NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training"

Transcript

1 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Jan/Feb/Mar 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Ιαν/Φεβ/Μαρ 2015 Contents Page What s new for Maritime Training... 1 Post graduate studies with HELMEPA s scholarships... 4 HELMEPA-Lloyd s Register Foundation (LRF) Campaign at Thessaloniki st HELMEPA Junior Board of Representatives... 7 HELMEPA s Environmental Exhibitions... 8 Περιεχόμενα: Σελ. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση... 1 Μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφίες της HELMEPA... 4 Η Εκστρατεία HELMEPA-Lloyd s Register Foundation (LRF) στη Θεσσαλονίκη ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA... 7 Περιβαλλοντικές Εκθέσεις της HELMEPA... 8 What s new for Maritime Training Human Element, Training and Watchkeeping were the principal subjects of the works of the recent 2nd Session of the HTW Sub-Committee, former STW. In the following lines, we are presenting briefl y the results of the Session that will determine developments expected in the near future in the critical sector of maritime training. Polar Code A draft plan of amendments to Chapter V of STCW and the Code, relating to the training and certifi cation requirements of offi cers and crew members on ships that operate in polar waters, was agreed. The amendments to be submitted to the Maritime Safety Committee for approval and subsequent adoption refl ect all the provisions of the Polar Code with respect to training. They are expected to enter into force in January 2018, that is one year later than the expected entry into force of the Polar Code (1 January 2017). It is for this reason that all States which are Parties to the STCW Convention are being urged to proceed, once amendments are adopted, with their early implementation. The new Regulation 4 added to Chapter V of the STCW, which refers to Special training requirements Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση Ανθρώπινος Παράγοντας, Εκπαίδευση και Τήρηση Φυλακών ήταν τα κυριότερα θέματα των εργασιών της τελευταίας 2ης Συνόδου της Υπο-Επιτροπής HTW, της πρώην STW. Στις γραμμές που ακολουθούν, παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της Συνόδου που θα καθορίσουν τις εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στον κρίσιμο τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Πολικός Κώδικας Συμφωνήθηκε προσχέδιο τροποποιήσεων στο Κεφάλαιο V της STCW και του Κώδικα που αφορούν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης αξιωματικών και πληρωμάτων πλοίων τα οποία επιχειρούν στην περιοχή των πόλων. Οι τροποποιήσεις θα υποβληθούν στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας για έγκριση και ακολούθως υιοθέτηση και αντανακλούν τα όσα προβλέπει ο Πολικός Κώδικας (Π.Κ.) για την εκπαίδευση. Αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο 2018, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα από την αναμενόμενη είσοδο σε ισχύ του Π.Κ. (1 Ιανουαρίου 2017). Για το λόγο αυτό, τα Κράτη-Μέρη της STCW καλούνται να προχωρήσουν στην πρόωρη εφαρμογή των τροποποιήσεων μόλις υιοθετηθούν. O νέος Κανονισμός 4 που προστίθεται στο Κεφάλαιο V της STCW που αφορά στις Ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης για προσωπικό σε συγκεκριμένους 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 for personnel on certain types of ships, provides for 2 types of certifi cates: one for the basic training of deck offi cers on vessels operating in polar waters and one for the advanced training, required specifi cally for captains and fi rst mates. The new tables A-V/4-1(basic) and A-V/4-2 (advanced), which are added to the Code of the STCW, contain the relevant standards of competence on which proper IMO Model Courses will soon be based. Τhe advanced training also contains the requirements of the basic training and at least 2 months of approved polar waters sea service or other equivalent, at the discretion of the Flag Administrations. Table B-I/2 of the STCW Code, which contains the list of certifi cates the Convention requires, has been modifi ed so as to include the new ones. There are also 2 year long transitional provisions for those offi cers who will already have an approved polar waters service before the date the new training requirements come into force. Model Courses The Sub-Committee endorsed the following updated and revised Model Courses: Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations, Advanced Training for Liquefi ed Gas Tanker Cargo Operations, Maritime English. It was also agreed to propose a joint MSC and MEPC circular titled Guidelines for the construction, revision and endorsement of Model Courses so that the relevant procedure be updated and standardised. Priority is given to the development of Model Courses in the imminent future due to the presence of new IMO instruments or amendments of existing ones that are coming into force and related to, among other, the basic and advanced training for ships in polar waters as already mentioned, the basic and advanced training on IGF Code, the specialty of the τύπους πλοίων, καθορίζει 2 τύπους πιστοποιητικών: της βασικής εκπαίδευσης αξιωματικών γέφυρας σε πλοία που επιχειρούν σε πολικά νερά και της προχωρημένης εκπαίδευσης, αποκλειστικά για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους. Οι νέοι πίνακες A-V/4-1 (βασική) και A-V/4-2 (προχωρημένη) που προστίθενται στον Κώδικα της STCW, περιλαμβάνουν τα σχετικά πρότυπα ικανότητας και είναι η βάση με την οποία θα καταρτιστούν άμεσα κατάλληλα Model Courses του ΙΜΟ. Η προχωρημένη εκπαίδευση περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις της βασικής εκπαίδευσης καθώς και τουλάχιστον 2 μήνες εγκεκριμένης εν πλω υπηρεσίας σε πολικά νερά ή άλλη ισοδύναμη εγκεκριμένη υπηρεσία, σύμφωνα με την κρίση των Αρχών Σημαίας. Ο πίνακας Β-Ι/2 του Κώδικα STCW, που περιλαμβάνει τη λίστα των απαιτούμενων από τη Σύμβαση πιστοποιητικών, τροποποιείται έτσι ώστε να περιέχει και τα νέα πιστοποιητικά. Προβλέπονται επίσης μεταβατικές διατάξεις διάρκειας 2 χρόνων για τους αξιωματικούς που θα έχουν ήδη εγκεκριμένη υπηρεσία σε πολικά νερά πριν από την ημερομηνία εισόδου που θα ισχύσουν οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης. Model Courses Η Υπο-Επιτροπή επικύρωσε τα εξής τρία επικαιροποιημένα και αναθεωρημένα Model Courses: Προχωρημένη Εκπαίδευση για Λειτουργίες Φορτίου Πετρελαιοφόρων, Προχωρημένη Εκπαίδευση για Λειτουργίες Φορτίου Πλοίων Μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Αγγλική Γλώσσα της Ναυτιλίας Συμφωνήθηκε επίσης να προταθεί η έκδοση κοινής εγκυκλίου των MSC και MEPC με τίτλο «Οδηγίες για την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικύρωση των Model Courses, ώστε να τυποποιηθεί η σχετική διαδικασία. Δίνεται προτεραιότητα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, στην ανάπτυξη νέων Model Courses λόγω των νέων οργάνων του ΙΜΟ ή τροποποιήσεων των υφιστάμενων που πρόκειται να μπουν σε ισχύ και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βασική και προχωρημένη εκπαίδευση για πλοία σε πολικά νερά, που ήδη αναφέρθηκε, τη βασική και προχωρημένη εκπαίδευση για τον IGF Κώδικα, 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 Electrician, leadership and management capabilities etc. ECDIS The Sub-Committee endorsed a draft circular, to be submitted to MSC for approval, titled Guidelines for good ECDIS practices which pertains to training and use of simulators. The Guidelines on ECDIS unify and update a series of previous relevant circulars, not only for training but also for trouble shooting and maintenance. Passenger ship specific training requirements revision Important developments are to take place in the fi eld of training of passenger ship offi cers and crews, in the context of the long-term action plan aiming at the safety of passenger ships, which was issued after the Costa Concordia incident. Τhe Sub-Committee agreed upon draft amendments of Regulation V/2 and section A-V/2 of the Convention and the Code respectively. The amendments require that the training of the personnel of passenger ships include familiarization with emergency procedures relative to specialty, responsibilities and duties of each member of the personnel. Moreover, captains, offi cers and other members of the crew responsible for providing aid to passengers in emergency conditions must conclude a special training on crowd management onboard passenger ships. The draft amendments referring to training requirements for passenger ships will be further examined and fi nalized during the next session of the HTW Sub-Committee. Other issues Revision procedures of the Guidance on fatigue mitigation and management (2001) are under way and they will be concluded during the next two sessions of the Sub-Committee. την ειδικότητα του Ηλεκτρο- Τεχνίτη, τις ικανότητες ηγεσίας και διαχείρισης κ.α. ECDIS Η Υπο-Επιτροπή αποδέχτηκε προσχέδιο εγκυκλίου για να υποβληθεί στην MSC και εγκριθεί με τίτλο «Οδηγίες για καλές πρακτικές σχετικά με το ECDIS» σχετικά με την εκπαίδευση και τη χρήση εξομοιωτών (simulators). Οι Οδηγίες για το ECDIS ενοποιούν και ανανεώνουν σειρά προγενέστερων σχετικών εγκυκλίων, όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για την αντιμετώπιση λειτουργικών ανωμαλιών και συντήρηση. Αναθεώρηση απαιτήσεων εκπαίδευσης σε επιβατικά πλοία Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται για την εκπαίδευση αξιωματικών και πληρωμάτων επιβατικών πλοίων, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των επιβατικών, το οποίο καταρτίστηκε μετά το ατύχημα του Costa Concordia. Η Υπο-Επιτροπή συμφώνησε προσχέδιο τροποποιήσεων του Kανονισμού V/2 και της ενότητας A-V/2 της Σύμβασης και του Κώδικα STCW αντίστοιχα. Oι τροποποιήσεις απαιτούν όπως η εκπαίδευση του προσωπικού των επιβατικών πλοίων περιλαμβάνει εξοικείωση με διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης ανάλογα με την ιδιότητα, τις ευθύνες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους του προσωπικού. Επιπλέον, πλοίαρχοι, αξιωματικοί και άλλα μέλη του πληρώματος που ευθύνονται για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, πρέπει να ολοκληρώσουν ειδική εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε επιβατικά πλοία. Το προσχέδιο των τροποποιήσεων που αφορούν απαιτήσεις εκπαίδευσης στα επιβατικά πλοία θα εξεταστεί περισσότερο και ολοκληρωθεί κατά την επόμενη Σύνοδο της Υπο-Επιτροπής HTW. Άλλα θέματα Άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης των «Οδηγιών για τον περιορισμό και τη διαχείριση της κόπωσης (2001)», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις επόμενες δύο συνόδους της Υπο-Επιτροπής. 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 The new Guidelines will examine both the risks and consequences of fatigue across all levels involved and they will provide practical tools for its management. The Sub-Committee examined and endorsed the provisions related to training issues which are included in the draft Guidelines for the Safe Carriage of Dangerous Goods in Packaged Form. Οι νέες Oδηγίες εξετάζουν τόσο τους κινδύνους από την κόπωση όσο και τις επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα εμπλεκομένων και θα προσφέρουν πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπισή της. Η Υπο-Επιτροπή εξέτασε και έκανε δεκτές τις σχετικές με θέματα εκπαίδευσης διατάξεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο «Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών σε Συσκευασμένη Μορφή». Post graduate studies with HELMEPA s scholarships HELMEPA announced three scholarships for the academic year for post graduate studies in a country-member of the European Union, of 15,000 each and at different fi elds of studies. The scholarships are in memory of the late (a) George P. Livanos, visionary founder of the Association, in maritime studies, (b) Captain Vassilis C. Constantakopoulos, in enviromental sciences and (c) Stavros Daifas, Member, in naval engineeringmarine offshore engineering and technology. The third scholarship is the kind pledge of Ms Irene St. Daifa, Special Secretary of HELMEPA s Board of Directors. Each and every young person, up to 27 years old, holder of a Greek highest education institution bachelor s degree with grades of at least Very Good (7.5) properly certifi ed, who does not receive a scholarship from any other source, is eligible for claiming one of the abovementioned scholarships by submitting his/her application with the following prerequisites: 1) a University post graduate studies acceptance confi rmation 2) degree of foreign language of the country selected for the postgraduate studies and more specifically: - English: Proficiency of Cambridge or TOEFL or IELTS - French: Superieur III ή Sorbonne II - German: Mittelstufe III - Italian/Spanish: Superiore 3) recommendation letters from two professors of the University from which the candidate graduated, 4) copy of the tax clearance statement fi nancial year 2014, and 5) for male candidates, military service certifi cate or its postponement due to studies. Μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφίες της HELMEPA Η HELMEPA προκήρυξε το 2015 τρεις ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό ύψους η κάθε μία και σε διαφορετικό αντικείμενο σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος Οι υποτροφίες τιμούν τη μνήμη των αείμνηστων (α) Γιώργου Π. Λιβανού, εμπνευστή της HELMEPA για σπουδές στα ναυτιλιακά, (β) Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, Επιτίμου Προέδρου, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και (γ) Σταύρου Νταϊφά, ιδρυτικού Μέλους, στη ναυπηγική-θαλάσσια μηχανική και τεχνολογία. Η τρίτη υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, Ειδικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA. Κάθε νέος/α μέχρι 27 ετών, κάτοχος πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) και δεόντως επικυρωμένο που δεν λαμβάνει υποτροφία από κάποια άλλη πηγή, μπορεί να διεκδικήσει μία από τις παραπάνω υποτροφίες υποβάλλοντας αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) βεβαίωση Πανεπιστημίου αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές, 2) πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για σπουδές και συγκεκριμένα: - Αγγλική: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS - Γαλλική: Superieur III ή Sorbonne II - Γερμανική: Mittelstufe III - Ιταλική/Ισπανική: Superiore 3) συστατικές επιστολές δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε, 4) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014, και 5) για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατεύσεως λόγω σπουδών. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 All three scholarships are for one-year postgraduate studies at the Master s level. The applications and the necessary prerequisites must be sent to Hellenic Marine Environment Protection Association - HELMEPA, 5 Pergamou Str N. Smyrni, according to the deadline for submissions dates and with the relative indication as follows: Application for maritime studies scholarship, by 25 of May marked as G.P. Livanos Scholarship. Application for environmental sciences scholarship, by 29 of May marked as Captain Vassilis C. Constantakopoulos Scholarship. Application for naval engineering marine offshore engineering and technology, by 29 of May marked as Stavros Daifas Scholarship. For more detailed information on each scholarship, you may visit our news center on the Association s website and for any clarification you may have, you can contact HELMEPA secretariat by tel or by Και οι τρεις υποτροφίες είναι μονοετούς διάρκειας και επιπέδου Master s. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος - HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121, τις ημερομηνίες και με τη σχετική ένδειξη που υποδηλώνονται παρακάτω: Αίτηση για υποτροφία σε ναυτιλιακές σπουδές, έως 25 Μαΐου με την ένδειξη «Υποτροφία Γ.Π. Λιβανού». Αίτηση για υποτροφία σε περιβαλλοντικές επιστήμες, έως 29 Μαΐου με την ένδειξη «Υποτροφία Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου». Αίτηση για υποτροφία σε σπουδές ναυπηγικήςθαλάσσιας μηχανικής και τεχνολογίας, έως 29 Μαΐου με την ένδειξη «Υποτροφία Σταύρου Νταϊφά». Για αναλυτικές πληροφορίες της καθεμίας υποτροφίας ξεχωριστά, μπορείτε να ανατρέξετε στο κέντρο ειδήσεων της ιστοσελίδας της Ένωσης και για διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τη γραμματεία της HELMEPA στο τηλ ή στο HELMEPA-Lloyd s Register Foundation (LRF) Campaign at Thessaloniki The city of Thessaloniki was the fi rst stopover of the new initiative Educational Community and Public Awareness Campaign on the Marine Environment, Shipping and Sciences, HELMEPA carries out across 14 cities with the support of Lloyd s Register Foundation (the Foundation) until The Campaign s new mobile Exhibition was hosted at the Bissell Library of Anatolia College for 16 days. On March, 11, the President of Anatolia College, Dr Panos Vlachos, the Hellenic Lloyd s S.A Area Marine Manager, Greece, East Mediterranean and Adriatic, Theodosis Stamatellos, city of Thessaloniki Appointed Advisor for Transport, Environment and Sustainable Mobility, George Dimarelos and HELMEPA s Director General, Dimitris Mitsatsos inaugurated the exhibition. The US Consul Η Εκστρατεία HELMEPA-Lloyd s Register Foundation (LRF) στη Θεσσαλονίκη Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της νέας δραστηριότητας «Εκστρατεία Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευρύτερου Κοινού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες» που πραγματοποιεί η HELMEPA σε 14 πόλεις της Ελλάδας μέχρι το 2017, με την υποστήριξη του Bρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Lloyd s Register Foundation (LRF). Το Κολλέγιο Ανατόλια φιλοξένησε τη νέα κινητή έκθεση της Εκστρατείας στη Βιβλιοθήκη Bissell για 16 ημέρες. Την έκθεση εγκαινίασαν ο Πρόεδρος του Κολλεγίου, Δρ Πάνος Βλάχος, ο Περιφερειακός Διευθυντής του Hellenic Lloyd s S.A., Θεοδόσης Σταματέλλος, ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κυκλοφορία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα, Γιώργος Δημαρέλλος και ο Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, Δημήτρης Μητσάτσος την 11η Μαρτίου. Την εκδήλωση τίμησαν 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 General in Thessaloniki, Robert Sanders, the representative of the Institute of Educational Policy of the Ministry of Education, Maria Dokopoulou, offi cers of the Greek Coast Guard as well as other local stakeholders and staff of Anatolia College honored the event with their presence. Between March 11 and 26, a total of 1,380 schoolchildren and 60 educators visited the exhibition transported at the expense of the campaign. During their visits, they completed a questionnaire specially designed for the purposes of a HELMEPA survey regarding their level of environmental awareness. The processing of these questionnaires showed that one out of two primary school pupils regard litter on streets and beaches as the most important local pollution problem. The 90% of all schoolchildren wrote that they participate in recycling programs and that school is the main source of information on environmental issues. The 73% of high school students stated that they would be interested in following a marine-related profession. The Thessaloniki Municipality Department of Environmental Actions implements the program From plastics I create in which HELMEPA Junior members and volunteer teachers of schools of the city and the vicinity participated, in the context of the Campaign s parallel activities. Guided by members of the Morfogenessis Art Association, the schoolchildren created artifacts from plastic waste items. The Campaign came to a close on March, 26, at the Stavros Niarchos auditorium of Anatolia College, where HELMEPA, in cooperation with the Education Directorates, ran the seminar for teachers The Marine Environment and us: Ensuring a Sustainable Future. Participating teachers received a HELMEPA Certifi cate of Attendance and became the fi rst members of HELMEPA s Volunteer Teachers Network for the Marine Environment. ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Robert Sanders, η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Μαρία Δοκοπούλου, αξιωματικοί του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης καθώς και άλλοι φορείς της πόλης μαζί με στελέχη του Κολλεγίου Ανατόλια. Μεταξύ 11 και 26 Μαρτίου, ένα σύνολο μαθητών και 60 εκπαιδευτικών επισκέφθηκαν την έκθεση με δαπάνες της Εκστρατείας. Κατά την επίσκεψή τους, συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο έρευνας της HELMEPA για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι ένας στους δύο μαθητές Δημοτικού θεωρεί τα απορρίμματα σε δρόμους και ακτές ως το σοβαρότερο πρόβλημα ρύπανσης στην περιοχή του. Το 90% των μαθητών δήλωσε πως συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών καθώς και ότι το σχολείο αποτελεί κύρια πηγή πληροφόρησης για περιβαλλοντικά θέματα. Ακόμη, 73% των μαθητών Γυμνασίου ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επάγγελμα σχετικό με τη θάλασσα. Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτελεί το πρόγραμμα «Από Πλαστικό Ποιώ» στο οποίο, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της εκστρατείας, πήραν μέρος παιδιά μέλη της Παιδικής HELMEPA και εθελοντές εκπαιδευτικοί από σχολεία της πόλης και της γύρω περιοχής. Τα παιδιά κατασκεύασαν αντικείμενα από «άχρηστα» πλαστικά με τις οδηγίες μελών του Σωματείου Τέχνης «Μορφογέννεσις». Η Εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε την 26 Μαρτίου στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» του Κολλεγίου Ανατόλια, όπου, σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις, η HELMEPA οργάνωσε το σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Θάλασσα και Άνθρωπος: Διασφαλίζοντας Ένα Βιώσιμο Μέλλον». Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρέλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της HELMEPA και έγιναν τα πρώτα μέλη του «Δικτύου Εθελοντών Εκπαιδευτικών για το Θαλάσσιο Περιβάλλον». 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 The HELMEPA-LRF Campaign continues its journey throughout 2015 with the scheduled visits to Kavala-April and the islands of Kos-May and Kalymnos-October. Η Εκστρατεία HELMEPA-LRF συνεχίζεται το 2015 με προγραμματισμένες επισκέψεις σε Καβάλα-Απρίλιος, Κω-Μάιος και Κάλυμνο- Οκτώβριος. 21 st HELMEPA Junior Board of Representatives Twenty one years have already passed since the day we created ΗELMEPA Junior, a program we dedicated to children, 5-13 years old, who themselves provide it with its future directions. Thus, on Friday 12 December 2014, 12 children on behalf of 6,538 members of the program, convened at the premises of Member-company COSTAMARE to form the 21st Board of Representatives. After sharing experiences about activities in their localities, the members of the Board provided us with their proposals and the following message, hoping to sensitize the adult society: If we all try together, the environment may offer us a second chance. Protect Earth in order to attain a better life. While the Board was convening, we had the opportunity to inform accompanying parents and teachers about the activities of HELMEPA. The son of the late Captain Vassilis Constantakopoulos, warm supporter of the Program and founder of COSTAMARE, Achilleas, welcoming the guests stressed that All of us in COSTAMARE support HELMEPA Junior and we will continue the work of Capt. Vassilis. The Chairman of HELMEPA, Dr. John Coustas, thanked the teachers and urged them to continue to support this effort so that the message is passed on to the children more easily and trustworthily. Present at the event was also the Secretary General of the Cyprus Marine Environment Protection Association- CYMEPA, Dr. Μichalis Ierides, who, among other, mentioned that CYMEPA will follow suit the example of HELMEPA Junior. 21 ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA Πέρασαν ήδη 21 χρόνια από τότε που φτιάξαμε την Παιδική ΗELMEPA, ένα πρόγραμμα που αφιερώσαμε στα παιδιά ηλικίας 5 ως 13 ετών και το οποίο κατευθύνουν τα ίδια τα παιδιά. Έτσι, την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, δώδεκα παιδιά, εκ μέρους μελών του προγράμματος , συναντήθηκαν στην εταιρεία-μέλος COSTAMARE και «συσκέφτηκαν» ως το 21ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων. Αφού αντάλλαξαν εμπειρίες από τις δράσεις τους στις περιοχές τους, μας έδωσαν προτάσεις και το παρακάτω μήνυμα, με την ελπίδα να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των ενηλίκων: «Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, μπορεί απ το περιβάλλον μια δεύτερη ευκαιρία να μας δοθεί. Προστατέψτε τη Γη για να έχουμε μια καλύτερη ζωή.» Μαζί με τα παιδιά ήταν γονείς και εκπαιδευτικοί τους, που ενημερώσαμε για τις δραστηριότητες της HELMEPA, όση ώρα τα παιδιά συσκέπτονταν. Ο γιος του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, υποστηρικτή του προγράμματος και ιδρυτή της COSTAMARE, Αχιλλέας, καλωσορίζοντας τόνισε πως «όλοι στην COSTAMARE υποστηρίζουμε την Παιδική HELMEPA και θα συνεχίσουμε το έργο του Καπετάν Βασίλη». Ο Πρόεδρος της HELMEPA, Δρ Γιάννης Κούστας, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και τους προέτρεψε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την προσπάθεια, ώστε το μήνυμα να μεταδίδεται στα παιδιά «πιο εύκολα και αξιόπιστα». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος- CYMEPA, Δρ Μιχάλης Ιερείδης, που, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως θα ακολουθήσει η CYMEPA το παράδειγμα της Παιδικής HELMEPA. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8 In her short address, the representative of the Institute of Educational Policy of the Ministry for Education, Maria Dokopoulou, said that the Program constitutes a valuable tool for teachers, while nurturing critical thinking among children. The initiatives of HELMEPA s Environmental Awareness Sector during 2014 were presented by Costas Triantafillou (Assistant Executive Coordinator). Ms. Eirini Skoulla, volunteer teacher from the Primary School of Gournes in Heraklion, Crete spoke about HELMEPA Junior stating that the Program brought the pupils in touch with scientists, researchers, captains, people from their local community and helped them broaden their horizons beyond the ordinary. The event came to a close with a lunch offered by COSTAMARE and following all the guests visited the Evgenides Planetarium to watch a digital projection. Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μαρία Δοκοπούλου, χαιρετίζοντας την εκδήλωση είπε «το Πρόγραμμα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ενώ καλλιεργεί την κριτική σκέψη των παιδιών». Τις πρωτοβουλίες του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της HELMEPA κατά το 2014 παρουσίασε ο Kώστας Τριανταφύλλου (Assistant Executive Coordinator). Η κα Ειρήνη Σκουλά, εθελόντρια εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης, μιλώντας για την Παιδική HELMEPA τόνισε πως «το πρόγραμμα έφερε τους μαθητές κοντά σε επιστήμονες, ερευνητές, καπεταναίους, ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και τους βοήθησε να ανοίξουν ορίζοντες έξω από τα καθιερωμένα και τετριμμένα». Η εκδήλωση έκλεισε με γεύμα που παρέθεσε η εταιρεία COSTAMARE και στη συνέχεια όλοι οι καλεσμένοι επισκέφτηκαν το Ευγενίδιο Πλανητάριο, για να παρακολουθήσουν ψηφιακή προβολή. HELMEPA s Environmental Exhibitions There is a great interest from members of the educational community to visit together with their pupils the environmental exhibitions of HELMEPA hosted by member-companies CERES at Piraeus and COSTAMARE at P. Faliro. Between October 2014 and March 2015 the exhibition in Piraeus was visited by 1,004 pupils and 59 teachers of Public Schools, while 1,025 pupils and 60 teachers visited the exhibition in P. Faliro. All of them were transported to and from the exhibition on the program s expenses. HELMEPA initiated this activity back in 1984 and continues implementing it with the means and the ethical support provided by the association s Περιβαλλοντικές Εκθέσεις της HELMEPA Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας να επισκεφτούν με τους μαθητές τους τις περιβαλλοντικές εκθέσεις της HELMEPA που φιλοξενούν οι εταιρείες-μέλη CERES στον Πειραιά και COSTAMARE στο Π. Φάληρο. Από τον Οκτώβριο 2014 μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2015 την έκθεση στον Πειραιά επισκέφτηκαν μαθητές και 59 εκπαιδευτικοί Δημόσιων Σχολείων και μαθητές και 60 εκπαιδευτικοί την έκθεση στο Π. Φάληρο. Όλοι μεταφέρθηκαν από και προς τα σχολεία με δαπάνες του προγράμματος. Τη δραστηριότητα αυτή εγκαινίασε η HELMEPA το 1984 και εξακολουθεί να την υποστηρίζει με τα υλικά μέσα και την ηθική υποστήριξη που τις προσφέρουν 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 volunteer Members, shipping and other companies. It therefore gives us great satisfaction to note the constructive comments of volunteer teachers after their visit together with their pupils to the exhibitions, such as the following: Congratulations for your efforts to maintain alive and clean our country s marine treasures. Above all though you deserve our appreciation and acknowledgement for awakening the dormant - during a period of the easy and simple - sensitization of our young pupils 5 th & 6 th Grade - 8th Primary School of Piraeus, 13/2/2015 Very elegant presentation! A sensational lesson in the framework of environmental education. 1 st High School Grade - 1st High School of Avlona, 11/3/2015 Very interesting presentation!! Well organized, with a meaningful content and highly enjoyable. It sensitizes the young visitors and serves as a reminder for adults. Well done! 4 th Grade - 60th Primary School of Athens, 12/3/2015 Very good presentation, it fully complemented the content of our Environmental Management module. AKMI Institute of Professional Competence, 4/12/2014 This initiative, which in total has reached over 250,000 schoolchildren from 1984 to date, will continue as we believe that if something is to change for the better with regards to our country s natural environment, this change will come from the children. οι εθελοντές Μέλη της ναυτιλιακές και άλλες εταιρείες. Είναι λοιπόν μεγάλη ικανοποίηση να διαβάζουμε θετικά σχόλια των εθελοντών εκπαιδευτικών που επισκέφτηκαν με τους μαθητές τους τις Εκθέσεις, όπως: «Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας να διατηρήσετε ζωντανό και καθαρό τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Πάνω απ όλα όμως αξίζετε την επιβράβευσή μας που αφυπνίζετε την κοιμωμένη - σε μια περίοδο του εύκολου και του απλού - ευαισθητοποίηση των μικρών μας μαθητών» Ε & ΣΤ Τάξη - 8 ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, 13/2/2015 «Πολύ όμορφη παρουσίαση! Ένα καταπληκτικό μάθημα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.» Α Γυμνασίου - 1 ο Γυμνάσιο Αυλώνα, 11/3/2015 «Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση!! Οργανωμένη, περιεκτική και διασκεδαστική. Ευαισθητοποιεί τους μικρούς επισκέπτες, θυμίζει στους μεγάλους. Μπράβο σας!» Δ Τάξη - 60 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 12/3/2015 «Πολύ καλή παρουσίαση, συμπλήρωσε άριστα την ύλη του μαθήματος Environmental Management.» ΙΕΚ ΑΚΜΗ, 4/12/2014 Η πρωτοβουλία αυτή, που αριθμεί ένα σύνολο μαθητών πάνω από από το 1984 μέχρι σήμερα, θα συνεχιστεί γιατί πιστεύουμε πως αν κάτι αλλάξει προς το καλύτερο για το περιβάλλον της πατρίδας μας, αυτό θα γίνει από τα παιδιά. The NEA newsletter is an electronic publication produced by HELMEPA, which operates as a Maritime Training Center for Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness certified with ISO 9001:2008, and is disseminated to Greek HELMEPA member-seafarers, vessels and companies, as well as to cooperating national and international entities both in Greece and abroad. Τα NEA είναι η ηλεκτρονική έκδοση της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση πιστοποιημένο με το ISO 9001:2008 που διανέμεται σε Έλληνες Ναυτικούς, πλοία και εταιρείες μέλη της HELMEPA καθώς και σε συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5 Pergamou Str., N. Smyrni, Athens, Greece Tel: +(30) Fax: +(30) Web: Find us on: facebook.com/helmepa Follow us on: twitter.com/helmepa Ιδιοκτήτης - Owner: HELMEPA Εκδότης - Publisher: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος (Dimitris C. Mitsatsos) Σύνταξη - Editor: Κριστιάνα Πρεκεζέ (Christiana Prekezes) Ομάδα Σύνταξης - Editorial Team: Ναυτιλιακός Τομέας (Maritime Section) Σχεδιασμός - Design: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης (C. Andreadis) 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 3 ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 3 ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 3 ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Οι υποτροφίες αυτές: Στη μνήμη του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 Τι είναι η Παιδική HELMEPA Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΗELMEPA) είναι ένας μη-κυβερνητικός, μηκερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτική Books review

Βιβλιοκριτική Books review ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 171 Βιβλιοκριτική Books review Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη Πρώιμες Ψυχωσικές Εκδηλώσεις: Σημεία, Συμπτώματα & Παρεμβάσεις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα