ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)"

Transcript

1 ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ ΝΟΓ. & ΙΔΗΡ. ΝΡΑ Ρκήκα Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Ηδξπκάησλ & Δπηρεηξήζεσλ ΝΡΑ Ξιεξνθνξίεο: Γ. Θαηζίθα Ρειέθσλν: Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΝΡΑ Ρκήκα Νηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο ΝΡΑ Ξιεξνθνξίεο: Θ. Εαθεηξίνπ Ρειέθσλν: Αξ.Ξξση.8440/ /π.Δζση. ΘΕΛΑ:Ιαθοριζμός λειηοσργίας ηων τολικών Επιηροπών και ρύθμιζη οικονομικών θεμάηων ασηών ΑΠΟΦΑΗ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Έρνληαο ππόςε: 1.- Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87Α), 2.- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 θαη 243 ηνπ λ.3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114Α), 3.- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θώδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98Α), 4.- Ρν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνύ Ξξνϋπνινγηζκνύ, ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ Άρθρο 1- Κειηοσργία τολικών Επιηροπών 1. Πηε δηνίθεζε ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπγρώλεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 3852/2010 θαη απνηεινύκελε από 5 έσο 15 κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ ΘΓΘ, νξίδνληαη νπσζδήπνηε: - Ρνπιάρηζηνλ δύν δηεπζπληέο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα. - Ρνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο.

2 - Ρνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο. - Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 2. Κε απόθαζε ησλ νηθείσλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, ζε δήκνπο όπνπ ππάξρνπλ πάλσ από δύν ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αλά βαζκίδα, ιεηηνπξγεί γηα θάζε ζρνιείν ή ζρνιηθό ζπγθξόηεκα, «Ππκβνύιην Πρνιηθήο Θνηλόηεηαο», ην νπνίν απνηειείηαη από 3 έσο 5 κέιε. Πην Ππκβνύιην ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ν δηεπζπληήο ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο γνλέσλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ρν Ππκβνύιην δηαπηζηώλεη ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη δηαηππώλεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηελ νηθεία Πρνιηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαιύηεξε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ν Γηεπζπληήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην «Ππκβνύιην Πρνιηθήο Θνηλόηεηαο» δηαρεηξίδεηαη ην πνζό πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.8 ηεο παξνύζαο. Άρθρο 2 - Ιαηανομή πιζηώζεων Ζ θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαο ππόςε θπξίσο ηνλ αξηζκό καζεηώλ, ηνλ αξηζκό ηκεκάησλ, ηνλ αξηζκό αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγία γπκλαζηεξίσλ, αηζνπζώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, βηβιηνζεθώλ θ.ι.π., ηελ παιαηόηεηα ησλ θηηξίσλ, θαζώο θαη ηηο εηδηθόηεξεο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Άρθρο 3 Ρξόπνο θαη δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο, δηθαηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πάζεο θύζεσο εζόδσλ θαη εμόδσλ, θαζώο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 1. Νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο δελ εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/ (ΦΔΘ 114 Α') «Ξεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηνπ Λ.Γ. 476/1974 «πεξί ινγηζηηθνύ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» θαη δελ ππνρξενύληαη ζε ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ. 2. Δηήζηα έζνδα ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ είλαη νη εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην πξνο είζπξαμε δηθαίσκα. 3. Δηήζηα έμνδα ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ είλαη νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε πξνο πιεξσκή ππνρξέσζε. 4. Ρα έζνδα ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ πξνέξρνληαη: α) Από ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ δήκσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πεξηπη.(α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Λ.1892/1990 όπσο ηζρύεη β) Από πξνζόδνπο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. γ) Από εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. δ) Από θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. ε) Από θάζε άιιε λόκηκε πεγή.

3 5. α) Γηα θάζε εηζπξαηηόκελν ππέξ ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ έζνδν εθδίδεηαη ηξηπιόηππν είζπξαμεο (ζηέιερνο, απόθνκκα θαη πξσηόηππν). β) Ζ είζπξαμε ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ή από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο επηηξνπήο κέινο ηεο ή άιιν πξόζσπν. γ) Απαγνξεύεηαη θάζε απόμεζε, δηαγξαθή ή πξνζζήθε ζην ζηέιερνο ηνπ ηξηπινηύπνπ. δ) Ρξηπιόηππν εηζπξάμεσο δελ εθδίδεηαη γηα αλαιήςεηο ρξεκάησλ από ηηο θαηαζέζεηο ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ. ε) Ρν ηξηπιόηππν εηζπξάμεσο θαηαρσξίδεηαη ακέζσο ζηελ αξηζηεξή ζειίδα ησλ εζόδσλ ηνπ βηβιίνπ «ΔΠΝΓΩΛ ΔΜΝΓΩΛ». 6. Ρν ηξηπιόηππν εηζπξάμεσο πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Ρε ζρνιηθή Δπηηξνπή ππέξ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε είζπξαμε. β) Αύμνληα αξηζκό. γ) Ρα ζηνηρεία ηνπ θαηαβάιινληνο (όλνκα, ηίηιν, δηεύζπλζε). δ) Ρν εηζπξαηηόκελν πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε) Ρν ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε είζπξαμε. ζη) Ρελ ρξνλνινγία εθδόζεσο. δ) Ρελ ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πνπ εηζπξάηηεη ην πνζό θαη ε) Ρε ζθξαγίδα ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. 7. α) Θάζε ρξεκαηηθό πνζό πνπ εηζπξάηηεηαη από ηε ζρνιηθή επηηξνπή θαηαηίζεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ είζπξαμή ηνπ ζε ινγαξηαζκό ηξαπέδεο. Ζ θαηάζεζε ελεξγείηαη ζην όλνκα ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεξείηαη βηβιηάξην θαηαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ. β) Θάζε αλάιεςε από ηηο θαηαζέζεηο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν απηώλ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν 8. α) Κε απόθαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε θάζε δηεπζπληή ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Ρν πνζό απηό θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζην όλνκα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε πξνζζήθε ηνπ νλόκαηνο ηεο αληίζηνηρεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ν πξόεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο εμνπζηνδνηεί ην δηεπζπληή πνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ρξήκαηα από ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. β) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ακέζσλ δαπαλώλ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε από ηνλ δηεπζπληή ζρνιείνπ κεηξεηώλ κέρξη 500 επξώ. Πηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα ζπγθξόηεκα ζρνιείνπ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε πνζνύ κέρξη επξώ. γ) Θάζε αλάιεςε από ηηο θαηαζέζεηο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν απηώλ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν. 9. α) Γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή δαπάλεο πνπ ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ή εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ή από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό, όπσο ηηκνιόγηα, ή άιιν παξαζηαηηθό ηνπ ΘΒΠ. β) Ρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιήξε ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζπξάηηνληνο (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, επάγγεικα), ηελ αηηηνινγία πιεξσκήο, ην θαηαβαιιόκελν πνζό αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ηελ ρξνλνινγία ηεο πιεξσκήο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εηζπξάηηνληνο. γ) Όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο αξρέο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Λ.Ξ.Η.Γ. αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο ηίηινο θαη ε έδξα ηνπο. δ) Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθδόζεσο απνδείμεσλ από ηνπο εηζπξάηηνληεο ρξήκαηα, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο δαπαλώλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΘΒΠ εθδίδεη ν πξόεδξνο

4 ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο από κπιόθ ηξηπιόηππσλ απνδείμεσλ δαπάλεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΘΒΠ ζηνηρεία. 10. α) Θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ ησλ δηαθόξσλ δαπαλώλ γίλνληαη νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. β) Ζ απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ δηελεξγείηαη από ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή κέζα ζηηο λόκηκεο πξνζεζκίεο κε απεπζείαο θαηαβνιή ζηα ηακεία ππέξ ησλ νπνίσλ έγηλαλ νη θξαηήζεηο. Νη Γηεπζπληέο γλσζηνπνηνύλ εγθαίξσο ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εκπξόζεζκε απόδνζε ησλ θξαηήζεσλ. γ) Ρα δηθαηνινγεηηθά απνδόζεσο ησλ θξαηήζεσλ θπιάζζνληαη από ηελ Πρνιηθή Δπηηξνπή ζηελ έδξα ηεο, ζε ρώξν πνπ έρεη νξίζεη ν δήκνο. Ρα ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζην Διεγθηηθό Ππλέδξην. 11. α) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηεξνύληαη ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα βηβιία: 1. Βηβιίν «ΔΠΝΓΩΛ ΔΜΝΓΩΛ» πνπ ηεξείηαη ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Πηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ βηβιίνπ απηνύ θαηαρσξίδνληαη ηα έζνδα θαη ζηε δεμηά ζειίδα ζπγθεληξσηηθά αλά ζρνιηθή κνλάδα κεληαίσο ηα έμνδα. 2. Θαηάζηαζε εηζπξάμεσλ - πιεξσκώλ πνπ ηεξείηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα Πην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απνζηέιινπλ ζηελ Πρνιηθή Δπηηξνπή θσηνηππία ηεο θαηάζηαζεο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. 3. Βηβιίν (Κπιόθ) ηξηπινηύπσλ Απνδείμεσλ Δηζπξάμεσο. β) Ρν Βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ θαη ην βηβιίν (Κπιόθ) ηξηπινηύπσλ Απνδείμεσλ Δηζπξάμεσο αγνξάδνληαη ή εθηππώλνληαη κε δαπάλεο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζεσξνύληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα από ηνλ Ξξόεδξν ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. Ζ θαηάζηαζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ ππνγξάθεηαη από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 12. α) Νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απνζηέιινπλ ζηελ Πρνιηθή Δπηηξνπή εληόο ηνπ πξώηνπ 15λζεκέξνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηα πξσηόηππα ησλ θαηαζηάζεσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά β) Ν Ξξόεδξνο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ «ΔΠΝΓΩΛ ΔΜΝΓΩΛ», θαζώο θαη ζπλνπηηθό εηήζην πίλαθα απνινγηζκνύ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. γ) Ρα έζνδα θαηά θαηεγνξία πξνέιεπζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηεο απόθαζεο απηήο θαη ηα έμνδα, θαηά θαηεγνξίεο όπσο ζπληεξήζεηο επηζθεπέο, ακνηβέο ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ, ζέξκαλζεο, αγνξέο παγίσλ θαη ινηπά γεληθά έμνδα. δ) Ν εηήζηνο πίλαθαο απνινγηζκνύ πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο, κε αλαγξαθή ηνπ ηπρόλ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ζην κέξνο ησλ εμόδσλ. Ν απνινγηζηηθόο πίλαθαο ππνγξάθεηαη από ηνλ Ξξόεδξν ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. 13. Ρν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ην βηβιίν «ΔΠΝΓΩΛ ΔΜΝΓΩΛ» θαη ηνλ απνινγηζηηθό πίλαθα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ κε απόθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ. Ζ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.

5 14. Ρα ρξεκαηηθά ππόινηπα ησλ ζπγρσλεπόκελσλ Πρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Λ.3852/10 κεηαθέξνληαη ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε. Άρθρο 4 - Τποδείγμαηα βιβλίων και ενηύπων Ν ηύπνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ εληύπσλ θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο. Άρθρο 5 Γηα όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη εηδηθώο ζηε παξνύζα εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Γ.Θ. (λ.3463/2006). Άρθρο 6 Ζ απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ν πνπξγόο Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γηάλλεο Οαγθνύζεο

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα