Αζήλα ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση ===========================

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ==========================="

Transcript

1 ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΤ ΚΟΗΝ.: 1. ΓΗΖΖΚ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1-3 (επί / ) Σ.Κ. : , Αζήλα 2. ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΑΠ Πιεξνθνξίεο : Ν. Σξηαληαθύιινπ (Ηάθσβνο Καξακαιέγθνο ΓΟΓΑΓ) Σειέθσλν : ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΑΠ Φαμ : (Κ. Φσηόπνπιν ΓΗΠΔΦ/ΓΡΤ) E.mail : 4. Κ.Φ. Α.Φ.Μ. : Α.Μ.Α.Δ. : 1967/98/β/86/02/ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ «ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΤΝΓΔΔΩΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΚΑΗ ΕΔΤΞΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΟΔ» ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: /1 Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 08 /02/ 2013 ΘΔΜΑ: Αλάζεζε ζε αλάδνρν ηνπ έξγνπ «Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ πλδέζεσλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο θαη Εεύμεο Σειεθσληθώλ Κέληξσλ ΟΔ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο #40.500,00# ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηδνηήζεσλ, Φ.Π.Α. 23% θαη ηνπ ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ ζπκβνιαίσλ. 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αλάδεημε Αλαδόρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ «Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ πλδέζεσλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο θαη Εεύμεο Σειεθσληθώλ Κέληξσλ ΟΔ» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνύζεο Πξόζθιεζεο, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο #40.500,00# ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηδνηήζεσλ, Φ.Π.Α. 23% θαη ηνπ ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο Αξκόδηνο γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο θνο Κσλζηαληίλνο Δπαγγειάηνο (ηει ). 1

2 2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 2.1. Ο παξώλ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 08 ε Φεβξνπαξίνπ 2013 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα π. κ. αθξηβώο, ζηνλ 2 ν όξνθν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ Ο..Δ. (γξαθείν 210) ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνύ Καξόινπ 1-3. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, πνπ ζα αλαγξάθεη όια ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα, ζηνηρεία, ζηε Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ & Δθνδηαζκνύ (ΓΙΠΔΦ) ηνπ ΟΔ, νδόο Καξόινπ 1-3, ΣΚ ΑΘΗΝΑ (2νο όξνθνο, γξαθ. 228), έγθαηξα (κε επζύλε ηνπο), ώζηε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα λα παξαιεθζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη λα ηύρνπλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Δλαιιαθηηθά νη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα θαηαζέζνπλ απ επζείαο ζηελ πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο (ζηνλ 2 ν όξνθν) ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο θαη κόλν θαηά ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία θαη ώξα Μεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ώξαο θακκία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή, αιιά ζα απνξξίπηεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί, σο εθπξόζεζκε. Θα αθνινπζήζεη ην άλνηγκα ησλ θαηαηεζεηζώλ πξνζθνξώλ από ηελ πξναλαθεξόκελε Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ώξα ζηνλ 2 ν όξνθν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ Ο..Δ. 3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 3.1. ηνλ παξόληα δηαγσληζκό δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηδηόθηεην δίθηπν παξνρήο επηθνηλσληώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε παλειιαδηθή θάιπςε Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο, ηα θάησζη: α. Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό, ήηνη: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ (ΓΗΠΔΦ) / ΟΔ Καξόινπ 1-3 ΑΘΖΝΑ γ. Ζ έλδεημε «Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ πλδέζεσλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο θαη Εεύμεο Σειεθσληθώλ Κέληξσλ ΟΔ». δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πξνζθέξνληνο), ήηνη ε πιήξεο επσλπκία, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ν αξηζκόο ΣΔLΔFΑΥ (σο επηινγή ηξόπνπ επηθνηλσλίαο). ε. Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζπλνιηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ όξσλ ππνβνιήο πξνζθνξάο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. ζη. Κάζε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί, ζπλεπάγεηαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηεο Πξόζθιεζεο. δ. Πξνζθνξέο ππό όξν, αίξεζε ή πξνζεζκία, ή ελαιιαθηηθέο, ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ε. Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίπηεη θάζε πξνζθνξά, πνπ δελ ζα έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε όια ηα αλσηέξσ. ζ. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζε δύν αληίηππα δαθηπινγξαθεκέλα (πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν), όια ππνγεγξακκέλα από ηνλ ίδην ή από, εγγξάθσο απνδεδεηγκέλα λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ. 2

3 3.3. Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, σο αθνινύζσο: Δληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ, κε εληαία αξίζκεζε, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ πξόζθιεζε ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία ήηνη ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη όια ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο Πξόζθιεζεο, ππνρξεσηηθά, ηα νπνία δελ ζα θέξνπλ δηνξζώζεηο, μπζίκαηα, δηαγξαθέο ή ζπκπιεξώζεηο θαη ζα είλαη ππνγεγξακκέλα θαη ζθξαγηζκέλα από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο Ο ΟΔ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο λα θαιέζεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά ησλ. Απαγνξεύεηαη ε ζπκπιήξσζε ή αλαπιήξσζε κε ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο. Πιεξνθνξία ή ζπκπιήξσζε πνπ ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά άθπξε. 4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ Καηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ώξα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηελ Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη όια ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηώλ, αλά θύιιν. Γλώζε ησλ ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ κόλν εθείλνη εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο. 5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΠΟΦΑΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: α. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνύ, λα αλαζέζεη ηελ παξαπάλσ Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν πνπ ζα δώζεη ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζα είλαη ηερληθά θαηάιιειε. Ζ ρακειόηεξε ηηκή ζα πξνθύςεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνύ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηνλ Γηαγσληζκό εηαηξείεο. β. Μεηαμύ ηζνδπλάκσλ νηθνλνκηθά πξνζθνξώλ, λα εθαξκόζεη ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ. γ. Να κελ εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ, εθόζνλ θξίλεη απηόλ αλεπηηπρή ή λα καηαηώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ε λα απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςή ηνπ. δ. Να καηαηώζεη ηελ πξνκήζεηα. 6.- ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 6.1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην έξγν νθείιεη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αλαγγειίαο θαηαθύξσζεο, λα θαηαζέζεη ζηε Γηεύζπλζε Δθνδηαζκνύ ηνπ ΟΔ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαηά νξηδόκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ΟΔ Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ, Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ηζρύνο ελόο (1) έηνπο, ζα κείλεη δε ζηνλ ΟΔ όιν ην δηάζηεκα πνπ ζα ηζρύεη ε ζύκβαζε θαη κέρξη εθθαζάξηζεο ηνπ ηειηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ ΟΔ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, επηζηξέθεηαη δε νιόθιεξε ή κέξνο, αλάινγα θαη εθόζνλ ν ΟΔ δελ ζα έρεη θακκία πεξαηηέξσ αμίσζε ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο γηα παξάβαζε ησλ όξσλ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΔ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν δελ ζίγνληαη άιιεο ηπρόλ απαηηήζεηο ηνπ ΟΔ θαηά ηνπ Αλαδόρνπ. 3

4 7. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ζ πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 90 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ δελ αλαθέξεη ηζρύο πξνζθνξώλ ή κε ηζρύ πξνζθνξώλ κεγαιύηεξνπ ή κηθξόηεξνπ ηνπ νξηδόκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 8. ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί ηειεπηαίνο κεηνδόηεο. 9. ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 9.1. Ο ΟΔ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λόκν, γηα ηελ ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ιόγσ παξάβαζεο θάπνηνπ όξνπ απηήο ή ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ, κπνξεί λα ιύζεη κνλνκεξώο, αλαηηίσο θαη αδεκίσο γηα ηνλ ίδην, ηε ζύκβαζε, νπνηεδήπνηε θαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο, αλ θξίλεη ηνύην αλαγθαίν Ζ κνλνκεξήο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο γίλεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο λσξίηεξα. ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν ΟΔ δελ ππνρξενύηαη ζε θακκία απνδεκίσζε ηνπ αλαδόρνπ. 10. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ Ζ δηαρείξηζε θαζώο θαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ από ηνλ αλάδνρν ππεξεζηώλ, ελ γέλεη, ζα γίλεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ή Τπεξεζίεο ηεο ΟΔ Α.Δ., όπσο απηά ζα θαζνξηζηνύλ κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο δηνίθεζήο ηνπ. 11. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ Ο ΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο όπσο απηέο αλαιύνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή κε αληίζηνηρε αύμεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ππό ηελ κόλε πξνϋπόζεζε όηη ε ζπλνιηθή αύμεζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κεηώλεηαη αληηζηνίρσο ε δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Πιεξνθνξίεο θαη Παξαιαβή ζρεηηθώλ εγγξάθσλ, θαζεκεξηλώο από 11:00 13:30, Καξόινπ 1-3, 2 νο όξνθνο, Γξαθείν 224 θν Ν. Σξηαληαθύιινπ. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ηνπ ΟΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΛΚ. ΘΔΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟ Ν. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 4

5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΜΑ : Παξνρή ηειεθσληθώλ ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη δεύμεο Σ/Κ ΟΔ, δηαξθείαο ελόο (1) έηνπο, πξνϋπνινγηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηδνηήζεσλ,φπα 23% & ηέινπο ζύλδεζεο. Σα ππό πξνκήζεηα είδε θαη νη ππό παξνρή ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο: ζπλδέζεηο κε 100min πξνο δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπλδέζεηο κε 200min πξνο δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 3. 9 ζπλδέζεηο κε 320min πξνο δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 4. 1 ζύλδεζε κε 500min πξνο δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 5. 4 ζπλδέζεηο data κε δσξεάλ όγθν θίλεζεο 500MB 5. 1 ζύλδεζε data κε δσξεάλ όγθν θίλεζεο 2GB 7. 3 ζπλδέζεηο data κε δσξεάλ όγθν θίλεζεο 5GB ζπλδέζεηο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ data,sms 9. ε όιεο ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο ζα παξέρεηαη απεξηόξηζηε εζληθή ελδνεηαηξηθή επηθνηλσλία 10. ε όιεο ηηο ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα παξέρεηαη απεξηόξηζηνο ρξόλνο νκηιίαο πξνο ζηαζεξή ηειεθσλία πξνο όινπο ηνπο παξόρνπο, ζε παλειιαδηθή θάιπςε 11. α. Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θηλεηώλ θαη ζηαζεξώλ ηειεθώλσλ ηνπ ΟΔ (εζσηεξηθνί ζπλδξνκεηέο ησλ Σ/Κ ηνπ ΟΔ) γηα ηα ζεκεία Καξόινπ, Λάξηζα, Θεζζαινλίθε, ζα ζεσξείηαη ελδνεηαηξηθή θαη λα γίλεηαη δίρσο ρξέσζε. α1. Σν κεληαίν ηέινο δηαζύλδεζεο ησλ Σ/Κ κε ην δίθηπν ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη κεδεληθό α2. Γηα δηαζπλδέζεηο πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ κε ην Σ/Κ ηνπ ΟΔ, ην θόζηνο απηώλ ζα ην αλαιάβεη ν αλάδνρνο 12. Θα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ νη ήδε ππάξρνληεο ελ ιεηηνπξγία αξηζκνί ησλ ζπλδέζεσλ (θνξεηόηεηα) 13. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πξνθύςνπλ λέεο ζπλδέζεηο ιόγσ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν κε ηνπο ίδηνπο σο άλσ όξνπο 14. Ζ ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο, ζα πξνθύςεη από ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνύ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκό εηαηξείεο 15. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηόθηεην δίθηπν παξνρήο επηθνηλσληώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε παλειιαδηθή θάιπςε 16. α. Γηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ β. Γηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ρξήζεο θαη ρξέσζεο γ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ρξεώζεσλ ησλ επηιεγέλησλ πξνγξακκάησλ ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά από ζπκθσλία ηνπ ΟΔ 17. Ζ ππέξβαζε ησλ νξίσλ, ζα επηβαξύλεη απεπζείαο κε ινγαξηαζκό, ηνπο ρξήζηεο 18. Παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ρξήζεο θαη ρξέσζεο κε ειεθηξνληθό ηξόπν θαη δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο κε θαηάιιειν ινγηζκηθό, ρσξίο ρξέσζε 19. Οξίδεηαη σο ρξόλνο πινπνίεζεο, 30 εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ,00 γηα έλα (1) έηνο. πκπεξηιακβάλνληαη επηδνηήζεηο, ΦΠΑ & Σέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ δαπάλε, ζα βαξύλεη ηνλ ΟΔ ΑΔ. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ηνπ ΟΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΛΚ. ΘΔΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟ Ν. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 5

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα