H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: /617 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy"

Transcript

1 H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: /617 Fax:

2 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα όπωο απηέο δηακνξθώλνπλ ηελ ΑΔ ζηνλ επξωπαϊθό ρώξν. H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ ΑΔ ζηνρεύεη ζηελ: Ιθαλνπνίεζε ηωλ ηνπηθώλ αλαγθώλ. ηελ θαζηέξωζε ηεο Κύπξνπ ωο πεξηθεξεηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ θέληξνπ. Απνηειείηαη από ηα δεκόζηα θαη ηδηωηηθά ηδξύκαηα παλεπηζηεκηαθνύ θαη κε παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ. 2

3 ηελ Κύπξν ιεηηνπξγνύλ ηξία δεκόζηα παλεπηζηήκηα: Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Σν Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Σν Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 3

4 .θαη πέληε ηδηωηηθά παλεπηζηήκηα: Frederick University Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο Παλεπηζηήκην Νεάπνιεο Παλεπηζηήκην UCLan Cyprus 4

5 Αλαγλώξηζε Παλεπηζηεκίωλ Οη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ απνλέκνληαη από ηα δεκόζηα θαη ηδηωηηθά παλεπηζηήκηα αλαγλωξίδνληαη από όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. όπωο θαη από άιια θξάηε. Σα Παλεπηζηήκηα ηεο Κύπξνπ είλαη αλαγλωξηζκέλα ωο νκνηαγή πξνο ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Δ.Ι.) από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηιωλ Αθαδεκαϊθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (ΓΟΑΣΑΠ). Ο ΓΟΑΣΑΠ ( είλαη ν αξκόδηνο Διιεληθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηωλ ηίηιωλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ζπνπδέο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ αιινδαπή θαη ζηελ εκεδαπή.

6 Πξνζθέξεηαη Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε. Αθαδεκατθνί κε δηεζλή αλαγλώξηζε θαη καθξά πείξα ζε έγθπξα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Τα Ποξγοάμμαςα Σπξσδώμ είμαι ποξραομξρμέμα ρςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ. Σύγχοξμεπ εγκαςαρςάρειπ. Πλήοωπ ενξπλιρμέμα εογαρςήοια. Αζθαιέο θαη θηιηθό πεξηβάιινλ. Διιεληθό πεξηβάιινλ θαη Διιεληθή Κνπιηνύξα. 6

7 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΜΑΡΣΙΟ

8 ΟΡΑΜΑ Να καταςτεί το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ζνα πρωτοπόρο ερευνθτικό ίδρυμα εξαςφαλίηοντασ διεκνι ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ ςτον ευρωπαϊκό ανϊτερο εκπαιδευτικό χϊρο, προςφζροντασ ανταγωνιςτικά προγράμματα ςπουδϊν και να καταςτεί κζντρο αριςτείασ ςτον ευρφτερο Ευρω-Μεςογειακό χϊρο. Διδαςκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΡΠΟΤ 5 πυλϊνεσ δράςθσ Κοινωνικι προςφορά Ζρευνα Δθμιουργικό τθτα Καινοτομία 8

9 ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ιδρφκθκε το 1989 και δζχκθκε τουσ πρϊτουσ φοιτθτζσ του το : 7051 φοιτθτζσ τόχοσ: φοιτθτζσ μζχρι το ακαδθμαϊκό προςωπικό 579 επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ερευνθτικό προςωπικό, ειδικοί επιςτιμονεσ, διδακτικό προςωπικό Κζντρο Γλωςςϊν: διδάςκονται 7 Ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ και Κινζηικα ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 41 ςε Προγράμματα ςπουδϊν ςε Προπτυχιακό επίπεδο 106 Προγράμματα ςπουδϊν ςε επίπεδο Μάςτερ και Διδακτορικό 508 διοικθτικό προςωπικό 156 Διμερείσ υμφωνίεσ υνεργαςίασ Σο Π.Κ. ςε m²: φνολο: m², Πανεπιςτθμιοφπολθ: m², Μελλοντικόσ τόχοσ: m² υμμετζχει ςε 50 πανεπιςτθμιακά δίκτυα/οργανιςμοφσ 9

10 ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 8 ΥΟΛΔ ΚΑΙ 23 ΣΜΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμιμα Αγγλικϊν πουδϊν Σμιμα Γαλλικϊν πουδϊν και φγχρονων Γλωςςϊν Σμιμα Σουρκικϊν και Μεςανατολικϊν πουδϊν Σμιμα Βιολογικϊν Επιςτθμϊν Σμιμα Χθμείασ Σμιμα Φυςικισ Σμιμα Πλθροφορικισ Σμιμα Μακθματικϊν και τατιςτικισ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ Σμιμα Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν Σμιμα Νομικισ Σμιμα Ψυχολογίασ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Σμιμα Οικονομικϊν Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικϊν 10

11 ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 8 ΥΟΛΔ ΚΑΙ 22 ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμιμα Αρχιτεκτονικισ Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν Σμιμα Μθχανικϊν Μθχανολογίασ και Καταςκευαςτικισ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμιμα Βυηαντινϊν και Νεοελλθνικϊν πουδϊν Σμιμα Κλαςικϊν πουδϊν και Φιλοςοφίασ Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 11

12 ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ Τψθλόσ βακμόσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ ζρευνασ και διδαςκαλίασ. Τποςτθρίηεται από κρατικι χορθγία και διεκνείσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ. Μεταξφ των επιτευγμάτων του ΠΚ είναι: 2008 Απονομι βραβείου EFQM Committed to Excellence 2009 Απονομι DS Label από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ΣΟ 2010 το Π.Κ. κατατάγθκε πρώτο ςτθν Κφπρο ςε ςυνολικι χρθματοδότθςθ και αρικμό ερευνθτικών προγραμμάτων τα οποία διαχειριηόταν ι ςτα οποία ςυμμετείχε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Από το Μάιο του 2011, ο Νομπελίςτασ Κακθγθτισ Χριςτόφοροσ Πιςςαρίδθσ διδάςκει ςτο Σμιμα Οικονομικών του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (κάτοχοσ τθσ ζδρασ Marfin Laiki Bank) φμφωνα με το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο Ζρευνασ (ERC), θ Κφπροσ ιταν πρώτθ (μαηί με άλλεσ 3 χώρεσ ςτθν εξαςφάλιςθ προγραμμάτων ERC ςτθν ΕΕ ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ 2012 Σο ΠΚ είναι το πρώτο πανεπιςτιμιο ςε Κφπρο και Ελλάδα να λάβει το βραβείο HR Excellence in Research από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι

13 ΔΙΕΘΝΕΙ ΧΕΕΙ: Κινθτικότθτα πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Erasmus από ην 1998/1999 ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ 178 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΣΘΣΕ 180 ERASMUS ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΘ ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 26 ΔΙΜΕΡΕΙ ΤΜΦΩΝΙΕ ERASMUS ΜΕ 284 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑ Ε 29 ΧΩΡΕ 556 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Φοιτθτικζσ ανταλλαγζσ ςτο πλαίςιο Διμερϊν υμφωνιϊν υνεργαςίασ εκτόσ Erasmus με: Κορζα Ουκρανία Αυςτραλία 13

14 ΠΟΤΔΕ υμμετοχι ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Μεταφοράσ και υςςϊρευςθσ Πιςτωτικϊν Μονάδων ECTS & προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ το Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement) Πτυχίο: 8 εξάμθνα (240 ECTS) Ιατρικι: 12 εξάμθνα Μάςτερ: 3 ι 4 εξάμθνα (90 ι 120 ECTS) Διδακτορικό: 6 εξάμθνα Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013/14: o Προπτυχιακοί: 5288 omaster: 1188 oδιδακτορικοί: 575 oφνολο : 7051 Φοιτθτζσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 14

15 ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΗΩΘ Ακλθτιςμόσ τζγαςθ Φοιτθτικοί Όμιλοι Οικονομικι Βοικεια τιριξθ Φοιτθτϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ Ψυχολογικι τιριξθ Ευκαιρίεσ εργοδότθςθσ εντόσ και εκτόσ Π.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 15

16 ΠΟΤΔΕ Ελλαδίτεσ Τποψιφιοι. Οι Ελλαδίτεσ υποψιφιοι γίνονται δεκτοί ςε ποςοςτό ίςο περίπου με 10% του ςυνολικοφ αρικμοφ των Κυπρίων ειςακτζων. Κάκε χρόνο θ Κυπριακι Δθμοκρατία παραχωρεί: (α) 7 υποτροφίεσ φψουσ περίπου θ κακεμία (β) κουπόνια ςίτιςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 16

17 ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 17

18 ΝΕΑ ΚΣΘΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Φοιτθτικζσ Εςτίεσ Κτιριο υμβουλίου- υγκλιτου Αναςτάςιοσ Γ. Λεβζντθσ χολι Θετικών και Εφαρμοςμζνων Επιςτθμών 18

19 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ Ζνα υπερςφχρονο κτιριο με μοντζρνεσ εγκαταςτάςεισ το Κζντρο φιλοξενοφνται: τα γραφεία τθσ Φοιτθτικισ Ζνωςθσ Πανεπιςτθμίου Κφπρου (ΦΕΠΑΝ) διάφοροι Φοιτθτικοί Ομίλοι ο Ραδιοφωνικόσ τακμόσ του Π.Κ UCYVoice το Nicosia Aula Cervantes και αίκουςεσ για τθ διεξαγωγι εκδθλϊςεων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 19

20 ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ-ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΣΕΛΙΟ ΙΩΑΝΝΟΤ ΘΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΕΙ ΣΟ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 20

21 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Γεκόζην Παλεπηζηήκην Ιδξύζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 2003 Γέρζεθε ηνπο πξώηνπο θνηηεηέο ην επηέκβξε ηνπ 2007 Πξώηε απνθνίηεζε ηνλ Ινύλην 2011

22 Στοιχεία Ταυτότητας Σκήκαηα 11 Πηπρία (θαηεπζύλζεηο) 19 Ιλζηηηνύηα 1 Τθηζηάκελα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ( ) 18 Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο 2043 Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο Μάζηεξ 375 Γηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο 156 Αθαδεκαϊθό θαη Δξεπλεηηθό Πξνζωπηθό 319 Γηνηθεηηθό Πξνζωπηθό 223 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εμωηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο 150 πλνιηθή αμία εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (εθαηνκκύξηα επξώ) 19.5 εθαη Δκβαδό πθηζηάκελωλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ (η.κ.) 41,000 Πξνϋπνινγηζκόο γηα ην 2014 (εθαηνκκύξηα επξώ) 54.9

23 ΥΟΛΔ 1. ρνιή Γεωηερληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο Σκήκα Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο 2. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο, Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνύ Σκήκα Δκπνξίνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη Ναπηηιίαο 3. ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ννζειεπηηθήο Σκήκα Δπηζηεκώλ Απνθαηάζηαζεο (Λνγνζεξαπεία) 4. ρνιή Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Δλεκέξωζεο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη πνπδώλ Γηαδηθηύνπ

24 ΥΟΛΔ 5. ρνιή Καιώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ 6. ρνιή Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο - Κέληξν Γιωζζώλ - Γηεζλέο Ιλζηηηνύην Κύπξνπ γηα ηε Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκόζηα Τγεία (CII) (ε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Harvard)

25 Φνηηεηηθή Δπεκεξία ηέγαζε θιίλεο - Δλλέα (9) θηήξηα - Δηζδνρή ζηε βάζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ - Δπηδνηεκέλν ελνίθην 50%. Δλνίθην από Δπξώ κεληαίσο - Καηάινγνο ηδησηηθώλ ελνηθηαδόκελσλ δηακεξηζκάησλ

26 Φνηηεηηθή Δπεκεξία Γσξεάλ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε ηήξημε Φνηηεηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Τπεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο Τπνηξνθίεο / Βξαβεία Δπθαηξίεο κεξηθήο απαζρόιεζεο

27 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΓΟΥΗ Διιαδίηεο Τπνςήθηνη. Οη Διιαδίηεο ππνςήθηνη γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ζε πνζνζηό ίζν κε 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Κππξίσλ εηζαθηέσλ. Κξηηήξην ν γεληθόο βαζκόο πξόζβαζεο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Κάζε ρξόλν ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία παξαρσξεί: (α) 5 ππνηξνθίεο ύςνπο πεξίπνπ ε θάζε κία (β) θνππόληα ζίηηζεο (γ) νηθνλνκηθή βνήζεηα κε θνηλσληθό-νηθνλνκηθά θξηηήξηα.

28 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο:

29 Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

30 Όραμα και Αποστολή ΟΡΑΜΑ Σο ΑΠΚΤ να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο/πολιτισμικό φορέα με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, που να προάγει την ποιότητα και αριστεία με καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο και έρευνα σε κλάδους αιχμής. Ένα πανεπιστήμιο ανοικτό σε ανθρώπους, σε μεθόδους και σε ιδέες, ένας πρωτοπόρος και ανθρώπινος οργανισμός που προσφέρει στην κοινωνία μέσω της επιστήμης και της γνώσης και συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

31 Όραμα και Αποστολή ΑΠΟΣΟΛΗ να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας για εξειδικευμένη γνώση και ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων με σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, τροφοδοτούμενα από τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής μεθοδολογίας και της καινοτομίας. ως το μόνο πανεπιστήμιο που προσφέρει αποκλειστικά ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, το ΑΠΚΤ στοχεύει στην ανάπτυξη συντονιστικού ρόλου στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

32 Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Σο ΑΠΚΤ προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα, εξ αποστάσεως, κάτι που επιτρέπει τη φοίτηση ανεξαρτήτως χωροχρονικών περιορισμών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΑΠΚΤ βασίζεται στη: σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία και την Πλατφόρμα Σηλεκπαίδευσης eclass που αξιοποιεί Σα βασικά στοιχεία που ενισχύουν την επιτυχία του ΑΠΚΤ στην παροχή υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι: το ποιοτικό διδακτικό υλικό, η προηγμένη Πλατφόρμα Σηλεκπαίδευσης, και η στήριξη των φοιτητών από καθηγητές-συμβούλους 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

33 πουδές στο ΑΠΚΤ Σο ΑΠΚΤ προσφέρει, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: o προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό (Μάστερ και διδακτορικό) επίπεδο, o προγράμματα κατάρτισης, και o αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Σα Προγράμματα πουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.). Εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό ύστημα Μεταφοράς και υσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

34 Ακαδημαϊκό έτος : Προγράμματα πουδών 1/4 ε προπτυχιακό επίπεδο: Αστυνομικές πουδές (αναβάθμιση διπλώματος Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου) Διοίκηση Επιχειρήσεων πουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό ε επίπεδο Μάστερ: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (joint degree με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Τγείας & Σηλεϊατρική υστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (νέο) Διοίκηση, Σεχνολογία και Ποιότητα (νέο) 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

35 Ακαδημαϊκό έτος : Προγράμματα πουδών ε επίπεδο Μάστερ (συνέχεια): Διοίκηση Μονάδων Τγείας Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία Επιστήμες της Αγωγής Θεατρικές πουδές 2/4 Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά υστήματα Πολιτική Τγείας και χεδιασμός Τπηρεσιών Τγείας Σραπεζική και Φρηματοοικονομική Κοινωνικά Πληροφοριακά υστήματα (νέο) Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (νέο) υνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (νέο) 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

36 Ακαδημαϊκό έτος : Προγράμματα πουδών 3/4 ε επίπεδο Μάστερ, στην αγγλική γλώσσα: Applied Health Informatics (νέο) Business Administration (MBA) Educational Leadership (joint degree με το Saint Louis University) Social Information Systems (νέο) Wireless Communication Systems (νέο) 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

37 Ακαδημαϊκό έτος : Προγράμματα πουδών 4/4 ε διδακτορικό επίπεδο: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία Επιστήμες της Αγωγής Θεατρικές πουδές Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά υστήματα πουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Πολιτική Τγείας και χεδιασμός Τπηρεσιών Τγείας 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

38 Ακαδημαϊκό έτος : Προγράμματα Κατάρτισης Διοικητική & Γραμματειακή Τποστήριξη Μονάδων Τγείας Διαδικτυακά εμινάρια στα Social Media 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

39 Ακαδημαϊκό έτος : Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες 1/2 Για το ακαδημαϊκό έτος το ΑΠΚΤ προσφέρει τις 16 Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «πουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και αυτόνομα. Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θ.Ε. αφορά όλους όσους έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού στην αρχαία, μεσαιωνική και νεώτερη φάση του Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

40 Ακαδημαϊκό έτος : Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες 2/2 Εισαγωγή στην πουδή του Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Σέχνη Αρχαία Ελληνική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Νεώτερη Ελληνική Ιστορία Νεοελληνική φιλολογία (19 ος και 20 ος αι.) Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά Ελληνική Υιλοσοφία και Επιστήμη Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Τστερορωμαϊκής Περιόδου Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο Ιστορία της Κύπρου Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Νεοελληνική Σέχνη: 19 ος 20 ος αιώνας 2009 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

41 Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος : 20 Νοεμβρίου Υεβρουαρίου 2014 Περισσότερα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

42 Υξόληα Πξνζθνξάο ζην Κνηλωληθό ύλνιν 42

43 Τπνδνκέο Παλεπηζηεκίνπ Τμήμα Αρχιτεκτονικής Κυρίως Κτίριο Λευκωσίας Εργαστήρια Μηχανικής Καινούργια Πτέρυγα Λευκωσία Κτίριο Λεμεσού Βιβλιοθήκη & Ερευνητικό Κέντρο 43

44 Αλαγλώξηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Σν Παλεπηζηήκην έρεη αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγέο ίδξπκα πξνο ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα από ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π θαη νη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηά ηνπ, σο ηζόηηκα κε ηα αληίζηνηρα ησλ Διιεληθώλ Α.Δ.Ι. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί από επαγγεικαηηθά ζώκαηα: Δπηζηεκνληθό Σερληθό Δπηκειεηήξην Κύπξνπ: όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ρνιήο Μεραληθήο θαη ην Γίπισκα Αξρηηεθηνληθήο Δπξωπαϊθό πκβνύιην Αξρηηεθηόλωλ :Γίπισκα Αξρηηεθηνληθήο πκβνύιην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Κύπξνπ & Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή :Πηπρίν Ννζειεπηηθήο Μεηξών Δπαγγεικαηηώλ Κνηλωληθώλ Λεηηνπξγώλ: Πηπρίν Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΙΑ, ACCA, ICAEW, ICS: Δμαηξέζεηο γηα πηπρία ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο 44

45 Κξηηήξηα Δηζαγσγήο Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθνύ Δπηπέδνπ - Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμαεηνύο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ή - πξνζόλ αληίζηνηρν ηνπ πην πάλσ απνιπηεξίνπ, αλεμάξηεηα από ην αλ απηό απνθηήζεθε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ην εμσηεξηθό. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Δπηπέδνπ - πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ηζνδύλακν πξνζόλ. Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθνύ Δπηπέδνπ - πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν ηζνδύλακν πξνζόλ, ζε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο 45

46 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (A) ΥΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΛΩΝ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηηο Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηηο Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο Μάζηεξ ζηελ Αξρηηεθηνληθή: πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Ιζηνξηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Μλεκείωλ Πηπρίν Γξαθηθώλ Σερλώλ & Γηαθεκηζηηθνύ ρεδίνπ Πηπρίν ρεδηαζκνύ Δζωηεξηθώλ Υώξωλ Γίπιωκα Αξρηηεθηνληθήο (5 ρξόληα) ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηελ Κνηλωληθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηελ Κνηλωληθή Δξγαζία θαη Κνηλωληθή Γηνίθεζε Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα Μέζα Δπηθνηλωλίαο θαη Γεκνζηνγξαθία ζηελ Κνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο Πηπρίν Ννκηθήο (Καηεύζπλζε Κππξηαθνύ Γηθαίνπ & Καηεύζπλζε Διιεληθνύ Γηθαίνπ) Πηπρίν Γεκνζηνγξαθίαο Πηπρίν Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηελ Πεξηβαιινληηθή Αγωγή Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ & ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπηπέδνπ Master ζηηο Δπηζηήκεο Αγωγήο: Γπλακηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Αγωγή θαη Πξναγωγή ηεο Τγείαο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Καζνδήγεζε Πηπρίν Γαζθάινπ Πηπρίν Νεπηαγωγνύ 46

47 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (B) ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 5 Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα (PhD) ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή, ζηε Πιεξνθνξηθή, ζηελ Ηιεθηξνινγία, ζηε Μεραλνινγία, ζηε Μεραληθή Η/Τ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γνκνζηαηηθή Μεραληθή Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα Κηλεηά πζηήκαηα θαη Γηαδίθηπν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Μεραληθή Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη Τπεξάθηησλ Καηαζθεπώλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Engineering Management Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηα πζηήκαηα Δλέξγεηαο θαη ην Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ Πηπρίν Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ Πηπρίν Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Πηπρίν Δπηκεηξεηή Πνζνηήηωλ Πηπρίν Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο Πηπρίν Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ Ορεκάηωλ Πηπρίν Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ 47

48 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Γ) ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα (PhD) ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ θαη Μνλάδωλ Τγείαο (Γηαζρνιηθό Πξόγξακκα) Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ & Μνλάδωλ Τγείαο (Γηαζρνιηθό Πξόγξακκα) Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Κνηλνηηθή Φξνληίδα Τγείαο Πηπρίν Ννζειεπηηθήο Γίπιωκα Φαξκαθεπηηθήο (5 ρξόληα) ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΗ Γηδαθηνξηθό (PhD) ζηε Γηνίθεζε Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ) Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζην Γηεζλέο Δκπόξην θαη ηε Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε Πηπρίν Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Πηπρίν Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ 48

49 ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ) Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Δθπαίδεπζε (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαζθαιία) Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηελ Δθπαίδεπζε : Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 49

50 Educating the mind without educating the heart is no education at all Aristotle B.C ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΟΙΝΟΤ ΑΘΗΝΑ: Παλεπηζηεκίνπ 39 (ηνά Πεζκαδόγινπ - 5 νο όξνθνο, Γξαθείν 504), Σ.Κ Αζήλα, Διιάδα, Σει.: , Φαμ: ΛΔΤΚΩΙΑ: Γηάλλε Φξεηδεξίθνπ 7, Παιινπξηώηηζζα, 1036 Λεπθσζία, Κύπξνο, Σ.Θ , 1303 Λεπθσζία, Κύπξνο, Σει.: , Φαμ: ΛΔΜΔΟ: Μάξηνπ Αγαζαγγέινπ 18, Αγ. Γεώξγηνο Υαβνύδαο, 3080 Λεκεζόο, Κύπξνο, Σ.Θ , 3606 Λεκεζόο, Κύπξνο, Σει.: , Φαμ: e-mai:

51 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ PRESENTED BY JOHN DOE

52 Τν Παλεπηζηήκην έρεη έδξα ηε Λεπθσζία. Η Νέα Παλεπηζηεκηνύπνιε ζηνίρηζε 12,000,000 θαη είλαη ρσξεηηθόηεηαο 7,000 θνηηεηώλ. Η νινθιεξσκέλε ππνδνκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκπιεξώλεη ην επίπεδν κάζεζεο θαη ςπραγσγίαο. Πέληε θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηεγάδνπλ ηηο θνηηεηηθέο θαηνηθίεο, ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε.

53 Κξαηηθή Αλαγλώξηζε ΔΙΑΓΧΓΗ Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη επίζεκα εγγεγξακκέλν ζην κεηξών Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ιεηηνπξγεί κε 5 ζρνιέο πνπ πξνζθέξνπλ πιήξσο αλαγλσξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Πηπρηαθνύ (Bachelor), Μεηαπηπρηαθνύ (Master) θαη Γηδαθηνξηθνύ (Ph.D.) επηπέδνπ. Μέινο ηνπ Μεγαιύηεξνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκηαθνύ Οξγαληζκνύ Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη κέινο ηνπ κεγαιύηεξνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκηαθνύ Οξγαληζκνύ Laureate International Universities. Ο νξγαληζκόο απηόο απνηειείηαη από 75 παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 30 ρώξεο κε ζύλνιν 8000,000 θνηηεηέο, δίλνληαο κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ κέζσ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο. Αλώηαηε Γηάθξηζε ECTS Label ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ είλαη ην πξώην ίδξπκα ζε όιε ηε Κύπξν θαη Διιάδα πνπ έιαβε ηελ αλώηαηε δηάθξηζε ECTS Label (Δπξσπατθό Σύζηεκα Μεηαθνξάο θαη Σπζζώξεπζεο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ) από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κε απηή ηελ Δπξσπατθή αλαγλώξηζε ην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 45 Παλεπηζηήκηα πνπ θαηέρνπλ ην ECTS Label ζε όιε ηελ Δπξώπε.

54 ΓΙΑΚΡΙΔΙ - ΤΝΔΡΓΑΙΔ Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγέο θαη ηζόηηκν σο πξνο ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Όια ηα ηκήκαηα θαη ησλ ηεζζάξσλ ζρνιώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο νκνηαγή θαη ηζόηηκα πξνο ηα αληίζηνηρα ησλ Διιεληθώλ ΑΔΙ. Με πξόζθαηε δηνηθεηηθή πξάμε, απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, θξίζεθε όηη ηα πηπρία ηνπ Ννκηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, είλαη ηζόηηκα θαη αληίζηνηρα ησλ πηπρίσλ ησλ Ννκηθώλ ρνιώλ ησλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζηζηώληαο ην Ννκηθό Τκήκα ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην πξώην θαη κνλαδηθό πνπ έρεη θξηζεί ζαλ αληίζηνηρν ησλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ. Θεζκνζέηεζε Δπώλπκεο Έδξαο «Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ - Μηράιεο Καθνγηάλλεο» ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ Τν Παλεπηζηήκην Πεινπνλήζζνπ ζεζκνζέηεζε ηελ Δπώλπκε Έδξα «Δπξσπατθνύ ΠαλεπηζηεκίνπΚύπξνπ - Μηράιεο Καθνγηάλλεο». Απηό νθείιεηαη ζηε ζύκπξαμε ηξηώλ ηδξπκάησλ, ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο κε ην νπνίν ην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην έρεη ππνγξάςεη εηδηθό κλεκόλην ζπλεξγαζίαο. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζε παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ δίλεηαη ην όλνκα κηαο έδξαο ζε πλεπκαηηθή πξνζσπηθόηεηα. Η έδξα ζα ιεηηνπξγήζεη από θέηνο ζηελ Κόξηλζν θαη ζα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, έξεπλα, ζπλέδξηα θιπ. πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Erasmus Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη ζπλάςεη 217 ζπκθσλίεο ζην πξόγξακκα Erasmus κε 26 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο.

55 ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ Μλεκόλην πλεξγαζίαο Σκήκαηνο Ννκηθήο κε ην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Τν Τκήκα Ννκηθήο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ έρεη ππνγξάςεη ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κε ην Ιλζηηηνύην Σπληαγκαηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Σν πξόγξακκα Ννκηθήο δηδάζθεηαη ζηα Διιεληθά θαη αθνινπζεί θαηεύζπλζε Διιεληθνύ Γηθαίνπ. ύκθσλν πλεξγαζίαο κε ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (EPLO) Ο Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (EPLO) είλαη Γηεζλήο Οξγαληζκόο κε έδξα ηελ Αζήλα. Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην έρεη ππνγξάςεη ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο ζην νπνίν πξνβιέπεηαη κεηαμύ άιισλ ε δεκηνπξγία θνηλώλ κεηαπηπρηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη επηκνξθσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ επί ηνπ Σπγθξηηηθνύ θαη Δπξσπατθνύ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ Γηθαίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Γηθαίνπ θιπ. ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ Μλεκόλην πλεξγαζίαο Σκήκαηνο Ννκηθήο κε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Τν Τκήκα Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ελέθξηλε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη αθνξά κεηαμύ άιισλ ζηε δεκηνπξγία θνηλώλ πηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ.

56 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δηζαγσγή Φνηηεηώλ Γεληθό θξηηήξην εηζδνρήο είλαη ε επηηπρήο ζπκπιήξσζε ηνπ Λπθεηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ. Η Σύγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ. Όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε δήηεζε από ηνλ αξηζκό ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ, ηόηε γηα ζθνπνύο θαηάηαμεο κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ θξηηήξηα όπσο ε ηειηθή βαζκνινγία ζην απνιπηήξην. ηέγαζε Φνηηεηώλ Τν Παλεπηζηήκην δηαζέηεη ηδηόθηεηα θνηηεηηθά δηακεξίζκαηα. Τν Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο από ηελ Διιάδα, νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζηέγε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα δηακεξίζκαηα. Τε δηακνλή ησλ θνηηεηώλ ρεηξίδεηαη ην Γξαθείν Σηέγαζεο ηεο Υπεξεζίαο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. ηήξημε θαη Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ Τν Παλεπηζηήκην επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνζθνξά κεγάινπ αξηζκνύ ππεξεζηώλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θνηηεηώλ καο. Γίδαθηξα θαη Τπνηξνθίεο Τα δίδαθηξα γηα θνηηεηέο από ηελ Διιάδα θπκαίλνληαη γύξσ ζηηο 6,600 ην ρξόλν. Δπίζεο ην παλεπηζηήκην παξαρσξεί ππνηξνθίεο ύςνπο 10-40% κε βάζε ηελ επίδνζε ζην παλεπηζηήκην. Δπηπξόζζεηα, νη θνηηεηέο από Διιάδα κπνξνύλ, αλ πιεξνύλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, λα δηεθδηθήζνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ηεο Κύπξνπ πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 3,700 ην ρξόλν.

57 ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΑΓΧΓΗ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα Διιεληθά Αγγιηθά Γξαθηθέο Τέρλεο Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε Μνπζηθή Νεπηαγσγηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Δηδηθή (Δληαία) Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία Πξώηε Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε Τερλνινγίεο Μάζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Μνπζηθή Παηδαγσγηθή Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα, 3-4 ρξόληα Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Μνπζηθή Παηδαγσγηθή

58 ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα Διιεληθά Αγγιηθά Γηνίθεζε Αζιεηηζκνύ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Γηαρείξηζε Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (Υδξνγνλαλζξάθσλ) Γηνίθεζε Ξελνδνρείσλ, Τνπξηζκνύ θαη Οξγάλσζε Δθδειώζεσλ Λνγηζηηθή Γηνίθεζε θαη Ηγεζία Marketing Marketing Communications & Social Media Οηθνλνκηθά Δπηρεηξήζεσλ Φξεκαηννηθνλνκηθά θαη Δπελδύζεηο Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (18-24 κήλεο) Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Υγεία (MSc) Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα, 3-4 ρξόληα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

59 ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα Διιεληθά Αγγιηθά Αγγιηθή Φηινινγία & Γισζζνινγία Δπξσπατθή Πνιηηηθή θαη Δπηθνηλσλία Κνηλσληθή Δξγαζία Λνγνζεξαπεία Ννκηθή Χπρνινγία Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 2 ρξόληα Γηεζλέο Δκπνξηθό Γίθαην Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα, 3-4 ρξόληα Γίθαην

60 ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα Διιεληθά Αγγιηθά Αθηηλνδηαγλσζηηθή - Αθηηλνζεξαπεία Αζιεηηθή Δπηζηήκε θαη Φπζηθή Αγσγή Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο Γεληθή Βηνινγία Γεληθή Μηθξνβηνινγία Γηαηξνθή - Γηαηηνινγία Ηιεθηξνινγηθή θαη Ηιεθηξνληθή Μεραληθή Μαζεκαηηθά Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Μεραληθή Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ Ννζειεπηηθή Πιεξνθνξηθή Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο (Τερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ) Φαξκαθεπηηθή Φπζηθνζεξαπεία

61 ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο Διιεληθά Αγγιηθά Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία Γεκόζηα Υγεία Ννζειεπηηθή Χπρηθή Υγεία/Χπρηαηξηθή Ννζειεπηηθή Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα, 3-4 ρξόληα Φπζηθνζεξαπεία Γεκόζηα Υγεία Πιεξνθνξηθή

62 ΜΟΝΑΓΑ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 4 ρξόληα Διιεληθά Αγγιηθά Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία Marketing Communications and Social Media Χπρνινγία Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα, 18 κήλεο Διιεληθά Αγγιηθά Αγγιηθή Φηινινγία θαη Γισζζνινγία Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία Γεκόζηα Υγεία Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο Δηδηθή (Δληαία) Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία Πξώηε Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε Τερλνινγίεο Μάζεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Μνπζηθή Παηδαγσγηθή

63 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Δγθεθξηκέλε από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ιδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αλαγλσξηζκέλε από ην ΓΟΑΤΑΠ Κιηληθή Άζθεζε ζε Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Δθπαίδεπζε ζε ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο πξνζνκνίσζεο (Robot Simulation) Έκπεηξν θαη δηαθεθξηκέλν πξνζσπηθό, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν γηα ην εθπαηδεπηηθό, εξεπλεηηθό θαη θιηληθό ηνπ έξγν Η Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Γηεζλή Ιαηξηθό Οδεγό ηεο FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research) Η Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ βξαβεύηεθε κε δπν πξώηα βξαβεία, κεηά από δηαγσληζκό, από ηελ Creston International Awards ζηηο θαηεγνξίεο Best Medical Solutions (Βέιηηζηεο Ιαηξηθέο Δθαξκνγέο) θαη Best Education Installation (Βέιηηζηεο Δθπαηδεπηηθέο Λύζεηο) Η Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Σρνιήο ζπλάδεη απόιπηα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα πξόηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη παξαπέκπεη ζε πξόηππα ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο Πξνζέιθπζε ζπνπδαζηώλ από Κύπξν/Διιάδα θαη δηεζλείο θνηηεηέο από Δπξώπε, Αζία θαη Ακεξηθή Γηάξθεηα ζπνπδώλ 6 ρξόληα Γιώζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή

64 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Δπελδύζηε ζηε Γλώζε

65 Γλώζε, Παηδεία, Γεκηνπξγία.

66 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθωζίαο 45 πηπρηαθά, 22 κεηαπηπρηαθά θαη 12 δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα κε εμεηδηθεύζεηο Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θνηηεηώλ (1400 θνηηεηέο από Δπξσπατθέο θαη άιιεο ρώξεο) Πέξαλ ησλ 1600 θνηηεηώλ ζηα Δμ απνζηάζεσλ 540 πξνζσπηθό πιήξνπο απαζρόιεζεο 228 θαζεγεηέο κε δηδαθηνξηθό 66

67 Υαξαθηεξηζηηθά Πξνγξακκάησλ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (4 ρξόληα) Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα (12 24 κήλεο) Γηδαθηνξηθά (3 ρξόληα) Οκνηαγέο θαη ηζόηηκν σο πξνο ηα Διιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (ΑΔΙ) από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π πνπδέο ζηελ Διιεληθή γισζζά: Ννκηθή, Φαξκαθεπηηθή, Ννζειεπηηθή, Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, Πξν-Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, Κνηλσληθή Δξγαζία, Δπηθνηλσλίεο, Γπκλαζηέο, Χπρνινγία, Γηαηξνθνινγία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθνζεξαπεία Γπλαηόηεηα κεηεγγξαθήο από / θαη ζε άιια παλεπηζηήκηα κεηά ηνλ 1 ν ή 2 ν ρξόλν ζπνπδώλ ή γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο

68 Δμ απνζηάζεσο Πηπρηαθά θαη Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα - Αγγιηθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία (ΒΑ) - Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ζε Οκηιεηέο Άιισλ Γισζζώλ (TESOL) - Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία - ρνιηθή Φπρνινγία - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) - Δπηζηήκεο Αγσγήο - Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ - Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο - Δηδηθή Δθπαίδεπζε - Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία θαη Γηνίθεζε - Θεσξία, Πξαθηηθή θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο - Μνπζηθή Παηδαγσγηθή - Σέρλεο θαη Δθπαίδεπζε 68

69 ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πηπρηαθά Πξνγξάκκαηα - (4 ρξόληα, Bachelor Degree) Λνγηζηηθή [9 εμαηξέζεηο από ην ACCA θαη 8 από ην ACA] Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Business Administration) 8 Δμεηδηθεύζεηο θαηεύζπλζεο Γηαρείξηζε Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ Γηνηθεηηθή Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο - Καδίλν - Κέληξα Δπεμίαο θαη Τγείαο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζκνύ Αλαςπρήο θαη Οξγάλσζεο Δθδειώζεσλ Αζιεηηθή Γηνίθεζε

70 ρνιή Δπηζηεκώλ θαη Μεραληθήο Μαζεκαηηθά Μεραληθή Τπνινγηζηώλ Πιεξνθνξηθή Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή Βηνινγία ηνπ Αλζξώπνπ Φαξκαθεπηηθή [Διιεληθά] πεληαεηέο πξόγξακκα [4 ρξόληα δίδαθηξα, 5 νο ρξόλνο πξαθηηθή ζηελ Διιάδα] Ννζειεπηηθή [Διιεληθά] Φπζηθνζεξαπεία [Διιεληθά] Γηαηξνθνινγία θαη Γηαηηνινγία Δπηζηήκε ηνπ Αζιεηηζκνύ (Γπκλαζηώλ) [Διιεληθά] Μεραληθή Δλέξγεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη Πεηξειαίνπ Πνιηηηθή Μεραληθή θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Υνξόο Μνπζηθέο πνπδέο Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε Νεπηαγσγηθά [Διιεληθά] Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε [Διιεληθά]

71 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Ννκηθήο Νομική - 3 Κατευθύνσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ελληνικά) Ψυχολογία [Ελληνικά] Αρχιτεκτονική (4 χρόνια πτυχίο +1 χρόνο μετά-πτυχιακό) Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Εφαρμοσμένα Πολυμέσα (Multimedia) Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γραφική Επικοινωνία Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ Κοινωνική Εργασία [Ελληνικά] Καλές Τέχνες

72 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ θαη ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ Πξνγξάκκαηα ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ Χεθηαθά Μέζα θαη Δπηθνηλσλία Χεθηαθή Τέρλε θαη Σρεδηαζκόο Γηεζλείο Σρέζεηο Γεκόζηα Γηνίθεζε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο Ννκηθή Κιηληθή Χπρνινγία Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία Σπκβνπιεπηηθή Δθπαηδεπηηθή/Σρνιηθή Χπρνινγία Δγθιεκαηνινγία Κνηλσληθή Δξγαζία Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία Πιεξνθνξηθή Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή Μεραληθή Δλέξγεηαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο Κιηληθή Γηαηηνινγία Σύγρξνλε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε ηεο Άζθεζεο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο Δπηζηήκεο Αγσγήο

73 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ θαη ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ Πξνγξάκκαηα ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΑ Δπηθνηλσλία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Γηεζλείο ρέζεηο Γεκόζηα Γηνίθεζε Ννκηθή Φπρνινγία Κιηληθή Φπρνινγία Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (PhD, DBA) Πιεξνθνξηθή Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή Δπηζηήκε ηεο Άζθεζεο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο Δπηζηήκεο Αγσγήο 73

74 ρνιή Ιαηξηθήο, από ην 2011 Από ηνλ επηέκβξην 2014 εμαεηέο πηπρίν ηαηξηθήο γηα ηειεηόθνηηνπο Λπθείνπ

75 Φνηηεηηθή Μέξηκλα Κ Δ Τ Κέληξν Έξεπλαο θαη πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Κέληξν ύλδεζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο

76 Πηπρίνπ Τπνηξνθίεο Γηα Φνηηεηέο από Διιάδα Τπνηξνθίεο γηα Αζιεηέο γηα πξνπηπρηαθά Κξηηήξηα Δηζδνρήο Απνιπηήξην Λπθείνπ Γηα Δμ Απνζηάζεσο Γεληθόο βαζκόο απνιπηεξίνπ/

77 Тηλ Тηλ Тηλ (Κύπρου)

78 Σν κέιινλ ζνπ αξρίδεη εδώ!

79 { ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ } Όξακα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ είλαη ε αλάπηπμε ελόο αλζξσπνθεληξηθνύ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζµνύ, επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπ νπνίνπ ηα µέιε εξγάδνληαη ζπιινγηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο µέζα από ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηελ θνηλσληθή δξάζε.

80 { ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ } Καθηγηηέρ με μακπά εμπειπία από έγκςπα πανεπιζηήμια ηος εξωηεπικού Σύγσπονερ μέθοδοι διδαζκαλίαρ για ολιζηική ανάπηςξη ηος θοιηηηή Βαζική και εθαπμοζμένη έπεςνα και καινοηόμερ δπάζειρ ζε όλοςρ ηοςρ κλάδοςρ ζποςδών

81 { ΓΙΑΣΙ ΣΟ ΝΕΑΠΟΛΙ } Δςπωπαϊκά εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα Γιεθνείρ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Δπαγγελμαηική πιζηοποίηζη Γιαζύνδεζη με ηην κοινωνία Δλληνική γλώζζα διδαζκαλίαρ Απεπζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε Πάθνο - Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Υαληά, Πάηξα!

82 { ΥΩΡΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ } Πιζίνα Αμθιθέαηρο Γήπεδα Διαμονή Καθεηέρια Γυμναζηήριο

83 { ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ } Δςπύ θάζμα ςπηπεζιών πληποθοπικήρ Σύγσπονερ μαθηζιακέρ ηεσνολογίερ Βιβλιοθήκη με ζύζηημα ΜILLENNIUM Μαθηζιακό λογιζμικό MOODLE Δπγαζηήπια Γιαδπαζηικοί Πίνακερ Πποζομοιωηέρ

84 { ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ } Διοίκηση Επιχειρήσεων Τραπεζικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά Λογιστική Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά Νομική Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική Τοπίου Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων Ψυχολογία

85 { ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ } Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Γενική Διοίκηση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Real Estate Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Financial Risk Management Δημόσια Διοίκηση Γενική Διοίκηση Εκπαιδευτική Διοίκηση Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο Construction Management Real Estate Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ελληνικός Πολιτισμός Θεολογία Αρχιτεκτονική Τοπίου Συμβουλευτική Ψυχολογία

86 Το πανεπιζηήμιο βπίζκεηαι ζηο πιο πολςζύσναζηο ζημείο ηηρ πόληρ και διαθέηει : Πλήπωρ εξοπλιζμένη θοιηηηική εζηία (διαμονή και ζίηιζη) Γωπεάν ππόζβαζη ζηο διαδίκηςο { ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ } Γύο πιζίνερ, γςμναζηήπιο, γήπεδα ηένιρ, ποδοζθαίπος και καλαθόζθαιπαρ Φοιηηηικούρ Ομίλοςρ για πολιηιζηικέρ, καλλιηεσνικέρ και αθληηικέρ εκδηλώζειρ

87 { ΠΟΤΔΕ ΣΗΝ ΠΑΦΟ } Πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο 2017 Πόιε κε πνιηηηζκηθή παξάδνζε πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ειιεληθήο θιαζηθήο αξραηόηεηαο ύγρξνλε επξσπατθή πόιε θη έλαο δηεζλήο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο Μηα πόιε πνπ δεη ζηνλ παικό ηεο λενιαίαο Απεπζείαο αεξνπνξηθή ζύλδεζε { ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΓΟΥΗ Ε } Απολςηήπιο αναγνωπιζμένος εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Καλή γνώζη ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Υποηποθίερ απιζηείαρ Οικονομική βοήθεια με κοινωνικά κπιηήπια

88 A WORLD-CLASS BRITISH UNIVERSITY EXPERIENCE IN CYPRUS Υξίζηνο Υξίζηνπ Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δηζδνρήο Φνηηεηώλ

89 University of Central Lancashire Πεξηζζόηεξα από 300 πηπρηαθά θαη 200 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πγθαηαιέγεηε κέζα ζηα 10 κεγαιύηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 36,000 θνηηεηέο Παγθόζκηα αλαγλώξηζε ζηα πξνγξάκκαηα Φαξκαθεπηηθήο, Αξρηηεθηνληθήο θαη Αζηξνθπζηθήο Σν πξώην Παλεπηζηήκην πνπ δεκηνύξγεζε ρνιή Οδνληηαηξηθήο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην

90 Παλεπηζηήκην UCLan Cyprus Άξηζηε Βξεηαληθή Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν Όια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη αμηνινγεκέλα από ην Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (Κύπξνπ) θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Ιδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ (ΔΑΙΠ) ηεο Κύπξνπ πκβαδίδεη κε ηα ςειά πνηνηηθά πξόηππα ηνπ UK Quality Assurance Agency (QAA) Αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (Παλεπηζηήκην, ρνιέο θαη ζύληνκα όια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ μερσξηζηά) Γελ είλαη franchise Αληαιιαγή θνηηεηώλ (Η.Β Κύπξνπ θαη Erasmus+) Άξηηα θαηαξηηζκέλν αθαδεκατθό πξνζσπηθό κε δηδαθηνξηθά, εθηελή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηεζλή εκπεηξία Τπεξζύρξνλε Παλεπηζηεκηνύπνιε (Innovation Award 2013) Οινθαίλνπξηεο θνηηεηηθέο εζηίεο

91 Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο θαη Βηβιηνζήθε

92 Δηθνληθό Γηθαζηήξην

93 Καθεηεξία θαη Κήπνο

94 Φνηηεηηθέο Δζηίεο

95 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξήζεωλ BA (Hons) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ BA (Hons) Λνγηζηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (ACCA 9, CIMA 9, ICAEW 7) BA (Hons) Γηνίθεζε Φηινμελίαο θαη Σνπξηζκνύ BA (Hons) Αγγιηθήο Γιώζζαο (Γισζζνινγία & Φηινινγία) Νέν Master Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ(MBA) (12 κήλεο, Πιήξεο Φνίηεζε) MSc Γηεύζπλζε Δπηρεηξήζεσλ (12 κήλεο, Π.Φ) MSc Γηαρείξηζε Μάξθεηηλγθ (12 κήλεο, Π.Φ) Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) with Applied Linguistics Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζε κε Αγγιόθσλνπο, κε Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία (12 κήλεο, Π.Φ) MA Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία Νέν (12 κήλεο, Π.Φ)

96 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ρόιε Ννκηθήο Ννκηθή LLB (Hons) Σν κόλν πηπρίν Ννκηθήο ζηελ Κύπξν πνπ είλαη αμηνινγεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν από ην Ννκηθό πκβνύιην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο. Σν Παλεπηζηήκην UCLan ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηα 200 Καλύηερα Πανεπιζηήμια ζηον κόζμο ζην πξόγξακκα ηεο Ννκηθήο (QS World Rankings 2012) Master Ννκηθήο (LLM) (12 κήλεο, Π.Φ) ρνιή Δπηζηεκώλ BSc (Hons) Μαζεκαηηθώλ BSc (Hons) Πιεξνθνξηθή Software Engineering (Σερλνινγία Λνγηζκηθώλ) Computer Networks Technology (Σερλνινγία Γηθηύσλ) Computer Games Development (Αλάπηπμεο Παηρληδηώλ γηα Τπνινγηζηέο) BSc (Hons) Φπρνινγίαο BSc (Hons) Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ θαη Άζθεζεο Νέν MSc Πιεξνθνξηθή (12 κήλεο, Π.Φ)

97 Κξηηήξηα Δηζδνρήο, Γίδαθηξα θαη Τπνηξνθίεο Πηπρηαθά 4 ε Φνίηεζε 3 ε Φνίηεζε Απνιπηήξην Λπθείνπ 16.5/20 ή 82.5% ή 200 A level points 18.5/20 ή 92.5% ή 300 A level points IELTS 5.0 θαη άλσ Αγγιηθή Γιώζζα (γηα Ννκηθε LLB - IELTS 5.5 θαη άλσ) Γιώζζα Γηδαζθαιίαο: Αγγιηθή IELTS 6.0 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα: Δπηηπρήο απόθηεζε Πηπρίνπ από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην/ρνιή IELTS 6.5 θαη άλσ Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/ρνιώλ όπνπ ε γιώζζα δηδαζθαιίαο ήηαλ ζηελ Αγγιηθή, δελ ρξεηάδνληαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό Αγγιηθήο γιώζζαο Γίδαθηξα Πηπρηαθά 7,000 αλά έηνο (θαλνληθά 9,950) Μεηαπηπρηαθά 9,450 αλά πξόγξακκα (θαλνληθά 10,450) Τπνηξνθίεο Οιηθή 100% Μηζή 50% ( 4,950)

98 Ιδιωςικέπ Σχξλέπ Τοις/θμιαπ Εκπ/ρηπ (ΙΣΤΕ) Δημόριεπ Σχξλέπ Τοις/θμιαπ Εκπ/ρηπ Ιδιωςικά Παμεπ/μια Δημόρια Παμεπ/μια Σύμξλξ Κύποιξι Εσοωπαίξι Αλλξδαπξί Σύμξλξ

99 Γηεύζπλζε Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κίκωλνο θαη Θνπθπδίδνπ γωλία 1434 Λεπθωζία, ΚΤΠΡΟ Τηλ: /617 Fax: Website: 99

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 2015

Ενημέρωση: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 2015 Ενημέρωση: Τετάρτη 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο ζηε Βξεηαλία Expanding your horizons!

πνπδέο ζηε Βξεηαλία Expanding your horizons! πνπδέο ζηε Βξεηαλία Expanding your horizons! Σα παλεπηζηήκηα 120 θξαηηθά θαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα παλεπηζηήκηα θνιιέγηα παλεπηζηεκίσλ θξαηηθά θνιιέγηα αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο Αμηνιόγεζε Δζληθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. Διδακτορικά Προγράμματα. Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής (PhD) Διδακτορικό στη Μουσική Παιδαγωγική (PhD)

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. Διδακτορικά Προγράμματα. Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής (PhD) Διδακτορικό στη Μουσική Παιδαγωγική (PhD) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EVALUATION COMMITTEE OF PRIVATE UNIVERSITIES Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικά Προγράμματα Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής (PhD) Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2014 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο ρεκόρ φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα

Νέο ρεκόρ φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ρεκόρ φοιτητών στα κυπριακά ΑΑΕΙ Οκτώ πανεπιστήμια και 46 σχολές συνθέτουν τον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέο ρεκόρ φοιτητών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο ηηρ Εζωηεπικήρ Αγοπάρ και ηος Εξωηεπικού Εμποπίος ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Δίκαιο ηηρ Εζωηεπικήρ Αγοπάρ και ηος Εξωηεπικού Εμποπίος ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σολή Κοινωνικών, Ανθπωπιζηικών Επιζηημών και Σεσνών Σμήμα Διεθνών και Εςπωπαϊκών ποςδών ΕΔΡΑ JEAN MONNET «ΝΕΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΝΟΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ» Δίκαιο ηηρ Εζωηεπικήρ Αγοπάρ και ηος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα