EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ Απνινγηζκόο έξγνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ"

Transcript

1 Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε.

2 Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνύ αιιά θαη εηδηθώλ θνηλώλ, γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ

3 Αθνξά ζε 5 ηύπνπο θαξθίλνπ: Καξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Καξθίλν ηνπ καζηνύ Καξθίλν ηνπ δέξκαηνο Καξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Καξθίλν ηνπ πξνζηάηε

4 Ζ επηθξαηνύζα ηάζε ζήκεξα θαη ε νδεγία ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ήηαλ ε απνθέληξσζε ησλ δξάζεσλ πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπκκαρηώλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ

5 Η προσέγγιση που υιοθετήσαμε Σν έξγν πξνβιέπεη δξάζεηο επηθνηλσλίαο κε ζηόρν λα ελζαξξύλνπλ ηνλ θάζε πνιίηε λα πάξεη ηελ επζύλε γηα ηελ πγεία ηνπ. Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο είλαη ππόζεζε ηνπ θαζελόο θαη ε πξόιεςε ζα πξέπεη λα γίλεη ζέκα ξνπηίλαο «Βάιε ηελ πξόιεςε ζηε δσή ζνπ» «Πξνζηάηεςε ηελ πγεία ζνπ» «Ζ πγεία ζνπ είλαη δηθή ζνπ ππόζεζε» «Ζ γλώζε είλαη θιεηδί. Μάζε ό,ηη ζε αθνξά»

6 Η προσέγγιση που υιοθετήσαμε Γεκηνπξγία ελόο παλειιαδηθνύ δηθηύνπ επηζηεκόλσλ, εζεινληώλ, επαγγεικαηηώλ πγείαο, θαη ζπληειεζηώλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπηθώλ παξαγόλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάρπζε θαη ζπλέπεηα ησλ κελπκάησλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα Ζ ζπκκεηνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζην έξγν εμαζθαιίδεη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πνπ ρξεηάδεηαη έλα έξγν επηθνηλσλίαο θαη ηελ απαξαίηεηε εμεηδηθεπκέλε γλώζε

7 Η προσέγγιση που υιοθετήσαμε Οη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο είλαη πνιιαπιαζηαζηέο Δληζρύνπλ ην κήλπκα ηεο εθζηξαηείαο Δίλαη ζηήξηγκα ηεο θνηλσλίαο: ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ αλαδεηνύλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε Δίλαη ζηήξηγκα θαη ησλ πγηώλ πνιηηώλ πνπ ρξεηάδνληαη λα παιέςνπλ κε ηηο θνβίεο ηνπο

8 Η προσέγγιση που υιοθετήσαμε Ζ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πνπ επειέγε ήηαλ γηα επαηζζεηνπνίεζε γηα πξόιεςε γηα ηνλ θαξθίλν γεληθή Οη δηαδξαζηηθέο εθδειώζεηο αθνινύζεζαλ θαηά θύξην ιόγν ην πξόγξακκα ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ πνπ αθνξά: 150 Γήκνπο ζε όιε ηε ρώξα - από ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο 128 Κέληξα Τγείαο & 18 Ννζνθνκεία

9 Ζ εθζηξαηεία ππνζηεξίρζεθε από 15 Δπηζηεκνληθέο εηαηξείεο & 30 Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο Πξνζσπηθό ησλ Γήκσλ & Δπηζηεκνληθό θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό Λεηηνπξγνύο ησλ δνκώλ ηνπ ΔΤ

10 25 Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο Δπηζηεκνληθόο ύιινγνο Μαηώλ-Μαηεπηώλ Ναππιίνπ Δπγελίδεην Ίδξπκα Ηαηξηθόο ύιινγνο Πέιιαο Ηαηξηθόο ύιινγνο Ζξαθιείνπ Νέα Κίλεζε Γπλαηθώλ πάξηεο Όκηινο Δζεινληώλ θαηά ηνπ Καξθίλνπ ΑγθαιηάΕΧ (Πάηξα, Νεάπνιε Λαζηζίνπ, εηεία, Ζξάθιεην, Κίζζακνο Υαλίσλ, Πεηξαηάο, Αηηηθή - Αζήλα) Οκνζπνλδία Καξθηλνπαζώλ Διιάδνο (Θεζζαινλίθε) ύιινγνο Αηκνδνηώλ Φεξώλ ύιινγνο Γνληώλ Παηδηώλ κε Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα Φιόγα (Κππαξηζζία) ύιινγνο Γπλαηθώλ Γθνύξαο Κνξηλζίαο ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Δθεηείνπ Λάξηζαο ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ-ησλ Πάηξαο ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Βέξνηαο-Ζκαζίαο Άγηνο Παξζέληνο (Βέξνηα, Αιεμάλδξεηα) ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Δδέζζεο θαη Πεξηρώξσλ (Αξηδαία, Έδεζζα, θύδξα) ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Δνξδαίαο (Πηνιεκαΐδα) ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ θαη Φίισλ Ννκνύ Έβξνπ πλερίδσ (Αιεμαλδξνύπνιε, νπθιί) ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Κνδάλεο ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Λάξηζαο ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Νέαο Μεραληώλαο Παλαγία Φαλεξσκέλε ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ Ρνδόπεο Γύλακε Φπρήο (Ίαζκνο, Κνκνηελή άπεο) ύιινγνο Καξθηλνπαζώλ εξξώλ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ-Μαηεπηώλ Κξήηεο πιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Καηεξίλεο Πηεξίαο Ζ Αγία Αηθαηεξίλε σκαηείν Δζεινληώλ Μεζζήλεο Σκήκα Ννζειεπηηθήο Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο

11 15 Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο Διιεληθή Δηαηξεία Πξνιεπηηθήο Ογθνινγίαο, Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Παζνινγίαο Σξαρήινπ θαη Κνιπνζθόπεζεο, Διιεληθή Δηαηξεία Κιηληθήο Κπηηαξνινγίαο, Διιεληθή Δηαηξεία Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Διιεληθή Οπξνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Μαζηνινγίαο, Διιεληθή Δηαηξεία Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ, Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Δηαηξεία Μαζηνύ, Διιεληθή Δηαηξεία Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο - Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο Μειαλώκαηνο, Διιεληθή Γεξκαηνινγηθή θαη Αθξνδηζηνινγηθή Δηαηξεία, Ηλζηηηνύην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο Δηαηξεία Ογθνιόγσλ Παζνιόγσλ Διιάδαο Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία Παζήζεσλ Μαζηνύ

12 Άιινη ύιινγνη Διιεληθή Ηζηηνπιντθή Οκνζπνλδία Λέζρε Απηνθηλήηνπ Βόινπ Ναπηηθόο Όκηινο Βνπιηαγκέλεο Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αγώλσλ Ράιη Παλειιήληνο Όκηινο Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο

13 Ζ επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία ππνζηεξίρζεθε ελεξγά από Πεξηζζόηεξνπο από 200 εζεινληέο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο Πεξηζζόηεξα από 300 κέιε εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ επηζηεκόλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

14 Ζ επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία ππνζηεξίρζεθε κε Γηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά ζπνη, θαηαρσξήζεηο, δηαδίθηπν Γεκνζηόηεηα Δπηζηεκνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, νκηιίεο, πεξίπηεξα ελεκέξσζεο Έληππα

15 Έγηλαλ δξάζεηο γηα 5 ηύπνπο θαξθίλνπ Καξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Καξθίλν ηνπ καζηνύ Καξθίλν ηνπ δέξκαηνο Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε

16 Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ (2νο ζε ζπρλόηεηα θαξθίλνο ζηνλ πιεζπζκό θάησ ησλ 45 εηώλ) ε εθζηξαηεία επηθεληξώζεθε λα δηαθεκίζεη ην εζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ Πεξηζζόηεξεο από 1,5 εθαηνκκύξηα γπλαίθεο πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ δσξεάλ ΣΔΣ ΠΑΠ ζηα επόκελα ηξία ρξόληα

17 Έκθαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Αλάπηπμε θνπιηνύξαο πξόιεςεο θαη αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπο Δμέηαζε γπλαηθώλ ζηνπο πξώηνπο έμη κήλεο & γπλαηθώλ εηεζίσο ζηε θάζε ηεο εζληθήο εθαξκνγήο

18 Έλαξμε Ζκεξίδα εμεηδίθεπζεο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν δηνξγάλσζε ην ΤΤΚΑ ζηηο 19 Απξηιίνπ θαη ελεκέξσζε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα

19 Γεκαξρείν ηεο Αζήλαο Ο Τπνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλδξέαο Λνβέξδνο θαη ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ, θ. Γηώξγνο Κακίλεο θήξπμαλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο 14/7/2011

20 Πξόγξακκα Πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ Από ηηο 10 Οθησβξίνπ κέρξη ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πεξηνδεία «Κηλεηώλ Μνλάδσλ Δλεκέξσζεο γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ», ζε 132 Κέληξα Τγείαο δήκσλ, θαη ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ όιεο ηεο επηθξάηεηαο

21 Κηλεηή Μνλάδα Α Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε Αλαηνιηθή & Κεληξηθή Μαθεδνλία Κεληξηθή & Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Θεζζαιία Κηλεηή Μνλάδα Β Πεινπόλλεζνο Γπηηθή & ηεξεά Διιάδα Κηλεηή Μνλάδα Γ Κξήηε Πεηξαηάο Νεζηά Γπηηθή Αηηηθή

22 Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ Καβάια «ε βάζνο ηξηεηίαο πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ πάλσ από 1,5 εθαηνκκύξην γπλαίθεο εηεζίσο»

23 Αθηέξσζε 10 ιεπηά ζηνλ εαπηό ζνπ - Κάλε ηεζη Παπ θαη πξόιαβε ηνλ θαξθίλν

24 Αλαηνιηθή & Κεληξηθή Μαθεδνλία Γξάκα Ρνδνιίβνο έξξεο ηδεξόθαζηξν Ν. Μάδπηνο Παιαηνρώξη Εαγθιηβέξην Άγ. Νηθόιανο Μνπδαληά Μεραληώλα Θέξκε Θεζζαινλίθε Δύνζκνο Γηαβαηά Λαγθαδάο Κνπθάιηα Πνιύθαζηξν

25 Κεληξηθή & Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Θεζζαιία Πνιύθαζηξν Γνπκέληζζα Αξηδαία Έδεζζα θύδξα Ακύληαην Καζηνξηά Άξγνο Οξεζηηθό Σζνηύιη ηάηηζηα Πηνιεκαΐδα Κνδάλε Βέξνηα Αιεμάλδξεηα Καηεξίλε Ληηόρσξν Διαζζόλα Καιακπάθα Πύιε Μνπδάθη Καξδίηζα Λάξηζα

26 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε Καβάια Διεπζεξνύπνιε Υξπζνύπνιε Άβδεξα Ίαζκνο Κνκνηελή άπεο Αιεμαλδξνύπνιε νπθιί Φέξεο Αιεμαλδξνύπνιε Δρίλνο ηαπξνύπνιε Υσξηά απώλ Πξνζνηζάλε Κάησ Νεπξνθόπη

27 Πεινπόλλεζνο Αθξάηα Κηάην Γαιαηάο Κξαλίδη Ναύπιην Άξγνο Άζηξνο πάξηε Αξεόπνιε Καιακάηα Μεζζήλε Πύινο Κππαξηζζία Μεγαιόπνιε Σξίπνιε Γεκεηζάλα Πύξγνο Γαζηνύλε Πάηξα

28 Γπηηθή & ηεξεά Διιάδα Ναύπαθηνο Δππάιην Αηησιηθό Αζηαθόο Λεπθάδα Βαζηιηθή Άξηα Φηιηππηάδα Παξακπζηά Κόληηζα Γειβηλάθη Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα Λεπθίκκε Άγ. Μάξθνο Γπη. Φξαγθίζηα Καξπελήζη Μαθξαθώκε

29 Κξήηε Γάδη Ζξάθιεην Καζηέιη Σδεξκηάδν Νεάπνιε Αγ. Νηθόιανο εηεία Ηεξάπεηξα Άξβε Ακνηξάο Βηάλνο Αξθαινρώξη Υάξαθαο Μνίξεο Αγία Βαξβάξα Αλώγεηα Πέξακα Πιαηαληάο Ρέζπκλν πήιη Αγ. Φσηεηλή Βάκνο Κάλδαλνο Κίζζακνο Υαληά

30 Νεζησηηθή Διιάδα 2ε ΤΠΔ: Πεηξαηώο & Αηγαίνπ

31 Αζήλα θαη πεξίρσξα 1ε ΤΠΔ: Αηηηθήο

32 Γείηε κεξηθέο από ηηο εθδειώζεηο

33 Γξάκα Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Γξάκαο

34 Αξεόπνιε Από πεξηζζόηεξα από 40 ρσξηά πέξαζε ε Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ καδί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Τ. Αξεόπνιεο, Αλάξγπξν Μαξηόιε

35 Δθδήισζε ζηε Ν. Μεραληώλα ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύιινγν «Παλαγία Φαλεξσκέλε» κε ηνλ Καζ. Α. Λνπθόπνπιν θαη ηνλ Λέθηνξα Ά. Γαληειίδε Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

36 Δθδειώζεηο ζηηο έξξεο

37 Κξήηε Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν ζηε Υώξα θαθίσλ

38 Αξλαία θαη Μεγάιε Παλαγία ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε

39 Δλεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηνλ Γήκν Σαλάγξαο

40 Ζ θηλεηή κνλάδα ελεκέξσζεο ζηελ Καηεξίλε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιιόγνπ Καξθηλνπαζώλ Καηεξίλεο «Αγία Αηθαηεξίλε»

41 Γηα ην πξόγξακκα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ γπλαίθεο ελεκεξώζεθαλ ζε: 130 πόιεηο θαη ρσξηά 120 Κέληξα Τγείαο 26 επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο Πεξηζζόηεξεο από γπλαίθεο ελεκεξώζεθαλ προσωπικά

42 Μέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ζε: Αζήλα Αξηδαία Βέξνηα Έδεζζα Ζξάθιεην Θεζζαινλίθε Ησάλληλα Κάησ Νεπξνθόπη Καβάια Κνδάλε Λάξηζα Μεζνιόγγη Μεραληώλα Παιαηνρώξη Πάηξα Πηνιεκαΐδα Ρέζπκλν έξξεο εηεία θύδξα θαθηά Σαλάγξα Γαζηνύλε Ναύπαθηνο Κηάην Γθνύξα Κνξηλζίαο

43 Μέρξη ζήκεξα: TV θαη ξαδηόθσλν Καηαρσξήζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν Φπιιάδηα ελεκέξσζεο Αθίζεο, πξνζθιήζεηο, παλό Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο

44 Αθνινπζνύλ εηθόλεο από ηα πιηθά πνπ ζηέιλνπκε ζηνπο Γήκνπο θαη ηα Κέληξα Τγείαο

45 Σξίπηπρν ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πλνιηθά έρνπλ παξαρζεί πεξίπνπ ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηνλ ηξάρειν ηα νπνία έρνπλ δηαλεκεζεί ζηα Κέληξα Τγείαο θαη έρνπλ κνηξαζηεί ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο

46

47

48 ΑΦΗΑ Απνζηέιιεηαη ζε θάζε Κ.Τ. ηνπ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ θαη ελεκεξώλεη ηνπο δεκόηεο πνύ ζα πξέπεη λα απεπζπλζνύλ γηα ην ΣΔΣ ΠΑΠ

49 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΦΗΑ Γηα Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ζηα Ησάλληλα, 23 Ννεκβξίνπ 2011 πλεξγαζία: Γήκνπ Ησαλλίλσλ θαη Διιεληθήο Δηαηξείαο Παζνινγίαο Σξαρήινπ θαη Κνιπνζθόπεζεο

50

51 Καξθίλνο ηνπ Παρένο Δληέξνπ (ΚΠΔ): 3νο ζε ζπρλόηεηα θαξθίλνο 2ε αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν ζηνλ δπηηθό θόζκν Παξόκνηα ζπρλόηεηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο Ζ πηζαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα παξνπζηάζεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ηε λόζν, είλαη 6% 50% ζα πεζάλεη από ηε λόζν

52 Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηνλ Καξθίλν ηνπ Παρένο Δληέξνπ Αζήλα, Πάηξα, Ζξάθιεην Απξίιηνο-Μάηνο 2012: Με ηελ εληππσζηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παρένο εληέξνπ ηεο EUROPA COLON: ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί θαη λα εμνηθεησζεί κε κηα ζεηξά από παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παρένο εληέξνπ Γηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ

53 ΑΘΖΝΑ, Athens Heart, 22/3/2012, Σαύξνο Δθδήισζε γηα δεκνζηνγξάθνπο θαη ην θνηλό

54 ΑΘΖΝΑ, 22/3/2012, Athens Heart, Σαύξνο Παξαβξέζεθαλ ε πξόεδξνο ηνπ ΟΔΚΚ - ΑγθαιηάΕΩ Οιπκπία Υαιδαίνπ-Μπήηξνπ, ε Γεληθή Γηεπζύληξηα Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ ΤΤΚΑ Αλαζηαζία Παληαδνπνύινπ σο εθπξόζσπνο ηνπ ΤΤΚΑ, εθπξόζσπνη ηεο Δηαηξείαο Ογθνιόγσλ Παζνιόγσλ Διιάδαο, ησλ Νέσλ Ογθνιόγσλ θαζώο θαη άιινη ηαηξνί.

55 ΑΘΖΝΑ, Πνιηηηζηηθό Κέληξν «Μάλνο Λνΐδνο» Αγ. Η. Ρέληεο, Νίθαηα Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔΚΚ ΑγθαιηάΕΩ θαη ηνπ Γξαθείνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Μνηξάζηεθε κεγάινο αξηζκόο ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ

56 ΑΘΖΝΑ, Δπγελίδεην Ίδξπκα 2 & 3 Μαΐνπ 2012 Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔΚΚ ΑγθαιηάΕΩ Πάλσ από 1000 καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηζθέθηεθαλ ην νκνίσκα ηνπ εληέξνπ θαη ελεκεξώζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπκέλνπο εζεινληέο κε έληππα γηα ηελ αμία ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο άζθεζεο ζηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ

57 ΠΑΣΡΑ, Δπηκειεηήξην Αραΐαο, 26 έσο 29 Μαξηίνπ Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔΚΚ ΑγθαιηάΕΩ Πάηξαο θαη ηαηξώλ νγθνιόγσλ νη νπνίνη μελαγνύζαλ ην θνηλό ζην νκνίσκα απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο.

58 ΖΡΑΚΛΔΗΟ, Βαζηιηθή Αγίνπ Μάξθνπ 9 Απξηιίνπ 2012 Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΔΚΚ ΑγθαιηάΕΩ θαη ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Δπηζηεκνληθή εθδήισζε γηα ην θνηλό θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο κε παξνπζία ηαηξώλ αιιά θαη ζηειερώλ ηνπ Γήκνπ. Σν θνηλό έθαλε εξσηήζεηο θαη πεξηεγήζεθε κε ηε βνήζεηα ησλ ηαηξώλ ζην νκνίσκα ηνπ εληέξνπ. Μνηξάζηεθαλ ελεκεξσηηθά έληππα θαη ηελ εθδήισζε θάιπςαλ ηνπηθά θαλάιηα

59 ΖΡΑΚΛΔΗΟ, Βαζηιηθή Αγίνπ Μάξθνπ 9 Απξηιίνπ 2012 Ο Καζεγεηήο Υξήζηνο Ληνλήο, ν Γηεπζπληήο Γαζηξεληεξνιόγνο Πξόεδξνο ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Ζξαθιείνπ, Γξεγόξηνο Παζπάηεο, θαη ν Αζαλάζηνο Κσηζάθεο, Λέθηνξαο Παζνινγίαο Ογθνινγίαο κίιεζαλ γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ Έγθαηξε Γηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ

60 Σξίπηπρν ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Έρνπλ παξαρζεί ηξίπηπρα ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηνλ ΚΠΔ ηα νπνία ζα απνζηαινύλ ζε 132 Κέληξα Τγείαο ζε όιε ηε ρώξα

61

62

63 Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο 49ν ΗΣΗΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 2012 Αγσληζηηθό ζθάθνο BLUE SEAL ΦΑΛΖΡΟ-ΥΑΝΗΑ-ΜΖΛΟ- ΟΤΝΗΟ-ΠΔΗΡΑΗΑ Απξηιίνπ 2012 Ο Παλειιήληνο Όκηινο Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν ηνπο αγώλεο ηνπ Γηεζλνύο Ηζηηνπιντθνύ Ράιη Αηγαίνπ. Ζ Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Δθζηξαηεία Πξόιεςεο γηα ηνλ Καξθίλν επέιεμε ηε ζπκκεηνρή ζην Ράιη Αηγαίνπ 2012 γηα λα ελεκεξώζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλό γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο.

64 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ 49ν ΗΣΗΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 2012 Αγσληζηηθό ζθάθνο BLUE SEAL

65 Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΥΑΝΗΑ, 19 Ηνπιίνπ 2012 Ο θαπεηάληνο ηνπ ζθάθνπο BLUE SEAL κε 8 από ηα ππόινηπα 9 κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θνξνύλ ηηο κπινύδεο κε ηα ζήκαηα ηεο εθζηξαηείαο

66 ΥΑΝΗΑ, 19 Ηνπιίνπ 2012 Παλεγπξηθή εθδήισζε κε απνλνκή επάζισλ θαη ηελ παξνπζία ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηεο ηειεόξαζεο έγηλε ζηα Υαληά. Μνηξάζηεθαλ έληππα ηεο εθζηξαηείαο, ην ζθάθνο ην πιήξσκα θαη ηα κελύκαηα ηεο εθζηξαηείαο πξνβιήζεθε ζηελ ηειεόξαζε. Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

67 49ν ΗΣΗΟΠΛΟΪΚΟ ΡΑΛΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 2012 XANIA, 19 Ηνπιίνπ 2012 Οη πξνσζήηξηεο ηεο εθζηξαηείαο πνπ κνηξάδνπλ έληππα Παλεγπξηθή εθδήισζε γηα ην 49 ν Ράιη Αηγαίνπ 2012 ζηα Υαληά Σν αγσληζηηθό ζθάθνο BLUE SEAL Σν πιήξσκα ηνπ BLUE SEAL

68 Σξίπηπρν ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο Έρνπλ παξαρζεί ηξίπηπρα ελεκεξσηηθά έληππα θαη έρνπλ απνζηαιεί γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θπξίσο ζηα ΚΤ ζηα λεζηά

69

70

71 Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο AEGEAN REGATA Απγνύζηνπ 2012 Δθηόο από ην 49ν Ράιη Αηγαίνπ 2012 ε Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Δθζηξαηεία Πξόιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν έιαβε κέξνο κε ην BLUE SEAL θαη ζην AEGEAN REGATA 2012

72 Απνιαύζηε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Γεκηνπξγήζεθε έλα ζπνη εηδηθά γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο Σν ζπνη πξνβιήζεθε ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο

73 Καξθίλνο ηνπ Πξνζηάηε Έλαο ζηνπο επηά άλδξεο ζα εκθαλίζεη θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε Ο Καξθίλνο ηνπ Πξνζηάηε αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί

74 Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε θνπόο ε δηάδνζε ηνπ κελύκαηνο ζε αλδξηθό θνηλό: Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε κπνξεί λα δηαγλσζηεί θαη λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα

75 ΡΑΛΗ ΚΔΝΣΑΤΡΟ ζηνλ δεύηεξν γύξν Αζθάιηνπ ηνπ 48νπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Ράιη άββαην 12 Μαΐνπ, ζηηο 6 κ.κ., Παξαιία Βόινπ Παλεγπξηθή ηειεηή εθθίλεζεο Γηαλεκήζεθαλ ελεκεξσηηθά έληππα Γηαλεκήζεθαλ Γειηία Σύπνπ

76 Σν απηνθίλεην ηνπ Αληώλε Γηνβά, έκπεηξνπ νδεγνύ αγώλσλ κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο, ληύζεθε κε ηα κελύκαηα ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ πξνζηάηε

77 45ν Ράιη ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθε, επηεκβξίνπ Γξάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

78 Σξίπηπρν ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε πλνιηθά ζα δηαλεκεζνύλ ηξίπηπρα ελεκεξσηηθά έληππα ηα νπνία ζα απνζηαινύλ ζε Κέληξα Τγείαο ζε όιε ηε ρώξα

79

80

81 Πξσηαζιήηξηα Οκάδα πγρξνληζκέλεο Κνιύκβεζεο ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο Γξάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ

82 Γξάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 6 Οθησβξίνπ 2012, Κνιπκβεηήξην ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο Οη αξγπξέο Οιπκπηνλίθεο ηεο Αζήλαο ηνπ 2004 ζπλάληεζαλ ηηο ρξπζέο Παγθόζκηεο πξσηαζιήηξηεο ηεο αγθάεο ηνπ 2011, ζε έλαλ αγώλα κε ηεξό ζθνπό.

83 Έληππν θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ

84 Έληππν θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ

85 Ηζηνζειίδα πξνγξάκκαηνο Γηαθεκηζηηθή Καηαρώξεζε Σειενπηηθό ζπνη Ραδηνθσληθό ζπνη Internet campaign Δθεκεξίδα «ΓΡΑΜΜΖ ΕΧΖ» Έληππα-αθίζεο-παξνπζηάζεηο-video ζπλεληεύμεηο

86 Ηζηνζειίδα Πξνγξάκκαηνο

87 Έρνπλ πξνβιεζεί ζπλνιηθά 250 ζπνη ζε 7 ζηαζκνύο παλειιήληαο εκβέιεηαο (MEGA, NET, STAR, ANT1, ALPHA, ΚΑΪ) θαη 350 ζπνη ζε 16 πεξηθεξεηαθνύο ζηαζκνύο

88 Καηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο (ΒΖΜΑ ηεο ΚΤΡΗΑΚΖ, ΠΡΩΣΟ ΘΔΜΑ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ηεο ΚΤΡΗΑΚΖ, ΝΔΑ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ, ΒΖMAGAZINO) Καηαρσξήζεηο ζε πεξηνδηθά Καηαρσξήζεηο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο

89 Έρνπλ εθθσλεζεί ζπνη ζε 7 ζηαζκνύο ησλ Αζελώλ (ΚΑΪ, REAL FM, FLASH, ANT1, ΡΑΓΗΟ 9, ΒΖΜΑ, ΝΔΣ, ΔΡΩΣΗΚΟ, RSO) θαη ζηαζκνύο ηεο Θεζζαινλίθεο Έρνπλ γίλεη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο & ηειενπηηθέο εθπνκπέο κε ζπλεληεύμεηο θαη παξνπζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα

90 Έρνπλ γίλεη ζπλνιηθά εκθαλίζεηο ζε 6 επηιεγκέλνπο ηζηόηνπνπο (espressonews.gr, iatronet.gr, pathfinder.gr, capital.gr, nooz.gr, zougla.gr)

91 Δθεκεξίδα «Γξακκή Εσήο» πγθεληξώλεη πιεζώξα πιεξνθνξηώλ (κέζσ ζπλεληεύμεσλ, άξζξσλ θηι.) γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα πξόζσπα ηνπ Πξνγξάκκαηνο παλειιαδηθά. Πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αγσγή πγείαο, επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πξόιεςε, νδεγίεο γηα ζσζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε. Γηαλέκεηαη ζε 100 ζεκεία (Ννζνθνκεία θαη ΗΚΑ, 40 ζηελ Αηηηθή θαη 60 ζηελ Πεξηθέξεηα), γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ γεληθνύ θνηλνύ. Θα δεκνζηεπζνύλ ζπλνιηθά 8 ηεύρε.

92 1ν ηεύρνο (Φεβξνπάξηνο 2012) 2ν ηεύρνο (Μάξηηνο 2012)

93 3-4ν ηεύρνο (Μάηνο 2012) 5ν ηεύρνο (Ηνύιηνο 2012)

94 πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ζην 18ν πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο: Αζήλα, Απξηιίνπ 2012, Athenaeum Intercontinental Δλεκέξσζε ηεο νγθνινγηθήο θνηλόηεηαο γηα ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο Γηαλνκή ησλ ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θνλθάξδσλ κε ην κόην ηεο θακπάληαο

95 Πάξε ηε δσή ζνπ ζηα ρέξηα ζνπ Σν πξόγξακκα δελ αλαδεηθλύεη κόλν ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο αιιά θαη ηελ επζύλε ηνπ θάζε αηόκνπ μερσξηζηά γηα ηε «δηθή» ηνπ πγεία Σν θξάηνο παξέρεη ηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δπλαηόηεηα γηα πξόιεςε Σν θξάηνο ππνζηεξίδνπλ επηζηεκνληθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη Δλ θαηαθιείδη όκσο, ηελ επζύλε γηα ηελ δσή ηνπ έρεη ν θαζέλαο από καο. Πάξε ηε δσή ζνπ ζηα ρέξηα ζνπ είλαη ην κήλπκα ηεο εθζηξαηείαο.

96 Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ

97 Δπραξηζηώ πνιύ Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα