ΦΥΣ Διαλ Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣ 131 - Διαλ.12 1. Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος"

Transcript

1 ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος

2 ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 2 Μη αδρανειακά συστήµατα x Έστω ότι το S αποκτά επιτάχυνση α 0 S z 0 Α x z S y, y Ο παρατηρητής S µετρά µια επιτάχυνση: A = A + 0 t + 2 a t 2 0 a A = d 2 A " dt + a 2 0 a A = a " A + a 0 a " = a # a 0 Η δύναµη που µετρά ο παρατηρητής S θα είναι: F = m a = ma " ma 0 F " = F # ma 0 Αλλά η δύναµη mα είναι η πραγµατική δύναµη F (µετρούµενη ως προς το αδρανειακό σύστηµα) Μπορούµε να γράψουµε: F = F + F "#. όπου F ". # $ma 0 ψευδο-δύναμη H ψευδο-δύναµη ή δύναµη αδράνειας δεν είναι δύναµη που εµφανίζεται λόγω της αλληλεπίδρασης µεταξύ σωµάτων αλλά λόγω της επιτάχυνσης του συστήµατος αναφοράς

3 Φαινοµενικό βάρος Φανταστείτε ότι βρίσκεστε µέσα σε ένα ανελκυστήρα που κινείται µε µια επιτάχυνση α και στέκεστε πάνω σε µια ζυγαριά Ποια θα είναι η ένδειξη της ζυγαριάς; Aπό το 2 ο νόµο του Newton ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 3 Σχεδιάστε το διάγραµµα απελευθερωµένου σώµατος N N mg = ma N = m( g + a) mg Φαινοµενικό βάρος είναι η κάθετη δύναµη από τη ζυγαριά ή το έδαφος Αν ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, α=-g τότε Ν = 0

4 Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 4 Φανταστείτε ότι βρίσκεστε µέσα σε ένα ανελκυστήρα που κινείται προς τον 30 ο όροφο ενός κτιρίου. Καθώς πλησίαζετε στο 30 ο όροφο ο ανελκυστήρας ελατώνει ταχύτητα για να σταµατήσει το βάρος σας εµφανίζεται να είναι: (A) Μεγαλύτερο (Β) Μικρότερο (Γ) Ίδιο µε το κανονικό F = ma y N " mg = ma y N = m( g + a y ) O ανελκυστήρας σταματά, επομένως α y < 0 N = m g " a y ( ) < mg y N mg Αισθάνεστε ελαφρύτεροι επειδή η επιτάχυνση έχει κατεύθυνση προς την αρνητική διεύθυνση καθώς ο ανελκυστήρας σταµατά

5 Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 5 Ένα άτοµο στέκεται σε ζυγαριά µέσα σε ανελκυστήρα. Το πραγµατικό βάρος του ατόµου είναι 30kg αλλά η ένδειξη της ζυγαριάς είναι τώρα 45kg Προς ποια κατεύθυνση κινείται ο ανελκυστήρας; (A) Προς τα πάνω (Β) Προς τα κάτω Ποια η διεύθυνση της επιτάχυνσης του ανελκυστήρα; (Γ) Δεν µπορούµε να πούµε (A) Προς τα πάνω (Β) Προς τα κάτω (Γ) Δεν µπορούµε να πούµε ( ) N = m g + a y Το βάρος αυξάνει όταν η επιτάχυνση έχει φορά προς τα πάνω ενώ ελατώνεται όταν η επιτάχυνση έχει φορά προς τα κάτω

6 Επιταχυνσιόµετρο ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 6 Βρίσκεστε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αρχικά σε ηρεµία. Από την οροφή κρεµάτε µια σφαίρα µε ένα αβαρές νήµα. Το αυτοκίνητο αρχίζει να επιταχύνει και το νήµα αποκλίνει κατά µια γωνία β. Ποια η επιτάχυνση του αυτοκινήτου Σε ένα αδρανειακό σύστηµα το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος θα δώσει: " F x = T sin # F y = T cos " mg Η σφαίρα αποκλίνει άρα θεωρείτε ότι υπάρχει µια δύναµη στην x-διεύθυνση και άρα επιτάχυνση T sin = ma x mg Στη y-διεύθυνση δεν υπάρχει κάποια δύναµη μη αδρανειακό T cos " mg = 0 # T = mg () a x = g sin cos cos " a = gtan x Για παρατηρητή στο αυτοκίνητο η υποθετική δύναµη δρα σαν οριζόντια βαρυτική δύναµη. Το σώµα είναι σε ισορροπία οπότε: T cos " mg = 0 # T = mg T sin " F #$ = 0 και a x = g sin cos F " = #ma x cos " a = gtan x αδρανειακό F υπ T α=0 ()

7 ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 7 Κεντροµόλoς επιτάχυνση Κυκλική κίνηση

8 Οµαλή κυκλική κίνηση ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 8 Στην περίπτωση της οµαλής κυκλικής κίνησης =σταθ. αλλά τo διάνυσµα αλλάζει διεύθυνση Όμοια τρίγωνα Δθ Δθ 2 = 2 = 2 Τι συμβαίνει όταν Δtè 0 2 a = d Επιτάχυνση dt = " t 2 lim t "0 t = lim t "0 t = t " = 2 = a = 2 // " 2 a //" a " " 2 d dt = d dt a Κεντρομόλος επιτάχυνση Η α είναι ακτινική με διεύθυνση προς το κέντρο

9 Κυκλική κίνηση και νόµοι του Newton ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 9 Δυναµική κυκλικής κίνησης Σώµα που κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά έχει επιτάχυνση µε κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και εφαπτόµενη της ταχύτητας του a = 2 Ύπαρξη επιτάχυνσης ισοδυναµεί µε ύπαρξη δύναµης. F = ma = m 2 Κεντροµόλος δύναµη Η δύναµη τραβά το σώµα προς το κέντρο της τροχιάς. (π.χ. κάποια τάση, ή η βαρύτητα ή άλλη δύναµη).

10 ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 0 Ομαλή κυκλική κίνηση α Τα διανύσµατα της κίνησης θα είναι όπως στο σχήµα. Αν είχαµε µια µπάλα στην άκρη ενός νήµατος και κόβαµε το νήµα στην θέση του σχήµατος τότε η µπάλα θα συνέχιζε να κινείται µε ταχύτητα στην διεύθυνση της Μη οµαλή κυκλική κίνηση Τι συµβαίνει αν το σώµα αυξάνει ταχύτητα? Δ 2 Δ 2 Αναλύουμε τη Δ σε 2 συνιστώσες: Μια ακτινική και µια εφαπτοµενική 2 Δ ~ 2 - (για Δtè 0)

11 ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 Μή οµαλή κυκλική κίνηση H ακτινική συνιστώσα είναι a k = 2 H εφαπτομενική συνιστώσα είναι a " = 2 # $t % d dt Συνοψίζοντας: d a dt α α κ α εφ a = a + a "# 2 0

12 Παράδειγμα ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 2 Θεωρήστε την ακόλουθη περίπτωση: Οδηγήτε το αυτοκίνητό σας µε σταθερή ταχύτητα σε µια οριζόντια κυκλική πίστα. Πόσες και ποιες δυνάµεις ασκούνται στο αυτοκίνητό σας F (A) (B) 2 (Γ) 3 (Δ) 4 (Ε) 5 N W f τρ. α=υ 2 /R R Βάρος Κάθετη αντίδραση Τριβή F = ma = m " 2 R Η δύναµη της τριβής είναι η µόνη δύναµη στην ακτινική διεύθυνση και παίζει το ρόλο της κεντροµόλου δύναµης Η κεντροµόλος δύναµη είναι η συνισταµένη των δυνάµεων στην ακτινική διεύθυνση και όχι κάποια ιδιαίτερη δύναµη. Αφού είναι η συνισταµένη δύναµη δεν τη σχεδιάζουµε ποτέ σε διάγραµµα απελευθερωµένου σώµατος

13 Παράδειγµα ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 3 Υποθέστε ότι οδηγείται σε ένα δρόµο που έχει κάποιο κοίλωµα κυκλικής µορφής. Αν η µάζα σας είναι m ποιο είναι το µέγεθος της κάθετης δύναµης που ασκεί το κάθισµα του αυτοκινήτου πάνω σας καθώς περνάτε από το κοίλωµα του δρόµου; (A) F N < mg (B) F Ν =mg F = ma = m " 2 R (Γ) F N > mg F N " mg = m # 2 # F N = m g + " 2 & $ % R ' ( R α= 2 /R F N mg R

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Δύναµη Περιεχόµενα Κεφαλαίου 4 1 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Μάζα 2 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα 3 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Βάρος: Η Δύναµη της Βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Περιεχόµενα Κεφαλαίου 11 Στροφορµή Περιστροφή Αντικειµένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόµενο-η ροπή ως διάνυσµα Στροφορµή Σωµατιδίου Στροφορµή και Ροπή για Σύστηµα Σωµατιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8: H ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Η φύση εμφανίζει τις αδρανειακές της δυνάμεις σε όσους εκτρέπονται από την ευθύγραμμη ομαλή πορεία Ο Γαλιλαίος πρώτος αναφέρθηκε στα αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα