AlphaPlus C14-16 Blend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AlphaPlus C14-16 Blend"

Transcript

1 AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Σνπηθά : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Απιθμόρ ηηλεθώνος επείγοςζαρ ανάγκηρ: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Τγεία: (Βφξεηα Ακεξηθή) (Γηεζλήο αξηζκφο) Μεηαθοπά: North America: CHEMTREC or ASIA: EUROPE: BIG (phone) or (telefax) Chemcare Asia: Tel: Mob: Fax: South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Αξκφδην Σκήκα : Οκάδα αζθάιεηαο πξντφλησλ θαη ηνμηθνινγίαο Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε : Ηζηφηνπνο : 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΣΗΣΑ Σαξινόμηζη ηηρ οςζίαρ ή ηος μείγμαηορ Σαξινόμηζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) Tνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο, Καηεγνξία 1 H304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Σαξινόμηζη (67/548/EOK, 1999/45/EK) Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

2 Δπηβιαβέο Δπηβιαβέο ηοισεία επιζήμανζηρ Δπιζήμανζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ : R65: Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R66: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο : H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ : Ππόλητη: P280 Δπέμβαζη: P301 + P310 P331 P302 + P352 Αποθήκεςζη: P405 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξφζσπν. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξφ. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: Ππόζθεηη Δπιζήμανζη: Σν αθφινπζν πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο ζπλίζηαηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) κε άγλσζηνπο θηλδχλνπο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ: 6,5 % Σν αθφινπζν πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο ζπλίζηαηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) κε άγλσζηε νμεία ηνμηθφηεηα: 6,5 % EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 3. ΌΝΘΔΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΆ Μνξηαθφο ηχπνο : Mixture Μείγμαηα Δπικίνδςνα πεπιεσόμενα ζςζηαηικά Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. EINECS- ΑΡΗΘ. Σαμηλφκεζε (67/548/EOK) Σαμηλφκεζε (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14 πγθέληξσζε [wt%]

3 Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, βιέπε Δλφηεηα 16. Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ Γεληθέο ππνδείμεηο : Απνκαθξπλζείηε απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. Σν πιηθφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή, ελδερνκέλσλ ζαλαηεθφξα πλεπκνλία, ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή εκεηνχ. ε πεξίπησζε εηζπλνήο : Μεηαθέξεηε ζηνλ θαζαξφ αέξα. ε πεξίπησζε αλαηζζεζίαο γπξίζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε αλάπαπζεο ζην πιάη θαη ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ, θαιέζηε γηαηξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα : Αλ ν εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, μεπιχλεηε θαιά κε λεξφ. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηελ ελδπκαζία, βγάιηε ηελ ελδπκαζία. : Ξεπιχλεηε ηα κάηηα πξνιεπηηθά κε λεξφ. Απνκαθξχλεηε ην θαθνχο επαθήο. Πξνζηαηέςηε ην πγηέο κάηη. Κξαηείζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηε. Δάλ ν εξεζηζκφο ησλ καηηψλ δηαξθεί, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθφ γηαηξφ. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : Γηαηεξείηε ειεχζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδφ. ΜΖΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Με ρνξεγείηε γάια ή αιθννινχρα πνηά. Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Μεηαθέξεηε ηνλ άξξσζην ζε έλα λνζνθνκείν. 5. ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΈΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΆ εκείν αλάθιεμεο : 110 C (110 C) Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : 230 C (230 C) έρεη εθηηκεζεί Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνχ δη' εθηνμεχζεσο. : Καηά ηε θαηάζβεζε ππξθαγηάο θνξάηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθψλ νπζηψλ. Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξφζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. Πξνζηαζία απφ θσηηά θαη έθξεμε : πλήζε κέηξα πξφιεςεο ππξθαΐάο. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

4 Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 6. ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΠΙΗ ΣΤΥΑΊΑ ΈΚΛΤΗ Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Λάβεηε κέηξα επαξθνχο εμαεξηζκνχ. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε απνρεηεχζεηο. Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκφ, αλ απηφ είλαη δπλαηφ δίρσο θίλδπλν. ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. Μέζνδνη θαζαξηζκνχ : πγθεληξψζηε κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ πγξψλ (π.ρ. άκκνο, γέιε ππξηηίαο, ζπλδεηηθά πιηθά νμέσλ, γεληθά ζπλδεηηθά πιηθά, μπιάιεπξν). Παξαδίλεηαη πξνο δηάζεζε ζε θαηάιιεια θιεηζηά δνρεία. 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Υειπιζμόρ Τπνδείμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκφ Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο : Μελ αλαπλέεηε αηκνχο/ζθφλε. Απνθεχγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. Με ηξψηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Σν λεξφ θαζαξίζκαηνο πξέπεη λα δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο. : πλήζε κέηξα πξφιεςεο ππξθαΐάο. Αποθήκεςζη Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : Πξνζέρεηε ηηο ππνδείμεηο ηεο εηηθέηηαο. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο/κέζα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα ηεο ηερληθήο αζθάιεηαο. 8. ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΈΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ Σεσνικά πποζηαηεςηικά μέηπα Λάβεηε ππφςε ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απηνχ ηνπ πιηθνχ (δείηε Δλφηεηα 2), ηα ηζρχνληα φξηα έθζεζεο, ηηο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο νπζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο φηαλ ζρεδηάδεηε ζπζηήκαηα κεραληθψλ ειέγρσλ θαη επηιέγεηε πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. Δάλ νη έιεγρνη κεραληθνχ ή νη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ απνηξνπή έθζεζεο ζε βιαβεξά επίπεδα απηνχ ηνπ πιηθνχ, ηφηε ζπληζηάηαη ν παξαθάησ πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ δηαηίζεληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ κηα θαη ε πξνζηαζία δηαηίζεηαη ζπλήζσο γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν ή ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

5 Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ : Benutzen Sie ein Überdruckatemgerät, wenn ein Austrittsrisiko besteht, die Konzentration, der sie sich aussetzen, nicht bekannt ist oder wenn andere Umstände bedingen, dass (luftreinigende) Atemmasken keinen ausreichenden Schutz bieten. Πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ : Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ εηδηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο πξέπεη λα δηαπηζησζεί κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ πξνζηεηεπηηθψλ γαληηψλ. Πξνζηαζία ησλ καηηψλ : Γνρείν απφπιπζεο καηηψλ κε θαζαξφ λεξφ. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκφδνπλ ζθηρηά. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο : αδηαπέξαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Ζ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηε πνζφηεηα θαη ζπγθέληξσζε ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Μέηξα πγηεηλήο : Με ηξψηε ή πίλεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Με θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ηοισεία για ηιρ βαζικέρ θςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ τη Φπζηθή θαηάζηαζε Υξψκα Πληποθοπίερ για ηην αζθάλεια : Uγξφ : δηαθαλέο, άρξσκν εκείν αλάθιεμεο : 110 C (110 C) Καηψηεξν φξην έθξεμεο : 0,5 %(V) Αλψηεξν φξην έθξεμεο : 5,6 %(V) Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο : φρη Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : 230 C (230 C) έρεη εθηηκεζεί Μνξηαθφο ηχπνο Μνξηαθφ βάξνο ph εκείν ξεχζεσο εκείν πήμεο εκείν δένεο/πεξηνρή δένεο Πίεζε αηκψλ : Mixture : Πνηθίιιεη : Γελ ηζρχεη : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία C (-12-4 C) : C ( C) : 1,00 MMHG ζε 23,8 C (23,8 C) ρεηηθή ππθλφηεηα : 0,77, 25 C(25 C) Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

6 Ππθλφηεηα Τδαηνδηαιπηφηεηα πληειεζηήο θαηαλνκήο: n- νθηαλφιε/λεξφ Ημψδεο, θηλεηηθφ : 0,77 G/ML : αδηάιπην : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία : 1,3-1,9 cst ζε 40 C (40 C) ρεηηθή ππθλφηεο αηκψλ : 7,2 (Αέξαο = 1.0) Σαρχηεηα εμάηκηζεο : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 10. ΣΑΘΔΡΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΣΗΣΑ Υεκηθή ζηαζεξφηεηα : Απηφ ην πιηθφ ζεσξείηαη ζηαζεξφ ππφ θπζηνινγηθέο θαη αλακελφκελεο ζπλζήθεο θαη πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζηα θαη πίεζε. Πιθανόηηηα επικίνδςνυν ανηιδπάζευν πλζήθεο πξνο απνθπγήλ : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. Τιηθά πξνο απνθπγή Άιιεο πιεξνθνξίεο : Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε νμπγφλν θαη ηζρπξνχο νμεηδσηηθνχο παξάγνληεοφπσο ρισξηθέο ελψζεηο, ληηξηθέο ελψζεηο, ππεξνμείδηα, θ.ιπ.. : Κακία απνζχλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε. 11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οξεία ηοξικόηηηα από ηος ζηόμαηορ : LD50: > mg/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Μέζνδνο: Μέζνδνο ηαζεξήο Γφζεο LD50: 10 g/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Μέζνδνο: OECD TG 401 Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη AlphaPlus C14-16 Blend Οξεία ηοξικόηηηα διά ηηρ ειζπνοήρ : LC50: > 9,9 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 1 HR Δίδνο: αξνπξαίνο Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

7 Οξεία ηοξικόηηηα διά ηος δέπμαηορ : LD50: > mg/kg Δίδνο: θνπλέιη Μέζνδνο: OECD TG 402 LD50: > 2020 mg/kg Δίδνο: θνπλέιη AlphaPlus C14-16 Blend Δπεθιζμόρ ηος δέπμαηορ AlphaPlus C14-16 Blend Δπεθιζμόρ ηυν οθθαλμών AlphaPlus C14-16 Blend Δςαιζθηηοποίηζη : Δθηεηακέλε ή επαλαιαλβαλφκελε επαθή κε ην παξαζθεχαζκα βιάπηεη ηε θπζηθή αλαιίπσζε ηνπ δέξκαηνο θαη νδεγεί ζηελ απνμήξαλζε ηνπ δέξκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. : Καλέλαο εξεζηζκφο ησλ καηηψλ Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. : Γελ πξνθαιεί αιιεξγηθή επαηζζεζία ζε πεηξακαηφδσα. Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζην θχξην ζπζηαηηθφ. Σοξικόηηηα επαναλαμβανόμενηρ δόζηρ : Δίδνο: αξνπξαίνο, ζειπθφ Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Απφ ζηφκαηνο Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days NOEL: 100 mg/kg Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Δίδνο: αξνπξαίνο, αξζεληθφ Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Απφ ζηφκαηνο Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Οξγαλα ηφρνη: Νεθξά Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, or 1000 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: days Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily NOEL: 1000 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

8 Δίδνο: αξνπξαίνο, αξζεληθφ Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 10, 101, 1010, 3365 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 4 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 101 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD TG 407 Οξγαλα ηφρνη: ηνκάρη Δίδνο: αξνπξαίνο, ζειπθφ Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 10, 101, 1010, 3365 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 4 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 1010 mg/kg bw/day Μέζνδνο: OECD TG 407 Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Υξφλνο έθζεζεο: 13 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 7 days/week NOEL: 1000 mg/kg bw/day Δίδνο: αξνπξαίνο, Άξξελ θαη ζήιπ Σξφπνο Δθαξκνγήο: Δηζπλνή Γφζε: 300, 1000, 3000 ppm Υξφλνο έθζεζεο: 13 weeks Αξηζκφο εθζέζεσλ: 6 hrs/day, 5 days/week NOEL: 3000 ppm Σοξικόηηηα για ηην αναπαπαγυγή : Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: αξζεληθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ηνκαηηθή δίαηηα Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

9 Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ηνκαηηθή δίαηηα Γφζε: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Υξφλνο έθζεζεο: days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Δίδνο: αξνπξαίνο Φχιν: ζειπθφ Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily Γηάξθεηα πεηξακαηηζκνχ: 41 to 55 days Μέζνδνο: OECD Οδεγία 421 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bw/day NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day Δίδνο: αξνπξαίνο Σξφπνο Δθαξκνγήο: ζηνκαηηθή ζίηηζε Γφζε: 100, 500, 1000 mg/kg/day Αξηζκφο εθζέζεσλ: Daily Γηάξθεηα πεηξακαηηζκνχ: 42-51days Μέζνδνο: OECD Οδεγία δνθηκήο 423 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bwday NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day AlphaPlus C14-16 Blend Σοξικόηηηα αναππόθηζηρ Δπιπηώζειρ ΚΜΣ : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. : Καξθηλνγέλεζε: κε θαζνξηζκέλν Μεηαιιαμηνγέλεζε: Σα πεηξάκαηα ζε βαθηήξηα θαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ζειαζηηθψλ δελ έδεημαλ κεηαιιαθηηθή επίδξαζε. Σεξαηνγέλεζε: κε θαζνξηζκέλν Σνμηθφηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: Κακία ηνμηθφηεηα αλαπαξαγσγήο Καξθηλνγέλεζε: Γελ ηαμηλνκείηαη σο θαξθηλνγφλν γηα ηνλ άλζξσπν. Μεηαιιαμηνγέλεζε: Γελ είρε κεηαιιαμηνγφλν επίδξαζε ζε πεηξάκαηα κε δψα. Σεξαηνγέλεζε: Γελ είρε ηεξαηνγφλν επίδξαζε ζε πεηξάκαηα κε δψα. Σνμηθφηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: Κακία ηνμηθφηεηα αλαπαξαγσγήο AlphaPlus C14-16 Blend Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ : Οη δηαιχηεο κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ην ιίπνο απφ ην δέξκα. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

10 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σοξικόηηηα ζηα τάπια : LL50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) εκηζηαηηθφ ηεζη Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 203 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. LL50: > 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) Μέζνδνο: OECD TG 203 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Σοξικόηηηα ζηιρ δάθνιερ και άλλα ςδπόβια μαλάκια. : EC50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 48 HR Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 202 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. EC50: < 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 48 HR Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) ζηαηηθφ ηεζη Μέζνδνο: OECD TG 202 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Σοξικόηηηα ζηα θύκια : EC50: > mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 96 HR Δίδνο: Selenastrum capricornutum (άιγε) ζηαηηθφ ηεζη Γνθηκαδφκελε νπζία: λαη Μέζνδνο: OECD TG 201 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. EC50: > 1000 mg/l Υξφλνο έθζεζεο: 72 HR Δίδνο: Selenastrum capricornutum (άιγε) ζηαηηθφ ηεζη Μέζνδνο: OECD TG 201 Σν πξντφλ είλαη ζην πεηξακαηηθφ κέζν ιίγν δηαιπηφ. Δρεη εμεηαζζεί κία πδαηηθή δηαζπνξά. Οδεγίεο γηα ηελ εμάιεηςε (ζηαζεξφηεηα θαη δπλαηφηεηα απνηθνδφκεζεο) Βηνζπζζψξεπζε Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

11 : Λφγσ ηνπ ζπληειεζηή θαηαλνκήο n-νθηαλφιεο/λεξφ είλαη δπλαηή ε ζπζζψξεπζε ζε νξγαληζκνχο. Βηναπνδνκεζηκφηεηα : Απηφ ην πιηθφ αλακέλεηαη λα είλαη εχθνια απνδνκνχκελν. Δπί πλέον πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην οικολογία Αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ ΑΒΣ Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο : Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ, Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αααβ : Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ, Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αααβ : δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην MSDS ηζρχνπλ κφλν γηα ην πξντφλ φπσο απηφ απνζηέιιεηαη. Υξεζηκνπνηείηε ην πιηθφ γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ ηνπ, ή αλαθπθιψζηε εάλ είλαη δπλαηφλ. Απηφ ην πιηθφ, εάλ πξέπεη λα απνξξηθζεί, κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ φπσο νξίδεηαηαπφ ηελ ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ησλ Ζ.Π.Α. (US EPA) ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ RCRA (40 CFR 261) ή άιινπο Πνιηηεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Ζ κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη ε αλάιπζε γηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη ειεγρφκελα απφ θαλνληζκνχο κπνξεί λα είλαηαλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξζνχ θαζνξηζκνχ. Δάλ απηφ ην πιηθφ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν απφξξηκκα, ε νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία απαηηεί ηελ απφξξηςε ζε εγθαηάζηαζε απφξξηςεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε εγθαηάζηαζε πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε άδεηα. Πξντφλ Με θαζαξηζκέλεο ζπζθεπαζίεο (παθέηα) : Μελ πεηάηε ηα απφβιεηα ζε ππφλνκνπο. Με ξππαίλεηε ζηεθνχκελα ή ηξέρνληα λεξά κε ην ρεκηθφ πιηθφ ή ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. Απνζηνιή ζε αλεγλσξηζκέλε εηαηξία δηάζεζεο απνβιήησλ. : Αδεηάζηε ηα ππνιείκκαηα. Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐφλ. Με ρξεζηκνπνηείηε πάιη ηα άδεηα δνρεία. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Οι περιγραθές αποζηολής ποσ εμθανίδονηαι εδώ αθορούν μόνο ζε αποζηολές ποζοηήηων τύμα και δεν ιζτύοσν για αποζηολές ζσζκεσαζιών (βλ. κανονιζηικός οριζμός). Αλαηξέμηε ζηνπο θαηάιιεινπο ηνπηθνχο ή δηεζλείο θαλνληζκνχο επηθίλδπλσλ αγαζψλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο θαη ηελ πνζφηεηα, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πεξηγξαθήο απνζηνιήο (π.ρ. ηερληθή νλνκαζία ή νλνκαζίεο, θιπ). Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη εδψ, ελδέρεηαη λα κελ ζπκθσλνχλ πάληακε ηελ πεξηγξαθή απνζηνιήο ζηε θνξησηηθή ηνπ πιηθνχ. Σα ζεκεία αλάθιεμεο ηνπ πιηθνχ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπ θχιινπ MSDS θαη ηεοθνξησηηθήο. US DOT (United States Department of Transportation) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

12 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. IMO / IMDG (International Maritime Dangerous Goods) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. IATA (International Air Transport Association) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road (Europe)) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. RID (Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods (Europe)) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. Υύδην μεηαθοπά ζύμθυνα με ηο παπάπηημα II ηηρ ζύμβαζηρ MARPOL 73/78 και ηος κώδικα IBC 15. ΣΟΙΥΔΊΑ ΥΔΣΙΚΆ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΊΑ Δθνική νομοθεζία Νομοθεζία ζσεηικά ηοςρ Κινδύνοςρ από Μεγάλα Αηςσήμαηα : 96/82/EC Νέα έθδνζε: 2003 Ζ Οδεγία 96/82/ΔΚ δελ έρεη εθαξκνγή Καθεζηώρ κοινοποίηζηρ Δπξψπε REACH ΖΠΑ US.TSCA Καλαδάο DSL Απζηξαιίαο AICS Νέαο Εειαλδίαο NZIoC Ηαπσλία ENCS Κνξέα KECI Φηιηππίλεο PICCS Κίλα IECSC Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

13 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ NFPA Σαξινόμηζη : Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία: 1 Κίλδπλνο ππξθαγηάο: 1 Κίλδπλνο Γξαζηηθφηεηαο: Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ Παιαηφο αξηζκφο MSDS : 6748 Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε επηζεκαίλνληαη ζην πεξηζψξην. Απηή ε έθδνζε αληηθαζηζηά φιεο ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην MSDS ηζρχνπλ κφλν γηα ην πξντφλ φπσο απηφ απνζηέιιεηαη. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνχλ ζηε θαιχηεξε δπλαηή γλψζε θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγχεζε ή σο πνηνηηθή πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κφλν γηα ην νξηζκέλν πξντφλ θαη θαη πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ γηα απηφ ην πξντφλ φηαλ απηφ ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. Kιεηδί ή ιεδάληα ζηηο ππνζεκεηψζεηο θαη ηα αθξσλχκηα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο ACGIH Ακεξηθαληθή εηαηξεία LD50 Θαλαηεθφξα δφζε 50% θπβεξλεηηθψλ πγηεηλνιφγσλ βηνκεραλίαο AICS Απζηξαιία, Καηάινγνο ρεκηθψλ νπζηψλ LOAEL Δπίπεδν ζην νπνίν παξαηεξνχληαη θαηψηαηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο DSL Καλαδάο, Καηάινγνο εγρψξησλ νπζηψλ NFPA Δζληθφο νξγαληζκφο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο NDSL Καλαδάο, Καηάινγνο κε εγρψξησλ νπζηψλ NIOSH Δζληθφ ίδξπκα αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία CNS Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα NTP Δζληθφ πξφγξακκα ηνμηθνινγίαο CAS Τπεξεζία ηαπηνπνίεζεο ρεκηθψλ ελψζεσλ NZloC Καηάινγνο ρεκηθψλ νπζηψλ Νέαο Εειαλδίαο EC50 Απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε NOAEL Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνχληαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο EC50 Απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε 50% NOEC πγθέληξσζε ζηελ νπνία δελ παξαηεξείηαη θακία επίπησζε Δξγαιείν Γεληθνχ ελαξίνπ Έθζεζεο ηεο EOSCA OSHA Γηεχζπλζε αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία Δπξσπατθή Έλσζε Υεκηθψλ κε PEL Δπηηξεπηφ φξην έθζεζεο εηδίθεπζε ζηελ επεμεξγαζία θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ (EOSCA) EINECS Δπξσπατθφο θαηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ νπζηψλ PICCS Φηιηππίλεο, Καηάινγνο εκπνξηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ MAK Γεξκαλία, Μέγηζηεο ηηκέο PRNT Θεσξείηαη κε ηνμηθφ ζπγθέληξσζεο GHS Παγθφζκηα ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα RCRA Νφκνο πεξί ηεο δηαηήξεζεο θαη αλάθηεζεο θπζηθψλ πφξσλ Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

14 >= Μεγαιχηεξν απφ ή ίζν κε STEL Όξην βξαρείαο έθζεζεο IC50 Αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε 50% SARA Σξνπνινγίεο θαη Νφκνο επαλαθνξάο ηεο πξάμεο Superfund. IARC Γηεζλέο θέληξν έξεπλαο γηα ηνλ TLV Σηκή νξίνπ θαησθιίνπ θαξθίλν IECSC Καηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ TWA Υξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή νπζηψλ ζηελ Κίλα ENCS Ηαπσλία, Καηάινγνο πθηζηάκελσλ TSCA Πξάμε ειέγρνπ ηνμηθψλ νπζηψλ KECI θαη λέσλ ρεκηθψλ νπζηψλ Κνξέα, Καηάινγνο πθηζηάκελσλ ρεκηθψλ νπζηψλ UVCB Οπζία κε άγλσζηε ή κεηαβιεηή ζχλζεζε, Πξντφληα πεξίπινθσλ αληηδξάζεσλ θαη Βηνινγηθά πιηθά <= Μηθξφηεξν απφ ή ίζν κε WHMIS χζηεκα πιεξνθνξηψλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο LC50 Θαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε 50% Σο πλήπερ κείμενο ηυν θπάζευν R αναθέπεηαι ζηιρ ενόηηηερ 2 και 3 R65 R66 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Πλήπερ κείμενο H-Φπάζευν πος αναθέπονηαι ζηιρ ενόηηηερ 2 και 3. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Αξηζκφο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθνχ: /14

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 2 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9479-41 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 14-5521-41 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 4 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 14-5511-01 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Trypsin, Sequencing Grade 4x25 ug

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Trypsin, Sequencing Grade 4x25 ug ΤΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντφληνο : Αξ. πιηθνχ / Αξ. Genisys : 11418475001 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Autotrol Plus B, Level 3

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Autotrol Plus B, Level 3 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντφληνο : Αξ. πιηθνχ / Αξ. Genisys : 03321185001 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 08-Ιαν- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Product identifier Περιγραφή προϊόντος Cat No. : Y00-025UK 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Φώξα : ΔΛΛΑΓΑ Αλαζεώξεζε βάζεη REACH από Agrotechnica: 29/5/2009 Πξνϊόλ : METALDEHYDE 5 PEL Έθδνζε : 1 1. Ταπηόηεηα νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη εηαηξίαο 1.1. Σηνηρεία νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 MONSANTO Europe S.A. Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Roundup 12 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy 34 - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy 34 - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SERENADE MAX 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SERENADE MAX Κωδικός προΐόντος (UVP) 80028350 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy H - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy H - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας CB294A Εκτύπωση ψεκασµού Hewlett-Packard Hellas 74-76 Voriou

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : χαλκός EC-Αριθ. : 231-159-6

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H.

SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H. ALS GR 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Όλνκα πξντόληνο/νπζίαο Υξήζε πξντόληνο/νπζίαο Εηδαληνθηόλν Πξνκεζεπηήο Arysta LifeScience SAS BP 80 Route d Artix 64150 Noguères - Γαιιία Σει. : + 33

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. TOIXEIA ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 3 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A7496 Aριθµός CAS: 77-92-9 Αριθµός ΕC: 201-069-1 Αριθµούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2. Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Rust Remover Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0541 Aριθµός CAS: 7681-57-4 Αριθµός ΕC: 231-673-0 Αριθµός ευρετηρίου: 016-063-00-2

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 10611-700-000 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΛΔΤΚΟ 310ML

ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΛΔΤΚΟ 310ML ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο ήκα θαηαηεζέλ : ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΛΔΤΚΟ Κσδηθφο πξνΐφληνο : 0892 161 1 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση του παρασκευάσµατος CH184A Εκτύπωση ψεκασµού. Συνώνυµο (α) ColorSpan 0900768-006 Χηµική οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIDENT 48 EC Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010

TRIDENT 48 EC Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 29/03/2011 Ενημέρωση: 24/01/2014 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/07/2012 Έκδοση: 8.4 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ημερ/νία σύνταξης Αύγουστος 2014 EKOPOX ACCELARATOR ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KIT cobas 4800 SYS CTL DIL 10 SETS IVD

KIT cobas 4800 SYS CTL DIL 10 SETS IVD ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία : Πξντόληνο Αξ. πιηθνύ / Αξ. Genisys : 05235847190 Ολνκαζία ηεο νπζίαο : 1.2 Σπλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Metal Free Paste Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. : 2310 797 277 FAX : 2310 796 916 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 1. Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1045 (30 χιλιοστόλιτρα), 1047 (100 χιλιοστόλιτρα) Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

RIDOMIL GOLD 480 SL. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

RIDOMIL GOLD 480 SL. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 17.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα