ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011"

Transcript

1 Αζήλα Αξηζ. Πξση : ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ : Πιεξνθνξίεο : Ν. Σξηαληαθύιινπ Σει : FAX : E.mail : ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ. ΚΟΙΝ.: 1. ΓΔΡ/ΤΟΣΤ (επί / ) 2. ΓΔΡ/ΔΠ 3. ΓΙΜΗΥ/ΤΜΑ/Σ 4. ΓΙΜΗΥ/ΤΜΑ/Μ.ΑΙ (επί / , / & / ) 5. ΠΡΟΔΓΡΟ EΑΠ (Πνιπμέλε Ισαλλίδνπ) 6. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΑΠ (Κπξηάθνο Φσηόπνπινο) 7. Κ.Φ. ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Η ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΩ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα «αληαιιαθηηθώλ ακαμώκαηνο θαη ειεθηξηθνύ κέξνπο ησλ ΗΑ/Α Desiro & Α/Α Railbus», πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο #4.149# ρσξίο Φ.Π.Α. θαη #5.103# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 23%. 1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ηνλ παξόληα δηαγσληζκό δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο Έιιελεο ή Αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί θαη θνηλνπξαμίεο. 2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ - ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 2.1. Ο παξώλ Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 23 η ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα π. μ. αθξηβώο ζην 4ο όροθο γραθείο 410 ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΔ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νδό Καρόλοσ 1-3. Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα αλαγξάθεη όια ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα, ζηνηρεία, ζηε Γηεύζπλζε Δθνδηαζκνύ ηνπ ΟΔ, νδόο Καξόινπ 1-3, ΣΚ ΑΘΗΝΑ (2ος όροθος, γραθ. 228), αξθεηά έγθαηξα (με εσθύνη ηοσς), ώζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα λα παξαιεθζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη λα ηύρνπλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ απ επζείαο ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κόλνλ θαηά ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ώξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή, αιιά θα απορρίπηεηαι, ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί, σο εθπξόζεζκε Οη πξνζθνξέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο, ηα θάησζη: α. Η ιέμε " ΠΡΟΦΟΡΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα. ειίδα 1 από 6

2 β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ / ΤΠ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ/ΣΜΗΜΑ ΓΙ.Τ, ΟΔ Καξόινπ 1-3. γ. Ο αξηζκόο πξόζθιεζεο (Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο) θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ. δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληνο), ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκόο TELEFAX (σο επηινγή ηξόπνπ επηθνηλσλίαο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή αιιά από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηνλ θάθειν ζα αλαγξάθνληαη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ ζεκείνπ 2.3.δ. ηεο παξνύζεο ηόζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή, όζν θαη γηα ηνλ εθπξόζσπό ηνπ. 3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ Καηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ κνλνγξάθνληαο δε θαη ζθξαγίδνληαο απηέο αλά θύιιν. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ έγηλαλ απνδεθηέο επηζηξέθνληαη ζηνπο θαηόρνπο ηνπο ή ζηνπο λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ, από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθνύ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί ζρεηηθό πξαθηηθό όπνπ θαη ζα ζπλππνγξάθεη ν πξνζθέξσλ ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξίζηαηαη θαλείο εθ ησλ δύν ν θάθεινο επηζηξέθεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Δθνδηαζκνύ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή. 4. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνύ, λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα δώζεη ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζα είλαη ηερληθά θαηάιιειε. β. Μεηαμύ ηζνδπλάκσλ νηθνλνκηθά πξνζθνξώλ, λα εθαξκόζεη ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ. γ. Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ, εθόζνλ θξίλεη απηόλ αλεπηηπρή ή λα καηαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ απόθαζε εθαξκνγήο ηνπ ηξέρνληνο ΔΠΠ ε λα απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςή ηνπ. δ. Να καηαηώζεη ηελ πξνκήζεηα. 5. ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα «αληαιιαθηηθώλ ακαμώκαηνο θαη ειεθηξηθνύ κέξνπο ησλ ΗΑ/Α Desiro & Α/Α Railbus», όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο #4.149# ρσξίο ΦΠΑ θαη #5.103# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 23%. A/A Κ.Α. ΟΣΕ Περιγραθή ειδών Ποζόηηηα ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΦΟΡΗΣΟ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ PL2/59 HA/A DESIRO ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΟΔ ΝΟ / ΠΛΑΚΔΣΑ Α 732 WR-STROMERFASSUNG MIT STROMBILDNER Α/Α RAILBUS NG (WTA) PV 35 SPARE PARTS-TOOLS BOMBARDIEROSE NG MASTER KUNDE EH R0001 POS G201, 3EH R ΓΩΝΙΑΚΟ ΒΙΜΑ (ΦΙ) ΜΔ ΚΑΛΩΓΙΟ SYSTEMKABEL EINSEITIG KONF. STECKER X1 A/A RAILBUS NG (WTC) PV 35 SPARE PARTS-TOOLS BOMBARDIEROSE NG MASTER KUNDE EH P0105 POS W2001, 3EH R ΠΡΔΟΣΑΣΗ DRUCKAUFN. 10,0 BAR Α/Α RAILBUS PV 35 Π/Κ MTU 12V 183 TD 13 ERSATZTEILKAT. DIESELMOTOR MTUM034482/00DE TABLE REG.00072A ORTZ 21 ειίδα 2 από 6 Τιμή Μονάδος Πρόζκληζης Σσνολική Τιμή 7 74,00 518, ,00 895, ,00 834, , ,00 Πποϋπολογιζμένη αξία ειδών : 4.149,00 Πλέον Φ.Π.Α. 23% : 954,27 υνολική αξία ειδών : 5.103,27

3 Γηα θάζε ηερληθή πιεξνθνξία λα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα: θ Φσηόπνπιν Ισάλλε, θ Αλδξένπ Υξήζην Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο δύλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κεξηθά ή γηα όια ηα είδε ηεο πξόζθιεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Ο ΟΔ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο απμνκείσζεο ηεο πνζόηεηαο κέρξη ηελ θαηαθύξσζε θαηά πνζνζηό ζηα εθαηό. Σν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξόηεξεο πνζόηεηαο, όπσο πξνβιέπεη εηδηθά ην άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηνπ ΟΔ. 6. ΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 6.1. ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ε ηηκή λα θαζνξίδεηαη ζε ΔΤΡΩ ή ζε ζπλάιιαγκα αλά κνλάδα κέηξεζεο, γηα παξάδνζε: κε θάπνην όξν ησλ INCOTERMS έηνπο 2000 θαη ππνρξεσηηθά (γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ηηκώλ) CIF ή CIP (αλάινγα κε ην κέζν κεηαθνξάο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, σο ηόπνο παξάδνζεο λνείηαη ν ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Αζελώλ. Γηα ηα ελ ιόγσ πιηθά λα θαζνξίδεηαη θαη ην βάξνο ηνπο, ρσξηζηά γηα θάζε είδνο πιηθνύ ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΠΟΘΗΚΔ ΟΔ ζηνλ Πεηξαηά (Γειαβέξε 2 Κακίληα) από έιιελεο πξνκεζεπηέο ε ηηκή κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ζε ΔΤΡΩ ή ζπλάιιαγκα ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΥΩΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ε ηηκή λα θαζνξίδεηαη ζε ΔΤΡΩ γηα παξάδνζε ειεύζεξε επί εδάθνπο ζηηο Απνζήθεο ηνπ ΟΔ ζηνλ Πεηξαηά (Γειαβέξε 2 Κακίληα) Ο ΦΠΑ (ην πνζνζηό ηνπ νπνίνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ζαο) δελ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πην πάλσ ηηκή, ε νπνία ζα είλαη θαζαξή θαη ζα επηβαξύλεηαη κε ηνλ ΦΠΑ θαηά ηελ εμόθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ Οη ηηκέο ζε ζπλάιιαγκα εθθξάδνληαη ζην λόκηζκα ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ ή ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ή ζην λόκηζκα πνπ θαζνξίδεηαη ζε εκπνξηθή ζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμύ Διιάδνο θαη ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ. Ο ΟΔ δελ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή κε ην λόκηζκα ηεο πξνζθνξάο, αιιά κε ην λόκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη πιεξσκέο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνο ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηό λα πξνβιέπεηαη από ηε πξόζθιεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Η ηηκή ζηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 7. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 7.1. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ ακαμώκαηνο θαη ειεθηξηθνύ κέξνπο ησλ ΗΑ/Α Desiro & Α/Α Railbus νξίδεηαη εληόο έμη (6) κελώλ Η ζύκβαζε / παξαγγειία πνπ ζα πξνθύςεη, πξέπεη λα ππνγξαθεί εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή δελ ππνγξαθεί ε ζύκβαζε / παξαγγειία ζηελ σο άλσ πξνζεζκία ε εηαηξεία ΟΔ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζην επόκελν κεηνδόηε Ο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αξρίδεη λα πξνζκεηξάηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, γηα ζπκβάζεηο κε Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο ή ζπκβάζεηο κε αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη ζπκθσλεζεί σο ηξόπνο πιεξσκήο ε αμία πξνο είζπξαμε Αληίζεηα αλ κε ηηο αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο έρεη ζπκθσλεζεί σο ηξόπνο πιεξσκήο «ην άλνηγκα πίζησζεο» ν ρξόλνο παξάδνζεο ζα αξρίδεη λα πξνζκεηξάηαη από ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ηεο πίζησζεο Πξνζθνξά κε ρξόλν παξάδνζεο κεγαιύηεξνπ ηνπ νξηδόκελνπ ζηελ παξάγξαθν 7.1. ηεο παξνύζεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ Ο ηξόπνο πιεξσκήο λα θαζνξίδεηαη από ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ πξνζθνξά ηνπο σο εμήο: α. Άλνηγκα πίζησζεο (ηζρύεη κόλν γηα αιινδαπνύο πξνκεζεπηέο). β. Αμία πξνο είζπξαμε. γ. Με ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ. ειίδα 3 από 6

4 δ. Με πξνζεζκηαθό δηαθαλνληζκό γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ή γηα κέξνο απηήο. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξά δελ δειώλεηαη ν έλαο από ηνπο δύν ηξόπνπο πιεξσκήο (α ή β ), ινγίδεηαη ν (β) ηξόπνο πιεξσκήο ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ζπκβαηηθόο ηξόπνο πιεξσκήο. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξά δελ δειώλεηαη ν έλαο από ηνπο δύν ηξόπνπο πιεξσκήο (γ ή δ) ινγίδεηαη ν (γ) ηξόπνο πιεξσκήο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ζπκβαηηθόο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο ζηαδηαθήο παξάδνζεο ζα γίλεηαη απνπιεξσκή γηα ην κέξνο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδίδεηαη κε ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, όζνλ αθνξά ηηο άλσ πεξηπηώζεηο ππό ζηνηρεία (γ θαη δ). Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηνπ ΟΔ, ζα πξνζθνκίδεηαη δε απαξαηηήησο πξσηόηππν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ πιηθώλ. 9. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 90 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 10. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο, ζύκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα Β ή Β1, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. Η δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ κεγίζηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ηνπ έηνπο. 11. ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Ο παξώλ πξόρεηξνο δηαγσληζκόο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14, ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηνπ ΟΔ (ΦΔΚ.249/ Β/ ) ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο έηνπο Πληροθορίες και Παραλαβή ζτεηικών εγγράθων, καθημερινώς από 11:00 13:30, Καρόλοσ 1-3, 2 ος όροθος, Γραθείο 224. κ. Νικόλαο Σριανηαθύλλοσ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΔΓΡΟ & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΛΚ. ΘΔΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟ Ν. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ειίδα 4 από 6

5 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε /11 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΟΤ: ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΑ ΦΟΡΗΣΟ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ PL2/59 ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ : Σ Ε Υ Ν Ι Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Α 1. Υυπηηικόηηηα Πςποζβεζηήπα 6 lt 2. Ππουθηηικό μέζο CO 2 (δινξείδιο ηος άνθπακα) 3. Σύπορ πςποζβεζηικού μέζος PL - 2/59 (NEUFROL Konzentrat) 4. Πςποζβεζηικό μέζο μίγμα 1,5 lt H 2 O & 4,5 lt PL-2/59 (ειδικό βάπορ 1,21) 5. Δςναηόηηηα πςπόζβεζηρ 13 Α 6. Πεπιοσή λειηοςπγίαρ -30 C έυρ 60 C 7. Σύπορ Πςποζβεζηήπα W6 Ai TF καηά DIN EN 3 8. Σύπορ Καηαζκεςήρ W 9 H Διαζηάζειρ πςποζβεζηήπα Ύτορ 50 cm Διάμεηπορ 16 cm 10. Ο πςποζβεζηήπαρ να είναι καηάλληλορ για ηλεκηπικό πεύμα έυρ 1000 V ζε απόζηαζη ενόρ μέηπος. 11. Ενδεικηικόρ ηύπορ FNL FEURLOESCHGERAETE NEURUPPIN W6Ai-TF ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ειίδα 5 από 6

6 ειίδα 6 από 6

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα