ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ & ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ ============================== Σαρ. Γ/λζε: Καξόινπ ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο: Ι. ΑΝΣΤΠΑ Σειέθσλν: FAX: Α.Φ.Μ. ΟΔ: ΑΗΣ. ΤΠΖΡ.:1. ΓΗΖΖΚ/ ΓΗΤΓ/ ΓΔΡ/ ΓΚ/ / ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΓΧΜΑΣΙΧΝ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΓΤΟ ΑΣΔΡΧΝ (Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ή ΑΝΧΣΔΡΑ) ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΧΝ ΣΟΤ ΟΔ, ΠΟΤ ΜΔΣΑΒΑΙΝΔΙ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΧ. ΑΡΙΘΜ. ΓΙΑΚ: 12013/1 Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: ΘΔΜΑ: Μίζζσζε Γσκαηίσλ ζε Ξελνδνρείν δύν αζηέξσλ (Γ θαηεγνξίαο ή αλσηέξαο) ζηελ Θεζζαινλίθε, γηα θάιπςε αλαγθώλ θαηαθιίζεσο Πξνζσπηθνύ ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ ΟΔ, πνπ κεηαβαίλεη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε Τπεξεζίαο, κε πξνϋπνινγηζζείζα εκεξήζηα ηηκή δσκαηίνπ 30,00 θαη πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ,50 κε ΦΠΑ 6,5% ,00 ρσξίο ΦΠΑ θαη 1. - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ηδηνθηήηεο Ξελνδνρείσλ ή εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ή εθκεηαιιεύνληαη Ξελνδνρεία ή θνηλνπξαμίεο Ξελνδνρείσλ.

2 2. - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ - ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ο παξώλ δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 19 η ΜΑΡΣΗΟΤ εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα π. μ. αθξηβώο ζηνλ 9ο όποθο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΔ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νδό Καπόλος 1-3. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα αλαγξάθεη όια ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα, ζηνηρεία, ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Δθνδηαζκνύ ηνπ ΟΔ, νδόο Καξόινπ 1-3, ΣΚ ΑΘΖΝΑ (2ορ όποθορ, γπαθ. 227), αξθεηά έγθαηξα (με εςθύνη ηοςρ), ώζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα λα παξαιεθζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη λα ηύρνπλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ απ επζείαο ζηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κόλνλ θαηά ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ώξαο θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή, αιιά θα αποππίπηεηαι, ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί, σο εθπξόζεζκε Οη πξνζθνξέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο, ηα θάησζη: α. Η ιέμε " ΠΡΟΦΟΡΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ & ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΟΔ Καξόινπ 1-3. γ. Ο αξηζκόο δηαθήξπμεο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληνο), ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκόο TELEFAX (σο επηινγή ηξόπνπ επηθνηλσλίαο) ή , εθόζνλ ππάξρεη. Γηεπθξηλίδεηαη όηη εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα αιιά από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθνληαη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ ζεκείνπ 2.3.δ. ηεο παξνύζεο ηόζν γηα ηνλ πξνζθέξνληα, όζν θαη γηα ηνλ εθπξόζσπν ηνπ. Όια ηα αλσηέξσ ζα αλαγξάθνληαη θαη ζηνπο, εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο: α. " ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ " β. " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ " 2

3 3. - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΖΛΧΔΗ Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν), όια ππνγεγξακκέλα από ηνλ ίδην ή από ηνλ (εγγξάθσο απνδεδεηγκέλα) λόκηκν ε- μνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη σο αθνινύζσο: Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο: α. "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ" β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαζώο θαη όιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (παξ. 2.3.β.γ θαη δ). Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (α) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα ζρεηηθό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (β) ζα ηνπνζεηεζνύλ όια ηα απαηηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία, όπσο ηηκή αλά δσκάηην, νιηθέο ηηκέο, όξνη πιεξσκήο, θιπ., πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο από ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ηνπο Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ λα θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ησλ, δελ ζα ζπληζηνύλ δε ζπκπιήξσζε νηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ Οη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηνη. 4. ΝΟΜΟΣΤΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΛΧΑ ΣΧΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 4.1. Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαρζέληα ή επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λνκίκσο ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηα ζπκκεηέρνληα θπζηθά πξόζσπα ή ηα πξόζσπα πνπ εθπξνζσπνύλ ην λνκηθό πξόζσπν ζηελ ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπο/ηνπ. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα επίζεκα έγγξαθα κε ηα νπνία δηαπηζηώλεηαη ε εμνπζία εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο από ηα αλσηέξσ πξόζσπα. 3

4 4.2. Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ από δεκόζηα αξρή εγθαηεζηεκέλε ζε ζπκβαιιόκελε ρώξα ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν / 1984 (Κύξσζε ύκβαζεο), απαηηείηαη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε apostille, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξάηνο όπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δεκόζηα αξρή πνπ εμέδσζε ην έγγξαθν, ζπλνδεπόκελα από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα Η κε ζπκκόξθσζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ άξζξν έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απόξξηςε απηήο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ Καηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δύν ζηάδηα. : α ζηάδιο : Αξρηθά, απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ θαζώο θαη νη θάθεινη κε ηελ έλδεημε "ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ". Η Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαζώο θαη όισλ ησλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξαξηήκαηνο Α κνλνγξάθνληαο δε θαη ζθξαγίδνληαο απηά αλά θύιιν. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηά ην ζηάδην απηό δελ έγηλαλ απνδεθηέο δελ πξνρσξνύλ ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε :"ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά επηζηξέθεηαη ζηνπο θαηόρνπο ηνπ ή ζηνπο λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ, από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθνύ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί ζρεηηθό πξαθηηθό όπνπ θαη ζα ζπλππνγξάθεη ν πξνζθέξσλ ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξίζηαηαη θαλείο εθ ησλ δύν νη θάθεινη επηζηξέθνληαη από ηελ Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ & Δθνδηαζκνύ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή. β ζηάδιο : Δλ ζπλερεία θαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη ώξα αθνινπζεί ην ζηάδην απνζθξάγηζεο ηνπ (ησλ) θαθέινπ (σλ) κε ηελ έλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ησλ πξνζθνξώλ εθείλσλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαηά ην πξώην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη όια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηώλ, αλά θύιιν. Σημειώνεηαι όηι ζηο δεύηερο ζηάδιο αποζθράγιζης προτωρούν και λαμβάνοσν γνώζη ηων οικονομικών ζηοιτείων ηων προζθορών, μόνο εκείνοι (εκ ηων ζσμμεηετόνηων) ηων οποίων οι προζθορές κρίθηκαν αποδεκηές καηά ηο πρώηο ζηάδιο. 4

5 6.- ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α.- Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνύ, λα αλαζέζεη ηελ κίζζσζε ζε απηόλ πνπ ζα δώζεη ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ζα ζπγθεληξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7. β.- Μεηαμύ ηζνδπλάκσλ νηθνλνκηθά πξνζθνξώλ, λα εθαξκόζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33, παξ. β ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ. γ.- Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ, εθόζνλ θξίλεη απηόλ αλεπηηπρή, ή λα καηαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ( άξζξν 33 πεξ. γ ) απνθαζίδνληαο ηελ επαλάιεςή ηνπ. δ.- Να καηαηώζεη ηελ αλάζεζε. ε.- Να ζεσξήζεη ηνλ δηαγσληζκό αζύκθνξν θαη λα ηνλ επαλαιάβεη. Οη δηαγσληδόκελνη δελ έρνπλ ζε θακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δηθαίσκα ή αμίσζε απνδεκίσζεο. 7.- ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Ο ΟΔ ζα αλαζέζεη ζηνλ κεηνδόηε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ηελ κίζζσζε δέθα νθηώ (18 ) δσκαηίσλ θιηλώλ αλά εκέξα ζε Ξελνδνρεηαθό πγθξόηεκα γηα ηε θαηάθιηζε ηνπ κεηαθηλνύκελνπ ππεξεζηαθά πξνζσπηθνύ ηνπ ΟΔ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξεο ησλ (ρηιίσλ πεληαθνζίσλ) κέηξσλ από ηνλ Κεληξηθό ηαζκό ηνπ ΟΔ ζηελ Θεζζαινλίθε. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αθνξά ην κίζζσκα αλά κνλόθιηλν δσκάηην, (κε εμππεξέηεζε εζσηεξηθνύ ινπηξνύ, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ θαη ςπγείνπ) θαη γηα ην ζύλνιν ησλ δσκαηίσλ-θιηλώλ. Η πξνζθεξόκελε ζπλνιηθή θαη έηνο ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ησλ # ,00# επξώ ρσξίο ην Φ.Π.Α. Ο πξνβιεπόκελνο ξπζκόο ζε θαηαθιίζεηο είλαη δέθα νθηώ (18 ) άηομα, ημεπηζίυρ, κε δηθαίσκα ηνπ ΟΔ ζπλνιηθήο απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δσκαηίσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 πεξ. α ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ. ε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δσκαηίσλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΔ ππνρξενύληαη νη πξνζθέξνληεο λα δειώζνπλ όηη ζα κεξηκλνύλ γηα ηελ εμεύξεζε ησλ πξόζζεησλ δσκαηίσλ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκή Πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη εθπξόζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο, ζα επηζθεθζνύλ ην Ξελνδνρείν ηνπ αλαδόρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπλ ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο. 5

6 ηε ζπλέρεηα νη αλσηέξσ ζα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Κξίζεσο Πξνζθνξώλ (Δ.Κ.Π), ε νπνία ζα αμηνινγεζεί από ηελ αλσηέξσ επηηξνπή Γηα θάζε πιεξνθνξία ζα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα : 1. ΓΙΗΗΚ (Γηεύζπλζε πληήξεζεο Ηιεθξ/θώλ πζη/ησλ & Ηι/θίλεζεο θνο Γειεκηράιεο , 2. ΓΙΤΓ (Γηεύζπλζε πληήξεζεο Γξακκήο) θνο Κσζηίδεο , 3. ΓΔΡ (Γηεύζπλζε Δξγνζηαζίσλ) θνο Γσξνβίλεο & 4. ΓΚ (Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο) θα Φσηνπνύινπ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ α. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ένα (1) έηορ θαη ζα αξρίδεη λα πξνζκεηξάηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. β. Ο ΟΔ δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηελ ζύκβαζε κνλνκεξώο, ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπ εθκηζζσηή λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, εάλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή θαθή πξνζθνξά ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ην επηβάιινπλ. 9.- ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 9.1. Γηα θάζε παξάβαζε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, πιένλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΔ γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο, επηβάιιεηαη, κεηά από εθηίκεζε θαη απόθαζε ηνπ ΟΔ, θαηά ηνπ αλαδόρνπ σο πνηληθή ξήηξα ην πνζό ησλ 50 εςπώ γηα θάζε δσκάηην, ελώ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε επηβαιιόκελε πνηληθή ξήηξα ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 100 εςπώ. Σν πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο ζα παξαθξαηείηαη από ηελ πξώηε θαηαβνιή ακνηβήο πνπ ζα αθνινπζεί. 9.2.Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαηαθιίζεηο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ ππεξεζηαθά πξνζσπηθνύ ηνπ ΟΔ όπσο απηέο απμνκεηνύκελεο ζα πξνζδηνξίδνληαη θάζε εκέξα θαη ζπλνιηθά ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 πεξ. α ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ.Η αμία ηεο ύκβαζεο ζηε ιήμε απηήο ζα είλαη ε αμία ησλ πξαγκαηηθά πξαγκαηνπνηεζέλησλ θαηαθιίζεσλ ζηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο ύκβαζεο από ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔ κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδνο πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθνξέο απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο Σξαπέδεο, ειιεληθήο ή αιινδαπήο ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 6

7 Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγύεζε εηέξνπ αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ πνπ έρνπλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ην δηθαίσκα λα ρνξεγνύλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηζνύηαη κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηελ πξνβιεπόκελε θαηά ηα αλσηέξσ αμία, κπνξεί λα γίλεη δεθηή, εθόζνλ ε εγγύεζε ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα έρεη εθδνζεί, κέρξη πνζνζηό 5%. Σο ύτορ ηηρ εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ ζηον παπόνηα διαγυνιζμό ανέπσεηαι ζε #10.495,58# ΔΤΡΧ. Η πξνϋπνινγηδόκελε αμία έρεη εθηηκεζεί θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε Σα έγγξαθα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο εθδόζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο Ζ εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, ππέπει να ιζσύει ηοςλάσιζηον επί ένα οκηάμηνο, από ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ πος έσει σπόνο ιζσύορ μικπόηεπο ηος υρ άνυ οκηαμήνος, θα αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη Πξνζθνξέο, ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο Α θαη Α1 ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ δελ έρεη εθδνζεί γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο (άξζξν 12, παξάγξαθνο 2 ππνπαξάγξαθνο 10 ηνπ Κ.Π ΟΔ), απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη ην θύξην ζώκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή FAX, ή νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ γίλνληαη απνδεθηά ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ εθπξνζώπνπ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη όρη ππέξ ηνπ εθπξνζώπνπ Οη ηίηινη ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή νκνιόγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ησλ αλαδόρσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό θαη ζηνπο νπνίνπο δελ έγηλε ε αλάζεζε, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο αλαζέζεσο θαη παξαιακβάλεηαη κε θξνληίδα απηώλ. 7

8 11.- ΠΛΖΡΧΜΖ 11.1 Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ εθκηζζσηή, ζα γίλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ, κε βάζε ζεσξεκέλν ηηκνιόγην, πνπ ζα θαηαζέηεη ζηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ κήλα, θαζώο θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ {θαη ζα εμνθιείηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηεο θαηάζεζήο ησλ} : α.- Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ λα ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο β.- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (ΙΚΑ) πνπ λα ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο γ.- Ηκεξήζηα θαηάζηαζε ρξήζεσο δσκαηίσλ θαη εκεξήζηα νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν, βεβαησκέλεο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ ΟΔ Ο ΦΠΑ 6,5 % επί ηεο ακνηβήο βαξύλεη ηνλ ΟΔ ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Η πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 180 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ Θα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ο ΟΔ κπνξεί λα δηαθόςεη νπνηεδήπνηε ηελ ζύκβαζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη από ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αλάγθεο ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, αδεκίσο γη απηόλ θαη ρσξίο λα έρεη ν Αλάδνρνο θαλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηνλ ΟΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή όηηδήπνηε αληηζηνηρεί ζηελ ε- θηειεζζείζα από εθείλνλ κίζζσζε, σο εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή Καηά ηα ινηπά ε παξνύζα δηέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ (ΦΔΚ 249/Β/ ) Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ησλ κεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή πζηεξόγξαθα, κεζόζηνηρα, παξεηζγξαθέο, θελά θαη ζπγθνπέο κε θαλνληθά επηθπξσκέλεο Οη δηνξζώζεηο, δηαγξαθέο θαη πξνζζήθεο ιέμεσλ γξάθνληαη θαζαξά ζην πεξηζώξην, ηζρύνπλ δε εθ' όζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. 8

9 15. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο, ζύκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα Β ή Β1, ην ύςνο ηεο ν- πνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. Η δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ ρξόλνπ αλάζεζεο ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο (άξζξν 7 Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ). ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΦΔΚ ( Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνύ Ν. 2741/ (ΦΔΚ 199/Α/ ): 15 / 2 /2013 Σα πάζεο θύζεσο παξαξηήκαηα, θαη ππνδείγκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην ζώκα ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΔ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓ.ΑΛΚ.ΘΔΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΣΤΠΑ 9

10 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΗΑΚ: /1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δληόο ηνπ ζρεηηθνύ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά επί ποινή αποκλειζμού. Α ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 1. Έλληνερ Ανάδοσοι 1.1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο ε- παγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 1.3 Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηνλ όξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπό ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ επηηξνπή πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζε απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ( πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο ) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ αξκόδηαο αξρήο Άδεηα ιεηηνπξγίαο επηθπξσκέλε ηνπ Ξελνδνρείνπ. 2. Αλλοδαποί Ανάδοσοι 2.1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο ε- παγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηνο. 10

11 2.2. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο ε- γθαηάζηαζεο ηνπο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρώξαο ε- γθαηάζηαζεο ηνπο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο ηεο αλσηέξσ παξ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκνδίαο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηνλ όξν 10 ηεο δηαθήξπμεο Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη κε εθπξόζσπν ηνπ (ην πξσηόηππν ζα δνζεί από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ επηηξνπή πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο) Γήισζε πεξί γεληθήο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζε απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ( πηζηνπνηεηηθό Ννκαξρίαο ) ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ αξκόδηαο αξρήο, όπσο νξίδεηαη ζην παξαθάησ άξζξν Δ ηνπ παξόληνο Άδεηα ιεηηνπξγίαο επηθπξσκέλε ηνπ Ξελνδνρείνπ. Β. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ (Ζμεδαπά ή Αλλοδαπά) 1. Δηαιπείερ Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθνο Α1 ή Α2 αληίζηνηρα)δηθαηνινγεηηθά εθ ησλ νπνίσλ ηα ηεο πεξηπηώζεσο 1.1 ή 2.1 αληίζηνηρα αθνξνύλ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξεηώλ. 2. ςνεηαιπιζμοί Όια ηα αλσηέξσ ηεο παξαγξάθνπ Α1 ή Α2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πιελ απηώλ ηεο πεξηπηώζεσο 1.1 ή 2.1 θαη επηπιένλ : α) Βεβαίσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη 11

12 β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπεζή ηνπο ζην δηαγσληζκό. 3. Δνώζειρ Αναδόσυν- Κοινοππαξίερ Όια ηα αλσηέξσ (παξάγξαθνο Α1 ή Α2 αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά) γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. εκεηώλεηαη όηη θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1, 1.2, 1.3 ή ηεο παξαγξάθνπ Α2 πεξίπησζεο 2.1, 2.2, 2.3 αληίζηνηρα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά πξόζσπα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθώλ πξνζώπσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Α1 πεξίπησζεο 1.1 ή Α2 πεξίπησζεο 2.1 πνπ ζα αθνξνύλ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ. Για ηιρ Ενώζειρ και Κοινοππαξίερ Αναδόσων ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο άπθπο 9 ηος Κανονιζμού Ππομηθειών ΟΕ (παπάγπαθοι 1, 2, 3 και 4). Γ. Όπνηα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθα πιελ ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο ηα επηθπξώλεη, κε ηελ επίδεημε ηνπ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ εθ κέξνπο ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά. Γ. Δπίζεο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν ζηελ Τπεξεζία θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρύο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά κε ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ, πνπ είραλ θαηαηεζεί ηα ελ ιόγσ έγγξαθα θαη πνηα ήηαλ απηά. Δπηπιένλ δε, ζα πξνζθνκίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά θσηνηππίεο ησλ ελ ιόγσ εγγξάθσλ. Απιέο θσηνηππίεο ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Δ. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απηά ζα πξέπεη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε κε εθδόζεώο ηεο, εθόζνλ ε ρνξήγεζή ηεο δελ πξνβιέπεηαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ελώπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο απηήο. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 12

13 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό πξνκήζεηαο από ην εζσηεξηθό). ΠΡΟ : ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (Ο Δ) Ηκεξνκελία Αξηζκόο εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν Γειώλνπκε κε απηή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή καο όηη, εγγπόκαζηε ζ' εζάο αλεπηθύιαθηα θαη σο πξσηνθεηιέηεο γηα ηνλ νίθν πνπ εθπξνζσπείηαη εδώ ζηελ Διιάδα από (επώλπκν, όλνκα, Γ/λζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό πνπ ζα γίλεη ζηηο αξηζ. δηαθ. ) γηα ηελ πξνκήζεηα (είδνο πιηθνύ) Τπνζρόκαζηε δε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο θαη ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ζαο, θάζε ρξεκαηηθό πνζό κέρξη λα εμαληιεζεί ην πνζό (αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο) ησλ ΔΤΡΧ ζην νπνίν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζε καο θαη ην νπνίν θαηά ηελ αλεμέιεγθηε θαη απεξηόξηζηε θξίζε ζαο ζα ζέιακε λα νξίζεηε σο νθεηιόκελν ζ' εζάο από θαηάπησζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εγγύεζεο ιόγσ κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ απηνύ πνπ απνξξένπλ από ηελ πην πάλσ δηαθήξπμή ζαο θαη κάιηζηα από ηελ κε πξνζθόκηζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη από ηελ κε απνδνρή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο - παξαγγειίαο. Η αλεμέιεγθηε απηή, όπσο αλαθέξζεθε απόθαζή ζαο, είλαη απόιπηα ππνρξεσηηθή γηα καο πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε ακέζσο, ζε θάζε πξόζθιεζή ζαο, ην πνζό ηεο ε ληνιήο ζαο ρσξίο λα δηθαηνύκαζηε λα ιάβνπκε ππόςε, ηπρόλ αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε θαη παξαηηνύκαζηε από ηα επεξγεηήκαηα ηεο δίδεζεο θαζώο θαη από ηα δηθαηώκαηά καο πνπ απνξξένπλ από ηα άξζξα 853,855,862,863,867 θαη 868 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Από απηή ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ πην πάλσ ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κε ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο θαη κε ηελ έγγξαθε γη' απηό ην ιόγν, ζρεηηθή εληνιή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνύζαο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη.../.../... (ζ.ζ. ν ρξόλνο ζα θαζνξίδεηαη κε ηε δηαθήξπμε θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο όπσο θαζνξίδεηαη ζ απηή). «Τπνγξαθή εθδόηε» 13

14 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α1 Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό πξνκήζεηαο από ην εμσηεξηθό) To: The Hellenic Railways Organization (OSE) Date : Letter of guarantee No.. We declare by this letter of guarantee that we guarantee expressly, irrevocably and unreservedly as principal debtors to yourselves (the Organization ) in favour of the firm (full name, trade name, address) which is represented in Greece by.(full name, trade name, address) for its participation in your Adjudication, which will be held on the (call for Tenders Ref. No ) for the supply of.(the items to be supplied). In consideration of the aforementioned guarantee, we hereby promise and undertake the obligation to pay immediately and in the latest within three days to your Organization upon receipt of your sample written demand, any amount up to the maximum of (SAY..), to which our guarantee is limited, and which according to your unlimited and undisputable judgment would have been set as owed to you due to the total or partial forfeiture of this guarantee in case of non-performance of his obligations sourcing from the above mentioned Call for Tenders and especially because of the non-furnishing of the good performance guarantee and the nonacceptance of the contract which will be signed with regard to the above mentioned Adjudication. Your above indisputable decision is absolutely obligatory for ourselves and we hereby undertake to pay immediately on your demand any stipulated sum or sums not exceeding the aggregate amount of..(say..) without having the right to take into consideration any eventual opposition, objection or exception raised by the supplier whom we warranted and waiving the benefits of discussion (beneficimum excussionis) as well as all other rights of ours in general, deriving from Articles 853,855,862,863,867 and 868 of the Greek Civil Code. We shall discharge our above client of this guarantee upon the return of this letter of guarantee and your written instructions to this effect. In case of total or partial forfeiture of this guarantee, the amount is subject to a fixed government stamped fee, which is to be paid by the supplier. This guarantee is valid until (the time will be determined by the call for Tenders and should exceed the validity time period of the offer as it is defined in it) Issuer s signature

15 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 15

16 16

17 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================= ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ &ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΤ FAX : ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΙΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ / /2013 ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΗΘΧΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΚΗΝΖΣΟ Δ-ΜΑΗL HMΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 17

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Ημεπομηνία Γιεξαγωγήρ:

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Ημεπομηνία Γιεξαγωγήρ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ. : 104 37 Πιεξνθνξίεο : Ν. Σξηαληαθύιινπ Σει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα:

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΩΛ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Γ/λζε : Θξηάξε 40 (1 νο όξνθνο) Σαληά Ρ.Θ.73135 Ρει: 2821 3 41773 Fax:2821 3 41786 e-mail: schepitropi2@chania.gr «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΠΡΖΟΩΛ ΙΔΒΖΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ:6ΛΠΒ46ΨΧΕΔ-49Λ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο 12-10-2012 Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» 1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 975 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ζ Ο.Λ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗTIKΩN ISO 14001:2004 252/Π KAI OIKONOΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΑΓΣ46ΨΧΕΔ-ΒΝΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. Ημ/νια :13/05/2013 Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος Απιθ. Ππωη.:1347 Λιμάνι Ραθήναρ Σ.Κ. 19009 info@rafinaport.gr ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ για διεξαγωγή Ππόσειπος Μειοδοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα