Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού"

Transcript

1 Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ε κία ηελ άιιε. Κηλνύκελε κέζα ζε απηό αθξηβώο ην θιίκα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε, θαη κε γλώκνλα ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ έρεη πιήμεη ηε ρώξα, πξνρώξεζε ζε δηπισκαηηθέο επαθέο κε ηνλ αξαβηθό θόζκν πνπ νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ελόο κλεκνλίνπ θαηαλόεζεο αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καηάξ, ε δξάζε ηεο νπνίαο πξαγκαηώλεηαη κέζσ ηεο Δπελδπηηθήο Αξρήο ηνπ Καηάξ (Qatar Investment Authority), ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ ζηε Νέα Υόξθε. Παξόληεο ππήξμαλ ν Έιιελαο πξσζππνπξγόο, Γηώξγνο Παπαλδξένπ, θαη ν Δκίξεο ηνπ Καηάξ, Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην κλεκόλην απηό, ηα δύν κέξε εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα εληείλνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ηνπο, κέζα από ηε πξνώζεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαη επθαηξηώλ, όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ real estate, ηνπξηζκνύ, κεηαθνξώλ, ιηκεληθώλ ή αεξνπνξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηξαπεδηθνύ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα, θνηλνπξαμηώλ, ελέξγεηαο αιιά θαη άιισλ πνπ ελδερνκέλσο λα αλαθύςνπλ θαηόπηλ ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο. Αθόκε, θαζίζηαην ζαθήο ε πξόζεζε ηεο Δπελδπηηθήο Αξρήο ηνπ Καηάξ λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδύζεηο ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο Qatar holding LLC ή ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ ύςνπο έσο θαη πέληε δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δπηπξόζζεηα, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κίαο Μηθηήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα ζπκπξνεδξεύνπλ ν Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο Φάξεο Πακπνύθεο θαη ν Ahmad M. Al- Sayed, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπελδπηηθήο Αξρήο ηνπ Καηάξ, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Qatar Holding LLC. Η Δπηηξνπή απηή ζα εμεηάδεη πηζαλά επελδπηηθά ζρέδηα θαη πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζα θαζίζηαληαη επηθεξδείο θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Νηόρα ελαιιάμ, θάζε ηξείο κήλεο ή όπνηε θξηζεί απαξαίηεην.

2 Τν κλεκόλην δελ έρεη δεζκεπηηθό ραξαθηήξα θαη νη κόλεο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηό αθνξνύλ ζηελ ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κεξώλ ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ έξγσλ ηεο Δπελδπηηθήο Αξρήο ηνπ Καηάξ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηεο ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία. Με βάζε ηα παξαπάλσ, έγηλε επηζήκσο γλσζηή θαη ε ζπκθσλία πνπ επηηεύρζεθε γηα ηε θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αέξηα παξάγσγα πεηξειαίνπ ζε θξπνγνληθή κνξθή, ηζρύνο 1100 MW, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζηαθνύ ζηε Γπηηθή Διιάδα. Η επέλδπζε, κε αξρηθό θεθάιαην 3,2 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ζα βαζηδόηαλ ζηελ θνηλνπξαμία Astakos Energy Hub Power Plan Concorctium, πνπ ζα απνηειείην από ηηο εηαηξείεο Qatar Petroleum International θαηά 23%, ηελ Qatar Δlectricity and Water Company θαηά 11% (δύν εηαηξείεο κε παγθόζκηα εκβέιεηα πνπ ζπληεινύλ ηδηνθηεζία ηνπ εκηξάηνπ ηνπ Καηάξ), ηελ Rosebud Energie Deutschland θαηά 33% (πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ θ. Ισάλλε Αλησληάδε Σπνξίδε, ζπληζηά ζπγαηξηθή εηαηξεία αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ, θαη είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε έθηαζε από ηηο ππόινηπεο) θαη ηελ Sabagh Κhoury SΑL (S&K) ηεο CCC (Consolitated Contractors Company) θαηά 33% (εμίζνπ δπλακηθή επηρεηξεκεξηθή νληόηεηα όπσο νη δύν πξώηεο ζην δηεζλή ρώξν πνπ πξεζβεύεη ιηβαλνπαιαηζηηληαθά ζπκθέξνληα). Τν 70% ηνπ ξεύκαηνο πνπ ζα παξαγόηαλ, ζα εμαγόηαλ κέζσ ελόο ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ ζηελ Ιηαιία. Τν ππόινηπν 30% ζα ήηαλ δηαζέζηκν πξνο θαηαλάισζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Δπηπιένλ, ηα επελδπηηθά ζρέδηα ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ζεξκνειεθηξηθήο κνλάδαο απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ πεηξειατθνύ αεξίνπ, ην ιεγόκελν LPG, πξνεξρόκελν από ην Καηάξ, θαη κηαο επηπιένλ κνλάδαο παξαγσγήο LNG (πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ) πνπ ζα πξνκήζεπε ηνλ ήδε ππάξρνληα αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ, ηνλ ITGI, ζπλδένληαο έηζη ηελ Τνπξθία κε ηελ Διιάδα θαη ελ ηέιεη κε ηελ Ιηαιία. Έρνληαο σο δεδνκέλν ηε πξναλαθεξόκελε ζπκθσλία, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνέβε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιύλεη ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνρώξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (fast track) θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηε δηεμαγσγή πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αιιά θαη ησλ νξίσλ αζθαιείαο ησλ

3 κνλάδσλ. Έπεηηα, ζηάιζεθε ελεκεξσηηθή επηζηνιή πνύ πιεξνθνξνύζε ηε θαηαξηλή πιεπξά όηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε εθπιεξώζεη ηα θαζήθνληα ηεο. Οη Καηαξηλνί όκσο, κέζσ ηεο απαληεηηθήο ηνπο επηζηνιήο, αλαθνίλσζαλ όηη απνζύξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ιόγσ αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ κεξώλ ηεο θνηλνπξαμίαο, πνπ ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε επέλδπζε ζα ήηαλ αζύκθνξε γηα ην θξάηνο ηνπο. Έλαο αθόκε ιόγνο απνηέιεζε, όπσο αλαθέξνπλ, νη θαζπζηεξήζεηο ησλ αδεηνδνηήζεσλ από ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Παξόιαπηα, παξακέλνπλ ζεηηθνί όζνλ αθνξά ηε πξαγκαηνπνίεζε άιισλ επελδύζεσλ ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη θάλνπλ ιόγν πσο δελ ππήξμε πξόβιεκα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπνκέλσο, παξά όκσο ηε καηαίσζε ηεο επέλδπζεο ζηνλ Αζηαθό, νη θαηαξηλέο ππνζρέζεηο γηα επελδύζεηο ύςνπο πέληε δηο δνιαξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαλνληθά. Ο ηζρπξηζκόο απηόο επαιεζεύεηαη θαη από ην θνηλό αλαθνηλσζέλ πνπ εμέδσζαλ ν εθπξόζσπνο ηεο Δπελδπηηθήο Αξρήο ηνπ Καηάξ, Ahmad M. Al-Sayed, θαη ν Υπνπξγόο Δπηθξαηείαο, Φάξεο Πακπνύθεο, κεηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο κεηθηήο επηηξνπήο Διιάδνο Καηάξ, ζηηο 22 Οθησβξίνπ ζηελ Αζήλα. Τν βαζηθό εκπόδην πνπ πξνέθπςε ζρεηηδόηαλ κε ηε ηηκή ηνπ θαπζίκνπ LPG πνπ ζα αγόξαδαλ ηα ππόινηπα κέξε ηεο θνηλνπξαμίαο από ην Καηάξ. Ο εθπξόζσπνο ηεο Rosebud πίζηεπε όηη ε πξνκήζεηα ηνπ θαπζίκνπ ζα γηλόηαλ άλεπ ρξεκαηηθώλ θαηαβνιώλ. Τν Καηάξ όκσο ην δηέζεηε ζηε δηεζλή ηηκή. Με απηό ηνλ ηξόπν μεθίλεζαλ νη επελδπηηθέο δηαπξαγκαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κνινλόηη ηα δύν κέξε δέρηεθαλ λα θάλνπλ θάπνηεο εθπηώζεηο, ε S&K επέκελε πσο ε ηηκή πώιεζεο ηνπ LPG παξέκελε αξθεηά πςειή. Άκεζν επαθόινπζν απνηέιεζε ε απνρώξεζε ηνπ Καηάξ από ηε θνηλνπξαμία, θαζώο ζεώξεζε όηη ε επέλδπζε δε ζα είρε ηελ απόδνζε πνπ πξόζκελε. Έλα άιιν εκπόδην, εμίζνπ ζεκαληηθό ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ππήξμε ε δηαθσλία γηα ηελ ηηκή πνπ ζα εηίζεην ζην παξαγόκελν ξεύκα. Τν γεγνλόο απηό έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο επαθέο ησλ κειώλ κε ηελ ηηαιηθή πιεπξά, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο ζε κηα απιή αληαιιαγή επηζηνιώλ θαη όρη ζην ζρεκαηηζκό κηαο επίζεκεο ζπκθσλίαο.

4 Μπνξεί ε επέλδπζε γηα ηε πεξηνρή ηνπ Αζηαθνύ λα καηαηώζεθε, αιιά εθείλν πνπ πξέπεη λα πξαγκαησζεί από εδώ θαη πέξα είλαη ε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο νύησο ώζηε λα δηαπηζησζνύλ ηα ιάζε πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αθύξσζε ηεο, θαη λα απνθεπρζνύλ ζην κέιινλ, ζε άιια αλάινγα έξγα. Δηδηθόηεξα: Δθόζνλ, ε ζπκθσλία γηα ηνλ Αζηαθό ήηαλ κηα ηδησηηθή επέλδπζε, ζα έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί κε κηα δηαθξαηηθή ζπκθσλία, πξνθεηκέλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηδηώηεο δελ ζπκθσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο, όπσο θαη έγηλε, λα είλαη ζίγνπξν πσο ε πεξηνρή ηνπ Αζηαθνύ ζα αμηνπνηεζεί, αλ όρη ζην πξνθείκελν, ηόηε ζε θάπνην άιιν επελδπηηθό ζρέδην. Οθείινπλ θάζε θνξά νη θπβεξλεηηθνί ηζύλνληεο λα θαηνρπξώλνπλ από ηα κέιε ηεο εθάζηνηε θνηλνπξαμίαο (πηζαλόλ κε θάπνηα ζρεηηθή αλάκεζα ζηα κέιε ζπκθσλία, πξνθνξηθνύ ή ζαθώο θαιύηεξα, γξαπηνύ, θαη θπξίσο δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα) όηη όρη κόλν ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην ελ ιόγσ επελδπηηθό ζρέδην αιιά θαη όηη έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμύ ηνπο γηα όιεο ηηο πηπρέο ηνπ. Έηζη δελ ζα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα δηάιπζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ιόγσ δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ κεξώλ, όπσο ζπλέβε κε ηελ επέλδπζε ζηνλ Αζηαθό γηα ηε ηηκή πώιεζεο ηνπ LPG από ην Καηάξ ζηα άιια δύν κέξε. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ζπιινγηζκνύ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε γξαπηή (θαη δεζκεπηηθή πάληα) ζπκθσλία ην ελδερόκελν ελδηαθέξνλ ελόο ηξίηνπ κέξνπο γηα ζπλεξγαζία κε ηε θνηλνπξαμία. Ο ζπιινγηζκόο απηόο δελ ιήθζεθε ππόςε ζηελ επέλδπζε ηνπ Αζηαθνύ, κε απνηέιεζκα, νη επαθέο κεηαμύ ηεο ηηαιηθήο πιεπξάο θαη ηεο Astakos Energy Hub Power Plan Concorctium, ζρεηηθά κε ηε πώιεζε ηνπ παξαγόκελνπ ξεύκαηνο ζηελ ηηαιηθή αγνξά, λα πεξηνξηζηεί ζε κηα απιή θαη κε δεζκεπηηθή αληαιιαγή επηζηνιώλ. Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δίλεη αδεηνδόηεζε ζε επελδύζεηο πνπ λα είλαη θαη θεξδνθόξεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη αζθαιείο γηα ην πεξηβάιινλ. Τν επελδπηηθό ζρέδην ζην Πιαηπγηάιη Αζηαθνύ έδσζε ην έλαπζκα γηα πιεζώξα αληηδξάζεσλ όζνλ αθνξά ην LPG, θαζώο εγθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ην ζεώξεζαλ επηθίλδπλν. Δλδεηθηηθό πνπ δηθαηνινγεί ηε γεληθόηεξε αλεζπρία πνπ πξνθιήζεθε, απνηειεί ην όηη κπνξεί ην LPG λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαύζηκν επξέσο ζηελ Δπξώπε αιιά ζε νιόθιεξε ηελ πθήιην πθίζηαληαη κόλν ηξεηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην LGP, παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ επξόθεηην λα θαηαζθεπαζηνύλ ζηνλ Αζηαθό. Η κηα ηνπνζεηείηαη ζην Παθηζηάλ (γηα 775

5 MW) θαη νη άιιεο δύν ζηελ Ιαπσλία (Yokkaishi MW θαη Anegasaki MW). Δπηπιένλ, ην LPG εγθπκνλεί θηλδύλνπο θαη θαηά ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ. Δηδηθό πινίν ζα έπξεπε, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, λα πνξεύεηαη κπξνζηά από ην εηδηθό ηάλθεξ πνπ ζα ην κεηέθεξε γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηό λα ηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο, θαηά ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο, απνζηάζεηο κηιίσλ. Σε ελδερόκελν αηύρεκα, νη επηπηώζεηο ζα ήηαλ αλεπαλόξζσηεο. Δπίζεο, ην ηάλθεξ απηό, αθόκε θαη όηαλ ζα ήηαλ άδεην ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη ζα λα πεξηείρε αθόκε LPG, θαζώο ήηαλ πηζαλό λα πεξηέρεη πδξαηκνύο από ην LPG θαη ζπλεπώο, ζα θαζίζηαην δπλεηηθά επηθίλδπλν. Τα γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα νθείινπλ λα εμαιείθνληαη ζε επελδύζεηο ηέηνηνπ βειελεθνύο. Σηε πεξίπησζε ηνπ Αζηαθνύ ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα πξνθιήζεθαλ θπξίσο από ηε πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δηθαηνινγεκέλα όκσο θαζώο ε θνηλνπξαμία δελ είρε ππνβάιιεη αθόκα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο κνλάδαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ε ππνπξγόο, Τίλα Μπηξκπίιε, εμέθξαδε επηθπιάμεηο γηα ην ελ ιόγσ έξγν. Η ιύζε ησλ πεξηζζνηέξσλ γξαθεηνθξαηηθώλ πξνβιεκάησλ γηα ηηο επελδύζεηο ήξζε θαη είλαη ην γλσζηό fast- track, ην λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε ηνλ Οθηώβξην ζηε Βνπιή. Μόλν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, ζα έπξεπε λα έρεη θαηαηεζεί κήλεο πξηλ, αθόκα θαη πξηλ ππνγξαθεί ην κλεκόλην θαηαλόεζεο Διιάδνο Καηάξ, θαζώο ε θπβέξλεζε είρε θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ζα πξνέβαηλε ζε δηπισκαηηθέο επαθέο γηα λα θέξεη θεξδνθόξεο, γηα ηε ρώξα, επελδύζεηο (πόζν κάιινλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ πνπ ήηαλ πιένλ μεθάζαξν). Άλη απηνύ, ε ζπδήηεζε γηα ην fast track ζηε Βνπιή πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδόλ ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαβάιινληαλ πξνζπάζεηεο γηα λα πινπνηεζεί ε επέλδπζε ζηνλ Αζηαθό, θάηη πνπ δελ δηεπθόιπλε ηελ αλάπηπμε ελόο επλντθνύ θιίκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξαβηθήο επέλδπζεο. Σηνρεύνληαο ζηελ αλάπηπμε ελόο ηέηνηνπ επλντθνύ θιίκαηνο γηα ηηο μέλεο επελδύζεηο, ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα ελεξγνύλ ρσξίο λα γίλνληαη γλσζηέο νη όπνηεο δηαθσλίεο κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο πνπ δελ ηεξήζεθε ζηε πεξίπησζε ηεο επέλδπζεο ζηνλ Αζηαθό.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα