AlphaPlus C14-16 Blend

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AlphaPlus C14-16 Blend"

Transcript

1 AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Σνπηθά : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Απιθμόρ ηηλεθώνος επείγοςζαρ ανάγκηρ: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Τγεία: (Βφξεηα Ακεξηθή) (Γηεζλήο αξηζκφο) Μεηαθοπά: North America: CHEMTREC or ASIA: EUROPE: BIG (phone) or (telefax) Chemcare Asia: Tel: Mob: Fax: South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Αξκφδην Σκήκα : Οκάδα αζθάιεηαο πξντφλησλ θαη ηνμηθνινγίαο Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε : Ηζηφηνπνο : 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΣΗΣΑ Σαξινόμηζη ηηρ οςζίαρ ή ηος μείγμαηορ Σαξινόμηζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) Tνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο, Καηεγνξία 1 H304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Σαξινόμηζη (67/548/EOK, 1999/45/EK) Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

2 Δπηβιαβέο Δπηβιαβέο ηοισεία επιζήμανζηρ Δπιζήμανζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ : R65: Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R66: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο : H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ : Ππόλητη: P280 Δπέμβαζη: P301 + P310 P331 P302 + P352 Αποθήκεςζη: P405 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξφζσπν. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξφ. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: Ππόζθεηη Δπιζήμανζη: Σν αθφινπζν πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο ζπλίζηαηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) κε άγλσζηνπο θηλδχλνπο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ: 6,5 % Σν αθφινπζν πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο ζπλίζηαηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) κε άγλσζηε νμεία ηνμηθφηεηα: 6,5 % EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 3. ΌΝΘΔΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΆ Μνξηαθφο ηχπνο : Mixture Μείγμαηα Δπικίνδςνα πεπιεσόμενα ζςζηαηικά Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. EINECS- ΑΡΗΘ. Σαμηλφκεζε (67/548/EOK) Σαμηλφκεζε (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14 πγθέληξσζε [wt%]

3 Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, βιέπε Δλφηεηα 16. Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ Γεληθέο ππνδείμεηο : Απνκαθξπλζείηε απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. Σν πιηθφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή, ελδερνκέλσλ ζαλαηεθφξα πλεπκνλία, ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή εκεηνχ. ε πεξίπησζε εηζπλνήο : Μεηαθέξεηε ζηνλ θαζαξφ αέξα. ε πεξίπησζε αλαηζζεζίαο γπξίζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε αλάπαπζεο ζην πιάη θαη ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ, θαιέζηε γηαηξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα : Αλ ν εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, μεπιχλεηε θαιά κε λεξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηελ ελδπκαζία, βγάιηε ηελ ελδπκαζία. : Ξεπιχλεηε ηα κάηηα πξνιεπηηθά κε λεξφ. Απνκαθξχλεηε ην θαθνχο επαθήο. Πξνζηαηέςηε ην πγηέο κάηη. Κξαηείζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηε. Δάλ ν εξεζηζκφο ησλ καηηψλ δηαξθεί, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθφ γηαηξφ. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : Γηαηεξείηε ειεχζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδφ. ΜΖΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Με ρνξεγείηε γάια ή αιθννινχρα πνηά. Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Μεηαθέξεηε ηνλ άξξσζην ζε έλα λνζνθνκείν. 5. ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΈΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΆ εκείν αλάθιεμεο : 110 C (110 C) Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : 230 C (230 C) έρεη εθηηκεζεί Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνχ δη' εθηνμεχζεσο. : Καηά ηε θαηάζβεζε ππξθαγηάο θνξάηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθψλ νπζηψλ. Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξφζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. Πξνζηαζία απφ θσηηά θαη έθξεμε : πλήζε κέηξα πξφιεςεο ππξθαΐάο. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

4 Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 6. ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΠΙΗ ΣΤΥΑΊΑ ΈΚΛΤΗ Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Λάβεηε κέηξα επαξθνχο εμαεξηζκνχ. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε απνρεηεχζεηο. Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκφ, αλ απηφ είλαη δπλαηφ δίρσο θίλδπλν. ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. Μέζνδνη θαζαξηζκνχ : πγθεληξψζηε κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ πγξψλ (π.ρ. άκκνο, γέιε ππξηηίαο, ζπλδεηηθά πιηθά νμέσλ, γεληθά ζπλδεηηθά πιηθά, μπιάιεπξν). Παξαδίλεηαη πξνο δηάζεζε ζε θαηάιιεια θιεηζηά δνρεία. 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Υειπιζμόρ Τπνδείμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκφ Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο : Μελ αλαπλέεηε αηκνχο/ζθφλε. Απνθεχγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. Με ηξψηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Σν λεξφ θαζαξίζκαηνο πξέπεη λα δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο. : πλήζε κέηξα πξφιεςεο ππξθαΐάο. Αποθήκεςζη Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : Πξνζέρεηε ηηο ππνδείμεηο ηεο εηηθέηηαο. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο/κέζα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα ηεο ηερληθήο αζθάιεηαο. 8. ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΈΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ Σεσνικά πποζηαηεςηικά μέηπα Λάβεηε ππφςε ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απηνχ ηνπ πιηθνχ (δείηε Δλφηεηα 2), ηα ηζρχνληα φξηα έθζεζεο, ηηο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο νπζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο φηαλ ζρεδηάδεηε ζπζηήκαηα κεραληθψλ ειέγρσλ θαη επηιέγεηε πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. Δάλ νη έιεγρνη κεραληθνχ ή νη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ απνηξνπή έθζεζεο ζε βιαβεξά επίπεδα απηνχ ηνπ πιηθνχ, ηφηε ζπληζηάηαη ν παξαθάησ πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ δηαηίζεληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ κηα θαη ε πξνζηαζία δηαηίζεηαη ζπλήζσο γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν ή ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

5 Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ : Benutzen Sie ein Überdruckatemgerät, wenn ein Austrittsrisiko besteht, die Konzentration, der sie sich aussetzen, nicht bekannt ist oder wenn andere Umstände bedingen, dass (luftreinigende) Atemmasken keinen ausreichenden Schutz bieten. Πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ : Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ εηδηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο πξέπεη λα δηαπηζησζεί κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ πξνζηεηεπηηθψλ γαληηψλ. Πξνζηαζία ησλ καηηψλ : Γνρείν απφπιπζεο καηηψλ κε θαζαξφ λεξφ. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκφδνπλ ζθηρηά. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο : αδηαπέξαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Ζ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηε πνζφηεηα θαη ζπγθέληξσζε ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Μέηξα πγηεηλήο : Με ηξψηε ή πίλεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Με θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ηοισεία για ηιρ βαζικέρ θςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ τη Φπζηθή θαηάζηαζε Υξψκα Πληποθοπίερ για ηην αζθάλεια : Uγξφ : δηαθαλέο, άρξσκν εκείν αλάθιεμεο : 110 C (110 C) Καηψηεξν φξην έθξεμεο : 0,5 %(V) Αλψηεξν φξην έθξεμεο : 5,6 %(V) Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο : φρη Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : 230 C (230 C) έρεη εθηηκεζεί Μνξηαθφο ηχπνο Μνξηαθφ βάξνο ph εκείν ξεχζεσο εκείν πήμεο εκείν δένεο/πεξηνρή δένεο Πίεζε αηκψλ : Mixture : Πνηθίιιεη : Γελ ηζρχεη : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία C (-12-4 C) : C ( C) : 1,00 MMHG ζε 23,8 C (23,8 C) ρεηηθή ππθλφηεηα : 0,77, 25 C(25 C) Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

6 Ππθλφηεηα Τδαηνδηαιπηφηεηα πληειεζηήο θαηαλνκήο: n- νθηαλφιε/λεξφ Ημψδεο, θηλεηηθφ : 0,77 G/ML : αδηάιπην : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία : 1,3-1,9 cst ζε 40 C (40 C) ρεηηθή ππθλφηεο αηκψλ : 7,2 (Αέξαο = 1.0) Σαρχηεηα εμάηκηζεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10. ΣΑΘΔΡΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΣΗΣΑ Υεκηθή ζηαζεξφηεηα : Απηφ ην πιηθφ ζεσξείηαη ζηαζεξφ ππφ θπζηνινγηθέο θαη αλακελφκελεο ζπλζήθεο θαη πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζηα θαη πίεζε. Πιθανόηηηα επικίνδςνυν ανηιδπάζευν πλζήθεο πξνο απνθπγήλ : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. Τιηθά πξνο απνθπγή Άιιεο πιεξνθνξίεο : Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε νμπγφλν θαη ηζρπξνχο νμεηδσηηθνχο παξάγνληεοφπσο ρισξηθέο ελψζεηο, ληηξηθέο ελψζεηο, ππεξνμείδηα, θ.ιπ.. : Κακία απνζχλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε. 11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οξεία ηοξικόηηηα από ηος ζηόμαηορ : LD50: > mg/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Μέζνδνο: Μέζνδνο ηαζεξήο Γφζεο LD50: 10 g/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Μέζνδνο: OECD TG 401 Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη AlphaPlus C14-16 Blend Οξεία ηοξικόηηηα διά ηηρ ειζπνοήρ : LC50: > 9,9 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 1 HR Δίδνο: αξνπξαίνο Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

7 Οξεία ηοξικόηηηα διά ηος δέπμαηορ : LD50: > mg/kg Δίδνο: θνπλέιη Μέζνδνο: OECD TG 402 LD50: > 2020 mg/kg Δίδνο: θνπλέιη AlphaPlus C14-16 Blend Δπεθιζμόρ ηος δέπμαηορ AlphaPlus C14-16 Blend Δπεθιζμόρ ηυν οθθαλμών AlphaPlus C14-16 Blend Δςαιζθηηοποίηζη : Δθηεηακέλε ή επαλαιαλβαλφκελε επαθή κε ην παξαζθεχαζκα βιάπηεη ηε θπζηθή αλαιίπσζε ηνπ δέξκαηνο θαη νδεγεί ζηελ απνμήξαλζε ηνπ δέξκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. : Καλέλαο εξεζηζκφο ησλ καηηψλ Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. : Γελ πξνθαιεί αιιεξγηθή επαηζζεζία ζε πεηξακαηφδσα. Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. Σοξικόηηηα επαναλαμβανόμενηρ δόζηρ : Δίδνο: αξνπξαίνο, ζειπθφ Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Απφ ζηφκαηνο Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days NOEL: 100 mg/kg Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Δίδνο: αξνπξαίνο, αξζεληθφ Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Απφ ζηφκαηνο Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Οξγαλα ηφρνη: Νεθξά Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, or 1000 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: days Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily NOEL: 1000 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

8 Δίδνο: αξνπξαίνο, αξζεληθφ Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 10, 101, 1010, 3365 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 4 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 101 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD TG 407 Οξγαλα ηφρνη: ηνκάρη Δίδνο: αξνπξαίνο, ζειπθφ Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 10, 101, 1010, 3365 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 4 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 1010 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD TG 407 Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 13 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 1000 mg/kg bw/day Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Δηζπλνή Γφζε: 300, 1000, 3000 ppm Υξφλνο έθζεζεο: 13 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 6 hrs/day, 5 days/week NOEL: 3000 ppm Σοξικόηηηα για ηην αναπαπαγυγή : Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ηνκαηηθή δίαηηα Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

9 Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ηνκαηηθή δίαηηα Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily Γηάξθεηα πεηξακαηηζκνχ: 41 to 55 days Μέζνδνο: OECD Οδεγία 421 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bw/day NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day Δίδνο: αξνπξαίνο Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily Γηάξθεηα πεηξακαηηζκνχ: 42-51days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bwday NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day AlphaPlus C14-16 Blend Σοξικόηηηα αναππόθηζηρ Δπιπηώζειρ ΚΜΣ : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. : Καξθηλνγέλεζε: κε θαζνξηζκέλν Μεηαιιαμηνγέλεζε: Σα πεηξάκαηα ζε βαθηήξηα θαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ζειαζηηθψλ δελ έδεημαλ κεηαιιαθηηθή επίδξαζε. Σεξαηνγέλεζε: κε θαζνξηζκέλν Σνμηθφηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: Κακία ηνμηθφηεηα αλαπαξαγσγήο Καξθηλνγέλεζε: Γελ ηαμηλνκείηαη σο θαξθηλνγφλν γηα ηνλ άλζξσπν. Μεηαιιαμηνγέλεζε: Γελ είρε κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε ζε πεηξάκαηα κε δψα. Σεξαηνγέλεζε: Γελ είρε ηεξαηνγφλν επίδξαζε ζε πεηξάκαηα κε δψα. Σνμηθφηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: Κακία ηνμηθφηεηα αλαπαξαγσγήο AlphaPlus C14-16 Blend Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ : Οη δηαιχηεο κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ην ιίπνο απφ ην δέξκα. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

10 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σοξικόηηηα ζηα τάπια : LL50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) εκηζηαηηθφ ηεζη Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 203 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. LL50: > 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) Μέζνδνο: OECD TG 203 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Σοξικόηηηα ζηιρ δάθνιερ και άλλα ςδπόβια μαλάκια. : EC50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 48 HR Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 202 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. EC50: < 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 48 HR Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) ζηαηηθφ ηεζη Μέζνδνο: OECD TG 202 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Σοξικόηηηα ζηα θύκια : EC50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Selenastrum capricornutum (άιγε) ζηαηηθφ ηεζη Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 201 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. EC50: > 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 72 HR Δίδνο: Selenastrum capricornutum (άιγε) ζηαηηθφ ηεζη Μέζνδνο: OECD TG 201 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Οδεγίεο γηα ηελ εμάιεηςε (ζηαζεξφηεηα θαη δπλαηφηεηα απνηθνδφκεζεο) Βηνζπζζψξεπζε Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

11 : Λφγσ ηνπ ζπληειεζηή θαηαλνκήο n-νθηαλφιεο/λεξφ είλαη δπλαηή ε ζπζζψξεπζε ζε νξγαληζκνχο. Βηναπνδνκεζηκφηεηα : Απηφ ην πιηθφ αλακέλεηαη λα είλαη εχθνια απνδνκνχκελν. Δπί πλέον πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην οικολογία Αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ ΑΒΣ Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο : Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ, Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αααβ : Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ, Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αααβ : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην MSDS ηζρχνπλ κφλν γηα ην πξντφλ φπσο απηφ απνζηέιιεηαη. Υξεζηκνπνηείηε ην πιηθφ γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ ηνπ, ή αλαθπθιψζηε εάλ είλαη δπλαηφλ. Απηφ ην πιηθφ, εάλ πξέπεη λα απνξξηθζεί, κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ φπσο νξίδεηαηαπφ ηελ ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ησλ Ζ.Π.Α. (US EPA) ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ RCRA (40 CFR 261) ή άιινπο Πνιηηεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Ζ κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη ε αλάιπζε γηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη ειεγρφκελα απφ θαλνληζκνχο κπνξεί λα είλαηαλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξζνχ θαζνξηζκνχ. Δάλ απηφ ην πιηθφ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν απφξξηκκα, ε νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία απαηηεί ηελ απφξξηςε ζε εγθαηάζηαζε απφξξηςεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε εγθαηάζηαζε πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε άδεηα. Πξντφλ Με θαζαξηζκέλεο ζπζθεπαζίεο (παθέηα) : Μελ πεηάηε ηα απφβιεηα ζε ππφλνκνπο. Με ξππαίλεηε ζηεθνχκελα ή ηξέρνληα λεξά κε ην ρεκηθφ πιηθφ ή ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. Απνζηνιή ζε αλεγλσξηζκέλε εηαηξία δηάζεζεο απνβιήησλ. : Αδεηάζηε ηα ππνιείκκαηα. Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐφλ. Με ρξεζηκνπνηείηε πάιη ηα άδεηα δνρεία. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Οι περιγραθές αποζηολής ποσ εμθανίδονηαι εδώ αθορούν μόνο ζε αποζηολές ποζοηήηων τύμα και δεν ιζτύοσν για αποζηολές ζσζκεσαζιών (βλ. κανονιζηικός οριζμός). Αλαηξέμηε ζηνπο θαηάιιεινπο ηνπηθνχο ή δηεζλείο θαλνληζκνχο επηθίλδπλσλ αγαζψλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο θαη ηελ πνζφηεηα, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πεξηγξαθήο απνζηνιήο (π.ρ. ηερληθή νλνκαζία ή νλνκαζίεο, θιπ). Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη εδψ, ελδέρεηαη λα κελ ζπκθσλνχλ πάληακε ηελ πεξηγξαθή απνζηνιήο ζηε θνξησηηθή ηνπ πιηθνχ. Σα ζεκεία αλάθιεμεο ηνπ πιηθνχ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπ θχιινπ MSDS θαη ηεοθνξησηηθήο. US DOT (United States Department of Transportation) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

12 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. IMO / IMDG (International Maritime Dangerous Goods) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. IATA (International Air Transport Association) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road (Europe)) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. RID (Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods (Europe)) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. Υύδην μεηαθοπά ζύμθυνα με ηο παπάπηημα II ηηρ ζύμβαζηρ MARPOL 73/78 και ηος κώδικα IBC 15. ΣΟΙΥΔΊΑ ΥΔΣΙΚΆ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΊΑ Δθνική νομοθεζία Νομοθεζία ζσεηικά ηοςρ Κινδύνοςρ από Μεγάλα Αηςσήμαηα : 96/82/EC Νέα έθδνζε: 2003 Ζ Οδεγία 96/82/ΔΚ δελ έρεη εθαξκνγή Καθεζηώρ κοινοποίηζηρ Δπξψπε REACH ΖΠΑ US.TSCA Καλαδάο DSL Απζηξαιίαο AICS Νέαο Εειαλδίαο NZIoC Ηαπσλία ENCS Κνξέα KECI Φηιηππίλεο PICCS Κίλα IECSC Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

13 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ NFPA Σαξινόμηζη : Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία: 1 Κίλδπλνο ππξθαγηάο: 1 Κίλδπλνο Γξαζηηθφηεηαο: Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ Παιαηφο αξηζκφο MSDS : 6748 Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε επηζεκαίλνληαη ζην πεξηζψξην. Απηή ε έθδνζε αληηθαζηζηά φιεο ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην MSDS ηζρχνπλ κφλν γηα ην πξντφλ φπσο απηφ απνζηέιιεηαη. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνχλ ζηε θαιχηεξε δπλαηή γλψζε θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγχεζε ή σο πνηνηηθή πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κφλν γηα ην νξηζκέλν πξντφλ θαη θαη πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ γηα απηφ ην πξντφλ φηαλ απηφ ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. Kιεηδί ή ιεδάληα ζηηο ππνζεκεηψζεηο θαη ηα αθξσλχκηα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο ACGIH Ακεξηθαληθή εηαηξεία LD50 Θαλαηεθφξα δφζε 50% θπβεξλεηηθψλ πγηεηλνιφγσλ βηνκεραλίαο AICS Απζηξαιία, Καηάινγνο ρεκηθψλ νπζηψλ LOAEL Δπίπεδν ζην νπνίν παξαηεξνχληαη θαηψηαηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο DSL Καλαδάο, Καηάινγνο εγρψξησλ νπζηψλ NFPA Δζληθφο νξγαληζκφο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο NDSL Καλαδάο, Καηάινγνο κε εγρψξησλ νπζηψλ NIOSH Δζληθφ ίδξπκα αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία CNS Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα NTP Δζληθφ πξφγξακκα ηνμηθνινγίαο CAS Τπεξεζία ηαπηνπνίεζεο ρεκηθψλ ελψζεσλ NZloC Καηάινγνο ρεκηθψλ νπζηψλ Νέαο Εειαλδίαο EC50 Απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε NOAEL Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνχληαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο EC50 Απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε 50% NOEC πγθέληξσζε ζηελ νπνία δελ παξαηεξείηαη θακία επίπησζε Δξγαιείν Γεληθνχ ελαξίνπ Έθζεζεο ηεο EOSCA OSHA Γηεχζπλζε αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία Δπξσπατθή Έλσζε Υεκηθψλ κε PEL Δπηηξεπηφ φξην έθζεζεο εηδίθεπζε ζηελ επεμεξγαζία θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ (EOSCA) EINECS Δπξσπατθφο θαηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ νπζηψλ PICCS Φηιηππίλεο, Καηάινγνο εκπνξηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ MAK Γεξκαλία, Μέγηζηεο ηηκέο PRNT Θεσξείηαη κε ηνμηθφ ζπγθέληξσζεο GHS Παγθφζκηα ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα RCRA Νφκνο πεξί ηεο δηαηήξεζεο θαη αλάθηεζεο θπζηθψλ πφξσλ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

14 >= Μεγαιχηεξν απφ ή ίζν κε STEL Όξην βξαρείαο έθζεζεο IC50 Αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε 50% SARA Σξνπνινγίεο θαη Νφκνο επαλαθνξάο ηεο πξάμεο Superfund. IARC Γηεζλέο θέληξν έξεπλαο γηα ηνλ TLV Σηκή νξίνπ θαησθιίνπ θαξθίλν IECSC Καηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ TWA Υξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή νπζηψλ ζηελ Κίλα ENCS Ηαπσλία, Καηάινγνο πθηζηάκελσλ TSCA Πξάμε ειέγρνπ ηνμηθψλ νπζηψλ KECI θαη λέσλ ρεκηθψλ νπζηψλ Κνξέα, Καηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ νπζηψλ UVCB Οπζία κε άγλσζηε ή κεηαβιεηή ζχλζεζε, Πξντφληα πεξίπινθσλ αληηδξάζεσλ θαη Βηνινγηθά πιηθά <= Μηθξφηεξν απφ ή ίζν κε WHMIS χζηεκα πιεξνθνξηψλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο LC50 Θαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε 50% Σο πλήπερ κείμενο ηυν θπάζευν R αναθέπεηαι ζηιρ ενόηηηερ 2 και 3 R65 R66 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Πλήπερ κείμενο H-Φπάζευν πος αναθέπονηαι ζηιρ ενόηηηερ 2 και 3. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5

ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα