SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10"

Transcript

1 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πξνηηλόκελε ρξήζε : Βαθή 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δηαηξεία : PPG Coatings SPRL/BVBA Noordersingel 23 B-2040 Borgerhout Σειέθσλν : Σέιεθαμ : Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε : 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : NEBO (24 H) Σειέθσλν θιήζηο αλάγθεο : TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS), KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, NA BOJIŠTI 1, PRAHA 2 2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο Κακία επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα κε ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο πεξί Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ή ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. Φξάζε(εηο)-S : S 2 Μαθξηά απφ παηδηά. S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. S23 Μελ αλαπλέεηε εθλεθψκαηα. S38 Σε πεξίπησζε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Φξάζε(εηο) - P : ιηίνγε δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. 2.3 Άιινη θίλδπλνη 1/10

2 3. ΤΣΑΗ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 3.2 Μείγκαηα Σπζηαηηθά EC No. CAS-Αξηζ. Σεκείσ DSD Ταμηλφκεζε CLP Ταμηλφκεζε Σπγθέληξσζε ζε dipropyleneglycol >= <2.50% monomethylether N-Ethyl-2-pyrrolidone Xi; R41 >= <2.50% * Καηάινγνο Υπνςήθησλ Οπζηψλ πνπ Πξνθαινχλ Πνιχ Μεγάιε Αλεζπρία γηα Αδεηνδφηεζε Ο παραγωγός δηλώνει όηι για R-θράζεις ποσ δεν αναθέρονηαι ζηα κεθάλαια 3, ηο ζσνολικό ποζό επικίνδσνων οσζιών είναι κάηω από ηα όρια. Αλ παξνπζηάδνληαη πνιιαπιά ζπζηαηηθά κε αθξηβώο ίδηνπο δείθηεο, απηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο π.ρ. Σεκείν αλάθιεμεο 4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο ππνδείμεηο : φηαλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ ή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δηθή ζαο ακθηβνιίαο, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Πνηέ λα κελ παξέρεηε νηηδήπνηε απν ην ζηφκα ζε άηνκν ππφ ζπλζήθεο αλαηζζεζίαο. Δπαθή κε ηα κάηηα : Να θαζαξίζεηε ηνπο βνιβνχο ησλ καηηψλ κε κεγάιε θαη ζπλερνχο ξνήο πνζφηεηα θαζαξνχ, θξέζθνπ λεξνχ, γηα πεξίπνπ 10' ιεπηά, θξαηψληαο ηα καηνηζίλνξα κφληκα αλνηθηά Να απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο Να αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Δπαθή κε ην δέξκα : Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Να πιχλεηε ην δέξκα πάξα πνιχ θαιά κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε αλαγλσξηζκέλν θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιχηεο ή δηαιπηηθά. Δηζπλνή : Να κεηαθηλεζείηε ζε θαζαξφ θξέζθν αέξα. Να δηαηεξείηε ηνλ αζζελή δεζηφ θαη άλεην. Αλ ε αλαπλνή είλαη αθαλφληζηε ή ζηακαηάεη, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπζθεπή αλαπλνήο. Αλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο, λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζε ζέζε αλαιήςεσο θαη λα αλαδεηήζεηε άκεζα ηαηξηθή ζπλδξνκή. Καηάπνζε : Αλ θαηά ιάζνο ην θαηαπηείηε, λα αλαδεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή ζπλδξνκή. Να δηαηεξείηαη ζε άλεηε ζέζε. ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Δγθαύκαηα : Αλ ηα πηηζηιίζκαηα ρξσκάησλ ή ρεκηθψλ πάλσ ζηα ξνχρα ζαο πηάζνπλ θσηηά, λα ηα μεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ. Να απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ δελ έρνπλ θαεί. Να ΜΗΝ απνκαθξχλεηε ηα ξνχρα πνπ έρνπλ "ιηψζεη" πάλσ ζην δέξκα.σπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά, εηδνπνηείζηε ηνλ γηαηξφ (δείμηε εάλ είλαη δπλαηφ ηελ εηηθέηηα). Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 4.3 Έλδεημε γηα άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα θαη αλαγθαία εηδηθή πεξίζαιςε Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Θεξαπεία ζπκπησκάησλ. 2/10

3 5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Να ρξεζηκνπνηήζεηε είηε ζπξάυ λεξνχ είηε αθξφ αληίζηαζεο ζε αιθνφι ή μεξάρεκηθά ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα Να δηαηεξείηαη ηα δνρεία θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ζε ρακειή ζεξκνθξαζία κεςεθαζκφ λεξνχ. Ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο : Να ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε λεξφ ππφ πίεζε. 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο : Δθφζνλ ην πξντφλ πεξηέρεη αλαθιέμηκα νξγαληθά ζπζηαηηθά, ε ππξθαγηά πνπ ηπρφλ λα δεκηνπξγεζεί, ζα παξάγεη ππθλφ καχξν θαπλφ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επηθίλδπλα πξντφληα αλάθιεμεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 10). Η έθζεζε ζε πξντφληα απνζχλζεζεο, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε πγείαζαο. Να ςχμεηε ηα θιεηζηά δνρεία, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε ππξθαγηά, κε ςεθαζκφ λεξνχ. Να κελ επηηξέςεηε ηελ απνζηξάγγηζε πεγαδηψλ θαη παξνρψλ λεξνχ, δηα ηελ άλεηε ρξήζε απν ηελ Ππξνζβεζηηθή. 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο : Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Φξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Να εμαεξψλεηε ηελ πεξηνρή. Αλαηξέμηε ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8. Να θνξάηε ζπζθεπέο αλαπλνήο. Να πξνζέρεηε ηελ δεκηνπξγία ζπζζσξεπκέλσλ αηκψλ δηα ηελ δεκηνπξγία εθξεθηηθψλ κηγκάησλ. Οη αηκνί κπνξνχλ λα ζπζζσξεπζνχλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα αέξα. Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Να πξνζπαζήζεηε λα απνθεχγεηε ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζε πεγάδηα ή δίνδνπο παξνρήο λεξνχ. Αλ ην πξντφλ κνιχλεη ηνχο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ή ηα πεγάδηα, λα πιεξνθνξήζεηε ηηο αληίζηνηρεο Τνπηθέο Αξρέο. 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Μέζνδνη θαζαξηζκνύ : Καζαξίζηε κε απνξξππαληηθφ. Απνθεχγεηε ηνπο δηαιχηεο. Να καδεχεηε θαη λα ζπγθεληξψλεηε ηπρφλ πηηζηιίζκαηα κε κε-αλαθιέμηκν απνξξνθεηηθφ πιηθφ (π.ρ. Με άκκν, ρψκα, ρψκα δηαηφκσλ, βεξκηθνπιίηε) θαη λα ηα απνζεθεχεηε ζε δνρεία γηα δηάζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / εζληθνχο θαλνληζκνχο (λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 13). πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο : Να αλαηξέμεηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα θάπνην εηδηθφ εζληθφ ειιεληθφ θαλνληζκφ. 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. 3/10

4 7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Τπνδείμεηο πξνο ζίγνπξν ρεηξηζκό : Να απνθεχγεηε λα ππεξβαίλεηε ηα παξερφκελα φξηα κέγηζηεο έθζεζεο (λα αλαγλψζεηε ηελ παξάγξαθν 8). Φξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ρψξνπο κε θαηάιιειν κεραληζκφ απνξξφθεζεο. Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ην θαγεηφ θαη ε πφζε ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπρξψκαηνο. Να απνθεχγεηαη ηελ εηζπλνή αηκνχ ή ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζπξάυ Γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζηαζία Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο λα αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 8. : Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ αηκψλ ηνπ δηαιχηε ζηνλ αέξα θαη απνθεχγεηε ζπγθεληξψζεηο αηκνχ κεγαιχηεξεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νξίσλ έθζεζεο. Οηαλ κεηαθέξεηε ην πξντφλ απν ην έλα δνρείν ζην άιιν λα ρξεζηκνπνηείηε γείσζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε αγψγηκν πιηθφ αθξνθπζίνπ. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία πνπ πξνμελνχλ ζπηλζήξεο. Οη ρεηξηζηέο πξέπεη λα θνξνχλ αληη-ζηαηηθά ππνδήκαηα θαη ξνπρηζκφ θαη ηα παηψκαηα πξέπεη λα είλαη δηαγψγηκα. Απνκνλψζηε απφ εζηίεο ζεξκφηεηαο, ζπηλζήξεο θαη θιφγεο. Λάβεηε κέηξα πξνο απνθπγή ειεθηξνζηαηηθψλ εθθελψζεσλ (νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθιέμνπλε ηνπο νξγαληθνχο αηκνχο). Η ρξήζε ηνπ πξνΐφληνο γίλεηαη ζε κέξε φπνπ δελ ππάξρνπ γπκλά θψηα ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Η ζπζζψξεπζε κνιπζκέλσλ παληψλ θαη ηνπ μεξνχ λεθειψκαηνο ησλ ζπξάυ, εηδηθά ζηνλ ζαιακίζθν ησλ θίιηξσλ ησλ ζπξάυ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε αλάθιεμε. Η ηήξεζε πνιχ θαιψλ θαλνληζκψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απφξηςεο θαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ θίιηξνπ ηνπ ζπξάυ, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο πξφθιεζεο άκεζεο αλάθιεμεο θαη άιισλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο. 7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : Να παξαηεξείηε ηηο εηηθέηηεο κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Να απνθεχγεηε ηηο κε πξνζβάζηκεο πεξηνρέο Τα δνρεία πνπ έρνπλ αλνηθηεί, ζα πξέπεη λα επαλαζθξαγηζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα απνζεθεπηνχλ φξζηα, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ. Να ηα απνζεθεχεηε κεηαμχ ησλ 0 and 35 βαζκψλ C (32-95 F) ζε μεξφ, πνιχθαιά εμαεξσκέλν κέξνο, καθξηά απν πεγέο ζεξκφηεηνο, αλάθιεμεο θαη άκεζεο έθζεζεο ζε ειηαθφ θψο. Οη αέξηνη δηαιπηέο ησλ ρξσκάησλ είλαη βαξχηεξνη απν ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξαθαη κπνξεί λα δηαρπζνχλ θαηά κήθνο ησλ δαπέδσλ. Οη αηκνί πηζαλφλ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθφ κείγκα. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο / πιηθά εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερλνινγηθνχο θαλνληζκνχο Αζθαιείαο. Γηαηεξείηαη καθξπά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Να ηα απνζεθεχζεηε ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο Τπνδείμεηο γηα θνηλή απνζήθεπζε εζληθνχο θαλνληζκνχο (απεπζπλζείηε ζηελ παξάγξαθν 15). : Να ην θπιάζζεηε καθξηά απν νμεηδσηηθνχο θνξείο θαη πνιχ δπλαηά νμέα ή αιθαιηλά πιηθά. 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο λα απεπζπλζείηε ζην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ 8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ πζηαηηθά πνπ επξίζθνληαη ζηελ εζληθή ιίζηα θαη / ή ζηελ Δπξσπατθή ιίζηα TLV (98/24/EC): Πεξηέρνληα ζπζηαηηθά CAS-Αξηζ. Τηκή [mg/m 3 ] 4/10 Τηκή [ppm] Βάζε

5 dipropyleneglycol monomethylether Ενδεικηικός μπορεί να απορροθηθεί απο ηο δέρμα EU ELV TWA 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ : Οηαλ νη βαθείο, πξέπεη λα επξίζθνληαη κέζα ζηνλ ζάιακν βαθήο, είηε απηνί βάθνπλ είηε φρη, ν ππάξρνλ εμαεξηζκφο δελ είλαη αξθεηφο ζην λα ειέγρεη ηαζσκαηίδηα θαη ηνπο αέξηνπο δηαιχηεο ησλ ρξσκάησλ, ζε θάζε πεξίπησζε. Σε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη νη βαθείο, λα θνξνχλ κία αλαπλεπζηηθή ζπζθεπήζπκπηεζκέλνπ αέξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο θαη κέρξηο φηνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ησλ αέξησλ δηαιπηψλ, λα έρεη πέζεη θάησ απν ηα φξηαέθζεζεο. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ : Γηα παξαηεηακέλε δηάξθεηα ή επαλαιακβαλφκελε επαθή, λα ρξεζηκνπνηείηε γάληηα πξνζηαζίαο. Δηδηθέο θξέκεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηεζεηκέλσλπεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη αθνχ έρεηε ήδε εθηεζεί ζην πξντφλ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Να ρξεζηκνπνηείηαη γάληηα κε ρεκηθή αληίζηαζε, ηα νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλα ππφ ηελ νδεγία ΔΝ 374 : Γάληηα πξνζηαζίαο ελαληίνλ ρεκηθψλ θαη κηθξν-νξγαληζκψλ. Πξνηεηλφκελα Γάληηα : Κανπηζνχθ ληηξίιην Οηαλ εκθαλίδεηαη παξαηεηλφκελε ή ζπρλή επαλαιακβαλνκέλε επαθή, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ πξνζηαζίαο επηπέδνπ 6 (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 480' ιεπηά- 8 ψξεο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). Οηαλ αλακέλεηαη πνιχ κηθξφο ρξφλνο επαθήο, ζαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ, επηπέδνπ 2 ή κεγαιχηεξν (κε ειάρηζην ρξφλν απεξίζθεπηεο ρξήζεο κεγαιχηεξν απν 30' ιεπηά- 1/2 ψξαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ 374). ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Η επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γαληηψλ, γηα κία εηδηθή εθαξκνγή θαη δηάξθεηα ρξήζεο, ζε έλα εξγνηάμην, ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνηαμίνπ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη νη αθφινπζνη, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδεζζε κφλν ζε απηνχο : Αιινπ ηχπνπ ρεκηθά, πνπ ηπρφλ λα ζπλππάξρνπλ θαη δηεθπαηξεψλνληαη ζρεηηθά, Φπζηθέο πξνυπνζέζεηο (φπσο πξνζηαζία απν θνςίκαηα / θηππήκαηα κε ζθπξηά, επηδεμηφηεηα, ζεξκηθή θάιπςε), αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ζηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο / ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πξνκεζεπηή ησλ γαληηψλ. Πξνζηαζία ησλ καηηώλ : Θα πξέπεη λα θνξάηε γπαιηά κε ρεκηθή αληίζηαζε. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο : Τν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξεί πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. Τν δέξκα ζα πξέπεη λα πιπζεί κεηά ηελ επαθή. Οη θφξκεο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πθαζκάηηλεο Ίλεο, νη νπνίεο δείρλνπλ κία επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ιησζίκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ αληηζηαηηθά ππνδήκαηα. πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο : Να αλαθεξζείηε ζηελ παξάγξαθν 15, γηα ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάινληνο. Πξνζσπηθή πξνζηαζία 5/10

6 Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο : Γάληηα Παξαθαινύκε λα επηθνηλωλείηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηωλ πξνζωπηθώλ ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή : ημψδεο Υξώκα : δηάθνξα Οζκή : πνιχ αδχλακν φπσο ακίλε ph : εκείν αλάθιεμεο : 88.0 C Σεκείσζε: Δρεη ππνινγηζζεί Αλώηεξν όξην έθξεμεο : 15.3 %(V) g/m3 Καηώηεξν όξην έθξεμεο : 1.88 %(V) g/m3 Ππθλόηεηα : 1.26 g/cm3 ζε 20 C Τδαηνδηαιπηόηεηα : κπνξεί λα γίλεη γαιάθησκα Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : Σεκείσζε: κε ρξεζηκνπνηήζηκν Ιμώδεο, δπλακηθό : 1,900 mpa.s ζε 23 C Υξόλνο Ρνήο : >= 60 s Δγθάξζην Τκήκα: 6 mm Μέζνδνο: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα 10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο. Σηαζεξφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 6/10

7 10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Γηαηεξείηε καθξπά απφ νμεηδσηηθέο νπζίεο, ηζρπξά αιθαιηθά θαη ηζρπξά φμηλα πιηθά πξνο απνθπγή εμψζεξκσλ αληηδξάζεσλ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 10.5 Με ζπκβαηά πιηθά Να απνθεχγεηε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απν 60 C (140 F), απεπζείαο έθζεζε ζε ειηαθφ θψο θαη λα έξρεζηε ζε επαθή κε πεγέο ζέξκαλζεο. Αζπκβίβαζην κε ηζρπξά νμέα θαη βάζεηο. Αζπκβίβαζην κε νμεηδσηηθά κέζα Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Σηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο, κπνξεί λα πξνθιεζεί παξαγσγή επηθίλδπλσλ εχθιεθησλ πξντφλησλ απνζχλζεζεο φπσο : Γηνμείδην ηνπ αλζξαθα (CO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), Ομείδηα ηνπ Αδψηνπ (NOx), ππθλφο καχξνο θαπλφο. 11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Πιεξνθνξία πξντόληνο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Τν κείγκα έρεη αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν ηεο νδεγίαο γηα ηελ Πξνεηνηκαζία Δπηθίλδπλσλ Παξαζθεπαζκάησλ 1999/45/ΔΚ θαη έρεη ηαμηλνκεζεί γηα ηνμηθνινγηθνχο θηλδχλνπο αλαιφγσο. Γείηε εηδηθφηεξα ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 15. Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, ζπαζκνί ζηελ θνηιηαθή ρψξα θαη εξζηζκφο ησλ βιελλνγφλσλ πκέλσλ. : Η έθζεζε, ζε ζηνηρεία αέξησλ δηαιπηψλ κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζε ζρέζε κε ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα έθζεζεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή επίπησζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Οπσο : εξεζηζκνί ηνπ βιελλνγφλνπ πκέλνο, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αξλεηηθή επίδξαζε ζηα λεθξά, ζπθψηη θαη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Σπκπηψκαηα θαη ελδείμεηο : πνλνθέθαινο, ππλειία, θφπσζε, κπτθή αδπλακία θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ. Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο : Δπαλαιακβαλφκελε ή επηκεθχο επαθή κε ηελ πξνεηνηκαζία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πάρνπο απν ην δέξκα, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε απηνχ. Τν πξντφλ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απν ην δέξκα. Δπαθή καηηώλ : Τν πηηζίιηζκα ηνπ πγξνχ ζηα κάηηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ θαη πξνζσξηλή βιάβε. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα απηφ ην πξντφλ. Δληνλεο Σνμηθόηεηαο Πιεξνθνξίεο γηα ηα πζηαηηθά 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 12.1 Σνμηθόηεηα 7/10

8 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο : Γηα ην ίδην ην πξνΐφλ δελ ππάξρνπλ γλσζηέο πιεξνθνξίεο. Η πξνπαξαζθεπή έρεη εθηηκεζεί αθνινπζψληαο ηελ ηππηθή κέζνδν ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ησλ Δπηθηλδχλσλ Πξνπαξαζθεπψλ 1999/45/EC θαη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί γηα ηηο νηθνηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο ζρεηηθά. Να αλαθεξζείηε ζην θεθάιαην 3, γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 12.4Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αααβ 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Πξντόλ : Τν πξντφλ δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε λα εηζέιζεη ζε απνρεηεχζεηο, πεγέο λεξνχ, πεγάδηα ή ζην έδαθνο. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζεζή ηνπ καδί κε ηα θαλνληθά ζθνππίδηα. Πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν ζπγθνκηδήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Κσδηθόο απνξξίκκαηνο ηνπ ακεηαρείξηζηνπ πξντόληνο : Η ηαμηλφκεζε ηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απφξξηπηνκέλσλ Πξντφλησλ, γηα απηφ ην πξντφλ, φηαλ δηαρεηξίδεηαη ζαλ απνξξηπηφκελν πξντφλ είλαη : Απφξξηκαηα ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ, άιισλ απν εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Αλ απηφ ην πξντφλ έρεη ζθιεξπλζεί πιήξσο ή έρεη αλαθαηεπζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, απηφο ν θσδηθφο κπνξεί λα κελ ηζρχεη πιένλ. Αλ έρεη αλακηρζεί κε άιια απνξξηπηφκελα πξντφληα, ν θαηάιιεινο θσδηθφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζρεηηπξντφλ Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο, επ'απηνχ, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ ηνπηθφ νξγαληζκφ απνξξηπηφκελσλ πξντφλησλ. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ADR IMDG IATA 14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο, ΟΗΔ 14.3 Καηεγνξίεο θηλδύλνπ κεηαθνξάο 14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο /10

9 14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Άιιεο πιεξνθνξίεο E3 = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ Σεκείσζε Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν θνξηίν ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο κεηαθνξψλ Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Η κεηαθνξά κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρξήζηε : πάληνηε ε κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε θιεηζηά δνρεία, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα φξζηα, θέξνπλ εηηηθέηεο θαη είλαη αζθαιή. Να είζηε ζίγνπξνη φηη νη άλζξσπνη πνπ κεηαθέξνπλ ην επηθίλδπλν απνξξηπηφκελν πξντφλ, γλσξίδνπλ ην ηη ζα θάλνπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα VOC- Δπηθίλδπλεο Οξγαληθέο Οπζίεο, Οδεγία Πξντόληνο 2004/42/EC : Οξηαθή ηηκή ηεο ΔΔ γηα απηφ ην πξντφλ (θαη. Α/δ) 130 g/l Απηφ ην πξντφλ πεξηέρεη θαηά κέγηζην 130 g/l ΠΟΔ Δζληθή λνκνζεζία Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζε απηφ ην Φπιιάδην Πξνζηαζίαο θαη Υγηεηλήο, δελ ζπληζηνχλ ζηνλ ρξήζηε ηελ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ηνπ εθηίκεζε, ιακβάλνληαο νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ξίζθα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ επηβαιφκελε ηνπηθή λνκνζεζία δηα ηελ Υγηεηλή θαη Αζθαιή εξγαζία. Οη απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ηνπηθήο λνκνζεζ γηα ηελ Υγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, επηβάινληαη θαη θαηά ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ζηελ εξγαζία. 16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 16.1 Άιιεο πιεξνθνξίεο Δπεμήγεζε ησλ θξάζεσλ - R, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 3 N-Ethyl-2-pyrrolidone R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. Απηφ ην ελεκεξσηηθφ έληππν πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο είλαη βαζηζκέλν ζηα ελεκεξσηηθά έληππα πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ή/θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο σο αλαθνξά ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη εθαξκνγέο. Οδεγίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε: 9/10

10 Τα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θχθιν εξγαζηψλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ, νθείινπλ λα εθπαηδεπζνχλ ζην ρεηξηζκφ πξντφλησλ, ηελ αζθάιεη. Έθδνζε: 5.0 Δπεμεξγάζηεθε ηελ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, βαζίδεηαη ζηελ ζεκεξηλή γλψζε θαη ηελ ηξέρνπζα Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο απηνχ. Ο πξνκεζεπηήο θαηέρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα ζην θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ρσξίονπδεκία πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ζαο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη αλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ, ηφηε ε πιεξνθφξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπιιαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεηηθά, κεηά απν Μεηά απν ηελ αλάκημε φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζπζηαηηθψλ(νχ), πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Τερληθφ Φπιιάδην ηνπ πξντφληνο, νη νδεγίεο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζην θαζέλα θπιιάδην Υγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ ζπζηαηηθψλ(νχ) θαη ζηηο εηηθθέηεο απηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη, γηα λα πξνζδηνξηζζνχλνη νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ αλάκηθηνπ λένπ πξντφληνο. Ο αξηζκφο ηνπ ηερληθνχ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντφληνο : /10

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα