγαλνγξάκκαηνο) Αληηθείκελα ρεδίαζεο Αιιαγή ηεξαξρηθήο δνκήο ελόο νξγαλνγξάκκαηνο Πξνζζήθε, δηαγξαθή δηεπζπληώλ/ζπλεξγαηώλ, βνεζώλ, πθηζηακέλσλ ζε έλα νξγαλόγξακκα Δηζαγσγή δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο ζε κηα δηαθάλεηα: γξακκή, γξακκή ειεύζεξεο ζρεδίαζεο, βέινο, νξζνγώλην, ηεηξάγσλν, θύθινο, πιαίζην θεηκέλνπ, άιια δηαζέζηκα ζρήκαηα Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ γεκίζκαηνο, ηνπ ρξώκαηνο γξακκήο, ηνπ πάρνπο θαη ηνπ ζηπι ηεο γξακκήο ησλ ζρεκάησλ Αιιαγή ηνπ ζηπι έλαξμεο θαη ιήμεο ελόο βέινπο Δθαξκνγή ζθηάο ζε έλα αληηθείκελν ζρεδίαζεο Πεξηζηξνθή, αλαζηξνθή αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο. 14 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείμενο που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. 15 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 16 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

30 6.5 Δθέ Πξνβνιήο Παξνπζίαζεο 6.6 Δθηύπωζε θαη Γηαλνκή Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Πξνθαζνξηζκέλε Κίλεζε ηνίρηζε αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο: αξηζηεξά, ζην θέληξν, δεμηά, επάλσ, θάησ ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα Αιιαγή κεγέζνπο αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο, γξαθήκαηνο/δηαγξάκκαηνο κέζα ζηελ δηαθάλεηα Μεηαθνξά ελόο αληηθεηκέλνπ ζε πξώην πιάλν, ζην θόλην κηαο δηαθάλεηαο Αληηγξαθή γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαθίλεζε γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Γηαγξαθή γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο κηαο δηαθάλεηαο Πξνζζήθε πξνθαζνξηζκέλεο θίλεζεο ζε θείκελν, εηθόλα κηαο δηαθάλεηαο. Αιιαγή πξνθαζνξηζκέλεο θίλεζεο ζε θείκελν, εηθόλα, δηαθάλεηα Δλαιιαγέο Πξνζζήθε, αιιαγή εθέ ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δηαθαλεηώλ Πξνεηνηκαζία Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο κνξθήο ησλ δηαθαλεηώλ ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο όπσο: Γηαθάλεηεο επηδηαζθνπίνπ, γηα ζεκεηώζεηο, δηαθάλεηεο 35 ρηιηνζηώλ, πξνβνιή ζηελ νζόλε Υξήζε ηνπ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ θαη δηνξζώζεηο όπσο: νξζνγξαθηθά ιάζε, δηαγξαθή επαλαιακβαλόκελσλ ιέμεσλ θιπ Πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ γηα ηνλ παξνπζηαζηή Αιιαγή δηακόξθσζεο δηαθάλεηαο, πξνζαλαηνιηζκνύ: δηαθάλεηαο ζε νξηδόληην ή θαηαθόξπθν. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ραξηηνύ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε δηαθαλεηώλ εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Γηαγξαθή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δηαθαλεηώλ Δθηύπσζε Δθηύπσζε 17 νιόθιεξεο παξνπζίαζεο, ζπγθεθξηκέλσλ δηαθαλεηώλ, ζεκεηώζεσλ αθξναηεξίνπ, νκηιεηή, δηάξζξσζεο δηαθαλεηώλ. Δθηύπσζε πνιιαπιώλ αληηηύπσλ ηεο παξνπζίαζεο Γηαλνκή Παξνπζίαζεο Απόθξπςε, επαλεκθάληζε δηαθαλεηώλ Δθθίλεζε ηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο απ ηελ αξρή, από νπνηνδήπνηε δηαθάλεηα. 17 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στο παρόν, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

31 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 7 - Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλωλίεο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 7, Πληποθοπίερ και Δπικοινωνίερ (Module 7, Information and Communication), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 7 Η ελόηεηα Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλωλίεο δηαηξείηαη ζε δύν κέξε: Σν πξώην κέξνο, Πιεξνθνξίεο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη όξνπο θαη λα εθηηκήζεη κεξηθνύο από ηνπο παξάγνληεο αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Ο ππνςήθηνο αθόκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη ζπλήζεηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή θπιινκεηξεηή ηζηνύ (πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηό) 18 (web browser) θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ζειηδνδείθηεο (Αγαπεκέλα) ή Αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο, θαζώο θαη λα εθηππώλεη πεξηερόκελα ηζηνζειίδσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηεγείηαη θαη λα ζπκπιεξώζεη ειεθηξνληθέο θόξκεο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. ην δεύηεξν κέξνο, Δπηθνηλωλίεο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) θαη λα έρεη επίγλσζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζην λα ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελύκαηα θαζώο θαη λα επηζπλάςεη αξρεία ζηα κελύκαηα. Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θαθέινπο/θαηαιόγνπο κελπκάησλ κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Μέρος 1 ο : Πληροφορίες Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 7.1 Σν Γηαδίθηπν (Internet) Βαζηθέο Έλλνηεο/ξνη Καηαλόεζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ όξσλ Γηαδίθηπν (Internet) θαη Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web - WWW) Οξηζκόο θαη θαηαλόεζε ησλ όξσλ: HTTP, URL, ππεξ-ζύλδεζε (ή δεζκόο), ISP, FTP Καηαλόεζε ηεο δνκήο κηαο δηεύζπλζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό Δπίγλσζε ηνπ ηη είλαη θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη κηα εθαξκνγή Φπιινκεηξεηή Ιζηνύ/Πεξηήγεζεο ζηνλ Ιζηό (Web browser) Δπίγλσζε ηνπ ηη είλαη θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη κηα Μεραλή Αλαδήηεζεο (Search Engine) Καηαλόεζε ησλ όξσλ cookie θαη πξνζσξηλή α- πνζήθεπζε (cache) Θέκαηα Αζθάιεηαο - Πξνζηαζίαο Γλώζε ηνπ ηη είλαη κηα πξνζηαηεπκέλε ηζηνζειίδα (ρξήζε νλόκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο) Γλώζε ηνπ ηη είλαη έλα ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό. 18 Στην παρούσα Ελληνική μετάφραση οι όροι «φυλλομετρητής» ή «εφαρμογή φυλλομετρητή» ή «φυλλομετρητής ιστού» ή «εφαρμογή περιήγησης ή πλοήγησης στον Ιστό ή Web» ή «εφαρμογή ανάγνωσης ιστοσελίδων» θεωρούνται ισοδύναμοι Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 31 από 35

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (Module 3, Word Processing), θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 ζειίδα2 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 1. Τλικό - Hardware 1. Θαηεγνξίεο ππνινγηζηώλ 1. Αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Τπνινγηζηηθά Φύιια (Module 4, Spreadsheets) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεροθορηθή 1.1 Βαζηθές Έλλοηες ηες Πιεροθορηθής Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό 23 Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Ζ/Τ 23 Γεληέο Τπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Expert Office syllabus v1.0

Expert Office syllabus v1.0 Expert Office syllabus v1.0 ζειίδα2 Word Expert 1. Ππόηςπα 1. Γεκηνπξγία λένπ πξνηύπνπ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. 2. Μοπθοποίηζη και Επεξεπγαζία 1. Κεηκέλνπ: 1. Απηόκαην θείκελν, απηόκαηε δηόξζσζε θαη απηόκαηε

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 ECDL Core Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 2007 Ίδξπκα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων. Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων. Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12 The official version of ECDL / ICDL Web Editing 1 Syllabus Version 2.0 is the version published

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα 2009 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα 2009 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Ενότητα ΑΜ3 Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο... 4 Ενότητα ΑΜ4 Τπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Δσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ!

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Tερλνινγηθά πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηάδνρνο ηεο δεκνθηινύο εκπνξηθήο εθαξκνγήο Eurofasma. ύγρξνλε θαη πινύζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα