SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10"

Transcript

1 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πξνηηλόκελε ρξήζε : Βαθή 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δηαηξεία : PPG Coatings SPRL/BVBA Noordersingel 23 B-2040 Borgerhout Σειέθσλν : Σέιεθαμ : Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : NEBO (24 H) Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS), KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, NA BOJIŠTI 1, PRAHA 2 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. Φξάζε(εηο)-S : S 2 Μαθξηά απφ παηδηά. S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. S23 Μελ αλαπλέεηε εθλεθψκαηα. S38 Σε πεξίπησζε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φξάζε(εηο) - P : ιηίνγε δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. 2.3 Άιινη θίλδπλνη 1/10

2 3. ΤΣΑΗ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 3.2 Μείγκαηα Σπζηαηηθά EC No. CAS-Αξηζ. Σεκείσ DSD Ταμηλφκεζε CLP Ταμηλφκεζε Σπγθέληξσζε ζε dipropyleneglycol >= <2.50% monomethylether N-Ethyl-2-pyrrolidone Xi; R41 >= <2.50% * Καηάινγνο Υπνςήθησλ Οπζηψλ πνπ Πξνθαινχλ Πνιχ Μεγάιε Αλεζπρία γηα Αδεηνδφηεζε Ο παραγωγός δηλώνει όηι για R-θράζεις ποσ δεν αναθέρονηαι ζηα κεθάλαια 3, ηο ζσνολικό ποζό επικίνδσνων οσζιών είναι κάηω από ηα όρια. Αλ παξνπζηάδνληαη πνιιαπιά ζπζηαηηθά κε αθξηβώο ίδηνπο δείθηεο, απηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο π.ρ. Σεκείν αλάθιεμεο 4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ππνδείμεηο : φηαλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ ή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθή ζαο ακθηβνιίαο, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Πνηέ λα κελ παξέρεηε νηηδήπνηε απν ην ζηφκα ζε άηνκν ππφ ζπλζήθεο αλαηζζεζίαο. Δπαθή κε ηα κάηηα : Να θαζαξίζεηε ηνπο βνιβνχο ησλ καηηψλ κε κεγάιε θαη ζπλερνχο ξνήο πνζφηεηα θαζαξνχ, θξέζθνπ λεξνχ, γηα πεξίπνπ 10' ιεπηά, θξαηψληαο ηα καηνηζίλνξα κφληκα αλνηθηά Να απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο Να αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Δπαθή κε ην δέξκα : Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Να πιχλεηε ην δέξκα πάξα πνιχ θαιά κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε αλαγλσξηζκέλν θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιχηεο ή δηαιπηηθά. Δηζπλνή : Να κεηαθηλεζείηε ζε θαζαξφ θξέζθν αέξα. Να δηαηεξείηε ηνλ αζζελή δεζηφ θαη άλεην. Αλ ε αλαπλνή είλαη αθαλφληζηε ή ζηακαηάεη, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπζθεπή αλαπλνήο. Αλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο, λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζε ζέζε αλαιήςεσο θαη λα αλαδεηήζεηε άκεζα ηαηξηθή ζπλδξνκή. Καηάπνζε : Αλ θαηά ιάζνο ην θαηαπηείηε, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Να δηαηεξείηαη ζε άλεηε ζέζε. ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Δγθαύκαηα : Αλ ηα πηηζηιίζκαηα ρξσκάησλ ή ρεκηθψλ πάλσ ζηα ξνχρα ζαο πηάζνπλ θσηηά, λα ηα μεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ. Να απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ δελ έρνπλ θαεί. Να ΜΗΝ απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ έρνπλ "ιηψζεη" πάλσ ζην δέξκα.σπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά, εηδνπνηείζηε ηνλ γηαηξφ (δείμηε εάλ είλαη δπλαηφ ηελ εηηθέηηα). Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 4.3 Έλδεημε γηα άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα θαη αλαγθαία εηδηθή πεξίζαιςε Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Θεξαπεία ζπκπησκάησλ. 2/10

3 5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Να ρξεζηκνπνηήζεηε είηε ζπξάυ λεξνχ είηε αθξφ αληίζηαζεο ζε αιθνφι ή μεξάρεκηθά ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Να δηαηεξείηαη ηα δνρεία θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ζε ρακειή ζεξκνθξαζία κεςεθαζκφ λεξνχ. Ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο : Να ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ ππφ πίεζε. 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο : Δθφζνλ ην πξντφλ πεξηέρεη αλαθιέμηκα νξγαληθά ζπζηαηηθά, ε ππξθαγηά πνπ ηπρφλ λα δεκηνπξγεζεί, ζα παξάγεη ππθλφ καχξν θαπλφ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 10). Η έθζεζε ζε πξντφληα απνζχλζεζεο, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε πγείαζαο. Να ςχμεηε ηα θιεηζηά δνρεία, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ππξθαγηά, κε ςεθαζκφ λεξνχ. Να κελ επηηξέςεηε ηελ απνζηξάγγηζε πεγαδηψλ θαη παξνρψλ λεξνχ, δηα ηελ άλεηε ρξήζε απν ηελ Ππξνζβεζηηθή. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Φξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Να εμαεξψλεηε ηελ πεξηνρή. Αλαηξέμηε ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8. Να θνξάηε ζπζθεπέο αλαπλνήο. Να πξνζέρεηε ηελ δεκηνπξγία ζπζζσξεπκέλσλ αηκψλ δηα ηελ δεκηνπξγία εθξεθηηθψλ κηγκάησλ. Οη αηκνί κπνξνχλ λα ζπζζσξεπζνχλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα αέξα. Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Να πξνζπαζήζεηε λα απνθεχγεηε ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζε πεγάδηα ή δίνδνπο παξνρήο λεξνχ. Αλ ην πξντφλ κνιχλεη ηνχο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ή ηα πεγάδηα, λα πιεξνθνξήζεηε ηηο αληίζηνηρεο Τνπηθέο Αξρέο. 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Μέζνδνη θαζαξηζκνύ : Καζαξίζηε κε απνξξππαληηθφ. Απνθεχγεηε ηνπο δηαιχηεο. Να καδεχεηε θαη λα ζπγθεληξψλεηε ηπρφλ πηηζηιίζκαηα κε κε-αλαθιέμηκν απνξξνθεηηθφ πιηθφ (π.ρ. Με άκκν, ρψκα, ρψκα δηαηφκσλ, βεξκηθνπιίηε) θαη λα ηα απνζεθεχεηε ζε δνρεία γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / εζληθνχο θαλνληζκνχο (λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 13). πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο : Να αλαηξέμεηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα θάπνην εηδηθφ εζληθφ ειιεληθφ θαλνληζκφ. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. 3/10

4 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Τπνδείμεηο πξνο ζίγνπξν ρεηξηζκό : Να απνθεχγεηε λα ππεξβαίλεηε ηα παξερφκελα φξηα κέγηζηεο έθζεζεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 8). Φξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ρψξνπο κε θαηάιιειν κεραληζκφ απνξξφθεζεο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ην θαγεηφ θαη ε πφζε ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπρξψκαηνο. Να απνθεχγεηαη ηελ εηζπλνή αηκνχ ή ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζπξάυ Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. : Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ αηκψλ ηνπ δηαιχηε ζηνλ αέξα θαη απνθεχγεηε ζπγθεληξψζεηο αηκνχ κεγαιχηεξεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νξίσλ έθζεζεο. Οηαλ κεηαθέξεηε ην πξντφλ απν ην έλα δνρείν ζην άιιν λα ρξεζηκνπνηείηε γείσζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε αγψγηκν πιηθφ αθξνθπζίνπ. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία πνπ πξνμελνχλ ζπηλζήξεο. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα θνξνχλ αληη-ζηαηηθά ππνδήκαηα θαη ξνπρηζκφ θαη ηα παηψκαηα πξέπεη λα είλαη δηαγψγηκα. Απνκνλψζηε απφ εζηίεο ζεξκφηεηαο, ζπηλζήξεο θαη θιφγεο. Λάβεηε κέηξα πξνο απνθπγή ειεθηξνζηαηηθψλ εθθελψζεσλ (νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθιέμνπλε ηνπο νξγαληθνχο αηκνχο). Η ρξήζε ηνπ πξνΐφληνο γίλεηαη ζε κέξε φπνπ δελ ππάξρνπ γπκλά θψηα ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Η ζπζζψξεπζε κνιπζκέλσλ παληψλ θαη ηνπ μεξνχ λεθειψκαηνο ησλ ζπξάυ, εηδηθά ζηνλ ζαιακίζθν ησλ θίιηξσλ ησλ ζπξάυ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε αλάθιεμε. Η ηήξεζε πνιχ θαιψλ θαλνληζκψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απφξηςεο θαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ θίιηξνπ ηνπ ζπξάυ, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο πξφθιεζεο άκεζεο αλάθιεμεο θαη άιισλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο. 7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : Να παξαηεξείηε ηηο εηηθέηηεο κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Να απνθεχγεηε ηηο κε πξνζβάζηκεο πεξηνρέο Τα δνρεία πνπ έρνπλ αλνηθηεί, ζα πξέπεη λα επαλαζθξαγηζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα απνζεθεπηνχλ φξζηα, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ. Να ηα απνζεθεχεηε κεηαμχ ησλ 0 and 35 βαζκψλ C (32-95 F) ζε μεξφ, πνιχθαιά εμαεξσκέλν κέξνο, καθξηά απν πεγέο ζεξκφηεηνο, αλάθιεμεο θαη άκεζεο έθζεζεο ζε ειηαθφ θψο. Οη αέξηνη δηαιπηέο ησλ ρξσκάησλ είλαη βαξχηεξνη απν ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξαθαη κπνξεί λα δηαρπζνχλ θαηά κήθνο ησλ δαπέδσλ. Οη αηκνί πηζαλφλ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθφ κείγκα. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο / πιηθά εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερλνινγηθνχο θαλνληζκνχο Αζθαιείαο. Γηαηεξείηαη καθξπά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Να ηα απνζεθεχζεηε ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο Τπνδείμεηο γηα θνηλή απνζήθεπζε εζληθνχο θαλνληζκνχο (απεπζπλζείηε ζηελ παξάγξαθν 15). : Να ην θπιάζζεηε καθξηά απν νμεηδσηηθνχο θνξείο θαη πνιχ δπλαηά νμέα ή αιθαιηλά πιηθά. 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο λα απεπζπλζείηε ζην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ 8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ πζηαηηθά πνπ επξίζθνληαη ζηελ εζληθή ιίζηα θαη / ή ζηελ Δπξσπατθή ιίζηα TLV (98/24/EC): Πεξηέρνληα ζπζηαηηθά CAS-Αξηζ. Τηκή [mg/m 3 ] 4/10 Τηκή [ppm] Βάζε

5 dipropyleneglycol monomethylether Ενδεικηικός μπορεί να απορροθηθεί απο ηο δέρμα EU ELV TWA 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ : Οηαλ νη βαθείο, πξέπεη λα επξίζθνληαη κέζα ζηνλ ζάιακν βαθήο, είηε απηνί βάθνπλ είηε φρη, ν ππάξρνλ εμαεξηζκφο δελ είλαη αξθεηφο ζην λα ειέγρεη ηαζσκαηίδηα θαη ηνπο αέξηνπο δηαιχηεο ησλ ρξσκάησλ, ζε θάζε πεξίπησζε. Σε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη νη βαθείο, λα θνξνχλ κία αλαπλεπζηηθή ζπζθεπήζπκπηεζκέλνπ αέξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο θαη κέρξηο φηνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ αέξησλ δηαιπηψλ, λα έρεη πέζεη θάησ απν ηα φξηαέθζεζεο. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ : Γηα παξαηεηακέλε δηάξθεηα ή επαλαιακβαλφκελε επαθή, λα ρξεζηκνπνηείηε γάληηα πξνζηαζίαο. Δηδηθέο θξέκεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηεζεηκέλσλπεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη αθνχ έρεηε ήδε εθηεζεί ζην πξντφλ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Να ρξεζηκνπνηείηαη γάληηα κε ρεκηθή αληίζηαζε, ηα νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλα ππφ ηελ νδεγία ΔΝ 374 : Γάληηα πξνζηαζίαο ελαληίνλ ρεκηθψλ θαη κηθξν-νξγαληζκψλ. Πξνηεηλφκελα Γάληηα : Κανπηζνχθ ληηξίιην Οηαλ εκθαλίδεηαη παξαηεηλφκελε ή ζπρλή επαλαιακβαλνκέλε επαθή, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ πξνζηαζίαο επηπέδνπ 6 (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 480' ιεπηά- 8 ψξεο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). Οηαλ αλακέλεηαη πνιχ κηθξφο ρξφλνο επαθήο, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ, επηπέδνπ 2 ή κεγαιχηεξν (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 30' ιεπηά- 1/2 ψξαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Η επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γαληηψλ, γηα κία εηδηθή εθαξκνγή θαη δηάξθεηα ρξήζεο, ζε έλα εξγνηάμην, ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνηαμίνπ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη νη αθφινπζνη, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδεζζε κφλν ζε απηνχο : Αιινπ ηχπνπ ρεκηθά, πνπ ηπρφλ λα ζπλππάξρνπλ θαη δηεθπαηξεψλνληαη ζρεηηθά, Φπζηθέο πξνυπνζέζεηο (φπσο πξνζηαζία απν θνςίκαηα / θηππήκαηα κε ζθπξηά, επηδεμηφηεηα, ζεξκηθή θάιπςε), αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο / ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πξνκεζεπηή ησλ γαληηψλ. Πξνζηαζία ησλ καηηώλ : Θα πξέπεη λα θνξάηε γπαιηά κε ρεκηθή αληίζηαζε. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο : Τν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξεί πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Οη θφξκεο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πθαζκάηηλεο Ίλεο, νη νπνίεο δείρλνπλ κία επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ιησζίκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ αληηζηαηηθά ππνδήκαηα. πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο : Να αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάινληνο. Πξνζσπηθή πξνζηαζία 5/10

6 Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο : Γάληηα Παξαθαινύκε λα επηθνηλωλείηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηωλ πξνζωπηθώλ ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή : ημψδεο Υξώκα : δηάθνξα Οζκή : πνιχ αδχλακν φπσο ακίλε ph : εκείν αλάθιεμεο : 88.0 C Σεκείσζε: Δρεη ππνινγηζζεί Αλώηεξν όξην έθξεμεο : 15.3 %(V) g/m3 Καηώηεξν όξην έθξεμεο : 1.88 %(V) g/m3 Ππθλόηεηα : 1.26 g/cm3 ζε 20 C Τδαηνδηαιπηόηεηα : κπνξεί λα γίλεη γαιάθησκα Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : Σεκείσζε: κε ρξεζηκνπνηήζηκν Ιμώδεο, δπλακηθό : 1,900 mpa.s ζε 23 C Υξόλνο Ρνήο : >= 60 s Δγθάξζην Τκήκα: 6 mm Μέζνδνο: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα 10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο. Σηαζεξφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 6/10

7 10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Γηαηεξείηε καθξπά απφ νμεηδσηηθέο νπζίεο, ηζρπξά αιθαιηθά θαη ηζρπξά φμηλα πιηθά πξνο απνθπγή εμψζεξκσλ αληηδξάζεσλ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 10.5 Με ζπκβαηά πιηθά Να απνθεχγεηε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απν 60 C (140 F), απεπζείαο έθζεζε ζε ειηαθφ θψο θαη λα έξρεζηε ζε επαθή κε πεγέο ζέξκαλζεο. Αζπκβίβαζην κε ηζρπξά νμέα θαη βάζεηο. Αζπκβίβαζην κε νμεηδσηηθά κέζα Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Σηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο, κπνξεί λα πξνθιεζεί παξαγσγή επηθίλδπλσλ εχθιεθησλ πξντφλησλ απνζχλζεζεο φπσο : Γηνμείδην ηνπ αλζξαθα (CO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), Ομείδηα ηνπ Αδψηνπ (NOx), ππθλφο καχξνο θαπλφο. 11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Πιεξνθνξία πξντόληνο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Τν κείγκα έρεη αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ηεο νδεγίαο γηα ηελ Πξνεηνηκαζία Δπηθίλδπλσλ Παξαζθεπαζκάησλ 1999/45/ΔΚ θαη έρεη ηαμηλνκεζεί γηα ηνμηθνινγηθνχο θηλδχλνπο αλαιφγσο. Γείηε εηδηθφηεξα ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 15. Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, ζπαζκνί ζηελ θνηιηαθή ρψξα θαη εξζηζκφο ησλ βιελλνγφλσλ πκέλσλ. : Η έθζεζε, ζε ζηνηρεία αέξησλ δηαιπηψλ κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζε ζρέζε κε ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα έθζεζεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή επίπησζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Οπσο : εξεζηζκνί ηνπ βιελλνγφλνπ πκέλνο, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αξλεηηθή επίδξαζε ζηα λεθξά, ζπθψηη θαη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Σπκπηψκαηα θαη ελδείμεηο : πνλνθέθαινο, ππλειία, θφπσζε, κπτθή αδπλακία θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο : Δπαλαιακβαλφκελε ή επηκεθχο επαθή κε ηελ πξνεηνηκαζία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πάρνπο απν ην δέξκα, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε απηνχ. Τν πξντφλ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απν ην δέξκα. Δπαθή καηηώλ : Τν πηηζίιηζκα ηνπ πγξνχ ζηα κάηηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ θαη πξνζσξηλή βιάβε. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Δληνλεο Σνμηθόηεηαο Πιεξνθνξίεο γηα ηα πζηαηηθά 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 12.1 Σνμηθόηεηα 7/10

8 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γηα ην ίδην ην πξνΐφλ δελ ππάξρνπλ γλσζηέο πιεξνθνξίεο. Η πξνπαξαζθεπή έρεη εθηηκεζεί αθνινπζψληαο ηελ ηππηθή κέζνδν ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ησλ Δπηθηλδχλσλ Πξνπαξαζθεπψλ 1999/45/EC θαη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί γηα ηηο νηθνηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο ζρεηηθά. Να αλαθεξζείηε ζην θεθάιαην 3, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 12.4Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Πξντόλ : Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζεζή ηνπ καδί κε ηα θαλνληθά ζθνππίδηα. Πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν ζπγθνκηδήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Κσδηθόο απνξξίκκαηνο ηνπ ακεηαρείξηζηνπ πξντόληνο : Η ηαμηλφκεζε ηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απφξξηπηνκέλσλ Πξντφλησλ, γηα απηφ ην πξντφλ, φηαλ δηαρεηξίδεηαη ζαλ απνξξηπηφκελν πξντφλ είλαη : Απφξξηκαηα ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ, άιισλ απν εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Αλ απηφ ην πξντφλ έρεη ζθιεξπλζεί πιήξσο ή έρεη αλαθαηεπζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, απηφο ν θσδηθφο κπνξεί λα κελ ηζρχεη πιένλ. Αλ έρεη αλακηρζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, ν θαηάιιεινο θσδηθφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζρεηηπξντφλ Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο, επ'απηνχ, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ ηνπηθφ νξγαληζκφ απνξξηπηφκελσλ πξντφλησλ. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ADR IMDG IATA 14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο, ΟΗΔ 14.3 Καηεγνξίεο θηλδύλνπ κεηαθνξάο 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο /10

9 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Άιιεο πιεξνθνξίεο E3 = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ Σεκείσζε Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν θνξηίν ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο κεηαθνξψλ Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Η κεηαθνξά κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε : πάληνηε ε κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε θιεηζηά δνρεία, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα φξζηα, θέξνπλ εηηηθέηεο θαη είλαη αζθαιή. Να είζηε ζίγνπξνη φηη νη άλζξσπνη πνπ κεηαθέξνπλ ην επηθίλδπλν απνξξηπηφκελν πξντφλ, γλσξίδνπλ ην ηη ζα θάλνπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα VOC- Δπηθίλδπλεο Οξγαληθέο Οπζίεο, Οδεγία Πξντόληνο 2004/42/EC : Οξηαθή ηηκή ηεο ΔΔ γηα απηφ ην πξντφλ (θαη. Α/δ) 130 g/l Απηφ ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 130 g/l ΠΟΔ Δζληθή λνκνζεζία Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζε απηφ ην Φπιιάδην Πξνζηαζίαο θαη Υγηεηλήο, δελ ζπληζηνχλ ζηνλ ρξήζηε ηελ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ηνπ εθηίκεζε, ιακβάλνληαο νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ξίζθα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ επηβαιφκελε ηνπηθή λνκνζεζία δηα ηελ Υγηεηλή θαη Αζθαιή εξγαζία. Οη απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ηνπηθήο λνκνζεζ γηα ηελ Υγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, επηβάινληαη θαη θαηά ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ζηελ εξγαζία. 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 16.1 Άιιεο πιεξνθνξίεο Δπεμήγεζε ησλ θξάζεσλ - R, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 3 N-Ethyl-2-pyrrolidone R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. Απηφ ην ελεκεξσηηθφ έληππν πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο είλαη βαζηζκέλν ζηα ελεκεξσηηθά έληππα πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ή/θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο σο αλαθνξά ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη εθαξκνγέο. Οδεγίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε: 9/10

10 Τα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θχθιν εξγαζηψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ, νθείινπλ λα εθπαηδεπζνχλ ζην ρεηξηζκφ πξντφλησλ, ηελ αζθάιεη. Έθδνζε: 5.0 Δπεμεξγάζηεθε ηελ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, βαζίδεηαη ζηελ ζεκεξηλή γλψζε θαη ηελ ηξέρνπζα Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο απηνχ. Ο πξνκεζεπηήο θαηέρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα ζην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ρσξίονπδεκία πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ζαο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη αλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ, ηφηε ε πιεξνθφξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπιιαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά, κεηά απν Μεηά απν ηελ αλάκημε φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζπζηαηηθψλ(νχ), πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Τερληθφ Φπιιάδην ηνπ πξντφληνο, νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζην θαζέλα θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ ζπζηαηηθψλ(νχ) θαη ζηηο εηηθθέηεο απηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, γηα λα πξνζδηνξηζζνχλνη νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ αλάκηθηνπ λένπ πξντφληνο. Ο αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντφληνο : /10

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003

Γειηίν Αζθαινύο Φεηξηζκνύ Πξνϊόληνο (MSDS) Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Ηκεξνκελία : 10/10/2003 Φώξα : ΔΛΛΑΓΑ Αλαζεώξεζε βάζεη REACH από Agrotechnica: 29/5/2009 Πξνϊόλ : METALDEHYDE 5 PEL Έθδνζε : 1 1. Ταπηόηεηα νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη εηαηξίαο 1.1. Σηνηρεία νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010. Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. : 2310 797 277 FAX : 2310 796 916 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 1/2/2013 Έθδνζε :01 ζειίδα : 1/10 1. Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ζκ. Αλαζεψξεζεο: 21/5/2015 Ζκ. Δθηχπσζεο: 22/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Metal Free Paste Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο INOX KLEEN (FOOD PROCESSING SAFE ) Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 1.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 2/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 2/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 5/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 5/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 11/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 11/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο PROTETTIVO PER NAUTICA Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. GRANIKOT PRIMER ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GRANIKOT PRIMER ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα MEPIQUAT CHLORIDE 5 SL ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. sσοιυδια ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy 34 - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy 34 - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 2.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 29/5/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 29/5/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΨΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Σύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 453/2010 SeraSnow SF 10 Ηκεξνκελία έθδνζεο: 2013-10- 14 Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο: Γελ εθαξκόδεηαη Έθδνζε: R0001.0001 SECTION 1: Σηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Rust Remover Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. TOIXEIA ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy H - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy H - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Ελένη Φούυα Δ/νση Περιβάλλοντος ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΟΤΙΩΝ Καηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα