ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν. Μουσιόπουλος 1, Ι. Ντούρος 1, Γ. Τσέγας 1, Λ. Χουρδάκης 1, Σ. Κλεάνθους 2 1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Απελλή 12, 1480 Λευκωσία, Κύπρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη νέα κοινοτική οδηγία για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη ενθαρρύνεται η χρήση µοντέλων ως εργαλείων εκτίµησης και διαχείρισης της ποιότητας αέρα. Στο πλαίσιο αυτό, ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Αέρα αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ηµοκρατίας. Το σύστηµα αναλαµβάνει τη δηµιουργία και συνεχή ενηµέρωση µιας πλήρους βάσης δεδοµένων εκποµπών ρύπων. Τα δεδοµένα εκποµπών προωθούνται σε ένα εξελιγµένο σύστηµα εκτίµησης της ποιότητας αέρα που προσοµοιώνει τα πεδία συγκεντρώσεων όλων των κύριων ρύπων για την περιοχή της Κύπρου. Το σύστηµα αυτό εκτελεί παράλληλα δύο διαφορετικές λειτουργίες, παρέχοντας προγνώσεις πραγµατικού χρόνου και πεδία 24ώρου. Οι λειτουργίες αυτές υλοποιούνται µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος που βασίζεται στο προγνωστικό µετεωρολογικό µοντέλο µεσοκλίµακας ΜΕΜΟ και στο µοντέλο διασποράς και χηµικού µετασχηµατισµού MARS-aero. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες της υπηρεσίας για την κατάστρωση σεναρίων εκποµπών και τη διεξαγωγή προσοµοιώσεων διασποράς σε περιοχές ενδιαφέροντος που ορίζονται από το χρήστη. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα του συστήµατος είναι προσβάσιµα στο κοινό µέσω φιλικής ιστοσελίδας. AN AIR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CYPRUS Nicolas Moussiopoulos 1, I. Douros 1, G. Tsegas 1, E. Chourdakis 1, S. Kleanthous 2 1 Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Aristotle University, Greece Thessaloniki, 2 Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance, Apelli 12, 1480 Nicosia Cyprus ABSTRACT The new Air Quality Directive encourages the introduction of modelling as a necessary tool for air quality assessment and management. Towards this aim, a new Air Quality Management System has been developed and installed in the Department of Labour Inspection of the Republic of Cyprus. The core of the system handles the compilation of an emissions inventory that includes data from all major activity sectors and functions on the basis of a continuous update of the emissions database. Emission data are then fed into an advanced air quality modelling system that simulates concentration fields for all the major air pollutants over the island of Cyprus. The system comprises of two operational modules, providing hourly nowcasting and daily forecasting of the air quality status, implemented as an integrated model system that performs nested grid meteorological and photochemical simulations. A third operational module provides the capability of an interactive configuration of custom emission scenarios and corresponding model runs covering user-defined domains of interest. The system provides an advanced user interface, which is realised as a webbased application.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση επιχειρησιακών µοντέλων ποιότητας αέρα έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια ως αναπόσπαστο κοµµάτι µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης ποιότητας αέρα, ειδικά λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/50/EC) που ενθαρρύνει την εφαρµογή υπολογιστικών εργαλείων, παράλληλα µε τις µεθόδους καταγραφής της ποιότητας αέρα µέσω µετρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Αέρα (Σ ΠΑ) αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ηµοκρατίας. Το σύστηµα αναλαµβάνει τη δηµιουργία και συνεχή ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων εκποµπών ρύπων, στην οποία καταγράφονται εκποµπές από όλους τους βασικούς τοµείς δραστηριότητας. Τα δεδοµένα εκποµπών προωθούνται στη συνέχεια σε ένα εξελιγµένο σύστηµα εκτίµησης της ποιότητας αέρα που προσοµοιώνει τα πεδία συγκεντρώσεων όλων των κύριων ρύπων για την περιοχή της Κύπρου. Το σύστηµα αυτό εκτελεί παράλληλα δύο διαφορετικές λειτουργίες, πραγµατοποιώντας προγνώσεις πραγµατικού χρόνου και ταυτόχρονα παρέχοντας προγνωστικά πεδία 24ώρου. Οι λειτουργίες αυτές υλοποιούνται µέσω της χρήσης ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος που βασίζεται στο προγνωστικό µετεωρολογικό µοντέλο µεσοκλίµακας ΜΕΜΟ και στο µοντέλο διασποράς και χηµικού µετασχηµατισµού MARS-aero. Το Σ ΠΑ παρέχει ακόµα τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες της υπηρεσίας για την κατάστρωση προσαρµοσµένων σεναρίων εκποµπών και τη διεξαγωγή προσοµοιώσεων διασποράς σε περιοχές ενδιαφέροντος που ορίζονται από το χρήστη. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα του συστήµατος είναι προσβάσιµα στο κοινό µέσω εύχρηστης ιστοσελίδας. Επιπλέον, για την επικύρωση των υπολογισµών τόσο των προβλέψεων σε πραγµατικό χρόνο όσο και των προγνώσεων 24ώρου, στο τέλος κάθε ηµέρας υπολογίζεται µια σειρά στατιστικών δεικτών µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας για το σύνολο των σταθµών και ρύπων ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες που ορίζονται από το COST728 [1], οι οποίοι γίνονται διαθέσιµοι στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΤΕΕ υπό µορφή διαγραµµάτων. Επίσης, για τη γενικότερη επισκόπηση της απόδοσης των αποτελεσµάτων του συστήµατος, παράγονται ταυτόχρονα και συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των υπολογισµένων και των µετρηµένων τιµών, καθώς και όσον αφορά στα κύρια µετεωρολογικά µεγέθη, όπως η θερµοκρασία του αέρα και η ένταση και διεύθυνση του ανέµου. Παράλληλα, το σύστηµα είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα προβλεπόµενα επίπεδα ρύπανσης και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία σε όσους πολίτες δε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της παραγωγής κατάλληλων χαρτών ποιότητας αέρα σε µορφή συµβατή µε τις απαιτήσεις της κυπριακής τηλεόρασης, οι οποίοι µελλοντικά θα προβάλλονται σε καθηµερινή βάση µέσω σχετικών δελτίων ποιότητας αέρα. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Κεντρικό άξονα του συστήµατος αποτελεί η απογραφή των εκποµπών, στα πλαίσια της οποίας συλλέγονται δεδοµένα για όλους τους κύριους τοµείς δραστηριότητας και η οποία επικαιροποιείται περιοδικά, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων εκποµπών, που µπορούν να περιγράψουν κατάλληλα τόσο τις περιπτώσεις εφαρµογής συγκεκριµένων µέτρων αντιρρύπανσης όσο και εστιασµένων επεµβάσεων. Όσον αφορά στο κοµµάτι του Σ ΠΑ που σχετίζεται µε τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων, αυτό βασίζεται σε µια χαρακτηριστική δοµή η οποία υιοθετείται από τα περισσότερα Σ ΠΑ που λειτουργούν επιχειρησιακά, δηλαδή σε συνεχόµενη 24ωρη βάση. Πιο αναλυτικά, διαθέτει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, πλήρως ανεξάρτητους µεταξύ τους, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα τόσο για τη διεξαγωγή υπολογισµών µε στόχο την εκτίµηση σε

3 πραγµατικό χρόνο (nowcasting) όσο και για υπολογισµούς των επιπέδων ρύπανσης όσον αφορά στο επόµενο ηµερολογιακά 24ώρο (forecasting). Περισσότερες πληροφορίες για τη δοµή και τη λειτουργία του συστήµατος µπορούν να βρεθούν αλλού [2]. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με το πέρας των υπολογισµών για την πρόβλεψη σε πραγµατικό χρόνο και για την πρόγνωση 24ώρου, λαµβάνει χώρα αυτόµατη επεξεργασία των αποτελεσµάτων του µοντέλου, κατά την οποία παράγονται χάρτες, χρονοσειρές και στατιστικοί δείκτες που αφορούν στα επίπεδα συγκεντρώσεων πέντε ρύπων και πιο συγκεκριµένα των ΡΜ 10, ΡΜ 2.5, ΝΟ 2, Ο 3 και βενζολίου. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται διαθέσιµες στο κοινό υπό µορφή χαρτών ποιότητας αέρα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ενώ για τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΤΕΕ έχει δηµιουργηθεί κατάλληλη υποδοµή, η οποία παρέχει την αντίστοιχη πληροφορία σε µεγαλύτερο επίπεδο λεπτοµέρειας. Επιπλέον, αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις παρέχονται και για τα κυριότερα µετεωρολογικά µεγέθη, όπως η θερµοκρασία, η υγρασία και η ταχύτητα του ανέµου. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται πεδία συγκεντρώσεων ΝΟ 2 για διάφορες περιοχές της Κύπρου, όπως αυτά δηµιουργήθηκαν από τους υπολογισµούς του συστήµατος πρόβλεψης σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται το προβλεπόµενο µέσο 24ωρο πεδίο συγκεντρώσεων για το ΝΟ 2 και οι προβλεπόµενες χρονοσειρές όσον αφορά στα ΡΜ 10 και τα ΡΜ 2.5 για την περιοχή της Λευκωσίας σε τυπική εργάσιµη ηµέρα. Σχήµα 1: Χωρικά πεδία συγκεντρώσεων ΝΟ 2 για την Ευρύτερη Περιοχή της Λάρνακας (αριστερά) και την Ευρύτερη Περιοχή της Πάφου (δεξιά) για πρόβλεψη σε πραγµατικό χρόνο. Η διεπιφάνεια του συστήµατος υλοποιήθηκε ως διαδικτυακά προσπελάσιµη εφαρµογή και, συνεπώς, είναι προσβάσιµη από όλους τους υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο και φυλλοµετρητή σελίδων (browser). Μέσω της διεπιφάνειας παρέχονται στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΤΕΕ πολυάριθµες δυνατότητες όσον αφορά στην επόπτευση τόσο της υπολογιστικής διαδικασίας όσο και της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των γραφηµάτων, καθώς και των υπόλοιπων πληροφοριών που γίνονται διαθέσιµες στο κοινό. Επίσης, η ενηµέρωση του κοινού αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες παραµέτρους της ιστοσελίδας του συστήµατος, αφού παρέχονται πληροφορίες όχι µόνο για τα προβλεπόµενα επίπεδα συγκεντρώσεων των σηµαντικότερων ρύπων, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία της έκθεσης του πληθυσµού στις εν λόγω συγκεντρώσεις. Έτσι, δίνεται στους

4 πολίτες η ευχέρεια να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να αποφεύγουν τις δυσµενείς επιδράσεις των υψηλών επιπέδων αέριας ρύπανσης στην υγεία τους. Σχήµα 2: Μέσο 24ωρο πεδίο συγκέντρωσης για το ΝΟ 2 (πάνω) και χρονοσειρά συγκεντρώσεων για τα ΡΜ 10 και τα ΡΜ 2.5 για την περιοχή της Λευκωσίας σε µια τυπική εργάσιµη ηµέρα. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασµός του συστήµατος υποστηρίζει τη δηµιουργία σεναρίων µε στόχο την υποστήριξη των αρχών στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό για τον περιορισµό των επιπέδων ρύπανσης, καθώς και τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων που σχετίζονται µε υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας ενός σεναρίου, ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης του ΤΕΕ χρησιµοποιεί κατάλληλη εφαρµογή του συστήµατος για τη δηµιουργία του επιθυµητού σεναρίου εκποµπών σε µορφή κανάβου. Στη συνέχεια, µέσω κατάλληλης διαδικτυακής υποδοµής, το εν λόγω αρχείο τροφοδοτείται στο σύστηµα, ώστε να χρησιµοποιηθεί κατά τους υπολογισµούς των επιπέδων ποιότητας αέρα, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται το τµήµα της διεπιφάνειας του συστήµατος µέσω του οποίου οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες µπορούν να δηµιουργούν τα προαναφερθέντα σενάρια. Τα δεδοµένα µετεωρολογίας που απαιτούνται στα πλαίσια της µελέτης σεναρίων εκποµπών βασίζονται σε έναν αριθµό αντιπροσωπευτικών ηµερών, οι οποίες επιλέχθηκαν µε βάση τις συνοπτικές µετεωρολογικές καταστάσεις. Στο τέλος των υπολογισµών λαµβάνει χώρα αυτόµατη επεξεργασία των αποτελεσµάτων, κατά τρόπο ανάλογο µε ό,τι συµβαίνει στην εκτίµηση σε πραγµατικό χρόνο και την πρόβλεψη 24ώρου, και παράγονται χάρτες συγκεντρώσεων, χρονοσειρές και στατιστικοί δείκτες, οι οποίοι γίνονται διαθέσιµοι στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του ΤΕΕ µέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εστιάσει τη λήψη αποτελεσµάτων σε όποιο σηµείο της περιοχής υπολογισµών επιθυµεί µέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρµογής, µεταφέροντας ένα δείκτη που εµφανίζεται πάνω στο χάρτη. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ενός σεναρίου. Αριστερά εµφανίζεται το υπολογιζόµενο πεδίο

5 συγκεντρώσεων υπό µορφή χάρτη ποιότητας αέρα. Χρησιµοποιώντας το δείκτη που εµφανίζεται πάνω στο χάρτη είναι δυνατή η λήψη χρονοσειρών για οποιοδήποτε σηµείο εντός της υπό εξέταση περιοχής. Σχήµα 3: ιαδικασία δηµιουργίας σεναρίου ποιότητας αέρα µέσω της διεπιφάνειας του συστήµατος. Στα αριστερά παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογής της περιοχής των υπολογισµών και στα δεξιά η επιλογή του σεναρίου εκποµπών που θα χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς. Σχήµα 4: Αποτελέσµατα σεναρίου υπό µορφή χαρτών ποιότητα αέρα και στατιστικών δεικτών (αριστερά) και υπό µορφή χρονοσειρών (δεξιά). Επίσης, το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ενηµέρωση όσον αφορά στο βαθµό επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία τόσο της τρέχουσας κατάστασης ποιότητας αέρα όσο και αυτής του επόµενου ηµερολογιακά 24ώρου και σε όσους πολίτες δε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα µε τους χάρτες ποιότητας αέρα που γίνονται διαθέσιµοι στο κοινό µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος, παράγονται καθηµερινά µε αυτόµατο τρόπο αντίστοιχοι χάρτες σε µορφή συµβατή µε αυτήν της Τηλεόρασης του ΡΙΚ. Έτσι, το κοινό θα έχει στο µέλλον τη δυνατότητα να ενηµερώνεται για τα επίπεδα ρύπανσης µέσω δελτίων ποιότητας αέρα που θα µεταδίδονται από την Κυπριακή Τηλεόραση σε ηµερήσια βάση. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται δύο από τους προαναφερθέντες χάρτες ενηµέρωσης του κοινού για τα ΡΜ 10 και το Ο 3. Μία επιπλέον λειτουργία που προσφέρει το σύστηµα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του σε σύγκριση µε τα δεδοµένα των µετρήσεων. Έτσι, στο τέλος κάθε ηµέρας το σύστηµα χρησιµοποιεί τις χρονοσειρές των µετρήσεων από τους σταθµούς του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας αέρα [3], καθώς και τις χρονοσειρές των προβλέψεων του συστήµατος για τα σηµεία στα οποία βρίσκονται χωροθετηµένοι οι εν λόγω σταθµοί, για να παράγει µια σειρά από

6 στατιστικούς δείκτες µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται από το COST728. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η απόδοση του συστήµατος σχετικά µε την πρόβλεψη σε πραγµατικό χρόνο και τις προγνώσεις 24ώρου. Παράλληλα, για να υπάρχει καλύτερη εποπτεία όσον αφορά στην απόδοση του συστήµατος, παράγονται επιπλέον σχήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα σύγκριση µεταξύ των µετρηµένων και των υπολογισµένων από το σύστηµα τιµών για την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέµου. PM 10 Ο 3 Σχήµα 5: Χάρτες ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε την επικινδυνότητα της προβλεπόµενης κατάστασης ποιότητας αέρα για τα PM 10 (αριστερά) και το Ο 3 (δεξιά). Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των αποτελεσµάτων του µοντέλου και των µετρήσεων. Στην αριστερή στήλη του κάθε σχήµατος υπάρχουν οι συγκρίσεις των χρονοσειρών των µοντέλων για τον εκάστοτε υπό εξέταση ρύπο (επάνω) και για την ταχύτητα του ανέµου (κάτω). Στο πάνω δεξιά κοµµάτι του σχήµατος παρατίθενται σε σχετικό πίνακα οι στατιστικοί δείκτες που υπολογίστηκαν για την πρόβλεψη σε πραγµατικό χρόνο (now) και για την πρόβλεψη 24ωρου (for) για την υπό εξέταση ηµεροµηνία. Στο συγκεκριµένο πεδίο των σχηµάτων, η εµφάνιση του πράσινου χρώµατος σχετίζεται µε το ποια από τις δύο επιχειρησιακές λειτουργίες του συστήµατος εµφάνισε καλύτερη απόδοση στην εκτίµηση των επιπέδων του υπό εξέταση ρύπου µε βάση τον εκάστοτε στατιστικό δείκτη. Επίσης, στην κάτω δεξιά θέση του σχήµατος παρουσιάζεται µια σύγκριση ανάµεσα στα ροδογράµµατα των µετρήσεων και των δύο λειτουργιών του συστήµατος. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης αποκτά πολύ καλή εποπτεία στην απόδοση των µοντέλων για τον κάθε σταθµό, αφού έχει συγκεντρωµένες σε ένα σχήµα τις συγκρίσεις τόσο για τον εκάστοτε ρύπο όσο και για τα κύρια µετεωρολογικά µεγέθη. Σχήµα 6: Συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των αποτελεσµάτων του µοντέλου και των µετρήσεων για το σταθµό αστικού υποβάθρου της Λευκωσίας όσον αφορά στο ΝΟ 2 για την 4 η και την 10 η του Μάρτη του 2010 (αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα).

7 Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται σύγκριση της απόδοσης της πρόβλεψης σε πραγµατικό χρόνο (now) και της πρόγνωσης 24ώρου (for) µε βάση τέσσερις στατιστικούς δείκτες, του δείκτη στατιστικής απόκλισης (BIAS), του κανονικοποιηµένου µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (NMSE), του συντελεστή συσχέτισης (CC) και του δείκτη συµφωνίας (IA), στο σύνολο των σταθµών για δύο ηµεροµηνίες όσον αφορά στο Ο 3. Έτσι, ο χρήστης µπορεί να έχει άµεσα µια σφαιρική άποψη σχετικά µε την ακρίβεια των αποτελεσµάτων του συστήµατος για κάθε µία από τις δύο αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες του. Σχήµα 7: Στατιστικοί δείκτες όσον αφορά στο Ο 3 για την 11 η (αριστερά) και 13 η Μάρτη του (δεξιά) του 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Σ ΠΑ που αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ηµοκρατίας παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης συγκεντρώσεων των κύριων ατµοσφαιρικών ρύπων σε περιοχές της Κύπρου σε πραγµατικό χρόνο και την πρόβλεψη 24ώρου. Το συγκεκριµένο Σ ΠΑ αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα των Κυπριακών Αρχών στην αποτελεσµατική διαχείριση της ποιότητας αέρα σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Με την εφαρµογή του συστήµατος θα δοθεί η δυνατότητα µιας ολοκληρωµένης αποτίµησης της υπάρχουσας κατάστασης της ποιότητας αέρα στην Κύπρο, από την άποψη των εκποµπών και των µέχρι σήµερα µετρήσεων. Το Σ ΠΑ θα αποτελέσει ένα χρήσιµο και επιστηµονικά έγκυρο εργαλείο των Κυπριακών Αρχών για την έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσµού αλλά και για την αποτροπή επεισοδίων ρύπανσης και τον περιορισµό των επιπτώσεων που τέτοια επεισόδια µπορούν να έχουν στην κατάσταση της υγείας ευπαθών οµάδων πληθυσµού. Τέλος, η χρήση του Σ ΠΑ επιτρέπει τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης σε βεβαρηµένες περιοχές, αλλά και την επεξεργασία σεναρίων για βελτιώσεις της υφιστάµενης κατάστασης ή την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων στρατηγικού σχεδιασµού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. COST728 (2008): Overview of Tools and Methods for Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and User Training. 2. Moussiopoulos N., Douros I., Tsegas G., Kleanthous S. and Chourdakis E. (2010): An air quality management system for Cyprus, Global NEST Journal Volume 12 No. 1, Pages

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ο..Π.Ζ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ζ. Κωνσταντίνου 1,. Λατινόπουλος 2, Γ. Κρεστενίτης 3 Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα