ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, /4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 951/23442, 1879/49102, 1695/44207 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασµού ιεύθυνση:ν.ε.ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ. ιεύθυνση: Τ.Θ Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ρ. Ο.Ζήση Τηλέφωνο: (εσωτ. 132) Fax: ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέµα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής µονάδας διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείου για παραγωγή λιπασµάτων στη θέση «Νησί» στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας, Νοµός Ηλείας, Περιφέρεια υτικής Ελλάδος, Α..Π..Ε.Ι µε φορέα υλοποίησης του έργου την Αναπτυξιακή Εταιρεία Π..Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/ Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α / ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 4. Την Κ.Υ.Α /5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90), όπως ισχύει. 5. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.». 6. Το Π.. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232 Α / ). 7. Την Κ.Υ.Α /2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης του κοινού.» 1/12

2 8. Την Κ.Υ.Α Η.Π /703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/ ) «ιαδικασία ΠΠΕΑ και Εγκρισης Π.Ο..» 9. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2332/ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 Εναρµόνιση του N.1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)», µόνο ως προς το Παράρτηµα ΙΙ. 10. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόµου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) και την Υ.Α /2013 (ΦΕΚ 595Β/ ). 11. Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» όπως συµπληρώθηκε µε την Υ.Α /800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251Β/ ) 12. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 13. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων»όπως ισχύει. 14. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 15. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 16. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.». 17. Την Κ.Υ.Α µε αρ. Η.Π /1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών µε την διαχείριση επικινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ /725 κοινής υπουργικής απόφασης» 18. Την Κ.Υ.Α µε αρ. 8668/2007 (Φ.Ε.Κ. 287Β/ ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ) 19. Την Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/ ) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει. 20. Tην ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 21. Τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» όπως ισχύει. 22. Τον Κανονισµό (ΕΕ) µε αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα δείγµατα και τεµάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία» όπως ισχύει. 2/12

3 23. Την Απόφαση µε αρ.15277/2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 1077Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 24. Την Υ.Α µε αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1470/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)» 25. Την Υ.Α µε αριθµ οικ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 26. Την αριθµ Α.Π /03 Απόφαση (ΦΕΚ 1470 / ) Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Ελλάδος. 27. Τη µε αρ. πρωτ. υπηρ. 4270/111879/ αίτηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π Ε µε συνηµµένη ΜΠΕ και τα µε αρ. πρωτ /4471/ , 951/23442/ συµπληρωµατικά στοιχεία για το έργο του θέµατος. 28. Τη µε αρ. πρωτ. 2000/ Πράξη Χαρακτηρισµού έκτασης του ασαρχείου Πύργου. 29. Τη µε αρ. πρωτ. 2303/ βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας όµησης. Πύργου. 30. Το µε αριθ. πρωτ. 5654/ έγγραφο της Ζ Εφορείας Προιστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για την εγκατάσταση του έργου του θέµατος. 31. Το µε αρ. πρωτ. ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΥΝΕΜΤΕ Ε/Φ07-ε/6867/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνηµείων & Τεχνικών Έργων υτ. Ελλάδος στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για την εγκατάσταση του έργου του θέµατος. 32. Το µε αρ. πρωτ. 5091/ έγγραφο της 6 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για την εγκατάσταση του έργου του θέµατος. 33. Το µε αρ. πρωτ /2689/ έγγραφο της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας µε το οποίο διαβιβάζει το µε αρ. 02/ Πρακτικό ΝΕΧΩΠ. Η επιτροπή συµφωνεί µε την ίδρυση του έργου του θέµατος µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό. 34. Το µε αρ. πρωτ. 951/23442/ έγγραφο της /νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ της µονάδος του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο (Π.Σ) υτικής Ελλάδος και στους συναρµόδιους φορείς. 35. Τη µε αρ. πρωτ /428/ (αρ. πρωτ. υπηρ. 1695/44207/ ) γνωµοδότηση της /νσης Αγροτ. Υποθ..Ε. της Α..Π..Ε.Ι. στο οποίο παραθέτονται συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι. 36. Το µε αρ. πρωτ /359/ (αρ. πρωτ. υπηρ. 1879/49102/ ) έγγραφο της /νση Κτηνιατρικής Π..Ε. µε το οποίο δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου της µελέτης. 37. Τη µε αρ. πρωτ /424/ Ανακοίνωση της Π..Ε σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του θέµατος. 38. Το µε αρ. πρωτ /954/ (αρ. πρωτ. υπηρ. 1921/50472/ ) έγγραφο της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος µε το οποίο µας διαβιβάζει το υπ. αρ. 2/2013 (αποφ.16) απόσπασµα πρακτικού της Επιτροπής Περιβ/ντος & Φυσικών Πόρων Π.Σ. υτικής Ελλάδος. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί θετικά υπό όρους. 3/12 ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡ1Φ-23Μ

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής µονάδας διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείου για παραγωγή λιπασµάτων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π..Ε που θα υλοποιηθεί στη θέση «Νησί» στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας, Νοµός Ηλείας, Περιφέρεια υτικής Ελλάδος, Α..Π..Ε.Ι. Ο φορέας υλοποίησης του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Y.A 1958/12, Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ ΟΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Μονάδα συγκοµποστοποίησης κοπριών βουστασίων και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή λιπασµάτων. Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουµικών λιπασµάτων (εργασία R3) (Οµάδα 4η, α/α 12) Κατηγορία Α2 Χαµηλή όχληση (α/α 91 της Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/2012) 1 tn/ηµέρα κοπριά 5-10 tn/ηµέρα κατσίγαρος Ε = 11,140 τ.µ. Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εµβαδού m 2, σε αγροτική περιοχή στη θέση «Νησί» του.. Βασιλακίου του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας Π.Ε. Ηλείας, εκτός προστατευόµενης περιοχής και ζωνών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Φορέας του έργου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας υτικής Ελλάδος. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος συνδιαχείρισης των στερεών ζωικών αποβλήτων (κυρίως από βοοειδή και πρόβατα) καθώς και των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, που θα αξιοποιεί τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων αυτών ώστε να παράγει ένα νέο προϊόν µε υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχειών (άζωτο, φώσφορο και κάλιο), που θα είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση σε µια πληθώρα καλλιεργητικών εφαρµογών. Η βασική τεχνική που θα δοκιµασθεί είναι η κοµποστοποίηση να γίνεται µέσα σε θερµοκήπιο αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η ηλιακή ξήρανση για αύξηση θερµοκρασίας µέσα στο υλικό και αυξηµένη δυνατότητα απορρόφησης υγρών αποβλήτων ώστε να αυξάνεται η συγκέντρωση θρεπτικών. Το έργο είναι πιλοτικό και θα χρησιµοποιηθεί αρχικά για τη διενέργεια µετρήσεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων και στη συνέχεια για την παραγωγή προϊόντος. Για τη λειτουργία της µονάδας προβλέπεται να κατασκευαστούν τα παρακάτω έργα: άπεδο κοµποστοποίησης, εµβαδού 300 m 2, από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, στο οποίο θα τοποθετείται η χωνεµένη ή µερικώς χωνεµένη κοπριά (1 tn/ηµέρα) προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοµποστοποίησης και να παραχθεί ένα ξηρό και βιοσταθεροποιηµένο κοµπόστ. Θερµοκήπιο ηλιακής ξήρανσης, εµβαδού m2, µε δάπεδο από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, εντός του οποίου θα οδηγείται το κοµπόστ και θα ψεκάζεται µε µεγάλες ποσότητες αποβλήτων ελαιουργείου (5-10 tn/ηµέρα). Χώρος αποθήκευσης ξερού υλικού, γραφείο, χώροι υγιεινής. Τέσσερις πλαστικές τυποποιηµένες δεξαµενές των 10 tn, για την αποθήκευση του κατσίγαρου. 4/12

5 Κατασκευή περίφραξης περιµετρικά του χώρου εγκατάστασης της µονάδας. Πρώτες ύλες στη µονάδα θεωρούνται η κοπριά (κωδ. ΕΚΑ ) σε ποσότητες: 1000 m3/έτος ή 1 tn /ηµέρα περίπου και ο κατσίγαρος (κωδ. ΕΚΑ ) σε ποσότητες: 200 tn/έτος ή 5-10 m3/ ηµερα ή 5-10 tn/ηµέρα περίπου. Η κοπριά θα είναι χωνεµένη ή µερικώς χωνεµένη από βοοειδή και πρόβατα και θα µεταφέρεται µε φορτηγά στο χώρο εγκατάστασης. Ο κατσίγαρος θα µεταφέρεται µε βυτιοφόρα και θα αποθηκεύεται σε κλειστές πλαστικές δεξαµενές των 10 m3. ευτερεύουσες πρώτες ή βοηθητικές ύλες θεωρούνται ξυλώδη αγροτικά υπολείµµατα που θα χρησιµοποιηθούν ως διογκωτικό υλικό κοµποστοποίησης. Προϊόν της εγκατάστασης θα είναι το λίπασµα σε ποσότητες 10 tn/έτος το οποίο θα συσκευάζεται σε πλαστική συσκευασία. Η µονάδα θα υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του ήµου. Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε µισθωµένο γήπεδο µε τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Το κύρια σχέδια στα οποία αποτυπώνεται το έργο είναι Τ2 µε τίτλο «ιάγραµµα Κάλυψης» κλ. 1:500, «Χάρτης ευρύτερης περιοχής» κλ. 1:50,000 και «Χάρτης χρήσεων γης» κλ. 1:5000. Συντεταγµένες αγροτεµαχίου, στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 B) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Β1. Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης Α) Ισχύει το υπ. αρ / (ΦΕΚ 1470Β/ ) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π..Ε» Β)Το έργο του θέµατος βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός οικισµού, εκτός ΓΠΣ, εκτός ΖΟΕ και εντός ζώνης των 500 µ από τα όρια του οικισµού «Βασιλάκι». Η περιοχή στην οποία συµπεριλαµβάνεται το αγροτεµάχιο χαρακτηρίζεται ως γη µέσης παραγωγικότητας. Β2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Η θέση του προτεινόµενου έργου δεν εµπίπτει σε προστατευόµενη περιοχή του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 και η έκταση του χαρακτηρίζεται ως µη δασική. Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ ΑΤΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ1. Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας Όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α) µε αρ. Η.Π /549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Α / ) και µε αρ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920Β/ ) και το Π /81 (ΦΕΚ 293 Α / ). Γ2. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 1. Οι οριακές τιµές εκποµπής θορύβου στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέµατος από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 5/12

6 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ). 2. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή της στάθµης του εκπεµπόµενου θορύβου σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751Β/ ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών». 3. Η Στάθµη του θορύβου που εκπέµπεται από τη λειτουργία των µηχανηµάτων του έργου του θέµατος να µην υπερβαίνει τα 55 dβ(α), µετρούµενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Προεδρικό ιάταγµα (Π..) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ )]. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. Γενικές ρυθµίσεις 1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 2. Ο φορέας του έργου, υποχρεούται στον ορισµό αρµοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που τίθενται µε την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ) και να το γνωστοποιήσει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή. 3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή µη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους, µέτρα και περιορισµούς που επιβάλλονται µε την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 4. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 5. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, η εταιρεία θα πρέπει να λάβει άδεια ίδρυσης εγκατάστασης από τη /νση Κτηνιατρικής της Π..Ε. 2. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου 1. Να περιοριστεί η απώλεια/καταστροφή βλάστησης στο ελάχιστο, µέσω σωστής προστασίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών εργασίας. 2. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. 3. Τα χώµατα των εκσκαφών που θα περισσέψουν, να συλλεγούν και να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών επιχωµατώσεων στη θέση εγκατάστασης. 4. Στην περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες ποσότητες αδρανών υλικών να λαµβάνονται αποκλειστικά από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και µονάδες σκυροδέµατος 5. Στην περίπτωση που προκύψουν προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε την µε αριθµό 36259/1757/Ε103/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 1312Β/ ) µε τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» 6. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής να διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν. 6/12

7 7. Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 8. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίµµατα, και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη κατασκευή να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ήµου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 9. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 10. Η διαχείριση των λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 11. Για τον περιορισµό των εκποµπών σκόνης κατά τις χωµατουργικές εργασίες και τη διέλευση των φορτηγών, να γίνεται κατάλληλη διαβροχή, τα δε φορτία (αδρανών - προϊόντων εκσκαφής) κατά τη µεταφορά θα είναι σκεπασµένα µε ειδικό κάλυµµα. 12. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχηµάτων κατασκευής του έργου, για τον περιορισµό του θορύβου και των εκπεµπόµενων καυσαερίων. 13. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους υλικά ή απόβλητα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 14. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις µε ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε προστατευόµενες περιοχές, ποταµούς, ρέµατα, χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους καθώς και σε εκτάσεις γεωργικού ή δασικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων της περιοχής 15. Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 16. Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στις γνωµοδοτήσεις των (30), (31) και (32) σχετικών του προοιµίου και είναι οι εξής: Σε περίπτωση αποκαλύψεως αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες στο χώρο, αυτές θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα όπως ορίζει ο Ν. 3028/2002. Σε περίπτωση που στην περιοχή µελέτης εντοπιστούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές θα πρέπει να ενηµερωθεί η Υπηρεσία Νεωτέρων µνηµείων & Τεχνικών Έργων υτικής Ελλάδος, προκειµένου να ενεργήσει για την καταγραφή και την προστασία τους. 17. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον κύριο του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. 18. Κάθε τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνεται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 19. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέµατος για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. 20. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζόµενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου. 21. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους. 3. Κατά τη λειτουργία της µονάδας 1. Η κοπριά που θα παραλαµβάνεται από τη µονάδα να είναι χωνεµένη για διάστηµα τουλάχιστον πέντε εβδοµάδων. 2. Η µεταφορά του κατσίγαρου και η αποθήκευσή του να γίνεται σε κλειστό χώρο, για την αποφυγή διαρροής οσµηρών ουσιών. 3. Η µεταφορά της πρώτη ύλης, καθώς και των παραγόµενων αποβλήτων να γίνεται από νοµίµως αδειοδοτηµένα οχήµατα τα οποία να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες συλλογής και µεταφοράς των 7/12 ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡ1Φ-23Μ

8 αποβλήτων. 4. Οι κοπροσωροί ή τα σειράδια να σκεπάζονται µε ειδικό κάλυµµα που θα εµποδίζει την έκλυση οσµών, αλλά και την έκθεση της κοπριάς στα νερά της βροχής. 5. Να εξασφαλίζεται η διατήρηση συνεχώς αερόβιων συνθηκών κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης στο ανοιχτό τσιµεντένιο δάπεδο, µε συνεχή ανάδευση της κοπριάς µε µηχανικό αναδευτήρα για την εξασφάλιση αερόβιων συνθηκών, αλλά και µε διάφορες άλλες τεχνικές (κάλυψη µε κλαδιά, χωνεµένη κοπριά κλπ.). 6. Στην περίπτωση µη χωνεµένης κοπριάς ή επικίνδυνων συνθηκών για οσµές, η κοπριά να οδηγείται για διάστηµα 4-5 εβδοµάδων εντός του κλειστού χώρου του θερµοκηπίου. 7. Κατά τον ψεκασµό του κατσίγαρου στο χώρο του θερµοκηπίου να εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός για την διατήρηση αερόβιων συνθηκών, καθώς και συνεχής ανάδευση της κοπριάς µε µηχανικό αναδευτήρα κατά τη διαδικασία της κοµποστοποίησης, για τη συνεχή εξασφάλιση αερόβιας αποικοδόµησης. 8. Σε περίπτωση έκλυσης οσµών θα πρέπει να γίνεται άµεση αντιµετώπιση διόρθωση των παραµέτρων που ρυθµίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας και γενικότερα να ληφθούν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αντιµετώπιση του ανακύψαντος προβλήµατος (π.χ. εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων απόσµησης). 9. Να µην ανιχνεύονται οσµές από ανθρώπινα αισθητήρια εκτός των ορίων του γηπέδου της µονάδας. 10. Το δάπεδο του χώρου απόθεσης της κοπριάς να έχει τσιµεντένια τοιχεία από τις τρείς πλευρές, καθώς και κατάλληλη κλίση ώστε να συλλέγονται τυχόν στραγγίδια όπως και τα νερά της βροχής, προκειµένου να οδηγηθούν και πάλι στην κοπροσωρό ή στο χώρο του θερµοκηπίου. 11. Οµοίως και τα στραγγίδια από το χώρο του θερµοκηπίου να συλλέγονται µε τη βοήθεια περιφερειακού αύλακα και να οδηγούνται στην κλειστή δεξαµενή αποθήκευσης του κατσίγαρου. 12. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων που παράγονται στα επιµέρους στάδια της παραγωγής θα πρέπει να ανακτώνται στο εσωτερικό της και να επαναπροωθούνται στην ίδια παραγωγική διαδικασία. 13. Τυχόν απόβλητα έλαια που είναι δυνατόν να προκύπτουν να συλλέγονται και να παραδίδονται µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α ). 14. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να διαχειριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν. 15. Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 16. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίµµατα, και τα λοιπά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ήµου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 17. Απαγορεύεται η καύση των χρησιµοποιηµένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό στεγασµένο χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/ ) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/ )]. 18. Η διάθεση των λυµάτων προσωπικού να γίνεται σε σύστηµα σηπτικής δεξαµενής απορροφητικού βόθρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η ιλύς από τη σηπτική δεξαµενή να συλλέγεται και να οδηγείται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις διάθεσης λυµάτων. 19. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π. 211/2006, του Ευρωπαϊκού Κανονισµού ΕΚ/1069/2009 «Περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 8/12 ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡ1Φ-23Μ

9 προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» και των ΕΚ/142/2011, ΕΚ/749/2011 «Για εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ/1069/2009», ώστε να αποκλειστούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία. 20. Ως προς το τελικό προϊόν, σύµφωνα και µε την άνω (35) σχετική, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: Προτού διατεθεί στην αγορά να εξασφαλιστεί µε χηµικές αναλύσεις η περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία (Ν, Ρ & Κα) αλλά και η απουσία πολυφαινολών, που αποτελούν φυτοτοξικούς παράγοντες. Ως προς την διάθεση του τελικού προϊόντος θα πρέπει να τηρηθεί η κείµενη νοµοθεσία για τη σύσταση και την κυκλοφορία λιπασµάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται: Νόµος 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985) Λιπάσµατα (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), Απόφαση 9748/100747/ 2012 (Φ.Ε.Κ. 2692/Β/2012) Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β.,ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τα λιπάσµατα (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),απόφαση /11034/2002 (Φ.Ε.Κ. 1274/Β/2002) Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασµάτων (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), Η χρήση του τελικού προϊόντος θα πρέπει να υπόκειται στις γενικές αρχές ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων, όπως αυτές περιγράφονται στους «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (85167/820/ απόφαση του Υφ. Γεωργίας). 21. Η στάθµη θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα περιορισµού τυχόν θορύβου. 22. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζόµενων ή των επισκεπτών του χώρου. 23. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά τη λειτουργία του έργου, για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριµένη από την αρµόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 24. Να αποκατασταθεί η βλάστηση και να γίνει δενδροφύτευση περιµετρικά του γηπέδου µε τη διαµόρφωση χώρων πρασίνου και συναφών εργασιών καλλωπισµού του χώρου. 25. Για την περιµετρική δενδροφύτευση του γηπέδου να χρησιµοποιηθούν δένδρα ταχείας ανάπτυξης, για τον περιορισµό των οχλήσεων από οσµές και θόρυβο, καθώς και για τον περιορισµό της οπτικής όχλησης από την εγκατάσταση της µονάδας. 26. Η επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και µητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β /2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστηµα προβλέπεται. 27. Η µονάδα οφείλει να τηρεί µητρώο, στο οποίο να αναφέρονται οι ποσότητες, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά, η ηµεροµηνία παραλαβής, η συχνότητα συλλογής, το µέσο µεταφοράς των αποβλήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτήν. 28. Επίσης η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων και στο Υ.Π.Ε.Κ.Α Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.). Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, κατά το µήνα Φεβρουάριο, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο έτος. 29. Μετά το πέρας λειτουργίας της µονάδας ή µέρους αυτής ο κύριος του έργου υποχρεούται αποκαταστήσει το χώρο επέµβασης µεριµνώντας για την αποξήλωση και ασφαλή αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων, διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αποκατάσταση της βλάστησης και εν γένει την επαναφορά των πραγµάτων στην πρότερα κατάσταση. 30. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που περιγράφονται στον φάκελο της ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους. 31. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου. Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 9/12

10 1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της επειδή πρόκειται για ένα έργο πιλοτικό και θα χρησιµοποιηθεί αρχικά για την διενέργεια µετρήσεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Η παρούσα ισχύει µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, δεν θα επέλθει εν τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και εφόσον επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά. 4. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και την Μ.Π.Ε., µπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 1. Η ΑΕΠΟ και ο θεωρηµένος φάκελος της ΜΠΕ που τη συνοδεύει πρέπει να είναι διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 10/12

11 3. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. Η) ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡ1Φ-23Μ Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή της. Ε.. 1. Χ.Α. (ΜΠΕ 4/3) 2. Ο. Ζήση Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 11/12

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας α. Περιφερειακό Συµβούλιο β. /νση Περιβ. & Χωρικού Σχεδιασµού Αρέθα & Παπαδιαµάντη Πάτρα 2. Γενική /νση Περιφερειακής Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής /νση Κτηνιατρικής Ζαΐµη Πάτρα 3. Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρεια υτ. Ελλάδος 28 η Οκτωβρίου Πύργος (Συν. Θεωρηµένη ΜΠΕ) 12/12

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα