ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο πεξηέρεη: αλζξώπηλε πξσηεΐλε 160 g (εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 95% είλαη αλνζνζθαηξίλε) Καηαλνκή ησλ IgG ππνηάμεσλ: IgG % IgG % IgG3 3-10% IgG4 2-8% Μέγηζην πεξηερόκελν ζε IgA: 4,8 g/l 1 θηαιίδην ησλ 5 ml πεξηέρεη 0,8 g αλζξώπηλεο πξσηεΐλεο (εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 95% είλαη αλνζνζθαηξίλε). 1 θηαιίδην ησλ 10 ml πεξηέρεη 1,6 g αλζξώπηλεο πξσηεΐλεο (εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 95% είλαη αλνζνζθαηξίλε). Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1 Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη 1,2 mg λάηξην αλά ml 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δλέζηκν δηάιπκα Σν πξντόλ είλαη έλα δηαπγέο ή ειαθξώο νπαιίδνλ, άρξσκν έσο ππνθίηξηλν δηάιπκα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά ζε ζύλδξνκα πξσηνπαζνύο αλνζναλεπάξθεηαο όπσο: ζπγγελήο αγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνγακκαζθαηξηλαηκία θνηλή πνηθίιε αλνζναλεπάξθεηα ζνβαξέο πεξηπηώζεηο ζπλδπαζκέλεο αλνζναλεπάξθεηαο αλεπάξθεηεο IgG ππνηάμεσλ κε ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε κπέισκα ή ρξόληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία κε ζνβαξή δεπηεξνπαζή ππνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο Ζ έλαξμε θαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από ηελ επίβιεςε ηαηξνύ πνπ έρεη εκπεηξία ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ αλνζναλεπάξθεηαο. Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 1

2 Ζ δνζνινγία κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα εμαηνκηθεπηεί γηα θάζε αζζελή αλάινγα κε ηε θαξκαθνθηλεηηθή θαη ηελ θιηληθή απόθξηζε. Σα παξαθάησ δνζνινγηθά ζρήκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δνζνινγία αλαθνξάο. Ζ δνζνινγία ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ώζηε ην επίπεδν ησλ αλνζνζθαηξηλώλ G (ΗgG) ζηελ θπθινθνξία λα δηαηεξείηαη πεξίπνπ ζηα 4-6 g/l ηνπιάρηζηνλ. Σν δνζνινγηθό ζρήκα, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ππνδόξηα νδόο ρνξήγεζεο, πξέπεη λα επηηπγράλεη ζηαζεξό επίπεδν αλνζνζθαηξηλώλ G (κεηξνύκελν πξηλ ηελ επόκελε έγρπζε). Μπνξεί λα απαηηεζεί ε ρνξήγεζε κηαο δόζεο εθόδνπ 0,2-0,5 g/kg ηνπιάρηζηνλ, κέζα ζε κηα εβδνκάδα (0,1-0,15 g/kg βάξνπο ζώκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε εκέξα ρνξήγεζεο). Αθνύ εμαζθαιηζζνύλ ζηαζεξά επίπεδα IgG, νη δόζεηο ζπληήξεζεο ρνξεγνύληαη ζε επαλαιακβαλόκελα κεζνδηαζηήκαηα, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή κεληαία δόζε ηεο ηάμεο ησλ 0,4-0,8 g/kg. Πξέπεη λα κεηξώληαη ηα πξαγκαηηθά επίπεδα (trough) ώζηε λα αλαπξνζαξκόδεηαη ε δόζε θαη ηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ δόζεσλ. Ζ ππνδόξηα νδόο είλαη ε κέζνδνο επηινγήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ SUBCUVIA. Σν SUBCUVIA κπνξεί επίζεο λα ρνξεγεζεί δηα ηεο ελδνκπτθήο νδνύ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή κεληαία δόζε ζα πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε δόζεηο εβδνκαδηαίεο ή αλά δύν εβδνκάδεο, ώζηε ν όγθνο πνπ ελίεηαη λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα. Γηα πεξαηηέξσ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπζθνξίαο ηνπ αζζελή, θάζε κεκνλσκέλε δόζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ελεζεί ζε δηαθνξεηηθή αλαηνκηθή ζέζε. Σξόπνο ρνξήγεζεο Οη αλζξώπηλεο θπζηνινγηθέο αλνζνζθαηξίλεο ρνξεγνύληαη κέζσ ηεο ππνδόξηαο ή ηεο ελδνκπτθήο νδνύ. Σν SUBCUVIA πξέπεη λα ρνξεγείηαη κέζσ ηεο ππνδόξηαο νδνύ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όηαλ ε ππνδόξηα ρνξήγεζε δελ είλαη δπλαηή, ην SUBCUVIA κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελδνκπτθά. Η ππνδόξηα έγρπζε γηα ζεξαπεία ζην ζπίηη πξέπεη λα μεθηλά από ηαηξό κε εκπεηξία ζηελ θαζνδήγεζε αζζελώλ γηα ζεξαπεία ζην ζπίηη. Ο αζζελήο πξέπεη λα ιάβεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κηαο ζύξηγγαο νδεγνύ, ηηο ηερληθέο έγρπζεο, ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηεο αγσγήο θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα πάξεη ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. πληζηάηαη ε ρξήζε ελόο αξρηθνύ ξπζκνύ ρνξήγεζεο ησλ 10 ml/ώξα/αληιία. Ο ξπζκόο έγρπζεο κπνξεί λα εληζρπζεί θαηά 1 ml/ώξα/αληιία θάζε επόκελε έγρπζε. Ο ζπληζηώκελνο κέγηζηνο ξπζκόο είλαη 20 ml/ώξα/αληιία. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο αληιίαο, ηαπηόρξνλα. Σν ζεκείν έγρπζεο πξέπεη λα αιιάδεη θάζε 5-15 ml. Η ελδνκπτθή έλεζε πξέπεη λα γίλεηαη από έλαλ ηαηξό ή κηα λνζνθόκα. 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζε νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά. Σν SUBCUVIA δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ελδναγγεηαθά. Σν SUBCUVIA δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ελδνκπτθά ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξήο ζξνκβνθπηνπελίαο θαη άιισλ δηαηαξαρώλ ηεο αηκόζηαζεο. 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Δάλ ην SUBCUVIA ρνξεγεζεί θαηά ιάζνο κέζα ζε έλα αηκνθόξν αγγείν, ελδέρεηαη νη αζζελείο λα ππνζηνύλ θαηαπιεμία. Δπνκέλσο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη ην SUBCUVIA δε ρνξεγείηαη κέζα ζε αηκνθόξν αγγείν. Πξέπεη λα αθνινπζείηαη πηζηά ν ξπζκόο έγρπζεο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 Σξόπνο ρνξήγεζεο. Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά θαη λα παξαηεξνύληαη κε πξνζνρή γηα ηελ εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Οη αζζελείο πνπ αθνινπζνύλ ζεξαπεία ζην ζπίηη θαη/ή ην άηνκν πνπ ηνπο θξνληίδεη πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε πξώηκσλ ζπκπησκάησλ αληηδξάζεσλ ππόηαζεο πνπ κπνξεί ζπάληα λα εκθαληζηνύλ. Όηαλ ππάξρεη ππνςία αιιεξγηθώλ ή αλαθπιαθηηθνύ ηύπνπ αληηδξάζεσλ, απαηηείηαη ε άκεζε δηαθνπή ηεο Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 2

3 έλεζεο. Δάλ εκθαληζηνύλ ζνβαξέο αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε ζπλήζεο θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ν αζζελήο ή ην άηνκν πνπ ηνλ θξνληίδεη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ακέζσο κε ηνλ ηαηξό. Οξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ πην ζπρλά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα πξώηε θνξά ή, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, όηαλ αληηθαζίζηαηαη ην ηδηνζθεύαζκα αλζξώπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο κε θάπνην άιιν ή όηαλ ε αγσγή έρεη δηαθνπεί γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ νθηώ εβδνκάδσλ. Πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο είλαη ζπάληεο. Μπνξεί λα ζπκβνύλ, ηδηαίηεξα ζε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο αλεπάξθεηαο ζε IgA κε αληηζώκαηα έλαληη ησλ IgA θαη νη αζζελείο απηνί πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή. παλίσο, ε αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κε αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, αθόκα θαη ζε αζζελείο πνπ πξνεγνύκελα είραλ αλερηεί αγσγή κε αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε. Γπλεηηθέο επηπινθέο κπνξεί ζπρλά λα απνθεπρζνύλ εμαζθαιίδνληαο όηη: νη αζζελείο δελ παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε, θάλνληαο ηελ έλεζε ηνπ πξντόληνο ζηελ αξρή κε αξγό ξπζκό (βι. 4.2). νη αζζελείο παξαθνινπζνύληαη κε πξνζνρή γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. Δηδηθόηεξα, αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα πξώηε θνξά, αζζελείο πνπ αιιάδνπλ ηδηνζθεύαζκα αλζξώπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο ή όηαλ ην κεζνδηάζηεκα από ηελ ηειεπηαία έγρπζε είλαη κεγάιν, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο έγρπζεο θαη επί κία ώξα κεηά ηελ πξώηε έγρπζε, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Οη ππόινηπνη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε. Δάλ ππάξρεη ππνςία αιιεξγίαο ή αληίδξαζεο αλαθπιαθηηθνύ ηύπνπ, απαηηείηαη άκεζε δηαθνπή ηεο έλεζεο. ε πεξίπησζε θαηαπιεμίαο, πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε ηζρύνπζα ηαηξηθή αγσγή. Σν SUBCUVIA παξαζθεπάδεηαη από αλζξώπηλν πιάζκα. Σα θαζηεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ινηκώμεσλ νη νπνίεο πξνθαινύληαη από ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα πεξηιακβάλνπλ επηινγή δνηώλ, έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελώλ πιάζκαηνο γηα εηδηθνύο δείθηεο ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ αδξαλνπνίεζεο/απνκάθξπλζεο ηώλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξ όια απηά, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην αλζξώπηλν αίκα ή πιάζκα, δελ είλαη δπλαηόλ λα απνθιεηζηεί εληειώο ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ. Σν ίδην επίζεο ηζρύεη θαη γηα άγλσζηνπο ή πξσηνεκθαληδόκελνπο ηνύο θαη άιια παζνγόλα. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθά γηα ειπηξνθόξνπο ηνύο, όπσο ν HIV, ν HΒV θαη ν HCV. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία έλαληη ησλ κε ειπηξνθόξσλ ηώλ όπσο ν HΑV θαη ν παξβντόο Β19. Ζ θιηληθή εκπεηξία πνπ αθνξά ζηελ έιιεηςε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ επαηίηηδαο Α ή ηνπ παξβντνύ Β19 κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο είλαη θαζεζπραζηηθή θαη επίζεο ζεσξείηαη όηη ε παξνπζία αληηζσκάησλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ηνινγηθή αζθάιεηα. πληζηάηαη απζηεξά, θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη SUBCUVIA ζε έλαλ αζζελή, λα θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο, ώζηε λα κπνξεί λα ζρεηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο κε ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αιιειεπίδξαζεο. Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 3

4 Οη αθόινπζεο αιιειεπηδξάζεηο ελδέρεηαη λα παξαηεξεζνύλ: Εκβόιηα δώλησλ εμαζζελεκέλσλ ηώλ Ζ ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ κε δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο, όπσο ηα εκβόιηα θαηά ηεο ηιαξάο, ηεο εξπζξάο, ηεο παξσηίηηδαο θαη ηεο αλεκνβινγηάο, γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδσλ θαη κέρξη 3 κελώλ. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ πξντόληνο, ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη δηάζηεκα 3 κελώλ πξηλ ηε ρνξήγεζε εκβνιίνπ κε δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηιαξάο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ κπνξεί λα κεησζεί γηα δηάζηεκα κέρξη θαη ελόο ρξόλνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ην εκβόιην ηεο ηιαξάο, ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ αληηζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Παξέκβαζε πξνο ηηο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο Ζ παξνδηθή αύμεζε ησλ δηαθόξσλ αληηζσκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη παζεηηθώο ζην αίκα ησλ αζζελώλ κεηά ηελ έλεζε αλνζνζθαηξίλεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα νξνινγηθώλ δνθηκαζηώλ. Ζ παζεηηθή κεηαθνξά αληηζσκάησλ έλαληη ησλ εξπζξνθπηηαξηθώλ αληηγόλσλ όπσο Α, Β, D κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζε θάπνηεο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα αληηζώκαηα εξπζξνθπηηάξσλ, γηα παξάδεηγκα, ε δνθηκαζία αληηζθαηξίλεο (δνθηκαζία Coombs). 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Ζ αζθάιεηα ρξήζεο απηνύ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο θαηά ηελ θύεζε ηνπ αλζξώπνπ δελ έρεη απνδεηρζεί κε ειεγρόκελεο θιηληθέο κειέηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, απηό ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζηηο εγθύνπο θαη ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο. Ζ θιηληθή εκπεηξία κε ηηο αλνζνζθαηξίλεο δελ παξέρεη θακία έλδεημε αλακελόκελσλ βιαβεξώλ επηπηώζεσλ ζηελ πνξεία ηεο θύεζεο ή ζην έκβξπν θαη ην λενγλό. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Δληόο θάζε νκάδαο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο, νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο παξαηίζεληαη θαηά ζεηξά θζίλνπζαο ζνβαξόηεηαο. πάληα, νη αλζξώπηλεο θπζηνινγηθέο αλνζνζθαηξίλεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αηθλίδηα πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη, ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία, αθόκε θαη εάλ ν αζζελήο δελ είρε εκθαλίζεη επαηζζεζία ζε πξνεγνύκελε ρνξήγεζε. Αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο όπσο ξίγε, θεθαιαιγία, ππξεηόο, έκεηνο, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, λαπηία, δάιε, ππεξηδξσζία, σρξόηεηα, παξαηζζεζία, ηαρπθαξδία, αξζξαιγία, ρακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη ήπηα νζθπαιγία ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ πεξηζηαζηαθά. Σνπηθέο αληηδξάζεηο ζηε ζέζε έγρπζεο: δηόγθσζε, επαηζζεζία, εξπζξόηεηα, ζθιήξπλζε, ηνπηθή άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπηθό άιγνο, θλεζκόο, κώισπαο θαη εμάλζεκα. ε πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αλαθπιαθηηθέο/αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο, όπσο δύζπλνηα, ζθίμηκν ζην ζηήζνο, έμαςε ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ δέξκαηνο, αίζζεζε ζεξκόηεηαο θαη θλίδσζε. Οη αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεζαλ αλά ζεξαπεία θαη πνπ απαξηζκνύληαη παξαθάησ, βαζίδνληαη ζε αλαθνξέο από θιηληθέο κειέηεο θαη ζηελ εκπεηξία κεηά ηελ έγθξηζε γηα πξντόληα απηνύ ηνπ ηύπνπ. Ζ ζπρλόηεηά ηνπο έρεη αμηνινγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα θξηηήξηα: πνιύ ζπρλή ( 1/10), ζπρλή ( 1/100 - <1/10), αζπλήζηζηε ( 1/ <1/100), ζπάληα ( 1/ <1/1000) θαη πνιύ ζπάληα (<1/10.000). Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 4

5 1) Κιηληθέο κειέηεο Ζ ζπρλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη 1/100 - <1/10, δειαδή ζπρλή γηα όιεο ηηο Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ οδού σοπήγηζηρ Γηόγθσζε Σνπηθό άιγνο 2) Δκπεηξία Μεηά ηελ Κπθινθνξία Ζ ζπρλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ γηα ηηο Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη 1/ <1/100, δειαδή αζπλήζηζηε. Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ οδού σοπήγηζηρ Δξπζξόηεηα θιήξπλζε Κλεζκόο Ζ ζπρλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ γηα ηηο Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη 1/ <1/1000, δειαδή ζπάληα. Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ οδού σοπήγηζηρ Ππξεηόο Γηόγθσζε Σνπηθή άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο Κόπσζε Αίζζεκα θαθνπρίαο Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ Κλίδσζε Διαηαπασέρ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ Σξόκνο Παξαηζζεζία Διαηαπασέρ ηος δέπμαηορ και ηος ςποδόπιος ιζηού Κλεζκόο Τπεξηδξσζία Ωρξόηεηα Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ απαξηζκνύληαη παξαθάησ αληαλαθινύλ ηνλ ηύπν ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθεξζνύλ κε ην SUBCUVIA. Καπδιακέρ διαηαπασέρ Σαρπθαξδία Διαηαπασέρ ηος γαζηπενηεπικού ζςζηήμαηορ Ναπηία Έκεηνο Γενικέρ διαηαπασέρ και καηαζηάζειρ ηηρ οδού σοπήγηζηρ Ρίγε Δπαηζζεζία Σνπηθό άιγνο Μώισπαο Δμάλζεκα Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 5

6 θίμηκν ζην ζηήζνο Αίζζεζε ζεξκόηεηαο Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο Αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία Αλαθπιαθηηθέο/αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο Παπακλινικέρ εξεηάζειρ Πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο Διαηαπασέρ ηος μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ και ηος ζςνδεηικού ιζηού Αξζξαιγία Ήπηα νζθπαιγία Διαηαπασέρ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ Κεθαιαιγία Εάιε Διαηαπασέρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ, ηος θώπακα και ηος μεζοθωπακίος Γύζπλνηα Αγγειακέρ διαηαπασέρ Έμαςε ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ δέξκαηνο Υακειή αξηεξηαθή πίεζε Γηα ηελ αζθάιεηα, αλαθνξηθά κε κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, βι. παξάγξαθν Τπεξδνζνινγία Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή νκάδα: Αλνζννξνί θαη αλνζνζθαηξίλεο: αλνζνζθαηξίλεο, θπζηνινγηθέο αλζξώπηλεο, γηα εμσαγγεηαθή ρνξήγεζε. Κσδηθόο ATC: J06BA01. Ζ αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε πεξηέρεη θπξίσο αλνζνζθαηξίλε G (IgG) κε επξύ θάζκα αληηζσκάησλ έλαληη ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ. Ζ αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε πεξηέρεη αληηζώκαηα IgG πνπ ζπλαληώληαη ζηνλ θπζηνινγηθό πιεζπζκό. Παξαζθεπάδεηαη ζπλήζσο από δεμακελέο πιάζκαηνο, πνπ ζπγθεληξώλεηαη από 1000 ηνπιάρηζηνλ δόηεο. Ζ θαηαλνκή ησλ ππνηάμεσλ ηεο αλνζνζθαηξίλεο G ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβώο αλάινγε κε εθείλε ηνπ θπζηνινγηθνύ αλζξώπηλνπ πιάζκαηνο. Δπαξθείο δόζεηο απηνύ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο, κπνξνύλ λα απνθαηαζηήζνπλ ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο αλνζνζθαηξίλεο G ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Μεηά από ππνδόξηα ρνξήγεζε αλζξώπηλεο θπζηνινγηθήο αλνζνζθαηξίλεο, ηα κέγηζηα επίπεδα ζηελ θπθινθνξία ηνπ ιήπηε επηηπγράλνληαη κεηά από θαζπζηέξεζε 4 εκεξώλ πεξίπνπ. Γεδνκέλα από θιηληθέο κειέηεο δείρλνπλ όηη πξαγκαηηθά επίπεδα 7,24-7,86 g/l κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ κε δνζνινγηθά ζρήκαηα 1,25 ml (0,2 g)/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο ρνξεγνύκελα ζε κεζνδηαζηήκαηα 2 εβδνκάδσλ. Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 6

7 Μεηά από ελδνκπτθή ρνξήγεζε, ε αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε είλαη βηνδηαζέζηκε ζηελ θπθινθνξία ηνπ ιήπηε κεηά από θαζπζηέξεζε 2-3 εκεξώλ. Ζ IgG θαη ηα ζπκπιέγκαηά ηεο δηαζπώληαη ζηα θύηηαξα ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνύ ζπζηήκαηνο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Οη κειέηεο ηνμηθόηεηαο κε εθ άπαμ ρνξήγεζε δείρλνπλ όηη δόζεηο αξθεηέο θνξέο κεγαιύηεξεο από ηε κέγηζηε ζπληζηώκελε δόζε ζηνλ άλζξσπν δελ έρνπλ ηνμηθή επίδξαζε ζηα πεηξακαηόδσα. Ζ δηεμαγσγή δνθηκαζηώλ ηνμηθόηεηαο κε επαλεηιεκκέλε ρνξήγεζε δόζεσλ ζε δώα είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε, ιόγσ επαγσγήο αληηζσκάησλ ζε εηεξόινγεο πξσηεΐλεο θαη παξέκβαζεο ζηε δξάζε ηνπο. Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο ηνμηθόηεηαο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, θαηά ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Glycine Sodium chloride Water for injections 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Λόγσ ηεο απνπζίαο κειεηώλ ζπκβαηόηεηαο, ην ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθό πξντόλ δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα. 6.3 Δηάξθεηα δσήο 30 κήλεο Μόιηο αλνηρζεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηαη ζην ςπγείν (2 C - 8 C). Σν ζπζθεπαζκέλν πξντόλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (έσο 25 C) γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 6 εβδνκάδεο. Ζ εκεξνκελία κεηαθνξάο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 6 βδνκάδσλ πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη πάλσ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. Μόιηο ην πξντόλ απνζεθεπηεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα επηζηξαθεί ζην ςπγείν θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί, εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 6 βδνκάδσλ. Μελ θαηαςύρεηε. Γηαηεξείζηε ην θηαιίδην ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε 5 ml δηαιύκαηνο ζε έλα θηαιίδην (γπαιί Σύπνπ Η) κε έλα πώκα (ειαζηηθό αινγνλνβνπηπιίνπ) κέγεζνο ζπζθεπαζίαο ηνπ 1 ή ησλ ml δηαιύκαηνο ζε έλα θηαιίδην (γπαιί Σύπνπ Η) κε έλα πώκα (ειαζηηθό αινγνλνβνπηπιίνπ) κέγεζνο ζπζθεπαζίαο ηνπ 1 ή ησλ 20 Δλδέρεηαη λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο θαη άιινο ρεηξηζκόο Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 7

8 Σν πξντόλ πξέπεη λα θέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζώκαηνο πξηλ ηε ρξήζε. Σν πγξό ηδηνζθεύαζκα είλαη δηαπγέο θαη ππνθίηξηλν έσο αλνηρηό θαθέ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θύιαμεο, ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί ν ζρεκαηηζκόο ήπηαο ζνιεξόηεηαο ή κηθξή πνζόηεηα μέλσλ ζσκαηηδίσλ. Να κε ρξεζηκνπνηείηε δηαιύκαηα πνπ είλαη ζνιά, παξά κόλν δηαιύκαηα πνπ είλαη ειάρηζηα ζνιά. Αλνηρηά θηαιίδηα δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνύληαη. Μεηά ην άλνηγκα ηνπ θηαιηδίνπ, ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο. Σπρόλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ ή άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη, ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ BAXTER AG Industriestrasse 67 A 1220 Βηέλλε Απζηξία Αληηπξόζσπνο ζηελ Ειιάδα Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 34 & Αζελνδώξνπ Ζιηνύπνιε Αηηηθή Σει.: Αληηπξόζσπνο ζηελ Κύπξν A. PAPAETIS MEDICAL Co Ltd Λεσθ. Αζαιάζζαο 75, Μέγαξν CHAPO Μεζνπάησκα Γξαθείν Λεπθσζία Σει: ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Διιάδα: 41474/ Κύπξνο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ηελ Διιάδα: / ηελ Κύπξν: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ζ νλνκαζία SUBCUVIA είλαη εκπνξηθό ζήκα ησλ Baxter International Inc./Baxter Healthcare S.A. Ζ νλνκαζία Baxter είλαη εκπνξηθό ζήκα ηεο Baxter International Inc. Greece_SPC_Subcuvia_EL.doc 8

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. Δξαζηηθό(ά) ζπζηαηηθό(ά): Ακνμπθηιιίλε (σο ηξηπδξηθή ακνμπθηιιίλε Δπξ. Φαξκ.

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. Δξαζηηθό(ά) ζπζηαηηθό(ά): Ακνμπθηιιίλε (σο ηξηπδξηθή ακνμπθηιιίλε Δπξ. Φαξκ. 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Octacillin Κόληο γηα πόζηκν δηάιπκα γηα όξληζεο 697 mg/g 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό(ά) ζπζηαηηθό(ά): Ακνμπθηιιίλε (σο ηξηπδξηθή ακνμπθηιιίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα