Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ"

Transcript

1 Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ

2 Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2

3 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα κεηώλεηαη ζε επνρέο δίαηηαο Τπέξβαξε, παρύζαξθε γπλαίθα ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζύλεο απμάλεη θίλδπλν: Τπέξηαζεο Πξνεθιακςία Γηαβήηε Γύζθνιν ηνθεηό Αλσκαιίεο ζην έκβξπν ζειάδνπζαο Γ3 3

4 σκαηηθό βάξνο (ζπλέρεηα) Ληπνβαξήο ή ππέξβαξεο έγθπεο επεξεάδνπλ αληίζηνηρα βάξνο εκβξύνπ Καη ζηηο 2 πεξηπηώζεηο: απμεκέλε λνζεξόηεηα, ζλεζηκόηεηα, πξνδηάζεζε γηα δηαβήηε θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζαλ ελήιηθεο Ιδαληθή αύμεζε βάξνπο: 12,5 θηιά (11-16 θηιά) ζειάδνπζαο Γ3 4

5 Ρπζκόο αύμεζεο βάξνπο Δβδνκάδα εγθπκνζύλεο Κηιά , , , , , ,2 ύλνιν ζειάδνπζαο Γ3 5

6 Γηαηξνθηθέο απαηηήζεηο Γηα νξηζκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαθνξνπνηνύληαη νη ζπζηάζεηο Αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκό θαη ηελ βηνδηαζεζηκόηεηα θαιύπηνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο Δλεξγεηαθέο αλάγθεο κεηαβάιινληαη ιίγν πνηόηεηα έρεη ζεκαζία ζειάδνπζαο Γ3 6

7 πζηάζεηο γηα δηόξζσζε Ληπνβαξήο: ζπζηήλεηαη αύμεζε βάξνπο θαηά θηιά Τπέξβαξεο/παρύζαξθεο Γελ ζπζηήλεηαη δίαηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο Πεξηνξηζκόο ησλ Γιπθώλ, αλαςπθηηθώλ, θξπκκέλσλ ιηπηδίσλ (αιιαληηθά, ηεγαληηά) πρλά θαη κηθξά γεύκαηα ζειάδνπζαο Γ3 7

8 Δλεξγεηαθέο αλάγθεο 15-20% πξσηεΐλεο 25-35% ιηπίδηα (40% εάλ ειαηόιαδν) 50-60% πδαηάλζξαθεο +200kcal/εκέξα ~2200 kcal 1o ήκηζπ ηεο εγθπκνζύλεο ~2500 kcal 2o ήκηζπ ηεο εγθπκνζύλεο Έιεγρνο αύμεζεο εκβξύνπ κέζσ ππέξερνπ ζειάδνπζαο Γ3 8

9 πξσηεΐλεο Απμάλνπλ κε ηνλ 4ν κήλα θαηά 30γξ/εκ 75 γξ 50% -50% δσηθήο/θπηηθήο πξνέιεπζεο Λιπίδια 80γξ /εκέξα (καδί κε ην «αόξαην») Υδατάνθρακες γξ/εκέξα Κπξίσο ζύκπινθνη πνιπζαθραξίηεο Γηαηηεηηθέο ίλεο ζειάδνπζαο Γ3 9

10 Μέηαιια θαη βηηακίλεο ίδεξνο ιείπεη ε πεξίνδνο, ελεξγνπνηνύληαη απνζήθεο, απμάλεη απνξξνθεζηκόηεηα ε ήδε αλαηκηθή γπλαίθα δίλεηαη ζπκπιήξσκα Αζβέζηην Ιώδην Φπιιηθό νμύ Β6 Β1 Β2 ηδηαίηεξα ζε λεώηεξεο εγθύνπο ζειάδνπζαο Γ3 10

11 πλήζε δηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα Μόλν κε ηε ζύζηαζε ηνπ ηαηξνύ: ηδήξνπ Βηη D (ζπάληα ζηελ Διιάδα) Φπιηθνύ νμένο Έιεγρνο ππεξ-δνζνινγίαο Βηη Α Γηα ηα ππόινηπα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά επαξθή ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή Η θαξκαθεπηηθή αγσγή απνθεύγεηαη ζειάδνπζαο Γ3 11

12 Ση λα απνθεύγεη ε έγθπνο Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο Κίλδπλνο γηα δσή θαη βάξνο ηνπ εκβξύνπ 1-2 κνλάδεο / εβδνκάδα Απνθπγή ζπθσηηνύ θαη πξντνλησλ ηνπ Μεγάιε πνζόηεηα ζηδήξνπ, θηιιηθνύ νμένο αιιά θαη βηη Α (ηεξαηνγέλεζε) Ωκά αβγά ή όρη θαιά καγεηξεκέλν θξεάο Κίλδπλνο ζαικνλέιαο Παηέ, καιαθά & κπιε ηπξηά, θξέζθα θαγεηά Πεξηέρνπλ ιηζηέξηα, πξνθαιεί ιηζηεξίσζε Σξνθέο κε δπζαλεμία ζειάδνπζαο Γ3 12

13 Ναπηία: αθνξά ην 70% Ναπηία, εκεηνί, απέρζεηα, ιηγνύξα: δελ έρνπλ πάληα ηελ εμήγεζή ηνπο Οξκνληθέο κεηαβνιέο πξνθαινύλ απμεκέλε επαηζζεζία γεύζεο θαη νζκήο 2% θηλδπλεύεη Δκπεηξίεο δηαθέξνπλ αθόκα θαη ζηηο εγθπκνζύλεο ηεο ίδηαο γπλαίθαο Ληγνύξα: γαιαθηνθνκηθά θαη γιπθά Απέρζεηα: νηλόπλεπκα, ξνθήκαηα,θξέαο ζειάδνπζαο Γ3 13

14 Πξνβιήκαηα γαζηξεληεξηθνύ πρλόηεξα πξνβιήκαηα Γπζπεςία Κανύξα ζην ζηνκάρη Γπζθνξία Γελ παξαηεξνύληαη όκνηεο αληηδξάζεηο Γπζθνηιηόηεηα Αηκνξξνΐδεο Αύμεζε δηαηηεηηθώλ ηλώλ, λεξνύ, δξαζηεξηόηεηαο ζειάδνπζαο Γ3 14

15 εκαληηθέο ηξνθέο Γαιαθηνθνκηθά: πεξηέρνπλ Ca 1 l θαιύπηεη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ησλ 1,2 γξ Ca/εκέξα Βηηακίλεο Α, Β Κξέαο ςαρλό θαη ςάξηα Φπηηθά έιαηα Γεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη όζπξηα Φξέζθα θξνύηα ή ρπκνί θαη ιαραληθά ζειάδνπζαο Γ3 15

16 Θειαζκόο Ιζρύνπλ δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο εγθύσλ Παξάγεηαη 850 ml γάια ηελ εκέξα απμάλνπλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαηά 500 kcal ε αλάγθε ζε πξσηεΐλε θαηά 20γξ πζηήλεηαη ε απνθπγή νηλνπλεύκαηνο, θαθεΐλεο, ληθνηίλεο γηαηί νη νπζίεο απηέο απνβάιινληαη κε ην κεηξηθό γάια 6 κήλεο απνθιεηζηηθόο ζειαζκόο σο 2 ρξόληα κε κεηθηή δηαηξνθή ζειάδνπζαο Γ3 16