Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα"

Transcript

1 Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

2 Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά στη µεταφορική κίνηση. Οι νόµοι του Νεύτωνα µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλες περιπτώσεις: σε σώµατα τα οποία ακολουθούν κυκλικές τροχιές στην κίνηση την οποία παρατηρούµε από ένα επιταχυνόµενο σύστηµα αναφοράς στην κίνηση ενός σώµατος µέσα σε ένα ιξώδες µέσο Θα παρουσιάσουµε πολλά παραδείγµατα για να δείξουµε την εφαρµογή των νόµων του Νεύτωνα σε µια ποικιλία νέων περιπτώσεων. Εισαγωγή

3 Οµαλή κυκλική κίνηση Επιτάχυνση Ένα σωµατίδιο κινείται µε ταχύτητα σταθερού µέτρου σε κυκλική τροχιά ακτίνας r και επιταχύνει. Το µέτρο της επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση α c = v r 2 Η κεντροµόλος επιτάχυνση a r έχει κατεύθυνση προς το κέντρο του κύκλου Η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι πάντα κάθετη προς την ταχύτητα. c Ενότητα Μ6.1

4 Οµαλή κυκλική κίνηση Δύναµη Η κεντροµόλος επιτάχυνση συνδέεται µε µια δύναµη F r r. Η δύναµη αυτή έχει επίσης ακτινική διεύθυνση µε φορά προς το κέντρο του κύκλου. Η εφαρµογή του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα στην ακτινική διεύθυνση δίνει v F = mαc = m r 2 Ενότητα Μ6.1

5 Οµαλή κυκλική κίνηση (συνέχεια) Η δύναµη η οποία προκαλεί την κεντροµόλο επιτάχυνση ασκείται ακτινικά προς το κέντρο του κύκλου. Μεταβάλλει την κατεύθυνση του διανύσµατος της ταχύτητας. Αν η δύναµη αυτή εξαφανιστεί, το σώµα θα αρχίσει να κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος της εφαπτοµένης στον κύκλο. Δείτε τα διάφορα σηµεία στα οποία µπορεί να συµβεί αυτό στη Δυναµική Εικόνα. Ενότητα Μ6.1

6 Κωνικό εκκρεµές Το σώµα βρίσκεται σε ισορροπία στην κατακόρυφη διεύθυνση. Εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση στην οριζόντια διεύθυνση. F y = 0 T cos θ = mg F x = T sin θ = mα c Το µέτρο της ταχύτητας v είναι ανεξάρτητο από τη µάζα m. v = Lgsinθtanθ Ενότητα Μ6.1

7 Κίνηση σε οριζόντιο κύκλο Το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία κινείται το σώµα εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος και την τάση του νήµατος. Η φυγόκεντρος δύναµη δίνεται από την τάση. v = Tr m Το µέγιστο µέτρο ταχύτητας αντιστοιχεί στη µέγιστη τάση την οποία µπορεί να αντέξει το νήµα. Ενότητα Μ6.1

8 Οριζόντια (επίπεδη) καµπή Μοντελοποιήστε το αυτοκίνητο στο οριζόντιο επίπεδο ως σωµατίδιο που κινείται µε οµαλή κυκλική κίνηση. Μοντελοποιήστε το αυτοκίνητο στην κατακόρυφη διεύθυνση ως σωµατίδιο σε ισορροπία. Η φυγόκεντρος δύναµη παρέχεται από τη δύναµη της στατικής τριβής. Το µέγιστο µέτρο της ταχύτητας µε την οποία µπορεί να στρίψει το αυτοκίνητο είναι: v = µ gr s Προσέξτε ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη µάζα του αυτοκινήτου Ενότητα Μ6.1

9 Καµπή µε κλίση Σε αυτή την περίπτωση, η καµπή µε κλίση σχεδιάζεται έτσι ώστε η τριβή να είναι µηδενική. Μοντελοποιήστε το αυτοκίνητο στην κατακόρυφη διεύθυνση ως σωµατίδιο σε ισορροπία. Μοντελοποιήστε το αυτοκίνητο στην οριζόντια διεύθυνση ως σωµατίδιο που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση. Μία συνιστώσα της κάθετης δύναµης είναι η φυγόκεντρος δύναµη. Η γωνία κλίσης βρίσκεται από τη σχέση tanθ = 2 v rg Ενότητα Μ6.1

10 Καµπή µε κλίση (2) Η γωνία κλίσης είναι ανεξάρτητη από τη µάζα του οχήµατος. Αν το αυτοκίνητο κινείται στην καµπή µε ταχύτητα µικρότερη από την προβλεπόµενη, θα χρειαστεί τριβή για να µην ολισθήσει προς το εσωτερικό της καµπής. Αν το αυτοκίνητο κινείται στην καµπή µε ταχύτητα µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη, θα χρειαστεί τριβή για να µην ολισθήσει προς το εξωτερικό της καµπής. Ενότητα Μ6.1

11 Ο τροχός του λούνα παρκ Στο ψηλότερο και στο χαµηλότερο σηµείο της τροχιάς, η κάθετη δύναµη και η βαρυτική δύναµη που δρουν στο παιδί έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε το πρόβληµα ως πρόβληµα ενός σωµατιδίου που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση, στο οποίο ασκείται και η βαρυτική δύναµη. Το παιδί είναι το σωµατίδιο. Ενότητα Μ6.1

12 Ο τροχός του λούνα παρκ (συνέχεια) Στο χαµηλότερο σηµείο της τροχιάς, η δύναµη που ασκείται στο παιδί κατακόρυφα προς τα πάνω (η κάθετη δύναµη) είναι µεγαλύτερη από το βάρος του. n mv F = n ά mg = r 2 v = mg 1+ rg ά 2 Ενότητα Μ6.1

13 Ο τροχός του λούνα παρκ (τελική διαφάνεια) Στο ψηλότερο σηµείο του κύκλου, η δύναµη που ασκείται στο παιδί είναι µικρότερη από το βάρος του. F = n + mg = ά 2 v n ά = mg 1 rg mv r 2 Ενότητα Μ6.1

14 Μη οµαλή κυκλική κίνηση Η επιτάχυνση και η δύναµη έχουν εφαπτοµενικές συνιστώσες. F r r Η προκαλεί την κεντροµόλο επιτάχυνση. F r t Η προκαλεί την εφαπτοµενική επιτάχυνση. Η συνισταµένη δύναµη είναι r r r F= F + F r t Ενότητα Μ6.2

15 Ταχύτητα µεταβαλλόµενου µέτρου σε κατακόρυφη κυκλική τροχιά Η βαρύτητα ασκεί µια εφαπτοµενική δύναµη στο σώµα. Μελετήστε τις συνιστώσες της F g Μοντελοποιήστε τη σφαίρα ως σωµατίδιο υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης, το οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά. Το σώµα δεν εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση. Η τάση σε οποιοδήποτε σηµείο δίνεται από τη σχέση. 2 v T mg = + cosθ Rg Ενότητα Μ6.2

16 Ψηλότερο και χαµηλότερο σηµείο της κυκλικής τροχιάς Η τάση στο χαµηλότερο σηµείο είναι µέγιστη. 2 v ά T = mg + 1 Rg Η τάση στο ψηλότερο σηµείο είναι ελάχιστη. 2 v ά T = mg 1 Rg Αν ισχύει T πάνω = 0, τότε v ά = gr Ενότητα Μ6.2

17 Κίνηση σε επιταχυνόµενα συστήµατα αναφοράς Οι πλασµατικές δυνάµεις εµφανίζονται σε επιταχυνόµενα συστήµατα αναφοράς. Οι πλασµατικές δυνάµεις παρατηρούνται σε επιταχυνόµενα συστήµατα αναφοράς. Οι πλασµατικές δυνάµεις φαίνονται να δρουν στα σώµατα όπως οι πραγµατικές δυνάµεις, αλλά στην περίπτωση των πλασµατικών δυνάµεων δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε το δεύτερο σώµα. Μην ξεχνάτε ότι οι πραγµατικές δυνάµεις είναι πάντα αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο σωµάτων. Οι απλές πλασµατικές δυνάµεις φαίνονται να δρουν µε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της επιτάχυνσης του µη αδρανειακού συστήµατος αναφοράς. Ενότητα Μ6.3

18 «Φυγόκεντρος» δύναµη Στο σύστηµα αναφοράς της συνοδηγού (β), µια δύναµη φαίνεται να τη σπρώχνει προς την πόρτα. Στο σύστηµα αναφοράς της Γης, το αυτοκίνητο ασκεί µια δύναµη στη συνοδηγό µε κατεύθυνση προς τα αριστερά. Η ακτινική δύναµη µε φορά προς τα έξω ονοµάζεται συχνά φυγόκεντρος δύναµη. Είναι µια πλασµατική δύναµη, η οποία οφείλεται στην κεντροµόλο επιτάχυνση που συνδέεται µε τη µεταβολή της κατεύθυνσης του αυτοκινήτου. Στην πραγµατικότητα, η δύναµη που επιτρέπει στη συνοδηγό να κινείται µαζί µε το αυτοκίνητο είναι η δύναµη της τριβής. Αν η πλασµατική δύναµη δεν είναι αρκετά µεγάλη, η συνοδηγός ακολουθεί την αρχική της τροχιά σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα. Ενότητα Μ6.3

19 «Δύναµη Coriolis» Πρόκειται για µια πλασµατική δύναµη που προκαλείται από τη µεταβολή της ακτινικής θέσης ενός σώµατος σε ένα περιστρεφόµενο σύστηµα συντεταγµένων. Το αποτέλεσµα της περιστροφής είναι η µπάλα του παραδείγµατος να ακολουθήσει καµπύλη τροχιά σύµφωνα µε τον παρατηρητή στο καρουσέλ. Από την οπτική γωνία του παρατηρητή στο καρουσέλ, για την καµπύλη τροχιά της µπάλας ευθύνεται µια πλάγια δύναµη. Ενότητα Μ6.3

20 Πλασµατικές δυνάµεις Παραδείγµατα Οι πλασµατικές δυνάµεις δεν είναι πραγµατικές, αλλά έχουν πραγµατικές επιπτώσεις. Παραδείγµατα: Τα αντικείµενα που βρίσκονται στο ταµπλό του αυτοκινήτου σας γλιστράνε και πέφτουν. Καθώς περιστρέφεστε πάνω σε ένα καρουσέλ, νιώθετε να σας σπρώχνουν προς τα έξω. Η δύναµη Coriolis ευθύνεται για την περιστροφική κίνηση µετεωρολογικών συστηµάτων, όπως οι τυφώνες, καθώς και για τα ρεύµατα των ωκεανών. Ενότητα Μ6.3

21 Πλασµατικές δυνάµεις σε γραµµικά συστήµατα Ο αδρανειακός παρατηρητής µοντελοποιεί τη σφαίρα ως σωµατίδιο υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης στην οριζόντια διεύθυνση και ως σωµατίδιο σε ισορροπία στην κατακόρυφη διεύθυνση. Ο µη αδρανειακός παρατηρητής µοντελοποιεί τη σφαίρα ως σωµατίδιο σε ισορροπία και στις δύο διευθύνσεις. Ο αδρανειακός παρατηρητής (α), που είναι ακίνητος, βλέπει F = Tsinθ = mα x F = Tcosθ mg = 0 y Ο µη αδρανειακός παρατηρητής (β) βλέπει F' = T sinθ F = mα x F' = T cosθ mg = 0 y ή Οι δυνάµεις είναι ισοδύναµες αν ισχύει F πλασµατική = mα Ενότητα Μ6.3

22 Κίνηση υπό την παρουσία δυνάµεων αντίστασης Ένα σώµα µπορεί να κινείται µέσα σε κάποιο µέσο. Το µέσο µπορεί να είναι είτε υγρό είτε αέριο. r Το µέσο ασκεί µια δύναµη αντίστασης R, η οποία αντιστέκεται στην κίνηση του σώµατος µέσα σε αυτό. r Το µέτρο της R εξαρτάται από το µέσο. Η κατεύθυνση της είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης του σώµατος σε σχέση µε το µέσο. Η r R Αυτή η κατεύθυνση µπορεί να είναι ή να µην είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώµατος σύµφωνα µε τον παρατηρητή. r R σχεδόν πάντα αυξάνεται όταν αυξάνεται η ταχύτητα. Ενότητα Μ6.4

23 Κίνηση υπό την παρουσία δυνάµεων αντίστασης (συνέχεια) r Η εξάρτηση του µέτρου της R σύνθετη. Θα µελετήσουµε µόνο δύο περιπτώσεις: Η r R από το µέτρο της ταχύτητας µπορεί να είναι είναι ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας (v). Η προσέγγιση ισχύει για σώµατα που κινούνται αργά ή για µικρά σώµατα. r R Η είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του µέτρου της ταχύτητας (v 2 ). Η προσέγγιση ισχύει για µεγάλα σώµατα. Ενότητα Μ6.4

24 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας Η δύναµη αντίστασης µπορεί να εκφραστεί ως r R r = bv Η σταθερά b εξαρτάται από τις ιδιότητες του µέσου, καθώς και από το σχήµα και τις διαστάσεις του σώµατος. Το αρνητικό r πρόσηµο υποδεικνύει ότι η ταχύτητα. v r R έχει αντίθετη κατεύθυνση από την Ενότητα Μ6.4

25 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας Παράδειγµα Θεωρήστε µια µικρή σφαίρα µάζας m την οποία αφήνουµε από κατάσταση ηρεµίας µέσα σε ένα υγρό. Στη σφαίρα ασκούνται οι εξής δυνάµεις: Η δύναµη αντίστασης Η βαρυτική δύναµη Η ανάλυση της κίνησης δίνει dv mg bv = mα = m dt dv b α = = g v dt m Ενότητα Μ6.4

26 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας Παράδειγµα (συνέχεια) Αρχικά, ισχύει v = 0 και dv/dt = g. Καθώς ο χρόνος t αυξάνεται, η δύναµη R αυξάνεται και η επιτάχυνση α µειώνεται. Η επιτάχυνση τείνει στο 0 όταν R mg. Σε αυτό το σηµείο, το µέτρο της ταχύτητας v τείνει στην οριακή ταχύτητα του σώµατος.

27 Οριακή ταχύτητα Για να υπολογίσουµε την οριακή ταχύτητα, θέτουµε α = 0 v T = mg b Λύνοντας τη διαφορική εξίσωση παίρνουµε mg v = e = v e b ( 1 bt m t τ ) T ( 1 ) Το τ είναι η χρονική σταθερά: τ = m/b Ενότητα Μ6.4

28 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το τετράγωνο του µέτρου της ταχύτητας (v 2 ) Για σώµατα που κινούνται γρήγορα µέσα στην ατµόσφαιρα, η δύναµη αντίστασης είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του µέτρου της ταχύτητάς τους. R = ½ DrAv 2 To D είναι ένα αδιάστατο εµπειρικό µέγεθος το οποίο ονοµάζεται συντελεστής οπισθέλκουσας. Το r είναι η πυκνότητα του αέρα. Το A είναι το εµβαδόν διατοµής του σώµατος. Το v είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος. Ενότητα Μ6.4

29 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το v 2 Παράδειγµα Ας αναλύσουµε την κίνηση ενός σώµατος που πέφτει και δέχεται από τον αέρα µια δύναµη αντίστασης. 1 2 F = mg DρAv = mα 2 DρA 2 α = g v 2m Ενότητα Μ6.4

30 Δύναµη αντίστασης ανάλογη προς το v 2 Οριακή ταχύτητα Η οριακή ταχύτητα προκύπτει όταν η επιτάχυνση είναι µηδενική. Η επίλυση της προηγούµενης εξίσωσης δίνει v T = 2 mg DρA Ενότητα Μ6.4

31 Μερικές οριακές ταχύτητες Ενότητα Μ6.4

32 Παράδειγµα: Σερφάρισµα στον αέρα Ο αλεξιπτωτιστής πηδάει από το αεροπλάνο. Η αρχική ταχύτητα είναι µηδενική. Η βαρύτητα τον αναγκάζει να επιταχύνει προς το έδαφος. Το µέτρο της κατακόρυφης καθοδικής ταχύτητάς του αυξάνεται, αλλά το ίδιο ισχύει για την κατακόρυφη ανοδική δύναµη που ασκείται σε αυτόν. Τελικά, η καθοδική δύναµη της βαρύτητας εξισώνεται µε την ανοδική δύναµη αντίστασης. Κινείται µε την οριακή ταχύτητά του. Ενότητα Μ6.4

33 Σερφάρισµα στον αέρα (συνέχεια) Ο αλεξιπτωτιστής ανοίγει το αλεξίπτωτό του. Κάποια χρονική στιγµή, αφότου ο αλεξιπτωτιστής έχει φτάσει στην οριακή του ταχύτητα, ανοίγει το αλεξίπτωτό του. Αυτό αυξάνει δραστικά την ανοδική δύναµη αντίστασης. Η συνισταµένη δύναµη, και άρα η επιτάχυνση, έχει τώρα κατεύθυνση κατακόρυφη προς τα πάνω. Η ταχύτητα καθόδου µειώνεται. Τελικά, ο αλεξιπτωτιστής φτάνει σε µια νέα, µικρότερη οριακή ταχύτητα. Ενότητα Μ6.4

34 Παράδειγµα: Φίλτρα καφέ Ρίχνετε µια σειρά από ανοιχτά χάρτινα φίλτρα του καφέ και µετράτε τις οριακές ταχύτητές τους. Η χρονική σταθερά είναι µικρή. Τα φίλτρα αποκτούν γρήγορα την οριακή τους ταχύτητα. Παράµετροι: M φίλτρου καφέ = 1.64 g Τα φίλτρα στοιβάζονται έτσι ώστε το εµβαδόν της µετωπικής τους επιφάνειας να µην αυξάνεται. Μοντέλο Μπορείτε να µοντελοποιήσετε κάθε φίλτρο ως σωµατίδιο σε ισορροπία. Ενότητα Μ6.4

35 Φίλτρα καφέ (συνέχεια) Τα δεδοµένα που προέκυψαν από το πείραµα: Όταν το φίλτρο φτάσει στην οριακή ταχύτητά του, η ανοδική δύναµη αντίστασης εξισορροπεί την καθοδική βαρυτική δύναµη. R = mg Ενότητα Μ6.4

36 Φίλτρα καφέ Γραφική ανάλυση Στο γράφηµα της δύναµης αντίστασης και της οριακής ταχύτητας, η καµπύλη βέλτιστης προσαρµογής δεν είναι ευθεία. Η δύναµη αντίστασης δεν είναι ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος. Ενότητα Μ6.4

37 Φίλτρα καφέ Γραφική ανάλυση Στο γράφηµα της δύναµης αντίστασης και του τετραγώνου της οριακής ταχύτητας, η καµπύλη βέλτιστης προσαρµογής είναι ευθεία. Η δύναµη αντίστασης είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του µέτρου της ταχύτητας. Ενότητα Μ6.4

38 Η δύναµη αντίστασης που ασκείται σε µια µπάλα του µπέιζµπολ Παράδειγµα Το σώµα κινείται οριζόντια στην ατµόσφαιρα. Η δύναµη αντίστασης προκαλεί επιβράδυνση της µπάλας. Η βαρύτητα αναγκάζει την τροχιά της να καµπυλώσει προς τα κάτω. Η µπάλα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως σωµατίδιο υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης. Εξετάζουµε µόνο µία χρονική στιγµή, οπότε δεν µας ενδιαφέρει η επιτάχυνση. Αναλύστε το πρόβληµα για να βρείτε τον συντελεστή οπισθέλκουσας D και το µέτρο R της δύναµης αντίστασης. 2mg 1 D = και R = Dρ Av 2 v ρ A 2 T 2 Ενότητα Μ6.4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 131 - Διαλ.12 1. Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος

ΦΥΣ 131 - Διαλ.12 1. Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 2 Μη αδρανειακά συστήµατα x Έστω ότι το S αποκτά επιτάχυνση α 0 S z 0 Α x z S y, y Ο παρατηρητής S µετρά µια επιτάχυνση: A = A +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8: H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Η φύση εμφανίζει τις αδρανειακές της δυνάμεις σε όσους εκτρέπονται από την ευθύγραμμη ομαλή πορεία Ο Γαλιλαίος πρώτος αναφέρθηκε στα αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Περιεχόµενα Κεφαλαίου 11 Στροφορµή Περιστροφή Αντικειµένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόµενο-η ροπή ως διάνυσµα Στροφορµή Σωµατιδίου Στροφορµή και Ροπή για Σύστηµα Σωµατιδίων

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Δύναµη Περιεχόµενα Κεφαλαίου 4 1 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Μάζα 2 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα 3 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Βάρος: Η Δύναµη της Βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001. + mu 1 2m. + u2. = u 1 + u 2. = mu 1. u 2, u 2. = u2 u 1 + V2 = V1 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : (α) Ταχύτητα ΚΜ: u KM = mu + mu m = u + u Εποµένως u = u u + u = u u, u = u u + u = u u (β) Διατήρηση ορµής στο ΚΜ: mu + mu = mv + mv u + u = V + V = 0 V = V

Διαβάστε περισσότερα