SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10"

Transcript

1 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πξνηηλόκελε ρξήζε : Βαθή 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δηαηξεία : PPG Coatings SPRL/BVBA Noordersingel 23 B-2040 Borgerhout Σειέθσλν : Σέιεθαμ : Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : NEBO (24 H) Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS), KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, NA BOJIŠTI 1, PRAHA 2 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. Φξάζε(εηο)-S : S 2 Μαθξηά απφ παηδηά. S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. S23 Μελ αλαπλέεηε εθλεθψκαηα. S38 Σε πεξίπησζε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φξάζε(εηο) - P : ιηίνγε δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. 2.3 Άιινη θίλδπλνη 1/10

2 3. ΤΣΑΗ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 3.2 Μείγκαηα Σπζηαηηθά EC No. CAS-Αξηζ. Σεκείσ DSD Ταμηλφκεζε CLP Ταμηλφκεζε Σπγθέληξσζε ζε dipropyleneglycol >= <2.50% monomethylether N-Ethyl-2-pyrrolidone Xi; R41 >= <2.50% * Καηάινγνο Υπνςήθησλ Οπζηψλ πνπ Πξνθαινχλ Πνιχ Μεγάιε Αλεζπρία γηα Αδεηνδφηεζε Ο παραγωγός δηλώνει όηι για R-θράζεις ποσ δεν αναθέρονηαι ζηα κεθάλαια 3, ηο ζσνολικό ποζό επικίνδσνων οσζιών είναι κάηω από ηα όρια. Αλ παξνπζηάδνληαη πνιιαπιά ζπζηαηηθά κε αθξηβώο ίδηνπο δείθηεο, απηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο π.ρ. Σεκείν αλάθιεμεο 4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ππνδείμεηο : φηαλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ ή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθή ζαο ακθηβνιίαο, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Πνηέ λα κελ παξέρεηε νηηδήπνηε απν ην ζηφκα ζε άηνκν ππφ ζπλζήθεο αλαηζζεζίαο. Δπαθή κε ηα κάηηα : Να θαζαξίζεηε ηνπο βνιβνχο ησλ καηηψλ κε κεγάιε θαη ζπλερνχο ξνήο πνζφηεηα θαζαξνχ, θξέζθνπ λεξνχ, γηα πεξίπνπ 10' ιεπηά, θξαηψληαο ηα καηνηζίλνξα κφληκα αλνηθηά Να απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο Να αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Δπαθή κε ην δέξκα : Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Να πιχλεηε ην δέξκα πάξα πνιχ θαιά κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε αλαγλσξηζκέλν θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιχηεο ή δηαιπηηθά. Δηζπλνή : Να κεηαθηλεζείηε ζε θαζαξφ θξέζθν αέξα. Να δηαηεξείηε ηνλ αζζελή δεζηφ θαη άλεην. Αλ ε αλαπλνή είλαη αθαλφληζηε ή ζηακαηάεη, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπζθεπή αλαπλνήο. Αλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο, λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζε ζέζε αλαιήςεσο θαη λα αλαδεηήζεηε άκεζα ηαηξηθή ζπλδξνκή. Καηάπνζε : Αλ θαηά ιάζνο ην θαηαπηείηε, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Να δηαηεξείηαη ζε άλεηε ζέζε. ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Δγθαύκαηα : Αλ ηα πηηζηιίζκαηα ρξσκάησλ ή ρεκηθψλ πάλσ ζηα ξνχρα ζαο πηάζνπλ θσηηά, λα ηα μεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ. Να απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ δελ έρνπλ θαεί. Να ΜΗΝ απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ έρνπλ "ιηψζεη" πάλσ ζην δέξκα.σπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά, εηδνπνηείζηε ηνλ γηαηξφ (δείμηε εάλ είλαη δπλαηφ ηελ εηηθέηηα). Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 4.3 Έλδεημε γηα άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα θαη αλαγθαία εηδηθή πεξίζαιςε Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Θεξαπεία ζπκπησκάησλ. 2/10

3 5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Να ρξεζηκνπνηήζεηε είηε ζπξάυ λεξνχ είηε αθξφ αληίζηαζεο ζε αιθνφι ή μεξάρεκηθά ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Να δηαηεξείηαη ηα δνρεία θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ζε ρακειή ζεξκνθξαζία κεςεθαζκφ λεξνχ. Ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο : Να ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ ππφ πίεζε. 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο : Δθφζνλ ην πξντφλ πεξηέρεη αλαθιέμηκα νξγαληθά ζπζηαηηθά, ε ππξθαγηά πνπ ηπρφλ λα δεκηνπξγεζεί, ζα παξάγεη ππθλφ καχξν θαπλφ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 10). Η έθζεζε ζε πξντφληα απνζχλζεζεο, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε πγείαζαο. Να ςχμεηε ηα θιεηζηά δνρεία, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ππξθαγηά, κε ςεθαζκφ λεξνχ. Να κελ επηηξέςεηε ηελ απνζηξάγγηζε πεγαδηψλ θαη παξνρψλ λεξνχ, δηα ηελ άλεηε ρξήζε απν ηελ Ππξνζβεζηηθή. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Φξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Να εμαεξψλεηε ηελ πεξηνρή. Αλαηξέμηε ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8. Να θνξάηε ζπζθεπέο αλαπλνήο. Να πξνζέρεηε ηελ δεκηνπξγία ζπζζσξεπκέλσλ αηκψλ δηα ηελ δεκηνπξγία εθξεθηηθψλ κηγκάησλ. Οη αηκνί κπνξνχλ λα ζπζζσξεπζνχλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα αέξα. Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Να πξνζπαζήζεηε λα απνθεχγεηε ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζε πεγάδηα ή δίνδνπο παξνρήο λεξνχ. Αλ ην πξντφλ κνιχλεη ηνχο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ή ηα πεγάδηα, λα πιεξνθνξήζεηε ηηο αληίζηνηρεο Τνπηθέο Αξρέο. 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Μέζνδνη θαζαξηζκνύ : Καζαξίζηε κε απνξξππαληηθφ. Απνθεχγεηε ηνπο δηαιχηεο. Να καδεχεηε θαη λα ζπγθεληξψλεηε ηπρφλ πηηζηιίζκαηα κε κε-αλαθιέμηκν απνξξνθεηηθφ πιηθφ (π.ρ. Με άκκν, ρψκα, ρψκα δηαηφκσλ, βεξκηθνπιίηε) θαη λα ηα απνζεθεχεηε ζε δνρεία γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / εζληθνχο θαλνληζκνχο (λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 13). πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο : Να αλαηξέμεηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα θάπνην εηδηθφ εζληθφ ειιεληθφ θαλνληζκφ. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. 3/10

4 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Τπνδείμεηο πξνο ζίγνπξν ρεηξηζκό : Να απνθεχγεηε λα ππεξβαίλεηε ηα παξερφκελα φξηα κέγηζηεο έθζεζεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 8). Φξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ρψξνπο κε θαηάιιειν κεραληζκφ απνξξφθεζεο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ην θαγεηφ θαη ε πφζε ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπρξψκαηνο. Να απνθεχγεηαη ηελ εηζπλνή αηκνχ ή ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζπξάυ Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. : Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ αηκψλ ηνπ δηαιχηε ζηνλ αέξα θαη απνθεχγεηε ζπγθεληξψζεηο αηκνχ κεγαιχηεξεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νξίσλ έθζεζεο. Οηαλ κεηαθέξεηε ην πξντφλ απν ην έλα δνρείν ζην άιιν λα ρξεζηκνπνηείηε γείσζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε αγψγηκν πιηθφ αθξνθπζίνπ. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία πνπ πξνμελνχλ ζπηλζήξεο. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα θνξνχλ αληη-ζηαηηθά ππνδήκαηα θαη ξνπρηζκφ θαη ηα παηψκαηα πξέπεη λα είλαη δηαγψγηκα. Απνκνλψζηε απφ εζηίεο ζεξκφηεηαο, ζπηλζήξεο θαη θιφγεο. Λάβεηε κέηξα πξνο απνθπγή ειεθηξνζηαηηθψλ εθθελψζεσλ (νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθιέμνπλε ηνπο νξγαληθνχο αηκνχο). Η ρξήζε ηνπ πξνΐφληνο γίλεηαη ζε κέξε φπνπ δελ ππάξρνπ γπκλά θψηα ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Η ζπζζψξεπζε κνιπζκέλσλ παληψλ θαη ηνπ μεξνχ λεθειψκαηνο ησλ ζπξάυ, εηδηθά ζηνλ ζαιακίζθν ησλ θίιηξσλ ησλ ζπξάυ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε αλάθιεμε. Η ηήξεζε πνιχ θαιψλ θαλνληζκψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απφξηςεο θαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ θίιηξνπ ηνπ ζπξάυ, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο πξφθιεζεο άκεζεο αλάθιεμεο θαη άιισλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο. 7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : Να παξαηεξείηε ηηο εηηθέηηεο κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Να απνθεχγεηε ηηο κε πξνζβάζηκεο πεξηνρέο Τα δνρεία πνπ έρνπλ αλνηθηεί, ζα πξέπεη λα επαλαζθξαγηζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα απνζεθεπηνχλ φξζηα, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ. Να ηα απνζεθεχεηε κεηαμχ ησλ 0 and 35 βαζκψλ C (32-95 F) ζε μεξφ, πνιχθαιά εμαεξσκέλν κέξνο, καθξηά απν πεγέο ζεξκφηεηνο, αλάθιεμεο θαη άκεζεο έθζεζεο ζε ειηαθφ θψο. Οη αέξηνη δηαιπηέο ησλ ρξσκάησλ είλαη βαξχηεξνη απν ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξαθαη κπνξεί λα δηαρπζνχλ θαηά κήθνο ησλ δαπέδσλ. Οη αηκνί πηζαλφλ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθφ κείγκα. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο / πιηθά εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερλνινγηθνχο θαλνληζκνχο Αζθαιείαο. Γηαηεξείηαη καθξπά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Να ηα απνζεθεχζεηε ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο Τπνδείμεηο γηα θνηλή απνζήθεπζε εζληθνχο θαλνληζκνχο (απεπζπλζείηε ζηελ παξάγξαθν 15). : Να ην θπιάζζεηε καθξηά απν νμεηδσηηθνχο θνξείο θαη πνιχ δπλαηά νμέα ή αιθαιηλά πιηθά. 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο λα απεπζπλζείηε ζην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ 8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ πζηαηηθά πνπ επξίζθνληαη ζηελ εζληθή ιίζηα θαη / ή ζηελ Δπξσπατθή ιίζηα TLV (98/24/EC): Πεξηέρνληα ζπζηαηηθά CAS-Αξηζ. Τηκή [mg/m 3 ] 4/10 Τηκή [ppm] Βάζε

5 dipropyleneglycol monomethylether Ενδεικηικός μπορεί να απορροθηθεί απο ηο δέρμα EU ELV TWA 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ : Οηαλ νη βαθείο, πξέπεη λα επξίζθνληαη κέζα ζηνλ ζάιακν βαθήο, είηε απηνί βάθνπλ είηε φρη, ν ππάξρνλ εμαεξηζκφο δελ είλαη αξθεηφο ζην λα ειέγρεη ηαζσκαηίδηα θαη ηνπο αέξηνπο δηαιχηεο ησλ ρξσκάησλ, ζε θάζε πεξίπησζε. Σε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη νη βαθείο, λα θνξνχλ κία αλαπλεπζηηθή ζπζθεπήζπκπηεζκέλνπ αέξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο θαη κέρξηο φηνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ αέξησλ δηαιπηψλ, λα έρεη πέζεη θάησ απν ηα φξηαέθζεζεο. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ : Γηα παξαηεηακέλε δηάξθεηα ή επαλαιακβαλφκελε επαθή, λα ρξεζηκνπνηείηε γάληηα πξνζηαζίαο. Δηδηθέο θξέκεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηεζεηκέλσλπεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη αθνχ έρεηε ήδε εθηεζεί ζην πξντφλ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Να ρξεζηκνπνηείηαη γάληηα κε ρεκηθή αληίζηαζε, ηα νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλα ππφ ηελ νδεγία ΔΝ 374 : Γάληηα πξνζηαζίαο ελαληίνλ ρεκηθψλ θαη κηθξν-νξγαληζκψλ. Πξνηεηλφκελα Γάληηα : Κανπηζνχθ ληηξίιην Οηαλ εκθαλίδεηαη παξαηεηλφκελε ή ζπρλή επαλαιακβαλνκέλε επαθή, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ πξνζηαζίαο επηπέδνπ 6 (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 480' ιεπηά- 8 ψξεο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). Οηαλ αλακέλεηαη πνιχ κηθξφο ρξφλνο επαθήο, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ, επηπέδνπ 2 ή κεγαιχηεξν (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 30' ιεπηά- 1/2 ψξαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Η επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γαληηψλ, γηα κία εηδηθή εθαξκνγή θαη δηάξθεηα ρξήζεο, ζε έλα εξγνηάμην, ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνηαμίνπ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη νη αθφινπζνη, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδεζζε κφλν ζε απηνχο : Αιινπ ηχπνπ ρεκηθά, πνπ ηπρφλ λα ζπλππάξρνπλ θαη δηεθπαηξεψλνληαη ζρεηηθά, Φπζηθέο πξνυπνζέζεηο (φπσο πξνζηαζία απν θνςίκαηα / θηππήκαηα κε ζθπξηά, επηδεμηφηεηα, ζεξκηθή θάιπςε), αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο / ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πξνκεζεπηή ησλ γαληηψλ. Πξνζηαζία ησλ καηηώλ : Θα πξέπεη λα θνξάηε γπαιηά κε ρεκηθή αληίζηαζε. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο : Τν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξεί πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Οη θφξκεο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πθαζκάηηλεο Ίλεο, νη νπνίεο δείρλνπλ κία επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ιησζίκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ αληηζηαηηθά ππνδήκαηα. πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο : Να αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάινληνο. Πξνζσπηθή πξνζηαζία 5/10

6 Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο : Γάληηα Παξαθαινύκε λα επηθνηλωλείηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηωλ πξνζωπηθώλ ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή : ημψδεο Υξώκα : δηάθνξα Οζκή : πνιχ αδχλακν φπσο ακίλε ph : εκείν αλάθιεμεο : 88.0 C Σεκείσζε: Δρεη ππνινγηζζεί Αλώηεξν όξην έθξεμεο : 15.3 %(V) g/m3 Καηώηεξν όξην έθξεμεο : 1.88 %(V) g/m3 Ππθλόηεηα : 1.26 g/cm3 ζε 20 C Τδαηνδηαιπηόηεηα : κπνξεί λα γίλεη γαιάθησκα Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : Σεκείσζε: κε ρξεζηκνπνηήζηκν Ιμώδεο, δπλακηθό : 1,900 mpa.s ζε 23 C Υξόλνο Ρνήο : >= 60 s Δγθάξζην Τκήκα: 6 mm Μέζνδνο: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα 10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο. Σηαζεξφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 6/10

7 10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Γηαηεξείηε καθξπά απφ νμεηδσηηθέο νπζίεο, ηζρπξά αιθαιηθά θαη ηζρπξά φμηλα πιηθά πξνο απνθπγή εμψζεξκσλ αληηδξάζεσλ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 10.5 Με ζπκβαηά πιηθά Να απνθεχγεηε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απν 60 C (140 F), απεπζείαο έθζεζε ζε ειηαθφ θψο θαη λα έξρεζηε ζε επαθή κε πεγέο ζέξκαλζεο. Αζπκβίβαζην κε ηζρπξά νμέα θαη βάζεηο. Αζπκβίβαζην κε νμεηδσηηθά κέζα Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Σηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο, κπνξεί λα πξνθιεζεί παξαγσγή επηθίλδπλσλ εχθιεθησλ πξντφλησλ απνζχλζεζεο φπσο : Γηνμείδην ηνπ αλζξαθα (CO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), Ομείδηα ηνπ Αδψηνπ (NOx), ππθλφο καχξνο θαπλφο. 11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Πιεξνθνξία πξντόληνο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Τν κείγκα έρεη αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ηεο νδεγίαο γηα ηελ Πξνεηνηκαζία Δπηθίλδπλσλ Παξαζθεπαζκάησλ 1999/45/ΔΚ θαη έρεη ηαμηλνκεζεί γηα ηνμηθνινγηθνχο θηλδχλνπο αλαιφγσο. Γείηε εηδηθφηεξα ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 15. Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, ζπαζκνί ζηελ θνηιηαθή ρψξα θαη εξζηζκφο ησλ βιελλνγφλσλ πκέλσλ. : Η έθζεζε, ζε ζηνηρεία αέξησλ δηαιπηψλ κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζε ζρέζε κε ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα έθζεζεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή επίπησζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Οπσο : εξεζηζκνί ηνπ βιελλνγφλνπ πκέλνο, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αξλεηηθή επίδξαζε ζηα λεθξά, ζπθψηη θαη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Σπκπηψκαηα θαη ελδείμεηο : πνλνθέθαινο, ππλειία, θφπσζε, κπτθή αδπλακία θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο : Δπαλαιακβαλφκελε ή επηκεθχο επαθή κε ηελ πξνεηνηκαζία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πάρνπο απν ην δέξκα, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε απηνχ. Τν πξντφλ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απν ην δέξκα. Δπαθή καηηώλ : Τν πηηζίιηζκα ηνπ πγξνχ ζηα κάηηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ θαη πξνζσξηλή βιάβε. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Δληνλεο Σνμηθόηεηαο Πιεξνθνξίεο γηα ηα πζηαηηθά 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 12.1 Σνμηθόηεηα 7/10

8 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γηα ην ίδην ην πξνΐφλ δελ ππάξρνπλ γλσζηέο πιεξνθνξίεο. Η πξνπαξαζθεπή έρεη εθηηκεζεί αθνινπζψληαο ηελ ηππηθή κέζνδν ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ησλ Δπηθηλδχλσλ Πξνπαξαζθεπψλ 1999/45/EC θαη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί γηα ηηο νηθνηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο ζρεηηθά. Να αλαθεξζείηε ζην θεθάιαην 3, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 12.4Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Πξντόλ : Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζεζή ηνπ καδί κε ηα θαλνληθά ζθνππίδηα. Πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν ζπγθνκηδήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Κσδηθόο απνξξίκκαηνο ηνπ ακεηαρείξηζηνπ πξντόληνο : Η ηαμηλφκεζε ηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απφξξηπηνκέλσλ Πξντφλησλ, γηα απηφ ην πξντφλ, φηαλ δηαρεηξίδεηαη ζαλ απνξξηπηφκελν πξντφλ είλαη : Απφξξηκαηα ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ, άιισλ απν εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Αλ απηφ ην πξντφλ έρεη ζθιεξπλζεί πιήξσο ή έρεη αλαθαηεπζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, απηφο ν θσδηθφο κπνξεί λα κελ ηζρχεη πιένλ. Αλ έρεη αλακηρζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, ν θαηάιιεινο θσδηθφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζρεηηπξντφλ Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο, επ'απηνχ, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ ηνπηθφ νξγαληζκφ απνξξηπηφκελσλ πξντφλησλ. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ADR IMDG IATA 14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο, ΟΗΔ 14.3 Καηεγνξίεο θηλδύλνπ κεηαθνξάο 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο /10

9 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Άιιεο πιεξνθνξίεο E3 = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ Σεκείσζε Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν θνξηίν ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο κεηαθνξψλ Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Η κεηαθνξά κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε : πάληνηε ε κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε θιεηζηά δνρεία, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα φξζηα, θέξνπλ εηηηθέηεο θαη είλαη αζθαιή. Να είζηε ζίγνπξνη φηη νη άλζξσπνη πνπ κεηαθέξνπλ ην επηθίλδπλν απνξξηπηφκελν πξντφλ, γλσξίδνπλ ην ηη ζα θάλνπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα VOC- Δπηθίλδπλεο Οξγαληθέο Οπζίεο, Οδεγία Πξντόληνο 2004/42/EC : Οξηαθή ηηκή ηεο ΔΔ γηα απηφ ην πξντφλ (θαη. Α/δ) 130 g/l Απηφ ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 130 g/l ΠΟΔ Δζληθή λνκνζεζία Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζε απηφ ην Φπιιάδην Πξνζηαζίαο θαη Υγηεηλήο, δελ ζπληζηνχλ ζηνλ ρξήζηε ηελ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ηνπ εθηίκεζε, ιακβάλνληαο νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ξίζθα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ επηβαιφκελε ηνπηθή λνκνζεζία δηα ηελ Υγηεηλή θαη Αζθαιή εξγαζία. Οη απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ηνπηθήο λνκνζεζ γηα ηελ Υγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, επηβάινληαη θαη θαηά ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ζηελ εξγαζία. 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 16.1 Άιιεο πιεξνθνξίεο Δπεμήγεζε ησλ θξάζεσλ - R, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 3 N-Ethyl-2-pyrrolidone R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. Απηφ ην ελεκεξσηηθφ έληππν πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο είλαη βαζηζκέλν ζηα ελεκεξσηηθά έληππα πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ή/θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο σο αλαθνξά ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη εθαξκνγέο. Οδεγίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε: 9/10

10 Τα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θχθιν εξγαζηψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ, νθείινπλ λα εθπαηδεπζνχλ ζην ρεηξηζκφ πξντφλησλ, ηελ αζθάιεη. Έθδνζε: 5.0 Δπεμεξγάζηεθε ηελ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, βαζίδεηαη ζηελ ζεκεξηλή γλψζε θαη ηελ ηξέρνπζα Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο απηνχ. Ο πξνκεζεπηήο θαηέρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα ζην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ρσξίονπδεκία πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ζαο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη αλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ, ηφηε ε πιεξνθφξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπιιαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά, κεηά απν Μεηά απν ηελ αλάκημε φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζπζηαηηθψλ(νχ), πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Τερληθφ Φπιιάδην ηνπ πξντφληνο, νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζην θαζέλα θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ ζπζηαηηθψλ(νχ) θαη ζηηο εηηθθέηεο απηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, γηα λα πξνζδηνξηζζνχλνη νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ αλάκηθηνπ λένπ πξντφληνο. Ο αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντφληνο : /10

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy 34 - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy 34 - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy H - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy H - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο

Διαβάστε περισσότερα