ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία."

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Τγξό γηα εηζπλεόκελνπο αηκνύο 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Γεζθινπξάλην ελδείθλπηαη σο θάξκαθν ιακβαλόκελν δηα εηζπλνήο γηα ηελ εηζαγσγή θαη/ή ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε βξέθε θαη ζε παηδηά. Γελ ζπληζηάηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Πξνλάξθσζε Ζ πξνλάξθσζε πξέπεη λα επηιεγεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελή, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ελεξγνπνηείηαη ε έθθξηζε ζηέινπ. Από ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα δελ πξνθύπηεη θακία επίδξαζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ρνξήγεζεο ελδνθιέβησλ θαξκαθεπηηθώλ παξαγόλησλ όπσο νπηνεηδή θαη/ή βελδνδηαδεπίλεο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηα εηζπλνήο εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην. Ζ ρξήζε αληηρνιηλεξγηθώλ θαξκάθσλ είλαη ζέκα επηινγήο ζηελ αλαηζζεζία. Ζ ρνξήγεζε γεληθήο αλαηζζεζίαο πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο. Δπηδξάζεηο ζε ζπλαθόινπζε ζεξαπεία Σα νπηνεηδή ή νη βελδνδηαδεπίλεο κεηώλνπλ ηελ πνζόηεηα δεζθινπξαλίνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνθιεζεί αλαηζζεζία. Σν δεζθινπξάλην κεηώλεη ηηο απαηηνύκελεο δόζεηο ησλ παξαγόλησλ λεπξνκπτθνύ απνθιεηζκνύ (βι. Πίλαθα 2). Δάλ απαηηείηαη επηπξόζζεηε ραιάξσζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο δόζεηο κπνραιαξσηηθώλ (Βι. παξάγξαθν 4.5). Γνζνινγία Ζ ειάρηζηε θπςειηδηθή ζπγθέληξσζε (ΔΚ) ηνπ δεζθινπξαλίνπ κεηώλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ αζζελνύο. Ζ δόζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα. Ζ ΔΚ έρεη πξνζδηνξηζηεί όπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 1: cy-spc-supraneclean.doc 1

2 Πίλαθαο 1 ΔΚ γηα ην δεζθινπξάλην αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο θαη ην κείγκα εηζπλνήο (Mean±SD) Ζιηθία Ν* 100 % 60% Τπνμείδην ηνπ Αδώηνπ / 40% Ν* Ομπγόλν Ομπγόλν 2 εβδνκάδσλ 6 9,2±0, εβδνκάδσλ 5 9,4±0, κελώλ 4 10,0±0,7 5 7,5±0,8 2 εηώλ 3 9,1±0, εηώλ ,4±0,4 4 εηώλ 4 8,6±0, εηώλ 5 8,1±0, εηώλ 4 7,3±0,0 4 4,0±0,3 45 εηώλ 4 6,0±0,3 6 2,8±0,6 70 εηώλ 6 5,2±0,6 6 1,7 *N= αξηζκόο δηαζηαπξνύκελσλ δεπγαξηώλ (ρξήζε κεζόδνπ ζεηηθήο-αξλεηηθήο απόθξηζεο ηεο πνζνηηθνπνηεκέλεο απόθξηζεο) ε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ε δηαηήξεζε ησλ θπζηνινγηθώλ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κνλαδηθόο παξάγνληαο γηα εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο πνπ ε αύμεζε ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη αλεπηζύκεηε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, θαηά πξνηίκεζε ελδνθιέβηα νπηνεηδή θαη ππλσηηθά. Δηζαγσγή ηεο Αλαηζζεζίαο ζε Δλήιηθεο ε ελήιηθεο, ζπληζηάηαη κηα αξρηθή ζπγθέληξσζε 3%, απμαλόκελε θαηά 0,5-1,0% θάζε 2 κε 3 αλαπλνέο. Δηζπλεόκελεο ζπγθεληξώζεηο 4-11% δεζθινπξαλίνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ ρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία κέζα ζε 2-4 ιεπηά. Χζηόζν, ζε θιηληθέο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπγθεληξώζεηο κέρξη θαη 15%. Οη ζπγθεληξώζεηο απηέο ηνπ δεζθινπξαλίνπ αξαηώλνπλ αληίζηνηρα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ε αξρηθή ρνξεγεζείζα πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζα πξέπεη λα είλαη 30% ή άλσ. Καηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ζε ελήιηθεο, ε νιηθή ζπρλόηεηα ηνπ απνθνξεζκνύ ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο (SpO 2 < 90%) ήηαλ 6%. Τςειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ δεζθινπξαλίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξελέξγεηεο ζην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Βιέπε παξάγξαθν 4.8. Θα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο γηα παξνρή νμπγόλνπ θαη γηα αλαδσνγόλεζε. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα δηέγεξζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο κε έλα ελδνθιέβην θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα όπσο ζεηνπεληάιε ή πξνπνθόιε, ε εηζαγσγή δεζθινπξαλίνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε πεξίπνπ 0,5-1 EK, είηε ην θέξνλ αέξην είλαη O 2 είηε N 2 O/O 2. To δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ΔΚ 0,8 ή κηθξόηεξε θαη ζε ζπλδπαζκό κε εηζαγσγή κε θάπνην βαξβηηνπξηθό θαη ππεξαεξηζκό (ππνθαπλία) έσο ηελ απνζπκπίεζε εγθεθάινπ ζε αζζελείο κε γλσζηή ή ππνπηεπόκελε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (CSFP). Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ (βι. παξάγξαθν 4.4). Δηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηά Σν SUPRANE δε ζπληζηάηαη γηα ηελ εηζαγσγή γεληθήο αλαηζζεζίαο κε κάζθα ζε παηδηά θαη βξέθε, ιόγσ ηεο πςειήο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ιαξπγγόζπαζκνπ, βήρα, θαηαζηνιήο ηεο αλαπλνήο, άπλνηαο θαη απμεκέλσλ εθθξίζεσλ. Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο Σα ρεηξνπξγηθά επίπεδα αλαηζζεζίαο κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ κε ζπγθέληξσζε 2-6% δεζθινπξαλίνπ όηαλ ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξόλσο. Μπνξεί λα απαηηεζεί ζπγθέληξσζε δεζθινπξαλίνπ 2,5-8,5% όηαλ ρνξεγείηαη κε νμπγόλν ή αέξα εκπινπηηζκέλν κε νμπγόλν. cy-spc-supraneclean.doc 2

3 Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηά Σν δεζθινπξάλην ελδείθλπηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε βξέθε θαη ζε παηδηά. Υεηξνπξγηθά επίπεδα αλαηζζεζίαο κπνξεί λα δηαηεξεζνύλ ζε παηδηά κε ηεινεθπλεόκελεο ζπγθεληξώζεηο από 5,2 έσο 10% δεζθινπξάλην κε ή ρσξίο ηαπηόρξνλε ρξήζε ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ. Παξόηη έρνπλ ρνξεγεζεί ηεινεθπλεόκελεο ζπγθεληξώζεηο κέρξη θαη 18% γηα κηθξέο ρξνληθέο πεξηόδνπο, εάλ ρνξεγνύληαη πςειέο ζπγθεληξώζεηο κε ππνμείδην ηνπ αδώηνπ, είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιίζεη θαλείο όηη ην εηζπλεόκελν κείγκα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 25% νμπγόλν. Δάλ απαηηείηαη επηπξόζζεηε κπνράιαζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά δόζεηο κπνραιαξσηηθώλ. Αξηεξηαθή Πίεζε θαη Καξδηαθόο Ρπζκόο Καηά ηε Γηαηήξεζε Ζ αξηεξηαθή πίεζε θαη ν θαξδηαθόο ξπζκόο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζερηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηήξεζεο σο κέξνο ηεο εθηίκεζεο ηνπ βάζνπο ηεο αλαηζζεζίαο. (βι. παξάγξαθν 4.4) Γνζνινγία ζε πεξίπησζε Νεθξηθήο θαη Ηπαηηθήο Αλεπάξθεηαο πγθεληξώζεηο 1-4% δεζθινπξαλίνπ ζε ππνμείδην ηνπ αδώηνπ/νμπγόλν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ κεηακόζρεπζεο λεθξνύ. Λόγσ ηνπ ακειεηένπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ θαξκάθνπ, δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ξύζκηζε ηεο δόζεο ζε αζζελείο κε λεθξηθή θαη επαηηθή αλεπάξθεηα. Μέζνδνο ρνξήγεζεο Σν Γεζθινπξάλην ρνξεγείηαη δηα εηζπλνήο. Σν θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ εηδηθνύ εμαηκηζηήξα (εμαεξσηήξα), πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην δεζθινπξάλην. 4.3 Αληελδείμεηο Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο αληελδείθλπηαη ε γεληθή αλαηζζεζία. Δπίζεο, ην δεζθινπξάλην αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε γλσζηή επαηζζεζία ζε αινγνλσκέλα θάξκαθα θαη ζε αζζελείο κε γλσζηή ή εθ γελεηήο επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε ππεξππξεμία. ε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αηκνδπλακηθήο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κνλαδηθόο παξάγνληαο γηα εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο πνπ ε αύμεζε ζηνλ θαξδηαθό ξπζκό ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη αλεπηζύκεηε. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίζζεθε επαηηθή δπζιεηηνπξγία, αλεμήγεηνο ππξεηόο ή ιεπθνθπηηάξσζε κεηά από πξνεγνύκελε ρνξήγεζε αινγνλσκέλνπ αλαηζζεηηθνύ. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Καθνήζεο Τπεξππξεμία (ΚΤ) ε επαίζζεηα άηνκα, ε ρνξήγεζε ηζρπξώλ εηζπλενκέλσλ αλαηζζεηηθώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα ππέξκεηξε αύμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ νδεγώληαο ζε πςειέο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν θαη ζην θιηληθό ζύλδξνκν γλσζηό σο θαθνήζεο ππεξππξεμία. cy-spc-supraneclean.doc 3

4 Έρεη απνδεηρζεί όηη ην δεζθινπξάλην ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαθνήζε ππεξππξεμία. Σν θιηληθό ζύλδξνκν ζπλνδεύεηαη από ππεξθαπλία θαη ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κπτθή αθακςία, ηαρπθαξδία, ηαρύπλνηα, θπάλσζε, αξξπζκία θαη/ή αζηαζή αξηεξηαθή πίεζε. Μεξηθά από απηά ηα κε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κπνξνύλ επίζεο λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ειαθξηάο αλαηζζεζίαο: νμεία ππνμία, ππεξθαπλία θαη ππνγθαηκία. Ζ ζεξαπεία ηεο θαθνήζνπο ππεξππξεμίαο πεξηιακβάλεη δηαθνπή ησλ εθιπηηθώλ παξαγόλησλ, ελδνθιέβηα ρνξήγεζε λαηξηνύρνπ δαληξνιέληνπ θαη εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο. Αξγόηεξα, κπνξεί λα εθδεισζεί λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ε δηνύξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηόλ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άηνκα πνπ είλαη γλσζηό όηη έρνπλ επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε ππεξππξεμία. Πξηεγρεηξεηηθή Τπεξθαιηαηκία Ζ ρξήζε εηζπλεόκελσλ αλαηζζεηηθώλ παξαγόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεζθινπξαλίνπ, έρεη ζπλδεζεί κε ζπάληεο απμήζεηο ησλ επηπέδσλ θαιίνπ ζηνλ νξό νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα θαξδηαθέο αξξπζκίεο, νξηζκέλεο κνηξαίεο, ζε αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πεξηόδνπ. Αζζελείο κε ιαλζάλνπζεο θαζώο θαη εθδεισζείζεο κπτθέο δπζηξνθίεο, ηδηαίηεξα Μπτθή Γπζηξνθία ηνπ Duchenne, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηνη. Ζ ηαπηόρξνλε ρξήζε ζνπθηλπινρνιίλεο έρεη ζπλδεζεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο, αιιά όρη κε όιεο, από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Απηνί νη αζζελείο εκθάληζαλ επίζεο ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ επηπέδσλ ηεο θηλάζεο ηεο θξεαηίλεο ζηνλ νξό θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, κεηαβνιέο ησλ νύξσλ ζπκβαηέο κε κπνζθαηξηλνπξία. Παξά ηελ νκνηόηεηα θαηά ηελ εκθάληζε κε ηελ θαθνήζε ππεξππξεμία, θαλέλαο από απηνύο ηνπο αζζελείο δελ παξνπζίαζε ζεκεία ή ζπκπηώκαηα κπτθήο αθακςίαο ή ππεξκεηαβνιηθήο θαηάζηαζεο. πληζηάηαη πξώηκε θαη επηζεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξθαιηαηκίαο θαη ηεο αλζεθηηθήο αξξπζκίαο, θαζώο είλαη επαθόινπζε αμηνιόγεζε γηα ιαλζάλνπζα λεπξνκπτθή λόζν. Δηζαγσγή αλαηζζεζίαο ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο Σν δεζθινπξάλην δελ ελδείθλπηαη σο αλαηζζεηηθό θάξκαθν δηα εηζπλνήο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε παηδηά θαη βξέθε ιόγσ ηεο ζπρλήο εκθάληζεο βήρα, θαηαζηνιήο ηεο αλαπλνήο, άπλνηαο, ιαξπγγόζπαζκνπ θαη απμεκέλσλ εθθξίζεσλ ζε παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ. Γηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε Παηδηά Σν δεζθινπξάλην δελ εγθξίλεηαη γηα δηαηήξεζε ηεο αλαηζζεζίαο ζε κε δηαζεισκέλα παηδηά ειηθίαο θάησ από 6 εηώλ ιόγσ απμεκέλεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη όηαλ ην δεζθινπξάλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε αλαηζζεζίαο κε ρξήζε ιαξπγγηθήο κάζθαο (LMA) ζε παηδηά 6 εηώλ ή κηθξόηεξα ιόγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο π.ρ. βήραο θαη ιαξπγγόζπαζκνο, εηδηθά κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο LMA θάησ από βαζηά αλαηζζεζία. Μαηεπηηθή Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ κειεηήζεθαλ, ε αζθάιεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ δελ έρεη θαζηεξσζεί γηα ρξήζε ζε καηεπηηθέο επεκβάζεηο. Σν δεζθινπξάλην είλαη έλα ραιαξσηηθό ηεο κήηξαο θαη κεηώλεη ηε κεηξνπιαθνπληηαθή ξνή ηνπ αίκαηνο (βι. παξάγξαθν 4.6). Πξνθπιάμεηο Καηά ηε ρξήζε αινγνλσκέλσλ αλαηζζεηηθώλ έρνπλ αλαθεξζεί ηα εμήο: δηαηαξαρή ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ίθηεξνο θαη ζαλαηεθόξνο λέθξσζε ηνπ ήπαηνο. Ζ εθδήισζε ηέηνησλ αληηδξάζεσλ δειώλεη ππεξεπαηζζεζία. Σν δεζθινπξάλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηίηηδα εμ επαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί από πξνεγνύκελε έθζεζε ζε αινγνλσκέλα αλαηζζεηηθά. cy-spc-supraneclean.doc 4

5 Κίξξσζε, ηνγελήο επαηίηηδα ή άιιε πξν-ππάξρνπζα επαηηθή λόζνο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηελ αηηία γηα ηελ επηινγή αλαηζζεηηθνύ εθηόο ησλ αινγνλσκέλσλ αλαηζζεηηθώλ. Σν δεζθινπξάλην, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια πηεηηθά αλαηζζεηηθά, ελδέρεηαη λα επηθέξεη κηα δνζνεμαξηώκελε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ όηαλ ρνξεγεζεί ζε αζζελείο κε ρσξνθαηαθηεηηθέο αιινηώζεηο. ε απηνύο ηνπο αζζελείο, ην δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ΔΚ 0,8 ή κηθξόηεξε θαη ζε ζπλδπαζκό κε εηζαγσγή κε θάπνην βαξβηηνπξηθό θαη ππεξαεξηζκό (ππνθαπλία) έσο ηελ απνζπκπίεζε εγθεθάινπ ζε αζζελείο κε γλσζηή ή ππνπηεπόκελε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (CSFP). Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ. ε αζζελείο κε γλσζηή ζηεθαληαία λόζν ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σν δεζθινπξάλην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κνλαδηθόο αλαηζζεηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ή ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα ή ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη αλεπηζύκεηεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε άιια θάξκαθα, θαηά πξνηίκεζε ελδνθιέβηα νπηνεηδή θαη ππλσηηθά. Καηά ην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο ηεο αλαηζζεζίαο, απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ζηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από ηαρείεο δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηελ ηεινεθπλεόκελε ζπγθέληξσζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ, κπνξεί λα κελ απνηεινύλ ελδείμεηο αλεπαξθνύο αλαηζζεζίαο. Οη αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ππνρσξνύλ ζε 4 πεξίπνπ ιεπηά. Απμήζεηο ζηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ζηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ ή θαηά ηελ απνπζία ηαρείαο αύμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δεζθινπξαλίνπ είλαη δπλαηόλ λα εξκελεπηνύλ σο ειαθξά αλαηζζεζία. Ζ ππόηαζε θαη ε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή απμάλνπλ θαζώο απμάλεη ην βάζνο ηεο αλαηζζεζίαο. Σν δεζθινπξάλην, όπσο νξηζκέλα άιια εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά, κπνξεί λα αληηδξάζεη κε απνξξνθεηέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ έρνπλ ππνζηεί μήξαλζε ζρεκαηίδνληαο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε θιεηζηά θπθιώκαηα αλαηζζεζίαο ην νπνίν κπνξεί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο λα πξνθαιέζεη απμεκέλα επίπεδα αλζξαθπιαηκνζθαηξίλεο. Αλαθνξέο ππνδεηθλύνπλ όηη άζβεζηνο δηνμεηδίνπ ηνπ βαξίνπ θαη λαηξάζβεζηνο απνμεξαίλνληαη κεηά από κία εθηεηακέλε πεξίνδν σξώλ ή εκεξώλ ξνήο λέσλ αεξίσλ (fresh gases) δηακέζνπ ηνπ θαλίζηξνπ ηνπ απνξξνθεηή CO 2 ζε πςεινύο ξπζκνύο ξνήο. Όηαλ ν αλαηζζεζηνιόγνο ππνπηεύεηαη όηη έρεη επέιζεη μήξαλζε ηνπ απνξξνθεηή CO 2, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ. Όπσο θαη κε άιινπο αλαηζζεηηθνύο παξάγνληεο ηαρείαο δξάζεο, ε ηαρεία αλάλεςε κε δεζθινπξάλην ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ αλακέλεηαη κεηεγρεηξεηηθόο πόλνο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηε ρνξήγεζε θαηάιιεισλ αλαιγεηηθώλ ζηνλ αζζελή είηε ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο είηε ζηελ αξρή ηεο παξακνλήο ηνπ αζζελή ζηε κνλάδα κεηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο. Γελ ππάξρεη επαξθήο εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε επαλαιακβαλόκελε αλαηζζεζία ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη νξηζηηθή ζύζηαζε ζην ζέκα απηό. Όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα αινγνλσκέλα αλαηζζεηηθά, ε επαλάιεςε ηεο αλαηζζεζίαο κεηά από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε πξνζνρή. Ζ ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε ππν-νγθαηκηθνύο, ππνηαζηθνύο ή εμαζζελεκέλνπο αζζελείο δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε επξεία θιίκαθα. Όπσο θαη κε άιια ηζρπξήο δξάζεο εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελώλ απηώλ. Σν δεζθινπξάλην δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ηζηνξηθό βξνγρόζπαζκνπ, δεδνκέλνπ όηη ην θάξκαθν κπνξεί λα ηνλ πξνθαιέζεη. Σν δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν από άηνκα εθπαηδεπκέλα ζηε ρνξήγεζε γεληθνύ αλαηζζεηηθνύ ρξεζηκνπνηώληαο εμαηκηζηήξα (εμαεξσηήξα) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά θαη cy-spc-supraneclean.doc 5

6 πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην δεζθινπξάλην. Σα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε αλνηθηήο αλαπλεπζηηθήο νδνύ, ηερλεηήο νμπγόλσζεο, εκπινπηηζκνύ κε νμπγόλν θαη θπθινθνξηθήο αλάλεςεο πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Σπγθέληξωζε ηωλ άιιωλ αεξίωλ Ζ ΔΚ γηα ην δεζθινπξάλην κεηώλεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ. (Βι. Πίλαθα 1) Μπνραιαξωηηθά Ζ δξάζε ησλ κπνραιαξσηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαηά ηελ αλαηζζεζία απμάλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ νπηνεηδή, βελδνδηαδεπίλεο ή άιια θαηαζηαιηηθά θάξκαθα απαηηνύληαη ρακειόηεξεο δόζεηο δεζθινπξαλίνπ. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Δπίζεο, ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ κεηώλεη ηελ ειάρηζηε θπςειηδηθή ζπγθέληξσζε (ΔΚ) ηνπ δεζθινπξαλίνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γνζνινγία πην πάλσ. Γεδνκέλνπ όηη ηα νπηνεηδή κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπο κε ην δεζθινπξάλην. Με απνπνιωηηθά θαη απνπνιωηηθά κπνραιαξωηηθά Οη δόζεηο ηνπ παλθνπξνλίνπ, αηξαθνπξίνπ, ζνπμακεζνλίνπ θαη βεθνπξνλίνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κείσζε θαηά 95% (ED 95 ) ηεο λεπξνκπτθήο κεηαβίβαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο δεζθινπξαλίνπ, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Με εμαίξεζε ην βεθνπξόλην, νη δόζεηο απηέο είλαη παξόκνηεο κε απηέο ηνπ ηζνθινπξαλίνπ. Σν ED 95 ηνπ βεθνπξνλίνπ είλαη 14% ρακειόηεξν κε ην δεζθινπξάλην από όηη κε ην ηζνθινπξάλην. Δπηπιένλ, ε αλάθακςε από ην λεπξνκπτθό απνθιεηζκό είλαη πην αξγή κε ην δεζθινπξάλην από όηη κε ην ηζνθινπξάλην. Γελ έρεη αλαθεξζεί ζε θιηληθέο κειέηεο θακία θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα κπνραιαξσηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο. Πίλαθαο 2 - Γνζνινγία (mg/kg) κπνραιαξσηηθώλ πνπ πξνθαινύλ 95% κείσζε ηεο λεπξνκπτθήο κεηαβίβαζεο. Σπγθέληξωζε Pancuronium Atracurium Suxamethonium Vecuronium δεζθινπξαλίνπ 0,65 EK/60% Ν 2 Ο/Ο 2 0,0264 0,1236 ΓΔ ΓΔ 1,25 ΔΚ/60% Ν 2 Ο/Ο 2 0,0184 0,0916 ΓΔ ΓΔ 1,25 ΔΚ/ 100% Ο 2 0,0225 0,1207 0,3628 0,0199 Πξν-αλαηζζεηηθά Φάξκαθα ε θιηληθέο κειέηεο, δελ έρνπλ αλαθεξζεί θιηληθώο ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηε ρξήζε θνηλώλ πξν-αλαηζζεηηθώλ θαξκάθσλ ή θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηζζεζίαο (ελδνθιέβηνη παξάγνληεο θαη παξάγνληεο ηνπηθήο αλαηζζεζίαο). Ζ επίδξαζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαξκάθσλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Οπηνεηδή θαη βελδνδηαδεπίλεο Αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε αλαηζζεζία κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο δεζθινπξαλίνπ θαη έιαβαλ απμεκέλεο δόζεηο ελδνθιέβηαο θαηληαλύιεο επέδεημαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο απαηηήζεηο αλαηζζεηηθνύ ή ηεο ΔΚ. Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε απμεκέλσλ δόζεσλ κηδαδνιάκεο επέθεξε κηθξή κείσζε ηεο ΔΚ. Σα απνηειέζκαηα εθηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Απηέο νη κεηώζεηο ηεο ΔΚ είλαη cy-spc-supraneclean.doc 6

7 παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ κε ην ηζνθινπξάλην. Αλακέλεηαη όηη ζα ππάξρεη κηα παξόκνηα επίδξαζε ζηελ ΔΚ θαη κε άιια νπηνεηδή θαη θαηαζηαιηηθά θάξκαθα. Πίλαθαο 3 - Γεζθινπξάλην 0,6-0,8 EK/Ο 2 *EK (%) % Μείσζεο ΔΚ Υσξίο Fentanyl 6,33-6,35 - Fentanyl (3 κg/kg) 3,12-3, Fentanyl (6 κg/kg) 2,25-2, Υσξίο Midazolam 5,85-6,86 - Midazolam (25 κg/kg) 4,93 15,7 Midazolam (50 κg/kg) 4,88 16,6 * πκπεξηιακβάλεη ηηκέο γηα ειηθίεο εηώλ. Αύμεζε γιπθόδεο Όπσο κε άιινπο αινγνλσκέλνπο αλαηζζεηηθνύο παξάγνληεο, ην δεζθινπξάλην έρεη ζρεηηζηεί κε κηα δηεγρεηξεηηθή αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ κειεηήζεθαλ, ε αζθάιεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ δελ έρεη θαζηεξσζεί γηα ρξήζε ζε καηεπηηθέο επεκβάζεηο. Σν δεζθινπξάλην είλαη έλα ραιαξσηηθό ηεο κήηξαο θαη κεηώλεη ηε κεηξνπιαθνπληηαθή ξνή ηνπ αίκαηνο. Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζε θπνθνξνύζεο ή ζειάδνπζεο γπλαίθεο επνκέλσο, ην δεζθινπξάλην δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ κεηά ηελ αλαηζζεζία ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. Χζηόζν, νη αζζελείο πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη όηη ε ηθαλόηεηα εθηέιεζεο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελδέρεηαη λα κεησζεί κεηά από γεληθή αλαηζζεζία θαη ζπληζηάηαη λα απνθεύγνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα πεξίνδν 24 σξώλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Όπσο όια ηα ηζρπξά εηζπλεόκελα αλαηζζεηηθά, ην δεζθινπξάλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη δνζνεμαξηώκελε θαξδηναλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη ήπηαο έληαζεο θαη παξνδηθέο. Έρεη παξαηεξεζεί λαπηία θαη έκεηνο θαηά ηελ κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, θνηλά επαθόινπζα ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη ηεο γεληθήο αλαηζζεζίαο, ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ζην εηζπλεόκελν αλαηζζεηηθό, ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ ρνξεγνύληαη δηεγρεηξεηηθά ή κεηεγρεηξεηηθά θαη ζηελ απόθξηζε ηνπ αζζελνύο ζηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία. Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο παξαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε ζπρλόηεηα: πνιύ ζ: 1/10, ζ: 1/100 θαη <1/10, όρη ζ: 1/1.000 θαη <1/100, ζπάληεο 1/ θαη <1/1.000, πνιύ ζπάληεο: <1/10.000, κε γλσζηέο (νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντόληνο). Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) ΛΟΗΜΧΞΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΧΔΗ Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA Φαξπγγίηηδα πρλόηεηα cy-spc-supraneclean.doc 7

8 Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΔΜΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΡΔΦΖ Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA Γηαηαξαρή ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο Τπεξθαιηαηκία Τπνθαιηαηκία Μεηαβνιηθή Ομέσζε ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Γηαηαξαρέο αλαπλνήο + ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ, ΣΟΤ ΘΧΡΑΚΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΘΧΡΑΚΗΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΖΠΑΣΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΟΛΖΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΟΡΗΟΤ ΗΣΟΤ Γηέγεξζε Κεθαιαιγία Εάιε παζκνί Δπηπεθπθίηηδα Οθζαικηθόο ίθηεξνο Κνκβηθή αξξπζκία Βξαδπθαξδία Σαρπθαξδία Τπέξηαζε Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ Ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ Αξξπζκία Καξδηαθή αλαθνπή Κνηιηαθή ηαρπθαξδία δίθελ ξηπηδίνπ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο Αγγεηνδηαζηνιή Καθνήζεο ππέξηαζε Αηκνξξαγία Τπόηαζε Καηαπιεμία Άπλνηα + Βήραο + Λαξπγγόζπαζκνο* Τπνμία + Αλαπλεπζηηθή αλαθνπή Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα Βξνγρόζπαζκνο Αηκόπηπζε Έκεηνο + Ναπηία + Τπεξέθθξηζε ζηέινπ + Ομεία παγθξεαηίηηδα Κνηιηαθό άιγνο Ζπαηηθή λέθξσζε Κπηηαξνιπηηθή επαηίηηδα Υνιόζηαζε Ίθηεξνο Ζπαηηθή ιεηηνπξγία κε θπζηνινγηθή Ζπαηηθή δηαηαξαρή Κλίδσζε Δξύζεκα πρλόηεηα Όρη ζ Όρη ζ Όρη ζ Όρη ζ Όρη ζ Όρη ζ Όρη ζ Πνιύ ζ Πνιύ ζ cy-spc-supraneclean.doc 8

9 Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΚΑΚΧΔΗ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΥΔΗΡΗΜΧΝ Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA Μπαιγία Ραβδνκπόιπζε Καθνήζεο ππεξζεξκία Αζζέλεηα Αίζζεκα Καθνπρίαο Κξεαηηλνθσζθνθηλάζε απμεκέλε Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε θπζηνινγηθό Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, κεηαβνιέο ηνπ δηαζηήκαηνο ST-T Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, έπαξκα T αλαζηξνθή Ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο απμεκέλε Αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε απμεκέλε Γνθηκαζία πεθηηθόηεηαο κε θπζηνινγηθή Ακκσλία απμεκέλε Εάιε Ζκηθξαλία Σαρπαξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Δγθαύκαηα ηνπ νθζαικνύ Σύθισζε παξνδηθή Δγθεθαινπάζεηα Διθώδεο θεξαηίηηδα Τπεξαηκία ηνπ νθζαικνύ Οπηηθή νμύηεηα κεησκέλε Δξεζηζκόο ηνπ νθζαικνύ Πόλνο ηνπ νθζαικνύ Κόπσζε Αίζζεκα θαύζνπ δέξκαηνο πρλόηεηα Όρη ζ *αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην +αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο θαη δηαηήξεζεο ηεο αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην Όιεο απηέο νη αληηδξάζεηο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζε απηήλ ηελ Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο αθνξνύλ ηπραίεο εθζέζεηο ζε κε αζζελείο. 4.9 Τπεξδνζνινγία Σσμπηώμαηα και θεραπεία ηης σπερδοζολογίας Σα ζπκπηώκαηα ππεξδνζνινγίαο κε δεζθινπξάλην αλακέλνληαη λα είλαη παξόκνηα κ εθείλα άιισλ πηεηηθώλ θαξκάθσλ θαη πεξηιακβάλνπλ αύμεζε ηνπ βαζκνύ ηεο αλαηζζεζίαο, θαηαζηνιή ηνπ θαξδηαθνύ θαη/ή αλαπλεπζηηθνύ θέληξνπ ζε αζζελείο κε δηθή ηνπο αλαπλνή θαη ππόηαζε ζε δηαζσιελσκέλνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε πεξίζζεηα CO 2 θαη ε ειαηησκέλε πνζόηεηα νμπγόλνπ ζην αίκα ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ κόλν ζε αξγόηεξν ζηάδην. ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ή θαηλνκεληθήο ππεξδνζνινγίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα αθόινπζα κέηξα: δηαθόςηε ηελ παξνρή δεζθινπξαλίνπ, δεκηνπξγήζηε αλνηθηή αλαπλεπζηηθή νδό θαη μεθηλήζηε κεραληθή ή ειεγρόκελε αλαπλνή κε ακηγέο νμπγόλν. Δληζρύζηε θαη δηαηεξήζηε επαξθή αηκνδπλακηθά. cy-spc-supraneclean.doc 9

10 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Κσδηθόο ATC: Ν01ΑΒ Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Σν δεζθινπξάλην αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ αινγνλσκέλσλ κεζπι-αηζπι-αηζέξσλ (Ν01ΑΒ07) νη νπνίνη ρνξεγνύληαη δη εηζπλνήο πξνθαιώληαο δνζνεμαξηώκελε αλαζηξεπηή απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ πόλνπ, θαηαζηνιή ηεο εθνύζηαο θηλεηηθήο δξάζεο, κείσζε ησλ απηόλνκσλ αληαλαθιαζηηθώλ θαη θαηαπξάπλζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. ηα άιια θάξκαθα ηεο ζεηξάο πεξηιακβάλνληαη ην ελθινπξάλην θαη ην δνκηθό ηζνκεξέο ηνπ ην ηζνθινπξάλην ηα νπνία είλαη αινγνλσκέλα κε ριώξην θαη κε θζόξην. Σν δεζθινπξάλην είλαη αινγνλσκέλν απνθιεηζηηθά κε θζόξην. Όπσο ππνδεηθλύεηαη από ηε δνκή ηνπ, ν ρακειόο ζπληειεζηήο θαηαλνκήο αεξίσλ / αίκαηνο ηνπ δεζθινπξαλίνπ (0,42) είλαη ρακειόηεξνο από εθείλνλ ησλ άιισλ ηζρπξώλ αλαηζζεηηθώλ δη εηζπλνήο όπσο ην ηζνθινπξάλην (1,4) θαη αθόκε ρακειόηεξνο από εθείλν ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (0,46). Απηά ηα δεδνκέλα εμεγνύλ ηελ ηαρύηεξε αλάλεςε όηαλ ρνξεγεζεί δεζθινπξάλην. Μειέηεο ζε δώα έδεημαλ κηα ηαρύηεξε έλαξμε ή θαη αλάλεςε από αλαηζζεζία παξά κε ην ηζνθινπξάλην, κε παξόκνηα θαξδηναλαπλεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη θιηληθέο κειέηεο, σζηόζν, δελ κπόξεζαλ λα επηβεβαηώζνπλ νινθιεξσκέλα απηά ηα δεδνκέλα ηεο ηαρύηεξεο αλάλεςεο κε ην δεζθινπξάλην. Γελ ππάξρνπλ ζεκεία επηιεςηνγελώλ ή άιισλ δπζάξεζησλ επηδξάζεσλ ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαη βνεζεηηθά θάξκαθα δελ πξνθάιεζαλ κε αλακελόκελεο ή ηνμηθέο επηδξάζεηο ζην Ζ.Δ.Γ. θαηά ηε δηάξθεηα αλαηζζεζίαο κε δεζθινπξάλην. Μειέηεο ζε ρνίξνπο νη νπνίνη εθηξέθνληαη έηζη ώζηε λα απνθηνύλ επαηζζεζία ζηελ θαθνήζε ππεξππξεμία ππέδεημαλ όηη ην δεζθινπξάλην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζεη θαθνήζε ππεξππξεμία. Ζ θαξκαθνινγηθή δξάζε είλαη αλάινγε κε ηελ εηζπλεόκελε πνζόηεηα ηνπ δεζθινπξαλίνπ. Οη θύξηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πξνθύπηνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαξκαθνινγηθήο δξάζεο. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο α.γενικά ταρακηηριζηικά Όπσο πξνβιέπεηαη από ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο ζε δώα θαζώο θαη ζηνλ άλζξσπν ππνδεηθλύνπλ όηη ην δεζθινπξάλην απνξξνθάηαη ζην ζώκα ηαρύηεξα από άιια πηεηηθά αλαηζζεηηθά, πξάγκα πνπ ππνδειώλεη κηα ηαρύηεξε έλαξμε ηεο αλαηζζεζίαο. Δπίζεο, απνβάιιεηαη από ην ζώκα ηαρύηεξα, κε απνηέιεζκα έηζη ηελ ηαρύηεξε αλάλεςε θαη ηελ επθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ βαζκνύ ηεο αλαηζζεζίαο. Σν δεζθινπξάλην απνβάιιεηαη κέζσ ησλ πλεπκόλσλ, πθηζηάκελν κόλνλ ειάρηζην κεηαβνιηζκό (0,02%). β.χαρακηηριζηικά ζε αζθενείς Ζ ΔΚ κεηώλεηαη θαζώο ε ειηθία απμάλεηαη. πληζηάηαη κείσζε ηεο δόζεο ζε ππν-νγθαηκηθνύο, ππνηαζηθνύο ή εμαζζελεκέλνπο αζζελείο, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηηο Δηδηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο θαη Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε (4.4). 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ε ρνίξνπο, ην δεζθινπξάλην δελ επαηζζεηνπνηεί ην κπνθάξδην ζε εμσγελώο ρνξεγνύκελε αδξελαιίλε. Σν δεζθινπξάλην θαίλεηαη λα πξνθαιεί ζηεθαληαία αγγεηνδηαζηνιή ζε αξηεξηδηαθό επίπεδν ζε επηιεγκέλα κεκνλσκέλα πεηξακαηόδσα, κε ηξόπν παξόκνην κε ην ηζνθινπξάλην. ε έλα πείξακα πξνζνκνίσζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, ζε ζθύινπο, ρξόληα πεηξακαηόδσα ζε εγξήγνξζε, ην δεζθινπξάλην δελ θαίλεηαη λα πξνθαιεί ζύλδξνκν ζηεθαληαίαο ππνθινπήο. Κιηληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ, ηνπ εκθξάγκαηνο θαη ηνπ ζαλάηνπ σο ζπλέπεηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ έρνπλ θαηαιήμεη όηη ε ζηεθαληαία αξηεξηδηαθή ηδηόηεηα ηνπ SUPRANE ζρεηίδεηαη κε ζηεθαληαία ππνθινπή ή ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν. cy-spc-supraneclean.doc 10

11 Από ην ιεπηνκεξέο πεηξακαηηθό πξόγξακκα ησλ in vivo θαη in vitro κειεηώλ, δελ έρεη πξνθύςεη θακία έλδεημε κεηαιιαμηνγόλνπ δξάζεο ηνπ δεζθινπξαλίνπ. Γελ παξαηεξήζεθε θακία ηεξαηνγόλνο επίδξαζε ζε πνληηθνύο θαη θνπλέιηα ζε πεξίπνπ 10 θαη 13 ζπζζσξεπκέλεο ώξεο-δκ έθζεζεο ζε δεζθινπξάλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγαλνγέλεζεο. Δκβξπνηνμηθόηεηα, πνπ πηζαλώο νθείιεηαη ζηε θαξκαθνινγηθή δξάζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ ζην έκβξπν, παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνμηθήο γηα ηε κεηέξα έθζεζεο. Γελ ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαιά ειεγρόκελεο κειέηεο ζε θπνθνξνύζεο γπλαίθεο θαη ζπλεπώο, ε ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο επηηξέπεηαη κόλνλ όηαλ ην ελδερόκελν όθεινο δηθαηνινγεί ηνλ ελδερόκελν θίλδπλν γηα ην έκβξπν. Ζ ρξήζε ηνπ δεζθινπξαλίνπ δελ ελδείθλπηαη νύηε ζηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο γηαηί δελ είλαη γλσζηό εάλ εθθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν γάια. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Γελ ηζρύεη. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Γελ ππάξρνπλ. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 3 ρξόληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηαη ζε όξζηα ζέζε κε ην πώκα θαιά θιεηζκέλν. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Σν SUPRANE δηαηίζεηαη ζε γπάιηλεο θηάιεο ή ζε θηάιεο από αινπκίλην. Γπάιηλεο θηάιεο: Σύπνπ ΗΗΗ γπάιηλεο θηάιεο ρξώκαηνο θίηξηλνπ θερξηκπαξηνύ κε πξνζηαηεπηηθό επηθαιππηηθό ζηξώκα από πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) Φηάιεο από αινπκίλην: κηα θηάιε από αινπκίλην επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά από επνμηθή ξεηίλε θαηλόιεο πνπ πεξηέρεη 240 ml δεζθινπξαλίνπ Ζ γπάιηλε θηάιε θιείλεη κε κηα βαιβίδα ζύζθημεο ε νπνία εθαξκόδεη αθξηβώο ζην ζηόκην πιεξώζεσο ηνπ αηκηζηήξα ηνπ δεζθινπξαλίνπ. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Σν δεζθινπξάλην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν από άηνκα εθπαηδεπκέλα ζηε ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ εμαηκηζηήξα πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ην δεζθινπξάλην. Όπσο θαη κε άιια αινγνλσκέλα αλαηζζεηηθά, ην SUPRANE έρεη αλαθεξζεί όηη αιιειεπηδξά κε μεξέο απνξξνθεηηθέο νπζίεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζρεκαηίδνληαο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε θιεηζηά θπθιώκαηα αλαηζζεζίαο, κε πηζαλόηεηα απμεκέλσλ επηπέδσλ αλζξαθπιαηκνζθαηξίλεο ζην αίκα. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη fresh (πγξέο) απνξξνθεηηθέο νπζίεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. cy-spc-supraneclean.doc 11

12 Μεηά ηε ρξήζε ηνπνζεηήζηε ην πώκα ζηε ζέζε ηνπ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί θαηά ηελ έθζεζε ζην θάξκαθν, ζπληζηάηαη όπσο ιακβάλνληαη γεληθά πξνθπιαθηηθά κέηξα, όπσο θαιόο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ θαη κέηξα γηα ηε κε δηαξξνή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηελ έθζεζε ζην θάξκαθν ησλ θπνθνξνπζώλ γπλαηθώλ. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Κάηνρνο Αδείαο Κπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα & ζηελ Κύπξν Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Μεηζόβνπ Ν. Ζξάθιεην - Αηηηθή ΣΖΛ.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν P.T. Hadjigeorgiou Co Ltd Σ.Θ , 3301 Λεκεζόο ΚΤΠΡΟ ΣΖΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Διιάδα: 39652/ Κύπξνο: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ηελ Διιάδα: Πξώηε έγθξηζε: 27/12/1994 Αλαλέσζε: 21/10/2009 ηελ Κύπξν: Πξώηε έγθξηζε: Αλαλέσζε: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ (ΜΔΡΙΚΗ) ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 22/07/2011 cy-spc-supraneclean.doc 12

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα