ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0"

Transcript

1 ECDL Core Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 2007 Ίδξπκα ECDL (ECDL Foundation ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν, εθηόο αλ ππάξρεη ζρεηηθή άδεηα από ην Ίδξπκα ECDL. Γηα άδεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηνλ εθδόηε. Η επίζεκε Δμεηαζηέα Όιε ηνπ ECDL έθδνζε 5.0, είλαη απηή πνπ δεκνζηεύεη ην Ίδξπκα ECDL θαη κπνξεί λα βξεζεί ζηε δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ:

2 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παξ όια ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί από ην Ίδξπκα ECDL γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο έθδνζεο, θακία εγγύεζε δελ παξέρεηαη από ην Ίδξπκα ECDL, σο εθδόηε, γηα ηελ πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη εληόο απηήο. Δπίζεο, ην Ίδξπκα ECDL δελ είλαη ππεύζπλν ή ππόρξεν γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα, βιάβε, θζνξά, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο πξνθύςεη ιόγσ πιεξνθνξηώλ, νδεγηώλ ή ζπκβνπιώλ πνπ πεξηέρνληαη ζ απηό ην έγγξαθν. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δλόηεηα 1 Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 2 Δλόηεηα 2 Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ 8 Δλόηεηα 3 Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ 12 Δλόηεηα 4 Τπνινγηζηηθά Φύιια 17 Δλόηεηα 5 Υξήζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 22 Δλόηεηα 6 Παξνπζηάζεηο 27 Δλόηεηα 7 Πινήγεζε ζηνλ Ιζηό θαη Δπηθνηλσλία 32 Μέξνο 1 ν Πινήγεζε ζηνλ Ιζηό 33 Μέξνο 2 ν Δπηθνηλσλία 36 Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 1 of 39

4 Δλόηεηα 1 Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ - ΣΠΔ (Module 1, Concepts of Information and Communication Technology - ICT) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηε ζεσξεηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 1 Ζ ελόηεηα Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών ΣΠΔ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη λα γλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά κέξε ελόο ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Καηαλνεί ηη είλαη ην πιηθό, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ελόο ππνινγηζηή θαη ηη είλαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Καηαλνεί ηη είλαη ην ινγηζκηθό θαη λα δίλεη παξαδείγκαηα ζπλήζσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Καηαλνεί πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πιεξνθνξηαθά δίθηπα ζηνλ ρώξν ησλ ππνινγηζηώλ θαη λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν (Internet). Καηαλνεί ηη ζεκαίλεη ν όξνο Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) θαη λα δίλεη παξαδείγκαηα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Καηαλνεί ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο (πξνζηαζίαο από ζσκαηηθνύο θηλδύλνπο) θαζώο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Αλαγλσξίδεη ζεκαληηθά ζέκαηα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Αλαγλσξίδεη ζεκαληηθά λνκηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 1.1 Τιηθό Βαζηθέο Έλλνηεο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Τιηθό (Hardware) Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλαο πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο (personal computer). Γηάθξηζε κεηαμύ ελόο επηηξαπέδηνπ (desktop), θνξεηνύ (laptop/notebook) θαη ππνινγηζηή ηύπνπ tablet PC ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνύο ηνπο ρξήζηεο Αλαγλώξηζε ηππηθώλ θνξεηώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ ρεηξόο όπσο: Πξνζσπηθνύ Φεθηαθνύ Βνεζνύ (Personal Digital Assistant PDA), θηλεηνύ ηειεθώλνπ, έμππλνπ ηειεθώλνπ (smartphone), ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ (multimedia player) θαη γλώζε ησλ θύξησλ Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 2 of 39

5 ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο Γλώζε ησλ θύξησλ κεξώλ ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή όπσο: Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (ΚΜΔ - CPU), είδε κλήκεο, ζθιεξόο δίζθνο, ζπλήζεηο ζπζθεπέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ Αλαγλώξηζε ζύλεζσλ ζπξώλ εηζόδνπ/εμόδνπ όπσο: USB, ζεηξηαθή, παξάιιειε, ζύξα δηθηύνπ, FireWire Απόδνζε ηνπ Η/Τ Γλώζε κεξηθώλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ Η/Τ όπσο: Σαρύηεηα (ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU, κέγεζνο κλήκεο RAM, επεμεξγαζηήο θαη κλήκε ηεο θάξηαο γξαθηθώλ, πιήζνο εθαξκνγώλ πνπ εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα Γλώζε όηη ε ηαρύηεηα (ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο) ηεο CPU κεηξηέηαη ζε Megahertz (MHz) ή Gigahertz (GHz) Μλήκε θαη Απνζήθεπζε Γλώζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ηεο κλήκεο Η/Τ, όπσο: RAM (random-access memory/κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο), ROM (read-only memory/κλήκε κόλν αλάγλσζεο) θαη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο Γλώζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ρσξεηηθόηεηαο απνζήθεπζεο: bit, byte, KB, MB, GB, TB Γλώζε ησλ θύξησλ ηύπσλ ζπζθεπώλ κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ όπσο: Δζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο, εμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο, δίζθνο δηθηύνπ, CD, DVD, νδεγόο USB flash, θάξηα κλήκεο, δηθηπαθόο (online) ρώξνο απνζήθεπζεο πζθεπέο Δηζόδνπ, Δμόδνπ Αλαγλώξηζε κεξηθώλ θύξησλ ζπζθεπώλ εηζόδνπ όπσο: Πνληίθη, πιεθηξνιόγην, ηρλόζθαηξα (trackball), ζαξσηήο (scanner), πηλαθίδα αθήο (touch pad), θσηνγξαθίδα (light pen), ρεηξηζηήξην παηρληδηώλ (joystick), θάκεξα δηαδηθηύνπ (web camera), ςεθηαθή θάκεξα, κηθξόθσλν Αλαγλώξηζε κεξηθώλ θύξησλ ζπζθεπώλ εμόδνπ όπσο: Οζόλεο, εθηππσηέο, ερεία, αθνπζηηθά Καηαλόεζε όηη θάπνηεο ζπζθεπέο είλαη ηαπηόρξνλα ζπζθεπέο θαη εηζόδνπ θαη εμόδνπ, όπσο νη νζόλεο αθήο (touch screens). 1.2 Λνγηζκηθό Βαζηθέο Έλλνηεο Λνγηζκηθνύ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Λνγηζκηθό (Software) Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (operating system) θαη αλαθνξά δηαδεδνκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ζπλήζσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη ησλ ρξήζεώλ ηνπο: Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεηο, Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 3 of 39

6 ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, εθαξκνγέο πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (web browsers), ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, παηρλίδηα ππνινγηζηώλ Γηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηνπ ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ Γλώζε δηαζέζηκσλ επηινγώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ Η/Τ, όπσο: Λνγηζκηθό αλαγλώξηζεο θσλήο (voice recognition), αλαγλώζηεο νζόλεο (screen reader), κεγέζπλζε νζόλεο (screen magnifier), απεηθόληζε πιεθηξνινγίνπ ζηελ νζόλε (on-screen keyboard). 1.3 Γίθηπα Σύπνη Γηθηύνπ Καηαλόεζε ησλ όξσλ Σνπηθό Γίθηπν (Local Area Network - LAN), Αζύξκαην Σνπηθό Γίθηπν (Wireless LAN - WLAN) θαη Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο (Wide Area Network - WAN) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ πειάηε/δηαθνκηζηή (client/server) Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Γηαδίθηπν θαη γλώζε κεξηθώλ από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ρξήζεηο ππεξεζίεο ηνπ Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην Δλδνδίθηπν (Intranet) θαη ην Δλδνδίθηπν Δμσηεξηθήο Πξόζβαζεο (Extranet) Μεηαθνξά Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ιήςε /θαηέβαζκα από (downloading from) θαη αλέβαζκα ζε (uploading to) έλα δίθηπν. 1.4 ΣΠΔ ζηελ Καζεκεξηλή Εσή Ηιεθηξνληθόο Κόζκνο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ξπζκόο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (transfer rate) κεηξνύκελνο ζε: bits αλά δεπηεξόιεπην (bits per second, bps), kilobits αλά δεπηεξόιεπην (kilobits per second, kbps), megabits αλά δεπηεξόιεπην (megabits per second, mbps) Γλώζε ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν: ζύλδεζε κέζσ ηειεθώλνπ (dial-up), επξπδσληθή ζύλδεζε (broadband) Γλώζε ησλ δηάθνξσλ επηινγώλ ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν όπσο: Μέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο, θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θαισδηαθά, αζύξκαηα, δνξπθνξηθά Καηαλόεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επξπδσληθόηεηαο (broadband): πλερήο ζύλδεζε (always on), ζπλήζσο ζηαζεξό θόζηνο (flat fee), πςειή ηαρύηεηα, απμεκέλνο θίλδπλνο εηζβνιήο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Information and Communication Technology - ICT) Γλώζε δηάθνξσλ ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο όπσο: ειεθηξνληθό εκπόξην (e-commerce), ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (e-banking), Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 4 of 39

7 ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε από απόζηαζε (e-learning). Γλώζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο, όπσο: επέιηθηνο ρξόλνο εθκάζεζεο, επέιηθηνο ηόπνο εθκάζεζεο, πνιπκεζηθή καζεζηαθή εκπεηξία, απνηειεζκαηηθόηεηα θόζηνπο (cost effectiveness) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ηειεξγαζία (teleworking). Γλώζε θάπνησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηειεξγαζίαο, όπσο: κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ ρξόλνπ κεηάβαζεο ζηελ εξγαζία, κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα εζηίαζεο ζ έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εξγαζία, επέιηθην πξόγξακκα/σξάξην εξγαζίαο, κείσζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Γλώζε θάπνησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο ηειεξγαζίαο, όπσο: έιιεηςε αλζξώπηλεο επαθήο, πεξηνξηζκόο ηεο έκθαζεο ζηελ νκαδηθή εξγαζία Δπηθνηλσλία Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging - IM) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Σειεθσλία κέζσ Γηαδηθηύνπ (Voice over Internet Protocol - VoIP) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ηξνθνδνζία ελεκέξσζεο δεκνζηεύζεσλ RSS (Really Simple Syndication RSS feed) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ηζηνιόγην (web log - blog) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ «εθπνκπή θαη' αίηεζε» (podcast) Δηθνληθέο Κνηλσλίεο Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ζπλδεδεκέλε εηθνληθή θνηλόηεηα (online virtual community). Αλαγλώξηζε παξαδεηγκάησλ, όπσο: ηζηνρώξνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networking websites), ηζηνρώξνη δεκόζηαο ζπδήηεζεο (Internet forums), δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat rooms), δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ππνινγηζηή (online computer games) Γλώζε ηξόπσλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκνζηεύζνπλ θαη λα δηακνηξάζνπλ αξρεία/πεξηερόκελν ζην Γηαδίθηπν (share online), όπσο: ηζηνιόγην (web log - blog), εθπνκπή θαη' αίηεζε (podcast), θσηνγξαθίεο, απνζπάζκαηα βίληεν θαη ήρνπ Γλώζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ρξήζεο ησλ δηθηπαθώλ θνηλνηήησλ (online communities) όπσο: ξύζκηζε πξνθίι σο ηδησηηθνύ, πεξηνξηζκόο ησλ αλαξηώκελσλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ, γλώζε όηη νη αλαξηώκελεο πιεξνθνξίεο είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο, επηθπιαθηηθόηεηα πξνο ηνπο αγλώζηνπο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 5 of 39

8 1.4.4 Τγεία Καηαλόεζε ηνπ όξνπ εξγνλνκία (ergonomics) Αλαγλώξηζε ηνπ όηη ν θσηηζκόο είλαη έλαο παξάγνληαο πγείαο θαηά ηε ρξήζε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Δπίγλσζε όηη ε ρξήζε ηερλεηνύ θσηηζκνύ, ε πνζόηεηα θαη ε θαηεύζπλζε ηνπ θσηόο είλαη όινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο Καηαλόεζε ηνπ όηη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ππνινγηζηή, ηνπ γξαθείνπ θαη ηεο θαξέθιαο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο ζηάζεο ζώκαηνο Αλαγλώξηζε ηξόπσλ εμαζθάιηζεο ηεο επεμίαο ελόο ρξήζηε ππνινγηζηή θαηά ηε ρξήζε ηνπ όπσο: λα θάλεη ζπρλά δηαηάζεηο, ζπρλά δηαιείκκαηα, ρξήζε ραιαξσηηθώλ ηερληθώλ γηα ηα κάηηα Πεξηβάιινλ Γλώζε ηεο δπλαηόηεηαο αλαθύθισζεο ησλ εμαξηεκάησλ ελόο Η/Τ, ησλ κειαλνδνρείσλ εθηππσηώλ θαη ηνπ ραξηηνύ Γλώζε ησλ επηινγώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο: εθαξκνγή ξπζκίζεσλ γηα λα ζβήλεη απηόκαηα ε νζόλε, απηόκαηε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή, θιείζηκν ηνπ ππνινγηζηή. 1.5 Αζθάιεηα Σαπηνπνίεζε /Απζεληηθνπνίεζε/ Δμαθξίβσζε ηνηρείσλ Καηαλόεζε όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ έλα όλνκα ρξήζηε (user name - ID) θαη έλαλ θσδηθό αζθαιείαο (password) γηα λα ζπλδεζνύλ ζ έλαλ ππνινγηζηή Γλώζε θαιώλ πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο θσδηθώλ πξόζβαζεο όπσο: κε θνηλνπνίεζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο θαη ηαθηηθή αιιαγή ηνπ, ρξήζε θσδηθνύ πξόζβαζεο κε ηθαλό κέγεζνο/πιήζνο ςεθίσλ, επαξθήο αλάκεημε γξακκάησλ θαη αξηζκώλ Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ύπαξμεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο εθηόο ηνπ ρώξνπ όπνπ ππάξρνπλ ηα αξρηθά αξρεία Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλα Σείρνο Πξνζηαζίαο (firewall) Γλώζε ηξόπσλ απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ όπσο: ρξήζε νλόκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο, θιείδσκα ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πιηθνύ κέζσ θαισδίνπ αζθαιείαο Ινί Η/Τ Καηαλόεζε ηνπ όξνπ ηόο ππνινγηζηώλ (computer virus) Δπίγλσζε ηνπ πώο νη ηνί κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζ έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Γλώζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηώλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ινγηζκηθώλ (anti-virus software). Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 6 of 39

9 1.6 Ννκνζεζία Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα (Copyright) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα (copyright) Γλώζε ηνπ πώο αλαγλσξίδεηαη ην λόκηκν ινγηζκηθό (licensed software): ειέγρνληαο ηνλ Κσδηθό Αλαγλώξηζεο Πξντόληνο (Product ID), δήισζε/εγγξαθή πξντόληνο (product registration), πξνβνιή ηεο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνύ (software licence) Καηαλόεζε ηνπ όξνπ άδεηα ρξήζεο ηειηθνύ ρξήζηε (enduser license agreement - EULA) Καηαλόεζε ησλ όξσλ δηαλεκόκελν ινγηζκηθό πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (shareware), ειεύζεξν ινγηζκηθό (freeware) θαη αλνηθηό ινγηζκηθό (open source) Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ ζθνπώλ ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ ζπκβάζεσλ πεξί ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ: λα πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα όζσλ αθνξνύλ ηα δεδνκέλα (data subject - ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ), λα παξαηίζεληαη νη επζύλεο ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ δεδνκέλσλ (data controller) Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ δηθαησκάησλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα όπνηνλ αθνξνύλ ηα δεδνκέλα (data subject - ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ) ζηε ρώξα καο Αλαγλώξηζε ησλ θύξησλ επζπλώλ πξνζηαζίαο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο δεδνκέλσλ (data controller) ζηε ρώξα καο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 7 of 39

10 Δλόηεηα 2 - Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 2, Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ (Module 2, Using the Computer and Managing Files) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 2 Η ελόηεηα Χπήζη Υπολογιζηή και Γιασείπιζη Απσείων απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη γλώζε θαη ηθαλόηεηα ζηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Υξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ βαζηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ βνήζεηαο. Υεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα δνπιεύεη απνδνηηθά ζε έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε (graphical user environment). Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλεη απνηειεζκαηηθά ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο ηνπ ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα είλαη εύθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα εληνπηζηνύλ. Υξεζηκνπνηεί βνεζεηηθό ινγηζκηθό ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο αξρείσλ θαζώο θαη ινγηζκηθό θαηά ησλ ηώλ (anti-virus) γηα λα πξνζηαηεύεη ηνλ ππνινγηζηή. Δπηδεηθλύεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη εθηππώζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 2.1 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Σα Πξώηα Βήκαηα κε ηνλ Τπνινγηζηή Δθθίλεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ) θαη αζθαιήο ζύλδεζε (log on) ρξεζηκνπνηώληαο έλα όλνκα ρξήζηε (user name) θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο (password) Δπαλεθθίλεζε ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Σεξκαηηζκόο εθαξκνγήο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη Σεξκαηηζκόο ηνπ Η/Τ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Βνήζεηαο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 8 of 39

11 2.1.2 Ρύζκηζε Τπνινγηζηή (Setup) Δπηζθόπεζε ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο: νλνκαζία θαη έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, εγθαηεζηεκέλε RAM (κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο) Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο: εκεξνκελία & ώξα, ξπζκίζεηο έληαζεο ήρνπ, επηινγέο εκθάληζεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (ξπζκίζεηο ρξσκάησλ, θόλην επηθάλεηαο εξγαζίαο, αλάιπζε νζόλεο, επηινγέο πξνζηαζίαο νζόλεο) Οξηζκόο, πξνζζήθε θαη ελαιιαγή γιώζζαο πιεθηξνινγίνπ Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ Υξήζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο ζύιιεςεο (print screen) όισλ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο νζόλεο ηνπ ελεξγνύ παξαζύξνπ Δξγαζία κε Δηθνλίδηα Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ εηθνληδίσλ, όπσο απηώλ πνπ αλαπαξηζηνύλ αξρεία, θαθέινπο/θαηαιόγνπο, εθαξκνγέο, εθηππσηέο, ηνλ θάδν αλαθύθισζεο/ζθνππηδνηελεθέ Δπηινγή θαη κεηαθίλεζε εηθνληδίσλ Γεκηνπξγία, δηαγξαθή εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο πξνο/από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο Υξήζε εηθνληδίνπ γηα ην άλνηγκα ελόο αξρείνπ, θαθέινπ, εθαξκνγήο Υξήζε Παξαζύξσλ Αλαγλώξηζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ελόο παξαζύξνπ: γξακκή ηίηινπ, γξακκή κελνύ εληνιώλ, γξακκή εξγαιείσλ ή θνξδέια (ribbon), γξακκή θαηάζηαζεο, ξάβδνη θύιηζεο Διαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, επαλαθνξά, αιιαγή κεγέζνπο, κεηαθίλεζε θαη θιείζηκν παξαζύξνπ Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξαζύξσλ. 2.2 Γηαρείξηζε Αξρείσλ Βαζηθέο Έλλνηεο Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα νξγαλώλεη ηηο κνλάδεο δίζθσλ, ηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία ζε κε ηεξαξρηθή δνκή Γλώζε ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη θαθέισλ όπσο: ζθιεξόο δίζθνο, δίζθνη δηθηύνπ, νδεγνί USB Flash κλήκεο, CD-R/W, DVD-RW Γλώζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο κεγέζνπο αξρείσλ θαη θαθέισλ: KB, MB, GB Καηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ηαθηηθήο δεκηνπξγίαο εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα γηα Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 9 of 39

12 θύιαμε ζε άιιε ηνπνζεζία Καηαλόεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο δηαδηθηπαθήο απνζήθεπζεο αξρείσλ (online file storage): εύθνιε πξόζβαζε, δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ αξρείσλ Αξρεία θαη Φάθεινη Άλνηγκα παξαζύξνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ νλόκαηνο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ζηε κνλάδα δίζθνπ ελόο θαθέινπ Αλάπηπμε, ζύκπηπμε πξνβνιώλ κνλάδσλ δίζθνπ, θαθέισλ Πινήγεζε - Μεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξρείν, θάθειν ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Γεκηνπξγία θαθέινπ θαη πεξαηηέξσ ππνθαθέινπ Δξγαζία κε Αξρεία Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ ηύπσλ/κνξθόηππσλ αξρείσλ, όπσο: αξρεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάζεσλ, αξρεία ζε θνξεηό κνξθόηππν εγγξάθνπ (.pdf - portable document format files), εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν, ζπκπηεζκέλα αξρεία, πξνζσξηλά αξρεία, εθηειέζηκα αξρεία Άλνηγκα (θαη θιείζηκν) κηαο εθαξκνγήο απινύ θεηκελνγξάθνπ (ή άιιεο εθαξκνγήο). Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζε αξρείν, απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ κε ζπγθεθξηκέλν όλνκα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ελόο αξρείνπ: κόλν γηα αλάγλσζε/θιεηδσκέλν, γηα αλάγλσζε-εγγξαθή Σαμηλόκεζε αξρείσλ ζε αύμνπζα, θζίλνπζα ηαμηλόκεζε θαηά όλνκα, κέγεζνο, ηύπν θαη εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο Αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ νλνκαζίαο αξρείσλ θαη θαθέισλ: Υξήζε νλνκάησλ κε λόεκα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάθιεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο, δηαηήξεζε ησλ ζσζηώλ επεθηάζεώλ ηνπο Μεηνλνκαζία αξρείσλ, θαθέισλ Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε Δπηινγή ελόο αξρείνπ ή/θαη θαθέινπ κεκνλσκέλα ή σο νκάδα γεηηνληθώλή κε-γεηηνληθώλ αξρείσλ θαη θαθέισλ Αληηγξαθή αξρείσλ θαη θαθέισλ κεηαμύ θαθέισλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Μεηαθίλεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ κεηαμύ θαθέισλ θαη κνλάδσλ δίζθσλ Γηαγξαθή, Δπαλαθνξά Γηαγξαθή αξρείσλ θαη θαθέισλ κέζσ ηνπ Κάδνπ Αλαθύθισζεο/θνππηδνηελεθέ Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ θαη θαθέισλ από ηνλ Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 10 of 39

13 Κάδν Αλαθύθισζεο/θνππηδνηελεθέ Άδεηαζκα Κάδνπ Αλαθύθισζεο/θνππηδνηελεθέ Αλαδήηεζε Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ Δύξεζε/Αλαδήηεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο αξρείνπ, θαθέινπ Αλαδήηεζε αξρείσλ κε βάζε νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ νλόκαηόο ηνπο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν Αλαδήηεζε αξρείσλ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο, εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ην κέγεζνο Αλαδήηεζε αξρείσλ κε ρξήζε εηδηθώλ ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ (wildcards): ηύπνο/κνξθόηππνο αξρείνπ, πξώην γξάκκα νλόκαηνο αξρείνπ Πξνβνιή ιίζηαο πξόζθαηα ρξεζηκνπνηεκέλσλ αξρείσλ. 2.3 Βνεζεηηθά Δξγαιεία (Utilities) πκπίεζε Αξρείσλ Καηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη πκπίεζε Αξρείσλ πκπίεζε αξρείσλ ζε έλαλ θάθειν ζε κηα κνλάδα δίζθνπ Απνζπκπίεζε ζπκπηεζκέλσλ αξρείσλ από ζπγθεθξηκέλε ζέζε κηαο κνλάδαο δίζθνπ Λνγηζκηθό Αλίρλεπζεο Ιώλ (Anti-Virus) Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλαο ηόο ππνινγηζηή (computer virus) θαη ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνο έλαο ηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζ έλαλ ππνινγηζηή Υξήζε ινγηζκηθνύ θαηά ησλ ηώλ θαη ζάξσζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο δίζθνπ, θαθέισλ θαη αξρείσλ Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ ινγηζκηθώλ θαηά ησλ ηώλ. 2.4 Γηαρείξηζε Δθηππώζεσλ Δπηινγέο Δθηππσηή Αιιαγή ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ εθηππσηή ζηε ιίζηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθηππσηώλ Δγθαηάζηαζε λένπ εθηππσηή ζηνλ ππνινγηζηή Δθηύπσζε Δθηύπσζε αξρείνπ από έλαλ θεηκελνγξάθν Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο κηαο εξγαζίαο εθηύπσζεο ζηελ νπξά εθηύπσζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή Πξνζσξηλή δηαθνπή/παύζε, επαλεθθίλεζε, δηαγξαθή εξγαζίαο εθηύπσζεο από ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππώζεσλ ηνπ εθηππσηή. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 11 of 39

14 Δλόηεηα 3 Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (Module 3, Word Processing), θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 3 Η ελόηεηα Δπεξεπγαζία Κειμένος απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαζεκεξηλώλ επηζηνιώλ θαη εγγξάθσλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Δξγάδεηαη κε έγγξαθα θαη λα ηα απνζεθεύεη ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ. Δπηιέγεη δηαζέζηκεο ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, όπσο ε ιεηηνπξγία ηεο Βνήζεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Γεκηνπξγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη κηθξνύ κεγέζνπο έγγξαθα ηα νπνία ζα είλαη έηνηκα γηα θνηλή ρξήζε θαη δηαλνκή. Δθαξκόδεη δηάθνξεο κνξθνπνηήζεηο ζηα έγγξαθα γηα λα ηα βειηηώλεη πξνηνύ ηα δηαλείκεη θαη λα αλαγλσξίδεη θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνξθνπνηήζεσλ. Δηζάγεη πίλαθεο, εηθόλεο θαη αληηθείκελα ζρεδίαζεο ζηα έγγξαθα. Πξνεηνηκάδεη ηα έγγξαθα γηα ρξήζε ζε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο. Πξνζαξκόδεη ηηο ξπζκίζεηο ζειίδαο ηνπ εγγξάθνπ, λα ην ειέγρεη θαη λα ην δηνξζώλεη νξζνγξαθηθά πξηλ ηελ ηειηθή ηνπ εθηύπσζε. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 3.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Δξγαζία κε Έγγξαθα Άλνηγκα, θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Άλνηγκα, θιείζηκν εγγξάθσλ Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ βαζηζκέλνπ ζην πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν όπσο: ππόκλεκα (memo), θαμ, πξόγξακκα ζπλάληεζεο (agenda) Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ ζε κηα ζέζε ζε έλαλ δίζθν. Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν όλνκα ζε κηα ζέζε ζε έλαλ δίζθν Απνζήθεπζε ελόο εγγξάθνπ κε άιιν ηύπν αξρείνπ, όπσο: αξρείν απινύ θεηκέλνπ, κνξθή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ (RTF), πξόηππν, αξρείν κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 12 of 39

15 Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Βειηίσζε Παξαγσγηθόηεηαο Μεηαβνιή ησλ βαζηθώλ επηινγώλ/πξνηηκήζεσλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο γηα άλνηγκα θαη απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ. 3.2 Γεκηνπξγία Δγγξάθσλ Δηζαγσγή Κεηκέλνπ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Υξήζε εξγαιείνπ κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ. Δπαλαθνξά, ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξδέιαο (ribbon) Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιώλ εγγξάθνπ Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζ έλα έγγξαθν Δπηινγή, Δπεμεξγαζία Δηζαγσγή ζπκβόισλ ή εηδηθώλ ραξαθηήξσλ, όπσο:,, Δκθάληζε, απόθξπςε κε εθηππώζηκσλ ραξαθηήξσλ όπσο: θελά, ζεκάδηα παξαγξάθσλ, ζεκάδηα κε απηόκαησλ αιιαγώλ γξακκήο, ραξαθηήξεο ζηεινζεηώλ Δπηινγή ραξαθηήξα, ιέμεο, γξακκήο, πξόηαζεο, παξαγξάθνπ, νιόθιεξνπ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ Δπεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνζζήθε θαη δηαγξαθή ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ, κε πιεθηξνιόγεζε επάλσ ζε ππάξρνλ θείκελν Υξήζε απιήο εληνιήο εύξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Υξήζε απιήο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε θεηκέλνπ εληόο ηνπ ίδηνπ έγγξαθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Γηαγξαθή θεηκέλνπ Υξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αλαίξεζεο (undo) θαη αθύξσζεο αλαίξεζεο (redo). 3.3 Μνξθνπνίεζε Κείκελν Αιιαγή κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ: είδνο γξακκαηνζεηξάο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ: έληνλε, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλε γξαθή. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 13 of 39

16 Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ: εθζέηεο, δείθηεο Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζε θείκελν Δθαξκνγή αιιαγώλ πεδώλ/θεθαιαίσλ ζε θείκελν Δθαξκνγή απηόκαηνπ ζπιιαβηζκνύ Παξάγξαθνη Γεκηνπξγία, ζπγρώλεπζε παξαγξάθνπ(-σλ) Πξνζζήθε, δηαγξαθή κε απηόκαηεο αιιαγήο γξακκήο (line break) Αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζηνίρηζεο θεηκέλνπ: ρξήζε ζηνίρηζεο, εζνρώλ, ζηεινζεηώλ αληί εηζαγσγήο θελώλ ραξαθηήξσλ ηνίρηζε θεηκέλνπ αξηζηεξά, ζην θέληξν, δεμηά, πιήξεο ζηνίρηζε Γεκηνπξγία εζνρώλ παξαγξάθσλ: αξηζηεξή, δεμηά, πξώηεο γξακκήο Οξηζκόο, δηαγξαθή θαη ρξήζε ζηεινζεηώλ: αξηζηεξήο, δεμηάο, θεληξηθήο, δεθαδηθήο ζηνίρηζεο Αλαγλώξηζε θαιήο πξαθηηθήο ζηηο απνζηάζεηο παξαγξάθσλ: εθαξκνγή θαζνξηζκέλσλ απνζηάζεσλ παξαγξάθσλ αληί ρξήζεο ηνπ πιήθηξνπ Enter Δθαξκνγή απόζηαζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξάγξαθν. Δθαξκνγή κνλνύ δηάζηηρνπ, 1,5 γξακκήο, δηπινύ δηάζηηρνπ κεηαμύ ησλ γξακκώλ ηεο παξαγξάθνπ Πξνζζήθε, απαινηθή θνπθίδσλ θαη αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ. Δλαιιαγή κεηαμύ θαζνξηζκέλσλ ζηπι θνπθίδσλ θαη αξίζκεζεο ζε ιίζηα ελόο επηπέδνπ Πξνζζήθε πεξηγξάκκαηνο πιαηζίνπ θαη ζθίαζεο/ρξώκαηνο θόληνπ ζε κηα παξάγξαθν ηπι Δθαξκνγή ππάξρνληνο ζηπι ραξαθηήξα ζε επηιεγκέλν θείκελν Δθαξκνγή ππάξρνληνο ζηπι παξαγξάθνπ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο παξαγξάθνπο Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ αληηγξαθήο κνξθήο. 3.4 Αληηθείκελα Γεκηνπξγία Πίλαθα Γεκηνπξγία πίλαθα έηνηκνπ γηα εηζαγσγή δεδνκέλσλ Δηζαγσγή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πίλαθα. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 14 of 39

17 Δπηινγή γξακκώλ, ζηειώλ, θειηώλ, νιόθιεξνπ ηνπ πίλαθα Δηζαγσγή, δηαγξαθή γξακκώλ θαη ζηειώλ Μνξθνπνίεζε Πίλαθα Μεηαβνιή πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ Αιιαγή ηνπ ζηπι, ηνπ πιάηνπο, ηνπ ρξώκαηνο γξακκήο πεξηγξάκκαηνο θειηνύ, Πξνζζήθε ζθίαζεο/ρξώκαηνο γεκίζκαηνο ζε θειηά Γξαθηθά Αληηθείκελα Δηζαγσγή ελόο αληηθεηκέλνπ (θσηνγξαθία, εηθόλα, γξάθεκα, αληηθείκελν ζρεδίαζεο) ζε κηα θαζνξηζκέλε ζέζε ζην έγγξαθν Δπηινγή ελόο αληηθεηκέλνπ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ εληόο ηνπ εγγξάθνπ, κεηαμύ αλνηθηώλ εγγξάθσλ Αιιαγή κεγέζνπο, δηαγξαθή ελόο αληηθεηκέλνπ. 3.5 πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο Πξνεηνηκαζία Άλνηγκα, πξνεηνηκαζία ελόο εγγξάθνπ σο θύξην έγγξαθν ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο Δπηινγή κηαο ιίζηαο παξαιεπηώλ από άιιν αξρείν δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζε ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο Δηζαγσγή πεδίσλ δεδνκέλσλ ζ έλα θύξην έγγξαθν ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο (επηζηνιή, εηηθέηεο) Απνηειέζκαηα πγρώλεπζε κηαο ιίζηαο παξαιεπηώλ κε έλα έγγξαθν επηζηνιήο ή εηηθεηώλ ζε λέν αξρείν ή απ επζείαο ζηνλ εθηππσηή Δθηύπσζε απνηειεζκάησλ ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο: επηζηνιέο, εηηθέηεο. 3.6 Πξνεηνηκαζία Απνηειεζκάησλ Γηακόξθσζε Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο εγγξάθνπ: νξηδόληηα, θαηαθόξπθα. Αιιαγή κεγέζνπο ραξηηνύ Αιιαγή πεξηζσξίσλ νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ: επάλσ, θάησ, αξηζηεξά θαη δεμηά Αλαγλώξηζε θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζειίδσλ: εηζαγσγή κε απηόκαηεο αιιαγήο ζειίδαο αληί ηεο ρξήζεο ηνπ πιήθηξνπ Enter Δηζαγσγή, δηαγξαθή κε απηόκαησλ αιιαγώλ ζειίδαο ζε έλα έγγξαθν Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ θεθαιίδα θαη Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 15 of 39

18 ην ππνζέιηδν Δηζαγσγή πεδίσλ ζε θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα: εκεξνκελίαο, πιεξνθνξίεο αξηζκνύ ζειίδαο, όλνκα εγγξάθνπ Δθαξκνγή απηόκαηεο αξίζκεζεο ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν Έιεγρνο θαη Δθηύπσζε Υξήζε ηνπ νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ θαη δηνξζώζεηο όπσο: δηόξζσζε νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ, δηαγξαθή επαλαιακβαλόκελσλ ιέμεσλ Πξνζζήθε ιέμεσλ ζην ελζσκαησκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ιεμηθό ρξήζηε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ νξζνγξαθηθό έιεγρν ηεο εθαξκνγήο Πξνεπηζθόπεζε εθηύπσζεο εγγξάθνπ Δθηύπσζε εγγξάθνπ ζε εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή, ρξεζηκνπνηώληαο επηινγέο εθηύπσζεο όπσο: εθηύπσζε νιόθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ, ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ, πιήζνο αληηηύπσλ. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 16 of 39

19 Δλόηεηα 4 Τπνινγηζηηθά Φύιια Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Τπνινγηζηηθά Φύιια (Module 4, Spreadsheets) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 4 Η ελόηεηα Υπολογιζηικά Φύλλα (Spreadsheets) απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη λα επηδείμεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζηε ρξήζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ γηα λα παξάγεη αθξηβή απνηειέζκαηα εξγαζίαο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Δξγάδεηαη κε ππνινγηζηηθά θύιια θαη λα ηα απνζεθεύεη ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ. Δπηιέγεη δηαζέζηκεο ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, όπσο ε ιεηηνπξγία ηεο Βνήζεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Δηζάγεη δεδνκέλα ζε θειηά θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηε δεκηνπξγία ιηζηώλ. Να επηιέγεη, λα ηαμηλνκεί θαζώο θαη λα αληηγξάθεη, κεηαθηλεί θαη λα δηαγξάθεη δεδνκέλα. Δπεμεξγάδεηαη ηηο γξακκέο θαη ζηήιεο ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ λα αληηγξάθεη, κεηαθηλεί, δηαγξάθεη θαη λα κεηνλνκάδεη θαηάιιεια ηα θύιια εξγαζίαο. Γεκηνπξγεί καζεκαηηθνύο θαη ινγηθνύο ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. Υξεζηκνπνηεί ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο ζηε δεκηνπξγία ηύπσλ θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηηο ηηκέο ζθάικαηνο ζε ηύπνπο. Μνξθνπνηεί αξηζκνύο θαη πεξηερόκελν θεηκέλνπ ζ έλα ππνινγηζηηθό θύιιν. Δπηιέγεη, δεκηνπξγεί θαη κνξθνπνηεί γξαθήκαηα γηα λα επηθνηλσλεί ηα δεδνκέλα θαηάιιεια θαη κε ηε ζσζηή ηνπο ζεκαζία. Ρπζκίδεη ηηο επηινγέο ζειίδαο θαηάιιεια θαζώο θαη λα ειέγρεη θαη λα δηνξζώλεη ην πεξηερόκελν ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπ εθηύπσζε. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 4.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Δξγαζία κε Τπνινγηζηηθά Φύιια Άλνηγκα, θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. Άλνηγκα, θιείζηκν ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γεκηνπξγία λένπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ βαζηζκέλνπ ζην πξνθαζνξηζκέλν πξόηππν Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε κηα ζέζε Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 17 of 39

20 ζηνλ δίζθν. Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ κε άιιν όλνκα ζε κηα ζέζε ζηνλ δίζθν Απνζήθεπζε ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ ζε άιινλ ηύπν αξρείνπ, όπσο: πξόηππν αξρείν θεηκέλνπ κε επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Βειηίσζε Παξαγσγηθόηεηαο Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/πξνηηκήζεσλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Υξήζε ησλ εξγαιείσλ κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ. Δπαλαθνξά, ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξδέιαο (ribbon). 4.2 Κειηά Δηζαγσγή, Δπηινγή Καηαλόεζε όηη έλα θειί ελόο θύιινπ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα κόλν ζηνηρείν δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα, ην λνκα ζε έλα θειί, ην Δπίζεην ζε άιιν δηπιαλό θειί) Αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ δεκηνπξγίαο ιηζηώλ: απνθπγή θελώλ γξακκώλ θαη ζηειώλ ζην θύξην ζώκα ηεο ιίζηαο, εηζαγσγή θελήο γξακκήο πξηλ από ηε γξακκή πλόινπ, επηβεβαίσζε όηη ηα όκνξα θειηά ηεο ιίζηαο είλαη θελά Δηζαγσγή αξηζκνύ, εκεξνκελίαο, θεηκέλνπ ζε έλα θειί Δπηινγή ελόο θειηνύ, κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθά ή κε γεηηνληθά θειηά, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Δπεμεξγαζία, Σαμηλόκεζε Δπεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ θειηνύ, ηξνπνπνίεζε ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ θειηνύ Υξήζε ηεο εληνιήο αλαίξεζεο, αθύξσζε αλαίξεζεο Υξήζε ηεο εληνιήο εύξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Υξήζε ηεο εληνιήο αληηθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζ έλα θύιιν εξγαζίαο Σαμηλόκεζε πεξηνρήο θειηώλ βάζε ελόο θξηηεξίνπ κε αύμνπζα ή θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή κε αιθαβεηηθή ή αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά Αληηγξαθή, Μεηαθίλεζε, Αληηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ εληόο ηνπ ίδηνπ θύιινπ εξγαζίαο, κεηαμύ θύιισλ Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 18 of 39

21 Γηαγξαθή εξγαζίαο, κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ/ρεηξηζηεξίνπ απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο γηα ηελ αληηγξαθή ή ηε ζπκπιήξσζε δηαδνρηθώλ δεδνκέλσλ Μεηαθίλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο θειηνύ ή κηαο πεξηνρήο θειηώλ ζε έλα άιιν ζεκείν κέζα ζην ίδην θύιιν εξγαζίαο ή ζε άιια θύιια εξγαζίαο ή κεηαμύ αλνηθηώλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Γηαγξαθή πεξηερνκέλσλ θειηώλ. 4.3 Γηαρείξηζε Φύιισλ Δξγαζίαο Γξακκέο θαη ηήιεο Δπηινγή κηαο γξακκήο ή κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο γξακκέο Δπηινγή κηαο ζηήιεο ή κηαο πεξηνρήο από γεηηνληθέο ή κε γεηηνληθέο ζηήιεο Δηζαγσγή, δηαγξαθή θειηώλ, γξακκώλ, ζηειώλ Σξνπνπνίεζε πιάηνπο ζηειώλ, ύςνπο γξακκώλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ζην βέιηηζην πιάηνο ή ύςνο ηαζεξνπνίεζε/απνζηαζεξνπνίεζε ηίηισλ γξακκήο ή/θαη ζηήιεο Φύιια Δξγαζίαο Δλαιιαγή κεηαμύ θύιισλ εξγαζίαο αλνηθηώλ βηβιίσλ εξγαζίαο Δηζαγσγή ελόο λένπ θύιινπ εξγαζίαο, δηαγξαθή ελόο θύιινπ εξγαζίαο Αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαηά ηελ νλνκαζία θύιισλ εξγαζίαο: ρξήζε νλνκάησλ κε λόεκα αληί γηα απνδνρή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νλνκάησλ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, κεηνλνκαζία ελόο θύιινπ εξγαζίαο ζε ππνινγηζηηθά θύιια. 4.4 Σύπνη θαη πλαξηήζεηο Αξηζκεηηθνί Σύπνη Τπνινγηζκνύ Αλαγλώξηζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζηε δεκηνπξγία ηύπσλ: ρξήζε αλαθνξώλ ζε θειηά αληί πιεθηξνιόγεζεο αξηζκώλ ζηνπο ηύπνπο Γεκηνπξγία ηύπσλ ππνινγηζκνύ κε ρξήζε αξηζκώλ,, αλαθνξώλ θειηώλ θαη αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ (πξόζζεζεο, αθαίξεζεο, πνιιαπιαζηαζκνύ, δηαίξεζεο) Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ κελπκάησλ/ηηκώλ ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηύπσλ ππνινγηζκνύ: #ΟΝΟΜΑ? (#NAME?), #ΓΙΑΙΡ/0! (#DIV/0!), #ΑΝΑΦ! (#REF!) Καηαλόεζε θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ, απόιπησλ αλαθνξώλ θειηώλ ζε ηύπνπο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 19 of 39

22 4.4.2 πλαξηήζεηο Υξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ αζξνίζκαηνο (sum), ηνπ κέζνπ όξνπ (average), ηνπ ειάρηζηνπ (min), ηνπ κέγηζηνπ (max), ηεο θαηακέηξεζεο αξηζκώλ (count), ηεο θαηακέηξεζεο κε θελώλ θειηώλ (counta), ηεο θαηακέηξεζεο θελώλ (countblank) Υξήζε ηεο ινγηθήο ζπλάξηεζεο if (πνπ λα απνδίδεη κηα από δύν ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο) κε ρξήζε ηειεζηώλ ζύγθξηζεο: =, >, <. 4.5 Μνξθνπνίεζε Αξηζκνί / Ηκεξνκελίεο Μνξθνπνίεζε θειηώλ ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο κε νξηζκέλν πιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ, λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο κε ή ρσξίο ζύκβνιν δηαρσξηζηηθνύ ρηιηάδσλ Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζηπι εκεξνκελίαο ή λα εκθαλίδνπλ θάπνην ζύκβνιν λνκηζκαηηθήο κνλάδαο Μνξθνπνίεζε θειηώλ έηζη ώζηε λα εκθαλίδνπλ αξηζκνύο σο πνζνζηά Πεξηερόκελα Αιιαγή ηεο εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ θειηώλ: κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ηύπνο γξακκαηνζεηξάο Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο ζε πεξηερόκελα θειηώλ: έληνλε, πιάγηα, ππνγξακκηζκέλε, δηπιά ππνγξακκηζκέλε γξαθή Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ζηα πεξηερόκελα θειηνύ θαη ζην θόλην θειηνύ Αληηγξαθή ηεο κνξθνπνίεζεο ελόο θειηνύ ή πεξηνρήο θειηώλ ζε άιιν θειί ή πεξηνρή θειηώλ ηνίρηζε, Δθέ Πεξηγξάκκαηνο Δθαξκνγή αλαδίπισζεο ζηα πεξηερόκελα ελόο θειηνύ ή πεξηνρήο θειηώλ ηνίρηζε πεξηερνκέλσλ θειηώλ: νξηδόληηα, θαηαθόξπθα. Πξνζαξκνγή πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηερνκέλσλ θειηώλ πγρώλεπζε θειηώλ θαη ζηνίρηζε ζην θέληξν ελόο ηίηινπ ζε έλα ζπγρσλεπκέλν θειί Πξνζζήθε πεξηγξακκάησλ ζε θειί, πεξηνρή θειηώλ: γξακκέο, ρξώκαηα. 4.6 Γξαθήκαηα Γεκηνπξγία Γεκηνπξγία δηαθόξσλ ηύπσλ γξαθεκάησλ από ηα δεδνκέλα ελόο ππνινγηζηηθνύ θύιινπ: γξαθήκαηα ζηήιεο, ξάβδσλ, γξακκήο, πίηαο Δπηινγή ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 20 of 39

23 Μεηαθίλεζε/Αληηγξαθή, αιιαγή κεγέζνπο, δηαγξαθή γξαθήκαηνο Δπεμεξγαζία Πξνζζήθε, απαινηθή, επεμεξγαζία ηίηινπ ζε γξάθεκα Πξνζζήθε εηηθεηώλ δεδνκέλσλ ζε γξάθεκα: ηηκέο/αξηζκνί, πνζνζηά Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θόληνπ ελόο γξαθήκαηνο, ηνπ ρξώκαηνο θόληνπ ηνπ ππνκλήκαηνο Αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ησλ ζηειώλ, ξάβδσλ, γξακκώλ, ηκεκάησλ πίηαο ελόο γξαθήκαηνο Αιιαγή κεγέζνπο θαη ρξώκαηνο γξακκαηνζεηξάο θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ, ησλ αμόλσλ, ηνπ ππνκλήκαηνο ελόο γξαθήκαηνο. 4.7 Πξνεηνηκαζία Δθηππώζεσλ Γηακόξθσζε Αιιαγή πεξηζσξίσλ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: πάλσ, θάησ, αξηζηεξό, δεμί Αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζειίδαο ελόο θύιινπ εξγαζίαο: νξηδόληηνο, θαηαθόξπθνο. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ Πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ζειίδαο ώζηε ην πεξηερόκελν ελόο θύιινπ εξγαζίαο λα ρσξάεη ζε κία ζειίδα ή ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζειίδσλ Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή θεηκέλνπ θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ ελόο θύιινπ εξγαζίαο Δηζαγσγή θαη δηαγξαθή πεδίσλ ζηελ Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν ελόο θύιινπ εξγαζίαο: πιεξνθνξίεο αξίζκεζεο ζειίδαο, εκεξνκελία, ώξα, όλνκα αξρείνπ, όλνκα θύιινπ εξγαζίαο Έιεγρνο θαη Δθηύπσζε Έιεγρνο θαη δηόξζσζε ππνινγηζκώλ θαη θεηκέλνπ ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ γξακκώλ πιέγκαηνο, εκθάληζε ησλ επηθεθαιίδσλ ζηειώλ θαη γξακκώλ γηα ηηο αλάγθεο εθηύπσζεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Δθαξκνγή απηόκαηεο εθηύπσζεο ηεο γξακκήοηίηινπ ζε θάζε ζειίδα ελόο εθηππσκέλνπ θύιινπ εξγαζίαο Πξνεπηζθόπεζε ελόο θύιινπ εξγαζίαο Δθηύπσζε κηαο επηιεγκέλεο πεξηνρήο θειηώλ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο, πιήζνπο αληηηύπσλ ελόο θύιινπ εξγαζίαο, νιόθιεξνπ ηνπ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ, επηιεγκέλνπ γξαθήκαηνο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 21 of 39

24 Δλόηεηα 5 Υξήζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 5, Υξήζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Module 5, Using Databases) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 5 Η ελόηεηα Χπήζη Βάζεων Γεδομένων απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα επηδείμεη ηθαλόηεηα ζηε ρξήζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Καηαλνεί ηη είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ, πώο είλαη νξγαλσκέλε θαη πώο ιεηηνπξγεί. Γεκηνπξγεί κηα απιή βάζε δεδνκέλσλ θαη λα πξνβάιεη ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο κε δηάθνξεο κεζόδνπο. Γεκηνπξγεί έλαλ πίλαθα, λα νξίδεη θαη λα ηξνπνπνηεί πεδία θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο, λα εηζάγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζ έλαλ πίλαθα. Σαμηλνκεί θαη λα θηιηξάξεη έλαλ πίλαθα ή κηα θόξκα; Να δεκηνπξγεί, ηξνπνπνηεί θαη εθηειεί εξσηήκαηα γηα λα αλαθηά ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο από ηε βάζε δεδνκέλσλ. Καηαλνεί ηη είλαη κηα θόξκα θαη λα δεκηνπξγεί κηα θόξκα γηα λα εηζάγεη, ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο θαη δεδνκέλα από ηηο εγγξαθέο. Γεκηνπξγεί ζπλήζεηο εθζέζεηο/αλαθνξέο θαη λα πξνεηνηκάδεη απνηειέζκαηα έηνηκα πξνο δηαθίλεζε. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 5.1 Καηαλόεζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Βαζηθέο Έλλνηεο Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα βάζε δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο, ηηο εγγξαθέο θαη ηα πεδία Γλώζε κεξηθώλ θνηλώλ ρξήζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο βάζεσλ δεδνκέλσλ, όπσο: ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ αεξνγξακκώλ, θπβεξλεηηθά κεηξώα, εγγξαθέο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, πιεξνθνξίεο αζζελώλ λνζνθνκείσλ Οξγάλσζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε όηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε έλαλ κνλαδηθό ηύπν αληηθεηκέλνπ. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 22 of 39

25 Καηαλόεζε όηη θάζε πεδίν ελόο πίλαθα πξέπεη λα πεξηέρεη κόλν έλα ζηνηρείν δεδνκέλσλ Καηαλόεζε όηη ην πεξηερόκελν ελόο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ έλαλ θαηάιιειν ηύπν δεδνκέλσλ, όπσο: θείκελν, αξηζκό, εκεξνκελία/ώξα, λαη/όρη Καηαλόεζε όηη ηα πεδία έρνπλ ζπζρεηηδόκελεο ηδηόηεηεο πεδίσλ, όπσο: κέγεζνο πεδίνπ, κνξθή, πξνεπηιεγκέλε ηηκή Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην επξεηήξην πίλαθα. Καηαλόεζε πώο έλα επξεηήξην επηηξέπεη ηε γξεγνξόηεξε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ρέζεηο Καηαλόεζε όηη ν θύξηνο ζθνπόο ηεο ζπζρέηηζεο πηλάθσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο επαλάιεςεο ησλ δεδνκέλσλ Καηαλόεζε, δεκηνπξγία/δηαγξαθή ζρέζεο πνπ βαζίδεηαη ζην ηαίξηαζκα ελόο κνλαδηθνύ πεδίνπ ελόο πίλαθα κε έλα πεδίν ελόο άιινπ πίλαθα Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο θαη θαζνξηζκόο ηεο δηαηήξεζεο αθεξαηόηεηαο αλαθνξώλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ πηλάθσλ Λεηηνπξγία Γλώζε ηνπ όηη κηα επαγγεικαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ζρεδηάδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη από εηδηθνύο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Γλώζε ηνπ όηη ε εηζαγσγή, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ δηεθπεξαηώλεηαη από ρξήζηεο Γλώζε ηνπ όηη ν δηαρεηξηζηήο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ παξέρεη ζηνπο θαηάιιεινπο ρξήζηεο πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα Γλώζε ηνπ όηη ν δηαρεηξηζηήο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλάθηεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κεηά από θαηάξξεπζε (crash) ή ζεκαληηθά ζθάικαηα. 5.2 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Δξγαζία κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ Άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο βάζεσλ δεδνκέλσλ Άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο βάζεο δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 23 of 39

26 Δκθάληζε θαη απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ. Δπαλαθνξά θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξδέιαο (ribbon) Υξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο πλήζεηο Δξγαζίεο Άλνηγκα, απνζήθεπζε θαη θιείζηκν πίλαθα, εξσηήκαηνο, θόξκαο, έθζεζεο/αλαθνξάο Δλαιιαγέο κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ πίλαθα, εξσηήκαηνο, θόξκαο, έθζεζεο Γηαγξαθή πίλαθα, εξσηήκαηνο, θόξκαο, έθζεζεο Πινήγεζε κεηαμύ εγγξαθώλ ζε πίλαθα, εξώηεκα, θόξκα Σαμηλόκεζε δεδνκέλσλ ζ έλαλ πίλαθα ή θόξκα, ηαμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο θαηά αύμνπζα ή θζίλνπζα αιθαβεηηθή ή αξηζκεηηθή ζεηξά θαη αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά. 5.3 Πίλαθεο Δγγξαθέο Πξνζζήθε θαη δηαγξαθή εγγξαθώλ ζε έλαλ πίλαθα Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή ρεδίαζε Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία ελόο πίλαθα θαη θαζνξηζκόο ησλ πεδίσλ θαη ησλ ηύπσλ ηνπο, όπσο: θείκελν, αξηζκόο, εκεξνκελία/ώξα, λαη/όρη Δθαξκνγή ξπζκίζεσλ ηδηνηήησλ πεδίσλ: κέγεζνο πεδίνπ, κνξθή αξηζκνύ, κνξθή εκεξνκελίαο/ώξαο, πξνεπηιεγκέλε ηηκή Γεκηνπξγία θαλόλα επηθύξσζεο γηα αξηζκό, εκεξνκελία/ώξα, λνκηζκαηηθή κνλάδα Καηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηύπνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πεδίσλ ζε έλαλ πίλαθα Οξηζκόο πεδίνπ σο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ (κε ή ρσξίο ύπαξμε δηπιόηππσλ εγγξαθώλ) Πξνζζήθε, δηαγξαθή, κεηαθίλεζε πεδίνπ ζε ππάξρνληα πίλαθα Μεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ησλ ζηειώλ ελόο πίλαθα. 5.4 Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ Κύξηεο Λεηηνπξγίεο Υξήζε ηεο εληνιήο αλαδήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε, αξηζκό, εκεξνκελία ζε θάπνην πεδίν. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 24 of 39

27 Δθαξκνγή θίιηξνπ ζε πίλαθα ή θόξκα Απαινηθή ηεο εθαξκνγήο θίιηξνπ από πίλαθα ή θόξκα Δξσηήκαηα Καηαλόεζε όηη έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαγσγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία ελόο εξσηήκαηνο βαζηζκέλν ζ έλαλ πίλαθα, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία ελόο εξσηήκαηνο βαζηζκέλν ζε δύν πίλαθεο, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο Πξνζζήθε θξηηεξίσλ ζ έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αθόινπζνπο ηειεζηέο: = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), < (Μηθξόηεξν από), <= (Μηθξόηεξν ή ίζν ηνπ), > (Μεγαιύηεξν από), >= (Μεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ) Πξνζζήθε θξηηεξίσλ ζ έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αθόινπζνπο ινγηθνύο ηειεζηέο: AND (Λνγηθό ΚΑΙ), OR (Λνγηθό Ή), NOT (Λνγηθό ρη) Υξήζε ραξαθηήξα κπαιαληέξ (wildcard) ζ έλα εξώηεκα: * ή %,? ή Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο: πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε, απαινηθή θξηηεξίσλ Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο: πξνζζήθε, δηαγξαθή, κεηαθίλεζε, απόθξπςε, επαλεκθάληζε πεδίσλ Δθηέιεζε ελόο εξσηήκαηνο. 5.5 Αληηθείκελα Φόξκεο Καηαλόεζε όηη κηα θόξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβάιινληαη θαη λα ζπληεξνύληαη νη εγγξαθέο Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία κηαο θόξκαο Υξήζε θόξκαο γηα εηζαγσγή λέσλ εγγξαθώλ Υξήζε θόξκαο γηα δηαγξαθή εγγξαθώλ Υξήζε κηαο θόξκαο γηα ηελ θαηαρώξηζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή Πξνζζήθε, κεηαβνιή θεηκέλνπ ζε Κεθαιίδα/Τπνζέιηδν κηαο θόξκαο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 25 of 39

28 5.6 Απνηειέζκαηα Δθζέζεηο/Αλαθνξέο, Δμαγσγή Γεδνκέλσλ Καηαλόεζε ηνπ όηη κηα έθζεζε/αλαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηύπσζε επηιεγκέλσλ πιεξνθνξηώλ ελόο πίλαθα ή ελόο εξσηήκαηνο Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία κηαο έθζεζεο βαζηζκέλε ζε έλαλ πίλαθα ή εξώηεκα Μεηαβνιή ηεο δηεπζέηεζεο ησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο έθζεζεο Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ ζε νκαδνπνηεκέλε έθζεζε ρξεζηκνπνηώληαο ζπλνπηηθέο ηηκέο αζξνίζκαηνο, ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ όξνπ θαη θαηακέηξεζεο κε ηα θαηάιιεια ζεκεία δηαθνπήο/αιιαγήο Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα ή ην Τπνζέιηδν κηαο έθζεζεο Δμαγσγή ελόο πίλαθα, ησλ απνηειεζκάησλ ελόο εξσηήκαηνο ζε αξρείν ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, αξρείν θεηκέλνπ (.txt,.csv), κνξθή XML ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ δίζθν Δθηύπσζε Αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό (νξηδόληηνο, θαηαθόξπθνο) πίλαθα, θόξκαο, απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο, έθζεζεο/αλαθνξάο. Αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ εθηύπσζεο Δθηύπσζε θαη πξνεπηζθόπεζε κηαο ζειίδαο, επηιεγκέλσλ εγγξαθώλ ή ζπλνιηθνύ πίλαθα Δθηύπσζε θαη πξνεπηζθόπεζε όισλ ησλ εγγξαθώλ ή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηάηαμε θόξκαο Δθηύπσζε θαη πξνεπηζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο εξσηήκαηνο Δθηύπσζε θαη πξνεπηζθόπεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κηαο έθζεζεο ή νιόθιεξεο ηεο έθζεζεο. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 26 of 39

29 Δλόηεηα 6 Παξνπζηάζεηο Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 6, Παξνπζηάζεηο (Module 6, Presentation) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. ηόρνη ηεο Δλόηεηαο Δλόηεηα 6 Η ελόηεηα Παποςζιάζειρ απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηθαλόηεηα ζηε ρξήζε ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: Δξγάδεηαη κε παξνπζηάζεηο θαη λα ηηο απνζεθεύεη ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ. Δπηιέγεη δηαζέζηκεο ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, όπσο ε ιεηηνπξγία ηεο Βνήζεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Καηαλνεί ηηο δηάθνξεο πξνβνιέο παξνπζίαζεο θαη πόηε λα ηηο ρξεζηκνπνηεί, λα επηιέγεη δηάθνξεο δηαηάμεηο θαη πξόηππα ζρεδίαζεο δηαθαλεηώλ. Δηζάγεη, λα ηξνπνπνηεί θαη λα κνξθνπνηεί ην θείκελν κηαο παξνπζίαζεο. Να αλαγλσξίδεη ηελ θαιή πξαθηηθή εθαξκνγήο κνλαδηθνύ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα. Δπηιέγεη, λα δεκηνπξγεί θαη λα κνξθνπνηεί γξαθήκαηα γηα λα επηθνηλσλεί ηα δεδνκέλα θαηάιιεια θαη κε ηε ζσζηή ηνπο ζεκαζία. Δηζάγεη θαη λα ηξνπνπνηεί εηθόλεο, γξαθηθά θαη αληηθείκελα ζρεδίαζεο. Δθαξκόδεη εθέ θίλεζεο θαη ελαιιαγήο δηαθαλεηώλ ζηηο παξνπζηάζεηο θαζώο θαη λα ειέγρεη θαη λα δηνξζώλεη ην πεξηερόκελν κηαο παξνπζίαζεο πξηλ ηελ ηειηθή εθηύπσζε θαη παξνπζίαζε ηεο. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΝΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦ. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 6.1 Υξήζε ηεο Δθαξκνγήο Δξγαζία κε Παξνπζηάζεηο Άλνηγκα, θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο παξνπζηάζεσλ. Άλνηγκα, θιείζηκν παξνπζηάζεσλ Γεκηνπξγία κηαο λέαο παξνπζίαζεο βαζηζκέλεο ζην πξνεπηιεγκέλν πξόηππν Απνζήθεπζε κηαο παξνπζίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα δίζθνπ. Απνζήθεπζε παξνπζίαζεο κε άιιν όλνκα Απνζήθεπζε κηαο ππάξρνπζαο παξνπζίαζεο κε άιιε κνξθή αξρείνπ: Χο Αξρείν Δκπινπηηζκέλνπ Κεηκέλνπ (Rich Text Format, rtf), πξόηππν παξνπζίαζεο, πξνβνιή παξνπζίαζεο, αξρείν εηθόλαο ή σο Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 27 of 39

30 δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Βειηίσζε Παξαγσγηθόηεηαο Μεηαβνιή βαζηθώλ ξπζκίζεσλ/επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο: όλνκα ρξήζηε, πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο γηα άλνηγκα θαη απνζήθεπζε ησλ παξνπζηάζεσλ. 6.2 Αλάπηπμε κηαο Παξνπζίαζεο Πξνβνιέο Παξνπζίαζεο Υξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο Υξήζε εξγαιείσλ κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο (zoom) Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ. Δπαλαθνξά, ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξδέιαο (ribbon) Καηαλόεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο: θαλνληθή πξνβνιή, πξνβνιή ηαμηλόκεζεο δηαθαλεηώλ, πξνβνιή δηάξζξσζεο, πξνβνιή παξνπζίαζεο Αλαγλώξηζε θαιήο πξαθηηθήο θαηά ηελ πξνζζήθε δηαθαλεηώλ ηίηισλ: ρξήζε δηαθνξεηηθνύ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα γηα δηάθξηζε ησλ δηαθαλεηώλ ζηελ πξνβνιή δηάξζξσζεο θαη θαηά ηελ πινήγεζε ζηελ πξνβνιή παξνπζίαζεο Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο: θαλνληθή πξνβνιή, πξνβνιή ηαμηλόκεζεο δηαθαλεηώλ, πξνβνιή παξνπζίαζεο Γηαθάλεηεο Δπηινγή δηαθνξεηηθήο δηαζέζηκεο δηάηαμεο γηα κηα δηαθάλεηα Δθαξκνγή ελόο δηαζέζηκνπ πξνηύπνπ ζρεδίαζεο ζε κηα παξνπζίαζε Αιιαγή ρξώκαηνο θόληνπ ζε επηιεγκέλε ή ζε όιεο ηηο δηαθάλεηεο Δηζαγσγή λέαο δηαθάλεηαο κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, όπσο: δηαθάλεηα ηίηινπ, γξαθήκαηνο θαη θεηκέλνπ, ιίζηαο θνπθίδσλ, πίλαθα/ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε δηαθαλεηώλ εληόο ηεο παξνπζίαζεο, κεηαμύ αλνηθηώλ παξνπζηάζεσλ Γηαγξαθή δηαθαλεηώλ Τπόδεηγκα Γηαθαλεηώλ Δηζαγσγή γξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ (εηθόλα, γξαθηθό, αληηθείκελν ζρεδίαζεο) ζην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ. Απαινηθή γξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ από ην ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ. Copyright 2007 The ECDL Foundation Ltd. Ref: SL_ECDL / ICDL Syllabus - V5.0_EL ειίδα 28 of 39

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (Module 3, Word Processing), θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Τπνινγηζηηθά Φύιια (Module 4, Spreadsheets) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 1 Βαζικέρ Έννοιερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε γηα ηελ Δλόηεηα 1, Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) (Module 1, Concepts of Information

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 ζειίδα2 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 1. Τλικό - Hardware 1. Θαηεγνξίεο ππνινγηζηώλ 1. Αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο.

εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο. Σεμινάρια Πιςτοποίηςη ECDL Windows Office 70 ωρών εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο. Πεξηιακβάλεη Πιήξε Δθκάζεζε ζην ιεηηνπξγηθό ηωλ Windows θαη ηηο εθαξκνγέο: Word, Excel, Internet & Outlook,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ

εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ εκηλάξηo ECDL Profile γηα ην ΑΔΠ. Πεξηιακβάλεη Πιήξε Δθκάζεζε ζην ιεηηνπξγηθό Windows θαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο Microsoft: Word, Excel, Internet & Outlook

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεροθορηθή 1.1 Βαζηθές Έλλοηες ηες Πιεροθορηθής Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό 23 Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Ζ/Τ 23 Γεληέο Τπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Expert Office syllabus v1.0

Expert Office syllabus v1.0 Expert Office syllabus v1.0 ζειίδα2 Word Expert 1. Ππόηςπα 1. Γεκηνπξγία λένπ πξνηύπνπ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. 2. Μοπθοποίηζη και Επεξεπγαζία 1. Κεηκέλνπ: 1. Απηόκαην θείκελν, απηόκαηε δηόξζσζε θαη απηόκαηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα 2009 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα 2009 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Δικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Ενότητα ΑΜ3 Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο... 4 Ενότητα ΑΜ4 Τπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων. Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων. Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) Επεξεπγαζία Ιζηοζελίδων Copyright 2009 ECDL Foundation Ref: SL_WE2.0_EL_v1 Page 3 of 12 The official version of ECDL / ICDL Web Editing 1 Syllabus Version 2.0 is the version published

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Δσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! developer syllabus v1.0

Joomla! developer syllabus v1.0 Joomla! developer syllabus v1.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΔ 20 - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Β ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΔ 20 - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Β ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΔ 20 - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Άλνηγκα Πξνγξάκκαηνο: 1. Κιηθ ζηελ Έλαξμε 2. Δπηιέγω Όια ηα Πξνγξάκκαηα 3. Δπηιέγω Microsoft Office 4. Δπηινγή ηνπ Microsoft Office Word

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ»

Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ» Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ» Ραούλης Δημήηριος Ε mail : dimitris.raoulis@gmail.com Σηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ 1) Η πιεξνθνξηθή σο εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς

Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς Ενότητα 13: Πίνακασ Συμβόλων Επ. Καθ. Π. Κατςαρόσ Τμήμα Πληροφορικήσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ

Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ γ) Σελίδων και Περιβάλλοντοσ wiki Συνεργατικά Εργαλεία Πρόκειται για εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΑΡΧΔΙΩΝ dir Δκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε δηζθέηα όπωο: ηα νλόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5

Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 1.1 Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα