2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35"

Transcript

1 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΩΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 3 - ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΦΤΛΛΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 5 - ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 6 - ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΜΔΡΟ 1 Ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΜΔΡΟ 2 Ο : ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ... 34

4 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 1 - Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ (Module 1, Concepts of Information Technology - IT), ην νπνίν παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηε ζεσξεηηθή εμέηαζε ζε απηό ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 1 Η ελόηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζύζηαζε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ην πιηθό θαη ην ινγηζκηθό κέξνο θαη λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο ζηνηρεηώδεηο έλλνηεο από ην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο, όπσο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη κλήκε. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα δίθηπα πιεξνθνξηώλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Αθόκε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα εθηηκά ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαζώο θαη πεξηβαιινληνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα ρξήζεο ππνινγηζηώλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ζεκαληηθά λνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.1 Δηζαγωγηθά Τιηθό, Λνγηζκηθό, Πιεξνθνξηθή 1.2 Τιηθό Μέξνο Ζ/Τ Καηαλόεζε ησλ όξσλ Τιηθνύ (hardware), Λνγηζκηθνύ (software), Πιεξνθνξηθή θαη Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ (Information Technology) Καηεγνξίεο Η/Τ Καηαλόεζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ ππνινγηζηή κεγάιεο ηζρύνο (mainframe computer), ππνινγηζηή δηθηύνπ, πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή, θνξεηνύ ππνινγηζηή θαη πξνζσπηθνύ ςεθηαθνύ βνεζνύ (Personal Digital Assistant PDA) ζε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθόηεηα, ηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο, ην θόζηνο θαη ηνπο ηππηθνύο ρξήζηεο απηώλ Κύξηα Μέξε Δλόο Πξνζσπηθνύ Η/Τ Γλώζε ησλ θύξησλ κεξώλ ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή όπσο: Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (ΚΜΔ - CPU), ζθιεξόο δίζθνο, ζπλήζεηο ζπζθεπέο εηζόδνπ/εμόδνπ, είδε κλήκεο. Καηαλόεζε ηνπ ό- ξνπ πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή Απόδνζε Σνπ Η/Τ Γλώζε κεξηθώλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ Η/Τ. π.ρ, ηαρύηεηα (ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU, κέγεζνο ηεο κλήκεο RAM, πιήζνο εθαξκνγώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο - Δπεμεξγαζηήο (Central Processing Unit CPU) Καηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζκνύο, ηνπο ινγηθνύο ειέγρνπο, ηελ άκεζε πξόζβαζε κλήκεο. Γλώζε όηη ε ηαρύηεηα (ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU, κεηξάηαη ζε Megahertz (MHz) ή Gigahertz (GHz) Μλήκε Γλώζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ηεο κλήκεο Η/Τ, όπσο: RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο), ROM (κλήκε κόλνλ αλάγλσζεο) θαη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 4 από 35

5 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν Γλώζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή: bit, byte, KB, MB, GB, TB. πζρέηηζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο κλήκεο κε ραξαθηήξεο, αξρεία θαη θαηαιόγνπο / θαθέινπο πζθεπέο Δηζόδνπ Αλαγλώξηζε κεξηθώλ θύξησλ ζπζθεπώλ εηζόδνπ δεδνκέλσλ ζηνλ Η/Τ, όπσο: πνληίθη, πιεθηξνιόγην, ηρλόζθαηξα (trackball), ζαξσηήο (scanner), πηλαθίδα αθήο (touch pad), θσηνγξαθίδα (light pen), ρεηξηζηήξην παηρληδηώλ (joystick), ςεθηαθή θάκεξα, κηθξόθσλν πζθεπέο Δμόδνπ Αλαγλώξηζε θνηλώλ ζπζθεπώλ εμόδνπ γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο πνπ εθηεινύληαη από Η/Τ, όπσο: νζόλεο, εθηππσηέο, ζρεδηνγξάθνη (plotters), ερεία. Γλώζε ηνπ πνύ ρξεζηκνπνηνύληαη απηέο πζθεπέο Δηζόδνπ/Δμόδνπ πζθεπέο Απνζήθεπζεο Καηαλόεζε όηη θάπνηεο ζπζθεπέο είλαη ηαπηόρξνλα ζπζθεπέο θαη εηζόδνπ θαη εμόδνπ, όπσο: νζόλεο αθήο (touch screens) ύγθξηζε ησλ θύξησλ ηύπσλ ζπζθεπώλ κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα, ην θόζηνο θαη ηελ ρσξεηηθόηεηά ηνπο, όπσο: δηζθέηεο, δίζθνη Zip, ηαηλίεο δεδνκέλσλ (data cartridges), CD-ROM, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη θηι Καηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο δηαδηθαζίαο δηακόξθσζεο (formatting) ελόο δίζθνπ. 1.3 Λνγηζκηθό Δίδε Λνγηζκηθνύ Γηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηνπ ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ. Καηαλόεζε ησλ ιόγσλ ύπαξμεο εθδόζεσλ (versions) ινγηζκηθνύ. 1.4 Γίθηπα Πιεξνθνξηώλ Λνγηζκηθό Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Υξήζηε Αλάπηπμε πζηεκάησλ Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ιεηηνπξγηώλ ελόο Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο θαη αλαθνξά δηαδεδνκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Καηαγξαθή δηαδεδνκέλσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ κε αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο ηνπο, όπσο: επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θύιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, ε- θαξκνγέο πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (web browsers), ινγηζηεξίνπ, επηηξαπέδησλ εθδόζεσλ (DTP) θαη πνιπκέζσλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο/ Αιιειεπίδξαζεο Υξήζηε (Graphical User Interface GUI) Καηαλόεζε ησλ ηξόπσλ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε Η/Τ. Γλώζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνύ θαη δνθηκαζίαο (testing) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηνπο Η/Τ LAN Καη WAN Καηαλόεζε ησλ όξσλ Σνπηθό Γίθηπν (LAN) θαη Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο (WAN). Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Πειάηε / Γηαθνκηζηή (client/server).

6 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.5 Ζ Υξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Καζεκεξηλή Εωή Δλδνδίθηπν (Intranet), Δλδνδίθηπν Δμσηεξηθήο Πξόζβαζεο (Extranet) Σν Γηαδίθηπν (Internet) Σν Σειεθσληθό Γίθηπν ζηελ Πιεξνθνξηθή Οη H/Y ην Υώξν Δξγαζίαο Καηαγξαθή κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, όπσο: θνηλή ρξήζε εθηππσηώλ, εθαξκνγώλ θαη αξρείσλ κέζσ δηθηύνπ Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Δλδνδίθηπν (Intranet) θαη ηεο δηάθξηζεο ηνπ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Δλδνδίθηπν Δμσηεξηθήο Πξόζβαζεο (Extranet) θαη ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ Intranet θαη Extranet Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Γηαδίθηπν θαη γλώζε κεξηθώλ από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ρξήζεηο ππεξεζίεο ηνπ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web WWW) θαη ηεο δηάθξηζεο ηνπ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζηελ πιεξνθνξηθή. Καηαλόεζε ησλ όξσλ: Γεκόζην Σειεθσληθό Γίθηπν (Public Switched Telephone Network PSΣN), Γίθηπν Οινθιεξσκέλσλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ (Integrated Services Data Network ISDN), Γίθηπν Αζύκκεηξεο Φεθηαθήο πλδξνκεηηθήο Γξακκήο (Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL) Καηαλόεζε ησλ όξσλ αλαινγηθό(ή) (analogue), ςεθηαθό(ή) (digital), κόληεκ (modem) θαη ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (κεηξνύκελνο ζε bps bits per second, bits αλά δεπηεξόιεπην) Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πόηε έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιεινο γηα θάπνηα εξγαζία από έλαλ άλζξσπν θαη πόηε όρη Γλώζε κεξηθώλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζε επηρεηξήζεηο, όπσο: ζπζηήκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζπζηήκαηα θξάηεζεο αεξνπνξηθώλ ζέζεσλ, επεμεξγαζία αζθαιηζηηθώλ απνδόζεσλ, ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο Γλώζε κεξηθώλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ δηαθπβέξλεζε, όπσο: δεκόζηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο (απνγξαθή πιεζπζκνύ, δήισζε νρεκάησλ), είζπξαμε δεκνζίσλ εζόδσλ, ειεθηξνληθή ςεθνθνξία Γλώζε νξηζκέλσλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ Η/Τ κεγάιεο θιίκαθαο ζε λνζνθνκεία / πεξίζαιςε, όπσο: ζπζηήκαηα θαηαρώξεζεο αζζελώλ, ειέγρνπ αζζελνθόξσλ, δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία, εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο ρεηξνπξγείνπ Γλώζε νξηζκέλσλ ρξήζεσλ εθαξκνγώλ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, όπσο: εγγξαθέο ζπνπδαζηώλ θαη σξνιόγην πξόγξακκα καζεκάησλ, εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή (computer based training CBT), εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη ρξεζηκνπνηώληαο ην Γηαδίθηπν.

7 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.6 Τγεία θαη Αζθάιεηα, Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθή Κνηλσλία Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Σειε-Δξγαζία. Αλαθνξά κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηειε-εξγαζίαο, όπσο: κείσζε ή εμάιεηςε ησλ κεηαθνξηθώλ εμόδσλ, κεγαιύηεξε εζηίαζε ζην έξγν, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, κείσζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλαθνξά κεξηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο ηειε-εξγαζίαο, όπσο: έιιεηςε αλζξώπηλεο επαθήο, πεξηνξηζκόο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) θαη ησλ βαζηθώλ ηνπ ρξήζεσλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce). Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πξηλ από θάζε ζπλαιιαγή, ησλ δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ πιεξσκήο θαη ηνπ βαζηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ ηεο επηζηξνθήο αγαζώλ πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηνύλ Απαξίζκεζε κεξηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όπσο: δηαζεζηκόηεηα όιν ην 24-σξν, δπλαηόηεηα επηζθόπεζεο κεγάιεο πνηθηιίαο πξντόλησλ. Απαξίζκεζε κεξηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο εμ α- πνζηάζεσο αγνξνπσιεζίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όπσο: επηινγή πξντόλησλ από αλύπαξθηα θαηαζηήκαηα, έιιεηςε αλζξώπηλεο επαθήο, θίλδπλνο κε αζθαιώλ κεζόδσλ πιεξσκήο Δξγνλνκία Καηαλόεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαινύ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. όπσο: ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ νζνλώλ, ησλ πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ ξπζκηδόκελσλ θαζηζκάησλ ρξήζε εηδηθήο επηθάλεηαο γηα ην πνληίθη, ρξήζε θίιηξσλ νζόλεο, εμαζθάιηζε επαξθνύο θσηηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ, ζπρλά δηαιείκκαηα καθξηά από ηνπο Η/Τ θιπ Θέκαηα Τγείαο Απαξίζκεζε κεξηθώλ θνηλώλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε Η/Τ, όπσο: θαθώζεηο ηνπ θαξπνύ από παξαηεηακέλε πιεθηξνιόγεζε, θαηαπόλεζε ησλ καηηώλ από ηε ιακπξόηεηα ηεο νζόλεο, πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη ρακειήο πνηόηεηαο θαζίζκαηα ή θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο Πξνθπιάμεηο Απαξίζκεζε κεξηθώλ πξνθπιάμεσλ αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε Η/Τ, όπσο: δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ θαη κε ππεξθόξηηζεο ησλ δηαζέζηκσλ παξνρώλ ξεύκαηνο Σν Πεξηβάιινλ Δπίγλσζε όηη ε αλαθύθισζε ησλ εθηππώζεσλ θαη ησλ δνρείσλ ηόλεξ, ε ρξήζε νζνλώλ ρακειήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν ππνινγηζηήο είλαη ζε αδξάλεηα σθεινύλ ην πεξηβάιινλ.

8 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.7 Πξνζηαζία Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ Καηαλόεζε όηη ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηεο αλάγθεο εθηππσκέλνπ πιηθνύ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ θαη ησλ σθειεηώλ ελόο νξγαληζκνύ λα πξνλνεί γηα θηλδύλνπο ζρεηηθνύο κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, όπσο: πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο αζθαιείαο πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ, ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο επζύλεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ Γλώζε ζεκάησλ απνξξήηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Η/Τ, όπσο: πηνζέηεζε ζσζηώλ πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο θσδηθώλ πξόζβαζεο (passwords). Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην όλνκα ρξήζηε (user ID) θαη ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ από ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. Καηαλόεζε ηνπ όξνπ δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπο Γλώζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο αμίαο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο κέζσ αληηγξαθήο ησλ αξρείσλ ησλ Η/Τ ζε αθαηξνύκελεο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο Δπίγλσζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ηεο θινπήο - απώιεηαο ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή, ηνπ πξνζσπηθνύ ςεθηαθνύ βνεζνύ (PDA), ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, όπσο: πηζαλή αλεπηζύκεηε ρξήζε εκπηζηεπηηθώλ αξρείσλ, απώιεηα αξρείσλ, απώιεηα ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ επαθώλ αλ απηά δελ είλαη δηαζέζηκα θαη ζε άιιν κέζν απνζήθεπζεο, πηζαλή θαθόβνπιε ρξήζε ησλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ Ινί Τπνινγηζηώλ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Ιόο (virus) όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ησλ Η/Τ θαη ηεο ύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηώλ Η/Τ. Δπίγλσζε ηνπ πώο θαη πόηε νη ηνί κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζ έλαλ Η/Τ Γλώζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηώλ θαη ηνπ ηη λα θάλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ηόο έρεη «κνιύλεη» (εηζρσξήζεη) ζ έλα Η/Τ. Δπίγλσζε ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ ινγηζκηθώλ θαηά ησλ ηώλ. Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη ν όξνο «απνιύκαλζε» αξρείσλ Καηαλόεζε ηεο θαηάιιειεο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ιήςε αξρείσλ ή ηελ πξόζβαζε ζε επηζπλαπηόκελα αξρεία, όπσο: ρξήζε ινγηζκηθνύ πξνζηαζίαο από ηνύο (anti-virus), απνθπγή αλνίγκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο από άγλσζην απνζηνιέα, απνθπγή αλνίγκαηνο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν άγλσζηνπ απνζηνιέα.

9 Καηεγνξία Γλωζηηθή Πεξηνρή Αλαθνξά Γλωζηηθό Αληηθείκελν 1.8 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα θαη Ννκνζεζία Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα Ννκνζεζία Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ όηαλ απηά εθαξκόδνληαη ζε ινγηζκηθό θαη αξρεία, όπσο γξαθηθά, θείκελν, ήρν ή βίληεν. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ από ην Γηαδίθηπν Καηαλόεζε ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη δηάζεζε πιηθνύ α- πνζεθεπκέλνπ ζε θνξεηά κέζα απνζήθεπζεο, όπσο CD s, δίζθνπο Zip, δηζθέηεο Δπίγλσζε ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηνπ Κσδηθνύ Α- λαγλώξηζεο Πξντόληνο (Product ID). Καηαλόεζε ησλ όξσλ δηαλεκόκελν ινγηζκηθό πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (shareware), ειεύζεξν ινγηζκηθό (freeware) θαη άδεηα ρξήζεο ηειηθνύ ρξήζηε (end-user license agreement) Γλώζε ηεο Ννκνζεζίαο ή ησλ πκβάζεσλ πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα ζαο θαζώο θαη θαηαλόεζε ησλ επηπινθώλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα δεδνκέλσλ θαη ησλ θαηόρσλ ησλ δεδνκέλσλ. Πεξηγξάςηε κεξηθέο ρξήζεηο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

10 Δλόηεηα 2 - Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 2, Χπήζη Υπολογιζηή και Γιασείπιζη Απσείων (Module 2, Using the Computer and Managing Files), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 2 Η ελόηεηα Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα ε- πηδείμεη ηε γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηόο ηνπ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ξπζκίζεη βαζηθέο παξακέηξνπο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο βνήζεηαο θαη λα δηαρεηξηζηεί κηα εθαξκνγή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη. Αθόκε, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα εξγάδεηαη κε εηθνλίδηα θαη παξάζπξα. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη, λα νξγαλώλεη, λ αληηγξάθεη, λα κεηαθηλεί θαη λα δηαγξάθεη αξρεία θαη θαηαιόγνπο/θαθέινπο θαζώο θαη λα ζπκπηέδεη θαη λα εμάγεη ζπκπηεζκέλα αξρεία. Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηη είλαη έλαο ηόο ππνινγηζηή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εθαξκνγή αλίρλεπζεο ηώλ. Σέινο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζα από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 2.1 Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Σα Πξώηα Βήκαηα κε ηνλ Τπνινγηζηή Βαζηθέο Πιεξνθνξίεο θαη Λεηηνπξγίεο Δθθίλεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ) Σεξκαηηζκόο ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Δπαλεθθίλεζε ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Σεξκαηηζκόο εθαξκνγήο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη Δπηζθόπεζε ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Η/Τ: νλνκαζία θαη έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, εγθαηεζηεκέλε RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο) Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο: ε- κεξνκελία & ώξα 1, ξύζκηζε έληαζεο ήρνπ, επηινγέο εκθάληζεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (ξπζκίζεηο ρξσκάησλ, αλάιπζε νζόλεο, επηινγέο πξνζηαζίαο νζόλεο) Οξηζκόο, αιιαγή γιώζζαο πιεθηξνινγίνπ Γηακόξθσζε αθαηξνύκελσλ κνλάδσλ δίζθσλ: δηζθέηαο, δίζθνπ Zip Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Υξήζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο αληηγξαθήο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο νζόλεο (print screen) θαη ηεο επηθόιιεζεο ηνπο ζε θάπνην έγγξαθν Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Βνήζεηαο. 1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να προσέχουν όταν γίνονται αλλαγές στην ημερομηνία και ώρα ενός υπολογιστικού συστήματος, διότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στον τρόπο συγχρονισμού των δικτυωμένων υπολογιστικών συστημάτων.

11 2.2 Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 2.3 Γηαρείξηζε Αξρείωλ Υξήζε Κεηκελνγξάθνπ Δξγαζία κε Δηθνλίδηα Δξγαζία κε Παξάζπξα Έλαξμε κηαο εθαξκνγήο απινύ θεηκελνγξάθνπ. Άλνηγκα, δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ Απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Κιείζηκν ηεο εθαξκνγήο θεηκελνγξάθνπ Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, όπσο απηώλ πνπ αλαπαξηζηνύλ: αξρεία, θαθέινπο/θαηαιόγνπο, εθαξκνγέο, εθηππσηέο, ηνλ θάδν αλαθύθισζεο/ζθνππηδνληελεθέ Δπηινγή & κεηαθίλεζε εηθνληδίσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Άλνηγκα ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ ή εθαξκνγήο απεπζείαο από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Γεκηνπξγία εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Αλαγλώξηζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ελόο παξαζύξνπ: γξακκή ηίηινπ, γξακκή κελνύ εληνιώλ, γξακκή εξγαιείσλ, γξακκή θαηάζηαζεο, ξάβδνη θύιηζεο Διαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, αιιαγή κεγέζνπο, κεηαθίλεζε θαη θιείζηκν παξαζύξνπ Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξαζύξσλ Βαζηθέο Έλλνηεο Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ηεξαξρηθήο εκθάληζεο ησλ κνλάδσλ δίζθσλ, ησλ θαθέισλ θαη ησλ αξρείσλ από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Καηάινγνη/Φάθεινη Δξγαζία Με Αξρεία Δπίγλσζε όηη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη θαθέισλ είλαη ν ζθιεξόο δίζθνο, ε δηζθέηα, ην CD-R/W, νδεγνί δίζθσλ δηθηύνπ θιπ Πινήγεζε - Μεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξρείν, θάθειν ή κνλάδα δίζθνπ Γεκηνπξγία θαθέινπ/θαηαιόγνπ θαη επέθηαζε ππνθαθέινπ/ππνθαηαιόγνπ Άλνηγκα παξαζύξνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ νλόκαηνο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αθξηβήο ζέζεο ζηε κνλάδα δίζθνπ ελόο θαθέινπ/θαηαιόγνπ Αλαγλώξηζε ησλ βαζηθώλ ηύπσλ αξρείσλ, όπσο: αξρεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεσλ, εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν, ζπκπηεζκέλα αξρεία, πξνζσξηλά αξρεία Καηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ αξρείσλ, ησλ αξρείσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζε θάθειν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνθαθέισλ ηνπ) Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ελόο αξρείνπ: κόλν γηα αλάγλσζε/θιεηδσκέλν, αλάγλσζεο-εγγξαθήο Σαμηλόκεζε αξρείσλ θαηά όλνκα, κέγεζνο, ηύπν θαη εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο.

12 2.3.4 Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε Γηαγξαθή, Δπαλαθνξά Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζσζηώλ επεθηάζεσλ αξρείσλ θαηά ηελ κεηνλνκαζία ηνπο Μεηνλνκαζία αξρείσλ θαη θαθέισλ/θαηαιόγσλ Δπηινγή ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ κεκνλσκέλα ή σο νκάδαο γεηηνληθώλ, κε γεηηνληθώλ αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ Αληηγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κεηαμύ θαθέισλ/θαηαιόγσλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Μεηαθίλεζε αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κεηαμύ θαθέισλ/θαηαιόγσλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Καηαλόεζε γηαηί ε δεκηνπξγία εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα είλαη ζεκαληηθή Γηαγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ/θαηαιόγσλ κέζσ ηνπ Κάδνπ Αλαθύθισζεο/θνππηδνηελεθέο Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ, θαθέισλ/ θαηαιόγσλ από ηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο/ θνππηδνηελεθέ Άδεηαζκα Κάδνπ Αλαθύθισζεο/ θνππηδνηελεθέ Αλαδήηεζε Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ Δύξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο αξρείνπ, θαθέινπ/θαηαιόγνπ Αλαδήηεζε αξρείσλ αλάινγα κε ην πεξηερόκελν, ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ην κέγεζνο. Υξήζε εηδηθώλ ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ (wildcards) Πξνβνιή ηεο ιίζηαο ησλ πην πξόζθαηα ρξεζηκνπνηεκέλσλ αξρείσλ πκπίεζε Αξρείσλ Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη πκπίεζε Αξρείσλ πκπίεζε αξρείσλ ζπγθεθξηκέλνπ θαθέινπ ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζπκπίεζε αξρείσλ από ζπγθεθξηκέλε ζέζε κηαο κνλάδαο δίζθνπ. 2.4 Ηνί H/Y Γεληθά Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλαο ηόο Η/Τ (computer virus) θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ. 2.5 Γηαρείξηζε Δθηππώζεωλ Δπίγλσζε κεξηθώλ ηξόπσλ δηάδνζεο ησλ ηώλ ζηνπο ππνινγηζηέο Καηαλόεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ από ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ αλίρλεπζεο ηώλ Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη «απνιύκαλζε» αξρείνπ Υεηξηζκόο Ιώλ Υξήζε ινγηζκηθνύ αλίρλεπζεο ηώλ θαη ζάξσζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο δίζθνπ, θαθέισλ θαη αξρείσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ εθαξκνγώλ αλίρλεπζεο ηώλ Ρύζκηζε Αιιαγή ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ εθηππσηή ζηε ιίζηα εγθαηεζηεκέλσλ εθηππσηώλ.

13 Δγθαηάζηαζε λένπ εθηππσηή ζηνλ Η/Τ Δθηππώζεηο Δθηύπσζε αξρείνπ από θεηκελνγξάθν Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηώλ εθηύπσζεο ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή Πξνζσξηλή δηαθνπή, επαλεθθίλεζε, δηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ εθηύπσζεο από ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή.

14 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 3 - Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεξεπγαζία Κειμένος (Module 3, Wordprocessing), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 3 Η ελόηεηα Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζε έλαλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε κηθξώλ ζρεηηθά εγγξάθσλ έηνηκσλ πξνο δηαλνκή. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηγξάςεη θαη λα κεηαθηλήζεη θείκελν κέζα ζην έγγξαθν θαη κεηαμύ εγγξάθσλ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη επάξθεηα ζηε εθαξκνγή κεξηθώλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, όπσο ε δεκηνπξγία ηππηθώλ πηλάθσλ, ε ρξήζε εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ κέζα ζε έλα έγγξαθν θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 3.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο 3.2 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Σα Πξώηα Βήκαηα ζηελ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Δηζαγσγή Κεηκέλνπ Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Άλνηγκα ελόο, πνιιώλ εγγξάθσλ Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ (βαζηζκέλνπ ζην πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν) Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν όλνκα Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν ηύπν αξρείνπ, όπσο: αξρείν θεηκέλνπ, κνξθή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ, HTML, πξόηππν, αξρείν κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, άιιε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν ελόο εγγξάθνπ Αιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιώλ ζειίδαο Υξήζε εξγαιείνπ κεγέζπλζεο / αιιαγήο δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε γξακκώλ εξγαιείσλ Δκθάληζε, απόθξπςε κε εθηππώζηκσλ ραξαθηήξσλ Μεηαβνιή ησλ βαζηθώλ επηινγώλ/πξνηηκήζεσλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο/θαηάινγνο γηα ην άλνηγκα θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ Δηζαγσγή θεηκέλνπ 2. 2 Στην Εξεταστέα Ύλη οι αναφορές στον όρο «κείμενο», καλύπτουν τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς), κενά διαστήματος και σημεία στίξης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 14 από 35

15 Δηζαγσγή εηδηθώλ ραξαθηήξσλ, ζπκβόισλ. 3.3 Μνξθνπνίεζε Δπηινγή Κεηκέλνπ Δπηινγή ραξαθηήξα, ιέμεο, γξακκήο, πξόηαζεο, παξαγξάθνπ ή νιόθιεξνπ θεηκέλνπ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθσλ Δπεμεξγαζία ππάξρνληνο θεηκέλνπ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ ή αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο θεηκέλνπ Υξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αλαίξεζεο (undo) θαη α- θύξσζεο αλαίξεζεο (redo) Αληηγξαθή 3 θεηκέλνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έγγξαθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Μεηαθίλεζε 4 θεηκέλνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έγγξαθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Γηαγξαθή θεηκέλνπ Υξήζε ηεο εληνιήο εύξεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Υξήζε απιήο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Αιιαγή εκθάληζεο θεηκέλνπ: γξακκαηνζεηξά, είδνο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθήο θεηκέλνπ όπσο: έληνλε, πιάγηα θαη ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή κνξθήο εθζέηε ή δείθηε ζε θείκελν Δθαξκνγή αιιαγώλ πεδώλ/θεθαιαίσλ ζε θείκελν Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζε θείκελν Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο από έλα θνκκάηη θεηκέλνπ ζ έλα άιιν θνκκάηη θεηκέλνπ Δθαξκνγή ππάξρνληνο ζηπι ζε ιέμε, γξακκή, παξάγξαθν Υξήζε ηνπ απηόκαηνπ ζπιιαβηζκνύ Δηζαγσγή, δηαγξαθή ζεκαδηώλ αιιαγήο παξαγξάθνπ Πξνζζήθε, δηαγξαθή ζεκαδηώλ κε απηόκαηεο αιιαγήο γξακκήο Αξηζηεξή, ζην θέληξν, δεμηά θαη πιήξεο ζηνίρηζε θεηκέλνπ Γεκηνπξγία εζνρώλ ζην θείκελν: αξηζηεξή, δεμηά, πξώηεο γξακκήο θαη πξνεμνρή Δθαξκνγή κνλνύ, δηπινύ δηάζηηρνπ κεηαμύ ησλ γξακκώλ ηεο παξαγξάθνπ Δθαξκνγή απόζηαζεο πξηλ, κεηά ηελ παξάγξαθν. 3 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 4 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

16 3.3.3 Μνξθνπνίεζε Δγγξάθνπ Οξηζκόο, δηαγξαθή θαη ρξήζε ζηεινζεηώλ: αξηζηεξά, δεμηά, θεληξηθό, δεθαδηθό Δθαξκνγή θνπθίδσλ, αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ. Απαινηθή θνπθίδσλ, αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ Αιιαγή ηνπ ζηπι εκθάληζεο ησλ θνπθίδσλ ή α- ξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαζέζηκεο πξνεγθαηεζηεκέλεο επηινγέο Πξνζζήθε πεξηγξάκκαηνο ζην επάλσ, θάησ κέξνο κηαο παξαγξάθνπ θαη πεξηκεηξηθά θαζώο θαη εθαξκνγή ζθίαζεο ζε κηα παξάγξαθν Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο εγγξάθνπ νξηδόληηα, θαηαθόξπθα. Αιιαγή κεγέζνπο ραξηηνύ Αιιαγή πεξηζσξίσλ νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ: επάλσ, αξηζηεξά, θάησ θαη δεμηά Δηζαγσγή, δηαγξαθή ρεηξνθίλεησλ εληνιώλ αιιαγώλ ζειίδαο ζε έλα έγγξαθν Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν Δηζαγσγή πεδίσλ ζε θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα: εκεξνκελίαο, πιεξνθνξίεο αξηζκνύ ζειίδαο, ζέζεο εγγξάθνπ Δθαξκνγή απηόκαηεο αξίζκεζεο ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν. 3.4 Αληηθείκελα Πίλαθεο Γεκηνπξγία πίλαθα γηα εηζαγσγή θεηκέλνπ Γξαθηθά, Δηθόλεο, θαη Γξαθήκαηα Δηζαγσγή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πίλαθα Δπηινγή γξακκώλ, ζηειώλ, θειηώλ θαη νιόθιεξνπ ηνπ πίλαθα Δηζαγσγή θαη δηαγξαθή γξακκώλ θαη ζηειώλ Μεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ Αιιαγή ηνπ πιάηνπο πεξηγξάκκαηνο θειηνύ, ηνπ ζηπι θαη ηνπ ρξώκαηνο πεξηγξάκκαηνο θειηνύ Πξνζζήθε ζθίαζεο/γεκίζκαηνο ζε θειηά πίλαθα Πξνζζήθε γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο ζε έλα έγγξαθν Δπηινγή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο ζε έλα έγγξαθν Αληηγξαθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο εληόο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ ή κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Μεηαθίλεζε γξαθηθώλ, εηθόλσλ, γξαθεκάησλ ζην ίδην ή ζε άιιν έγγξαθν. 5 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποια οπτική αναπαράσταση που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στο έγγραφο από κάποιο αρχείο εικόνας. Ο όρος «γράφημα» υπονοεί ένα αντικείμενο δημιουργημένο από μια δευτερεύουσα εφαρμογή και αναπαριστά δεδομένα υπό μορφή πίνακα..

17 Αιιαγή κεγέζνπο γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο Γηαγξαθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, γξαθήκαηνο. 3.5 πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο 3.6 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Βαζηθέο Αξρέο θαη Πξαθηηθέο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπγρώλεπζεο κηαο πεγήο δεδνκέλσλ πξνέιεπζεο κε έλα θύξην έγγξαθν όπσο κηα επηζηνιή ή έλα έγγξαθν εηηθεηώλ Άλνηγκα, πξνεηνηκαζία ελόο θπξίνπ εγγξάθνπ ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο κε ηελ πξνζζήθε πεδίσλ δεδνκέλσλ Άλνηγκα, πξνεηνηκαζία ιίζηαο παξαιεπηώλ ή άιινπ αξρείνπ δεδνκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο πγρώλεπζε κηαο ιίζηαο παξαιεπηώλ κε έλα έγγξαθν επηζηνιήο ή εηηθεηώλ Πξνεηνηκαζία Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ επνπηηθνύ ειέγρνπ ελόο εγγξάθνπ, όπσο: έιεγρνο ηεο δηάηαμεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηεο ζσζηήο παξνπζίαζήο ηνπ (πεξηζώξηα, θαηάιιεια κεγέζε γξακκαηνζεηξώλ θαη κνξθνπνίεζε) θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπ Υξήζε ηνπ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ θαη δηνξζώζεηο όπσο νξζνγξαθηθά ιάζε, δηαγξαθή επαλαιακβαλόκελσλ ιέμεσλ Πξνζζήθε ιέμεσλ ζην δηαζέζηκν πξνζαξκνζκέλν ιεμηθό ρξήζηε Πξνεπηζθόπεζε εγγξάθνπ Δθηύπσζε Υξήζε επηινγώλ εθηύπσζεο 6 όπσο: εθηύπσζε νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ ή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ, πιήζνο αληηηύπσλ Δθηύπσζε ελόο εγγξάθνπ ζε εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλεο επηινγέο, πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο. 6 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αποτελεί ξεχωριστή αναφορά στο παρόν πρόγραμμα σπουδών, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες υποδομής εκτύπωσης κάποιων εξεταστικών κέντρων.

18 Δλόηεηα 4 - Τπνινγηζηηθά Φύιια Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Υπολογιζηικά Φύλλα (Module 4, Spreadsheets), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 4 Η ελόηεηα Τπνινγηζηηθά Φύιια (Spreadsheets) απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη λα επηδείμεη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα νινθιεξώλεη εξγαζίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηε κνξθνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ 7 έηνηκν πξνο δηαλνκή. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη θαη λα εθαξκόζεη βαζηθνύο καζεκαηηθνύο θαη ινγηθνύο ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βαζηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαξηήζεηο. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη κνξθνπνίεζε γξαθεκάησλ. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 4.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Σα Πξώηα Βήκαηα ηα Τπνινγηζηηθά Φύιια Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Άλνηγκα ελόο, πνιιώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γεκηνπξγία λένπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ (βαζηζκέλν ζην πξνθαζνξηζκέλν πξόηππν) Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ κε άιιν όλνκα Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε άιιε κνξθή αξρείνπ, αξρείν κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, άιιε έθδνζε ηεο ε- θαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ θύιισλ εξγαζίαο, αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν ηνπ αξρείνπ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε ησλ εξγαιείσλ κεγέζπλζεο/δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ ηαζεξνπνίεζε/απνζηαζεξνπνίεζε ηίηισλ γξακκήο ή/θαη ζηήιεο Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/πξνεπηινγώλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θαηάινγνο/θάθεινο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. 7 Ο όρος υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου - βιβλίου εργασίας με πολλαπλά φύλλα εργασίας. Ο όρος φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα μεμονωμένο φύλλο σ ένα υπολογιστικό φύλλο.

19 4.2 Κειηά Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 4.3 Φύιια Δξγαζίαο Δηζαγσγή αξηζκώλ, εκεξνκελίαο θαη θεηκέλνπ ζε έλα θειί Δπηινγή Κειηώλ Δπηινγή ελόο θειηνύ, κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθά ή κε γεηηνληθά θειηά, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Γξακκέο θαη ηήιεο Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Σαμηλόκεζε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Φύιισλ Δξγαζίαο Δπηινγή κηαο γξακκήο, κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο γξακκέο Δπηινγή κηαο ζηήιεο ή κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο ζηήιεο Δηζαγσγή γξακκώλ, ζηειώλ ζε έλα θύιιν εξγαζίαο Γηαγξαθή γξακκώλ, ζηειώλ ζε έλα θύιιν εξγαζίαο Σξνπνπνίεζε πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ Δηζαγσγή επηπιένλ πεξηερνκέλνπ ζε θειί, αληηθαηάζηαζε πεξηερνκέλνπ θειηνύ Υξήζε ηεο εληνιήο αλαίξεζεο, αθύξσζεο αλαίξεζεο Αληηγξαθή 8 ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ εληόο ηνπ ίδηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ, κεηαμύ θύιισλ εξγαζίαο, κεηαμύ αλνηθηώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ/ρεηξηζηεξίνπ απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο γηα ηελ αληηγξαθή ή ηε ζπκπιήξσζε δηαδνρηθώλ δεδνκέλσλ Μεηαθίλεζε 9 ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ ζε έλα άιιν ζεκείν κέζα ζην ίδην ππνινγηζηηθό θύιιν ή ζε άιια θύιια εξγαζίαο ή κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θειηώλ Υξήζε ηεο εληνιήο εύξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Υξήζε ηεο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Σαμηλόκεζε πεξηνρήο θειηώλ βάζε ελόο θξηηεξίνπ κε αύμνπζα ή θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή κε αιθαβεηηθή ή αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Δηζαγσγή ελόο λένπ θύιινπ εξγαζίαο Μεηνλνκαζία θύιινπ εξγαζίαο Γηαγξαθή θύιινπ εξγαζίαο Αληηγξαθή θύιινπ εξγαζίαο εληόο ηνπ ίδηνπ π- 8 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 9 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

20 4.4 Σύπνη θαη πλαξηήζεηο πνινγηζηηθνύ θύιινπ κεηαμύ αλνηθηώλ γηζηηθώλ θύιισλ Μεηαθίλεζε θύιινπ εξγαζίαο εληόο ηνπ ίδηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ, κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Αξηζκεηηθνί Σύπνη Γεκηνπξγία ηύπσλ ππνινγηζκνύ κε ρξήζε αλαθνξώλ θειηώλ θαη αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ (πξόζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκό, δηαίξεζε) ζε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ κελπκάησλ/ηηκώλ ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηύπσλ ππνινγηζκνύ Αλαθνξά Κειηώλ Καηαλόεζε θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ, κηθηώλ θαη απόιπησλ αλαθνξώλ θειηώλ ζε ηύπνπο ππνινγηζκνύ Δξγαζία Με πλαξηήζεηο 4.5 Μνξθνπνίεζε Αξηζκνί / Ηκεξνκελίεο Πεξηερόκελα Κειηώλ ηνίρηζε, Πεξηγξάκκαηα Γεκηνπξγία ηύπσλ κε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ αζξνίζκαηνο (sum), ηνπ κέζνπ όξνπ (average), ηνπ ειάρηζηνπ (min), ηνπ κέγηζηνπ (max) θαη ηεο θαηακέηξεζεο (count) Γεκηνπξγία ηύπσλ κε ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο ζπλάξηεζεο if (πνπ λα εμάγεη κηα ή δύν ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο) Μνξθνπνίεζε θειηώλ ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο, κε νξηζκέλν πιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ κε ή ρσξίο ζύκβνιν δηαρσξηζηηθό ησλ ρηιηάδσλ Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζηπι εκεξνκελίαο Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζύκβνιν λνκηζκαηηθήο κνλάδαο Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο κε ζηπι πνζνζηνύ Αιιαγή ηεο εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ ησλ θειηώλ: κέγεζνο θαη ηύπνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο ζηα πεξηερόκελα ησλ θειηώλ όπσο: έληνλε, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλε, δηπιά ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζηα πεξηερόκελα θαη ζην θόλην θειηώλ Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο ελόο θειηνύ ή πεξηνρήο θειηώλ ζε άιιν θειί ή πεξηνρή θειηώλ Δθαξκνγή ηεο αλαδίπισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα ζε έλα θειί ηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο ε- πηιεγκέλεο πεξηνρήο θειηώλ: αξηζηεξά, ζην θέληξν, δεμηά, επάλσ θαη θάησ Κεληξάξηζκα ελόο ηίηινπ ζε κηα πεξηνρή θειηώλ Ρύζκηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ πεξηερνκέ-

21 4.6 Γξαθήκαηα Υξήζε Γξαθεκάησλ 4.7 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Ρπζκίζεηο Φύιινπ Δξγαζίαο λσλ θειηώλ Πξνζζήθε πεξηγξακκάησλ ζε θειί, πεξηνρή θειηώλ Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ δηαθόξσλ ηύπσλ από ηα δεδνκέλα ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ: γξαθήκαηα ζηήιεο, ξάβδσλ, γξακκήο, πίηαο Πξνζζήθε, Απαινηθή ηίηινπ ή εηηθέηαο ζε γξάθεκα Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ησλ ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκώλ, ηκεκάησλ πίηαο ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε γξαθήκαηνο εληόο ηνπ ίδηνπ θύιινπ εξγαζίαο, κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηώλ θύιισλ Αιιαγή κεγέζνπο, δηαγξαθή γξαθεκάησλ Ρπζκίζεηο ησλ πεξηζσξίσλ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: πάλσ, θάησ, αξηζηεξό, δεμί Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: ζε νξηδόληηνο, θαηαθόξπθνο. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ Πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ζειίδαο ώζηε λα ρσξάεη ζε κία ζειίδα ή ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζειίδσλ Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ Κεθαιίδαο θαη Τπνζέιηδνπ ελόο θύιινπ εξγαζίαο Δηζαγσγή πεδίσλ ζηελ Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν θύιινπ εξγαζίαο: πιεξνθνξίεο αξίζκεζεο ζειίδαο, εκεξνκελία, ώξα, όλνκα αξρείνπ, όλνκα θύιινπ εξγαζίαο Πξνεηνηκαζία Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνινγηζκώλ θαη ηνπ θεηκέλνπ ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ πξηλ ηελ δηαλνκή/ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνεπηζθόπεζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ γξακκώλ πιέγκαηνο, εκθάληζε ησλ επηθεθαιίδσλ ζηειώλ θαη γξακκώλ γηα ηηο αλάγθεο εθηύπσζεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Δθαξκνγή ηεο απηόκαηεο εθηύπσζεο γξακκήο(σλ) ηίηινπ ζε θάζε ζειίδα ελόο εθηππσκέλνπ θύιινπ εξγαζίαο.

22 4.7.3 Δθηύπσζε Δθηύπσζε 10 κηαο πεξηνρήο θειηώλ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Ρύζκηζε πιήζνπο αληηηύπσλ. Δθηύπσζε νιόθιεξνπ ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ, επηιεγκέλνπ γξαθήκαηνο. 10 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στην παρούσα εξεταστέα ύλη, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

23 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 5 - Βάζεηο Γεδνκέλωλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 5, Βάζειρ Γεδομένων 11 (Module 5, Database), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 5 Η ελόηεηα Βάζεηο Γεδνκέλωλ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαιάβεη κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη λα επηδείμεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζηελ εξγαζία κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί θαη λα ηξνπνπνηεί πίλαθεο, εξσηήκαηα, θόξκεο θαη εθζέζεηο, θαη λα πξνεηνηκάδεη απνηειέζκαηα έηνηκα πξνο δηαλνκή. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπζρεηίδεη πίλαθεο θαη λα αλαθηά δεδνκέλα από κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ εξσηεκάησλ θαη ηαμηλόκεζεο. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 5.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Έλλνηεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Σα Πξώηα Βήκαηα ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ 5.2 Πίλαθεο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Βάζε Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα βάζε δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο, εγγξαθέο, ηα πεδία θαη ηνπο ηύπνπο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ πεδίσλ Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην επξεηήξην πίλαθα Καηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ πηλάθσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εθαξκνγήο θαλόλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ πηλάθσλ Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο βάζεσλ δεδνκέλσλ Άλνηγκα, είζνδνο ζε κηα ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ Απνζήθεπζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κνλάδα δίζθνπ Υξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν κηαο βάζεο δεδνκέλσλ Δλαιιαγέο κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ πίλαθα, θόξκαο, έθζεζεο Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ελόο πίλαθα θαη θαζνξηζκόο ησλ πεδίσλ θαη ησλ ηύπσλ ηνπο. 11 Η παρούσα Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 5 του ECDL, βασίζεται σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο υλοποίησης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 23 από 35

24 Πξνζζήθε, δηαγξαθή εγγξαθώλ ζε έλαλ πίλαθα Πξνζζήθε πεδίνπ ζε ππάξρνλ πίλαθα Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή Γηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαίξεζεο Μεηαθίλεζε εληόο ηνπ πίλαθα ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή Γηαγξαθή ελόο πίλαθα Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν πίλαθα Οξηζκόο Κιεηδηώλ Οξηζκόο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ κε βάζε έλα πεδίν κε ύ- παξμε ή όρη δηπιόηππσλ εγγξαθώλ ρεδίαζε Πίλαθα Σξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ κνξθήο ησλ πεδίσλ, όπσο: κέγεζνο, κνξθή αξηζκνύ, κνξθή εκεξνκελίαο Καηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο ησλ πεδίσλ ζ έλα πίλαθα Γεκηνπξγία απινύ θαλόλα επηθύξσζεο γηα αξηζκό, θείκελν, εκεξνκελία/ώξα, λνκηζκαηηθή κνλάδα Μεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ησλ ζηειώλ ελόο πίλαθα Μεηαθίλεζε κηαο ζηήιεο κέζα ζε πίλαθα ρέζεηο Πηλάθσλ Γεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηύπνπ «έλα - πξνο έλα» ή «έλα - πξνο πνιιά» κεηαμύ πηλάθσλ. 5.3 Φόξκεο Υξεζηκνπνηώληαο Φόξκεο Γηαγξαθή κηαο ζρέζεο κεηαμύ πηλάθσλ Δθαξκνγή θαλόλα(σλ) ζηηο ζρέζεηο πηλάθσλ ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ ηα πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ Άλνηγκα κηα θόξκαο Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο θόξκαο Υξήζε κηαο θόξκαο γηα ηελ θαηαρώξηζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή εγγξαθώλ Μεηαθίλεζε ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία κηαο θόξκαο Πξνζζήθε, κεηαβνιή θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν κηαο θόξκαο Γηαγξαθή κηαο θόξκαο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν κηαο θόξκαο.

25 5.4 Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ Κύξηεο Λεηηνπξγίεο Υξήζε ηεο εληνιήο αλαδήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε, αξηζκό, εκεξνκελία ζε θάπνην πεδίν Δθαξκνγή θίιηξνπ ζε πίλαθα, θόξκα Απαινηθή θίιηξνπ από πίλαθα, θόξκα Δξσηήκαηα Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε εξσηήκαηνο βαζηζκέλν ζε έλαλ ή δύν πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο Πξνζζήθε θξηηεξίσλ ζ έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνπζδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ηειεζηέο: < (Μηθξόηεξν από), <= (Μηθξόηεξν ή ίζν από), > (Μεγαιύηεξν από), >= (Μεγαιύηεξν ή ίζν από), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Λνγηθό ΚΑΙ), OR (Λνγηθό Ή) Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο: κε πξνζζήθε, απαινηθή θξηηεξίσλ Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο κε: Πξνζζήθε, δηαγξαθή, κεηαθίλεζε, απόθξπςε, επαλεκθάληζε πεδίσλ Δθηέιεζε ελόο εξσηήκαηνο Γηαγξαθή ελόο εξσηήκαηνο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν ελόο εξσηήκαηνο Σαμηλόκεζε Δγγξαθώλ 5.5 Αλαθνξέο Υξεζηκνπνηώληαο Δθζέζεηο / Αλαθνξέο Σαμηλόκεζε δεδνκέλσλ ζ έλαλ πίλαθα, κηα θόξκα, ησλ απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά, ή αιθαβεηηθή, αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο έθζεζεο βαζηζκέλε ζ έλα πίλαθα, εξώηεκα Μεηαβνιή ηεο δηεπζέηεζεο ησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο έθζεζεο Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο επηθεθαιίδαο (πεδίνπ) ζε κηα έθζεζε θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή αιθαβεηηθή, αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ ζε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ρξεζηκνπνηώληαο ζπλνπηηθέο ηηκέο αζξνίζκαηνο, ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ όξνπ θαη θαηακέηξεζεο κε ηα θαηάιιεια ζεκεία δηαθνπήο / αιιαγήο Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα ή ην Τπνζέιηδν κηαο έθζεζεο Γηαγξαθή κηαο έθζεζεο Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν κηαο έθζεζεο.

26 5.6 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεωλ Πξνεηνηκαζία γηα Δθηύπσζε Δπηινγέο Δθηύπσζεο Πξνεπηζθόπεζε πίλαθα, θόξκαο, έθζεζεο Αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο έθζεζεο: νξηδόληην, θαηαθόξπθν. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ εθηύπσζεο Δθηύπσζε 12 κηαο ζειίδαο, επηιεγκέλσλ εγγξαθώλ, ζπλνιηθνύ πίλαθα Δθηύπσζε όισλ ησλ εγγξαθώλ ή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηάηαμε θόξκαο Δθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο εξσηήκαηνο Δθηύπσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κηαο έθζεζεο, νιόθιεξεο ηεο έθζεζεο. 12 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στο παρόν, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

27 Δλόηεηα 6 - Παξνπζηάζεηο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 6, Παποςζιάζειρ (Module 6, Presentation), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 6 Η ελόηεηα Παξνπζηάζεηο απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ παξνπζίαζεο ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη εξγαζίεο, όπσο δεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε, ηξνπνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο δηαθαλεηώλ γηα πξνβνιή ζε νζόλε θαη δηαλνκή εθηππώζεσλ. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα αληηγξάθεη θαη λα κεηαθέξεη θείκελν, εηθόλεο θαη γξαθήκαηα κέζα εληόο ηεο παξνπζίαζεο θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ παξνπζηάζεσλ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζην λα νινθιεξώλεη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο κε εηθόλεο, γξαθήκαηα θαη αληηθείκελα ζρεδίαζεο θαη λα εθαξκόδεη δηάθνξα εθέ πξνβνιήο δηαθαλεηώλ. Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 6.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο 6.2 Αλαπηύζζνληαο κηα Παξνπζίαζε Σα Πξώηα Βήκαηα ζηηο Παξνπζηάζεηο Πξνζαξκνγή Ρπζκίζεσλ Πξνβνιέο Παξνπζίαζεο Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ Άλνηγκα κηαο, πνιιώλ παξνπζηάζεσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο παξνπζίαζεο (βαζηζκέλε ζην πξνεπηιεγκέλν πξόηππν) Απνζήθεπζε κηαο παξνπζίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζήθεπζε κηαο παξνπζίαζεο κε άιιν όλνκα Απνζήθεπζε κηαο ππάξρνπζαο παξνπζίαζεο κε άιιε κνξθή αξρείνπ, όπσο: Αξρείν Δκπινπηηζκέλνπ Κεηκέλνπ, ζαλ πξόηππν παξνπζίαζεο, ηύπν αξρείνπ εηθόλαο, δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Υξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Κιείζηκν κηαο παξνπζίαζεο Υξήζε εξγαιείσλ κεγέζπλζεο / δνπκ (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/επηινγώλ ηεο ε- θαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θαηάινγνο/ θάθεινο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε ησλ παξνπζηάζεσλ Καηαλόεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

28 6.3 Κείκελν θαη Δηθόλεο Γηαθάλεηεο Δηζαγσγή κηαο λέαο δηαθάλεηαο κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, όπσο: δηαθάλεηα ηίηινπ, γξαθήκαηνο κε θείκελν, θεηκέλνπ κε θνπθίδεο, πίλαθα Υξήζε Πξνηύπσλ ρεδίαζεο Τπόδεηγκα Γηαθαλεηώλ Δηζαγσγή, Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ δηαηάμεσλ δηαθαλεηώλ Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ ζπγθεθξηκέλεο(σλ) ή ζε όιεο ηηο δηαθάλεηεο Δθαξκνγή ελόο δηαζέζηκνπ πξνηύπνπ ζρεδίαζεο ζε κηα παξνπζίαζε Δλαιιαγή κεηαμύ δηαζέζηκσλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο Δηζαγσγή γξαθηθνύ 13 ή εηθόλαο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο ζην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ. Απαινηθή γξαθηθνύ, εηθόλαο, ζρήκαηνο από ην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζην Τπνζέιηδν ζπγθεθξηκέλσλ ή όισλ ησλ δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο Δθαξκνγή απηόκαηεο αξίζκεζεο δηαθαλεηώλ, εκεξνκελίαο κε απηόκαηε ή κε ελεκέξσζεο ζην Τπνζέιηδν ζπγθεθξηκέλσλ ή όισλ ησλ δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε κηα παξνπζίαζε ζε θαλνληθή πξνβνιή, πξνβνιή δηάξζξσζεο Δπεμεξγαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ δηαθαλεηώλ θαη ησλ ζεκεηώζεσλ απηώλ εηζάγνληαο λένπο ραξαθηήξεο θαη ιέμεηο Αιιαγή εκθάληζεο θεηκέλνπ: ηύπνο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνηήζεσλ θεηκέλνπ, όπσο: έληνλε, πιάγηα θαη ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή αιιαγώλ πεδώλ/θεθαιαίσλ ζε θείκελν Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ θεηκέλνπ Δθαξκνγή ζθηάο ζε θείκελν Υξήζε ησλ επηινγώλ ζηνίρηζεο θεηκέλνπ: αξηζηεξά, ζηνίρηζε ζην θέληξν, δεμηά ζ έλα πιαίζην θεηκέλνπ Καζνξηζκόο ηεο απόζηαζεο πξηλ θαη κεηά ησλ γξακκώλ ιίζηαο κε θνπθίδεο, αξηζκεκέλεο ιίζηαο. 13 Οι όροι «αντικείμενο σχεδίασης» και «σχήμα» χρησιμοποιούνται ισότιμα στο παρόν κείμενο και υπονοούν γραφικά αντικείμενα που δημιουργεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδίασης της εφαρμογής παρουσιάσεων. Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείμενο που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στη διαφάνεια από κάποιο αρχείο εικόνας. Ο όρος «γράφημα» υπονοεί ένα αντικείμενο που αντλείται ή εισάγεται και δημιουργείται από μια δευτερεύουσα εφαρμογή και αναπαραστά δεδομένα υπό μορφή πίνακα.

29 6.4 Γξαθήκαηα, Γηαγξάκκαηα θαη Αληηθείκελα ρεδίαζεο Δλαιιαγή ηνπ ζηπι θνπθίδσλ, ηεο αξίζκεζεο ζε κηα ιίζηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο βαζηθέο επηινγέο Υξήζε ηεο αλαίξεζεο, αθύξσζεο αλαίξεζεο Γξαθηθά, Δηθόλεο Πξνζζήθε ελόο γξαθηθνύ 14 ζε κηα δηαθάλεηα Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Υξήζε Γξαθεκάησλ / Γηαγξακκάησλ Πξνζζήθε κηαο εηθόλαο ζε κηα δηαθάλεηα Αληηγξαθή 15 θεηκέλνπ, γξαθηθνύ ή εηθόλαο κέζα ζε κηα παξνπζίαζε ή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαθίλεζε 16 θεηκέλνπ, γξαθηθνύ ή εηθόλαο κέζα ζε κηα παξνπζίαζε ή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο γξαθηθώλ, εηθόλσλ κηαο παξνπζίαζεο Γηαγξαθή θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, εηθόλσλ ζε κηα δηαθάλεηα Δηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε δηαθόξσλ εηδώλ από ηα δηαζέζηκα γξαθήκαηα ζε κηα δηαθάλεηα: ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκήο, πίηαο Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο θόληνπ ελόο γξαθήκαηνο Μεηαβνιή ησλ ρξσκάησλ ησλ ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκώλ θαη ηκεκάησλ πίηαο ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο Οξγαλνγξάκκαηα Γεκηνπξγία νξγαλνγξάκκαηνο κε ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία (ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηαζέζηκε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νξγαλνγξάκκαηνο) Αληηθείκελα ρεδίαζεο Αιιαγή ηεξαξρηθήο δνκήο ελόο νξγαλνγξάκκαηνο Πξνζζήθε, δηαγξαθή δηεπζπληώλ/ζπλεξγαηώλ, βνεζώλ, πθηζηακέλσλ ζε έλα νξγαλόγξακκα Δηζαγσγή δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο ζε κηα δηαθάλεηα: γξακκή, γξακκή ειεύζεξεο ζρεδίαζεο, βέινο, νξζνγώλην, ηεηξάγσλν, θύθινο, πιαίζην θεηκέλνπ, άιια δηαζέζηκα ζρήκαηα Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ γεκίζκαηνο, ηνπ ρξώκαηνο γξακκήο, ηνπ πάρνπο θαη ηνπ ζηπι ηεο γξακκήο ησλ ζρεκάησλ Αιιαγή ηνπ ζηπι έλαξμεο θαη ιήμεο ελόο βέινπο Δθαξκνγή ζθηάο ζε έλα αληηθείκελν ζρεδίαζεο Πεξηζηξνθή, αλαζηξνθή αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο. 14 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείμενο που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. 15 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 16 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης.

30 6.5 Δθέ Πξνβνιήο Παξνπζίαζεο 6.6 Δθηύπωζε θαη Γηαλνκή Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Γηαγξαθή Πξνθαζνξηζκέλε Κίλεζε ηνίρηζε αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο: αξηζηεξά, ζην θέληξν, δεμηά, επάλσ, θάησ ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα Αιιαγή κεγέζνπο αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο, γξαθήκαηνο/δηαγξάκκαηνο κέζα ζηελ δηαθάλεηα Μεηαθνξά ελόο αληηθεηκέλνπ ζε πξώην πιάλν, ζην θόλην κηαο δηαθάλεηαο Αληηγξαθή γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Μεηαθίλεζε γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Γηαγξαθή γξαθήκαηνο, αληηθεηκέλνπ ζρεδίαζεο κηαο δηαθάλεηαο Πξνζζήθε πξνθαζνξηζκέλεο θίλεζεο ζε θείκελν, εηθόλα κηαο δηαθάλεηαο. Αιιαγή πξνθαζνξηζκέλεο θίλεζεο ζε θείκελν, εηθόλα, δηαθάλεηα Δλαιιαγέο Πξνζζήθε, αιιαγή εθέ ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δηαθαλεηώλ Πξνεηνηκαζία Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο κνξθήο ησλ δηαθαλεηώλ ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο όπσο: Γηαθάλεηεο επηδηαζθνπίνπ, γηα ζεκεηώζεηο, δηαθάλεηεο 35 ρηιηνζηώλ, πξνβνιή ζηελ νζόλε Υξήζε ηνπ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ θαη δηνξζώζεηο όπσο: νξζνγξαθηθά ιάζε, δηαγξαθή επαλαιακβαλόκελσλ ιέμεσλ θιπ Πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ γηα ηνλ παξνπζηαζηή Αιιαγή δηακόξθσζεο δηαθάλεηαο, πξνζαλαηνιηζκνύ: δηαθάλεηαο ζε νξηδόληην ή θαηαθόξπθν. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ραξηηνύ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε δηαθαλεηώλ εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Γηαγξαθή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δηαθαλεηώλ Δθηύπσζε Δθηύπσζε 17 νιόθιεξεο παξνπζίαζεο, ζπγθεθξηκέλσλ δηαθαλεηώλ, ζεκεηώζεσλ αθξναηεξίνπ, νκηιεηή, δηάξζξσζεο δηαθαλεηώλ. Δθηύπσζε πνιιαπιώλ αληηηύπσλ ηεο παξνπζίαζεο Γηαλνκή Παξνπζίαζεο Απόθξπςε, επαλεκθάληζε δηαθαλεηώλ Δθθίλεζε ηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο απ ηελ αξρή, από νπνηνδήπνηε δηαθάλεηα. 17 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας στο παρόν, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με την υποδομή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου.

31 Έκδοση 4.0 Δλόηεηα 7 - Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλωλίεο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 7, Πληποθοπίερ και Δπικοινωνίερ (Module 7, Information and Communication), ε νπνία παξέρεη ην ππόβαζξν γηα ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηόλ ην γλσζηηθό ηνκέα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 7 Η ελόηεηα Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλωλίεο δηαηξείηαη ζε δύν κέξε: Σν πξώην κέξνο, Πιεξνθνξίεο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη όξνπο θαη λα εθηηκήζεη κεξηθνύο από ηνπο παξάγνληεο αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Ο ππνςήθηνο αθόκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξώζεη ζπλήζεηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο κηα εθαξκνγή θπιινκεηξεηή ηζηνύ (πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηό) 18 (web browser) θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ζειηδνδείθηεο (Αγαπεκέλα) ή Αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο, θαζώο θαη λα εθηππώλεη πεξηερόκελα ηζηνζειίδσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηεγείηαη θαη λα ζπκπιεξώζεη ειεθηξνληθέο θόξκεο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. ην δεύηεξν κέξνο, Δπηθνηλωλίεο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) θαη λα έρεη επίγλσζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Αθόκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζην λα ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελύκαηα θαζώο θαη λα επηζπλάςεη αξρεία ζηα κελύκαηα. Δπηπξόζζεηα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θαθέινπο/θαηαιόγνπο κελπκάησλ κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Μέρος 1 ο : Πληροφορίες Καηεγνξία ύλνιν Γεμηνηήηωλ Αλαθνξά Αληηθείκελν Δξγαζίαο 7.1 Σν Γηαδίθηπν (Internet) Βαζηθέο Έλλνηεο/ξνη Καηαλόεζε θαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ όξσλ Γηαδίθηπν (Internet) θαη Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web - WWW) Οξηζκόο θαη θαηαλόεζε ησλ όξσλ: HTTP, URL, ππεξ-ζύλδεζε (ή δεζκόο), ISP, FTP Καηαλόεζε ηεο δνκήο κηαο δηεύζπλζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό Δπίγλσζε ηνπ ηη είλαη θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη κηα εθαξκνγή Φπιινκεηξεηή Ιζηνύ/Πεξηήγεζεο ζηνλ Ιζηό (Web browser) Δπίγλσζε ηνπ ηη είλαη θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη κηα Μεραλή Αλαδήηεζεο (Search Engine) Καηαλόεζε ησλ όξσλ cookie θαη πξνζσξηλή α- πνζήθεπζε (cache) Θέκαηα Αζθάιεηαο - Πξνζηαζίαο Γλώζε ηνπ ηη είλαη κηα πξνζηαηεπκέλε ηζηνζειίδα (ρξήζε νλόκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο) Γλώζε ηνπ ηη είλαη έλα ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό. 18 Στην παρούσα Ελληνική μετάφραση οι όροι «φυλλομετρητής» ή «εφαρμογή φυλλομετρητή» ή «φυλλομετρητής ιστού» ή «εφαρμογή περιήγησης ή πλοήγησης στον Ιστό ή Web» ή «εφαρμογή ανάγνωσης ιστοσελίδων» θεωρούνται ισοδύναμοι Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 31 από 35

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα